Hotărârea nr. 188/2019

HCLS3 nr.188 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea pazei la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 339820/CP/l 9.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 337404/18.03.2019 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCGMB nr. 432/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

 • -  Adresa nr. 337411/18.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.31 alin. (6) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Art. 12, pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tariful de referință în valoare de 17,69 lei/h, fără TVA, practicat de societatea OPS 3- Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea pazei la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

NR. 188

DIN 28.03.2019romania2019.eu


TELEFON (ixm o?i) 318 oj 23 - FAX (004 021) 3180304 E-MAIL cab>r>etpnm»t@'j>nmane) ro

C dea 0 de ti nr. 191, Sector 3, oy <ț, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.........

.. /3i>j ZOI» r\oto '  _ *....................

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 -Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea pazei la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor.

Prin adresa nr. 356/14.03.2019, înregistrată cu nr. 334383/CP/14.03.2018 societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL solicită aprobarea tarifului de referință practicat de aceasta pentru asigurarea pazei la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3.

în urmă cercetării de piață efectuată de societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL cu privire la serviciile de pază contractate prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice, media rezultată, demonstrează că tariful de 17,69 lei/h, fără TVA, ce urmează să fie practicat de aceasta este mai mic decât atribuirile din SEAP.

Având în vedere scopul înființării acestei societăți, faptul că de-a lungul timpului, Primăria Sectorului 3 a întâmpinat dificultăți în derularea contractelor privind serviciile de pază cu diferiți operatori economici, precum și faptul că Sectorul 3 al Municipiului București fiind asociat majoritar la societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL deține un control mai bun asupra acesteia, consider necesar aprobarea tarifului de referință de 17,69 lei/h, fără TVA, practicat de societate, în vederea asigurării pazei la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 337404/18.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local Sector 3.
E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr.înreg. 337404/18.03.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea pazei la unitățile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Având în vedere

 • - adresa nr.356/14.03.2019 a societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL înregistrată la Cabinet Primar cu nr.334383/14.03.2019 prin care se solicită aprobarea tarifului de referință practicat de aceasta, pentru asigurarea pazei la unitățile administrate de către Consiliul local Sector 3;

 • - HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - reglementările legale aplicabile domeniului de activitate al achizițiilor publice elaborate de Curtea de Conturi a României expuse în „Ghidprivind modul de verificare a achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale"- Cazurile de exceptare de la aplicarea legii privind achizițiile publice, pagina 27, cât și prevederile art. 31, paragraful (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se specifică faptul că „prezenta lege nu se aplică contractelor încheiate exclusiv între două sau mai multe autorități contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune;

 • b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv considerații de interes public;

 • c) autoritățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din activitățile vizate de cooperare.”

-activitatea societății comerciale OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ce are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv aprobat, prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor cât și asigurarea mentenanței acestora, inclusiv a unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3;

- activitatea unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 de pe raza sectorului

3 al Municipiului București, a nevoilor fiecărei unități în parte și a necesităților aferente unei bune administrări a acestora din punct de vedere al securității.

Luând în considerare faptul că societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL îndeplinește cele trei prevederi precizate mai sus din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1 publice, putând în acest sens să pună „în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune”, respectiv asigurarea pazei unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 cu personal propriu și la prețuri unitare care să fie reprezentative pentru întreg Sectorul 3 al Municipiului București și poate încheia, în calitate de Autoritate Contractantă, contracte cu unitățile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 ce dețin titlul de Autorități Contractante.

în urma efectuării de către societatea în cauză a unei cercetării de piață cu privire la serviciile de pază contractate prin intermediul Serviciului Electronic de Achiziții Publice, vă prezentăm următorul tarif de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L pentru asigurarea pazei la unitățile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3,

TARIF PAZĂ OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. :

 • A) 2080 lei lună (salariu minim) / 167,333h = 12,43 lei/ora/brut va fi salariul minim

 • 1) Salariul anual brut fără sporuri (24 ore/zi x 365 zile/an x 12,431ei/ora) = 108.887 lei

 • 2) Sporul de noapte 25% (8 ore/noapte x 365 zile/an x 12,431ei/ora X 25%) = 9.074 lei

 • 3) Spor de weekend 1% (52,14 săptămâni/an x 48 ore/săptămână x 12,431ei/ora X 1%) = 311 lei

 • 4) Spor de zile libere declarate oficial 100% (15 zile /an x 24 ore/zi x 12,431ei/ora) = 4.475 lei (1 și 2 ianuarie; 24 ianuarie; vinerea mare, prima si a 2-a zi de Paste; 1 mai; 1 iunie; prima și a doua zi de Rusalii; 15 august - Sf Maria; 30 noiembrie - Sf Andrei; 1 decembrie; 25 și 26 decembrie - Crăciun);

 • 5) Concediul de odihnă obligatoru (salariul anual/12 luni - echivalent cu al 13-lea salariu) -108.887/12 luni = 9.074 lei.

Total cost brut cu salariile agenților pentru un post permanent: 131.821 lei

 • B) Societatea de pază are obligația să plătească la BUGET (Rețineri angajator) următoarele:

- contribuția asiguratorie pentru muncă 2.25 %

Total rețineri angajator: 131.821 lei x 2,25% = 2.966 lei

 • C) Cost ce privește strict doar salariul angajatului: 131.821 lei + 2.966 lei = 134.787 lei/an / post cu program permanent

Tarif orar minim calculat doar la salariul minim brut pe țară: (134.787 lei/an / 365 zile / 24 ore/zi) = 15,39 lei/ora, la care se adaugă:

 • D) Fond regie proprie uniformă și dotare agenți pază: 134.787 x 10% = 13.479 lei

 • E) Profit: 134.787 x 5% = 6.739 lei

TOTAL SALARIAT OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.:

134.787 + 13.479 + 6.739 = 155.005 lei/an / 365 zile / 24 ore/zi =

17,69 lei/ora

Î      PRIMĂRIA

!■ SECTORULUI ./          ni ir i i n rCTi

y      BUCUREȘTI


în vederea asigurării unei analize comparative care să ne fundamenteze tariful am realizat o cercetare de piață cu privire la serviciile de pază contractate prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Astfel, rezultatele (anexate prezentei) sunt următoarele:

Preț catalog SEAP (Servicii de pază) - preț 17,58 lei/ora - Loki Guard SRL;

Preț catalog SEAP (Servicii de pază) - preț 18,5 lei/ora - Ultra Security SRL;

Preț catalog SEAP (Servicii de pază) - preț 20 lei/ora - Sicuro Invest SRL.

Medie: 18,69 lei/ora

Media rezultată demonstrează faptul că tariful (de 17,69 lei/ora) ce urmează să fie practicat de S.C OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. este mai mic decât atribuirile din SEAP.

Ca urmare a celor prezentate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea pazei la unitățile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Șef Serviciu Control Intern, Marta Cețâreami

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca

Cornelia Pivniceru

Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa

sec ron 3


București , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

CABINET PRIMAR                           z. —   ,

Către

Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl.Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești nr.191, Sector 3, București

Referitor

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de S.C.

OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. pentru asigurarea pazei unităților

administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3

Stimate domnule Primar

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea S.C. OPS3-Ordine si Protecție S3 S.R.L., persoană juridică romană, cu sediul in Mun. București, sector 3, Calea Vitan 154-158, clădire ADMINISTRATIVĂ, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/5480/19.04.2017 având CUI: R037410026 reprezentată legal de domnul Bunescu Alexandru-Răzvan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.având în vedere calitatea Consiliului Local al Sectorului 3 de asociat al societății precum și în scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

SOLICITARE

DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE REFERINȚĂ PRACTICAT DE S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L PENTRU ASIGURAREA PAZEI UNITĂȚILOR ADMINISTRATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Având în vedere atât reglementările legale aplicabile domeniului de activitate al achizițiilor publice elaborate de Curtea de Conturi a României expuse în ''Ghidprivind modul de verificare a achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale'1'- Cazurile de exceptare de la aplicarea legii


Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa

București, sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

privind achizițiile publice, pagina 27, cât și prevederile art. 31, paragraful (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se specifică faptul că „prezenta lege nu se aplică contractelor încheiate exclusiv între două sau mai multe autorități contractante în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune;

 • b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv considerații de interes public;

 • c) autoritățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din activitățile vizate de cooperare. ”

și luând în considerare:

 • - activitatea societății comerciale S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L., înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 ce are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv aprobat, prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor cât și asigurarea mentenanței acestora, inclusiv a unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3;

 • - activitatea unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, a nevoilor fiecărei unități în parte și a necesităților aferente unei bune administrări a acestora din punct de vedere al securității.

vă aducem la cunoștință faptul că S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. îndeplinește prin obiectul de activitate conform actului constitutiv cele trei prevederi precizate mai sus din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, putând, în acest sens, să pună „în aplicare o cooperare între autoritățile contractante participante, cu scopul de a asigura că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune”, respectiv asigurarea pazei unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 cu personal propriu și la prețuri unitare care să fie reprezentative pentru întreg Sectorul 3 al Municipiului București și poate încheia, în calitate de Autoritate Contractantă, contracte cu unitățile unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 ce dețin titlul de Autorități Contractante.

în acest sens, vă supunem aprobării următorul tarif de referință practicat de S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L pentru asigurarea pazei unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3.

Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa

București , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

TARIF PAZĂ S.C. OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. :

 • A) 2080 lei luna (salariu minim) / 167,333h = 12,43 lei/ora/brut va fi salariul minim

 • 1) Salariul anual brut fara sporuri (24 ore/zi x 365 zile/an x 12,431ei/ora) = 108.887 lei

 • 2) Sporul de noapte 25% (8 ore/noapte x 365 zile/an x 12,431ei/ora X 25%) = 9.074 lei

 • 3) Spor de weekend 1 % (52,14 saptamani/an x 48 ore/saptamana x 12,431ei/ora X 1 %) = 311 lei

 • 4) Spor de zile libere declarate oficial 100% (15 zile /an x 24 ore/zi x 12,43 lei/ora) = 4.475 lei (1 și 2 ianuarie; 24 ianuarie; vinerea mare, prima si a 2-a zi de Paste; 1 mai; 1 iunie; prima și a doua zi de Rusalii; 15 august - Sf Maria; 30 noiembrie - Sf Andrei; 1 decembrie; 25 și 26 decembrie - Crăciun);

 • 5) Concediul de odihna obligatoru (salariul anual/12 luni - echivalent cu al 13-lea salariu) -108.887/12 luni =9.074 Iei.

Total cost brut cu salariile agentilor pentru un post permanent: 131.821 lei

 • B) Societatea de paza are obligația sa plateasca la BUGET (Rețineri angajator) următoarele: - contribuția asiguratorie pentru munca 2.25 %

Total rețineri angajator: 131.821 lei x 2,25% = 2.966 lei

 • C) Cost ce privește strict doar salariul angajatului: 131.821 lei + 2.966 lei = 134.787 lei/an / post cu program permanent

Tarif orar minim calculat doar la salariul minim brut pe tara: (134.787 lei/an / 365 zile / 24 ore/zi) = 15,39 lei/ora, la care se adaugă:

 • D) Fond regie proprie uniforma și dotare agenți pază: 134.787 x 10% = 13.479 lei

 • E) Profit: 134.787 x 5% = 6.739 Iei

TOTAL SALARIAT S.C OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. :

134.787 + 13.479 + 6.739 = 155.005 lei/an / 365 zile / 24 ore/zi =

17,69 lei/ora

In vederea asigurării unei analize comparative care să ne fundamenteze tariful de referință, ani realizat o cercetare de piață cu privire ia serviciile de pază contractate prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Astfel, rezultatele (anexate prezentei) sunt următoarele:

Preț catalog SEAP (Servicii de pază) - preț 17,58 lei/ora - Loki Guard SRL;

Preț catalog SEAP (Servicii de pază) - preț 18,5 lei/ora - Ultra Security SRL;

OPS3


Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Clădire Administrativa

București , sector 3 C.U.I. RO 37410026 J 40/5480/19.04.2017

Preț catalog SEAP (Servicii de pază) - preț 20 lei/ora - Sicuro Invest SRL.

Medie: 18,69 lei/ora

Media rezultată demonstrează faptul că tariful (de 17,69 lei/ora) ce urmează să fie practicat de S.C. OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. este mai mic decât atribuirile din SEAP.

Ținând cont de cele menționate mai sus, îndeplinirea exceptării de la legea achizițiilor publice și posibilitatea încheierii de contracte între două Autorități Contractante (S.C. OPS3 -ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. și altă unitate administrată de către Consiliul Local al Sectorului 3 care deține titlul de Autoritate Contractantă) cât și de necesitatea asigurării pazei unităților administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3 de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București la un tarif de referință în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre.

S.C. OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.

ișlrație

C/A

azvariM \\

Președinte

Bunescu AlekandrîProdus / serviciu / lucrare


Ofertant u <t

-- •*. *«»-•      t *«

. ȘICUROINVEST S.R.L

Cod de identificare fiscala: RO 6879473

Adresa: STR. VULTURILOR, NR. 43, ET. 1, AP. 2, SECTOR 3, București

Telefon: +40213200471

Fax: +40 213200471

E-Mail: sicuroinvest@yahoo.com


Detaliu produs / serviciu / lucrare

Denumire: (2] Servicii de paza

CPV: [797.13000-5 ^Servicii de paza (Rev.2)

Data ultimei modificări: 07.03.2018 14:53 Descriere:

Prestări servicii de paza - evenimente sportivePreț catalog: %0'Rpjy) ,

Unitate de măsură:[ora/post^

Data publicare: 07.03.2018 14:53


Condiții de livrare:


^•^nform condițiilor contractualeCondiții de plata:

Conform condițiilor contractuale

Z                            .3


{initiaza Achiziție Directa || înapoi |Autoritate contractanta

Administrația Bazinala de Apa Buzău Ialomița Cod de Identificare fiscala: 23706189

Adresa: STR. BUCEGI, NR.20BIS, Buzău Telefon: +40 0238725447

Fax: +40 0238427237

Ofertant

LOKI GUARD SRL

Cod de Identificare fiscala: 36638361

Adresa: STR. CHISINAU, NR.106BIS, Braila

Telefon: +40 745634101

Fax:

Detaliu produs / serviciu / lucrare

Denumire: servicii de paza si protecție

■ ....

CPV: 79713000-5- Servicii de paza (Rev.2)

Unitate de măsură: țoraj

Data publicare: 30.03.2018 11:17

Descriere:

• : • . • • * ‘

servicii de paza si protecție

Planuri anuale de achiziții publice

An      Denumire plan

Denumire detaliu plan .

Autoritate contractanta               "    ’      ~

GARDA FORESTIERA BRAȘOV

Cod de Identificare fiscala: 16440270

Adresa: Str. Panselelor nr.23, bl.1, parter, Brașov, Brașov

Telefon: +40 374086796

Fax: +40 0368434183 •

Ofertant

ULTRA SECURTTY S.R.L.

Cod de Identificare fiscala: RO 17047865

Adresa: str. Roșiorilor, nr.6, Brașov

Telefon: +40 721283778

Fax:+40 268331351

Detaliu produs / serviciu / lucrare :

Denumire: Servicii de paza, supraveghere, control acces persoane                                      ■ •

CPV: 79713000-5- Servicii de paza (Rev.2)                            Unitate de măsura: ffrapaza^

Data publicare: 12.0172017'1’1:36

Descriere:                                                             .

Servicii de paza, supraveghere, control acces persoane                                                      »

Furnizam servicii de paza, supraveghere, control acces persoane pentru obiective civile si industriale.          1

Tariful include si următoarele servicii suport                                                                     1

- consultanta necesara elaborării planului de paza;

-intervențiainfracționala               : •       •;; •                  .•*•••’.’ ' ■ ■           l                 ■

Societatea este Icentiata in domeniul asigurării pazei si protecției bunurilor, avand personal de paza calificat sl atestat care poate exercita profesia de agent de securitate, In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 E

Planuri anuale de achiziții publice

An       Denumire plan            . .     . \ . Denumire detaliu plan

Detaliu achiziție                          .

Denumire: [DA16171611J Servirii de paza, supraveghere, control acces persoane Cantitate: 2016.00 (ora paza)

Data inițiere: 29.03.201810:35               Data atribuire: 29.032018 16:00

Preț maximal: 18.5 RON (3.9736 EUR)      Preț vanzare: J83jRUN[^32736 EUR)

Descriere: •. .                                                   țiraramoșT

Conform oferta •: ■ .                            • ' ■ •      •

) InapoiJ
Nr.înreg. 337411/18.03.2019


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de referință practicat de societatea OPS3 -Ordine și Protecție S3 SRL pentru asigurarea pazei la unitățile administrate de către Consiliul Local al Sectorului 3, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.356/14.03.2019 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.334383/14.03.2019

în vederea inițierii proiectului menționat.


Șef Serviciu Conți; Marta

A

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

BejenariA Raluca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


supUmentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

.... de pe ordinea de zi /

........


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de ...........47.2....-?..:...^/./........................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......i'.............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

----------- /

r ‘   ......de pe ordinea de zi /

.......

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Sr/Lx... de pe ordinea de zi / suplinientarearordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUWFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:              /

PELINARU CORNEL       /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN