Hotărârea nr. 182/2019

HCLS3 nr.182 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 339356/CP/l 9.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 337938/18.03.2019 al Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr. 337951/18.03.2019 a Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 și 3480/2018 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 5576/2011.

 • -  Legii nr. 38/07.01.2019 pentru modificarea și completarea Legea Educației Naționale numărul 1/2011

 • -  HCLS 3 nr. 91/31.01.2019 privind modificarea cuantumului burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București,aprobat prin HCLS 3 nr. 495/30.10.2018, modificat prin HCLS 3 nr. 554/28.11.2018.

Luând în considerare:

 • -   Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București. în semestrul II al anului școlar 2018-2019, după cum urmează:

 • (1) Pentru elevii din ciclul primar:

 • a)  Burse de performanță în număr de 296, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 10. în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)  Burse de ajutor social în număr de 954, în cuantum de 150 lei lunar.

 • (2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • a)  Burse de performanță în număr de 210, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - media generală 8,50-8,99 în număr de 1211. în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generală 9,00-9.49 în număr de 1947. în cuantum de 120 lei lunar.

 • d)  Burse de merit - media generală 9,50-10.00 în număr de 3509, în cuantum de 140 lei lunar.

 • e)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 31, în cuantum de 100 lei lunar.

 • f)  Burse de studiu în număr de 278. în cuantum de 150 lei lunar.

 • g) Burse de ajutor social în număr de 693, în cuantum de 150 lei lunar.

 • (3) Pentru elevii din ciclul liceal:

 • a)  Burse de performanță în număr de 46. în cuantum de 400 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - media generală 8,50-8.99 în număr de 1536. în cuantum de 200 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generală 9,00-9,49 în număr de 1374. în cuantum de 220 lei lunar.

 • d) Burse de merit - media generală 9,50-9.99 în număr de 573, în cuantum de 240 lei lunar.

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 21, în cuantum de 100 lei lunar.

 • f)  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generală 10 în număr de 4. în cuantum de 1000 lei lunar.

 • g)  Burse de studiu în număr de 617. în cuantum de 300 lei lunar.

 • h)  Burse de ajutor social în număr de 1080. în cuantum de 300 lei lunar.

Numărul total de burse acordate, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, va fi de 14390 burse.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică. Direcția InvățămârîT^și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

czileiMXnâdiaa

^Z 'x ZA /


NR. 182

DIN 28.03.2019CABINET PRIMARTELEFON (004 OJi) 3'80} 23 - 28 FAX (004 021) 31803 04 E»MAlLcabinetprimar(@>pfirnarirț ro

Calc i Dudcjti nr. 191, Sector 3,031084, Buc.r-sti

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2018-2019

în conformitate cu prevederile Legii educației nr. 1/2001, "elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social", care se acordă din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, numărul și cuantumul acestora aprobându-se prin hotărâre a consiliului local.

Ținând seama de faptul că elevii din ciclul liceal au necesități educaționale ridicate față de cei din învățământul primar și gimnazial, materialele didactice și manualele școlare pe care le utilizează au prețuri ridicate, astfel cum au fost aprobate și în anii anteriori, cuantumul burselor pentru aceștia este mai mare față de colegii lor din ciclul primar și gimnazial.

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru acordarea de burse pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, numărul total de burse va fi de 14.390 burse.

Luând în considerare cel prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 337938/18.03.2019 al Direcției învățământ - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTTELEFON (004 O2i) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, BucureștiRaport de specialitate Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2018-2019

Având în vedere:

 • > prevederile art. 105. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011: "Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: litera d) cheltuieli cu bursele elevilor ”

 • >  prevederile Legii nr. 38/07.01.2019, care modifică art. 82 alin. 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, astfel: ” Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social. "

 • >  prevederile art. 3 si art. 4 din Anexa 1 la Ordinul nr. 5576/2011:

Art. 3. - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor Art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art. 4. - Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. ”

 • > prevederile Ordinului nr. art. 3470/2012 și 3480/2018, pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011,

 • > HCLS 3 nr. 91/31.01.2019, prin care se modifică cuantumul burselor acordate elevilor din ciclul liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, indiferent de domiciliul acestora

 • >  Solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru acordarea de burse pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, prezentate în cadrul acestui raport de specialitate.

  SECTORULUI

  BUCUREȘTIDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

Propunem aprobarea următorului proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2018-2019, cu mențiunea că bursele de merit care se acordă elevilor din ciclul gimnazial și liceal, a căror medie generală este de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare, vor fi diferențiate în funcție de media generala obținută, după cum urmează:

 • (1) Pentru elevii din ciclul primar:

 • a)  Burse de performanță în număr de 296, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural Artistice în număr de 10, în cuantum de 100 lei lunar

 • c)  Burse de ajutor social în număr de 954, în cuantum de 150 lei lunar.

 • (2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • a)  Burse de performanță în număr de 210, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - media generala 8,50-8,99 în număr de 1211, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generala 9,00-9,49 în număr de 1947, în cuantum de 120 lei lunar.

 • d)  Burse de merit - media generala 9,50-10,00 în număr de 3509, în cuantum de 140 lei lunar.

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural

artistice media în număr de 31, în cuantum de 100 lei lunar.

 • f)  Burse de studiu în număr de 278, în cuantum de 150 lei lunar.

 • g)  Burse de ajutor social în număr de 693, în cuantum de 150 lei lunar

 • (3) Pentru elevii din ciclul liceal:

 • a)  Burse de performanță în număr de 46, în cuantum de 400 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - media generala 8,50-8,99 în număr de 1536, în cuantum de 200 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generala 9,00-9,49 în număr de 1374, în cuantum de 220 lei lunar

 • d)  Burse de merit - media generala 9,50-9,99 în număr de 573, în cuantum de 240 lei lunar

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice media în număr de 21, în cuantum de 100 lei lunar

 • f)  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2017-2018 cu media generala 10 în număr de 4, în cuantum de 1000 lei lunar

 • g)  Burse de studiu în număr de 617, în cuantum de 300 lei lunar.

 • h)  Burse de ajutor social în număr de 1080, în cuantum de 300 lei lunar

Numărul total de burse acordate, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019, va fi de 14390 burse, cf. Anexei la prezenta hotărâre.

Director executiv adjunct,

Mihaela Nagy Răducanu

• -oj

Șef Serviciu Angelica Daniela

RaduSITUAȚIA BURSELOR SOLICITATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, SEMESTRUL II - AN ȘCOLAR 2018 -2019

t.     Unitatea de învățământ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Învățământ gimnazial

tNVAȚĂMÂMNT LICEAL

TOTAL BURSE

Banc de performanți

Banc de merit

Banc de ajutor social

Banc de perfornianți

Banc de merit

Banc de ajator social

Bune dc performanți

Borte dc merii

atadta

Bune de ajator social

ui.»;

■lin.

Ut. b

•Un. 1

Art.*

Ut.b

Art.8 alia.

Ut.c)

alia.

111. a

alta. 1

Ut.b)

Art. 13 alta. 1 Ut. c)

alia. 1 (ocat)

alm.

Ut. a)

Art.« slin. Ut.b

Art. 6 alin. 1 Ut-c)

Art. 8 «Un. 1 Ut. a) (83O-8.M

Art.8 aHa.1 Ut. a) (9,00-9.49

Art.8 alta. 1

(930-10.00

Art. alin.

Iii. b

Art.8

Ut. c)

Ari. alta. ULa

Art. 13 aha. 1 Ut. b)

alta. 1

Ut-c)

(ocaz.)

Art. 6 •lin. 1 UL a)

Art.

alin.

Ut.b

Art. 6 alta. 1 Ut.c)

alia. 1 Ut. a)

PLSO-1L99

Art.8 alta. 1 Ut. a) (9.00-9,49)

Art.8 alta. 1 Ut. a) (950-10,00

Media

-10

Art.8 alta. 1 Ut. b)

Art.8 alta. 1 Ut.c)

Art. 9 alta. 1

Art. 13 alta. 1

alta. 1

Ut.b)

aha. J

Ut.c)

1

Școala Gimnazială Voievod Noagoe Basarab (16)

0

0

0

0

0

0

1

II

0

1

0

0

25

19

38

0

0

3

3

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

2

Școala Gimnaziala nr. 20

0

0

2

0

0

16

12

0

0

0

0

8

71

99

142

0

0

6

12

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

374

3

Școala Gimnaziala „Uviu

Rebreanu" (21)

0

0

30

0

0

6

0

57

0

0

0

12

52

65

127

0

0

0

9

0

10

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

4

Școala Gimnazială

"Mexic" (22)

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

2

17

10

8

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

5

Școala Gimnazială nr. 47

0

0

0

0

0

0

2

26

0

0

0

0

6

10

5

0

0

14

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

6

Școala Gimnazială nr. 54

0

0

6

0

0

8

0

17

0

0

0

5

36

46

57

5

0

14

4

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

7

Școala Gimnazială nr. 55

1

0

0

0

0

2

0

74

0

2

0

0

60

80

54

0

0

8

2

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

319

8

Școala Gimnazială nr. 67

2

0

0

0

0

2

1

36

0

0

0

0

29

27

38

0

0

15

5

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

9

Școala Gimnazială Cezar Bolliac (70)

0

0

9

0

0

12

0

36

0

0

0

7

35

73

181

0

0

7

15

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

392

10

Școala Gimnazială "Barbu Delavrancea” (73)

0

0

0

0

0

1

0

26

0

0

0

0

4

7

7

0

0

0

1

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

11

Școala Gimnaziala "Leonardo da Vinci” (75 )

0

0

20

0

0

15

0

13

0

24

0

0

62

114

194

0

0

3

16

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

469

12

Școala Gimnazială nr. 78

0

0

3

0

0

5

0

14

0

0

0

1

25

27

34

0

0

18

4

1

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

13

Școala Gimnazială nr. 80

0

0

16

0

0

11

0

9

0

0

0

6

46

74

211

0

0

1

8

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389

14

Școala Gimnazială nr. 81

0

0

5

0

0

7

0

8

0

0

0

7

55

94

164

0

0

7

12

0

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369

15

Școala Gimnazială nr. 82

0

6

0

0

0

16

0

8

0

0

11

0

44

98

117

0

0

8

10

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327

16

Școala Gimnazială nr. 84

0

0

10

0

0

7

0

49

0

0

0

8

65

87

144

1

0

1

12

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

415

17

Școala Gimnazială nr. 86

0

0

3

0

0

3

0

16

0

0

0

3

20

24

44

0

0

9

3

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

18

Școala Gimnazială "Mlhei Botez" ( 87 )

8

0

1

0

4

21

0

11

0

1

0

0

34

47

52

0

4

1

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

19

Școala Gimnazială nr. 88

("Shanghai")

30

0

0

0

0

9

0

12

0

15

0

0

64

106

163

0

0

8

8

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

418

20

Școala Gimnazială "Nkolae Labif (89)

0

0

17

0

0

8

0

6

0

0

0

7

35

96

179

0

0

2

8

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

363

21

Școala Gimnazială nr. 92

0

0

0

0

0

12

0

27

0

0

0

2

47

65

75

0

0

19

18

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277

22

Școala Gimnazială nr. 95

0

0

3

0

0

2

0

37

0

1

0

1

31

26

II

0

0

22

6

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

23

Școala Gimnazială nr. 112

2

0

0

1

0

5

0

30

0

9

0

0

33

49

145

13

0

28

10

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340

24

Școala Gimnazială nr. 116

1

0

0

0

0

2

0

25

0

0

0

0

27

23

41

0

0

21

1

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

25

Școala Gimnazială nr. 149

0

0

3

3

0

12

0

3

0

7

0

1

56

82

146

0

1

10

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334

26

Școala Gimnazială nr. 195 ("Hamburg")

0

0

42

0

0

20

0

3

0

0

0

26

56

162

557

1

0

1

19

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890

27

Școala Gimnazială "Frederico Garda Lorca”

0

0

32

0

0

10

0

6

0

1

0

18

45

90

171

0

0

18

14

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417

28

Școala Gimnazială "Alexandru loan Cuza"

0

0

23

2

0

16

0

11

0

0

0

5

27

74

151

5

0

6

3

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

336

29

Școala nr. 200

1

0

0

0

0

1

0

8

0

12

0

0

23

40

42

0

0

0

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

30

Școala gimnaziala

Speciala nr. 5

0

0

0

0

0

51

0

4

0

0

0

0

7

8

40

0

0

0

56

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

31

Colegiul Național "Matei Basarab”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

222

403

260

0

0

1

18

32

51

2

1004

32

Liceul Teoretic "Al.l.Cuza"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

277

255

115

1

0

0

34

36

38

3

765

33

Liceul Bilingv "Decebal"

0

0

0

0

0

3

0

26

0

0

0

0

12

10

4

0

1

13

7

0

12

0

0

0

2

120

55

25

1

0

0

101

26

39

24

481

34

Liceul Teoretic

Dante Aiighieri"             [

0

0

7

0

0

7

0

6

0

0

0

4

43

86

146

0

0

7

14

0

5

0

0

0

6

217

183

66

0

2

0

33

42

38

9

921

35

coala Sup.Comerclală "Nicolae Kretzulescu"

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

315

290

68

1

0

2

132

42

68

15

939

36

Liceul Teologic Baptist “Logos"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

6

5

1

1

0

0

7

0

16

22

59

37

olegiul Tehnic "Anghel Saligny”

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

44

7

3

0

0

14

54

12

48

22

206

38

olegiul Tehnic "Mihai Bravu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

11

1

0

1

0

47

27

13

12

153

39

Jceul Tehnologic Elio Radu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

16

5

0

0

0

51

9

51

16

179

40

jceul Teoretic Nkhita Stănescu"

13

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

19

29

21

0

0

8

2

0

6

0

0

0

0

27

8

2

0

0

0

29

2-’

34

10

245

41

olegiul Tehnic Costin 0. Nenfțescu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

45

11

2

0

0

0

33

21

69

20

203

42

eeul Teoretic Benjamin Franklin"

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

167

113

22

0

1

0

24

15

55

10

412

43

Jceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

17

16

3

0

0

0

49

9

54

15

164

Iceul Tehnologic teodor Pallady

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

0

0

0

0

5

6

24

3

46

58

6

232

6

4

293

16

645

0

76

11

123

1211

1947

3509

25

6

278

300

1

389

3

16

0

30

1536

1374

573

4

4

17

617

299

598

133

296

10

954

210

6698

278

693

46

3508

617

1080

14390

1260

7879

5251

14390


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


Nr. 33737//^.^,^


Către,

Cabinet Primarîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământpreuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2018-2019

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Rapoartul de specialitate

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre

Anexa - Situația burselor solicitate de unitățile de învățământ


Șef Serviciu

Angelica[\Danie|la Radu


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.........Zj...........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de..............

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de             .:...^Z.L............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la


punctul..........•/     ... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST /JiUAAOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /
HONTARU VALERICARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ................de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de              ..................

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul /./L......

de pe ordinea de zi / suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,


DOBRE AL^|^RU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul. ......d?............ ...de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordimOe zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința_ din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-AHFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN