Hotărârea nr. 183/2019

HCLS3 nr.183 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 346516/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 345477/22.03.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 345508/22.03.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare:

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -   Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și Direcția Juridică, va duce la


Art.l. Se aprobă acordul de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre, în vederea susținerii și implementării proiectului ..9.L.A.Y. - Play, Learn, be an Active Youth" finanțat în cadrul Programului Erasmus+ Sport.                                                                 / îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

NR. 183

DIN 28.03.2019
^cts 3

MO3-ÂjOI$


APADD T>I? PAt>TFlKTFT>I AT

A.V--UjtvJLI jLFJeV JTAJv x H/1N ILJevJLA a


CAPITOLUL I

Părțile


Prezentul acord de parteneriat se încheie între:


 • 1. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, Calea Dudești nr.191, sector 3, cod postai 031088, reprezentata legal de Robert Sorin Negoița, având funcția de Primar, denumit în continuare „Sectorul 3”,

 • 2. Asociația Impressum, cu sediul în București, Str. Caloian Județul nr. 17, sc. B, ap. 105, sector 3, reprezentată prin Ioniță Mihai Valeriu, având funcția de Președinte, denumită în continuare „Asociația”,

Denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”.

CAPITOLUL II

Scopul acordului de parteneriat

Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile înțeleg să acționeze în calitate de parteneri, prin eforturi conjugate și partajarea responsabilităților, în baza propriilor competențe instituționale, în vederea implementării activităților aferente proiectului „P.L.A.Y. - Play, Leam, be an Active Youth”, finanțat în cadrul Programului Erasmus+ Sport.

 • (2) Scopul proiectului „P.L.A.Y. - Play, Leam, be an Active Youth” este acela de a conecta tinerii cu vârste de 15-19 ani și de stimula angajamentul acestora în vederea înțelegerii și promovării unui stil de viață sănătos, bazat pe activități fizice, și a valorilor care contribuie la stimularea incluziunii sociale a cetățenilor proveniți din categorii defavorizate.

CAPITOLUL III

Obiectul acordului de parteneriat

Art. 2. Prezentul acord de parteneriat stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților în cadrul proiectului „P.L.A.Y. - Play, Leam, be an Active Youth”, finanțat în cadrul Programului Erasmus+ Sport.

CAPITOLUL IV

Durata acordului de parteneriat

Art. 3. Prezentul Acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și este valabil până la data depunerii raportului final al proiectului, către toți finanțatorii (donorii) și sponsorii acestuia, dar nu mai devreme de 36 luni.

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile părților

SECȚIUNEA I

Drepturile și obligațiile Sectorului 3


Art. 4. Sectorul 3 are dreptul:
 • a) să inițieze și să realizeze activități de informare și promovare a proiectului, în colaborare cu Asociația și în condițiile convenite cu aceasta;

 • b) să fie informat în mod regulat cu privire la evoluția proiectului;

 • c) nu are nicio contribuție financiară și nu participă la gestionarea bugetului proiectului.

Art 5. Sectorul 3 se obligă:
 • a) să pună la dispoziția Asociației, în baza acordurilor obținute în prealabil de Asociație de la unitățile de învățământ implicate în proiect, infrastructura sportivă școlară necesară desfășurării activităților proiectului;

 • b) să pună la dispoziția Asociației elementele de identitate vizuală ale instituției - Primăria Sectorului 3;

 • c) să promoveze și să disemineze către cetățeni toate activitățile, măsurile, materialele și rezultatele proiectului, cât și după încheierea acestuia, în perioada de follow-up și de raportare/raportări (intermediare/finale).

SECȚIUNEA II

Drepturile și obligațiile Asociației

Art. 6. Asociația are dreptul:
 • a) să afișeze sigla Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București pe materialele de promovare, atât cele în format fizic, cât și cele în format digital;

 • b) să utilizeze, în baza acordurilor obținute în prealabil de la unitățile de învățământ implicate în proiect, infrastructura sportivă școlară necesară desfășurării activităților proiectului;

 • c) să implementeze activitățile prevăzute prin proiect în unitățile școlare vizate, pe baza acordurilor obținute în prealabil de la reprezentanții acestora, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 7. Asociația se obligă:
 • a) să prezinte proiectul, spre consultare, în forma sa finală, înainte de depunere, Sectorului 3 al Municipiului București;

 • b) să asigure cofinanțarea și gestionarea financiară a proiectului;

 • c) să asigure personalul specializat, necesar implementării cu succes a proiectului;

 • d) să informeze în mod regulat Sectorul 3 cu privire la evoluția proiectului;

 • e)  să nu aducă prejudicii infrastructurii școlare ce îi va fi pusă la dispoziție pentru

desfășurarea activităților prevăzute în proiect.

CAPITOLUL VI

Modificarea și încetarea acordului de parteneriat

Art. 8. - (1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului acord de parteneriat se face prin act adițional, cu acordul părților.

 • (2) Partea care solicită modificarea acordului va transmite celeilalte părți o adresă/notifîcare scrisă, care va prevedea modificările pe care vrea să le aducă, cu cel puțin 15 zile înainte de operarea modificării.

 • (3) Modificarea acordului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat retroactiv este nul.

 • (4) încetarea prezentului acord de parteneriat poate avea loc prin voința comună a părților, sau voința uneia dintre părți, cu notificarea celeilalte părți cu 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • (5) Prezentul acord de parteneriat încetează de drept odată cu înaintarea raportului final al proiectului către Primăria Sectorului 3, sau poate fi denunțat unilateral, cu notificarea celeilalte părți cu 10 zile înainte de data încetării, în cazul apariției, în timpul desfășurării activităților proiectului în unitățile școlare, a unor incidente din vina organizatorilor;

 • (6) Prezentul acord nu presupune nici o viitoare angajare contractuală.

CAPITOLUL VII

Comunicări

Art. 9. - (1) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face și prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de către părți sau la oricare din adresele pe care părțile se obligă să și le comunice reciproc.

 • (4) In situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este obligată să notifice, în termen de maxim 5 zile celeilalte părți.

CAPITOLUL VIII

Soluționarea litigiilor

Art. 10. - (1) Părțile semnatare vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută apărută în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

(2) Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile semnatare nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

CAPITOLUL IX

Limba care guvernează acordul de parteneriatArt. 11. Limba care guvernează contractul este limba română.

CAPITOLUL X

Legea aplicabilă acordului de parteneriat

Art. 12. Acordul de parteneriat va fi interpretat conform legilor din România.


CAPITOLUL XI

Clauze finale

Art. 13. ~ (1) Prezentul acord de parteneriat constituie un document cadru de colaborare între părți, convenit în vederea atingerii scopului declarat, și reprezintă voința părților.

 • (2) Prezentul acord nu implică obligații financiare, plăți sau transferuri patrimoniale de date, licențe, brevete sau orice alt tip de bunuri, de orice fel, între părți.

 • (3) Asociația și Sectorul 3 vor acționa cu bună credință pentru realizarea scopului prezentului acord și sunt de acord să promoveze facilitățile convenite. Părțile vor colabora și vor putea schimba informațiile necesare pe tot parcursul acestui protocol pentru a soluționa orice posibilă problemă apărută în derularea acestui acord.

  în 2


Art. 14. Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat la data de exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legai: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar


Asociația Impressum

Reprezentant legal: Ioniță Mihai Valeriu

Funcția: Președinte


Vizat,

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu Ioan Wan Buzduga

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

romgnia2Q'l9.eu


y'iA>; ~ ’7'" \ .■, /    1:77,0. .'■ ST-

Csteiî DurtPW; fq\ Sfitom p o

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

., to£rtA ,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum

„Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020" reprezintă un document strategic care are drept obiectiv prioritar susținerea educației și învățării pe tot parcursul vieții.

Investiția în educație trebuie percepută pe mai multe paliere, unul dintre cele mai importante fiind reprezentat de susținerea parteneriatelor dintre sistemul de învățământ și ceilalți actori publici și privați (cum ar fi organizațiile neguvernamentale), în vederea instituirii unor canale de intervenție complexă, care să contribuie la reducerea abandonului școlar timpuriu, îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, creșterea ratelor de participare la educație, reducerea violenței în școală etc., în special în rândul grupurilor marginalizate social.

în acest sens, Asociația Impresum a solicitat Primăriei Sectorului 3 sprijinul în vederea susținerii proiectului „P.L.A.Y. - Play, Learn, be an Active Youth", ce se dorește a fi depus spre finanțare prin Programul Erasmus+ Sport, scopul fiind acela de a atrage tinerii cu vârste de 15-19 ani și de a stimula angajamentul acestora în vederea înțelegerii și promovării unui stil de viață sănătos, bazat pe activități fizice, și a valorilor care contribuie la stimularea incluziunii sociale a cetățenilor proveniți din categorii defavorizate.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 345477/22.03.2019 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


mdephnsșfi tonȚsțiilor kțmk, TMwk ptg 7 dtovikiitc unor tan m «nui ttmei jitoifca. Vâ pmcți swerriu tkepwrik          în

keguhrtîștimyî UE 2Olmh7'1.o pniAr-g cerere tonwL         și «hiîato mrtjsșmsă raketo Ertoiănd Sector1


TELEFON (004021) 340 40 n /' 34S 0/ ii FAX (004 021) 318 03 3/ E-MAIL p'-oiecîeîgîprirnarieș.ro

Șos. Mihai Bravo nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 345477/ 22.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum

Investiția în educație trebuie perceputa pe mai multe paliere, unul dintre cele mai importante fiind reprezentat de susținerea parteneriatelor dintre sistemul de învățământ și ceilalți actori publici și privați (cum ar fi organizațiile neguvernamentale), în vederea instituirii unor canale de intervenție complexă, care să contribuie la reducerea abandonului școlar timpuriu, îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, creșterea ratelor de participare la educație, reducerea violenței în școală etc., în special în rândul grupurilor marginalizate social.

Astfel, prin adresa înregistrată cu nr. 342054/20.03.2019 la Serviciul Consiliere și îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3, Asociația Impresum a solicitat Primăriei Sectorului 3 sprijinul în vederea susținerii proiectului „P.L.A.Y. ~ Play, Leam, be an Active Youth”, ce se dorește a fi depus spre finanțare prin Programul Erasmus+ Sport.

Scopul proiectului „P.L.A.Y. - Play, Leam, be an Active Youth” este acela de a conecta tinerii cu vârste de 15-19 ani și de stimula angajamentul acestora în vederea înțelegerii și promovării unui stil de viață sănătos, bazat pe activități fizice, și a valorilor care contribuie la stimularea incluziunii sociale a cetățenilor proveniți din categorii defavorizate.

Din cele prezentate se poate observa că scopul declarat al proiectului corespunde prevederilor „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020”, document strategic care are drept obiectiv prioritar și susținerea educației și învățării pe tot parcursul vieții. Acest obiectiv poate fi atins prin măsuri menite să susțină activităților creative și sportive pentru copii, precum cele propuse prin proiectul „P.L.A.Y. - Play, Leam, be an Active Youth” al Asociației Impresum.

Totuși, pentru a se respecta prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice asociere între Sectorul 3 al Municipiului București și un ONG trebuie să se facă în baza unui document cu valoare juridică ce va fi supus î prealabil aprobării Consiliului Local.

Date fiind cele expuse, Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea a elaborat, în consultare cu Asociația Impresum un acord de parteneriat ce se impune a fi supus aprobării membrilor Consiliului Local al Sectorului 3.

Acordul de parteneriat nu presupune implicarea financiară a Sectorului 3 al Municipiului București, obligațiile asumate de părți prezentându-se astfel:

Obligațiile Sectorului 3
 • a) sa pună la dispoziția Asociației, în baza acordurilor obținute în prealabil de Asociație de la unitățile de învățământ implicate în proiect, infrastructura sportivă școlară necesară desfășurării activităților proiectului;

 • b) să pună la dispoziția Asociației elementele de identitate vizuală ale instituției ~ Primăria Sectorului 3;

 • c) să promoveze și să disemineze către cetățeni toate activitățile, măsurile, materialele și rezultatele proiectului, cât și după încheierea acestuia, în perioada de follow-up și de raportare/raportări (intermediare/finale).

Obligațiile Asociației
 • a) să prezinte proiectul, spre consultare, în forma sa finală, înainte de depunere, Sectorului 3 al Municipiului București;

 • b) să asigure cofinanțarea și gestionarea financiară a proiectului;

 • c) să asigure personalul specializat, necesar implementării cu succes a proiectului;

 • d) să informeze în mod regulat Sectorul 3 cu privire la evoluția proiectului;

 • e)  să nu aducă prejudicii infrastructurii școlare ce îi va fi pusă la dispoziție pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiect.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale privind aprobarea proiectului de hotărâre.

lef Serviciu,

www.primarie3.ro


TELEFON (004 om) 340 40 1 r / 34: O/ it FAX (U04 02 Q 318 03 37 E-MAIL pro iec1e@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravo nr. 428. Sector 3, 030328, București

romania2019.eu

Tețedirrîa României !a Consiliul Uniunii Europene


Către, Cabinet Primar


Ref: acord de parteneriat între Sectoru Impresum[Ului București și Asociația

în vederea aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a acord de parteneriat între Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum pentru susținerea proiectului „P.L.A.Y. - Play, Leam, be an Active Youth”. finanțat în cadrul Programului Erasmus+ Sport, vă transmitem atașat următoarele documente:

 • •  Proiectul de Hotărâre de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum;

 • •  Raportul de specialitate nr. 345477/22.03.2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Impresum;

 • •  Acordul de parteneriat.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

......... de pe ordinea de zi /

.........


suplimentarea ordmn de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărare^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea~ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A'FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEAINOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

A p H D T

iv A jr w JK JL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ......... de pe ordinea de zi /

supUiuentafeaordinii de zi a ședinței ordinare din data de                ...............

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de ...7^......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplnBeniarea''ordiriii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA'FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

’ Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOIGWALIN/IONUȚ

MEMBRI:  W A

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA