Hotărârea nr. 196/2019

HCLS3 nr.196 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr.346450/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 345598/22.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 386/21.03.2019 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • - HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor;

 • - Adresa nr. 345637/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. I lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare:

 • -  Art. 12 pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355 din 25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 196

DIN 28.03.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Scdiul/Adresa București. Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

CUI 38189005


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

ANEXA Nr.1.1

3                                        mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an N +1

Estimări an N +

2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

17724,78

88145,23

4,97

96959,75

116351,70

1,10

1,20

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

17679,95

88002,39

4,98

96802,63

116163,15

1,10

1,20

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

44,83

142,84

3,19

157,12

188,55

1,10

1,20

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

8404,31

51099,24

6,08

56209,16

67451,00

1,10

1,20

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

8404,27

51039,24

6,07

56143,16

67371,80

1,10

1,20

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

7018,67

44240,97

6,30

48665,07

58398,08

1,10

1,20

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

3,5

220,84

63,10

242,92

291,51

1,10

1,20

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1216,27

6246,07

5,14

6870,68

8244,81

1,10

1,20

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

835,75

5384,07

6,44

5922,48

7106,97

1,10

CI

ch. cu salariile

13

835,75

4984,88

5,96

5483,37

6580,04

1,10

C2

bonusuri

14

399,19

#DIV/0!

439,11

526,93

1,10

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

364,98

817,72

2,24

899,49

1079,39

1,10

1,20

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

#DIV/0

0,00

0,00

“7^

■■

1 \

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ bfBUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care;

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

338,56

690,04

2,04

759,04

910,85

1,10

1,20

26,42

127,68

4,83

140,45

168,54

1,10

1,20

165,83

331,36

2,00

364,50

437,40

1,10

1,20

0,04

60,00

1500,00

66,00

79,20

1,10

1,20

0,00

0,00

9320,47

37045,99

3,97

40750,59

48900,71

1,10

1,20

380,73

233

0,61

256,72

308,06

1,10

1,20

2265,05

1225

0,54

1348

1617

1,10

1,20

132,59

73

0,55

80

96

1,10

1,20

139,59

0,00

1992,87

1152

0,58

1268

1521

1,10

1,20

/Vp

pq\«\

U f

\ 5\

i Y ;

Âj /

996,43

288

0,29

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

996,43

576

0,58

634

761

1,10

1,20

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2000

576

0,29

634

761

1,10

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2000

576,30

0,29

633,93

760,72

1,10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

13

59,00

4,54

65,00

69,00

1,10

2

Nr. mediu de salariați total

49

18

58,00

3,22

65,00

69,00

1,12

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

5.456,99

7799,35

1,43

7.029,96

7.946,91

0,90

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

0

1517,28

1489,27

1683,52

0,98

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.

55

2.109,01

1.724,98

0,82

1.724,98

1.724,98

1,00

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

CUI 38189005

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestoraANEXA Nr.1,2    44 CCS *5      , ]9(3 /jtâ. OZ.&Ofâ-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Realizat

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordi n comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

1,01

56668,3

56668,34

17724,78

25332,8

26327,8

25195,3

11289,3

88145,23

5

17549

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

0

56520,5

56520,5

17679,95

25277,09

26277,09

25177,09

11271,1

88002,39

5

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd.

6 + rd. 7), din care:

3

0

31907,7

31907,72

10140,29

13745,88

14745,88

13745,88

9722,38

51960,01

5

al)

din vânzarea produselor

4

29799

29799

9515,49

10523,49

11523,49

10523,49

6500

39070,48

4

a2)

din servicii prestate

5

1384,56

1384,56

624,8

3166,343

3166,343

3166,343

3166,34

12665,37

20

a3)

din redevențe și chirii

6

700

700

50

50

50

50

200

a4)

alte venituri

7

24,16

24,16

6,04

6,04

6,04

6,04

24,16

b)

din vânzarea mărfurilor

8

450

450

0,28

137,5

137,5

37,5

37,5

350

1250

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 +

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

/

\         ț

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

’j7f

4

<cd)

din producția de imobilizări              ’ 12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

23300,9

23300,88

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

861,9

861,9

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

846,9

846,9

- active corporale

17

- active necorporale

18

846,9

846,9

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

15

15

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd.

25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

1,01

147,84

147,84

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

115

115

d)

din dobânzi

26

1,01

22,84

22,84

e)

alte venituri financiare

27

10

10

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

136,65

32565,8

32565,8

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd.

86 + rd. 120), din care:

30

136,65

32445,8

32445,8

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd.

40 + rd. 46), din care:

31

31,52

27966,6

27966,6

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd.

34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

8,94

23807,9

23807,89

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

11936,7

11936,73

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1,21

10701,2

10701,16

7485,24

11382,46

11382,46

11382,46

1500

35647,38

5

54,14

11,25

11,25

11,25

11,25

45

1

0

0

0

0

0

0

/•^

A

1

51,33

vk

X*

fe'.'oS

-> z

2,81

11,25

11,25

11,25

11,25

45

16

44,83

55,71

50,71

18,21

18,21

142,84

3

44

40

35

2,5

2,5

80

44,81

13,21

13,21

13,21

13,21

52,84

1

44

0,02

2,5

2,5

2,5

2,5

10

500

8404,31

15166,23

14349,26

14090,24

7493,51

51099,24

6

62

8404,27

15151,23

14334,26

14075,24

7478,51

51039,24

6

62

7018,67

13427,17

12472,17

12442,18

5899,45

44240,97

6

223

5885,74

7555,22

6555,22

6555,23

5555,22

26220,89

4

658

5229,15

3170,5

2170,5

2170,5

1170,5

8682

.2

561,e

4167,22

4167,22

4167,23

4167,22

16668,89

3C

1 Țfr      'Af

464

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb     * 35

89,16

89,16

2,82

•’2,29

22,29

22,29

22,29

89,16

32

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0,78

112

112

15,42

28

28

28

28

112

7

20

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

7,73

620

620

89,95

80

80

80

80

320

4

12

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

300

300

4,78

75

75

75

75

300

63

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

250

250

0,26

62,5

62,5

62,5

62,5

250

962

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

2,32

305,88

305,88

89,42

136,73

191,73

136,73

81,73

546,92

6

39

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

66

66

2,3

11,5

11,5

11,5

11,5

46

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

2,03

182,72

182,72

74,65

105,5

160,5

105,5

50,5

422

6

37

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

2,03

96,32

96,32

74,65

49,08

79,08

49,08

19,08

196,32

3

37

b2)

- către operatori cu capital privat

44

86,4

86,4

56,42

81,42

56,42

31,42

225,68

c)

prime de asigurare

45

0,29

57,16

57,16

12,47

19,73

19,73

19,73

19,73

78,92

6

43

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd.

46

20,26

3852,83

3852,83

1043,51

5735,22

5725,22

5750,22

262,5

17473,16

17

52

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

84,84

84,84

25,1

16,21

16,21

16,21

16,21

64,84

3

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

64,84

64,84

25,1

16,21

16,21

16,21

16,21

64,84

3

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0,05

27,2

27,2

13,92

29,3

29,3

29,3

29,3

117,2

8

278

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0,05

27,2

27,2

13,92

9,3

9,3

9,3

9,3

37,2

3

278

- tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

52

90

d'î'S.

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

/V

/ */0

20

20

20

20

8C

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

ti

II* .JHȚj

Fi -Ui

A

r

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

20

20

20

20

80

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

/ / 1 (

> 5X 1

---yy

A

9

d3)

- pentru cluburile sportive

60

f

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

200

200

0,03

15

15

5

5

40

1333

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

15,46

310,6

310,6

11,36

60,15

50,15

35,15

35,15

180,6

16

i

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

4,11

70,6

70,6

3,42

10,15

10,15

10,15

10,15

40,6

12

i

-interna

65

21,28

21,28

2,82

2,82

2,82

2,82

11,28

-externa

66

4,11

49,32

49,32

3,42

7,33

7,33

7,33

7,33

29,32

9

î

g)

cheltuieli poștale și taxe de te leco m unicații

67

12,64

12,64

3,68

3,16

3,16

3,16

3,16

12,64

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0,2

14,84

14,84

1,27

2,21

2,21

2,21

2,21

8,84

7

6

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1,41

335,84

335,84

1,6

71,47

71,47

71,47

71,47

285,88

179

1

îl)

cheltuieli de asigurare și pază

70

220

220

60

60

60

60

240

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1,41

115,84

115,84

1,6

11,47

11,47

11,47

11,47_

45,88

1

2—4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

3,14

2866,87

2866,87

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.

84 + rd. 85), din care:

79

0,54

220,84

220,84

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

20

20

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

50

50

e)

ch. cu taxa de mediu

84

40

40

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0,54

110,84

110,84

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +

rd. 104 + rd. 113), din care:

86

101,94

4085,76

4085,76

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd.

92)

87

44,99

3448,96

3448,96

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.

91), din care:

88

44,99

3293,96

3293,96

a) salarii de bază

89

44,99

3203,96

3203,96

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform

90

90

90

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

C

155

155

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul

93

C

8C

8C

w

\\ (?

___

tui

986,55

5537,72

5537,72

5587,72

100

16763,16

17

314

3,5

157,71

17,71

32,71

12,71

220,84

63

6

20

20

50

50

40

40

3,5

47,71

17,71

32,71

12,71

110,84

32

6

1216,27

1483,51

1761,54

1517,51

1483,51

6246,07

5

12

851,29

1335,7

1387,25

1369,7

1335,7

5428,35

6

19

838,45

1257,29

1263,29

1251,29

1257,29

5029,16

6

19

835,75

1246,22

1246,22

1246,22

1246,22

4984,88

6

19

2,7

11,07

17,07

5,07

11,07

44,28

16

12,84

78,41

123,96

118,41

78,41

399,19

C

2C

2C

2C

2C

8C

- tichete de creșă, cf. Legii nr.        1

193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

3) tichete de masă;

96

75

75

12,84

58,41

58,41

58,41

58,41

233,64

18

c) vouchere de vacanță;

97

45,55

40

85,55

d) eh. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

// r

b) ch. cu drepturile sala riale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

1 c

1 n 1

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator

103

G AX

F

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

38,33

508,24

508,24

338,56

115,89

342,37

115,89

115,89

690,04

IUL

2

9

a) pentru directori/directorat

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

38,33

508,24

508,24

338,56

115,89

342,37

115,89

115,89

690,04

2

9

- componenta fixă

109

38,33

508,24

508,24

338,56

115,89

115,89

115,89

115,89

463,56

1

9

- componenta variabilă

110

226,48

226,48

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

Z

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

18,62

128,56

128,56

26,42

31,92

31,92

31,92

31,92

12x68

Și > 1

¥

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. •

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122),

14

2,65

172,6

172,6

165,83

82,84

82,84

82,84

82,84

331,36

2

63

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

122 + rd. 123), din care:

115

10

10

0,03

2,5

2,5

2,5

2,5

10

către bugetul general consolidat

116

10

10

0,03

2,5

2,5

2,5

2,5

10

către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

2,65

162,6

162,6

165,8

80,34

80,34

80,34

80,34

321,36

2

63

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

0

0

0

0

0

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

\ A H

fg

1

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

0

ikJ^O

0

0

0

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

C

12C

12C

0,04

15

15

15

15

60

150C

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

C

2C

2C

C

5

5

5

5

20

Z

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

\

5

32)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

34

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

100

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III 1

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.

1-rd. 29)

140

-135,64

24102,5

venituri neimpozabile

141

23300,9

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

60

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

138

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

0

56520,5

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: *)

147

44,99

3448,96

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

44,99

3293,96

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

4

57

5

Nr. mediu de salariați

153

3

57

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147

154

1.25C

5.042

100

0,04

10

10

10

10

40

1000

24102,54

9320,74

10166,57

11978,54

11105,06

3795,83

37045,99

4

-69

23300,88

6674,69

“7^

' */ r

35647,38

5

60

5,63

!a 0

-jM V

60

11

138

380,73

\V

i

233

1

"w?

56520,5

17679,95

25277,09

26277,09

25177,09

11271,1

88002,39

5

3448,96

851,29

1335,7

1387,25

1369,7

1335,7

5428,35

6

19

3293,96

838,45

1257,29

1263,29

1251,29

1257,29

5029,16

6

19

57

18

59

3

5

57

13

58

4

4

5.042

5.457

X

X

X

v’cr         f

\\ <?.

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat          1

lei/persoană) determinat pe baza

55

1.250

5.042

5.042

5.457

X

X

X

7.799

1

4

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii ei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

0,00

991,59

991,59

1.360,00

X

X

X

1.517,28

1

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse inite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

X

X

X

ci)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (Q.PF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de

171CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

CUI 38189005

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

-HC-CS 3       . 7- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 - 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

6085,18

1,01

0,02%

56668,34

17724,78

31,28%

1

Venituri din exploatare*)

6059,98

0,00%

56520,5

17679,95

31,28%

2

Venituri financiare

25,2

1,01

4,01%

147,84

44,83

3

Venituri extraordinareCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

CUI 38189005


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


ANEXA Nr.1.4

-HCXS 3 (\£\ •

.03^)19

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N + 1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

576

634

761

1

Surse proprii, din care:

a) - Capital social

31.12.2019

2000

660,59

b) - profit

576

634

761

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

576

634

761

1

Investiții în curs, din care;a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

tt) pentru uuiiutiiu ludty iii concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

jl

- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

31.12.2019

2000

660,59

576

634

761

5

Rambursări de rate aferente creditelor centru investiții, din

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

CUI 38189005

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

r

Termen de realizare

An precedent(N-l)

An curent(N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CABINET PRIMAR


TELEFON (CO4 02!) 318 03 23 ■ 28 FAX (004021) 318'03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3 ro

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,        ‘r ‘2 0

22.

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost înființată în baza HCLS3 nr. 355/25.08.2017, având ca având scop principal prestarea de servicii în tehnologia informațiilor.

Fiind societate cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar.

Astfel, la întocmirea proiectului de buget aferent anului 2019, Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 88.145,23 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare                                     88.002,39 mii lei,din care venituri

neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor in valoare de 35.647,38 mii lei,

 • B. Venituri financiare                                          142,84 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri din vanzarea produselor                               39.070,48 mii lei,

 • 2. Venituri din servicii prestate                                      12.665,37 mii lei,

 • 3. Venituri din redevențe și chirii                                      200,00 mii lei,

CABINET PRIMAR

 • 4. Alte venituri din producția vanduta

 • 5. Venituri din vanzarea mărfurilor

 • 6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor

 • 7. Alte venituri din exploatare

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri financiare din diferente de curs

 • 2. Venituri financiare din dobânzi

 • 3.  Alte venituri financiare

  24,16 mii lei,

  350,00 mii lei,

  35.647,38 mii lei, venituri

  45,00 mii lei.


  80,00 mii lei,

  52,84 mii lei,

  10,00 mii lei.


Venituri din vânzarea produselor, din servicii prestate, venituri din vânzarea mărfurilor si venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 6203-,,Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul", precum si a celorlalte domenii de activitati secundare ale societății.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Internet și Tehnologie S3 SRL nr. 385/21.03.2019, precum și raportul de specialitate nr. 345598/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7. Sector 3, 032158, București

Nr. 345598/22.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019

în temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 se înființează societatea Internet și Tehnologie S3 SRL constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate “Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203” asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresa nr. 385/21.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 343926/21.03.2019, însoțită de:

 • — nota de fundamentare nr. 386/21.03.2019;

 • — hotărârea Consiliului de Administrație nr. 381/21.03.2019

 • — adresa nr. 383/21.03.2019 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL către asociatul său minoritar - SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL;

 • — decizia nr. 390/21.03.2019 a societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, înregistrată sub nr.961/21.03.2018;

societatea Internet și Tehnologie S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019, astfel:

1. Bugetul dc venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1, principalii indicatori

cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 fiind:

INDICATOR

Realiza t/Preliminat an precedent

Propuneri buget an 2019

%

Venituri TOTALE din EXPLOATARE

17.679,95

88.002,39

4,98

Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE

8.404,27

51.039,24

6,07

Venituri TOTALE FINANCIARE

44,83

142,84

3,19

Cheltuieli TOTALE FINANCIARE

0,04

60,00

1.500,00

VENITURI TOTALE

17.724,78

88.145,23

4,97

CHELUIELI TOTALE

8.404,31

51.099,24

6,08

REZULTATUL BRUT (profit'pierdercț

9.320,47

37.045,99

3,97

IMPOZIT pe PROFIT

380,73

233,00

0,61

PROFITUL CONTABIL rămas după deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT

2.265,05

1.225,00

0,54

 • 2.  Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • 3. Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • 4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

5.  Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

In conformitate cu prevederile:

■■ Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teriloriale, precum și societăților comerciale la care unitățile admînistrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participare majoritară, după caz”;

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz. inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)...

*■ Arr. 6. - alin (1) “Operatorii economiciprevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -cj prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare. întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. ”

Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

■■ Art. 12, pct. 12.1. lit. h): "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

din Actul Constitutiv al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările si completările ulterioare.

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 7. Legea nr. 50/2019 privind bugetul dc stat pe anul 2019;

 • 8. OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și dezvatere în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern

Marta

întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernanță Corporativă


SECTOR 3


Către       Consiliul Local al Sectorului 3 București

CABINET PRIMA!

ÎA592.C

.....


și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI R038189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Administrator, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL"

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL este o societate a cărei activitate se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București si in baza deciziei acționarului minoritar.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

ns3


INTERNET

& TEHNOLOGIE

Sector 3


Pentru elaborarea bugetului s-au luat in considerare contractele in derulare : Contractul nr 165776/20.08.2018 privind lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", in valoare totale de lei 36.749.725,79 lei + TVA, Contractul nr 255337 / 19.11.2018 privind Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU in valoare de 9.104.525,27 lei + TVA, si alte contracte in derulare si previzionate.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

 • I.      Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 88.145,23 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A.  Venituri din exploatare                                         88.002,39 mii lei, din care

venituri neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor in valoare de 35.647,38 mii lei,

 • B.  Venituri financiare                                               142,84 mii lei.

 • II.      Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 51.099,24 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 51.039,24 mii lei

 • B.  Cheltuieli financiare 60,00 mii lei.

La prezenta adresa, anexam Nota de fundamentare a bugetului cu anexele sale

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Cu considerație,


zgTTx                     Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

SALUBRITATE          C U I RO 37804020

Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritates3.runos@gmail.com


VȚ/ SI DESZĂPEZIRE S3 CUJ" RO 37804020

S.C. INTERNET SI TEHN(ffi£ ^^itate.sS^ahoo.com

INTRARE n

IEȘIRE N       -------

SD3 SALUBRITATE SI

DESZĂPEZIRE Ș3.S.R.L, !MIȘAREmR Si/ ; ZIUAsȘy LUNA^.ANU^^Z


Ziua^ Luna 03 Anul_2£M9

Către,

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

9

Referitor: Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății

3                                                                                                      9

INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L nr. 383/21.03.2019 adresată societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar, se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2019.

PREȘEDINTE C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


Nr. 383/21.03.2019


INTERNET

& tehnologie

Sector 3


S03 SALUBRITATE SI

DESZAPEZIRE.S1S,R.L intrare Q’XTy ZIUA^* AuNA^f.AHLBr^/5


Către       SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Dl Nitu Mihai - Președinte Consiliu de Administrație al SC SD3 - SALUBRITATE

SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul       București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158

Referitor

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI R038189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Administrator, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL"

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL este o societate a cărei activitate se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București si in baza deciziei acționarului minoritar.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Pentru elaborarea bugetului s-au luat in considerare contractele in derulare : Contractul nr 165776/20.08.2018 privind lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de

servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", in valoare totale de lei 36.749.725,79 lei + TVA, Contractul nr 255337 / 19.11.2018 privind Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU in valoare de 9.104.525,27 lei + TVA, si alte contracte in derulare si previzionate.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

 • I.       Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 88.145,23 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A Venituri din exploatare                                         88.002,39 mii lei, din care

venituri neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor in valoare de 35.647,38 mii lei,

B. Venituri financiare                                               142,84 mii lei.

 • II.      Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 51.099,24 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 51.039,24 mii lei

 • B.  Cheltuieli financiare 60,00 mii iei.

La prezenta adresa, anexam Nota de fundamentare a bugetului cu anexele sale

Pentru aceste considerente, solicităm aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Cu considerație,

Nr. 381/21.03.2019

DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

 • b) Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetului societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru anul 2019, cu anexele sale.

Art. 2. Se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate la art. 1, în vederea aprobării acestora.

Președinte C.A.

Z'                  ,

Cristina - Elena ARGHIR

Membri C.A.

f          '                 ț

Luiza - Florentina DINU

Petruț - Cosmin MATEI

C-Z't’1

Adrian - Marian COCOȘ

Emma - Elena - Mihaela POPA

Angela RADU

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

Pag. 1 din 1

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2019

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat’, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.      Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.      Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.       Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.      Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.      Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.      Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

 • 7.      Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019

 • 8.      Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 88.145,23 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare                                    88.002,39 mii lei,din care venituri

neimpozabile, cont contabil 711-variația stocurilor in valoare de 35.647,38 mii lei,

 • B.  Venituri financiare                                               142,84 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri din vanzarea produselor                                 39.070,48 mii

 • 2.  Venituri din servicii prestate                                        12.665,37 mii

 • 3.  Venituri din redevențe și chirii                                         200,00 mii

 • 4.  Alte venituri din producția vanduta                                   24,16 mii lei,

 • 5.  Venituri din vanzarea mărfurilor                                        350,00 mii lei,

 • 6.  Venituri aferente costului producției în curs de execuție 35.647,38 mii lei, venituri neimpozabile, cont contabil 711-variația stocurilor

 • 7. Alte venituri din exploatare

  45,00 mii lei.


  80,00 mii lei,

  52,84 mii lei,

  10,00 mii lei.


Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri financiare din diferente de curs

 • 2.  Venituri financiare din dobânzi

 • 3.  Alte venituri financiare

Venituri din vanzarea produselor, din servicii prestate , venituri din vanzarea mărfurilor si venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 6203-„Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul", precum si a celorlalte domenii de activitati secundare ale societății.

Pentru elaborarea bugetului s-au luat in considerare atat contractele in derulare: Contractul nr 165776/ 20.08.2018 privind lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", in valoare totale de lei 36.749.725,79 lei + TVA, Contractul nr 255337/ 19.11.2018 privind Servicii de elaborare a documentației de .Avizare ISU in valoare de 9.104.525,27 lei + TVA, cat si de alte contracte in derulare si previzionate.


II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 51.099,24 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 51.039,24 mii lei

 • B.  Cheltuieli financiare 60,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 44.240,97 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 26.220,89 mii lei,din care:

 • - cheltuieli cu materii prime in suma de 9.682 mii lei,

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 16.668,89 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 89,16 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 112,00 mii lei, -cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 320,00 mii lei

 • b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei,

 • c. cheltuieli privind mărfurile in suma de 250,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 546,92 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 46,00 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 422,00 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 89,92 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 17.473,16 mii lei vizeaza

 • - cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 64,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 37,20 mii lei,

-cheltuieli de promovare a produselor in suma de 80,00 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 40,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 180,60 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,64 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 8,84 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 285,88 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 240,00 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 45,88 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 16.763,16 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 220,84 mii lei, din care:

 • a)  Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 40,00 mii lei;

 • b)  Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • c)  Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 50,00 mii lei;

 • d)  Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 110,84 mii lei.


 • C. Cheltuieli de personal in suma de 6.246,07 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

ns3

 • a)  Cheltuieli cu salariile de baza in suma 4.984,88 mii lei;

 • b)  Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 44,28 mii lei;

 • c)   Cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 in suma de 80,00 mii lei;

 • d)  Tichete de masa in suma de 233,64 mii lei;

 • e)  Vauchere de vacanta in suma de 85,55 mii lei,

 • f)   Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 690,04 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 127,68 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu, precizam ca acestea sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 59 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație, precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

 • D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 331,36 mii lei.

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 10,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 321,36 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

81. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 20,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 576,00 mii lei, fiind alocate pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale si necorporale). Sursele de finanțare sunt din profitul net in suma de 576,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.Pag. 4 din 4SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvefnantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3. 032158. București


Nr. 345637/22.03.2019Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 385/21.03.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 343926/21.03.2019) a societății Internet și Tehnologie S3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Controițlntern.întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico*sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


. de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU^A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABlt proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR,


HONȚARU VALERICA


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPQRT

referitor Ja proiectul de hotărâre înscris la punctul       ........„.„.de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinir de zi a ședinței ordinare din data de „.Z?..V..„..^.;.7.>„„.^?„Z„f..-„

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                 .....analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......dc pe ordinea de zi / suplimentarea'ordnîii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: