Hotărârea nr. 180/2019

HCLS3 nr.180 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării și aprobarea unui proiect de dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158 , Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 346448/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 344697/ 21.03.2019 al Direcției Administrative și Managament Informațional;

 • -  Adresa nr. 344701/21.03.2019 a Direcției Administrative și Managament Informațional;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale;

 • -  Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 864 Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f ) și alin (3), din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a imobilelor situate în Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București, înscrise în Cartea Funciară nr. 231623, cu număr cadastral 231623, în vederea demolării, identificate potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să împuternicească expres Consiliul Local al Sectorului 3 pentru desființarea prin demolare a corpurilor de construcții prevăzute la alin.(l), în vederea realizării unor investiții constând în clădiri birouri și ansamblu de locuințe format din blocuri (2S+P+1 IE), spații comerciale și parcări.

Art.2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe un proiect de dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 180

DIN 28.03.2019


f"7^^ Ofic,ul Cadastru 51 Publicitate îmobHiară BUCUREȘTI

B,faul dc Cadastru șk’ublicitate Imobiliară Sectorul 3


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 232623 București Sectorul 3 ■


A. Partea ’i. Descrierea imobilului*'


Î5400

.... Ziua           ic'' ’

.....țffl!» ■'■'bi " '

,... Anw >oio


IOCO$$72$U7


Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața0 (mp)

Observații / Referințe

Al

231623


Construcții

Cri

Nr cacîastra Nr.

*            Adresa

Observații / Referințe

Al.

231623-Cl

Loc. București Sectorul 3. Calea Vitan -----București ,

. 5. construita la sol:93 mp; S. construita dcsfa$urata:93

A1.2

231623-C2

Loc. București Sectorul 3. Calea Vitan Nr..lȘ4-15gJud. București

S. construita ia sol:2â2 mp; S. construita des(asurata:292

AI.3

Al. 4

2316230

Loc. București Sectorul 3. Cafea viran

T----M.£J5.4-15S, fud aucure^ll

5. construita la sol.475 mp; S. construita desf35urata:4?S mp; C3

231623C4

Loc. București Sectorul 3. Calea Vitan

--JSr1 2S4^15S. lud București

m C0^ru*13 *a S0,,/2 mP' S- construita desfasurata:i44

Al .5

23I623-C5

loc. București Sectorul 3. Calea Vitan ---JVL154-15A lud. București

5. construita la $ol:7O mp; S. construita dcsfasurata:70 mp; C5

A1.6

231623-C6

Loc. București Sectorul 3, Calea Vitan Nr.154-15B, Jud. București

m cc£^rulta la 501:365 mP«’ s« construita desfa$urata:366

A1.7

231623-C7

Log București Sectorul 3, calea Vitan Nr. 154-153. lud. Bucurțstl

2. construita la sol:64 mp; s. construita dc$fasuraca:64 mp; C7

Al .8

231623-C8

Log 8ucurcstl Sectorul 3, Calea v<tan, Nr. 154*158, Jud. București

5. construita ta sol:5o mp; S. construita desfasuratarSO mp; C3

A1.9

231623-C9

ioc. București Sectorul 3. Calea Vitan, T,Nr. 154^158, jpd. București

S. construita ia sal:128 mp; S. construita desfa$urata:128 mp; C9

A1.I0

231623-C1O

Loc. București Sectorul 3. Calea vitan, ,.....Nr. 154-1Ș8.Jud București

S. construita la sol:i99 mp; S. construita desfasurata:299 mp; CIO

Al.ll

231623-Cll

Loc. București Sectorul 3. Cafea Vitan, Nr. 154*158, lud. București

S. construita la soi: 16 4 mp; S. construita des/asurata.*164 mp; Cil

2316?^CT2—

Nr. 154-158, Jud. București

mp; C12

Al.13

23162303

Log București Sectorul 3. Calea Viran, Nr, 154*158, Jud. București

S. construita la sol;8S mp; s. construita desfasurata:85 mp; C13

A1.14

231623-C14

Loc. București Sectorul 3, Cafea Vitan, t.. - NF 1S4-1Ș8,lud. București

S. construita ia soi:97 mp; S. construita de$tosurata:9> mp; C14

Al.15

231623C1S

Log București Sectorul 3, Calea Vitan, Nr, 154-158. Jud. București

S. construita la sol:84 mp; S. construita desfasuratazde mp; C15

A1.16

231623-C16

Loc. București Sectorul 3. Calea Vitan, Nr. 154-15S, lud. 8ucurrstl

S. construita la $oi:85 mp; S. construita desfasurata.*85 mp; C16

A1.17

231623-07

LOC. București Sectorul 3. Calea Vitan, Nr. 154-158, Jud. București

S. construita fa soiiso mp; S. construita desfasuratâ:160 mp; C17

A1.18

231623-C18

Loc. București Sectorul 3, Calea Viran, Nr. 154-158, Jud. București

5. construita la sol:129 mp; S. construita desfasurata:129 Tip; C18

A1.19

231623-C19

Log București Sectorul 3. Calea vitan, Nr. 154-158. Jud-București

5. construita ia sol;163 mp; 5. construita desfasurata.-163 np; C19

Al.20

231623-C20

log București Sectorul 3. ialea Vitan, Nr. 154^58, lud. București

construita la soi:i77 mp; $. construita desfasurata:l77 r.p; C20

Al .21

231623C21

Loc. București Sectorul 3. Calea Vitan, Nr. 154-158, lud. București

. construita ia $ol:25Q mp; $. construita de$fa$urata:250 np; C21

A1.22

231623C22

oc București Sectorul 3, Calea viran, Nr. 1S4-158, Jud. București

. construita la sol:71 mp; s. construita desfasurata:71 np; C22

A1.23

231623C23

xjg București Sectorul 3, Calea Vitan, .. Nr. 154-158. Jud, București

. construita la sol:92 mp; S. construita desfasurata:92 no; C23

A1.24

231623-04

oc. București Sectorul 3, Calea Vitan, . Nr. 1S4-1SB, Jud, București

construita 1a sol:125 mp; 5. construita de$f<ssurata:125 ip; C24

Al.25

231623C25

oc. București Sectorul i Calea Vitan, Nr. 154-158, Jud. București

construita la $ol:49 mp; s. construita desfasuraca:49 p; C25

Al.26

231623C26

oc. București Sectorul 3. Calea Vitan, 5 Nr. 154-158, Jud. București       it

construita la $cl:312 mp; S. construita de$fasurata;312 p; C26

Al.27

231623 627

oc. București Sectorul 3, Calea Vitan, ? Nr. 154-158, lud. București      C

construita la soi;9 mp; S. construita desfasurata:9 mp; 27


-6&C. Mn


E. Partea H. Proprietari și acte laLO <  ,,e , C S^U


Carte Fundară Nr. 231623 C^<'^^S.^''r'!/'!ri'(i:°UCi>reSt' Sec(onjl 3

runcturu i\,.

înscrieri prMtoarc la drepîul do proprietara țl alte draptvri reala

Referința

Act AdSnlivaliv nr. 186. Oin 08/06/2003 emis de Consiliul General af Municipiului        ’Li-L neneral

2909 dJ! a«e*S); Act Administrativ nr. FN, din 08/12/2017 emis de Munidplul.Bucureștj P«n      general

Gabriela Fkea; Act Administrativ nr. 1773705, din 13/09/2017 emis d? Consiliul ioc*> Sector 3 uunu acc

nr. 3508. din 05/10/2017 emis de Dldina Nlcolae Balaș;_____ , ^-7 ?» e ai

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota

3i A17 il.8,‘Â1.9.^.1O. Al.ll. Al

12 M13.AL14.A1.15.A1.16. Al.

ădualaT/l

22, A1.23.A1.24A1.25, A1.26. Al.

lî MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4267117


C. Partea III. SAROWJ


înscrieri privind dazmembrâmîntolo dreptului da proprietate, i         Referința

drepturi reale do garanția $1 sarcini?


194(107 lir/03/2018                                                       ... ...............

Act Adniînktrauv nr’ 1560, din 27/08/2002 em!s de Sectorul 3 București prin Primarul bectoru.ui j BiiLreș.i eî cr a/ministrarea Domeniului Public 8ucuresti (A.D.P.B.) SA: -          ________—...        ..

CI

se notează dreptul de locațiune (comodat) până la data la care "comodantul nu ca mal deține calltatea.de acționar majoritar în cadrul sixietă^ comodatară";

Al. A1.1. AJ.2, Al.J. AJ-*. Ai.3. Al. 5.A1.7.A1.8.A1.9.A1.10. Al.ll, Al 12 A113.A1.14.A1.15.A1.16.A1.

17 A1.18.A1.19.AL2O.AI.21.A1. 22, AI.23.A1.24.A1.25, A1.26, Al.

~i ADMINIST0AREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA. CIFH0020943

Oocumer.ț tircnnfte date cu caracter ptnonal, protejate de prevederile LegiiNr. 671/2001.                   Pagina 2 dm 5

f*MAt za»x*c J


Teren


Carte Fundară Nr. 231623 Comund/Oraș/Munldpiu: București Sectorul 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

231623

Jm acte: 43.S60 Măsură ta: 41.910

“ Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Crt

Categorie folosință

L-.tfO

Suprafața (mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți" construcții

DA

Oln acte:

43.560 Masurata:

41.910

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație Juridică

Observații / Referințe

Al.l

231623-C1

construcții anexa

93

Cu acte

S. construita Ia sol:93 mp; S. construita dn$ra$urata:93 mpi CI

A1.2

231623 C2

construcții anexa

292

Cu acte

5. construita ia sol:292 mp; $. construita de$fasurata:292„mp; C2

A1.3

231623-C3

construcții anexa

475

Cu acte

S, construita ia soi:475 mp; S. construita dc$fasurata:47S mp; C3     -----

A1.4

231623-C4

construcții anexa

72

Cu acte

S. construita la sol:72 mp; S. construita desfasurata:144 mp; C4         rr .

Al.5

231623-C5

construcții anexa

70

Cu acte

S. construita ia sol:70 mp; 5. construita desfasurata:70 mp; C5            -t—

AI.6

23L623-C6

construcții anexa

366

Cu acte

S. construita ia $ol;366 mp; S. construita desfasurata:366 mp; C6

A1.7

231623C7

construcții anexa

64

Cu acte

5. construită la sol;64 mp; 5. construita desfa$urata:Ș4 mp; C7         --—

Al.8

231623-C8

construcții anexa

50

Cu acte

$. construita la s.ol:50 mp; S. construita de$fa$urata;SO mp; C8 .

Document care conține date cu caracter pencnal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 3 din 5

Carte Fundară Nr. 231623 Comuna/Oraf/Munldplu: București Sectorul 3

Crt

Komîr

Destinație construcție

Supraf. (mp

Situați juridic

Observații/Referințe ■

A1.9

231523C9

construcții anexa

128

Cu act

S. construita la sol:128 mp; S. construita dcsfasurata.’lîB mp: C9

A1.10

231623C1O

construcții anexa

299

Cu act

5. construita la soi:299 mp; 5. construita desfasurata:299 mp: CIO.......

Al.ll

231623-C11

construcții anexa

164

Cu acte

5. construita la sol:164 mp; 5. construita desfasurata:164 mp;. CU

A1.12

231523-C12

construcții anexa

259

Cuarte

5. construita la sol:2S9 mp; 5. construita desfasurata:259 mp; C12

A1.13

B1523C13

construcții anexa

85

Cu acte

S. construita la sol:8S mp; S. construita dcsfasurata:85 mp: CI3

A1.14

231Q3-C14

construcții anexa

97

Cu acte

5. construita la $ol;97 mp; $. construita desfa$urata:97 mp: C14

Al.ÎS

231623C15

construcții anexa

84

Cu acte

5. construita la sol:84 mp: $. construita desfasuraț3:84.mp; CI 5

Al.16

2J1W3-C16

construcții anexa

85

Cu acte

S. construita ,1a soJ:85 mp; 5. construita desfasurată:65 „mp: C16

Al.17

231623-C17

construcții de locuințe

80

Cu acte

$. construita la sol:80 mp; 5. construita de$fa$urata:160 mp; C17

Al.18

ai6!3<LS

construcții de locuințe

129

Cu arte

5. construita 'ia~sol;129 mp; 5. construita desfa$urata:129 mp; C1B

1

A1.19

231623-C19

construcții anexa

163

Cuarte

5. construita la sol:163 mp: S. consrrulta desfasurata:163 mc: C19

i

Al.20

231623-C2O

construcții anexa

177

Cu arte

S. construita la sol:l?7 mp; 5. construita de5f*surata:177.mp; C20

l

A1.21

231623-C21

construcții anexa

250

Cu acte

5. construita la sol:25O mp; 5. construita desfasurat»:250 mp; C21    .

1

AI.22

231623C22

construcții anexa

71

Cu arte

5. construita la sol:71 mp; S. construita dcsfasurața:71 mp; C22

1

A1.23

2316Î3-Q3

construcții anexa

92

Cu acte

5. construită la sol:92 mp; S. construita dcstoșucata:92.mp; C23

i

AJJ4

23L623-Q4

construcții anexa

125

Cu acte

5. construita la sol;12$ mp: S. construita 3es(a$urata:125 mp; C24

A1J5

231673-C25

construcții anexa

49

Cu acte

>. construita la sol:49 mp; 5. construita e$fasurata:49 mp; C25

• i

Al.26

2316?3<26

construcții anexa

312

Cu acte

. construita Ja sol:312 mp: 5. construita e$f3$urata:312 mp: C76            . .1

A] .27

2H623C27

construcții anexa

9

Cu acte

. construita la sol:9 mp; 5. construdaj esfasur3ta:9 mp; C2?                 1      1

Lungime Segmente

1) Volorlîo lungimilor segmentelor sunt obținute clin proiecție In pian.

Pune

Pune

Lungime

. Punct|Punc

Lungime

Pune

Pune

Lungime

începu

Jjfârșl

segment

inceput|$fârșl

segment

începu

sfârși

segment

38.106

26.422

10-752

3.28

0.714

0.639

0.236

0203

10

1.729

10

11

6.074

11

12

2.919

12

13

1.511

13

14

0.96

14

15

0.193

15

16

4.363

16

17

7.694

17

18

11.939

18

19

3.269

19

20

3.16

20

21

10.01

21

22

2.279

. 22

23

14.629

23

24

15.36

24

25

17.378

25

26

16.05

26

27

16.324

27

28

10.138

28

29

3.152

29

30

2.032

30

31

18.21

31

32

11.85

32

33

11.57

33

34

4.125

34

35

12.676

35

36

26.271

36

37

2.471

37

38

5.828

38

39

8.25

39

40

9.89

40

41

11.863

41

42

3.79

42

43

7.043

43

44

3.367

44

45

6.956

45

46

10.574

46

47

8.975

47

48

1.069

48

49

8.434

49

50

12.279

50

51

1.776

51

52

8.301

52

53

2.159

53

54

10.576

54

55

11.475

55

$6

13.228

56

57

43.697

57

S8

1.128

58

59

19.937

59

60

12.205

60

61

5.271

61

62

7.755

62

63

17.423

63

64

26.413

64

65

139.132

65

66

9.01

66

67

12.3

Document «.fgpynetfjțg et/ caracterpersonaf, protejate- de prevederile Legii Nr, 677/2C01,

Pagina 4 din S-156-159


153


•^461

45

206420

9.B9m

44


214925


Iii


igjțAIexandru


corectitifdîrf^jjnțâ [cadașțrâfe' ' 2. reaiitațe.a.t<lV^r||fi


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

' Semnătură si parafa

Data................................

Stampila BCPI


£ J             ANEXA NR.1.35 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

__________,_______S.W-llQP.O.-.__________________________________

Mr.cadastral Suprafața măsurată a imobilului(mp)] Adresa imobilului I I              41.910              ÎCalea VITAN nr.154-1581


Mr.Cartea Funciara

A. Date referitoere le teren

“[Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)

Nr. parcata

Cate

jorîo de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

41.910

La nord -gard plasatorii metal La Est.Sud sl Vest gard beton ____________u

Total

41.910

8. Date referitoare le eonstruciîîCABINET PRIMAR


TELEFON (004 o?i| 318 03 aj • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpnm.H<j&pnma''e)jc Calea Dudesti nr. 191, Sector 3. 031084, Bucure^t,

SECT0R3 ’

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE          ~~~--

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului

București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării și aprobarea unui proiect de dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3, București

Societatea Administrarea Domeniului Public București (ADPB SA) deține în folosință terenul din Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, București (compus dintr-un teren cu o suprafață de 41.910 mp și un număr de 27 construcții), în temeiul contractului de comodat cu numărul 1560/27.08.2002, încheiat conform HCLS 3 nr. 26/15.07.1998, între ADPB SA și Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin adresa societății Administrarea Domeniului Public București (ADPB SA) nr. 852/21.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 343140/21.03.2019, s-a identificat că imobilul din Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3 poate reprezenta o oportunitate, atât pentru societate, cât și pentru cetățenii Sectorului 3, în situația realizării unor investiții constând în clădiri birouri și ansamblu de locuințe format din blocuri (2S+P+11E), spații comerciale și parcări.

în conformitate cu prevederile art.10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art. 2 din OG nr.112/2000, pentru a putea fi demolat imobilul trebuie să treacă din domeniul public în domeniul privat al municipiului București.

Ținând cont de cele prezentate și având în vedere raportul de specialitate nr. 344697/21.03.2019, întocmit de Direcția Administrativă și Management Informațional propun spre dezbaterea Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.


scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 201 679, printr-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV


TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328. București

Nr. 344697/21.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al

Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării și aprobarea unui proiect de dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158 , Sector 3, București

Societatea Administrarea Domeniului Public București (ADPB SA) deține în folosință terenul din Calea Vitan nr. 154-158, sector 3, București, în temeiul contractului de comodat cu numărul 1560/27.08.2002, încheiat conform HCLS 3 nr. 26/15.07.1998, între ADPB SA și Sectorul 3 al Municipiului București. Imobilele preluate conform contractului de comodat, teren și construcții sunt prevăzute în Anexa la HCGMB nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Urmarea adresei societății Administrarea Domeniului Public București (ADPB SA) nr. 852/21.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 343140/21.03.2019, s-a identificat că imobilul din Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3 poate reprezenta o oportunitate, atât pentru societate, cât și pentru cetățenii Sectorului 3, în situația realizării unor investiții constând în clădiri birouri și ansamblu de locuințe format din blocuri (2S+P+11E), spații comerciale și parcări. Aceste investiții vor activa zonele respective, având scopul de a îmbunătăți condițiile de trai, de a crește calitatea mediului construit, dar și de a avea un impact pozitiv asupra climatului social și economiei locale.

Imobilul situat în Calea Vitan nr. 154-158, este compus dintr-un teren cu o suprafață de 41.910 mp și un număr de 27 construcții, unele aflate într-o stare avansată de degradare.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

în conformitate cu prevederile art.10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și art. 2 din OG nr.l 12/2000, pentru a putea fi demolat imobilul trebuie să treacă din domeniul public în domeniul privat al municipiului București.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 344697/21.03.2019, al Direcției Administrative și Management Informațional, Serviciul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării .

Director Executiv,Radu Alexandru Munteanu

©ADPB S.A


ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI

RC: J40/9601/1997 CIF 10020943


BCR: R056RNCB0074009223070001

3 TREZORERIA București: R087TREZ7005069XXX003061


CARNET PRIMAR

Nr.

Către,

Nr.


CONSIIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRATIVA SI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Serviciul Administrativ

Sos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3, București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local Sector 3 având ca obiect solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București in legătură cu realizarea unui proiect de dezvoltare imobiliara in imobilul din Calea Vitan 154-158, Sector 3, București, respectiv edificarea de construcții clădiri birouri si ansamblu de locuințe constituit din blocuri (2S+P+11E), spatii comerciale si parcari, precum si eliberarea terenului cu acest scop

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentata legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar - autoritate tutelara al societății subscrise si comodant, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București in legătură cu realizarea unui proiect de dezvoltare imobiliara in imobilul din Calea Vitan 154-158, Sector 3, București, respectiv edificare construcții: clădiri birouri si ansamblu de locuințe constituit din blocuri (2S+P+11E), spatii comerciale si parcari, precum si eliberarea terenului cu acest scop.

In susținerea celor de mai sus, menționam ca societatea noastra deține in folosința terenul din Calea Vitan 154-158, Sector 3, București in temeiul contractului de comodat cu numărul 1560/27.08.2002, incheiat conform HCLS3 nr. 26/15.07.1998, intre ADPB SA si Sectorul 3. Totodată imobilele preluate conform contractului de comodat, teren si construcții, sunt prevăzute in Anexa la HCGMB numărul 186/2008 privind insusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Adăugăm faptul ca, ținând cont de exigentele mediului de afaceri, ADPB ia masuri privind identificarea de oportunități de dezvoltare strategica pentru atingerea scopului comercial, inclusiv prin aplicarea unor masuri de extindere a patrimoniului. Astfel, avand in vedere potențialul deosebit al imobilului din Calea Vitan 154-158, societatea propune o mai buna valorificarea a acestuia prin derularea unui proiect de dezvoltare imobiliara avand ca scop edificarea de clădiri de birouri si a unui ansamblu blocuri de locuințe, spatii comerciale si parcari. Totodată, menționam faptul ca pentru realizarea proiectului anterior descris se impune eliberarea terenului prin desființarea construcțiilor existente, atat ce au făcut obiectul preluării in folosința impreuna cu terenul, precum si alte îmbunătățiri ulterioare.

1/2Adresa: Calea Vitan nr. 154-158,

Sector 3, București

Tel: 021 346 33 34 Fax 021 346 45 54

Email: adpbsa@yahoo.com

©ADPB S.A


ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI RC: J40/9601/1997 GIF 10020943

BCR: R056RNCB0074009223070001

TREZORERIA București: R087TREZ7005069XXX003061


Menționam faptul ca, urmare solicitării noastre nr. 201/18.01.2018, transmise PMB in vederea obținerii de autorizații de construire/demolare pentru asigurarea bunelor condiții de desfășurare a activitatii, am beneficiat de sprijinul CGMB, prin Primar General, pentru înregistrarea in evidentele Oficiului de Cadastru si Publicitatea Imobiliara București - Biroul de Cadastru si Publicitatea Imobiliara Sectorul 3. Astfel, s-a realizat înscrierea provizorie a dreptului de proprietate al Municipiului București si a dreptului de locatiune al ADPB SA. pana la data la care comodantul, respectiv Sectorul 3, nu mai deține calitatea de acționar majoritar in cadrul societății comodatare, in conformitate cu încheierea nr. 19400 in dosarul cu același număr din 16.03.2018 la OCPI București - BCPI Sectorul 3, de asemenea atașata prezentei.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Contractul de comodat cu numărul 1560/27.08.2002, încheiat intre ADPB SA si Sectorul 3,

 • -  HCLS3 nr. 26/15.07.1998,

 • -  HCGMB nr. 186/2008 si extras Anexa (Volumul I pg. 125-127, pct. 2864-2912)

 • -  Solicitarea ADPB adresata PMB nr. 209/18.01.2018,

 • -  încheierea nr. 19400 in dosarul cu același număr din 16.03.2018 la OCPI București - BCPI Sectorul 3,

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de adoptare a unei hotărâri având ca obiect solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București in legătură cu realizarea unui proiect de dezvoltare imobiliara in imobilul din Calea Vitan 154-158, Sector 3, București, respectiv edificare de construcții clădiri birouri si ansamblu de locuințe constituit din blocuri (2S+P+11E), spatii comerciale si parcari, precum si eliberarea terenului cu acest scop.

Cu deosebita considerație,


Director General S.C. A.D.P.B. S.A.

CORBtULE/^NU Florentin

2/2Adresa: Calea Vitan nr. 154-158,

Sector 3, București

Tel: 021 346 33 34 Fax 021 346 45 54

Email: adpbsa@yahoo.com
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București

romania2019.eu Nr 344701/21-03-2019

Președinție României la Consiliul Uniunii Europene

Către,

Cabinet Primar


Ref.: proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului

București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării și aprobarea unui proiect de dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158 , Sector 3, București

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării și aprobarea unui proiect de dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158 , Sector 3, București.

Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării și aprobarea unui proiect de dezvoltare imobiliară pe terenul situat în Calea Vitan nr. 154-158 , Sector 3, București.

Adresei societății Administrarea Domeniului Public București (ADPB SA) nr. 852/21.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 343140/21.03.2019.

DirectorALxecutiv,

Radu Alexay^ju MunteanuMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi /

......


supIimentarea-erdiftH-de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ...(1^2.de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU~A~FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN