Hotărârea nr. 190/2019

HCLS3 nr.190 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 SRL până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr.337874/CP/l 8.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 335105/15.03.2019 al al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • - Adresa nr. 517/11.03.2019 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 329857/CP/l 2.03.2019;

 • - HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • - Adresa nr.335117/15.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 12.1 lit. h) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare

 • -  Art. 8. alin. (1) și( 2) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990, republicată2, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății Algorithm Residential S3 SRL, se aprobă nivelul de cheltuieli lunare ce pot fi efectuate de societate, conform Notei de fundamentare care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 190

DIN 28.03.2019

t-icuss Mi. igo/AP.o^ig

Nota de fundamentare

Privind suplimentarea cheltuielilor maxime admise

Având in vedere:

 • a)  Alin. 1 din Art. 8 din OUG 26/2013 "Pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, in limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse in proiectul de buget aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor, respectiv Consiliul de Administrație al operatorului economic, după caz, in situația in care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent".

 • b)  Necesarul de cheltuieli lunare depășește limita maxima pe următoarele linii bugetare:

  Nr. Crt.

  Linie bugetara

  Limita lunara maxim admisa l/12(mii lei)

  Limita lunara maxim necesara(mii lei)

  1.

  Cheltuieli de exploatare: Cheltuieli privind chiriile din care:

  29.16

  55.00

  2.

  - către operatori cu capital integral/majoritar de stat

  8.16

  30.00

  3.

  - către operatori cu capital privat

  21

  25.00

  4.

  Cheltuieli cu personalul: Salarii de baza

  634.66

  700.00

  5.

  Cheltuieli cu personalul:

  Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, componenta fixă

  35.83

  40.00

  6.

  Cheltuieli de exploatare: Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

  130.75

  300.00

  7.

  Alte cheltuieli de exploatare: Cheltuieli cu majorări si penalitati

  1.66

  5.00

Va supunem spre aprobare suplimentarea limitei maxime lunare de cheltuieli ale societății Algorithm ResidentiaI S3 S.R.L. pentru liniile bugetare mai sus menționate.

întocmit,

Contabil Sef

Beatrice AMBRO

CABINET PRIMARTELEFON i î          -'i FAX ; < . )    09 04 E-MAIL r ■ snmart 1 ro

C.il-M Dude ;i nr. 191, Scctc 3, 03 84, Bu ști I SECTOR 3   ~           ‘    |

CABINET PRIMAR

.......

□a.a/T.....

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 SRL până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

în conformitate cu prevederile art. 8. din Ordonanța nr. 26/2003, "până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generala a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent".

Prin excepție de la regulă, "operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordin ea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află”.

Cererea societății Algorithm Residential S3 SRL de suplimentare a cheltuielilor maxime admise este argumentată de faptul că necesarul de cheltuieli lunare depășește limita maximă pe următoarele linii bugetare: cheltuieli cu chiriile plătite către operatori cu capital integral sau majoritar de stat, cheltuieli cu chiriile plătite către operatori cu capital privat, cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, cheltuieli de exploatare.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Algorithm Residențial S3 SRL nr. 517/11.03.2019 înregistrată cu nr. 329857/CP/12.03.2019, precum și raportul de specialitate nr. 335105/15.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea prezentului proiect de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de asociat majoritar al societății Algorithm Residential S3 SRL.
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.335105/15.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN4120.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

Adresa societății Algorithm Residential S 3 S.R.L. nr. 517 din 11.03.2019 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 329857 din 12.03.2019

Nota de fundamentare în care se detaliază nivelul cheltuielilor prevăzute lunar de societate

In conformitate cu prevederile:

Art. 8. din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară : alin. (1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

alin.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află.

Art.12.1 lit.h) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: ”aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”

Art. 12.1 lit.o) din actul constitutiv al societății Algorithm Residential S 3 SRL: “hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”

Art. 191 alin. (1) din legea societăților nr. 31 din 1990: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”

Cererea de suplimentare a cheltuielilor maxime admise este depusă de societatea Algorithm Residential S 3 SRL pentru mai multe linii bugetare:

Cheltuieli cu chiriile plătite către operatori cu capital integral sau majoritar de stat

Cheltuieli cu chiriile plătite către operatori cu capital privat

Cheltuieli de natură salarială

- Cheltuieli aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație Cheltuieli cu serviciile executate de terți Cheltuieli cauzate de majorări și penalități

De asemenea, prezentarea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății este condiționată de aprobarea bugetului național.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Șef Serviciu Con tren Intern Marta Cenăreanu

1/

Compartiment Guvemanța Corporativă, întocmit,

Silviu Hondola


Algorîthm

Residential S3 s.r.l.


5.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


MC tXX?

Hr ctrHkat 2491

ISO 14001:2004


MC

Nr. C0<t$c«: lT2ft OHSAS 18001:200


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București și


fSCMXKWrwWsWîALKSfc.

t                 ......._

ghpȘ|^//.. Luna flj .Anul


dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București------,

’                                         TSECTOR 3         ,  , ,       |

' CABINET PRIMA.?;

Nr ; .....Zob


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Aplicare Art.8, alin. 2, din OUG 26/2013


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de către dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Capitolul IV, art.12., punctul 12.1., lit.h) „aprobă programul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”’, lit.o) ” hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”, având în vedere scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

Având în vedere complexitatea lucrărilor pe care societate le desfășoară în baza contractelor atribuite de către asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 București, dar și în baza celor încheiate cu alți parteneri, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, ținând cont de Art.8 din OUG 26/2013, solicităm aprobarea punerii în aplicare a următoarelor:

”1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificității activității și/sau volumului activității desfășurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află. ”

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/548I/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

Algorithm

Residential S3 s.r.l.


5.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


MC

Nr certificat 24$fi

ISO 14001:2004


MC

Nr certificat • 172» OHSAS 18001 ;2M


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Precizăm că necesitatea privind suplimentarea cheltuielilor maxime adminse a apărut pentru următoarele linii bugetare:

 • 1.  Cheltuieli privind chiriile către operatori cu capital integral/majoritar de stat;

 • 2.  Cheltuieli privind chiriile către operatori cu capital privat;

 • 3.  Cheltuieli de natură salarială;

 • 4.  Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, pentru Consiliul de Administrație/Consiliul de Supraveghere compnenta fixă;

 • 5.  Cheltuieli privind serviciile executate de terți;

 • 6.  Cheltuieli cu majorări și penalități.

Necesitatea suplimentării liniilor bugetare mai sus menționate a apărut având în vedere faptul că subscria nu a putut supune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, prezentarea acestuia fiind condiționată de aprobarea bugetului național.

In tot acest timp societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a desfășurat și desfășoară lucrări complexe și are contracte în desfășurare încheiate în exercițiul financiar al anului 2018. Drept urmare a fost necesară o investiție financiară mai mare, care presupune cheltuieli rezultate din angajări noi, chirii pentru personalul care este din provincie, contracte necesare pentru realizarea obiectivelor asumate.

Menționăm că suplimentarea liniei bugetare Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, pentru Consiliul de Administrație/Consiliul de Supraveghere compnenta fixă a apărut ca urmare a aprobării majorării remunerației președintelui Consiliului de Administrație, inclusiv a membrilor C.A., prin H.C.L. S3 nr. 588 din 19.12.2018.

Din prezenta adresă face parte integrantă Nota de fundamentare privind suplimentarea cheltuielilor maxime admise.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă rugăm să aprobați punerea în aplicare de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a Art.8, alin. 2, din OUG 26/2013.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334,452

Reg. Corn J40/5481/2017    R097RNCB0087157546060001 -Ron                                   Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.roSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorporativa@pnmarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 335117/15.03.2019


CĂTRE,


Cabinet Primar,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 însoțit de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


depe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / N-U A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABtL“proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE

PĂUNSECRETAR,

HONȚARU VALERICA

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        ............ de pe ordinea de zi /

suplimentajrea-ordinii.de zi a ședinței ordinare din data de                     .......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea prdinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / suplimentarea-erdinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / MITA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABffc—proiectul de hotărâre menționat mai sus.