Hotărârea nr. 181/2019

HCLS3 nr.181 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 337868/CP/l 8.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.335912/15.03.2019 al Direcției învățământ Cultură -Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unități de Cult;

 • -  Adresa Direcției învățământ Cultură nr. 171657/27.08.2018, completată ulterior prin adresele cu nr. 263149/28.11.2018 și 299419/18.02.2019;

 • -  Adresa nr. 335944/15.03.2019 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unități de Cult;

/X

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale;

 • -  Art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.864 Codul Civil, Titlul VI. Proprietatea publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Conform nr. 8370/04.03.2019 al Ministerului Educației Naționale;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f ) și alin (3), din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire Cil și CI2, înscrise și identificate în cartea funciară cu numerele cadastrale 212952-C11 și 212952-C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Angliei Saligny”.

(2) Se solicită Consiliului Generai al Municipiului București acordul pentru desființarea prin demolare a corpurilor de clădire prevăzute la alin. (1), în vederea realizării unei noi construcții cu funcțiunea de grădiniță.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 181

DIN 28.03.2019

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 2) • 28 FAX (004 02'.) 318 03 04 E MAIL ■ •■-tpnrr>a«(g>p' n

Calea Dudcsti nr. 191, Sector 3. 0310&4. Bucuit".t


romania2019.eu

!          > Ii                  EU


EXPUNERE MOTIVE


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.... /mjsa


la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului

București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în

domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în

Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic "Anghel Saligny", în vederea demolării

Prin Hotărârea nr. 359/14.08.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat schimbarea de destinație a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic "Anghel Saligny", în vederea demolării acestora, urmând ca ulterior să se edifice o nouă clădire care să deservească Grădinița nr.69.

Ministerul Educației Naționale a emis Avizul Conform nr. 8370/04.03.2019 pentru schimbarea destinației imobilului situat în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, București, în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", în vederea demolării corpurilor de clădire Cil și C12, și edificării, pe terenul rămas liber în urma demolării, unui nou corp de clădire cu destinația Grădiniță.

în conformitate cu prevederile art.10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art. 2 din OG nr.112/2000, pentru a putea fi demolat imobilul trebuie să treacă din domeniul public în domeniul privat al municipiului București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 335912/15.03.2019 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unități de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURA DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invatamant@>primariej.ro

Șos. Mihaî Bravu nr. 428, Sector 3. 030328, București

Nr. 335912/15.03.2019

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării

Corpurile de clădire Cil și C12 din incinta Colegiului Anghel Saligny au fost construite în anii 1966 și respectiv 1986, cu destinația de ateliere pentru desfășurarea activităților didactice, însă în ultimii ani, aceste clădiri au funcționat ca spații de depozitare și nu au avut ca utilizare desfășurarea de activități de învățământ.

Referitor la starea tehnică a clădirilor, conform Memoriului justificativ nr. 950/25.05.2018 întocmit de către Colegiul Tehnic Anghel Saligny, acestea se află într-un grad avansat de deteriorare, corpul Cil nu beneficiază de alimentare la utilități iar în corpul CI2, instalațiile electrice, de alimentare cu apă și canalizare sunt deteriorate și nefuncționale.

Având în vedere cele menționate, s-a întocmit Expertiza tehnică nr. 58/2018; concluziile expertizei tehnice cu privire la cel'et2 clădiri fiind următoarele:

 • -  Se consideră că cele două corpuri de clădire fac parte din clasa de risc seismic Rsl

 • -  Conformarea și alcătuirea structurală nu sunt în concordanță cu codurile în vigoare

 • -  Materialele puse în operă au fost de slabă calitate iar pereții sunt dispuși asimetric, ariile lor sunt mai mari pe una dintre direcții și mai mici pe cealaltă

 • -  Clădirile prezintă zone avariate în urma seismelor precedente, sunt în stare avansată de

degradare, consolidarea lor este absolut oneroasă și din acest motiv, cea mai convenabilă soluție este aceea de desființare.               uj <

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”, în ședință din 25.05.2018, propune demolarea.clădirilor Cil și C12 pentru a le pune la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 3, în vederea extinderii Grădiniței 69.

Consiliului Local al Sectorului 3, prin HCLS3 nr. 359/14.08.2018, a aprobat schimbarea de destinație a corpurilor de clădire.Cl 1 și CI2, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului tTehnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării acestora.

Prin adresa cu nr. 17il.65W27.08.2018, completată ulterior prin adresele cu nr. 263149/28.11.2018 și 299419/18;02;2019, Direcția învățământ Cultură din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, a solicitatțMinisterului Educației Naționale avizul conform pentru schimbarea destinației corpurilor de clădire CI 1 și CI2, în vederea demolării acestora.

U i

rea fi

ecf wlu

C C’î »


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

---------------------“---------------------------------------------

Prin adresa cu nr. 36598/05.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 București, cu nr. 328271/11.03.2019, Ministerul Educației Naționale a transmis Avizul Conform cu nr. 8370/04.03.2019, pentru schimbarea destinației imobilului, situat în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, București, în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”, în vederea demolării corpurilor de clădire Cil și CI 2, și edificării, pe terenul rămas liber în urma demolării, unui nou corp de clădire cu destinația Grădiniță, cu o suprafață construită de 1231 mp, o suprafață desfășurată de 3693 mp și regim de înălțime P+2E.

Având în vedere că:

 • -  în cadrul Colegiului Tehnic Anghel Saligny, în corpul de clădire C3 funcționează Centrul de excelență Prâslea - Grădinița nr. 69, începând cu anul 2012, iar spațiile ocupate sunt utile Colegiului Tehnic Anghel Saligny pentru desfășurarea activităților instructiv-educative,

 • -  Creșterea numărului de solicitări pentru înscrierea în învățământul preșcolar, unde în prezent solicitările depășesc numărul de locuri disponibile,

 • -  Dezvoltarea rețelei școlare prin extinderea Grădiniței nr. 69, ar da posibilitatea dezvoltării zonei în care se află unitatea de învățământ și ar răspunde numărului mare de solicitări pentru înscrierea în învățământul preșc$darO3

 • -  Edificarea unei noi locațiiLdestinate desfășurării de activități educative pentru extinderea Grădiniței nr. 69, eliberând astfel spațiile ocupate din corpul C3, constituie cadrul oportun pentru dezvoltarea rețelei de învățământ, răspunzând în acest fel și inițiativelor din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a Sectorului 3, pentru perioada 2014 -2020.

Atașăm prezentei următoarele documente:

Extrasul de carte funciară nr. 72896/27.09.2018

Avizul conform al MEN nr. 8370/04.03.2019

- HCLS 3 nr. nr. 359/14.08.2018 >

hnița m             d

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile privind aprobarea de către Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădirfeGlTuși CI2, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului nTehnic ”Anghel Saligny”, în vederea demolării acestora și edificării, unui nou corp de clădire: destinat extinderii Grădiniței nr. 69.

ThdcȘ?

' aț;-                   ■


t.-

iui'-Wi


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 212952 București Sectorul 3 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:99336 Nr. cadastral vechi:12156

Adresa: Loc, București Sectorul 3, Bdul Nicolae Grigorescu, Nr, 12, ]ud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

212952

Din acte: 21.336 Masurata: 19.528

Teren 'îeimprejmuit:

Imobil împrejmuit cu gard din beton, metalic sau de plasă. Intre pct. 43-1-2-3-4 este împrej. cu retragere pentru acces, între pct. S-6-7-8 împrejmuirea nu respectă limita de proprietate.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

212952-C1

Loc. București Sectorul 5, Bdul Nicolae Griqorescu, Nr. 12, |ud. București

S. construita la solzi 116 mp; Liceu, P+2E, zidărie, an constr. 1967.

A1.2

212952-C2

Loc București Sectorul 3. Bdul Nicolae Griqorescu. Nr. 12, lud. Eucurestl

S. construita la sol:432 mp; Liceu, f^+ÎE. zidărie, an constr, 1967,

A1.3

212952-C3

Loc. București lectorul 3. Bdul Nicolae Griqorescu, Nr. 12, jud. București

S. construita la sol:479 mp: Liceu, Sp+P+2E, zidărie, an constr. 1967,

A1.4

212952-C4

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae Griqorescu. Nr. 12, Jud. București

S. construita la soi:1047 mp; Sală de sport. Parter, struct. metalică și zidărie, an constr. 2004.

Al. 5

212952-CS

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae Griqorescu, Nr. 12, lud. București

S. construita la soi:12 mp; Intrare elevi. Parter, zidărie.

Al.6

212952-C6

Loc. București Sectorul 3. Bdul Nicolae Griqorescu. Nr. 12, jud. Bjcuresti

S. construita la sol:1396 mp; Ateliere, Carter, zidărie, an constr. 1960.

Al.7

212952-C7

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae Griqorescu, Nr. 12, jud. București

5. construita la sol:38 mp; PostTrafo, zidărie.

Al.9

212952-C9

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae Griqorescu, Nr. 12, lud. București

S. construita la sol:174 mp; Magazie. Parter, struct. metalică si zidărie.

Al.10

2129S2-C10

Loc București Sectorul 3. Bdul Nicolae Griqorescu Nr. 12, Jud. București

S. construita la sol:14 mp; Ghena, Parter, zidărie.

Al.ll

212952-C11

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae Griqorescu, Nr, 12, lud. București

S. construita la sol:237 mp; Ateliere, harter, zidărie, an constr, 1960,

Al.12

212952-C12

Loc. București Sectorul 3, 6dul Nicolae Griqorescu, Nr. 12, lud. București

S. construita la sol:444 mp; Ateliere, Parter, zidărie, an Constr. 1987,

Al.13

212952-C13

Loc București Sectorul 3, Bdul Nicolae Griqorescu, Nr. 12, jud. București

S. construita la so<:519 mp; Birouri, P+21E, zidărie.

Al.14

212952-C14

Loc. București Sectorul 3, Bdul Nicolae Griqorescu, Nr. 12, lud. Btcurestl

S. construita la sol:2 mp; Coș fum.

 • B. Partea II. Proprietari șl acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

  Referințe

  441998 / 30/12/2009

  Lege nr. 84. din 24/07/1995 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (PROTOCOL nr. 8400/24.09.2009 emis de MUNICIPIUL BUCUREȘTI - PRIMĂRIA SECTOR 3;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE(dreptul de proprietate a fost înscris anterior prin încheiere nr. 362208 din 19.10.2009). dobândit prin ATRIBUIRE, cota actuala 1/1

  Al, Al.l. Al.2. Al.3, Al.4, A1.5, Al.

  6, Al.7, A1.9, Al.10, Al.ll, A1.12,

  Al.13, A1.14

  1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrâmlntete dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție $1 sarcini

  Referințe

  362208 / 19/10/2009

  Lege nr. 84, din 24/07/1995 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  CI ÎNSCRIERE, drept de FOLOSINȚA

  Al. Al.l, A1.2, Al.3. Al.4. Al.5. Al.

  6. A1.7. Al.12, Al.13. A1.14

  | 1) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Carte Funciară Nr. 212952 Comuna/Oraș/Munlclpiu: București Sectorul 3

Anexa Nr. 1 La Partea!

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)»

Observații / Referințe

212952

Din acte: 21.336

Masurata: 19.528

Imobil împrejmuit cu gard din beton, metalic sau de plasă. Intre pct. 43-1-2-3-4 este împrej. cu retragere pentru acces, între pct. S-6-7-8 împrejmuirea nu respectă limita de proprietate.

• Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETAUl UNIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

19.528

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

212952-C1

construcții administrative si social culturale

1.116

Cu acte

5. construita la sol:1116 mp; Liceu. P+ÎE. zidărie, an constr. 1967.

Al.2

212952-C2

construcții administrative sl social culturale

432

Cu acte

S. construita la sol:432 mp: Liceu. P+2E, zidărie, an constr. 1967.

Al.3

212952-C3

construcții administrative sl social culturale

479

Cu acte

S. construita la sol*.479 mp; Liceu, Sp+P+2E-, zidărie, an constr. 1967.

A1.4

212952-C4

construcții administrative si social culturale

1.047

Cu acte

S. construita la sol:lO47 mp: Sală de sport. Parter, struct metalică sl zidărie, an constr. 2004.

Al.S

212952-C5

construcții anexa

12

Cu acte

5. construita la sol:12 mp: Intrare elevi. Parter, zidărie.

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație urldlcă

Observații / Referințe

Al.6

212952-C6

construcții administrative si social culturale

1.396

Cu acte

5. construita la so|:1396 mp; Ateliere, Parter, tidârle, an constr. 1960.

Al.7

212952-C7

... construcții administrative si social culturale

38

Cu acte

S. construita la sot:38 mp: PostTrafo. zidărie.

soctel-eelturate

106

Cugete

î^r’^TconatruHo °a "Fclcioc'irp* #U *

212952-C8

Al. 9

212952-C9

construcții administrative SI social culturale

174

Cu acte

S. construita la sol:l)4 mp: Magazie. Parter, struct. metalică și zidărie.

Al.10

212952-C10

construcții anexa

14

Cu acte

S. construita la sol:14 mp. 6hena, Parter, zidărie.

Al,11

212952-C11

construcții

• administrative si social culturale

237

Cu acte

S. construita ia sol:2^7 mp; Ateliere, Parter, zidărie, an constr. 1960.

Al.12

2129S2-C12

construcții administrative si social culturale

444

Cu acte

S. construita la soi:444 mp; Ateliere, Parter, zidărie, an constr. 1987.

Al.13

212952-C13

construcții administrative si social culturale

519

Cu acte

S. construita la soi:519 mp; Birouri, P+21E. zidărie.

Al.14

212952-C14

construcții administrative sl social culturale

2

Cu acte

S. construita la sol:2 mp: Coș fum.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct tnceput

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct tnceput

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

1.194

2

3

88.634

3

4

2.414

4

5

2.276

5

6

Z37

6

7

11.993

7

8

2.45

8

9

55.045

9

10

1.745

10

11

46.059

11

12

11.27

12

13

59.189

13

14

2.29

14

15

26.608

15

16

2.185

16

17

62.982

17

18

1.219

18

19

29.132

19

20

6.203

20

21

4.566

21

22

2.285

22

23

1.342'

23

24

4.546

24

25

14.146

25

26

8.338

26

27

8.943

27

28

0.558

28

29

4.077

29

30

0.564

30

31

42.736

31

32

7.626

32

33

24.53

33

34

2.656

34

35

6.52

35

36

7.933

36

37

26.577

37

38

1.048

38

39

3.881

39

40

2.6

40

41

25.703

41

42

2.325

42

43

1.565

43

1

47.141

le segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 4 din 5

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea fun birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea suc susceptibile de orice modificare, in condițiile I S-a achitat tariful de 300 RON, -Chitanța i publicitate Imobiliară cu codul nr. 251M,

ră originală, păstrată de acest


public a actelor juridice prin lumilor. Iar Informațiile prezentate sunt

a de 300, pentru serviciul de


Data soluționării.

13-11-2018

Data eliberării,

/ /

romania2019.eu

ProșeCinfic Românie la Consiliu1 Unturi Europene


CABINET MINISTRU


AVIZ CONFORM

Urmare a solicitării Primăriei Sectorului 3, municipiul București, transmisă ministerului cu adresa nr. 171657/2018, înregistrată cu nr. 36598/2018 și completată ulterior, s-a analizat propunerea schimbării destinației imobilului, situat în bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, București, în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnic „Anghel Saligny", în vederea demolării corpurilor de clădire Cil și C12, și edificării, pe terenul rămas liber în urma demolării, unui nou corp de clădire cu destinația Grădiniță.                                    j

Imobilul sus-menționat, înscris în Cartea Funciară nr. 212952 București Sectorul 3, este compus din teren în suprafață de 19.528 mp și 13 corpuri de clădire cu următoarele caracteristici tehnice:

 • - CI, liceu, suprafață construită - 1116 mp;

 • - C2, liceu, suprafață construită - 432 mp;

 • -  C3, liceu, suprafață construită - 479 mp;

 • - C4, sală de sport, suprafață construită - 1074 mp;

 • - C5, intrare elevi, suprafață construită - 12 mp;

 • -  C6, ateliere, suprafață construită - 1396 mp;

 • - C7, post trafo, suprafață construită - 38 mp;

 • - C9, magazie, suprafață construită f- 174 mp;

 • - CIO, ghenă, suprafață construită -14 mp;

 • - Cil, ateliere, anul construirii - 1966, regimul de înălțime - parter, suprafață construită - 237 mp;

 • -  C12, ateliere, anul construirii - anul construirii - 1986, regimul de înălțime -parter, suprafață construită - 444 mp;

 • - C13, birouri, suprafață construită - 519 mp;

 • - CI4, coș fum, suprafață construită - 2 mp.

Solicitarea Primăriei Sectorului 3 se întemeiază pe următoarele argumente:

Corpurile de clădire Cil și C12 au avut destinația de ateliere dar, în ultimii ani, au fost folosite ca spații de depozitare, iar, în prezent, corpurile de clădire se află în stare avansată de degradare, așa cum rezultă din Raportul de Expertiză Tehnică nr. 58/2018, întocmit de către domnul Chirică Anton, expert tehnic autorizat MLPAT, motiv pentru care se propune demolarea acestora.

A

începând cu anul 2012, în corpul de clădire C3 care aparține Colegiului Tehnic „Anghel Saligny" funcționează Centrul de excelență Prâslea - Grădinița nr. 69. Având în vedere că în Nota de fundamentare nr. 781/2018, conducerea Colegiului Tehnic „Anghel Saligny" precizează că spațiile sus-menționate sunt necesare pentru desfășurarea activității instructiv-educative și ținând cont de faptul că numărul solicitărilor pentru
CABINET MINISTRU


înscriere în învățământul preșcolar a crescut, astfel că, în prezent, acesta depășește numărul de locuri disponibile, Primăria Sectorului 3 intenționează să edifice un nou corp de clădire în care să funcționeze Grădinița nr. 69.

»                                                       î

De asemenea, dezvoltarea rețelei școlare prin extinderea Grădiniței nr. 69 crează posibilitatea dezvoltării zonei în care se află situată unitatea de învățământ și, în plus, răspunde numărului mare de solicitări pentru înscrierea în nivelul de învățământ preșcolar.

In acest sens, Consiliul Local al Sectorului 3, prin Hotărârea nr. 359/2018, a aprobat propunerea schimbării destinației imobilului în care funcționează Colegiul Tehnic „Anghel Saligny", în vederea demolării corpurilor de clădire Cil și C12 și edificării, pe terenul rămas liber în urma demolării, unui nou corp de clădire necesar desfășurării activității Grădiniței nr. 69.

> >

De asemenea, în ședința din data de 16.07.2018, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar al Municipiului București a aprobat schimbarea destinației corpurilor de clădire Cil și C12 și edificarea unui nou corp de clădire în care își va desfășura activitatea Grădinița nr. 69.

Z.

In plus, în ședința din data de 25.05.2018, Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny" a aprobat schimbarea de destinație.

Totodată, Primăria Sectorului 3 a precizat faptul că imobilul pentru care se solicită schimbarea destinației nu face obiectul unui litigiu, iar corpurile de clădire Cil și C12 nu au beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare/reabilitare.

Drept urmare, Primăria își propune șă demoleze corpurile de clădire Cil și CI2 și să construiască, cu fonduri alocate prin Programul Operațional Regional și de la bugetul local, un nou corp de clădire cu destinația Grădiniță, cu o suprafață construită de 1.231 mp, o suprafață desfășurată de 3.693 mp și regim de înălțime P+2E.

Demolarea corpurilor de clădire vechi și edificarea noului corp de clădire se vor realiza cu respectarea prevederilor în vigoare, fără a pune în pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Pe perioada desfășurării lucrărilor, zonele în care se desfășoară procesul educațional vor fi delimitate de zonele de șantier prin garduri de protecție înalte, iar intrarea elevilor în școală se va face separat față de accesul pe șantier.

La nivelul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny" își desfășoară activitatea, în 36 de săli de clasă, 986 de elevi. In plus, unitatea de învățământ dispune de o bază materială care asigură desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ, după cum urmează: laboratoare, cabinete, ateliere, sală de sport, bibliotecă etc.

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMENCS nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, se emite avizul conform al ministrului educației naționale pentru schimbarea destinației imobilului, situat în bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, București, în care își


Mind h kui I pia ai ii i Nai ii v\ai i


roman ia2019.eu

Prftșechțo României InCrx'silki; IJni.inii Hroperw’

CABINET MINISTRU

desfășoară activitatea Colegiul Tehnic „Anghel Saligny", în vederea demolării corpurilor de clădire Cil și C12, și edificării, pe terenul rămas liber în urma demolării, unui nou corp de clădire cu destinația Grădiniță. După edificare, prin Hotărâre de Consiliu Local, noul corp de clădire va fi înregistrat în domeniul public al Sectorului 3 și va fi introdus în baza materială a învățământului preuni verși tar de stat.

Menționăm faptul că, restul imobilului, înscris în Cartea Funciară nr. 212952 București Sectorul 3, își păstrează destinația de spațiu de învățământ.

Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii avizului conform conduce la pierderea valabilității acestuia.


i i

Prof.univ.dr. Ecaterina ANDRONESCU


Nr.
SECRETAR DE STATDIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC

DIRECTOR GENERAL /]   /

Crina Mădălina CIOBANU

DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ

DIRECTOR GENERAL

Mariana CL                     DIRECȚIA CONTENCIOS

DIRECTOR

Leonid Nicoș JMĂRĂȘESCU

J

Aviz de legalitate

întocmit,

Gabrkjli<MinaSAVU
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON i .. Q 326 04 2? FAX (004 021) 31803 04 E-MAIL 1nvatamantGlpfimjrte3.ro

Șos. Mihai Bravu nr, 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 335944/15.03.2019


Către,

Cabinet Primarîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:


privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de clădire Cil și C12, situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, care aparțin Colegiului Tehnic ” Angliei Saligny”, în vederea demolării


Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate

Proiectul expunerii de motive

Proiectul de hotărâre '■*' irMUNICIPIUL BUCUREȘTI

1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul....../.^...............de pe ordinea de zi /

suplimsutarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                 ..............

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de               .................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAyORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, /

DOBRE A^/TORU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea-nrdinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinți publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..7^^.7..Z-.J?..-....^Z/z?.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Zyf........de pe ordinea de zi / supbmentarea-ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A'FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN