Hotărârea nr. 191/2019

HCLS3 nr.191 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 346558/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 345971/22.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • - HCGMB nr. 320/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi;

 • - Adresa nr. 346039/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Art.204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art.5 pct. 5.2, art. 12, pct. 12.1, lit. a) și lit. b) și art. 13, pct. 13.6, alin (1) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Art. 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL se modifică după cum urmează:

 • 1)   “Domeniul principal de activitate: 813 Activități de întreținere peisagistică" se modifică și va avea următorul cuprins:

“Domeniul principal de activitate: 412 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”

 • 2)   “Obiectul principal de activitate: 8130 - Activități de întreținere peisagistică “ se modifică și va avea următorul cuprins:

“Obiectul principal de activitate: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 • 3)   Se completează obiectele secundare de activitate cu “8130 - Activități de întreținere peisagistică"

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL modificat conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.3. Societatea Investiții Spații prevederile prezentei hotărâri.


Verzi S3 SRL va duce la îndeplinire

NR. 191

DIN 28.03.2019CABINET PRIMAR

TELEFON sxx>4 021 j 31803 23 • 2S FAX (004 021) 3780304 E-MAIL cibinetpnma» / prin


C.< ■. oca-.' 11 nrr~r?r. Sector 3, .031084. Oucyirști

SECT0R3

CABINET PRIMAR

Nr 8

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Sectorul 3 a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate, a obiectivelor stabilite de administrația locală în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3: reabilitare termică, amenajare spații verzi, străzi, construcții și modernizări școli, instituții de asistență socială, centre de cultură și agrement etc.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.356/25.08.2017 și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită, având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi.

Prin adresa nr. 1487/21.03.2019, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL solicită schimbarea obiectului său principal de activitate, acesta urmând a fi cel codificat prin codul CAEN 4120 - "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale n.c.a. ", cel actual "Activități de întreținere peisagistică - cod CAEN 8130" devenind obiect secundar de activitate al societății.

Cererea este justificată de faptul că lucrările în domeniul contrucțiilor contractate joacă un rol foarte important în strategiile privind dezvoltarea societății și de intenția acesteia de preluare prin cesiune a unui contract de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului. "

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 345971/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 345971/22.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în activități de întreținere peisagistică, cod CAEN 8130.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și este reprezentată legal de dna. Bălașa Simona Andreea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având in vedere:

- Adresa nr. 1487/21.03.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 345538/CP/22.03.2019 privind solicitarea aprobării modificării Actului Constitutiv prin schimbarea obiectului principal de activitate și adăugarea celui existent la lista obiectelor secundare de activitate;

Ținând cont de:

 • • Legea societăților nr. 31/1990 art. 204 "Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ..."

 • • Art. 5 punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societății "Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare. "

 • • Art. 12, punctul 12.1 din Actul Constitutiv "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: " litera a) "hotărăște modificarea Actului Constitutiv" și litera b) "hotărăște schimbarea obiectului de activitate al sScietății"

 • • Art. 13, punctul 13.6, alin (1) din Actul Constitutiv " Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Intre administratorii membri aiSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Societății INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. ”

Conform adresei înaintate, societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. dorește modificarea articolului 5, punctul 5.1 al Actului Constitutiv al societății astfel:

 • — schimbarea domeniului principal de activitate, acesta urmând a fi “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” — cod CAEN 412;

 • — schimbarea obiectului principal de activitate, acesta urmând a fi “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” — cod CAEN 4120;

 • — adăugarea codului CAEN 8130 — “Activități de întreținere peisagistică” corespunzător obiectului principal de activitate actual al societății la lista obiectelor de activitate secundare.

Motivația prezentată în acest sens se referă la contractarea unor lucrări în domeniul construcțiilor, cu rol important în dezvoltarea societății și la intenția acesteia de a prelua prin cesiune contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții “Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere - Creșa Trapezului. “

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prin schimbarea obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corpfirativă

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.I.: 38188050, Reg. Corn,: J40/15431/2017


INVESTIȚII SPATII VERZI S3/SAL Nr_ //?


C. U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București " u“"‘     " ’""1'......Vj


IESJ


SECTOR 3


Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

CABINET PRIMAR

N,

oau......


dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Sediul:      Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. prin modificarea obiectului principal de activitate și al activității principale.

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, persoană juridică romana, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., prin modificarea obiectului principal de activitate.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, avand ca obiect principal de activitate - COD CAEN 8130 - „Activități de întreținere peisagistică”.

Conform Actului constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, art. 12, 12.1 „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

 • a) hotărăște modificarea actului constitutiv

 • b) hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății”

Având în vedere dezvoltarea societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., în ceea ce privește contractarea de lucrări desfășurate în domeniul construcțiilor si ținând cont de intenția acesteia de a prelua prin cesiune, contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții “Lucrări de creșterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Cresa Trapezului”, solicităm modificarea domeniului principal de activitate 813 - „Activități de întreținere peisagistică”, respectiv a obiectului principal de activitate COD CAEN 8130 - „Activități de întreținere peisagistică” și menținerea acestuia ca obiect secundar de activitate, după cum urmează :

 • •  Domeniul principal de activitate: 412 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 • •  Obiectul principal de activitate: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale n. c. a.

 • •  Obiectul secundar de activitate: 8130 - Activități de întreținere peisagistică

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.I.: 38188050, Reg. Cont,: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3, a solicitării subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. și modificarea obiectului principal de activitate.

Cu deosebită considerație,

Președinte al Consiliului de Administrație Simona Andreea BĂLAȘASERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.r0E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


romania2019.eu

Președinția României Io Consiliul Uniunii Europene


Nr. 346039/22.03.2019


Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
• Proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL , însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresele nr. 1487/21.03.2019 (înregistrată cu nr. 345538/22.03.2019) a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

Raport . /


de pe ordinea de zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărareaordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..<2^2..‘.^5... 7..^?^?, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..    ...... . de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / N-U-A-FOSTrintocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                //

PELINARU CORNEL       /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN