Hotărârea nr. 193/2019

HCLS3 nr.193 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 339625/CP/l9.03.3019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 336854/18.03.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

Nota justificativă nr. 336852/18.03.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ privind încadrarea în prevederile legale precizate de art. 31 din Legea nr. 98/2016, referitoare la procedura privind cesiunea contractului de lucrări având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”;

 • -  HCLS 3 nr. 338/ 31.07.2018 privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ''Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere -Creșa Trapezului”, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 377/31.08.2018 atribuirea contractului ce are ca obiect ’Tucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului**;

 • -  HCLS 3 nr. 304/ 17.07.2018 privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Adresa nr 336858/18.03.2019 a Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciul Administrativ;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 1315 alin. (1) din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 530/ 15.11.2018. privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice,

agrement;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Cesiunea contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018 având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere — Creșa Trapezului”, încheiat între Sectorul 3 și societatea Algorithm Residential SRL, către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, conform Procesului verbal de verificare a documentației nr. 336138/15.03.2019, prevăzut în anexa ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractul de cesiune prevăzut la art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, și societățile Algorithm Residential SRL și Investiții Spații Verzi S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 193

DIN 28.03.2019
IHĂIȚĂ


\)


Nr.                 .:.9A 3ol<)


PROCES-VERBAL

de verificare a documentației depuse de către Societatea


încheiat astăzi, 15.03.2019, dată la care Comisia numită prin Dispoziția de Primar nr. 1209/07.03.2019, s-a întrunit în vederea analizării documentației depuse de Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a ceințelor prevăzute în Anexa 2 la Caietul de Sarcini, în vederea aprobării de către Consiliul Local Sector 3 a cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018 având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”;

Președintele comisiei de analiză, numită prin Dispoziția de Primar nr. 1209/07.03.2019, compusă din:

Președinte - Ovidiu Tripa. Direcția Administrativă și Management Informațional

Secretar - Petrică Marioara- Direcția Administrativă și Management Informațional Membru - Șerban Cristina. Direcția Economică

Membru - Emilia Carabulea. Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Irina Vasile. Direcția Juridică

Membru supleant - Penciu Liliana. Direcția Administrativă și Management Informațional Membru supleant - Comănescu Dan. Direcția Administrativă și Management Informațional,

informează că:

Având în vedere :

HCLS 3 nr. 338/31.07.2018, privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului de lucrări având ca obiect ”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”.

EICLS 3 nr. 377/31.08.2018, prin care s-a atribuit contractul de lucrări ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”, către Societatea Algorithm Residential S3 SRL;

EICLS 3 nr. 304/ 17.07.2018, privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, funizarea de produse sau prestarea de servicii;

HCLS 3 nr. 532/15.11.2018, privind completarea HCLS 3 nr. 304/17.07.2018, prin care s-a aprobat prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, funizarea de produse sau prestarea de servicii;

Adresa de la S.C. Algorithm Residential S3 SRL, nr. 292820/12.02.2019, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea cesiunii Contractului de lucrări nr. 182763/06.08.2018, încheiat între Algorithm Residential S3 SRL și Sectorul 3 al Municipiului București, către societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L, cu toate drepturile și obligațiile.

Adresa Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, care confirmă posibilitatea susținerii contractului menționat, îndeplinind toate condițiile prevăzute la Art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

-Invitația de participare nr. 295625/14.02.2019;

HCLS 3 nr. 148/26.02.2019, privind modificarea Anexei nr. 1, reprezentând modelul de contract având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere-Creșa Trapezului”, aprobat prin HCLS 3 nr. 338/31.07.2018;

Actul Adițional nr. 317781/01.03.2019 la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018; Dispoziția de constituire a comisiei nr. 1209/07.03.2019.

In conformitate cu prevederile:

- prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 530/ 15.11.2018, privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Documentația depusă de societatea SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L înregistrată cu nr. 2964730/15.02.2019 și completată cu adresa nr. 331795/13.03.2019.

Adresa Comisiei de analiză înregistrată sub nr. 333979/14.03.2019 către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL privind solicitarea completării documentației;

Răspunsul societății Investiții Spații Verzi S3 SRL înregistrat sub nr. 334764/14.03.2019.

In ședința, din data de 14.03.2019, comisia a constatat lipsa unor documente și a transmis societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, adresa nr. 333979/14.03.2019 prin care a solicitat completarea documentației. In data de 14.03.2019, societatea transmite răspuns prin adresa nr. 334764.

Comisia de analiză, întrunită în date de 13, 14 și 15 martie 2019, analizând documentele depuse, a constatat următoarele:

 • 1. Contractul poate fi cesionat numai cu condiția ca societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL să includă în actul constitutiv la Art. 5.1- Obiectul de activitate al societății, codul CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, care include:

Construcția tuturor tipurilor de clădiri rezidențiale:

 • V  case pentru o singura familie

 • V -clădiri pentru mai multe familii, inclusiv clădiri înalte (bloc turn)

Construcția tuturor tipurilor de clădiri nerezidentiale:

 • V clădiri pentru producție industriala, de exemplu fabrici, ateliere, uzine etc

 • V -spitale, scoli, clădiri de birouri

 • V -hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante


 • V  -clădiri pentru aeroporturi

 • V -săli de sport si similare

 • V -garaje, inclusiv garaje subterane

 • V  -depozite


-edificii religioase

Asamblarea si ridicarea de construcții din prefabricate pe șantier Aceasta clasa include de asemenea:

-modificarea si renovarea structurilor rezidențiale existente

Aceasta clasa exclude:

-ridicarea construcțiilor prefabricate complete din pcirti deja fabricate


vezi diviziunile 16 si 25


-construcția de instalații industriale, cu excepția clădirilor, vezi 4299

-activitati de arhitectura si de inginerie, vezi 711

-servicii de management al proiectelor pentru construcții, vezi 711.

Ulterior modificării actului constitutiv, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL are obligația de a prezenta Comisiei dovada modificării acestuia în sensul de mai sus, aceasta fiind condiție obligatorie pentru încheierea contractului de cesiune.

 • 2. Raportat la prevderile art.31 alin.(l) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 2 litf și g din HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

 • f) asociații: 1. Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin Negoiță;

2. Societatea SD 3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, cu sediul în București, Calea Vitan nr. 154-158, birou 2, parter, sector 3, înregistratp la Registrid Comerțului sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020;

 • g) capital social: 2.000.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, aport în numerar, astfel:

 • - Sectorid 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

 • - Societatea SD 3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profitși pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 99 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul

social de 99%, societatea SD 3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL deținând o parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 3. Comisia de analiză a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Urmare a acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele din Anexa 2 la Caietul de Sarcini, respectiv Situația personală a ofertantului, Capacitatea economică și financiară, Capacitatea tehnică și/sau profesională și Standare de asigurare a calității și de protecția mediului, consemnate în Anexa la prezentul proces-verbal (parte integrantă a acestuia).

Comisia declară documentația depusă de SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L ca fiind admisibilă, sub condiția:

 • 1) includerii în actul constitutiv la Art. 5.1- Obiectul de activitate al societății, a codului CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, așa cum a fost menționat la punctul 1.

 • 2) prezentării certificatelor de cazier judiciar până la data încheierii contractului de cesiune, conform mențiunilor din anexa prezentului proces-verbal.

Față de cele expuse mai sus,

Comisia de Analiză

Având la bază prevderile LICLS 3 nr. 148/26.02.2019 privind modificarea Anexei nr 1 reprezentând modelul de contract având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, aprobat prin HCLS3 nr. 338/31.07.2018, precum și prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.

Comisia de analiză declară închisă ședința si întocmește prezentul proces-verbal însoțit de anexă, în două exemplare originale.

Comisia de analiză propune spre aprobare prezentul proces-verbal însoțit de anexa aferentă.


Președinte - Ovidiu Tripa. Direcția Administrativă și Management Informațional


Membru


Membru


- Șerban Cristina. Direcția Economică


Membru


MembruReprezentant SC Investiții Spații Verzi S3 SRL Simona Andreea Bălașa


iwestiții^

SPATIIAnexa la procesul-verbal nr.-.

1. Situația personala a ofertantului

CERINȚE DE CALIFICARE

Documente prezentate

SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L

CONCLUZIE COMISIE

a)    Declarație    privind    îndeplinirea

cumulativa a condițiilor prevăzute de art.

31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind

- Formularul 1 - Declarație pe proprie răspundere data de către dna.Simona Andreea Bălașa, reprezentant imputernicit al societății SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L - Fara număr/ 14.02.2019, pag. 1

CERINȚA ÎNDEPLINITA

achizițiile        publice

Formularului 1)

(completarea

b)    Declarație    privind

conflictului de interese

Formularului 2)

identificarea

(completarea

- Formularul 2 - Declarație pe proprie răspundere data de către dna.Simona Andreea Bălașa, reprezentant imputernicit al societății SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L - Fara număr/ 14.02.2019- pag.2

CERINȚA ÎNDEPLINITA

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

Certificat de Atestare    Fiscala

nr.2121639/18.02.2019 eliberat de ANAF fara datorii si obligații fiscale - conform cu originalul -

- Certificat de Atestare Fiscala nr. 1830224/14.03.2019 privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate Bugetului Local - in original -

Referitor la Certificatul de Atestare Fiscala nr. 1830224/14.03.2019 privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate Bugetului Local prezentat, rezultă că societatea figurează cu creanțe bugetare de plată curente către bugetul local la data întocmirii, în sumă de 28692,00 lei.

Având în vedere că suma datorată reprezintă obligație curentă și data scadentă este 31.03.2019, Comisia constată că Cerința este îndeplinită.

d) C.U.I.

- CUI 38188050 ; J40/15431 /06.09.2017

CERINȚA ÎNDEPLINITAcertificat înregistrare Seria B nr. 3460347/06.09.2017 copie conform cu originalul,

Activitate principală: 8130 - Activități de întreținere peisagistică, Pag. 5

e) Actul constitutiv al societății

Notă: Obiectul contractului trebuie să aibă corespondentîn codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC/act constitutiv.

- Act Constitutiv al societății SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L - fara număr si data -copie conform cu originalul

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL. are obligația de a prezenta Comisiei dovada modificării Actului constitutiv, incluzând la Art. 5.1- Obiectul de activitate al societății, codul CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, - aceasta fiind condiție obligatorie pentru încheierea contractului de cesiune.

Respectând această condiție, se consideră cerința îndeplinită.

f) Hotărârea de înființare a societății

HCLS nr. 356./25.08.2017,   privind

înființare, copie, pag. 19-51.

CERINȚA ÎNDEPLINITA

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

 • - certificat de cazier judiciar nr. 19367374 din 15.02.2019 pentru SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L — original,

Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar.

 • - certificat de cazier judiciar nr. 19226220 din 04.02.2019 pentru Simona Andreea Bălașa, - copie conform cu originalul,

Cu mențiunea NU este inscris in cazierul judiciar.

 • -  Declarație pe propria răspundere din 14.03.2019 privind cazierul judiciar -Nedelcu Petre, cu mențiunea „Nu am fapte înscrise în cazierul judiciar”.

 • -  Declarație pe propria răspundere din 14.03.2019 privind cazierul judiciar Dindiri Puiu, cu mențiunea „Nu am fapte înscrise în cazierul judiciar”.

 • -  Declarație pe propria răspundere din 14.03.2019 privind cazierul judiciar - Dincă Gabriel Cătălin, cu mențiunea „Nu am fapte înscrise în cazierul judiciar”.

 • -  Declarație pe propria răspundere din 14.03.2019 privind cazierul judiciar - Irimia Mihnea Andrei, cu mențiunea „Nu am fapte înscrise în cazierul judiciar”.

 • -  Declarație pe propria răspundere din 14.03.2019 privind cazierul judiciar Bordeanu Paula Bianca, cu mențiunea „Nu am fapte înscrise în cazierul judiciar”.

 • -  Declarație pe propria răspundere din 14.03.2019 privind cazierul judiciar -Todirică Alexandra, cu mențiunea „Nu am fapte înscrise în cazierul judiciar”.

Prin adresa de completare nr. 334764/14.03.2019, au fost transmise declarații pe propria răspundere privind cazierul judiciar ale membrilor consiliului de administrație(Nedelcu

Petre, Dindiri Puiu, Dincă Gabriel Cătălin, Irimia Mihnea Andrei, Bordeanu Paula Bianca, Todirică Alexandra), cu mențiunea că se angajează să prezinte certificatul de cazier judiciar până la data încheierii contractului de cesiune.

Respectând această condiție, se consideră cerința îndeplinită.

2. Capacitatea economica si financiara

a) Cifra de afaceri

Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societății

Hotararea nr. 198 din 04.05.2018 - privind aprobarea privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, pag. 67- 116, copie

CERINȚA ÎNDEPLINITA

3. Capacitatea tehnică și/sau profesională

a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și ai cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

 • - Formularul 3 semnat de către Simona Andreea Bălășa - conținând:

 • - nr. personal angajat 28

 • - din care 3 persoane - personal de conducere

CERINȚA ÎNDEPLINITA

b)    Declarație    și    Lista    privind

personalul/organisniul      tehnic      de

specialitate de care dispune operatorul pentru      îndeplinirea      contractului

(completarea Formularului 4)

Formularul 4 semnat de către Simona Andreea Bălașa.

 • •    Anexa 1 la Formularul 4 - Lista cu

personalul      propus      pentru

îndeplinirea contractului, semnată de către Simona Andreea Bălașa.

 • •    Stănescu Valentin

 • •    Cristescu Mihai

 • •    Alexandru Iscoviciu

 • •    Ciocan Marian

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Șef Șantier- studii superioare în domeniu: -experiență profesională specifică: cel puțin un      proiect/contract     de     execuție

lucrărițindiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare;

Ciocan Marian, Inginer construcții

Diplomă inginer profilul instalații Seria C nr 0000500/492/30.06.2002 conform cu originalul, Adeverință nr. 1432/12.03.2019 emisă T&V Instal SRL, din care rezultă că a fost încadrat în funcția de Sef șantier și a desfășurat activități specifice- precum Reabilitare și extindere sediu compania de Apă Slatina pe perioada 17.06.2011-24.09.2014, Decizie nr. 173/12.03.2019 de numire în funcția de Șef Șantier, Extras REVISAL.

CERINȚĂ ÎNDEPLINITA

Inginer specializare construcții civile: -absolvent studii superioare în domeniul construcțiilor civile cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răsounde de realizarea obligațiilor aferente viitorului ctr de lucrări;

Stănescu Valentin, Inginer construții civile: Dipșomă inginer Construcții Seria C nr 16627/127/06.04.21985    conform    cu

originalul, CV, extras REVISAL

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Inginer specializare instalații pt construcții: -absolvent studii superioare instalații pt construcții, care să răspundă numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului ctr de lucrări.

Cristescu Mihai, Inginer instalații pt construcții:

Diplomă de licență specializare instalații pt construcții        Seria        H        nr

0006675/75/27.01.2010    conform    cu

originalul, CV, extras REVISAL.

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Inginer specializare instalații electrice atestat ANRE

Cristescu Mihai, inginer instalații pt construcții:

Diplomă de licență specializare instalații pt

CERINȚA ÎNDEPLINITAc

(

.onstrucții         Seria         H         nr

1006675/75/27.01.2010     conform     cu

originalul,

legitimație    electrician    autorizat    nr

58029/2015 eliberată de ANRE valabilitate oână la 15.05.2020 conform cu originalul, Decizie nr 169/04.03.2019 de numire ca RTE nstalații, CV, extras REV1SAL

REsponsabil CQ:

-conform Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare: se va prezenta decizie de numire sau echivalent;

Iscoviciu Alexandru, Responsabil CQ: Adeverință absolvire Universitatea UTCB, Facultatea Construcții civile, industrial și Agricole, nr. 7563/23.07.2018 conform cu originalul, Decizia nr 133/16.11.2018 de numire ca responsabil cu controlul calității conform cu originalul, CV, extras REVISAL.

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Responsabil RTE:

-să fie atestat de către organismul abilitat, ca responsabil ethnic cu execuția (RTE) pt domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul/legitimația în termen de valabilitate conform legislației în vigoare.

Stănescu Valentin, inginer responsabil RTE pt construcții civile:

Diplomă inginer specializare profil construcții,        seria        C        nr

16627/127/06.04.1985,    conform    cu

originalul, Autorizație responsabil tehnic cu execuția nr 00000217/10.04.2017 conform cu originalul emisă de ISC, Legitimație RTE nr 00000217 valabilitate 10.04.2022 conform cu originalul, Decizie nr 170/04.03.2019 de numire ca RTE Construcții, extras REVISAL

CERINȚA ÎNDEPLINITA CERINȚA ÎNDEPLINITA

Persoană responsabilă SSM:

Certificare reponsabil SSM sau echivalent în conformitate cu prevederile legale;

Contract comercial de prestări servicii în domeniul securității și sănătății muncii și al situațiilor de urgență nr. 373/15.09.2017, încheiat cu SC Admiprest SRL, copie conforma cu originalul

CERINȚA ÎNDEPLINITA

c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea     juridică.     (completarea

Formularului 5)

 • - Formularul 5 din — semnat de Simona Andreea Bălașa- Iară nr din 14.02.2019

 • - Anexa la Formularul 5 — Contract de închiriere utilaje nr. 62.1/01.10.2018, încheiat cu SC Algorithm Construcții S3 SRL, copie

CERINȚĂ ÎNDEPLINITA4. Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului

 • a)  Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifncat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

 • b) Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Certificat ISO SR EN ISO 9001/ 2015: RO 11480/24.07.2018.

Certificat SR EN ISO 14001/2015: RO 5308/24.07.2018.

Certificat SR OHSAS: RO 3692/24.07.2018

CERINȚA ÎNDEPLINITA

Președinte - Ovidiu Tripa - Direcția Administrativă și Management Informațional


Secretar


- Marioara Petrică - Direcția Administrativă și


Membru


- Cristina Șerban - Direcția Economică


Membru- Emilia Carabulea - Direcția Investiții și Achiziții //fete-Membru


Reprezentant SC Investiții Spații Verzi S3 SRL Simona Andreea Bălașa                 /ESTIȚlA

SPAȚU

VERZI S3 /! >. S-R-L


CABINET PRIMAR


TELEFON (<X 4 OJt») 03 23 - 28 FAX (004 02' > j8-. - E-MAIL c '       ■

OIe                   Sector 3, 031CS4 B t| c


3.1 kutești


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR j

..........W.25'

.....


la proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului"

Prin Hotărârea nr. 338 din 31.07.2018 Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini însoțit de anexe, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindre- Creșa Trapezului".

Acest contract a fost atribuit, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016, societății Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 377/ 31.08.2018, fiind încheiat contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018.

Prin adresa nr. 292820/12.02.2019 societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită aprobarea cesiunii Contractului de lucrări nr. 182763/06.08.2018, încheiat între Algorithm Residential S3 SRL și Sectorul 3 al Municipiului București, către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu toate drepturile și obligațiile, aceasta confirmând posibilitatea susținerii contractului menționat.

în urma analizei și evaluării documentației depuse de către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, Comisia de analiză a constatat că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016, astfel încât sunt îndeplinite condițiile de cesiune a contractului respectiv, în baza prevederilor art. 1315 alin. (1) din Noul Cod Civil.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 336854/18.03.2019 al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria .Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pol fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute înDIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONALTELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 336854/18.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 338/ 31.07.2018, s-au aprobat modelul de contract și caietul de sarcini însoțit de anexe, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindre- Creșa Trapezului”.

Prin Hotărârea nr. 377/ 31.08.2018, s-a aprobat atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractul ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”.

între Sectorul 3 al Municipiului București și SC Algorithm Residential S3 SRL, s-a încheiat un contract de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cu obiectul de investiții: „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”.

Având în vedere:

HCLS 3 nr. 304/ 17.07.2018, privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, funizarea de produse sau prestarea de servicii;

HCLS 3 nr. 532/15.11.2018, privind completarea HCLS 3 nr. 304/17.07.2018, prin care s-a aprobat prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, funizarea de produse sau prestarea de servicii;

Adresa de la S.C. Algorithm Residential S3 SRL, nr. 292820/12.02.2019, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea cesiunii Contractului de lucrări nr. 182763/06.08.2018, încheiat între Algorithm Residential S3 SRL și Sectorul 3 al Municipiului București, către societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L, cu toate drepturile și obligațiile.

Adresa Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, care confirmă posibilitatea susținerii contractului menționat, îndeplinind toate condițiile prevăzute la Art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Invitația de participare nr. 295625/14.02.2019;

HCLS 3 nr. 148/26.02.2019, privind modificarea Anexei nr. 1, reprezentând modelul de contract având ca obiect ”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere-Creșa Trapezului”, aprobat prin HCLS 3 nr. 338/31.07.2018;

Actul Adițional nr. 317781/01.03.2019 la Contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018; Dispoziția de constituire a comisiei nr. 1209/07.03.2019.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

în conformitate cu prevederile:

prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Investiții Spații Verzi S3

SRL;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 530/ 15.11.2018, privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Documentația depusă de societatea SC Investiții Spații Verzi S3 S.R.L înregistrată cu nr. 2964730/15.02.2019 și completată cu adresa nr. 331795/13.03.2019.

Adresa Comisiei de analiză înregistrată sub nr. 333979/14.03.2019 către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL privind solicitarea completării documentației;

Răspunsul societății Investiții Spații Verzi S3 SRL înregistrat sub nr. 334764/14.03.2019.

Comisia de analiză, întrunită în datele de 13,14, 15 martie 2019, analizând documentele depuse și în baza prevederilor HCLS 3 nr. 148/26.02.2019 privind modificarea Anexei nr 1 reprezentând modelul de contract având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”, aprobat prin HCLS3 nr. 338/31.07.2018, precum și prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, a constatat prin Procesul Verbal de verificare a documentației depuse nr. 336138/15.03.2019, că societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L îndeplinește condițiile prevăzute la art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cerințelor prevăzute în Anexa 2 la Caietul de Sarcini, în vederea aprobării de către Consiliul Local Sector 3 a cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018 având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm necesară aprobarea de către Consiliul Local Sector 3 a cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”.

Director Executiv, Radu Alexandru Muntean

Șef Serviciu, Dan Comănescu

Marii
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

SERVICIUL ADMINISTRATIV

TELEFON (004O2i} < «o 40 u / 34107 11 FAX (004 021) 31803 04 E-MAILadn-inistrativ®pru.arie3.r0

Șos.' I hai B avu nr. 428. sector 3, 030328, București

Nr. 336852/18.03.2019


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referitor la procedura privind cesiunea contractului de lucrări având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”, desfășurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisiei de analiză a documentației numită prin Dispoziția nr. 1290/07.03.2019, din documentele depuse de ofertantul Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederilr art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 2 lit.f și g din HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

 • f) asociații: 1. Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin Negoiță;

2. Societatea SD 3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, cu sediul în București, Calea Vitan nr. 154-158, birou 2, parter, sector 3, înregistratp la Registrul Comerțului sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020;

 • g) capital social: 2.000.000 lei divizat în 100 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

 • - Societatea SD 3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

SERVICIUL ADMINISTRATIV

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 198/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profitși pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale Societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 99 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99%, societatea SD 3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL deținând o parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele mai sus menționate, Direcția Administrativă și Management Informațional, prin Serviciul Administrativ, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31, alin (1) din Legea nr. 98/2016.

Director Executiv,

Radu Alexandru MunteanuDIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL


www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

romania2019.eu Nr 336858/is 032019

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene                           i o.i z


Către,

CABINET PRIMAR


Ref.: privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”.

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”.

Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de lucrări nr. 182763/06.09.2018, având ca obiect „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului”.

Procesul- verbal de verificare a documentației depuse de către Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRLnr. 336138/15.03.2019.

DIRECTOR EXECUTIV,

RADU ALEXANDRU MUNTEANUMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de..................

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul................ de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLLA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONTARU VALERICARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


suplimentarea-erdinii de zi a ședinței ordinare din data de

........ de pe ordinea de zi /

..............


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                 .1..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLHVFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,

TUDOR ELENA

------r
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


,^gde ge^prcfine^^e zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea prdinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul £rL/£>.........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN