Hotărârea nr. 187/2019

HCLS3 nr.187 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea adresei poștale pentru obiectivele de investiții care sunt amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu” situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

9              9                               7

Având în vedere:
  • -  Expunerea de motive nr. 342510/CP/21.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul comun de specialitate nr. 340338/19.03.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

  • -  Adresa nr.340357/19.03.2019 a Direcției Investiții si Achiziții ;

/\

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea adresei poștale pentru următoarele obiective de investiții:

a) Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil - str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3,

b) Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70, amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”, în sensul scrierii în mod corect a adresei poștale, respectiv str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3, și nu str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3, cum în mod eronat a fost menționat.

Art.2. în toate actele administrative adoptate/emise, precum și în toate documentele întocmite în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 1, se va citi, în mod corect, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3 și nu str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 187

DIN 28.03.2019

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021J   03 2DuoSJn” 791. S ’ ir 3, 031 • 4, Bt


• < ro curești


EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

nc.........LhlTT

Data.....


la proiectul de hotărâre privind rectificarea adresei poștale pentru obiectivele de investiții care sunt amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu" situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3

îmbunătățirea condițiilor de studiu existente în unitățile de învățământ din Sectorul 3, prin realizarea unor lucrări de infrastructură, reprezintă o temă extrem de importantă pentru autoritatea publică locală a Sectorului 3.

Investiția își propune următoarele obiective: reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire, îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reconfigurarea spațială interioară.

în acest scop au fost incluse pe lista de investiții două obiective importante, respectiv imobilul corp C13 și Grădinița nr. 70, ambele fiind amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu".

Terenul, în suprafață de 40 657 mp, pe care sunt amplasate cele două obiective de investiții, se află în proprietatea Municipiului București și sunt în administrarea Consiliului Local Sector 3 (în baza Legii învățământului nr. 84/08.12.1995 - Protocol nr. 9145/19.10.2009 emis de Municipiul București).

întrucât identificarea imobilului s-a făcut în baza planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru care s-a folosit descrierea „strada Lucrețiu Pătrășcanu nr.3, lotl, Sector 3", aceasta a fost utilizată ulterior ca atare. Astfel, adresa poștală a fost preluată, eronat, în documente întocmite/aprobate/emise în scopul realizării obiectivelor de investiții.

în consecință, este necesară rectificarea adresei poștale, în sensul scrierii în mod corect a adresei poștale, respectiv str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3, ci nu str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3, cum în mod eronat a fost menționat, cele două amplasamente fiind situate pe terenul întabulat cu numărul cadastral 213103, pe str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3.

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr. 340338/19.03.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local Sector 3.


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia Proiectul de Hotărâre privind rectificarea adresei poștale pentru obiectivele de investiții care sunt amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu” situat în str.

Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3

îmbunătățirea condițiilor de studiu existente în unitățile de învățământ din Sectorul 3, prin realizarea unor lucrări de infrastructură, reprezintă o temă extrem de importantă pentru autoritatea publică locală a Sectorului 3.

Investițiile își propun următoarele obiective: reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire, îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reconfîgurarea spațială interioară.

în acest scop au fost incluse pe lista de investiții două obiective importante, respectiv imobilul corp CI3 și Grădinița nr. 70, ambele fiind amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”.

Terenul, în suprafață de 40 657 mp, pe care sunt amplasate cele două obiective de investiții, se află în proprietatea Municipiului București și sunt în administrarea Consiliului Local Sector 3 (în baza Legii învățământului nr. 84/08.12.1995 - Protocol nr. 9145/19.10.2009 emis de Municipiul București).

întrucât, identificarea imobilului s-a făcut în baza planului de amplasament și delimitare a imobilului, pentru care s-a folosit descrierea „strada Lucrețiu Pătrășcanu nr.3, lotl, sector 3”, aceasta a fost utilizată ulterior ca atare. Astfel, adresa poștală a fost preluată, eronat, în documente întocmite/aprobate/emise în scopul realizării obiectivelor de investiții.

în consecință, este necesară rectificarea adresei poștale, cele două amplasamente fiind situate pe terenul intabulat cu numărul cadastral 213103 pe str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3, așa cum rezultă din următoarele documente, pe care le anexăm:

Adresa nr. 1232705/4667/10.04.2014 a Serviciului Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu - Primăria Municipiului București;

Adresa nr. 7259/S.C.F.F./23.01.2018 a Serviciului Cadastru și Fond Funciar - Primăria Sectorului 3;

Adresa nr. 7257/22.01.2018 a Serviciului Administrare Unități de învățământ;

Adresa nr. 1713288/3168/07.03.2019 a Serviciului Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu - Primăria Municipiului București;

Extrasul de Carte Funciară.

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Referitor la obiectivul de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil - str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, sector 3” (nr. cadastral 213103) corpul CI 3 este inclus în imobilul consemnat în evidențele cadastrale întocmite la nivelul anului 1986 cu numărul 12 pe strada Lucrețiu Pătrășcanu, sector 3, conform adresei nr. 1713288/3168/07.03.2019 a Serviciului Cadastru, Direcția Patrimoniu - Primăria Municipiului București.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru rectificarea adresei poștale pentru obiectivele de investiții care sunt amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu” situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3.


DIRECȚIA INVESTIȚII

ȘEF SERVICI

INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


ACHIZIȚII,


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE  UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI  RELAȚII CU UNITĂ/ȚILE DE CULT ANGELICA â
SPR! MĂRI A

SECTORULUI

y      BUCUREȘTISECRETAR

Serviciul cadastru și fond funciar


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318.03.04 e-rnail r0ndfunciar@primarie3.ro

Nr.7259/S.C.F.F./23.01.2018

Către,

Direcția Investiții si Achiziții

9                            9      9                        9

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 7259/16.01.2018, prin care solicitați să vă comunicăm numărul poștal la care este amplasat imobilul situat pe strada Lucrețiu Pătrășcanu, identificat cu numărul cadastral 213103, marcat pe planul anexat de dumneavoastră, vă aducem la cunoștință:

Conform extrasului de carte funciară pentru informare nr. 213103 și a Certificatului de adresă poștală emis de Primăria Municipiului București, imobilul identificat cu numărul cadastral 213103, marcat pe planul anexat de dumneavoastră, face parte din incinta Liceului ”Nichita Stănescu” cu adresa strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3.F'

ANCPJL

»» <•••••»*■ >•

V ’U «« ff ax 9     Ul£ 1


Oficiui de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 213103 București Sectorul 3


Nr. cerere     15324__

Ziua

Luna

Anul

Cod v«fific»re ■noi 100056212903


TEREN Intravilan


A. Partea 1. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:99792 Nr. cadastral vechi:12196


Adresa: Loc. București Sectorul 3. Str Lucretiu Patrascanu. Nr. 12, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

213103

Din acte: 40.657 Măsurată: 40.B55

Liceul teoretic ’Nichita Stanescu teren in proprietate (imobilul aparține domeniului public)


Construcții


Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

213103-C1

Loc. București Sectorul 3. Str Lucretiu Patrascanu, Nr 12, Jud. București

S. construita la sol:2510 mp; LICEU S+D+P+2E; Sup. constr.desf. «7565mp

Al.2

213103-C2

Loc. București Sectorul 3, Str Lucretiu Patrascanu. Nr. 12, lud. București

îi. construita la sol:1632 mp; ATELIER S+P; Sup.constr. deșt. = 1707mp

Al.4

213103-C4

Loc. București Sectorul 3. Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12. lud. București

S. construita la sol:7 mp; ANEXA; Sup.constr.desf. =7mp

Al.6

213103-C6

Loc. București Sectorul 3. Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12. Jud. Sucuresti

5. construita la sol:184 mp; CURTE ADANCITA; Sup. constr.desf. = 184 mp

Al.7

1  213103-C7

Loc. București Sectorul 3. Str Lucretiu Patrascanu. Nr. 12. Jud. București

S. construita la sol:1378 mp; SALA DE SPORT P+ffe; Sup. constr.desf. =1595mp

Al.8

213103-C8

Loc. București Sectorul 3, Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12. Jud. București

S. construita la sol:52 mp; ANEXA; Sup.constr.desf. »52mp

Al.9

213103-C9

Loc. București Sectorul 3, Str Lucretiu Patrascanu. Nr. 12, Jud. București

S. construita la sol:S72 mp; ANEXA; Sup.constr.desf. — 572mp

Al.10

213103-C10

Loc. București Sectorul 3, Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12, Jud. București

S. construita ia soi:1753 mp; CANTINA P+1E; Sup.constr. desf. -3466mp

Al.12

2131O3-C12

Loc. București Sectorul 3, Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12, Jud. București

S. construita la soi:99 mp; ANEXA; Sup.constr.desf. -99mp

Al.13

2131O3-C33

l.oc. București Sectorul 3, Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12, Jud. București

S. construita la sol:856 mp; CĂMIN P+3E; Sup.constr. desf. -3391mp

Al.15

213103-C15

Loc. București Sectorul 3. Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12. jud. București

S. construita la sd:610 mp; CĂMIN S+P+4E; Sup.constr. desf. «3620mp

Al.17

213103-C17

Loc. București Sectorul 3, Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12, Jud. București

S. construita la sol:974 mp; GRADiNfTA P+1E; Sup.constr. desf. -1937mp

Al .20

213103-C20

Loc. București Sectorul 3. Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12, Jud. București

S. construita la so!:21 mp; CABINA POARTA; Sup.constr. desf. -21 mp

| Al.21

213103-C21

Loc. București Sectorul 3. Str Lucretiu Patrascanu, Nr. 12, Jud. București

S, construita la sol:209 mp; ANEXA; Sup.constr.desf. =209mp


B. Partea II. Proprietari șl acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate $1 alte drepturi reale

Referințe

419365 / 08/12/2009

JLege ^MUN

1 Bl

nr. 84, din 24/07/1995 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (PROTOCC ICIPIUL BUCUREȘTI - PRIMĂRIA SECTOR 3;);

i

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin ATRIBUIRE, cota actuala 1/1

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI

)L nr. 9145/19.10.2009 emis de

Al, Al.l, Al.2, A1.4, Al.6. A1.7, Al.

8, A1.9, Al.10. Al.12. Al.13. Al.15.

Al.17, Al.20, A1.21/B.2

.

]

19324 / 15/03/2018


[Act Administrativ nr. 9145, din 19/10/2009 emis de Municipiul București - Primăria Sector 3 (Legea nr. 84 din !24.07.1995 emisa de Parlamentul României);


Document cate conOrn date cu cot ader personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 1 din 5PRiMĂRIA MUNICRULUi BUCUREȘTI

DIRECȚIA PATRIMONIU

Serviciul Cadastru


romania2019.eu


Număr: 1713288/3168/Data:!?.?.:    .2019

Către : PRIMĂRIA SECTOR 3

Calea Dudești nr.191 ,Sector 3 , București

Urmare cererii dvs. nr.302574/19.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1713288/26.02.2019 și la Direcția Patrimoniu sub nr. 3168/27.02.2019.. prin care solicitați să vă comunicăm ,, istoricul adresei poștale pentru imobilul, identificat conform extrasului de carte funciara cu nr.213103 -corp C13, situat în București, Str.Lucrețiu Pâtrășcanu nr.12, sectorul 3” urmare verificărilor efectuate, potrivit evidențelor deținute până în prezent, vă aducem la cunoștință următoarele:

Imobilul cu nr. cadastral 213103 - respectiv corp C13 - este inclus în imobilul consemnat în evidențele cadastrale întocmite la nivelul anului 1986 cu numărul 12 pe Strada Lucrețiu Pătășcanu, sector 3, București, adresă pe care o poartă și în prezent.

La prima reprezentare pe planul topografic de la nivelul anului 1966, imobilul în cauză nu figura marcat cu număr administrativ.

Prezenta servește numai la istoricul adresei poștale/administrative și nu conferă nici un alt drept.


zF

Mariană PgRȘUNAF^

v

W.


Șef serviciu cadastru, ing. Dragoș RENÂUD întocmit,

Expert superior ing. Gâbriela CIOATĂ

Data: 05.03.2019/2 ex

Bd Regina El sabela nr. 47, ood poșta'05CC13. sscînră. Rvcu'eșh România Te. 02-.305.55.00 htlp.A'www pmb, 'O
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.r0


CĂTRE

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Urmare solicitării dvs. transmisă cu adresa nr. 9257/16.01.2018, vă informăm că adresa poștală corectă a Liceului Teoretic Nichita Stănescu este Str. Lucrețiu Pătrășcanu Nr. 12, conform adresei nr. 1232705/10.04.2014 a Primăriei Municipiului București și extrasului de carte funciară la cererea nr. 6924/4.02.2016, anexate în copie la prezenta.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Patrimoniu

Serviciul Cadastru

Număr: 1232705/4667 / Data :              .2014

Spre știință:

- Primăria Sector 3, Strada Parfumului nr. 2-4, sector 3, București

Către,

LICEUL TEORETIC "NICHITA STĂNESCU”

Strada Lucrețiu Pătrășcanu nr.12, sector 3, București

Urmare adresei Dvs. nr.231/13.02.2014, cu număr înregistrare la Primăria Municipiului București 1232705/08.04.2014, cu număr înregistrare la Direcția Patrimoniu 4667/08.04.2014, vă aducem la cunoștință următoarele:

Potrivit evidențelor cadastrale ale Orașului București din anul 1986, figurează înscris imobilul cu numărul 12 pe strada Lucrețiu Pătrășcanu, sector 3, categoria de folosință "dotări învățămînt”, cu posesor de parcelă la data întocmirii evidențelor LICEUL INDUSTRIAL NR.6 ; la nivelul anului 1983, imobilul în cauză era descris "Grupul Școlar al Ministerului Industriei Ușoare”.

Identificarea imobilului s-a făcut în baza planului de amplasament și delimitare a imobilului, scara 1:500, întocmit de autorizat O.N.C.G.C. Valentin Silviu Caragea, avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București - număr cadastral 223156, pentru care s-a folosit descrierea "strada Lucrețiu Pătrășcanu nr.3, lot 1, sector 3".

Prezenta servește numai la confirmarea adresei poștale / administrative și nuȘef Șerviqu Cadastru


ing. Dragoș RENAUD


întocmit:

Expert superior

Decebal TURTUREANU Data: 10.04.2014 / 4 ex . conform H C G M B nr 405/2009. s-au încasat 8 RON cu chitanța nr 96998

Splaiul Independenței nr 291-293, cod poștal 060042. sector 6. București România

Tel: (•*<) 021 305 55.00. (->4) 021 305.55 55

hflp7Aww.pmt).ro
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.r0

CĂTRE


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

Ca răspuns la adresa dvs. nr. 34702/15.04.2016 prin care solicitați precizări privind adresele poștale ale unor grădinițe, facem următoarele precizări:

  • - Grădinița Floare de Colț are adresa poștală Str. Schitului Nr. 1D conform unor acte justificative întocmite ulterior protocolului din 2009 ;

  • - Grădinița 67 Corp B a fuzionat prin absorbție cu Școala Gimnazială 86, conform HCL Sector 3 Nr. 68/2014 și a devenit Corp B grădiniță în cadrul Școlii 86, cu adresa poștală Str. Pictor Ion Țuculescu Nr. 42 ;DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚIITELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiDomnule Primar,


Având în vedere că, adresa poștală pentru următoarele obiective de investiții:


- Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil - str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, sector 3,


- Lucrări de extindere - Grădinița nr. 70,


amplasate pe terenul aferent Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”a fost preluată, eronat, în documente întocmite/aprobate/emise în scopul realizării obiectivelor de investiții, se impune emiterea unei hotărâri de consiliu privind rectificarea adresei poștale.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU

INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLIC

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU U

ANGELICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

-

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul..................... de peordinea de zi /

suplimenta^ea-ordinii-de zi a ședinței ordinare din data de ....^^...;..C           .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea .ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de . .-^7?....(?§....a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .2/2......". de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUWFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

5