Hotărârea nr. 195/2019

HCLS3 nr.195 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere.

 • -  Expunerea de motive nr. 345738/CP/22.03.2019 a Primarului Sector 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 342670/21.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 2117/20.03.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale;

 • -  Adresa nr. 342688/21.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 1, Ht. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 14, pct. 14.2, lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.191 alin (1) din Legea societăților nr.31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ari. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL prevederile prezentei hotărâri.

va duce la îndeplinire

NR. 195

DIN 28.03.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI


ANEXA Nr.1.1pentru anul 2019


INDICATORI


____________________2____________________

VENITURI TOTAIF (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) Venituri totale din exploatare, din care:


subvenții, cf. prevederilor legale în transferuri, cf. prevederilor legale în


Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 - rd. 8 t rd 20 - rd. Cheltuieli de exploatare, din care:____________

cheltuieli cu bunuri și servicii__________________

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte cheltuieli cu personalul, din care:


Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + ch. cu salariile__________________________

bonusuri

alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăți compensatorii Cheltuieli aferente contractului de Cheltuieli cu contribuțiile datorate de


alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare__________________

' REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT___________________

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:_________________________________________

Rezerve legale__________________________

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege______________________

Acoperirea pierderilor contabile din anii Constituirea surselor proprii de finanțare Alte repartizări prevăzute de lege


Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26,27, 28, 29


Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizatla nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință_____________

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:___________________________

 • - dividende cuvenite bugetului de stat

 • - dividende cuvenite bugetului local________

 • - dividende cuvenite altor acționari_________

Profitul nerepartizat pe destinațiile_________

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI________

cheltuieli materiale_________________________

cheltuieli cu salariile__________________________

cheltuieli privind prestările de servicii_______

cheltuieli cu reclama și publicitate__________

alte cheltuieli__________________________________

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:____________________________________________

Alocații de la buget


alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
Realizat/ Preliminat an precedent 4

50,727.01

50,717.88


 • 47.890.42

47,889.47

 • 16.728.42

287.07

1,947.02

 • 1.557.44

 • 1.538.44

19.00

389.58

0.00 349.05

40.53 '

28,926.96 '


52,359.58

52,352.38

43,186.40

631.83

6,967.21

6,310.72

5.851.24

459.48

656.50

0.00

513.29

143.20

1,566.94


56,024.75

56,017.05

46,209.45 676.05

7,454,92

6,752,47

6,260.82

491.64

702.45


0.00


 • 549.23

 • 153.23

1,676.62


60,213.52

60,205.24

49,664,36

726.60

8.012.30

7,257.33

6,728.92

528.40

754,92

o.oc

590.29

164.68

1.801.98


2,813.03


140.65


2,459,17

206 65


2,848.06

284.81


5,807.81

580.78


8,796.03

879.60


2,563.25


5,227.03


7,916.43


142.40


261.35


395.82


IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

42,392.67

35,330.28

0.83

0.00

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

87.00

152.00

1.75

163.00

174.00

1.07

1.07

2

Nr. mediu de salar lăți total

49

49.00

114.92

2.35

123.00

132.00

1.07

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat

50

2,616.39

4,552.88

1.74

5,050.76

5,058.27

1.11

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. recalculat cf.

51

0.00

X

0.00

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe

52

1,035.06

480.34

0.46

502.63

522.72

1.05

1.04

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe

53

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe

54

0.00

0.00

0.00

0.00

s

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.

55

944 08

948.41

1.00

906.07

872.54

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, ('alea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-l= 2018)

Propuneri an curent (N= 2019)

%

%

Realizat an

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care

7=6/5

8 = 5/3o

(N-2= 2017)

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

\

2

>>

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.

28)

1

1,225.79

3,587.52

3,587.52

50,727.01

10,813.52

15,770.00

15,770.00

12,854.12

55,207.64

1.09

41.38

•1)

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

1,196.72

3,547.52

3,547.52

50,717.88

10,811.52

15,768.00

15,768.00

12,852.12

55,199.64

1.09

42.38

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

927.47

2,802.52

2,802.52

10,090.62

10,622.77

15,761.75

15,761.75

12,845.87

54,992.14

5.45

10.88

al)

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

0.00

8,949.61

10,154.33

15,279.21

15,279.21

12,363.33

53,076.08

5.93

a2)

din servicii prestate

5

210.32

522.32

522.32

153.92

42.00

42.00

42.00

42.00

168.00

1.09

0.73

a3)

din redevențe și chirii

6

717.15

2,280.20

2,280.20

981.14

426.44

440.54

440.54

440.54

1,748.06

1.78

1.37

a4)

alte venituri

7

0.00

0.00

0.00

5.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

2.40

250.00

250.00

9,117.41

188.75

6.25

6.25

6.25

207.50

0.02

3,798.92

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

o.oc

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

0.00

o.oc

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-l= 2018)

Propuneri an curent (N= 2019)xc)

%

Realizat an

Apro

bat

Preliminat / Realizat

din care

7=6/5

8 = 5/3a

(N-2= 2017)

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

0

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

4

c2

transferuri, cf. prevederilor egale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

0.00

0.00

76.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

266.85

495.00

495.00

31,433.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117.79

fl)

din amenzi și penalități

15

0.00

15.00

15.00

90.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.

18 + rd. 19), din care:

16

0.00

0.00

0.00

31,246.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

0.00

0.00

0.00

31,246.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fs)

alte venituri

21

266.85

480.00

480.00

96.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

29.07

40.00

40.00

9.13

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

0.88

0.31

---4—

a)

din imobilizări financiare

23

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

din investiții financiare

24

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din diferențe de curs

25

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

0.00

O.OC

0.00

d)

din dobânzi

26

29.0'

40.0C

40.0C

9.1î

2.0C

2.0C

2.0C

2.0C

8.00

0.88

0.31

e)

alte venituri financiare

27

0.0

3          O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-l= 2018)

Propuneri an curent (N= 2019)

ft—

%

Realizat an

A    U

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care

7=6/5

8 = 5/3o

N-2= 2017)

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

3

Venituri extraordinare

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

1,526.13

6,844.57

6,844.57

47,890.42

10,905.83

14,277.66

14,391.52

12,784.57

52,359.58

1.09

31.38

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

1,526.13

6,834.57

6,834.57

47,889.47

10,904.03

14,275.86

14,389.72

12,782.77

52,352.38

1.09

31.38

----

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd.

40 + rd. 46), din care:

31

351.91

2,900.96

2,900.96

16,728.42

8,876.41

12,085.62

12,046.82

10,177.56

43,186.40

2.58

47.54

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd.

34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

22.67

687.48

687.48

15,236.21

7,698.06

10,891.27

10,872.47

9,003.21

38,465.00

2.52

672.09

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

0.00

0.00

5,748.32

6,879.56

10,351.67

10,351.67

8,376.16

35,959.05

6.26

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

10.25

176.00

176.00

218.53

135.00

142.35

157.05

157.05

591.45

2.71

21.32

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.66

14.00

14.00

16.10

105.60

105.60

105.60

105.60

422.40

26.24

24.39

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

7.09

22.00

22.00

47.21

29.40

36.75

51.45

51.45

169.05

3.58

6.66

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

10.01

191.48

191.48

150.27

33.50

43.50

10.00

0.00

87.00

0.58

15.01

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

0.00

120.00

120.00

250.26

465.00

348.75

348.75

465.00

1,627.50

6.50

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

2.41

200.0C

200.0C

8,866.25

185.0C

5.00

5.0C

5.0C

200.00

0.02

3,678.94

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

73.6C

1,260.12

1,260.12

582.6'

543.6C

543.6C

543.6C

543.6C

2,174.41

3.73

7.92

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

3.5*

86.6*

86.6*

0.7'

6.22

6.22

6.22

6.2

24.88

33.62

0.21
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (

4-1=2018)

Propuneri an curent (N= 2019)

%

%

Realizat an

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care

7=6/5

8 = 5/3a

N-2= 2017)

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

i

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

■X

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd.

44) din care:

42

65.08

1,107.88

1,107.88

540.01

527.48

527.48

527.48

527.48

2,109.93

3.91

8.30

bl)

către operatori cu capital ntegral/majoritarde stat

43

19.19

130.28

130.28

172.73

428.22

428.22

428.22

428.22

1,712.88

9.92

9.00

b2)

către operatori cu capital privat

44

45.89

977.60

977.60

367.28

99.26

99.26

99.26

99.26

397.06

1.08

8.00

c)

prime de asigurare

45

4.98

65.60

65.60

41.92

9.90

9.90

9.90

9.90

39.60

0.94

8.42

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +

46

255.64

953.36

953.36

909.54

634.75

650.75

630.75

630.75

2,547.00

2.80

3.56

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

0.00

0.00

329.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

65.59

224.00

224.00

90.14

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

1.11

1.37

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

65.59

224.00

224.00

90.14

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

1.11

1.37

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0.71

25.88

25.88

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.61

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0.71

15.88

15.88

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.61

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0.00

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

O.OC

10.00

10.0C

O.OC

O.OC

0.00

o.oc

O.OC

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

o.oc

0.00

/

Y


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-l= 2018)

Propuneri an curent (N= 2019)

%

%

Realizat an

Aprobat

’reliminat / Realizat

din care

7 = 6/5

8 = 5/3a

N-2= 2017)

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HDIV/0!

X

/ * /

— <

- ch. de promovare a produselor

56

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(f

Ol

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VM ■

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

o.oc

10.00

10.00

0.03

o.oc

o.oc

0.00

o.oc

0.00

0.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

o.oc

141.28

141.28

4.74

7.5C

7.5C

7.5C

7.5C

30.00

6.33

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

o.oc

41.28

41.28

2.31

7.5C

7.5C

7.5C

7.5C

30.00

12.55

-interna

65

21.28

21.2!

O.OC

2.5C

2.5C

2.5C

2.5C

10.00

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:256.81


236.81


20.00


971.26


233.06


233.06


233.06


932.26
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-l= 2018)

Propuneri an curent (N= 2019)

%

%

Realizat an

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care

7=6/5

8 = 5/3a

(N-2= 2017)

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

s) tichete de masă;

96

0.00

20.04

20.04

0.00

78.66

87.11

95.75

105.65

367.18

c) vouchere de vacanță;

97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

/£>

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

V

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(l

îl

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,

103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de

104

227.33

738.24

738.24

349.05

128.32

128.32

128.32

128.32

513.29

1.47

1.54

a) pentru directori/directorat

105

0.00

85.00

85.00

13.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- componenta fixă

106

0.00

85.00

85.00

13.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- componenta variabilă

107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

227.33

6S3.24

653.24

335.06

123.21

123.21

123.21

123.21

492.83

1.47

1.47

- componenta fixă

109

227.33

653.24

653.24

335.06

123.21

123.21

123.21

123.21

492.83

1.47

1.47

- componenta variabilă

110

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

0.00

O.OC

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

o.oc

000

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

5.1:

5.12

5.12

5.12

20.47

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

139.2’

84.4(

84.4(

40.5Î

31.1.

34.1:

37.21

40.7Z

143.26

3.53

0.29
INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-l= 2018)

Propuneri an curent (N= 2019)

%

%

Realizat an

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care

7=6/5

8 = S/3a

N-2= 2017)

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2)

pentru activitatea curentă

134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0.00

0.00

0.00

0.95

1.80

1.80

1.80

1.80

7.20

7.58

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

pentru activitatea curentă

137

0.00

0.00

0.00

0.95

1.80

1.80

1.80

1.80

7.20

7.58

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

-300.34

-3,257.05

-3,257.05

2,836.59

-92.31

1,492.34

1,378.48

69.55

2,848.06

1.00

-9.44

venituri neimpozabile

141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0.00

0.00

0.00

23.56

0.00

140.00

137.85

6.95

284.81

12.09

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:(rd. 2)

144

1,196.72

3,547.52

3,547.52

50,717.88

10,811.52

15,768.00

15,768.00

12,852.12

55,199.64

1.09

42.38

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității

146

0.00

2

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87), din care: ’*)

147

391.62

2,447.15

2,447.15

1,557.44

1,333.32

1,489.79

1,621.22

1,866.39

6,310.72

4.05

3.98

a)

148

0.00

b)

.....

r~

149

0.00

c)

...L..

f M

150

0.00

vk

lz> 1 /< 1 §
\ A \

/£ !

___-^>vz

jLț>^ INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-l= 2018)

Propuneri an curent (N= 2019)

%

%

Realizat an

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care

7 = 6/5

8 = 5/3a

(N-2- 2017)

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

391.62

2,397.11

2,397.11

1,538.44

1,254.66

1,388.61

1,525.47

1,682.50

5,851.24

3.80

3.93

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

24

71

71

87

94

110

129

152

152

1.75

3.63

5

Nr, mediu de salariați

153

10

64

64

49

89

104

122

144

115

2.35

4.90

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.

147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 1531/12*1000

154

3,263.50

3,147.33

3,147.33

2,616.39

X

X

X

X

4,552.88

1.74

0.80

b)

llltfUIU IUI Idl pt? bdldHcT^^-

155

0.00

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

119.67

55.43

55.43

1,035.06

121.48

151.13

128.89

89.25

122.69

0.12

8.65

b)

157

0.00

0

ri uuuuiiviidi.tr d înmiuii iii uiiiidp iizjutr

158

0.00

cl)

îeTfreiKVue ty icoi sr« prun crcu viterți i

159

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0.00

- preț mediu (p)

161

0.00

- valoare = QPF x p

162

0.00

u5 l

& /

7     .

pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0.00

8

Plăți restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2= 2017)

Prevederi an precedent (N-l= 2018)

Propuneri an curent (N= 2019)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care

7=6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

CA.

Trim 1

Trim 11

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

- de la bugetul de stat

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANEXA Nr.1.3

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.5

1225.79

2.07

3,587.52

50,727.01

14.14

1

Venituri din exploatare*)

544.31

1196.72

2.20

3,547.52

50,717.88

14.30

2

Venituri financiare

47.19

29.07

0.62

40.00

9.13

0.23

3

Venituri extraordinare

0

0

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


ANEXA Nr.1.4              .           /  „  „

Nr.

Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N)

an N + 1

an N + 2

0

1

2

3

4

5.00

6.00

7.00

8.00

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

57,349.0C

52,948.85

44,405.0C

2,246.7C

2,662.14

1

Surse proprii, din care:

o.oc

2,948.89

4,405.0C

2,246.7C

2,662.14

a) - amortizare

o.oc

112.30

1,556.94

1,665.92

1,782.54

b) - profit

o.oc

2,836.59

2,848.06

580.78

879.60

2

Alocații de la buget

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

50,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

0.00

- majorarea capital

50,000.00

50,000.00

40,000.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

52,305.19

42,392.67

35,330.28

0.00

0.00

1

Investiții în curs, din care:

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

- Obiectiv Compex Industrial Glina

0.00

206.41

20,530.90

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

:) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului >au al unității administrativ eritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

denumire obiectiv)

0.00

0.00

= 0.00

0.00

0.00

<   4CWE/7)Nr.

^SVyiNDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Crt.

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

an N + l

an N + 2

0

i

2

3

4

5.00

6.00

7.00

8.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau îr locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sai privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

O.OC

O.OC

0.00

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

12,934.35

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

12,934.35

0.00

0.00

- Obiectiv Complex Industrial Popești

0.00

0.00

12,934.35

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

denumire obiectiv)

denumire obiectiv)

3      ’

c

nvestiții efectuate la mobilizările corporale existente (modernizări), din are:

7,164.00

1,261.97

0.00

0.00

0.00

c

F

c

pentru bunurile roprietatea privata a peratorului economic:

7,164.00

1,261.97

0.00

0.00

0.00
Nr.

Crt.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N + l

an N + 2

0

1

2

3

4

5.00

6.00

7.00

8.00

- terenuri si construcții bd

Republica nr. 256

7,164.0C

1,261.97

o.oc

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de mobilizări corporale)

45,141.19

40,924.29

1,865.03

0.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente :reditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

j) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante- mii lei -

ANEXA Nr.1.5

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent

(N)

An N+l

An N+2

Preliminat/ Realizat

Influențe

(±£±

Influențe (+/-

1

Influențe (+/•

)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 +pct.

II

ORUL UNITCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIARrCONTABIL


CABINET PRIMAR


TELErON          i .        . ■ ' FAX , v- !        > E-MAIL < ■■ ■ rai

Calea Dude;t, nr. 191, Sector 3,031084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R. a fost înființată în baza HCLS3 nr. 281/07.12.2012 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Evoluția viitoare a societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) cât si pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.

Proiectul de buget aferent anului 2019 este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar.

Pentru anul 2019 conducerea societății își propune să realizeze venituri totale de 55.208 mii lei, din care 55.200 mii lei venituri din exploatare și 8 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont.

Astfel, veniturile din exploatare se compun din producția vândută:

53.076 mii lei, venituri din vânzarea produselor finite din stațiile de producție;

168 mii lei, venituri din administrare imobile pe bază de contract;

1.748 mii lei venituri din chirii, la care se adaugă venituri din vânzarea mărfurilor în sumă de 208 mii.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 52.360 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 52.353 mii lei și 7 mii lei cheltuielile financiare.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 2118/20.03.2019 înregistrată cu nr. 341492/CP/20.03.2019, precum și raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă nr. 342670/21.03.2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Secyorului 3.E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 342670/21.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL. a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ. în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresa nr. 2118/20.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 341492/20.03.2019, însoțită de nota de fundamentare nr. 2117/20.03.2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/14.02.2019, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019, astfel:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1, principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 fiind:

INDICATOR

Realiza tiPreliminat an precedent

Propuneri buget an 2019

%

Venituri TOTALE din EXPLOATARE

50.717,86

55.199,64

1,09

Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE

47.889,47

52.352,38

1,09

Venituri TOTALE FINANCIARE

9,13

8,00

0,88

Cheltuieli TOTALE FINANCIARE

0,95

7,20

7,58

VENITURI TOTALE

50.727,01

55.207,64

1,09

CHELUIELI TOTALE

47.890/12

52.359,58

1,09

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere)

2.836,59

2.848,06

1,00

IMPOZIT pe PROFIT

23,56

284,81

12,09

PROFITUL CONTABIL rămas după deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT

2.813,03

2.563,25

0,91

Rezerve legale

140,65

142/10

1,01

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

6,56

22,50

3,43

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

2.459,17

0,00

0,00

Constituire surse proprii de finanțare

206,65

2.398,35

11,61

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016'679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor ter|i în baza unui temei legal justificat. Vă pute|i exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016,'679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,                     1

 • 2.  Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • 3. Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • 4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

 • 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

în conformitate cu prevederile:

Art I, lit. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați iți funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 Ut. a) și b)...

■■ Ar/. 6. - alin (1) “Operatorii economiciprevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află. în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

*• Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca. în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli. întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

■* Art.12. pct. 12.1. lit. h): “Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:" “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

■■ Art. 14. pct. 14.2. lit. e): “Consiliul de Administrație ia deciziile privind'" “supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor''

din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012. cu modificările și completările ulterioare.

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

 • -   Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritorialc sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta

întocmit, Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Chiciurai 33-45, st. 1, sector 3. București

Telefon: +40 374 471189

E-mail: offica@activasector3.ro www.actives3.ro

Hotararea Consiliului de Administrație nr. 6/14.02.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. , întrunit în cvorum, în ședința din data 14.02.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a,14.3 lit.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesara prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație "

Hotărăște:

art.1 - Aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, lista de investiții si mandatarea Președintelui C A. in vederea ducerii la îndeplinire a achizițiilor conform listei anexate.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 14022019

Corbuleanu Florentin - Președinte

Mateescu Anca - Membru

Dohot lonut -Membru

Dinu liviu - Membru QA


Recoseanu Ileana - Membru C.A.

Mihalcescu Catalina-Daria -Membru

Gheorghe Ana-Maria - MembruCătre


Sediul


Consiliul Local al Sectorului 3 București                   Q'2>

si

>

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


BmjȚȘUt——

CABINET PRIMAR

D.„, fr.OLțW


Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli si a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrare Active Sector3 S.R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii. în vederea aprobării proiectului de Buget de venituri și cheltuieli și Program de Investiții, dotări și sursele de finanțare ale societății pe anul 2019.

C.u.l. 31012790.RC J40/14752/2012 IBAN R035UGBI0000022022893RON GARANTI BANK

Sediul sooal Calea Vitan 242, paner camera g. sector 3. București

Sediul secundar si de corependenta str. Chiciuret 39-45, et. 1 sector 3. București

Capital social subscris. 98.020.000 lei

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

 • -  Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participațic majoritară,

 • -  O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Nota de fundamentare;

 • -  Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu deosebita considerație,


Cprfiuleanu Florentin

_______


C.U.I. 31012790. R C J40/M7S2/2012 IBAN RC35UGBI0000022022893RON GARANTI BANK Sediul social Calea Vitan 242. parter, camera 6. sector 3. București

Sediul secundar st de corepondentd str Chiciurei 39-45. et. 1. sector 3 București

Capital social sub sens 98.020 000 lei


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Chiciurei 39-45. et 1. sector 3. București

Telefon:+40 374 471 189

E-mail: cffice@activesector3.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTAREîn conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectul de BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI si PROGRAM DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE ale societarii pentru anul 2019.

Proiectul de buget este intocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației finaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

 • -   Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL este o societate comerciala care are ca scop activitatea de administrare de imobile pe baza de tarife si contract, producere betoane din ciment, asfaltice si prefabricate din beton. Obiectul principal de activitate il reprezintă fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Avand in vedere direcția de dezvoltare propusa de autoritatea tutelara - Consiliul Local al Sectorului 3, evoluția societății vizeaza axarea activitatii economice pe operațiuni de producere si furnizare produse de construcții: beton, prefabricate din beton si mixturi asfaltice, precum si dezvoltarea de obiective pentru generarea de venituri din exploatre si inchiriere imobile.

Pentru anul 2019 conducerea societății isi propune sa realizeze venituri totale de 55.208 mii lei, din care 55.200 mii Iei venituri din exploatare si 8 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont.

Astfel, veniturile din exploatare se compun din producția vanduta:

 • - 53.076 mii lei, venituri din vanzarea produselor finite din stațiile de producție;

 • - 168 mii lei, venituri din administrare imobile pe baza de contract;

 • - 1.748 mii lei venituri din chirii,

la care se adauga venituri din vanzarea mărfurilor in suma de 208 mii.

CU.:. $1012790 A C. MC/14752/2O22

•3AN R035UG8ICCO(»22022395RCN GARAMT1

Sediul socul. Calea Vi:ar. 2-:2. parrer. camera t. sec:cr 3. Bucurestf

Seu'o:; ^e cu ridat »t de ccrepocdeniA $:.• Chiciu-r-i 59-45, er. 1 >ecîor 3. Siscvresn

Capt:al social subscris 98.020.0CO ;=i

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 52.360 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 52.353 mii lei si 7 mii lei cheltuielile financiare.

Astfel, cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmeaza:

 • A.       Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 43.187 mii lei;

 • B.       Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 632 mii lei;

 • C.       Cheltuieli cu personalul 6.967 mii lei;

 • D.      Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.567 mii lei.

 • A.      La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

 • - cheltuieli privind stocurile 38.465 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru activitatea de producție, aflandu-se in stransa legătură cu veniturile din produse finite, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,

 • - cheltuieli privind serviciile executate de terti 2.175 mii lei, reprezentând sume alocate pentru intretinere si reparații, sume alocate pentru inchirierea spatiilor si utilajelor ce nu se regăsesc in parcul propriu, precum si asigurări.

 • - cheltuieli cu alte servicii executate de terti 2.547 mii lei, constituite in principal din serviciile prestate atat pentru asigurarea desfășurării activitatii curente si fluxul producției continue, precum consultanta de specialitate, diurne, cheltuieli poștale si telecomunicații, comisioane bancare si alte servicii prestate de parteneri.

 • B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 632 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrări specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe.

 • C. Cheltuielile cu personalul au următoarea structura:

- Cheltuieli de natura salariala 6.311 mii lei, suma in corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajați, prime pentru merite deosebite, tichete cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nașteri, decese in familiile salariatilor, situații medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,

 • - Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete reprezentând indemnizații pentru directorul general, membrii Consiliul de Administrație si ai Comisiei de Cenzori, repectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 513 mii lei.

 • - Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de munca datorata de angajator, 143 mii lei.

 • D. Alte cheltuieli de exploatare reprezintă in principal amortizarea imobilizărilor corporale ale companiei, respectiv 1.567 mii lei.

Astfel, rezultatul brut așteptat este in suma de 2.848 mii lei, respectiv o marja de profit de peste 5%.

Menționam ca prognoza bugetara poate suferi ajustări in funcție de eventuale modificări ale strategiei de dezvoltare, dar ca organele de conducere vor depune toate diligentele in vederea identificării de soluții pentru creșterea veniturilor concomitent cu masuri pentru reducerea cheltuielilor in efortul de a menține echilibrul bugetar si in sensul maximizării rezultatului financiar.

C U ! 31UI279C ?, C. I40/U7S2/2012 îBAh’ RG35UG8:COCCO2;S22S<)3RCN GAftAtfTi 3A.\K

Sediul souai C.'dea Vran 2-*2. parter, cstnvra 6 ter ?• Siruit

Sediul secundar u de coiepc.v cente str. Chariuei 39-4 5. et          i. dutu-st:

Capital scui-r? șubsuns. 9Sd)2G.OCO ’ei


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. str. Cluciuret 3v-iȘ, et. 1. sector 3, București Telefon: =40 374 471 189

E mail: office@activesecror3.ru

Astfel, propunem aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli si Program de investiții, dotări și surse de finanțare ale societății pentru anul 2019 și implementarea acestora de către Președintele Consiliului de Administrație.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Elaborat,

Sef Serviciu Economic
C U.i. 3:012790 R C 143/14752/20'2

ISAM .RO35L-G3:<C0CO?2C22393nOM GARA.'.7< BAWS

Sedijisocidl. Câfea vuir 2~?.                 t. '.ic'.c: 3 Bei

Seuui-.ecurtfa--5? C6                 a’r Ch.nur-; 3C-Î-3. « 1 .turor 3

C3p;*a.' '•ociul iufast'ii. 98 3*3.000 :6i
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E«MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158. București

r/ez/i'ytâL


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019 , însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 2118/20.03.2019, (înregistrată cu nr. 341492/20.03.2019) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă

Z7

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, pnntr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul


... de pe ordinea de zi /

U...H.5......


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........,'^.Z      ........................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......#2^...........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUMCĂĂDR1ANA

MEMBRI:       L

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRE1-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul....................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordiuii de zi a ședinței ordinare din data de                     _____

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                           a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NtLArFOS'T-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /—NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA <

MEMBRI:

PEL1NARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVASILIU MARIANA

VOINEA INOCENȚIU-IOAN