Hotărârea nr. 194/2019

HCLS3 nr.194 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 346559/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.346421/22.03.2019 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr. 1660/13.03.2019 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

Adresa nr. 346428/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12. Pct. 12.2 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale aflate în vigoare

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 194

DIN 28.03.2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 154-158

Cod unic de înregistrare RO 37714360


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

ANEXA Nr.1.1

Hcis zah.l9l//&e.O3.£o/g

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(N-l)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an

N + l

Estimări an

N + 2

%

9=7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9,00

10,00

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

51549,71

97893,43

24473,4

99418,43

101363,43

1,02

1,02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

51519,47

97839,43

24459,9

99339,43

101239,43

1,02

1,02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

2

Venituri financiare

5

30,24

54

13,5

79

124

1,46

1,57

3

Venituri extraordinare

6

0,0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

51293,26

97591,46

24397,9

99058,46

100296,46

1,02

1,01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

51291,83

97251,46

24312,9

98708,46

99926,46

1,01

1,01

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

39538,78

65278,54

16319,6

66078,54

66478,54

1,01

1,01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

10

118,02

1131,57

282,9

1181,57

1231,57

1,04

1,04

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9722,92

20750,74

5187,7

21266,74

21982,74

1,02

1,03

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd.

14)

12

8991,86

19509,14

4877,3

20009,14

20709,14

1,03

1,03

CI

ch. cu salariile

13

8991,86

19509,14

4877,3

20009,14

20709,14

1,03

1,03

C2

bonusuri

14

0

0,0

0

0

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

731,06

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si comitete

17

526,17

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

204,89

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1912,11

2

Cheltuieli financiare

20

1,43

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

121,48

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

85,19

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

36,29

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

30

36,29

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10%

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

32

18,15

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

18,15

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

35

18,14

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

400,0

1257,6

1273,6

w

1,01

0,0

946,42

236,6

946,42

946,42

1,00

1,00

295,18

73,8

311,18

327,18

1,05

1,05

10090,61

2522,7

10181,61

10233,61

1,01

1,01

340

85,0

350

370

1,03

1,06

0,0

301,97

75,5

359,97

1066,97

1,19

2,96

120

58

171

181,97

301,97

895,97

9

15

45

172,97

286,97

850,97

86,49

143,49

425,49

86,49

143,49

425,49

86,48

143,48

425,48

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2

Nr. mediu de salariați total

49

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe

52

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.

55

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

50.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

300,00

300,00

310,00

1,00

1,03

295,00

296,00

300,00

1,00

1,01

5.511,06

5.633,20

5.752,54

1,02

1,02

5.511,06

5.633,20

5.752,54

1,02

1,02

331,66

335,87

337,88

1,01

1,01

ÎNTOCMIT,

Contabil

Moldo^anu Ionela

PREȘEDINT

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adrcsa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158

Cod unic de înregistrare RO 37714360


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a

\NEXA Nr.1.2 UCL S 3 /07 ■ 9$9 /< @3. <2jQ/ 9- mii lei -
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:


din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:din vânzarea produselor


alte venituri14781,3


3,49


c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

14781

107566,95

107566,95

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

850,00

850,00

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

640,00

640,00

- active corporale

17

640,00

640,00

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

fs)

alte venituri

21

210,00

210,00

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0,31

54,00

54,00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

24,00

24,00

d)

din dobânzi

26

0,31

30,00

30,00

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28
0

0,00

0,00

0,00

0,00

ț

0,00

1 /

48733,18

19888,24

19888,24

19888,24

19888,24

79552,94

1,63

3,30

0

2284,32

70,00

35,00

35,00

2424,32

0

2214,32

0,00

0,00

0,00

2214,32

2214,32

2214,32

70,00

70,00

35,00

35,00

210,00

30,24

18,00

18,00

9,00

9,00

54,00

1,79

97,55

0,6

8,00

8,00

4,00

4,00

24,00

40,00

25,64

10,00

10,00

5,00

5,00

30,00

1,17

82,71

4
t

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

15499,6

110377,49

110377,49

51293,26

28572,10

26063,08

21085,08

20871,19

-

97591,46

1,90

2X"

3,31

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. /9 + rd. 86 + rd.. 120). din care:

30

15499,6

109857,49

109857,49

51291,83

28482,10

25973,08

21005,08

20791,19

97251,46

1,90

3,31

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

13106,9

96827,26

96827,26

39538,78

18656,21

18631,21

13508,06

13483,05

65278,54

1,65

3,02

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care;

32

7314,77

67800,27

67800,27

22487,66

9504,96

9504,96

8764,95

8764,95

37539,81

1,67

3,07

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1690,55

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

care:

34

5485,86

66390,27

66390,27

21412,57

9132,46

9132,46

8432,45

8432,45

36129,81

1,69

3,90

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0,01

236,27

236,27

227,4

275,18

275,18

175,18

175,18

900,71

3,96

###«

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

94,32

2532,00

2532,00

1222,67

702,00

702,00

702,00

702,00

2808,00

2,30

12,96

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

106,36

1170,00

1170,00

938,09

292,50

292,50

292,50

292,50

1170,00

1,25

8,82

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

32

240,00

240,00

137

80,00

80,00

40,00

40,00

240,00

1,75

4,28

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

653,28

3609,25

3609,25

2181,93

727,27

727,27

401,91

401,90

2258,35

1,04

3,34

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

4,16

224,14

224,14

19,7

31,04

31,04

31,04

31,04

124,14

6,30

4,74

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

647,81

2928,69

2928,69

2063,16

650,72

650,72

325,37

325,36

1952,17

0,95

3,18

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12,8

115,29

115,29

54,49

38,43

38,43

19,22

19,21

115,29

2,12

4,26

b2)

- către operatori cu capital privat

44

635,01

2813,40

2813,40

2008,67

612,29

612,29

306,15

306,15

1836,88

0,91

3,16

c)

prime de asigurare

45

1,31

456,42

456,42

99,07

45,51

45,51

45,51

45,51

182,04

1,84

75,63

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd.

46

5138,86

25417,74

25417,74

14869,19

8423,99

8398,99

4341,20

4316,20

25480,38

1,71

2,89

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

25,59

274,84

274,84

86,6

58,71

58,71

28,71

28,71

174,84

2,02

3,38

31) (cheltuieli privind consultanta juridică

49

25,59

214,84

214,84

86,6

28,71

28,71

28,71

28,71

114,84

1,33

3,38

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate rd. 51 + rd. 53), din care:

50

6,43

84,84

84,84

19,24

28,28

28,28

14,14

14,14

84,84

4,41

2,99

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

6,43

84,84

84,84

19,24

28,28

28,28

14,14

14,14

84,84

4,41

2,99

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

1

1

F ‘î

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

\

î>\ M

pg

UL lax

- ch. de promovare a produselor

56

d)

vh.

Lxox

lu SpulISlnIZdft^d, pUuiVii c/.u.kj. nr.

57

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

58,91

353,76

353,76

232,93

118,73

118,73

59,37

59,37

356,20

1,53

3,95

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

531,22

531,22

23,87

118,74

93,74

71,87

46,87

331,22

13,88

- triuiiTJiun iiruiinnjțriT. bviu. bo/tuiti----

64

0

531,22

531,22

23,87

43,74

43,74

21,87

21,87

131,22

5,50

-interna

65

105,00

105,00

35,00

35,00

17,50

17,50

105,00

-externa

66

26,22

26,22

3,25

8,74

8,74

4,37

4,37

26,22

8,07

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

3,19

81,08

81,08

19,8

20,27

20,27

20,27

20,27

81,08

4,09

6,21

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

5,35

69,56

69,56

5,31

17,39

17,39

17,39

17,39

69,56

13,10

0,99

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

111,33

697,22

697,22

513,66

270,12

270,12

258,59

258,59

1057,42

2,06

4,61

1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

106,67

521,00

521,00

480,8

247,05

247,05

247,05

247,05

988,20

2,06

4,51

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

2,98

24,72

24,72

7,17

4,91

4,91

2,45

2,45

14,72

2,05

2,41

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1,68

145,50

145,50

25,69

16,17

16,17

8,08

8,08

48,50

1,89

15,29

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

y

'/r t

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

1 c

1 2

/ f

pi

•6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

\

>>

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

6,00

6,00

2,00

2,00

1,00

1,00

6,00

j)

alte cheltuieli

78

4928,06

23325,22

23325,22

13967,78

7791,74

7791,74

3870,87

3870,87

23325,22

1,67

2,83

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84

79

5,17

338,58

338,58

118,02

743,00

66,78

255,33

66,45

1131,57

9,59

22,83

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

70,00

70,00

20,00

20,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

78,20

78,20

443,00

443,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

85,00

85,00

25,00

25,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

5,17

105,38

105,38

118,02

255,00

66,78

255,33

66,45

643,57

5,45

22,83

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd.

104 + rd. 113), din care:

86

2214,39

10747,97

10747,97

9722,92

5181,84

5205,24

5181,84

5181,84

20750,74

2,13

4,39

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

1722,28

9982,20

9982,20

8991,86

4877,29

4877,29

4877,29

4877,29

19509,14

2,17

5,22

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.

91), din care:

88

1722,28

9842,20

9842,20

8991,86

4877,29

4877,29

4877,29

4877,29

19509,14

2,17

5,22

a) salarii de bază

89

1647,78

6221,38

6221,38

8579,96

3937,08

3937,08

3937,08

3937,08

15748,32

1,84

5,21

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

74,5

3620,82

3620,82

411,9

905,21

905,21

905,21

905,21

3620,82

8,79

5,53

c) alte bonificații (conform CCM) ’

91

35,00

35,00

35,00

35,00

140,00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0

140,00

140,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

140,00

140,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

A

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

140,00

140,00

\

M

țjr

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.

102 + rd. 1031. din care:

100

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

> s r~-----» J

’ / */

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

kl

O

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

<1IUL

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,

104

81,19

535,84

535,84

526,17

230,76

254,16

230,76

230,76

946,42

1,80

6,48

a) pentru directori/directorat

105

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care.

108

81,19

535,84

535,84

526,17

230,76

254,16

230,76

230,76

946,42

1,80

6,48

- componenta fixă

109

81,19

535,84

535,84

526,17

230,76

230,76

230,76

230,76

923,02

1,75

6,48

- componenta variabilă

110

23,40

23,40

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

410,92

229,93

229,93

204,89

73,80

73,80

73,80

73,80

295,18

1,44

0,50

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

173,08

1943,68

1943,68

1912,11

3901,05

2069,85

2059,85

2059,85

10090,61

5,28

11,05

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

344,00

344,00

23,75

23,75

13,75

13,75

75,00

- către bugetul general consolidat

116

60,00

60,00

20,00

20,00

10,00

10,00

60,00

- către alți creditori

117

104,37

284,00

284,00

1,94

3,75

3,75

3,75

3,75

15,00

7,73

0,02

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

1831,20

1831,20

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

68,71

1599,68

1599,68

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din

122

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd.

138), din care:

131

0

520,00

520,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

320,00

320,00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

300,00

300,00

b)

che care

tuieli din diferențe de curs valutar, din

»•

135

0

200,00

200,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

1910,17

2046,10

2046,10

2046,10

2046,10

8184,41

4,28

27,80

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

gr

(

g

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,43

90,00

90,00

80,00

80,00

340,00

237,76

0

85,00

85,00

75,00

75,00

320,00

75,00

75,00

75,00

75,00

300,00

1,43

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

13,99

10,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

-718,25

0,00

0,00

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

v dl ii iui i Luldie dllTUXpTUJrdl B'UII 1 Ldl P. 11U.

11

144

14781

110323,49

110323,5

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87j, din icare: **)

147

1722,28

9982,20

9982,2

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

1722,28

9842,20

9842,2

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

200,00

200

5

Nr. mediu de salariați

153

200,00

200

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

154

4159,25

4.159,25

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

155

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.

156

551,62

551,62

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse

158

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

121,48

-2223,04

-1928,34

2619,73

2833,62

301,97

2,49

-0,17

85,19

120,00

51519,47

26331,07

24116,75

23695,81

23695,81

97839,43

8991,86

4877,29

4877,29

4877,29

4877,29

19509,14

8991,86

4877,29

4877,29

4877,29

4877,29

19509,14

187

300,00

116

295,00

6.459,67

X

X

X

5511,06

X

X

X

444,13

X

X

X

331,66

X

X

X

X

X

X

^7 \

X

X

x

i fe

——

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 154-158

Cod unic dc înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 toS 3 M.

Nr.

crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

21.951,76

14.781,30

67,34%

110.377,49

51.549,71

46,70%

1

Venituri din exploatare*)

21.933,76

14.780,99

67,39%

110.323,49

51.519,47

46,70%

2

Venituri financiare

18,00

0,31

1,72%

54,00

30,24

56,00%

3

Venituri extraordinare

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158 Cod unic de înregistrare RO 377143601

Investiții în curs, din care:

40000

30000

10000

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

40000

30000

10000

Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256

40000

30000

10000

- (denumire obiectiv)

s) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

/X

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

.

?!

// a /

/fa /

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

/n

aal m

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(O

o /

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

I

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

60000

60000

10000

10000

10000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

ÎNTOCMIT,CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158 Cod unic de înregistrare RO 37714360

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante


ANEXA Nr.1.5                >

jîCLȘ 3  3,

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influen

e (+/-)

Influen

e (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,00

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

1 Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Președinte


CosocanuAlexandru-Dan


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


ÎNTOCMIT,

Contabil

CABINET PRIMAR


TELEFON < i               ’ FAX ; i 1 ,3 oy <?.; E-MAIL .•••-rr ’ n . :> a •‘X.: •

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în baza HCLS3 nr. 223/30.05.2017 și are ca obiect principal de activitate: activități de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală.

Astfel, estimările propuse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Algorithm Construcții S3 SRL sunt următoarele:

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 97.893,43 mii lei, din care:

 • A. Venituri din exploatare - 97.839,43 mii lei

 • B. Venituri financiare          - 54,00 mii lei

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 97.591,46 mii lei, din care:

 • A. Cheltuieli din exploatare   - 97.251,46 mii lei

 • B.  Cheltuieli financiare         - 340,00 mii lei

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă nr. 346421/22.03.2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.E-MAIL guvernantacorporat1va@pnmarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 346421/22.03.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere:

 • - adresa nr. 629/22.03.2019 a societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 346188/CP/22.03.2019;

 • - adresa nr. 2073/22.03.2019 transmisă de societatea ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL către asociatul său unic. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., prin care solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019;

 • - nota de fundamentare nr. 1660/13.03.2019;

 • - hotărârea nr. 8/22.03.2019 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Constructții S3 SRL

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 4, alin. (1) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit c) prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la ari. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație -art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca. în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz ”,

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - art. 12. pct. 12.2 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 Asociatul unic are următoarele atribuții principale: aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ”

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 societatea a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municiupiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-lînanciare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat și stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

In elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont dc prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

i

 • 7. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Pentru aceste considerente avizăm favorabil adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru anul financiar 2019;

Șef Serviciu Control Intern, MartaGepă/canu

întocmit,

Compartiment Guvemanță C orativă


Bejenaru Raluca

S. C AL GOR1THM RESIDENTIAL S 3 SRL   (fegp

Sediul Social: București. Calea Vitan nr. 242, Parter,

./MC V MC

ÎMI Ht.im'.-.u W

ISO 14001:2004 OHSAS 44001:2607


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

. | SC ALGORITHM RESfDI


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureșt


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de ConsiliuCABINET PRIMAR

.......

rrcni-avand ca obiect


Nr.


acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2019, cu anexele acestuia, al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Stimate domnule prirnar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242. Camerele C3, 04, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. .140/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului dc Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 din Actul Constitutiv al acesteia: iit.o) Adunarea Generală „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății'’ și ținând cont de calitatea subscrisei dc ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., respectând Cap. IV. Art. 12.2, lit.h), din Actul constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.: „Asociatul unic: aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica ele preturi (remunerație pentru activitățile Societății) ”, înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2019, cu anexele acestuia, al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr 242

București Sector 3 031295

C.U 1 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panfeltotim            Tel: 0314.334.452

Reg. Cotn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax 0314 334.451

RO7ORNCBO087157546060002 - EUR                        algortihin.residentia1@gmail.coni

constnictiis3.ro

5. C AL GORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Alt.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12, lit.h), Asociatul Unic: ,,aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de

22.03.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr.         reies următoarele : ” ... desfășurarea

exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs. Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrala sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

5. C AL GORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  yg

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

'mc^. mc

4S»    >.......

Kr itr.fSttl                          :f?>

ISO 54005.2001 OHSA3 IflMI.ÎGe’


Camerele C3, C'4, C5, Sector 3.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 2 73/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri din producția vanduta din care

-Venituri, din servicii prestate

- Venituri din redevențe și chirii

-Alte venituri

 • 2.  Venituri aferente costului producției în curs de execuție

 • 3. Alte venituri din exploatare

care

-din vanzarea activelor si cdle operații de capital

-alte venituri

97.839,43 mii lei,

54,00 mii lei.

15.86)2,17 mii lei

2.315,63 mii lei.

8.913,64 mii lei,

4.632,90 mii lei,

79.552,94 mii lei,

2.424,32 mii lei, din

2.214,32 mii lei, 210,00 mii lei.


Algoriihm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.L: 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pantcliomn            Tel; 0314 334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001-Ron                                 Fax 0314 334.451

R070RNCB00871 57546060002 - EUR                        algorilhni.rcsident.al@gniail eoni

consinictns3.ro

AJciorrthm

Resîdential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL (gg Sediul Social: București. Calea Vitan nr. 242, Parter,


MC

£âss>

Ur.cf.lA.l «TH CHSAS 180nr.7fl07


'                    73 ISO 9001:2008

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri financiare din diferente de curs                              24,00 mii lei,

 • 2.  Venituri financiare din dobânzi                                   30,00 mii lei.

Venituri din expoarare preconizate vor Ji realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Litcrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezident iale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul ,,HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei. structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare iu suma de 97.251,46 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei,din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900, 71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei.

  Ui KM 113

  ' I gdffthm

  ResidentiaI S3 s.r.l.


5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediu! Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

• MC MC_

'8îSb8-

Hf t.nfSc.i .ÎMI     fi. «itfui i7îi

ISO 146O1:?0iM OK SAS


Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR” se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută ele Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile, executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.480,38 mii lei, vizeaza

 • - cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei.

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 331,22 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei, ,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 988.20 mii lei. cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14, 72 mii lei. cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei .cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.

 • B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma (le. 1.131,57 mii lei, din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii tei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15. 748,32 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente, salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale, prevăzute la ar. 25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei;

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.

  Algorîthrn

  Residential S3 s.r.l.


  5. C AL GORITHM RESIDENTIA L S 3 SRL

  Sediu!Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


  /MCY

  ut      .mt

  ISO 14001'20114


  '■ii

  ohsas tanti»    t?


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 300 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri in domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.452/29.09.2018,

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

 • D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei,cuprind:

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75.00 mii lei,

h) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831.20 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

Pentru aceste considerente, vă solicităm adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.

ALGORITHMCONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2019 si ct anexelor acestuia. "

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare solicitarea privind adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2019, cu anexele acestuia, al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vilan nr. 242

Bucmcsti Sector 3 031295

C.U.I.. 37409960          BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pnntcliomn            Tel 0314 334 452

Reg. Cont J40/5481/2017   RO97RK130087157546060001 -Ron                                 Fax: C314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorithm.re$i{tential@gmail.com

coiisbuctiis3 io

AL-gorîth rri

Residenti aI S3 s.r.l.


S.C ALGORJTHM RESIDENTIAL S 3 SRL Xd M

BSS. ____

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, *^5; uV,X»£i Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintară de societatea Aleorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul .cU.^.... din
Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL                  "se algorithm construcții S3SRL

intrare Nf             Z 1

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obii venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONS1 2019 si a anexelor acestuia.                       |

;ct adoptarea bugetului de eRUCTll S3 S.R.L. pe anu

1


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta.

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL. societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12, lit h), Asociatul Unic: „aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările).

Algoritlnn Construcții S3

Strada Calea Vitan 154-158. Sector 3 București, Romania

Email: oificc@algorithinconstructiis3.ro

Web: www.algorithmconstructiis3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/865I/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor noime de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrala sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfasurarea activitatii este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfașoara în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.


o

ROMÂNIA


11^-f : •.


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3Structura veniturilor pentru anul 2019 este:


 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare


97.839,43 mii lei,

54,00 mii lei.


Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


1. Venituri din producția vanduta care

-Venituri din servicii prestate

-Venituri din redevențe și chirii

-Alte venituri


15.862,17 mii lei


2.315,63 mii lei,

8.913,64 mii lei,

4.632,90 mii lei,


din


2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție


79.552,94 mii lei,


3. Alte venituri din exploatare


2.424,32 mii lei,din care


-din vanzarea activelor si alte operații de capital


2.214,32 mii lei,


-alte venituri


210,00 mii lei.


Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri financiare din diferente de curs

  24,00 mii lei,

  30,00 mii lei.


 • 2. Venituri financiare din dobânzi

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla inscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei,din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,

-cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.


îl

ROMÂNIA


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.480,38 rnii lei, vizeaza

 • - cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 331,22 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei ,cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:

 • a)  Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei; d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 300 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL 53 nr.452/29.09.2018.ALGORITHM CONSTRUCȚII S3Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei,cuprind:

 • a)  cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

Pentru aceste considerente, vă solicităm adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 8 din data de 22.03.2019 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 si nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație.


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


HOTĂRÂREA nr. 8 din 22.03.2019

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile an. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de infiintare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administartie al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Algorithm Construcții S3 SRL conform cu cele menționate mai jos:

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat iuncționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

 • 7.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • 8.     Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Web: wwwalgorithmconstructiis3.ro


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.893,43 mii lei.


Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare


97.839,43 mii lei,

54,00 mii lei.


Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


1. Venituri din producția vanduta din care


15.862,17 mii lei


-Venituri din servicii prestate

-Venituri din redevențe și chirii

-Alte venituri


 • 2.315.63 mii lei,

 • 8.913.64 mii lei,

4.632,90 mii lei,


2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție


79.552,94 mii lei,


3. Alte venituri din exploatare

care


2.424,32 mii lei,din


-din vanzarea activelor si alte operații de capital


2.214,32 mii lei,


-alte venituri


210,00 mii lei.


Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri financiare din diferente de curs

 • 2. Venituri financiare din dobânzi


24,00 mii lei,

30,00 mii lei.


Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004 si alte venituri din expoatare conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 54,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 24,00 mii lei si venituri din dobânzi in suma de 30,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 97.591,46 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare in suma de 97.251,46 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare 340,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 65.278,54 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 37.539,81 mii lei,din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 36.129,81 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 900,71 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 2.808,00 mii lei.


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1170,00 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 240,00 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza realizarea punerii in siguranța a imobilului „HALA LAMINOR". Precizam ca imobilul „HALA LAMINOR" se afla înscris in Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 2.258,35 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 124,14 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 1.952,17 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 182,04 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25.480,38 mii lei, vizeaza

 • - cheltuieli privind comisioane si onorarii 174,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 114,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 356,2 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 331,22 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 81,08 mii lei,,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 69,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.057,42 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 988,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 14,72 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 48,50 mii lei,cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri in suma de 6,00 mii lei. -alte cheltuieli in suma de 23.325,22 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 1.131,57 mii lei, din care:

 • a)  Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 20,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii lei;

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 25,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 643,57 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 20.750,74 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 15.748,32 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 946,42 mii lei; d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 295,18 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 300 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL S3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 10.090,61 mii lei,cuprind:

 • a)  cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 1.831,20 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.184,41 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte al Consiliului de Administrație

Algorithm C onstrucții

ROMÂNIA


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

Aprobat Consiliu de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.:

NumeCosocariu Alexandru Dan:

Dede Daniela:

Matache Doina Florentina:

Marinescu Gabriel Mircea:

Ușurelu Gabriel Alexandru:

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Notă de fundamentare


INTRARE Nl (<6

IEȘIRE ’      -       / m

2iua-./.->Ilini-'LZ5.. Anul..£Ț.(.A

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August. După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala

Algorithm Construcții S3                                                        Date Fiscale:

Strada Calea Vitan 154-158, Sector 3                                             CIF 37714360

București, Romania                                                          RC J40/8651/2017

E-mail: office@ateorithmconstructiis3.ro                                       IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Web: www.algorithmconstructiis3.ro                                             Banca Transilvania


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


11©

ROMÂNIA


"Vmonument.

Dezvoltarea unui complex de agrement în București. în zona Republica - obiectivul Hala Laminor vine în urma unui amplu studiu de piață care a avut în vedere posibilitatea de a oferi locuitorilor din zonă, dar și din împrejurări, multiple modalități de a petrece timpul liber și de dezvoltare a relațiilor interumane și anteprenoriale. în zona Bucureștiului nu există în acest moment o zonă de agrement cu caracter permanent care să înglobeze atât atracții pentru copii, cât și pentru adolescenți care să le stimuleze imaginația, creativitatea, să le satisfacă nevoia de mișcare și să-i determine să își consume energia tipică vârstei, dar și atracții dedicate adulților. Considerăm că dezvoltarea complexului de agrement va aduce o contribuție însemnata la dezvoltarea economică a zonei prin atragerea atât a turiștilor locali, dar și străini aducând astfel aport turismului, dar și agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

în același timp dorim să oferim și adulților atât posibilitatea de a petrece timp împreuna cu copiii, interacționând cât mai mult cu aceștia prin intermediul jocurilor, dar și timp pentru ei relaxându-se în zona de food&beverage, ori vizionând o piesa de teatru sau jucând golf ori bowling.

Studiu de prefezabilitale efectuat asupra pieței ținta în legătura cu serviciile pe care dorim să le oferim au relevat ca potențialii consumatori sunt entuziasmați de varietatea de jocuri oferite în special datorita caracterului lor de noutate cât și datorită încercării noastre de a -i bucura, indiferent daca au 5, 17 ori 40 ani, prin servicii adaptate vârstei și, de ce nu , personalității lor.

Totodată, dezvoltarea complexului de agrement va avea un impact ridicat creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica-23ROMÂNIA


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3August prin crearea de locuri de munca, stimularea antreprenoriatului. creșterea gradului de integrare socială, implementarea inulticulturalismului.

Pentru realizarea complexului, am solicitat oferte mai multor agenți economici specializați pentru astfel de servicii. In urma ofertelor primite vă supunem spre aprobarea oferta primita de la Maxmakers care ne oferă servicii de proiectare, consultanță financiară, design și alte servicii complementare, aceasta fiind cea mai complexa în comparație cu oferta primită de la Unirea Hypermarket Center, urmând ca ulterior să încheiem contractul de prestări servicii pentru demararea proiectului.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiNr.înreg. 346428/22.03.2019Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.629/22.03.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.346188/22.03.2019 în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Martatrof Intern, ireanu n


întocmit,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

[Comisia de studii, prognoze economico>sociale, buget, finanțe

_

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.. ...... 21.. de pe ordinea de zi / suphnienXarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .. ......................... ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................de pe ordinea dc zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...............

suplimentarea ordinii (ie zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publiceși respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședințajiin data de                           a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NttAHFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: