Hotărârea nr. 197/2019

HCLS3 nr.197 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 34637 l/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 345483/22.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - HCGMB 58/1997 privind transformarea Administrațiilor domeniului public ale celor 6 sectoare în societăți comerciale;

 • - HCLS 3 nr. 30/1997 privind transformarea Administrației Domeniului Public în societate comercială;

 • - Adresa nr. 345488/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 16 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe:

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrarea îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Domeniului Public București SA va duce la
NR. 197

DIN 28.03.2019

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2019


ANEXA Nr.1.1          „    ,

UCIS 3ud. £8.03.30)9

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-l=2018)

Propuneri an curent (N=2019)

%

Estimări an

(N+l=

2020)

Estimări an (N+2= 2021)

%

9 =

7/5

10 =

8/7

0

1

2

3

4

5

6 =

5/4

7

E

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd

1

35,246.27

29,825.47

0.85

30,421.98

30,720.24

1.02

1.01

)

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

35,203.91

29,809.47

0.85

' 30,405.6€

30,703.76

1.02

1.01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în

3

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0.00

O.OC

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

42.36

16.00

0.38

16.32

16.48

1.02

1.01

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +

7

33,134.45

29,324.06

0.89

29,910.54

30,203.78

1.02

1.01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

33,114.00

29,304.06

0.88

29,890.14

30,183.18

1.02

1.01

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

18,342.58

16,316.70

0.89

16,643.04

16,806.20

1.02

1.01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

10

466.68

681.80

1.46

695.43

702.25

1.02

1.01

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10,189.02

8,233.87

0.81

8,398.54

8,480 88

1.02

1.01

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd 13 + rd. 14)

12

9,412.29

7,431.37

0.79

7,579.99

7,654.31

1.02

1.01

CI

ch. cu salariile

13

8,888.54

6,945.36

0.78

7,084.27

7,153.72

1.02

1.01

C2

bonusuri

14

523.75

486 00

0.93

495.72

500.58

1.02

1.01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

776.74

802.50

1.03

818.55

826.58

1.02

1.01

cheltuieli cu plăți compensatorii

16

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de

17

564.06

632.01

1.12

644.65

650.97

1.02

1.01

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

18

212.68

170.49

0.80

173.90

175.61

1.02

1.01

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4,115.71

4,071.69

0.99

4,153.13

4,193.84

1.02

1.01

2

Cheltuieli financiare

20

20.46

20.00

0.98

20.40

20.60

1.02

1.01

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

000

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,111.82

501.41

0.24

511.44

516.46

1.02

1.01

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

204.29

80.23

0.39

81.83

82.63

1.02

1.01

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

care:

24

1,907.52

421.19

0.22

429.61

433.82

1.02

1.01

1

Rezerve legale

25

105.59

25.07

0.24

25.57

25.82

1.02

1.01

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

0.00

0.00

0.00

0 00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

1,801.93

396.12

0.22

404.04

408.00

1.02

1.01

4

Constituirea surselor proprii de finanțare

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea

sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0.00

0 00

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit in limita

31

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,

32

0.00

0.00

0.00

0.00

o)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile

35

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

7,586.91

3,078.34

0.41

2,158.15

2,221.62

0.70

1.03

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

4,956.13

3,070.41

0.62

195.87

197.79

0.06

1.01

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

141.00

130.00

0.92

105.00

100.00

0.81

0.95

2

Nr. mediu de salariați total

49

202.00

132.00

0.65

110.00

103.00

0.83

0.94

3

Câștigul mediu lunar pe salariat

50

3,860.49

X

4

Câștigul mediu lunar pe salariat

51

0.00

X

5

Productivitatea muncii în unități valorice

52

174.28

225.83

1.30

276.42

298.09

1.22

1.08

6

Productivitatea muncii în unități valorice

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

55

940.08

983.19

1.05

983.19

983 19

1.00

1.00

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57


'/

/


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


ANEXA Nr.1.2                                /

-PCZ-Ș 3 Odi.

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent

(N-l=2018)

Propuneri an curent (N=2019)

%

%

Realizat an

N-2=2017

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care

7=6/5

8 =

5/3a

conform

Hotărârii

AGA

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.

28)

1

44,788.86

32,134.47

35,246.27

9,828.62

6,645.86

6,675.50

6,675.50

29,825.47

0.85

0.79

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

44,774.50

32,116.87

35,203.91

9,824.62

6,641.86

6,671.50

6,671.50

29,809.47

0.85

0.79

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

43,238.80

31,226.34

32,584.29

8,266.60

6,546.23

6,575.87

6,575.87

27,964.58

0.86

0.75

al)

din vânzarea produselor

4

366.88

172.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

42,758.77

29,642.45

30,866.61

7,641.60

5,698.93

5,698.93

5,698.93

24,738.40

0.80

0.72

a3)

din redevențe și chirii

6

451.50

1,168.05

1,487.72

625.00

847.30

876.94

876.94

3,226.18

2.17

3.30

34)

alte venituri

7

28.53

48.97

57.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.02

b)

din vânzarea mărfurilor

8

317.55

338.56

253.37

5.00

5.00

5.00

268.37

0.79

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

527.85

35.34

201.12

87.50

87.50

87.50

87.50

350.00

1.74

0.38

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

782.73

507.35

1,060.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.35

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din

14

225.13

30.28

1,019 81

1,217.15

3.13

3.13

3.13

1,226.52

1.20

4.53

fl)

din amenzi și penalități

15

161 09

18.23

681.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.23

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0.00

0.00

319.95

1,214.02

0.00

0.00

0.00

1,214.02

3.79

- active corporale

17

319.95

1,214.02

0.00

0.00

0.00

1,214.02

3.79

- active necorporale

18

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

12.05

12.05

12.32

3.13

3.13

3.13

3.13

12.50

1.01

1.02

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

fS)

alte venituri

21

51.99

5.69

0.00

0.00

0.11

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd.

25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

14.36

17.61

42.36

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

0.38

2.95

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

c)

din diferențe de curs

25

0.00

d)

din dobânzi

26

5.44

8.28

11.07

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

0.72

2.03

e)

alte venituri financiare

27

8.92

9.33

31.29

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

0.26

3.51

3

Venituri extraordinare

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

42,285.26

32,100.76

33,134.45

8,892.25

6,873.08

6,855.21

6,703.51

29,324.06

0.89

0.78

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

42,281.82

32,078.33

33,114 00

8,887.25

6,868.08

6,850.21

6,698.51

29,304.06

0.88

0.78

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

24,479.14

16,538 93

18,342.58

4,550.60

3,966.20

3,966.20

3,833.70

16,316.70

0.89

0.75

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd.

34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

4,735.10

4,097.45

4,117.96

1,083.80

512.25

512.25

504.75

2,613.05

0.63

0.87

a)

cheltuieli cu materiile prime si materiale

33

2,834.78

2,570.68

2,578 57

718.74

300.00

300.00

300 00

1,618.74

0.63

0.91

b)

cheltuieli cu materialele consumabile,

34

845.93

821.17

830.86

138.06

145.00

145.00

145.00

573.06

0.69

0.98

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

221.17

114.83

135.10

25.00

25.00

25.00

2500

100.00

0.74

0.61

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

553.45

674.03

653.05

113.06

120.00

120.00

120.00

473.06

0.72

1.18

b2)bis

alte cheltuieli

36

71.31

32.30

42.71

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

1.17

0.60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

842.68

225.44

223.71

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

0.45

0.27

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

187.86

147.81

140.58

45.00

37.50

37.50

30 00

150.00

1.07

0.75

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

23.35

332.37

344.23

157.00

4.75

4.75

4.75

171.25

0.50

14.43

A2

Cheltuieli privind serviciile executate

40

785.23

469.00

655.88

161.60

235.70

235.70

235.70

868 70

1.32

0.84

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

141.79

131.19

126.23

30.00

30.00

30.00

30.00

120 00

0.95

0.89

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd.

44) din care:

42

541.13

203.29

407.84

116.60

190.70

190.70

190.70

688.70

1.69

0.75

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

202.34

73.18

384.89

111.60

185.70

185.70

185.70

668.70

174

1.90

b2)

- către operatori cu capital privat

44

338.78

130.11

22.95

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.87

0.07

c)

prime de asigurare

45

102.31

134.51

121.81

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.49

1.19
A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de

46

18,958.81

11,972.49

13,568.74

3,305.20

3,218.25

3,218.25

3,093.25

12,834.95

0.95

0.72

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

179.37

20.92

30.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

70.25

91.50

95.51

60.00

20.00

20.00

20.00

120.00

1.26

1.36

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

70.25

91.50

95.51

60.00

20.00

20.00

20.00

120.00

1.26

1.36

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0.00

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl)

cheltuieli de protocol, din

care:

51

0.00

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.00

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

- tichete cadou ptr. cheltuieli

54

0 00

- tichete cadou ptr. campanii

55

0.00

- ch. de promovare a produselor

56

14.10

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.

57

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in domer

58

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domer

59

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

45.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

555.37

155.07

129.19

15.00

15.00

15.00

15.00

60 00

0.46

0.23

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

9.31

29.26

18.26

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1.10

1.96

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), d

64

9.31

29.26

18.26

20.00

0.00

0.00

0.00

20 00

1.10

1.96

-interna

65

0.04

6.08

5.08

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.98

118.07

-externa

66

9.27

23.19

13.19

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

1.14

1.42g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

31.26

31.78

32.35

8.25

8.25

8.25

8.25

33.00

1.02

1.03

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16.86

15.62

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

0.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

17,282.23

11,314.81

12,267.42

3,029.20

3,002.25

3,002.25

2,877.25

11,910.95

0.97

0.71

•1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

365.09

264.11

278.80

111.00

111.00

111.00

111.00

444.00

1.59

0.76

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

15.27

5.93

3.75

3.75

3.75

3.75

15.00

2.53

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

47.50

38.95

40.80

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

1.23

O.S6

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

3.90

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

3.90

0.00

0.00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

>6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

6 63

35.00

0 00

26.95

0.00

0.00

0.00

26.95

0.00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0.00

18)

cheltuieli cu serviciile prestate si refacturate

77

16,859.11

10,961.48

11,941.90

2,875 00

2,875.00

2,875.00

2,750.00

11,375.00

0.95

0.71

j)

alte cheltuieli

78

769.17

285.34

995.75

168.75

168.75

168.75

168.75

675.00

0.68

1.29B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

227.19

482.15

466.68

253.60

142.73

142.73

142.73

681.80

1.46

2.05

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de

80

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

200.00

200.00

50.00

50.00

50.00

50.00

200.00

1.00

__

d)

ch. cu taxa de licență

82

0.00

ch. cu taxa de autorizare

83

14.71

1.83

0.66

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

85.50

0.04

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

212.48

280.33

266.03

189.60

78.73

78.73

78.73

425.80

1.60

1.25

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

11,262.35

10,647.92

10,189.02

2,328.73

1,987.58

1,968.38

1,949.18

8,233.87

0.81

0.90

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

8,897.69

9,802.29

9,412.29

2,126.77

1,787.40

1,768.20

1,749.00

7,431.37

0.79

1.06

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd 91), din care:

88

7,975.36

9,231.47

8,888.54

2,002.86

1,647.50

1,647.50

1,647.50

6,945.36

0.78

1.11

a) salarii de bază

89

7,971.02

9,108.66

8,846.64

1,990.36

1,635.00

1,635.00

1.635.00

6,895.36

0.78

1.11

b) sporuri, prime și alte bonificații

90

4.34

122.81

41.90

12.50

12.50

12.50

12.50

50.00

1.19

9.65

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

0.00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd.

98 rd. 99), din care:

92

922.34

570.82

523.75

123.90

139.90

120.70

101.50

486.00

0.93

0.57

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, «u modificările și completările ulterioare, din care:

93

87.09

60.00

54.45

0.00

19.20

0.00

19.20

38.40

0.71

0.63- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

87.09

60.00

54.45

0.00

19.20

0.00

19.20

38.40

0.71

0.63

b) tichete de masă;

96

807 43

482.82

441.18

112.40

115.20

115.20

76.80

419.60

0.95

0.55

c) vouchere de vacanță;

97

0.00

d) ch. privind participarea salariaților

98

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

27.82

28.00

28.12

11.50

5.50

5.50

5.50

28.00

1.00

1.01

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii

101

0.00

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite

102

0.00

c) cheltuieli de natură salarială

103

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

443.17

623.55

564.06

153.45

159.52

159.52

159.52

632.01

1.12

1.27

a) pentru directori/directorat

105

157.24

199.88

184.49

54.62

46.16

46.16

46.16

193.08

1.05

1.17

- componenta fixă

106

157.24

199.88

184.49

54.62

46.16

46.16

46.16

193.08

1.05

1.17

- componenta variabilă

107

0.00

b) pentru consiliul de

108

180.60

282.83

246.91

73.54

87.22

87.22

87.22

335.18

1.36

1.37

- componenta fixă

109

180.60

282.83

246.91

73.54

87.22

87.22

87.22

335.18

1.36

1.37

- componenta variabilă

110

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

85.20

106.66

103.59

18.46

18.46

18.46

18.46

73.84

0.71

1.22

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

20.13

34.18

29.06

6.84

7.69

7.69

7.69

29.91

1.03

1.44

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,921.48

222.08

212.68

48.52

40.66

40.66

40.66

170.49

0.80

0.11D Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

6,313.15

4,409.33

4,115.71

1,754.32

771.57

772.90

772.90

4,071.69

0.99

0.65

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

122 + rd. 123), din care:

115

218.66

66.18

80.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

- către bugetul general consolidat

116

17.67

11.13

18.51

0.00

0.00

0.00

1.05

- către alți creditori

117

200.99

55.05

61.96

0.00

0.00

0.00

0.31

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

100.47

10.47

286.97

910.28

910.28

3.17

2.86

c)

cheltuieli aferente transferurilor

119

0.00

d)

alte cheltuieli

120

3,134.70

3,212.42

2,101.68

426.60

429.25

430.57

430.57

1,717.00

0.82

0.67

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor

121

1,219.21

1,665.15

1,696.13

459.94

384.83

384.83

384.83

1,614.42

0 95

1.39

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

1,640.11

-544.90

-49.53

-42.50

-42.50

-42.50

-42.50

-170.00

-0.04

-0.03

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

6,835.6.6

1,949.08

4,465.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0.00

fl. 3)

cheltuieli cu alte provizioane

125

6,835.66

1,949.08

4,465.65

0.00

0.00

0.65

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

5,195.55

2,493.98

4,515.18

42.50

42.50

42.50

42.50

170.00

0.04

0.87
f2.1)

din anularea provizioanelor (rd 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

5,195.55

2,493.98

4,515.18

42.50

42.50

42.50

42.50

170.00

0.04

0.87

- din participarea salariaților la profit

128

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

162.36

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

130

5,033.20

2,493.98

4,515.18

42.50

42.50

42.50

42.50

170.00

0.04

0.90

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

3.44

22.43

20.46

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.98

5.94

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar,

135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

138

3.44

22.43

20.46

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.98

5.94

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

140

2,503.59

33.71

2,111.82

936.36

-227.23

-179.71

-28.01

501.41

0.24

0.84

venituri neimpozabile

141

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

714.65

5.39

204.29

149.82

-36.36

-28.75

•4.48

80.23

0.39

0.29

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

V

1

Venituri totale din exploatare, din

144

44,774.50

32,116.87

35,203.91

9,824.62

6,641.86

6,671.50

6,671.50

29,809.47

0.85

0.79

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la

146

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87),

147

8,897.69

9,802.29

9,412.29

2,126.77

1,787.40

1,768.20

1,749 00

7,431.37

0.79

1.06

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

7,975.36

9,231.47

8,888.54

2,002.86

1,647.50

1,647.50

1,647.50

6,945.36

0.78

1.11

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

290.00

254.00

141.00

130.00

130.00

130.00

13000

130.00

0.92

0.49

5

Nr. mediu de salariați

153

285.00

247.00

202.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

0.65

0.71

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd.

154

2,576

3,287

3,860

1,343

1,116

1,116

1,092.05

4,667.28

#DIV/0!

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf 1 epii anuale a hiiPpTului

155

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

tiVALUE!

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

157.10

130.03

174.28

74.43

50.32

50.54

50.54

225.83

1.30

1.11

b)

Productivitatea muncii în unități

157

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate

158

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

c

1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

- preț mediu (p)

161

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

- valoare = QPF x p

162

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

- pondere in venituri totale de exploatare - rd. 159/rd. 2

163

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
8

Plăți restante

164

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE de ședjnță


Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S,\

Sediul/Adrcsa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3                            ,

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an (N-2= 2017)

Prevederi an precedent (N-1=2O18)

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

41,437.50

44,788.86

32,134.47

35,246.27

1.10

1

Venituri din exploatare*)

41,424.00

44,774.50

32,116.87

35,203.91

1.10

2

Venituri financiare

13.50

14.36

17.61

42.36

2.41

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

tiCLSSMl. 193-/^.03.£oI9

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l) 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N) 2019

an N + 1

2020

an N + 2

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

5,477.83

7,586.91

3,078.34

2,158.15

2,221.62

1

Surse proprii, din care:

1,698.86

3.807.95

3,078.34

2,158.15

2,221.62

a) - amortizare

1,665.15

1,696.13

1,614.42

1,646.70

1,695.14

b) - profit

33.71

2,111.82

501.41

511.44

526.49

c) -încasări vanzari active si obiecte inventar

0.00

0.00

962.51

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

3,778.96

3,778.96

0.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

3,778.96

3,778.96

0.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

4,956.66

4,956.13

3,070.41

195.87

197.79

1

Investiții în curs, din care:

3,066.25

3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

3,066.25

3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

Investiții sediu social

3,066.25

3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)

4 ie

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

<•-

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

809.41

809.41

5,944.64

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

809.41

809.41

5,944.64

0.00

0.00

Investiții sedii (extinderi s optimizări)

809.41

809.41

963.48

Investiții sedii (proiect dezvoltare imobiliara)

1,914.90

Investiții sedii (reluare

Investiții in curs)

3,066.25

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

nvestiții efectuate la mobilizările corporale existente (modernizări), din tare:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1,081.00

1,080.47

192.03

195.87

197.79

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

b) - externe^-


©ADPB S.A

RC: J4O/96O1H997 CF *0020943 BCR: ROOSO «NCG 0074 0092 2307 0001 TREZORERIE SECTOR 3:PO87 TREZ 7005 OC9X XXOO 3001


PLAN INVESTIȚII si DOTĂRI ADPB SA pentru ANUL 2019 28.02.2019

Nr. crt.

Tip dotare mijloace fixe

Cant.

Preț unitar estimat

Total Valoare estimata

-

Stadiu

1

Autovehicul

1

81,600

81,600

propus 2019

2

Generator curent

4

5,850

23,400

propus 2019

3

Pik-ammer

2

6,500

13,000

propus 2019

4

Talpa compactoare

3

4,500

13,500

propus 2019

5

Ciocan hidraulic

1

39,525

39.525

propus 2019

6

Bariera auto

1

7,000

7,000

propus 2019

7

UPS protecție fluctuații tensiune

1

6,000

6,000

propus 2019

8

Despieator lemne

1

8,000

8,000

propus 2019

Total mijloace fixe

192,025


Nr. crt.

Investiții imobile

Total Valoare estimata

Stadiu

1

Obiectiv Hala si P+l

3,038,255

in curs 2018

2

Extindere/Optimizare sisteme energic (inclusiv punct transformare electrica, rețea termica, centrale etc.)

813,484

propus 2019

o

3

Platforme betonate, alte suprafețe de rulare

150,000

propus 2019

4

Alte spatii depozitare, administrative, birouri

28,000

in curs 2018

5

Proiect dezvoltare imobiliara Calea Vitan 154-158

1,914,900

propus 2019

Total investiții imobile, din care:

5,944,639

in curs (executat 2018, punere in funcțiune 2019)

3,066,255

propus 2019

2,878,384

TOTAL GENERAL fara TVA, din care

6,136,664

in curs (executat 2018, punere in funcțiune 2019)

3,066,255

propus 2019

3,070,409

Director General

CmbulcâifuFloreritin

Contabil Sef,

Dinu Cornelia


Sef Serviciu Mecanizare Fcnist^Cezar

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5                           , i

Nr. crt.

Măsuri

> ......——

Termen de realizare

An precedent (N-l) 2018

An curent (N) 2019

An N+l 2020

An N+2 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3.00

4

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct.

II

CABINET PRIMAR


www.pnrnarie3.r0


TELEFON


FAX .4 Ț ■ J-. E-MAIL» .

Du«i«r«ti nr. 191, Sector j. oycfefr^tKv

SECTOR 3


Calea


i<r. rcr ești


romania2019.eu

3 Cooj&ui Urwurd Euiopetvo


rna Per


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr


la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentro&fwHifYanetar-20i9 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a fost înființată în baza HCLS 3 nr. 30/1997 și are ca obiect pricipal activități de întreținere peisagistică, respectiv întreținere și reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.

Având in vedere, strategia și instrucțiunile autorității tutelare și beneficiarului principal - Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societății, în sensul reducerii activităților de întreținere și axarea activității productive din anul curent și următorii ani pe operațiuni de amenajare/reamenajare spații verzi și suprafețe conexe, se anticipează o descreștere a nivelului veniturilor astfel realizate.

Astfel, în sensul menținerii echilibrului bugetar, propunem măsuri privind reducerea plafoanelor de cheltuială, proiectul de buget fiind întocmit ținând cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, pentru anul 2019 conducerea executivă a societății iși propune să realizeze venituri totale de 29.825 mii lei, din care 29.809 mii lei venituri din exploatare și 16 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont. Din veniturile din exploatare fac parte:

J producția vândută 27.964 mii lei, compusă din:

 • - 24.738 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniului principal de activitate, ce urmează a se executa către beneficiarul principal și alti clienti publici si privați,

 • - 3.226 mii lei, venituri din închirierea spațiilor ,i mijloacelor disponibile ale societății, în creștere față de anul anterior;

268 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor,

J 350 mii lei, venituri aferente costului de producție de imobilizări;

1.214 mii lei, venituri din vânzarea activelor, realizate prin valorificare mijloacelor ce nu mai sunt necesare activității productive având în vedere noua strategie de dezvoltare;

J 13 mii lei, venituri din subvenții pentru investiții;

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 29.324 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 29.304 mii lei si 20 mii lei cheltuielile financiare, având in vedere faptul că nu avem cheltuieli extraordinare așteptate.

Domeniului Public

45483/22.03.2019 al Serviciului $ X0'ect de hotărâre, pe care îl


Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Administrarea București SA nr. 853/21.03.2019, precum și raportul de speciajj Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă , am i supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăua Sectorului .1 in conformitate cu Regulamentul 1 niunii Europene 2016-679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale l talele pot li dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată șt datată transmisă pe adresa Primăriei Sector
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporat1va@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 345483/22.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158 CUI 10020943; J40/960I/1997 s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este: Activități de întreținere peisagistica, cod CAEN 8130 având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cea 96% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu în calitate de director general.

Societatea Administrarea Domeniului Public București S.A. își desfășoară activitatea pe baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară Primăria Sectorului 3, fiind persoană juridică cu capital public.

Având în vedere:

 • - adresa societății Administrarea Domeniului Public S.A. cu nr. 853/21.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 343151/21.03.2019

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/20.03.2019 care aprobă adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății

 • - Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății A.D.P.B S.A.

 • - Anexele 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 cu anexa Planul de investiții și 1.5

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz. inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pol fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamemul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz",

- art. 16.3. din Actul Constitutiv al societății: "în afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi Adunarea Generală ordinară are următoarele obligații: e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz. pe exercițiul financiar următor ."

Bugetul devenituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București S.A. respectă structura și formatul impuse de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate publică înființată de Primăria Sectorului 3 funcționează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea Administrarea Domeniului Public București S.A.

Șef Serviciu Ccțntrcif Intern Marta Ct’păre^nu

Compartiment Guvcmanța Corporativă. Silviu Hondola

Qadpb s.a

Către


SkCivHo

--------------■ ■ ■

CASINET PRIMAR

abSeetortihir3Bircur

ești

Q S.C. ADPB S.A.


Consiliul

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentata legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar si autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli si a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici Ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectul de Buget de venituri și cheltuieli și Program de Investiții, dotări și sursele de finanțare ale societății pentru anul 2019.


Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

 • -  Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • -  O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Nota de fundamentare;

 • -  Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Cu deosebita considerație,

Director General Administrarea Domeniului Public București S.A.

FLORENT!        EANUHOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 12/20.03.2019

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A. (ADPB) S.A. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

STANCU GHEORGHE

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ADPB SA pentru anul 2019

Administrarea Domeniului Public București S.A. este o societate comerciala care are ca scop activitatea de intretinere si rcamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare si intretinere mobilier stradal si alte lucrări solicitate de către beneficiarul principal - Primăria Sectorului 3 sau alti beneficiari. Obiectul principal de activitate il reprezintă activitatile de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130.

Proiectul de buget este intocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației finaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

 • •  Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • •  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • •  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • •  O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere, strategia si instrucțiunile autoritarii tutelare si beneficiarului principal-Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societarii in sensul reducerii activitatilor de intretinere si axarea activitatii productive din anul curent si următorii ani pe operațiuni de amenajare/reamenjare spatii verzi si suprafețe conexe, anticipam o descreștere a nivelului veniturilor astfel realizate. Avand in vedere acestea, in sensul menținerii echilibrului bugetar, propunem masuri privind reducerea plafoanelor de cheltuiala. Totodată, in vederea diversificării activitatii si portofoliului de clienti, conducerea executiva a realizat demersuri pe parcursul anului 2018 si inceputul anului 2019, cu scopul completării veniturilor specifice domeniului principal de activitate incheind contracte de prestări servicii cu IKEA Romania SA, Bog’Art SRL si alti beneficiari privați, dar si cu scopul dezvoltării veniturilor generate de servicii de închiriere, prin instrumentarea unei politici de investirii pentru mai buna valorificare a spatiilor disponibile.

Astfel, pentru anul 2019 conducerea executiva a societății isi propune sa realizeze venituri totale de 29.825 mii lei, din care 29.809 mii lei venituri din exploatare si 16 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont. Din veniturile din exploatare fac parte:

i A

producția vanduta 27.964 mii Iei, compusa din:
 • - 24.738 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniul principal de activitate, ce urmeaza a se executa către beneficiarul principal si alti clienti publici si private,

 • - 3.226 mii lei, venituri din inchirierea spatiilor si mijloacelor disponibile ale societății, in creștere fata de anul anterior;

ri 268 mii lei, venituri din vanzarea mărfurilor,

ri 350 mii lei, venituri aferente costului de producție de imobilizări;

•S 1.214 mii lei, venituri din vanzarea activelor, realizate prin valorificare mijloacelor ce nu mai sunt necesare activitatii productive avand in vedere noua strategie de dezvoltare;

ri 13 mii Iei, venituri din subvenții pentru investiții;

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 29.324 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 29.304 mii lei si 20 mii lei cheltuielile financiare, avand in vedere faptul ca nu avem cheltuieli extraordinare așteptate.

Astfel, cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmeaza:

 • A.   Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 16.317 mii lei;

 • B.   Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 682 mii lei;

 • C.   Cheltuieli cu personalul 8.234 mii lei;

 • D.   Alte cheltuieli de exploatare in suma de 4.071 mii lei.

 • A. La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

 • -   cheltuieli privind stocurile 2.613 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,

 • -  cheltuieli privind serviciile executate de terti 869 mii lei, reprezentând sume alocate pentru desfasurarea activitatii curente pentru intretinere si reparații, pentru inchirieri de spatii si utilaje ce nu se regăsesc in parcul auto propriu, pentru plata redeventelor datorate Primăriei Sector 3, pentru contractul in desfășurare, asigurări s.a.m.d.

 • -   cheltuieli cu alte servicii executate de terti 12.835 mii lei, constituite in principal din prestații pentru domeniul principal de activitate in cuantum de 11.911 mii lei, diurne, consultatit de specialitate si alte servicii prestate de parteneri.

 • B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 682 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrări specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe.

 • C. Cheltuielile cu personalul au următoarea structura:

Cheltuieli de natura salariala 7.431 mii lei, suma in corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajați, inclusive alocații pentru ore suplimentare, prime pentru merite deosebite, tichete de masa/cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nașteri, decese in familiile salariatilor, situații medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete reprezentând indemnizații pentru directorul general, membrii Consiliul de Administrație si ai Comisiei de Cenzori, repectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 632 mii lei.

- Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de munca datorata de angajator, 171 mii lei.

 • D. Alte cheltuieli de exploatare, 4.072 mii lei, reprezintă: cheltuieli de 910 mii lei pentru vanzarea activelor imobilizate (in corespondenta cu veniturile realizate din vanzarea activelor), sume necesare pentru realizarea investițiilor din surse proprii puse gratuit la dispoziția Consiliului Local Sector 3, ca beneficiar, respectiv 1.717 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale ale companiei 1.614 mii lei si reluare provizioane.

Astfel, rezultatul brut așteptat este in suma de 501 mii lei, rezultat propus ca sursa de finanțarea a programului de investiții. Reiteram faptul ca pentru realizarea obiectivelor strategice, conducerea societății va depune toate diligentele in vederea identificării unor soluții pentru completarea veniturilor corespunzătoare domeniului de activitate cu venituri din servicii de inchiriere, precum realizarea de investiții corespunzătoare.

Derularea Programului de investiții si dotări este finanțata din surse proprii ale societății, respectiv din amortizare, profit si incasari din vanzarea activelor si obiectelor de inventar, ca urmare a ajustării strategiei autoritatii tutelare. Programul asigura, conform prevederilor legale, reluarea investițiilor in curs pentru creșterea patrimoniului imobiliar (hala si P+l) la sediul social, in suma de 3.066 mii lei. Menționam ca aceste cheltuieli de edificare construcții au fost realizate la nivelul anului trecut, urmând ca in anul curent sa aiba loc recepția si punerea in funcțiune. La acestea se adauga investiții noi in suma de 3.070 mii lei pentru extinderea/optimizarea infrastructurii de energie si a spatiilor existente administrative si de depozitare, dar mai ales pentru asigurarea sumelor necesare demarării unui proiect de dezvoltare imobiliara. Suma propusa spre alocare acestui proiect de dezvoltare imobiliara, 1.914 mii lei, cuprinde cheltuieli de proiectare si autorizare, faza PUD. studii, cheltuieli de avizare, proiectare si asistenta de șantier pentru execuție imobile, respectiv clădire birouri si ansamblu de locuințe constituit din 6 blocuri (2S+P+11E), spatii comerciale si parcari, in incinta sediului social din Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București. In același sens, societatea are in vedere realizarea demersurilor de identificare a unui partener de sub autoritatea Consiliului Local pentru atragerea fondurilor necesare finalizării proiectului. Totodată, pentru desfasurarea activitatii curente, ne propunem achiziția de dotări diverse in suma de 192 mii lei.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneți.

Avizat,Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Dinu Cornelia
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@1primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 345488/22.03.2019

Către,
CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrarea Domeniului Public S.A. în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu CJontrdl Intern

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola)

)

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuirilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal justificat VJputeți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

“                                       J-)

de pe ordinea de zi /


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul...........

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................ ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N-U-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL- proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERICA

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRI AN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

de pe ordinea de zi / oȘ>-


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...............

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor. întrunită în ședința din data de                           a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordmii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NthA~F0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORAB1L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI;

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA TNOCENȚIU-IOAN