Hotărârea nr. 192/2019

HCLS3 nr.192 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

5

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea remunerației președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.346514/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 346155/22.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  HCLS3 nr. 691/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;

 • -  HCLS3 nr. 543/15.11.2018 privind încetarea mandatului de președinte al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant;

 • -  HCLS3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru postul rămas vacant;

 • -  HCGMB nr. 320/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • -  Adresa nr. 346159/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 37 alin. (1), (2) și (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Adresa nr. 351064/27.03.2019 2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă privind îndreptarea unor erori materiale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă remunerația președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în cuantum de 12.000 lei net/lună.

Art.2. Indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este în cuantum de 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

A

Art.3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                  r

NR. 192

DIN 28.03.2019

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 oîi) 318 03 23 • 28 FAX (004 02:) 3180304 E-MAIL ■   - et; ■ . ;      <C • Dude g^CȚOR^Cr^!r      TFTr.


ti


romania2019.eu

E>.


CABINET PRIMAR

Nr...


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației președintelui și

indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorui 3 nr. 691/28.12.2018, a fost aprobată componența Consiliului de Administrație, fiind ulterior modificată prin Hotărârea de Consiliului Local al Sectorului 3 nr. și 543/15.11.2018 și 156/ 26.02.2019.

Solicitarea de majorare a indemnizației președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună, la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă și de faptul că societatea s-a dezvoltat prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018, a unui profit declarat în cuantum de 222.413 lei.

Totodată, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL menționează faptul că pentru anul 2019 îsi propune dezvoltarea societății pe mai multe domenii de activitate.

întrucât majorarea indemnizației președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, ar conduce și la o creștere a indemnizațiilor pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca aceștia să primescă lunar 15% din renumerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 346155/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 346155/22.03.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației Președintelui și indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Având în vedere:

 • -  Adresa nr. 1488/21.03.2019 a societății Invetiții Spații Verzi S3 SRL înregistrată cu nr. 345549/22.03.2019 la Cabinet Primar;

 • -  HCLS3 nr. 691/28.12.2018 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

 • -  HCLS3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru postul rămas vacant

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

 • -  Art. 37 alin (2) din OUG 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:,, Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvemanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

 • -  Art. 37 alin. (3) din OUG 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, Ia nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

componență variabilă. Componenta variabilă va avea la baza indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la articolul 3A1, aliniatul 5.”

Solicitarea de majorare a indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație de la 8.000 lei net/lună la 12.000 lei net/lună este argumentată de faptul că Președintele Consiliului de Administrație nu are dreptul la plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă și precum că societatea s-a dezvoltat prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018, a unui profit declarat în cuantum de 222.413 lei.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL menționează faptul că pentru anul 2019, îsi propune dezvoltarea societății pe mai multe domenii de activitate.

De asemenea, se solicită modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu plata lunară a 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației Președintelui și indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Șef Serviciu Cont Intern

Marta Cetfă'rean.u

Întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă

Bejenaru Raluca

Cornelia Pivniceru

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Calea Dudești nr. 19, Sector 3, Municipiul București


INVESTIȚII SPAȚII VERj

INTRARE         /


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

........

—......................


Data.


Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL


Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, persoană juridică romana, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, biroul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI RO38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu plata lunară a 15% din renumerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită.

în data de 28.12.2017 prin Hotărârea de Consiliu Local Sector 3 nr. 691 au fost numiți membri Consiliului de Administrație al societății, precum și Președintele Consiliului de Administrație, urmare a adoptării Hotărârii de Consiliu Local Sector 3 nr. 543/15.11.2018, privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S2 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea locului ramas vacant, componența Consiliului de Administrație a fost ulterior modificată, prin Hotărârea de Consiliu Local Sector 3 nr. 156 din data de 26.02.2019, prin numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S2 SRL pentru postul vacant și numirea Președintele Consiliului de Administrație.

Prezenta solicitare de majorare a renumerației este formulată atât urmare a imposibilității de a efectua plata orelor suplimentare realizate în afara duratei normale a timpului de muncă, prevăzute în Codul Muncii, Președintelui Consiliului de Administrație, din cauza dificultăților întâmpinate, prin apariția situațiilor neprevăzute pe parcursul implementării/desfășurării proiectelor, cât și dezvoltarea societății prin creșterea numărului de angajați și realizarea pe anul 2018, a unui profit declarat în cuantum de 222.413 lei.

Proiectele societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, executate sau în curs de execuție până în prezent, sunt următoarele:

 • -  „Lucrări de reamenajare peisagistică și modernizare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente la: Creșa Potcoava, Creșa Ghiocelul, Creșa Cerceluș și Creșa Titan IV”;

 • -  „Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere a Creșei Greierașul din Sectorul 3, București”;

 • -  „Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor CI, C2, E, H, G, 12,14, J, L.”.

în ceea ce privește obiectivele pentru anul în curs, respectiv anul 2019, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL îsi propune dezvoltarea societății pe mai multe domenii de activitate, după cum urmează, dar fără a se limita la:

Lucrări de construcții

Activități de întreținere peisagistică

Activități de promovare și publicitate

Activități de închiriere și subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activități de închiriere auto, utilaje, echipamente și bunuri tangibile

Scopul înființării și totodată, intenția societății Investiții Spații Verzi S3 SRL este de a realiza activități benefice și sustenabile pentru comunitatea din Sectorul 3, pentru a satisface nevoile generațiilor următoare.

Cadru Legal:

Art. 8 alin. (4) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3A1 alin. (5).”

Art. 37 alin. (1) din OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

Art. 37 alin. (2) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3A1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Art. 15 din Legea nr. 3/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare: „Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei.”, astfel rezultând că în cazul majorării indemnizației pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație, aceasta se va încadra în limitele prevăzute de OUG 109/2011.

Având în vedere argumentarea mai sus menționată și ținând cont de cadrul legal aferent, vă rugăm să aprobați prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local, având ca obiect majorarea indemnizației Președintelui Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL la 12.000 Iei net/Iună și modificarea procedurii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu plata lunară a 15% din renumerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație, indiferent de numărul ședințelor efectuate lunar.

Cu considerație,SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.r0E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Nr.înreg. 346159/22.03.2019Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:• Proiectul de hotărâre privind stabilirea renumerației Președintelui și indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1488/21.03.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.345549/22.03.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Control

Marta (^epjireaiA

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejena RalucaMUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.......tCJ...............de pe ordinea de zi /

suplimentarelor dinii de zi a ședinței ordinare din data de..............

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul...................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNIC^ADRJANA


SECRETAR,

HONTARU VALERICA

9


MEMBRI:
RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT n _

J ...... de pe orreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărareajordinii publicași respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședjnța din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .../<£>■.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NthA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.