Hotărârea nr. 189/2019

HCLS3 nr.189 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea 0PS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 339825/CP/l 9.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 337446/18.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

 • - Adresa nr. 337496/18.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990. republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Art. 12 punct 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare:

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tariful de referință în valoare de 3,6 lei/mp/lună contractuală, fără TVA, practicat de societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 189

DIN 28.03.2019romania2019.eu


CABINET PRIMAR

TELEFON •. < 21) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL rabinetprimarți p»

C de < Dudețti nr. 191, Sector 3, 031c >4, Bucur- sti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr'

D ata

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor.

Prin adresa nr. 357/14.03.2019, înregistrată cu nr. 334359/CP/14.03.2019, societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL solicită aprobarea valorii de 3,6 lei/mp/lună contractuală, fără TVA, pentru tariful de referință practicat de aceasta, în scopul asigurării mentenanței la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3.

Având în vedere necesitatea reparațiilor curente, remedierea în timp util a oricărei probleme administrative, buna funcționare a instalațiilor electrice, sanitare, termice și de altă natură, a sistemelor din cadrul imobilelor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3, toate acestea neputând fi asigurate de personalul instituției, se impune achiziționarea serviciilor de mentenanță, pentru asigurarea desfășurări în bune condiții a activităților desfășurate în cadrul imobilelor respective.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 337446/18.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 337446/18.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Societatea OPS3 - Ordine si Protecție S3 SRL persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru - Răzvan, președintele Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Prin adresa nr. 357/14.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 334359/14.03.2019, societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL aduce la cunoștință următoarele:

 • • Societatea îndeplinește, prin obiectul său de activitate conform actului constitutiv aprobat prin HCLS3 nr. 98/29.03.2017, prevederile articolului 31 , alineatul (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare , prin care se specifică faptul că "prezenta lege nu se aplică contractelor încheiate exclusiv între două sau mai multe autorități contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune;

 • b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv considerații de interes public;

 • c) autoritățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din activitățile vizate de cooperare. ”

 • • OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL își afirmă disponibilitatea privind cooperarea în scopul asigurării mentenanței unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 cu personal propriu și la prețuri unitare care să fie reprezentative pentru întreg Sectorul 3 al Municipiului București și poate încheia, în calitate de autoritate contractantă, contracte cu unitățile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 care dețin titlul de autorități contractante.

 • • Societatea propune aprobarea unui tarif de referință pentru asigurarea mentenanței (servicii de întreținere și reparare pentru construcții) unităților — autorități contractante — administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 în valoare de 3.6 lei/mp/lună contractuală, valoarea totală a contractului fiind determinată prin înmulțirea prețului cu numărul de mp ce necesită întreținere și cu numărul de luni conținute în perioada contractată.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

• Conform adresei, propunerea sus-menționată este justificată de istoricul societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL privind derularea unor achiziții prin SEAP (anexate), prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Detaliu    de

achiziție SEAP

Denumire

Autoritate contractantă

Preț vânzare

1

DA15038135

Servicii de întreținere și reparare pentru construcții

Școala Gimnazială nr. 47

3,6 lei*

2

DA 14942415

Servicii de întreținere și reparare pentru construcții

Grădinița nr. 3

3,6 lei*

3

DA14897588

Servicii de întreținere și reparare pentru construcții

Școala Gimnazială nr. 78

3,6 lei*

^Unitatea de măsură este reprezentantă de prețul unui mp/lună contractuală. Valoarea totală a contractului va fi determinată prin înmulțirea prețului cu numărul de mp ce necesită întreținere și cu numărul de luni necesare a fi contractate.

• Se vor efectua servicii de întreținere curentă a mijloacelor fixe, echipamentelor și dotărilor existente în locația autorității contractante, pentru a asigura funcționarea la parametrii normali a instalațiilor (încălzire, ventilație, electrice, sanitare, canalizare, supraveghere video, control acces/ antieffacție, detecție incendiu) cât și a dotărilor și amenajărilor constructive ale clădirii, pachetul de servicii oferite incluzând, dar fără a se limita la acestea:

 • - întreținere instalații sanitare/ încălzire/ ventilație: verificarea grupurilor sanitare; verificarea funcționarii centralelor termice; remedieri la instalațiile sanitare; remedieri la instalațiile de canalizare; remedieri la instalațiile termice; intervenții accidentale cu înlocuirea unor părți la instalațiile sanitare și termice; reparații instalații alimentare cu apă; verificări tehnice privind utilizarea instalațiilor și echipamentelor sub presiune (RSVTI);

 • - întreținere instalații electrice: remedieri la instalații electrice; intervenții accidentale cu înlocuirea unor părți la instalații electrice; înlocuire de lămpi, becuri și tuburi fluorescente; măsurători PRAM la instalația electrică și eliberarea buletinelor PRAM;

 • - lucrări construcții: reparații acoperiș; înlocuiri geamuri sparte; reparații la finisajele interioare și exterioare; reparații la trotuare, scări acces, etc.

Prin Hotărârea nr. 303/17.07.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Pentru aceste considerente considerăm oportună analiza și dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Vnn

/                       întocmit,

Cornelia Pivniceru / ~

>                    Compartiment Guvemanță Corporativă

OIPS3


Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa


București , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017


SECTOR 3

CABINET PRIMAR-03


lin

Către   u

"CofisîliuFLocal al Sectorului 3 București

și

dl.Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești nr.191, Sector 3, București

Referitor

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de S.C.

OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. pentru asigurarea mentenanței unităților

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Stimate domnule Primar

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea S.C. OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L., persoană juridică romană, cu sediul in Mun. București, sector 3, Calea Vitan 154-158, clădire ADMINISTRATIVĂ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/5480/19.04.2017 având CUI: R037410026 reprezentată legal de domnul Bunescu Alexandru-Răzvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat al societății precum și în scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

SOLICITARE

DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE REFERINȚĂ PRACTICAT DE S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. PENTRU ASIGURAREA MENTENANȚEI UNITĂȚILOR ADMINISTRATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Având în vedere atât reglementările legale aplicabile domeniului de activitate al achizițiilor publice elaborate de Curtea de Conturi a României expuse în '"Ghidprivind modul de verificare a achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale""- Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achizițiile publice, pagina 27, cât și prevederile art. 31, paragraful (6) din Legea nr.

Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa

București, sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se specifică faptul că "prezenta lege nu se aplica contractelor încheiate exclusiv între doua sau mai multe autorități contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune;

 • b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv considerații de interes public;

 • c) autoritățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din activitățile vizate de cooperare. ”

și luând în considerare:

 • - activitatea societății comerciale S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ce are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv aprobat, prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor cât și asigurarea mentenanței acestora, inclusiv a unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 ;

 • - activitatea unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, a nevoilor fiecărei unități în parte și a necesităților aferente unei bune administrări a acestora din punct de vedere al mentenanței (servicii de întreținere și reparare pentru construcții).

vă aducem la cunoștință faptul că S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. îndeplinește prin obiectul de activitate conform actului constitutiv cele trei prevederi precizate mai sus din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, putând, în acest sens, să pună "în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune ”, respectiv asigurarea mentenanței unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 cu personal propriu și la prețuri unitare care să fie reprezentative pentru întreg Sectorul 3 al Municipiului București și poate încheia, în calitate de Autoritate Contractantă, contracte cu unitățile ce dețin titlul de Autorități Contractante.

In acest sens, vă supunem aprobării următorul tarif de referință pentru asigurarea mentenanței unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 practicat de S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L.

TARIF MENTENANȚĂ S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. :

Se vor efectua servicii de întreținere curentă a mijloacelor fixe, echipamentelor și dotărilor existente în locația Autorității Contractante, pentru a asigura funcționarea la parametrii

Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa

București, sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

normali a instalațiilor (încălzire, ventilație, electrice, sanitare, canalizare, supraveghere video, control acces/ antiefracție, detecție incendiu) cât și a dotărilor și amenajărilor constructive ale clădirii.

Serviciile oferite includ, dar nu se limitează doar la:

 • - întreținere instalații sanitare/ încălzire/ ventilație: verificarea grupurilor sanitare; verificarea funcționarii centralelor termice; remedieri la instalațiile sanitare; remedieri la instalațiile de canalizare; remedieri la instalațiile termice; intervenții accidentale cu înlocuirea unor părți la instalațiile sanitare și termice; reparații instalații alimentare cu apă; verificări tehnice privind utilizarea instalațiilor și echipamentelor sub presiune (RSVTI);

 • - întreținere instalații electrice: remedieri la instalații electrice; intervenții accidentale cu înlocuirea unor părți la instalații electrice; înlocuire de lămpi, becuri și tuburi fluorescente; măsurători PRAM la instalația electrică și eliberarea buletinelor PRAM;

 • - lucrări construcții: reparații acoperiș; înlocuiri geamuri sparte; reparații la finisajele interioare și exterioare; reparații la trotuare, scări acces, etc.

Efectuarea întreținerilor se va face prin vizite la locația beneficiarului, cu personal calificat.

în baza istoricului S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., enumerăm următoarele achiziții realizate în SEAP (anexate):

Nr.

crt.

Detaliu de achiziție SEAP

Denumire

Autoritate contractantă

Preț vânzare

1

DA15038135

Servicii de întreținere și reparare pentru construcții

Școala Gimnazială nr. 47

3,6 lei*

2

DA14942415

Servicii de întreținere și reparare pentru construcții

Grădinița nr. 3

3,6 lei*

3

DA14897588

Servicii de întreținere și reparare pentru construcții

Școala Gimnazială nr. 78

3,6 lei*

"Unitatea de măsură este reprezentantă de prețul unui mp/lună contractuală. Valoarea totală a contractului va fi determinate prin înmulțirea prețului cu numărul de mp ce necesită întreținere și cu numărul de luni necesare a fi contractate.

Pe cale de consecință, S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. propune ca tariful de referință pentru mentenanță (servicii de întreținere și reparare pentru construcții) sa fie

Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa

București, sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

de 3.6 lei/mp/Iună contractuală. De asemenea, valoarea totală a contractului va fi determinată prin înmulțirea prețului cu numărul de mp ce necesită întreținere și cu numărul de luni necesare a fi contractate.

Ținând cont de cele menționate mai sus, îndeplinirea exceptării de la legea achizițiilor publice și posibilitatea încheierii de contracte între două Autorități Contractante (S.C. OPS3 -ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. și altă unitate administrată de către Consiliul Local al Sectorului 3 care deține titlul de Autoritate Contractantă) cât și de necesitatea asigurării mentenanței unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre.

Autoritate contractanta

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 47

Cod de identificare fiscala: 32579742

Adresa: Sos. Gării Catelu Nr. 130, București

Telefon: +40 212561512

Fax: +40 212561512

Ofertant

OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Cod de identificare fiscala: RO 37410026

Adresa: B-DUL BASARABIA, NR.256G, București

Telefon: +40 723603668

Fax:

Detaliu produs / serviciu / lucrare

Denumire: SERVICII DE ÎNTREȚINERE SI REPARARE PENTRU

CONSTRUCȚII CU SUPRAFAȚA MAI MICA DE 2.000 MP

CPV: 50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalațiilor de construcții (Rev.2)

Unitate de măsură: Buc

Data publicare: 07.07.2017

13:09


Descriere:

Se vor efectua servicii de intretinere curenta a mijloacelor fixe, echipamentelor si dotărilor existente in locația AC, pentru a asigura funcționarea la parametrii normali a instalațiilor (incalzire, ventilație, electrice, sanitare, canalizare, supraveghere video, control acces/antiefractie, detecție incendiu) cat si a dotărilor si amenajărilor constructive ale clădirii.

Serviciile oferite includ, dar nu se limitează la:

Intretinere instal sanitare/incalzire/ventilatie:

Vsrif grupurilor sanitare; Vferif funcționarii centralelor termice; Remedieri la instal sanitare; Remedieri la instal de canalizare; Remedieri la instal termice; Intervenții accidentale cu inlocuirea unor parii la instal sanitare si termice; Reparații instal alimentare cu apa; Verif tehnice privind utilizarea instalațiilor si echipamentelor sub presiune (RSVTI)

Intretinere instal electrice:

Remedieri la instal electrice; Intervenții accidentale cu inlocuirea unor parii la instal electrice; înlocuire de lămpi, becuri si tuburi fluorescente: Măsurători PRAM la instal electrica si eliberarea buletinelor PRAM

Lucrări construcții:

Reparații acoperiș; înlocuiri geamuri sparte; Reparații la finisajele interioare si exterioare; Reparații la trotuare,scări acces,etc

Efectuarea întreținerilor se va face prin vizite la locația beneficiarului, cu personal calificat.

Nota:

Unitatea de măsură (Bucata) este reprezentata de prețul unui mp/luna contractuala.

Vbloarea totala a contractului va fi determinata prin inmultirea prețului afișat cu nr de mp ce necesita intretinere si cu numărul de luni necesare a fi contractate

Planuri anuale de achiziții publice

An      Denumire plan

Denumire detaliu plan


Detaliu achiziție

Denumire. [DA15038135] SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE PENTRU CONSTRUCȚII CU SUPRAFAȚA MAI MICA DE 2.000 MP

Cantitate: 6276.00 (Buc)

Data inițiere: 18.12.2017 10:46                Data atribuire: 18.12.2017 11:25

Preț maximal: 3.6 RON (0.7768 EUR)        Pretvanzare: 3.6 RON (0.7768 EUR)

Descriere:

Se vor efectua servicii de intretinere curenta a mijloacelor fixe, echipamentelor si dotărilor existente in locația AC, pentru a asigura funcționarea la parametrii normali a instalațiilor (incalzire, ventilație, electrice, sanitare, canalizare, supraveghere video, control acces/antiefractie, detecție incendiu) cat si a dotărilor si amenajărilor constructive ale clădirii.

Autoritate contractanta

GRĂDINIȚĂ NR 3

Cod de identificare fiscala: 5091883

Adresa: NICOLAE LICARET NR 4 BL51 AP97 SECTOR 3, București

Telefon: +40 723321812

Fax: +40 724339827

Ofertant

OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Cod de identificare fiscala: RO 37410026

Adresa: B-DUL BASARABIA, NR.256G, București

Telefon: +40 723603668

Fax:

Detaliu produs / serviciu / lucrare

Denumire: SERVICII DE ÎNTREȚINERE SI REPARARE PENTRU CONSTRUCȚII

CU SUPRAFAȚA MAI MICA DE 2.000 MP

CPV: 50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalațiilor de construcții ......            „

,□                                                                         Unitate de măsură: Buc

(Rev.2)

Data publicare: 07.07.2017 13:09

Descriere:

Se vor efectua servicii de intretinere curenta a mijloacelor fixe, echipamentelor si dotărilor existente in locația AC, pentru a asigura funcționarea la parametrii normali a instalațiilor (incalzire, ventilație, electrice, sanitare, canalizare, supraveghere video, control acces/antiefractie, detecție incendiu) cat si a dotărilor si amenajărilor constructive ale clădirii.

Serviciile oferite includ, dar nu se limitează la:

Intretinere instal sanitare/incalzire/ventilatie:

Vsrif grupurilor sanitare; Vferif funcționarii centralelor termice; Remedieri la instal sanitare; Remedieri la instal de canalizare; Remedieri la instal termice; Intervenții accidentale cu inlocuirea unor parii la instal sanitare si termice; Reparații instal alimentare cu apa; Vferif tehnice privind utilizarea instalațiilor si echipamentelor sub presiune (RSVTI)

Intretinere instal electrice:

Remedieri la instal electrice; Intervenții accidentale cu inlocuirea unor parii la instal electrice; înlocuire de lămpi, becuri si tuburi fluorescente; Măsurători PRAM la instal electrica si eliberarea buletinelor PRAM

Lucrări construcții:

Reparații acoperiș; înlocuiri geamuri sparte; Reparații la finisajele interioare si exterioare; Reparații la trotuare,scări acces,etc

Efectuarea intretinerilor se va face prin vizite la locația beneficiarului, cu personal calificat.

Nota:

Unitatea de măsură (Bucata) este reprezentata de prețul unui mp/luna contractuala.

Valoarea totala a contractului va fi determinata prin inmultirea prețului afișat cu nr de mp ce necesita intretinere si cu numărul de luni necesare a fi contractate

Planuri anuale de achiziții publice

An      Denumire plan                        Denumire detaliu plan

Detaliu achiziție

Denumire: [DA14942415] SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE PENTRU CONSTRUCȚII CU SUPRAFAȚA MAI MICA DE 2.000 MP

Cantitate: 7424.00 (Buc)

Data inițiere: 13.12.2017 13:22                Data atribuire: 18.12.2017 13:30

Preț maximal: 3.6 RON (0.7765 EUR)        Pretvanzare: 3.6 RON (0.7765 EUR)

Descriere:

Se vor efectua servicii de intretinere curenta a mijloacelor fixe, echipamentelor si dotărilor existente in locația AC, pentru a asigura funcționarea la parametrii normali a instalațiilor (incalzire, ventilație, electrice, sanitare, canalizare, supraveghere video, control acces/antiefractie, detecție incendiu) cat si a dotărilor si amenajărilor . constructive ale clădirii.

Autoritate contractanta

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 78

Cod de identificare fiscala: 32579700

Adresa: SOSEAUA GĂRII CATELU NR50 SECTOR 3, București

Telefon: +40 212563261

Fax: +40 212563261

Ofertant

OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Cod de identificare fiscala: RO 37410026

Adresa: B-DUL BASARABIA, NR.256G, București

Telefon: +40 723603668

Fax:

Detaliu produs / serviciu / lucrare

Denumire: SERVICII DE ÎNTREȚINERE SI REPARARE PENTRU CONSTRUCȚII

CU SUPRAFAȚA MAI MICA DE 2.000 MP

CPV: 50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalațiilor de construcții ......            o

(Rev2)                                                                    Unitate de măsură: Buc

Data publicare: 07.07.2017 13:09

Descriere:

Se vor efectua servicii de intretinere curenta a mijloacelor fixe, echipamentelor si dotărilor existente in locația \ AC, pentru a asigura funcționarea la parametrii normali a instalațiilor (incalzire, ventilație, electrice, sanitare, j canalizare, supraveghere video, control acces/antiefractie, detecție incendiu) cat si a dotărilor si amenajărilor constructive ale clădirii.

Serviciile oferite includ, dar nu se limitează la:

Intretinere instal sanitare/incalzire/ventilatie:

Vferif grupurilor sanitare; \>terif funcționarii centralelor termice; Remedieri la instal sanitare; Remedieri la instal | de canalizare; Remedieri la instal termice; Intervenții accidentale cu inlocuirea unor parii la instal sanitare si termice; Reparații instal alimentare cu apa; Vferif tehnice privind utilizarea instalațiilor si echipamentelor sub presiune (RSVTI)

Intretinere instal electrice:

Remedieri la instal electrice; Intervenții accidentale cu inlocuirea unor parii la instal electrice; înlocuire de lămpi, becuri si tuburi fluorescente; Măsurători PRAM la instal electrica si eliberarea buletinelor PRAM

Lucrări construcții:

Reparații acoperiș; înlocuiri geamuri sparte; Reparații la finisajele interioare si exterioare; Reparații la trotuare,scări acces,etc

Efectuarea intretinerilor se va face prin vizite la locația beneficiarului, cu personal calificat.

Nota:

Unitatea de măsură (Bucata) este reprezentata de prețul unui mp/luna contractuala.

Valoarea totala a contractului va fi determinata prin inmultirea prețului afișat cu nr de mp ce necesita intretinere si cu numărul de luni necesare a fi contractate

Planuri anuale de achiziții publice

An      Denumire plan

Denumire detaliu plan


Detaliu achiziție

Denumire: [DA14897588] SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE PENTRU CONSTRUCȚII CU SUPRAFAȚA MAI MICA DE 2.000 MP

Cantitate: 4896.00 (Buc)

Data inițiere: 12.12.2017 11:00                Data atribuire: 13.12.2017 08:08

Preț maximal: 3.6 RON (0.777 EUR)         Pretvanzare: 3.6 RON (0.777 EUR)

Descriere:

Se vor efectua servicii de intretinere curenta a mijloacelor fixe, echipamentelor si dotărilor existente in locația AC, pentru a asigura funcționarea la parametrii normali a instalațiilor (incalzire, ventilație, electrice, sanitare, canalizare, supraveghere video, control acces/antiefractie, detecție incendiu) cat si a dotărilor si amenajărilor . constructive ale clădirii.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 337496/18.03.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință ce va fi practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea mentenanței unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 357/14.03.2019, (înregistrată cu nr. 334359/14.03.2019) a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta C anu


întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvemanță Corporativă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul

... de pe ordinea de zi /

......


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........2.2.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUA4FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE

PĂUNICÂ ADSECRETAR,

HONȚARU VALERICA

22-

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....'dr™........pe ordinea de zi /

suplimentarearordinti de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .kyL.....^?.S....^/z., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR,

VASILIU MARIANA

MÎWz


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN