Hotărârea nr. 179/2019

HCLS3 nr.179 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2017 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

a/c<y în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere :

 • -  Expunerea de motive nr. 344188/CP/21.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 338844/19.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane - Biroul Securitate și Sănătate în Muncă;

 • -  Adresa nr. 1081/B/23.08.2017 a Ministerului Afacerilor Externe - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Serviciul Probleme Speciale al Municipiului București înregistrată cu nr. 69454/25.08.2017;

 • -  Adresa nr. 338875/19.03.2019 a Serviciului Organizare Resurse Umane - Biroul Securitate și Sănătate în Muncă:

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 41 și art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 11 și art. 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003, aprobate prin HGR nr. 370/2004;

 • -  Art. 5 alin. (2) din HGR nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și în timpul stării de război, cu modificările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Carnetul cu documentele de mobilizare pentru perioada 2017 -2020, conform Anexelor nr. 1 - 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să emită dispoziții de actualizarea a Anexei nr. 2 privind componența Comisiei de apărare și a Anexei nr. 8 privind situația forței de muncă destinată realizării sarcinilor la mobilizare și război.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurse Umane - Biroul Securitate și Sănătate în Muncă, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 179

DIN 28.03.2019SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE BIROUL SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


TELEFON (004 02') 31803 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 oz E-MAIL resurseun-zneglprimariei.'O

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primar1e3.ro


ROMÂNIA


zoiaisifBÂToniM ImfrcumA


Nr. 240337 din 05.11.2018


Nesecret

APROBExemplar unic
AVIZAT.

^.^ful Serviciului Probleme Speciale ;■ Municipiului București


Consilier Daniela Dragnea

CARNETUL CU DOCUMENTELE DE MOBILIZARE

AL CONSILIULUI LOCAL AL

SECTORULUI 3

întocmit ia data de 05.11.2018

Acest Carnet conține:

9 Anexe cu 45 file nesecret

- •' -au          a-

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679, 2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Dalele pot li dezvăluite unor terii in baza unui temei legal justificai. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei .Sector 3SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE BIROUL SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂTELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 31X 03 04 E-MAIL resurseufnane^)primari<.‘3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084. București, www.primarie3.r0Ndin • //■


S           OS.âo/<3

Anexa nr. 1


PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE ce reglementează întocmirea și transmiterea extraselor, indicatorilor și a sarcinilor pe domeniile specifice stabilite prin Planul de mobilizare aprobat, elaborarea Planului de mobilizare a economiei municipiului București pentru apărare, valabil în perioada 2013-2016, organizarea activităților pentru starea de mobilizare și starea de război, precum și întocmirea documentelor de mobilizare

 • 1. ) Constituția României, republicată;

 • 2. ) Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și

completările ulterioare;

 • 3. ) l egea nr. 45/1994 a apărării naționale a României, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. ) Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și a stării de război;

 • 5. ) Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. ) Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării;

 • 7. > Legea nr. 132/1997privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, modificată și completată

cu Legea nr. 410/2004;

&) Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările și completările ulterioare;

Dalele dumneavoastră personale Mini pielitei aie de Piimâria Scdorului 3 în conformitate vii Regulamentul Uniunii Europene 67L>.‘2016 in scopul îndeplinirii airibuliilor legale. Dalele pol li ikzxâ'uiie unor terii in buza unui temei legal iustilicui. Vă puicii exercita drepturile pre\;Vutc in Regulamentul l:l 679.-20I6 priinr-o cerere scrisa, semnată si daiaiâ transmisă pe adresa Primăriei Sector 3


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


 • 9. ) Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. )      Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

 • 11. )      Legea nr. 257/2007privind Itrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnica, produse și

materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență;

 • 12. )      Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;

 • 13. )      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările și completările

ulterioare;

 • 14. )      Ordonanța Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din

rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 15. )      Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

477/2003;

 • 16. )      Hotărârea Guvernului nr. 1380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile

Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 17. )      Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public;

 • 18. )      Hotărârea Guvernului nr. 414/2004 privind aprobarea Regulamentului sistemului de priorități și alocare a

resurselor pentru apărare;

 • 19. )      Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu,

la mobilizare și pe timpul stării de război, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2012;

 • 20. )      Hotărârea Guvernului nr. S-l 178/2011 privind aprobarea Listei produselor și serviciilor din planul de

mobilizare a economiei naționale pentru apărare care pot beneficia de sprijinul sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare;

 • 21. )

 • 22.)

 • 23.)

  1      Hotărârea Guvernului nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situații de conflict armat;

  •      Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu;

  l      Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor

  clasificate în România, cu completările și modificările ulterioare;
  SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


 • 24. )      Hotărârea Guvernului nr. 1474/2009 pentru aprobarea normelor de hrană și a normelor de înzestrare cu

tehnică și materialele necesare hrănirii ce se aplică în instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență;

 • 25. )      Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1711/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și întocmirea bugetului de stat pentru război;

 • 26. )      Ordinul comun a! președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,

ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului finanțelor publice, ministrului economiei și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război;

 • 27. )      Ordinul comun al președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,

ministrului economiei și ministrului afacerilor interne nr. 2.061/2004 privind aprobarea modelului, caracteristicilor, condițiilor de tipărire și păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război.

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANETABEL CU PERSONALUL DE CONDUCERE AL PRIMĂRIEI ȘI AL COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE

Nesccret

■HOâS (Uh .W/^.03.W


Nr. crt

Numele și prenumele

Func ia

Date de contact

în cadrul autorității publice

în comisia pentru probleme de apărare

La nivel autoritate publică

Telefon personal

Telefon

Fax

E-mail

Pagină WEB

1.

Robert Sorin

Ncgoiță

Primar

-

0213180307

0213180304

robert.negoita@p rimarie3.ro

www.primarie3.ro

-

2.

Elena Petrescu

Viceprimar

Președinte

0213180300

0213180314

viceprimar@

primarie3.ro

www.primarie3.ro

-

3.

Marius Mihăiță

Secretar

-

0213180323 - 28/ int. 107

-

marius.mihaita® primarie3.ro

www.primarie3.ro

-

4.

Honorius Circa

Administrator Public

-

0213180323

-

honorius.circa@p rimarie3.ro

www.priinarie3.ro

-

5.

Robert Bașca

Arhitect Șef

-

0213180323 -28

-

urbanism@prima rie3.ro

www.primarie3.ro

6.

Florentina

Neacșu

Director Executiv

-

0213180323

- 28/ int. 107

-

-

www.primarie3.ro

7.

Petre Iulian Ilic

Director General

-

0213275145

0213275146

ilie.petre@ditl.ro

www.primarie3.ro

8.

Octavian Ghețu

Director Executiv

Membru

0213180301

0213180330

buget@

primarie3.ro

www.primarie3.ro

•• '

9.

Adrian David

| Director Executiv

Membru

0213180315

0213180335

comunicare®

priinarie3.ro

www .primarie3.ro

10.

Ai^yât&u     <

MeSi^T SECT:

WWt -s

Membru SER

io <12^954^'2*

*0213410703-1'

r<^specerat@prim arie3.ro

www.primarie3.ro

11.

NicușISr Armeanu

TU PEȘTI J------

DirectorTExecutiv

Membru

0213403146

0213403147

directiaevidenta3

@yahoo.com

-

-

12.

oftice®

Carmen Duca

Director General

■■ Membru

0213401641

0213260427

dgaspc3.ro

www.dgaspc3.ro

13.

Mioara Matei

Director Executiv

-

0213262767

-

cultura@

primarie3.ro

www.primarie3.ro

14.

Radu Munteanu

Director Executiv

-

0213180323 -28

-

Radu.munteanu@ primarie3.ro

www.primarie3.ro

-

15.

Roxana Mariana Cîrstea

Director Executiv

-

0213180323 -28

-

Jnridic@primarie

3.ro

www.primarie3.ro

16.

Irina Gina Soroceanu

Director Executiv

-

0213180323

-28/int.214

-

investitiiachizitii

@primarie3.ro

www.priniarie3.ro

17.

Mădălina Adriana Gradu

Director Executiv

-

-

-

-

www.primarie3.ro

18

Florin Manea

Director Executiv Adj.

-

0759990272

-

florin.manea@pri marie3.ro

www.primarie3.ro

I

19.

Aurelia Șerban

Șef Birou SSM

Secretar

0213410711

-

protectiamuncii@ primarie3.ro

www. p rimarie3.ro

Notă: Tabelul va include date ale membrilor comisiei pentru probleme de apărare și ale responsabilului cu evidența militară și mobilizarea la locul de muncă. Numărul membrilor și componența comisiei se stabilește conform art. 61 din H.G. 370/2004, prin dispoziția conducătorului instituției.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


N2ĂĂ" din 0$ ■ //■      ________PLANUL DE MĂSURI DESFĂȘURA TE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE

PUNERII ÎN APLICARE

A PLANULUI DE MOBILIZARE A ECONOMIE! MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU APĂRARE

Nr. crt.

Denumirea activității

Cine execută

Cu cine colaborează

Observații

1.

Prezintă în ședința comisiei pentru probleme de apărare decretul de instituirea a stării de urgență sau de asediu și stabilește măsuri și acțiuni pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui decret

Primarul Sectorului

-Consiliul local al sectorului

2.

Dispune măsuri de verificare și, după caz, actualizare a documentelor din carnetul de mobilizare, inclusiv cele de M.L.M.

Comisia pentru probleme dc apărare (CPA)

-C.M.S.3

- S.P.S. București

3.

La solicitarea ISU MB, transmite propuneri, în părțile ce privesc consiliile locale, referitoare la actualizarea Planului de evacuare a populației și a bunurilor din patrimoniul național, arhivistic, material și altor bunuri de interes național.

 • - l.S.LJ. Dealu Spirii

 • - Consiliul local al sectorului

 • - S.P.S. București

4.

In vederea trecerii la starea de război, actualizează repartizarea fondurilor alocate prin Bugetul de război, în raport cu situația creată, urmărindu-se în principal: finalizarea obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărarețdacă este cazul), realizarea și pregătirea spațiilor pentru adăpostirea populației și bunurilor, alte obiective importante pentru apărare.

 • - Consiliul local al sectorului

 • - S.P.S.București

 • - Instituții publice

-D. G.F.P.M.B.

5.

Dispune măsuri pentru actualizarea Situației obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul național de apărare.

 • - S.P.S. București

 • - Consiliul local al sectorului

 • - Instituții publice

 • - Operatori economici

6.

Dispune măsuri pentru actualizarea Programului de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare raționalizate, în caz dc mobilizare sau război.

 • - S.P.S.București

 • - Consiliul local al sectorului

 • - Instituții publice

 • - Operatori economici

7.

Alte măsuri considerate necesare


Notă:


1. în


situația punerii în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare tară a trece prin etapa premergătoare, activitățile premergătoare se preiau în vederea derulării în etapa punerii în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare.

 • 2. Măsurile instituite se continuă până la dispunerea încetării lor, conform competențelor stabilite prin legislația în vigoare.

 • 3. Măsurile, acțiunile și responsabilitățile înscrise în acest tabel sunt stabilite de către Consiliul local al sectorului, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin principalele acte normative în vigoare în domeniu și cuprind, de regulă, informații neclasificate.

F           >E ȘEDINȚĂ
/Vr. tyb'^'din C£)J/


Nesecret
PLANUL DE MĂSURI DESFĂȘURA TE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI PENTRU PUNEREA ÎN APLICAREA PLANULUI DE MOBILIZARE A ECONOMIEI MUNICIPIUL BUCUREȘTI PENTRU APĂRARE

Nr. cri.

Denumirea activității

Cine execută

Cu cine colaborează

Obs.

1.

Analizează în cadrul comisiei pentru probleme de apărare situația economico-militară din municipiul București și dispune punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economici naționale pentru apărare și a Bugetului de stat pentru război, în părțile ce privesc Consiliul local al sectorului.

Comisia pentru probleme de apărare (CPA)

 • - Consiliul local al sectorului

 • - S.P.S.București

2.

Dispune măsuri pentru punerea în aplicare lucrările de M.L.M. și încadrarea, suplimentar, în structura / organigrama de război a Consiliul local al sectorului a altor salariați (dacă este cazul).

 • - Consiliul local al sectorului

-C.M.S.3

 • - Alte instituții

3.

Distribuirea cartelelor pentru distribuirea către populația sectorului a alimentelor de bază, primite de la C.G.M.B., când situația o impune.

 • - Consiliul local al sectorului

 • - Operatori economici

4.

Stabilește măsuri de punere în aplicare a Programului de aprovizionare a populației cu produsele alimentare de bază , în regim de consum raționalizat.

5.

Stabilește măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de evacuare a populației și a bunurilor din patrimoniul național, arhivistic și material și a altor bunuri de interes național (mijloace de transport, spații de cazare, depozite etc.).

 • - I.S.U. Dcalu Spirii

 • - Operatori economici

 • - Consiliul local al sectorului

6.

Stabilește punerea în funcțiune adăposturile publice de protecție civilă și a centrului propriu de conducere și coordonare a evacuării, destinate sistemului de management al situațiilor de urgență, existente la nivelul sectorului la data instituirii stării de mobilizare sau război.

 • - I.S.U. Dealu Spirii

 • - Consiliul local al sectorului

7.

Alte măsuri considerate necesare


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

Notă: I. Măsurile instituite se continuă până la dispunerea încetării lor. conform competențelor stabilite prin legislația în vigoare. în situația reinstituirii unei măsuri, se vor desfășură aceleași activități stabilite în etapa în cauză.

 • 2. Măsurile, acțiunile și responsabilitățile înscrise în acest tabel sunt stabilite de către Consiliul local al sectorului. în conformitate cu atribuțiile stabilite prin principalele acte normative în vigoare în domeniu și cuprind, de regulă, informații neclasificate.


Nr.^/fQ'î/i'tf' din . // . ĂfpJĂ*

Anexa nr. 5

Nesecret


PLANUL DE MĂSURI DESFĂȘURA TE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR DIN PLANUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI MUNICIPIUL BUCUREȘTI PENTRU APĂRARE

U0LS3 fob

<&ol9


Nr. cri.

Denumirea activității

Cine execută

Cu cine colaborează

Observații

1.

Analizează, periodic. în ședințe ale comisiei pentru probleme de apărare, stadiul realizării sarcinilor și ia măsurile, ce se impun pentru îndeplinirea acestora.

Comisia pentru probleme de apărare (CPA)

 • - S. P.S.București

 • - Instituții publice

 • - Operatori economici

2.

la măsuri pentru finalizarea adăposturilor publice de protecție civilă și a punctelor de comandă aflate în execuție sau reabilitarea celor avariate.

 • -  1. S.U. Dealu Spirii

 • - Operatori economici

3.

Pune în aplicare Programul privind aprovizionarea populației cu produse alimentare în regim raționalizat, după dispunerea măsurii în acest sens.

 • - S.P.S.București

 • - Operatori economici

4.

Pune în aplicare, în baza hotărârii CSAȚ, Planul de evacuare a populației și a bunurilor din patrimoniul național, arhivist ic, material și a altor valori de interes național.

-Consiliul local al sectorului

 • - I.S.U. Dealu Spirii

 • - S.P.S.București

 • - Alte instituții publice

 • - Operatori economici

5.

Stabilește măsuri pentru sprijinirea acțiunilor de intervenție în vederea înlăturării urmărilor acțiunilor militare.

6.

Alte măsuri considerate necesare

_______

Notă: I. Măsurile instituite se continuă până la dispunerea încetării lor, conform competențelor stabilite prin legislația în vigoare. în situația reinstituirii unei măsuri, se vor desfășura aceleași activități stabilite în etapa în cauză.

 • 2. Măsurile, acțiunile și responsabilitățile înscrise în acest tabel sunt stabilite de către Consiliul local al sectorului. în conformitate cu atribuțiile stabilite prin principalele acte normative în vigoare în domeniu și cuprind, de regulă, informații neclasificate.

 • 3. La încetarea stării de mobilizare sau a stării de război, Consiliul local al sectorului stabilește măsuri privind demobilizarea și trecerea economiei la starea de pace, fiecare în părțile care le privesc, precum și alte măsuri considerate necesare.

PROGRAMUL DE APROVIZIONARE CU PRODUSE ALIMENTARE DESTINA TE CONSUMULUI RA ȚIONALIZA TAL POPULA ȚIEI SECTORUL UI 3

Populația Sector 3 = 385439 locuitori

Nr. crt.

Produse alimentare raționalizate

Rații (Kg)

Nr. zile/an

Nr. săpt/an

UM

Cantitate necesara

Număr cartele Sector

1

Pâine (Kg/zi/persoană)

0,38

365

tone

53460

1541756

2

Carne (Kg/săptămână/persoană)

0,532

52

tone

10663

1541756

3

Preparate din carne (Kg/zi/persoană)

0,21

52

tone

4209

4

Lapte (l/zi/persoană)

0,185

365

hi

260268

5

Ulei comestibil

(1/săptămână/persoană)

0,231

52

bl

46288

6

Zahăr (Kg/săptămână/persoană)

0,231

52

tone

4630

7

Cartofi (Kg/săptămână/persoană)

1,1

52

tone

22047

Notă:

Rațiile s-au calculat conform Ordinului comun nr. 109/2003 publicat în M.Of. nr. 638/08.09.2003Nr.^0 b'fâ' dinObJ/ .M?


Anexa nr. 7

Nesecret                t           _  .
REȚEAUA DE MAGAZINE
CARE URMEAZĂ SĂ DISTRIBUIE PRODUSE ALIMENTARE ÎN REGIM RA ȚIONALIZA T

Localitate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr.

locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepara te din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei (O

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

București

CARREFOUR - Unirii

Bd. Corneliu Coposu nr. 2

Zona Al

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

MEGA IMAGE - HALA TRAIAN

Cal Călărași nr. 133

Zona A2

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

MEGA IMAGE - P-ța Hurmuzachi

Str. Mihail Georgescu nr. 20

Zona A3

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

KAUFLAND - M. Bravu

Str. Răcari nr. 5

Tel. 0800080888

Zona A4

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

KAUFLAND - M. Bravu

Str. Răcari nr. 5

Tel. 0800080888

Zona A5

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

MEGA IMAGE - Dristor

Str. Complexului nr. 3 Tel. 0212246677

Zona Bl

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

CARREFOUR - Park Lake

Str. Liviu Rebreanu nr. 4

Zona B2

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

Tel. 0757353014

0374853700

CARREFOUR - Park Lake

Str. Liviu Rcbreanu nr. 4

Tel. 0757353014 0374853700

Zona B3

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

AUCHAN VITAN

Cal. Vitan nr. 236

Tel. 0374857395

Zona B4

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

AUCHAN VITAN

Cal. Vitan nr. 236

Tel. 0374857395

Zona B5

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

LIDL

Str Fizicienilor nr. 15

Tel. 0800896622

Zona B6

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

AUCHAN TITAN

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33A

Tel. 0214080107

Zona CI

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

CARREFOUR MARKET Str. Postăvarului nr. 24-52 Tel. 0213451645

Zona C2

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

AUCHAN PALLADY

Str. Th. Pallady nr. 51 Tel. 0374116750

Zona C3

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666

AUCHAN PALLADY

Str. Th. Pallady nr. 51

Tel. 0374116750

Zona C4

3564000

710860

280600

1735120

308586

1469800

308666


Nr. crt.


Denumire arteră circulație


Academiei str.1

2

 • 4

 • 5

 • 6

2

2

9


Baia de Fier str.

Bacani str.

Balcesti str._______

Băniei str._____________

Baratiei str.

Biserica Doamnei Intr.

Biserica Doamnei str.

Blanari str.

10 Biserica Rasvani str.

11

12


Bolintineanu Dimitrie str.

Bratianu IC Bd.

 • 13 Caldarari str.

 • 14  Calomfirescu Radu str.

 • 15  Calotesti str.

 • 16  Carada Eugeniu str.

 • 17  Carol I Bd. ___

 • 18  Cavafii Vechi str.

 • 19  Coltei str.

 • 20  Corneliu Coposu Piața

 • 21 Covaci str

 • 22 Culmea Veche str.

 • 23 Doamnei str.

 • 24 Dunarea Albastra str.

25 Filitti str.

26 G-ral Florescu str.

Francez Pasaj

Franceza str.

Gabroveni str.

Galeriile Blanduziei str.

Halelor str.

Ilanul cu l ei str.

Hristo Botcv bd.


27


28


 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33


 • 34

 • 35

 • 36


 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44


Buzoianu str.________

Independentei Splaiul Ion Ghica str.

Ivo Andric str. Jacques Elias str. Lipscani str._______

Macca Pasaj Mintuleasa str. Nlavrogheni str. Nicolae Tonitza str. Nistor Ion str.

Nr. crt.

Denumire arteră circulație

/*/

!

e/

qM

1

Adamache str.

-

ol

2

Alexandru Vlahuță str.

3

Apahida alee

4

Burebista Bd.

o

5

Caloian Județu str.

6

Cauzași alee

7

Căuzași str.

8

Comu Caprei str.

9

Crucerasa Maria str.

10

Cruceru Udricani str.

11

Decebal Bd.

12

Dimitrie Angliei str.

13

Dobroteasa str.

14

Emil Botta alee

15

Filderman intr.

16

Ion Pillat str.

17

Iuliu Barasch str.

18

Lucian Blaga str.

19

Mămulari intr.

20

Mămulari str.

21

Maximilian Poppcr str.

22

Mircea Vodă Bd.

23

Negru Vodă str.

24

Nerva Traian str.

25

Octavian Goga Bd.

26

Olteni str.

27

’anait Cema str.

28

lodiei str.

29

Sfânta Vineri str.

30

yt. O. losif'str.

31

Strehaia str.

32

traian Denietrescu str.

33

traian str.

34

Jnirii Bd.nr. 1

35

Jnirii Splai

36 >

/intilă Vodă str.1

Agricultori alee

2

Agricultori str.

3

Anestinelor intr.

4

Anestinelor str.

5

Anton Pann str.

6

Barcianu Daniel str.

7

Călărașilor Calea nr. 120

8

Canarului intr.

9

Căuzași str.

10

Ceaușul Radu intr.

11

Ceaușul Radu str

12

Cezar Boli iac intr.                           *\

13

Cezar Bolliac str.         /*/            V* \

14

Columbelor str.           | o                  )

15

Delea Nouă str.          \                   /

16

Demarat Zosima str.

17

Eftimie Murgu str.

18

Fetițelor str

19

Filibiliu Ion str.

20

Ganovici Dumitru str.

21

Gh. Dem Theodorescu str.

22

Grigore Gănescu str.

23

Hagiului str.

24

Hulubilor str.

25

învingătorilor intr.

26

învingătorilor str.

27

lonescu Gion str.

28

luliu Valaori intr.

29

luliu Valaori str.

30

Labirint str.

31

Lascu Mihail sld. Intr.

32

Licurici str.

33

Logofăt Udriște str.

34

Matei Basarab str.

35

Maximilian Popper str.

36

Medeleni str.

37

Mitriță Constantînescu str.

38

Moga Alex. Str.

39

Moise Nicoară str.

40

Parfumului intr.

41

Parfumului str.

42

patrulei str.

43

p|aton Str.

44

Popa Nan str.

45

3opa Soare str.

46 F

Pristolului str.

47 F

3uțu cu Roată str.

48 F

^acoțeanu str

49 F

^ândunelelor str.

50 F

temus str.

51 F

tomulus str.

52   $

>ihleanu str.

53 Ș

tafetei str.

54 T

heodor Speranția str.

55 T

rifoi str.

ZONA A4

1

Agatha Bârsescu str.

2

Alex. Von Humboldt str.

3

Amazoanei str.

4

Aniversării str.

5

Apostol Mărgărit str.

6

Baciu Județu str.

7

Bădescu Mircea str.

8

Blăjel alee

9

Boțea Aurel str.                                     \

10

Brăilița str.                                          XL]

11

Breaza str.                ( |( 'MM

12

Caloian Județu intr.           \             /&J

13

Caloian Județu str

14

Cărbunești intr.

15

Cerceluș str

16

Chiparosului str.

17

Chitarei str.

18

Cogâlnic str.

19

Const. Nottara str.

20

Cortinei intr.

21

Cultul Patriei str.

22

Diligenței str.

23

Dristor str.

24

Hârșova str.

25

Hornului str.

26

lancu Brezeanu str.

27

Levănțica str.

28

Loviște str.

29

Meșterul Manole str.

30

Metalului intr.

31

Miletin str.

32

Mortun Ion str.

33

Negoiu str.

34

Nicolae Tudor str.

35

Pascal Aristide str.

36

Păunescu Paltin str.

37

^opa Stoica din Farcaș str.

38

Rodiei str.

39

Scenei intr.

40

Stan Județu str.

41

Feodorini Elena str.

42

’iglina str

43

roneanu Vasile str.

44

rrubadurului intr.

45     l

Jnității str.

46     \

/ericescu str.

47     \

/Iad Județu str.

48     \

/itan Calea

49     \

<oroneț str.

50     \

'oroneț str.

51    \

'ulcan Județu str.

52     C

Judesti - cale

ZONA A5-AI. Moruzzi nr. 98 SC RADU SERCOM SRL [ Complex Comercial Moruzzi)

1

Banul Udrea alee

2

Anastasie Panu str.

3

Arcușului str.

4

Atașamentului intr.

5

Banul Udrea str.

6

Borceag str.

7

Brândușelor str.             ZCQ

8

Brateș intr.                  /# / r

9

Brichetei str.                     s/

10

Călugăreni str.                       I

11

Clăilor str.                      \

12

Coltunului str.                 xL?

13

Dimitrie Stelaru alee

14

Doamna Chiajna str.

15

Dumitru Papazoglu str.

16

Emil Gârleanu str.

17

Foișorului alee

18

Foișorului str.

19

Fumăriței str

20

Grădinarilor str.

21

Ion Minulescu str.

22

Jariștei intr.

23

Lobodei str.

24

Logofăt Tăutu str.

25

Mihail Foișoreanu str.

26

Mirăslău str.

27

Monolitului str.

28

Morilor str.

29

Moruzzi Voievod alee

30

Moruzzi Voievod str.

31

Moților str.

32

Mugur Mugurel str.

33

Nucului str.

34

Octavian str.

35

Peneș Curcanul str.

36

Rarău str.

37

Regenerării str.

38

Scorțeni str.

39

Simbolului str.

40

Siminocului str.

41

Farcău str

42

razlău str.

43

i/asile Cârlova str.

44 >

/asile Voiculescu str.

45 \

/ioloncelului str.

46 \

/itejilor str.

47 \

/Iad Dracul str.

48 2

’izin str.ZONA B1 Str. Baba Novac nr.3 SC FONZI MINIMALL (Piața Gloria)

1

(Arsurii intr.

2

Barbu C. Ion intr.

3

Brănești intr

4b

4

Bucovina alee             /

5

Budeasa intr.               ( J

6

Buga str.                     I Ș

7

Câmpia Libertății str.         \

8

Copăceni str.               \

9

Cutezătorilor str.

10

Doicești str.

11

Fildeșului str

L12

Gheorghe Petrașcu str.

13

Gheorghe Vârtej intr.

14

Gruiul Argeșului alee#Baba Novac

15

întrecerii str.

16

on Țuculescu str.

17

Magatti Alexandru str.

18

Murgeni str.

19

Năzuinței str.

20

Nicolae Licareț str.

21

Păpădiei str.

22

Patinoarului intr.

23

Petre Tina str.

24

Plutei str.

25

Popa Florea str.

26

Prieteniei str.

27

Rasovița str.

28

Rodul Pământului str.

29

Rodul Pământului str.

30

Roșianu intr.

31

Sabiței intr.

32

Șapte Drumuri str

33

Sebe Nicolae str.

34

Sectorului intr.

35

Sectorului intr.

36

Ștefan S. Nicolau str.

37

țărăncuței str.

38

rrilului str.

39

tropicelor intr.

40 ’

‘udor C-tin str.

41 *

rudorache Gheorghe intr.

42

/âslei intr.ZONA B2- Str. L.Rebreanu nr. 1 Str. L.Rebreanu nr. 2 Camil Ressu b-dul # str. L.


Rebreanu___

Baba Novac intr.


Baba Novac str.___

Complexului str._______

Coșarului intr.__

Dinamicii intr.___

Eufrosina Popescu intr. Eufrosina Popescu str. Eufrosina Popescu str Graurului intr,___

Greierului intr.___

Ion Țuculescu str. _ Mihai Bravu șos.___

Mușcatei intr.__

Papiu llarian str.__

Papiu llarian str.__

rului intr.________

Reconstrucției intr, __

Siliciului intr._______________

Stejarului intr.

ZONA B3- Bd.C.Ressu nr. 41

1

C-tin Brâncuși str.

2

Firidei str.

3

Fuiorului str.

4

lanca alee# Camil Ressu

5

Lotrioara alee

6

Lotrioara str.                    /

7

Lunca Bradului alee         /*/

8

Lunca Bradului str.           /

9

Lunca Moldovei str.

10

Lunca Mureșului str.

11

Odobești intr.

12

Odobești str.

13

Pădurea Craiului alee

14

Pădurea Craiului str.

15

Rotundă alee

16

Rotundă str.

17

Stănilă alee[ZONA B4 -AI.F. Ciungan nr. 17

1

Alunelului str.

2

Argintului intr.

3

Baia Mare str.

4

Berevoiești str.

5

Bonea Marin str.

6

Buteica Emanoil Marius str.

7

Călușarilor str.

8

Ciungan Florin str. nr. 17

9

Ciutei intr.

10

Cocorilor intr.

11

Cornu Luncii str.

12

Cristea Adrian str.               /t

13

Crivățului str.                        / $•/

14

C-tin Teodorescu str.           I sl

15

Danubiu str.                    \

16

Dealul Poeni intr.

17

Dor Mărunt str.

18

Drăgan Dumitru str.

19

Drumul Murgului str.

20

Dumitru Z. Nicolae str.

21

Energeticienilor Bd.

22

Eterului str.

23

Grigore Ion str

24

Gura Văii str

25

Invenției str.

26

Ion Ciopleanu intr.

27

Ion Rotaru str.

28

Istriei str.

29

Jieneasca alee

30

Laborator str.

31

Lăcrămioarei alee

32

Lăcrămioarei str.

33

Lalelelor str.

34

Lăzăreanu Barbu str.

35

Lianei str.

36

Lugojana str.

37

Lunca Banului str.

38

Lunca Dunării str.

39

Marin Marin str.

40

Martinești str.

41

Moreni alee

42

Nedelcu Ion intr.

43

Nedelcu Ion str.

44

Micolae Pascu str.

45

°etre Lăzărescu str

46

Văcari str.

47

^âmnicu Sărat alee

48

^âmnicu Vâlcea alee

49 f

^âmnicu Vâlcea str.

50 f

Râmnicul Sărat str.

51 F

Releului str.

52 <

Satelitului str.

53 «

Schitului str.

54

Școlarilor str.

55 S

Sebeșana str.ZONA B5 - Sos. M. Bravu nr.452

1

2 _3

 • 4

 • 5

a

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15

J6

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26


Chiciurei str,___

Coconi, alee___

Detașamentului intr

Discului intr.__

Doliei__

Drumeagului str.__

Drumețului str.__________

Drumul între Vii___

Eșarfei str.________________

Gheorghiev intr._________

Gura Câlnăului alee

Mareș Scarlat str.__

Niță Elinescu str.__

Păcală, alee___

Pătlaginei str._____________

Pelinului str.__

Piscul Răchitei ___

Știrului str.__________________

Știubei str._________________

Tândală alee _____

Troscotului str.__

Văilor intr.__

Văilor str.__________________

Vântului str._______________

Vitan Calea# Mihai Bravu Voineasa str.


27 [Vrejului str.

ZONA B6-Bd. N. Grigorescu nr. 51

1

Câlnău alee

2

Albăstriței intr.

3

Antenei intr.

4

Conacului str.

5

Concursului intr.

6

Credinței str.

7

Drumul Malul cu Flori

8

Drumul Malul Roșu

9

Drumul Malul Spart            /ț

10

Eprubetei alee

7^

11

Fizicienilor alee

/ V

12

Fizicienilor str.

I c

I 2

13

Gospodăriei str.

V4

14

Ilie Caragea str.

țf UL„

15

Ilioara alee

16

Ilioara str.

17

Literei intr.

18

Lunca Merilor str.

19

Mădăraș alee

20

Malva str.

21

Mărului str.

22

Mostiștea alee

23

Nicolae Grigorescu Bd.

24

Patrioților str.

25

Prevederii alee

26

Prevederii str.

27

Rubinului intr.

28

Ștefan C-tin str.

29

Ticuș alee

30

Trapezului str.

31

Mioara str.

32

yiăhița intr.

33

yiăhița str.

34

7emeș str.ZONAC1

1

Barajul Bicaz alee

2

1 Decembrie 1918 Bd.

3

Băbeni str.

4

Bădeni intr.

5

Barajul Bistriței alee

6

Barajul Cucuteni alee nr. 5

7

Barajul Dunării alee

8

Barajul lezeru alee

9

Barajul Lotrului alee

10

Barajul Rovinari alee

11

Barajul Sadului alee

12

Barajul Uzului alee

13

Bârsei intr.

14

Basarabia Bd.             f *7

15

Buchetului alee            Ic/ li

16

Budacu alee               1 ol lp

17

C-tin Brâncuși str.                  V

18

Horbotei intr.

19

Liviu Rebreanu str. nr.

20

Lucrețiu Pătrășcanu str

21

Muncii intr.

22

Plenița alee

23

Pleșești str.

24

Rampei str.

25

Războieni str.

26

Salbei intr.

27

Sălcioarei str.

28

Sibiana alee

29

Sintești str.

30

Solidarității alee

31

Stoenești str.

32

Fextiliștilor alee

33

Fitan intr.ZONA C2

1

Adjud alee

2

Becației str.

3

Burdujeni str.

4

Calistrat Hogaș alee

5

Cindrel alee

6

Codrii Neamțului alee

7

Codrii Neamțului str.

8

Cozla str.

9

Ghiță Șerban str.                x'

10

Ion Agârbiceanu alee

11

Ion Tudor alee

/ V

c/

12

Ion Tudor str.

6 /

13

Leorda alee

-0\ 'l

14

Miniș str.

\C < \

15

Onisifor Ghibu alee

16

Pătulului str # Bd. Nicolae Grigorescu# th. Pallady

17

Petre lonescu str.

18

Postăvarul alee

19

Postăvarul str.

20

Drisaca Dornei str.

21

Radu Gheorghe str.

22

Rășinari str.

23

Stelian Mihale str.

24

Vârful cu Dor alee

25

\/ârfureni str.

26

^ăvideni aleeZONA C3- Str. losif Albu nr. 1


1_

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

9

_10

11

12

13

J4

15 J6

17

J8

19 JO

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34


Alexandru Popescu str. Armeniș str.____________

Avuției str.__

Brățării str,_______________

Buhuși alee___

Câmpineanca str.__

Ceairului str,_____________

Cioplea alee___

Ciucea alee__

Ciucea str.___

_Pdnul de Grădină str.

Dregătorului str.__

_ Drumul Gura Siriului___

Fetești alee___

_ Fetești str.__

Giurgeni alee__

Gura lalomiței str.__

Ion Cuibaru str._________

losif Albu str, nr. 1_______

losif Hodoș str.__________

Jean Steriadi str.________

Laceni alee____________

Lipănești alee__________

Liviu Rebreanu str.

Ozana str.

Pene Dumitru str,__

Perișoru alee__

Poștașului str.___________

Sergent Petre Petre str. Stan C-tin str.___________

Succesului str.__

Tehnicii str._______________

Valea Sadului str.__

Vărăști str.


ZONA C4-Str. N. Roșu nr. 22 1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

7

8^

 • 9

 • 10

11

12

13


Drumul Gura Arieșului Drumul Gura Caliței Drumul Gura Călmățui Drumul Gura Crivățului Drumul Gura Făgetului Drumul Gura Gârliței Drumul Gura Putnei Drumul Gura Racului Drumul Gura Sărății Drumul Gura Solicii Drumul Gura Vadului Drumul Gura Vlădesei Ghetu Anghel intr. + str.


ZONA C5-Str. N. Roșu nr. 22

 • 1  '19 Noiembrie         ~

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

J3

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

23


 • 24

 • 2528

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

 • 45

 • 46

 • 47

 • 48

 • 49

 • 50

 • 51

 • 52


Dudești-Pantelimon sos. Barcarolei str.____________

Bumbăcari str,__

Burluși str,__________

Că la ni_șțr______

Cătănoaia str___

Căzănești str.____________

Cazangiilor str. _____

Chilioara str.__________ _

Chimiei Intr. _____________

Cicoarei str.__

Confederației str._________

Crestei str.___

Cromului str.__

Cugir str.__________________

Culesului str._____________

Cunești str.__

3adu str.__________________

Dărăbani str__

Deltei str.__

Depozituluijsțr.__

Dimitrie Raleț str.

Drăgan C-tin str.__

Drumul între Tarlale

Drumul Sătenilor____

Dumitru Petre str.________

Economiei str.____________

Elbrus str.__

Eretelui str._________________

Everest str.         __ __

Floare Albastră str._______

Frăsinetului str.         ___

Gării Cățelu șos,__________

Gheorghe Doja str._______

Gheorghe Pană str,______

Ghețu Anghel str.__

Gologanului str.___________

Grigore lancu str, ______

Grindeiului str.__

Grota Lacurilor str.__

Hasmas str.__

Horezu str,__

Idealului str.____

Industriilor intr.__

Industriilor str.___

Ion Cuibaru str.__

Ion Pârjolescu str.____

Ion Șahighian str.__

losifești str._____

Irisului str.___

Lacul Greaca str. • 53 Lacul Lala intr.

 • 54 Lăzăreni str.


|ZONA C7- Str. Trapezului nr. 1

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11

12

13


Burniței str. ________

Drum Lunca Bisericii Drum Lunca llvei__

Drum Lunca Priporului Drum Lunca Prutului Drum Lunca Sătească Drumul Lunca Ozunului Drumul Lunca Târnavei Gura Vadului str._______

Mizil str._____________________

Pazon Marin str.__

Petrache Floarea str. Valea Buzăului str.


|ZONA C8- Str. Trapezului nr. 1

1

Drumu Lunca Vișagului

2

Drumul Balta Albina               x

3

Drumul Balta Arini              /<>

4

Drumul Balta Doamnei       / */

5

Drumul Balta Plopului

6

Drumul Lunca Cetății         \ o\

7

Drumul Lunca Jariștei

8

Drumul Lunca Mărcușului

9

Lemnișorului str.

10

Theodor Pallady Bd.

11

Victor Brauner str.ZONA C9- Str. Trapezului nr. 1

1

Drumul Lunca Dochiei

2

Drumul Lunca Mare             z'

3

Drumul Lunca Priporului

4

Drumul Lunca Rateș          / s/

5

Dudescu Splai                 I |

6

Drumul Lunca Veche         \

7

Drumul Malul Mierii            \$s

8

Nicolae Teclu str.
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANENr.JMfy din &£// .Z&tf

Anexa nr. 8

Nesecret


SITUAȚIA

FORȚEI DE MUNCĂ DESTINA TÂ REALIZĂRII SARCINILOR LA MOBILIZARE ȘI RĂZBOI

Nr. crt.

Denumirea meseriilor și funcțiilor de bază

Necesar

Existent la pace

Se asigură din existentul la pace

Deficit

Mod de asigurare a deficitului

Total

Din cure cu obligații militare

Total

Din care prin MLM*)

Din rândul persoanelor apte de muncă disponibile

De la alți operatori economici

De la AMOFM / altele**)

I. PERSONAL DE CONDUCERE

1.

Demnitari

2

2

1

2.

Secretar

1

I

1

3.

Administrator Public

1

1

1

4.

Arhitect Șef

1

1

I

5.

Directori

18

10

6.

Șefi Serviciu

60

25

II. PERSONa

L TEHNIC

1.

Funcționari publici (consilieri, experți, inspectori, referenți)

385

120

2.

Polițiști locali

325

281

III. MUNCITORI

1.

Muncitori calificați

29

25

2.

Muncitori necalificați

6

5

IV. PERSONAL ADMINIST

RATIVȘID

E DESERVIRE

1.

Personal administrativ

40

23SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

TOTAL:

...

868

493

...

...

...

...

...


*) Lucrări de mobilizare la locul de muncă pentru persoanele cu obligații militare

**) Instituțiile specializate în domeniul muncii și protecției sociale din subordinea / în coordonarea / sub autoritatea Ministerului Muncii. Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANETCts 3 AJi. /M 63.

Anexa nr. 9               '

Nesecret

PROIECTUL BUGETULUI PENTRU RĂZBOI AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3

în conformitate cu Ordinul nr. 1711 din 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și întocmirea bugetului de stat pentru război, publicat în Monitorul Oficial.
PROPUNERI privind bugetul de stat pentru război pe anul 2017 -la nivelul bugetelor locale-


Titular : *


Anexa nr. 4/1


- mii lei-


1

----ZU /----------------------------------------------r-

□REțA'xCzDenumire indicator

im

Program 2017

Influente plan de mobilizare ( + /-)

Propuneri buget stat pentru război

%

col 3/col

1

A

B

1

2

3=1+2

4=3/1

5002

TOTAL CHELTUIELI

958 403

-385.532

572.871

59.77

01

CHELTUIELI CURENTE

674.264

-165 269

508.995

75,49

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

253 176

-34.704

218.472

86,29

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

256.417

-92.216

164 200

64,04

30

TITLUL III DOBÂNZI

24.820

24.820

100,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

500

500

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISFRATIEI PUBLICE

28.257

-2.500

25.757

91,15

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.586

-11.586

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1 504

-1.504

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

82.306

-7.061

75.245

91,42

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

15.698

-15.698

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

220.263

-220.263

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

179 763

-179.763

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

40.500

-40.500

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

63.876

63.876

100.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

63.876

63.876

100.00

510002

Partea l-a Servicii publice generale

136.750

-37 110

99.640

72,86

5102

AUTORII ATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

107.338

-36.301

71.037

66,18

01

CHELTUIELI CURENTE

70.512

-1 085

69.427

98.46

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

39.000

-628

38.372

98.39

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

31.056

-1

31.055

100.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DINPag:    2


70


71


72


79


81


5402


01


20


50


51


70


71


5502


01


30


600002


6002


01


20


70


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POST ADERARE


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE


OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


TITLUL V FONDURI DE REZERVA


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARF.


TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI


ÎMPRUMUTURI


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL III DOBÂNZI


Partea Il-a Aparare, ordine publica si


siguranța naționala


APARARE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


CHELTUIELI DE CAPITAL


Program

2017


Influente plan de mobilizare ( + /-)

Propuneri buget stat pentru război

%

col 3/col

1

2

3=1+2

4=3/1

456

-456

35.216

-35.216

4.716

-4.716

30 500

-30.500

1610

1.610

100.00

1.610

1.610

100.00

4.591

-809

3.783

82.39

4.517

-735

3.783

83.74

1.228

-735

494

40.19

500

500

100,00

2 789

2.789

100.00

74

-74

74

-74

24.820

24.820

100.00

24 820

24.820

100.00

24.820

24.820

100.00

23.031

-437

22.594

98,10

130

-4

126

97,30

126

126

100.00

126

126

100,00

4

-4Program

2017


Influente plan de mobilizare


Pag:    3


Propuneri buget stat pentru război


col 3/col 1


71

6102

01

51

 • 70

 • 71

650002

6502

01

10

20

55

57

59

 • 70

 • 71

79

81

6602

01

10

6702

01

20


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNU ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Partea 111-a Cheltuieli social-culturalc

INVAT AMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DECAPITAU

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

CULTURA, RECREF.RE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


1 sl

fel

\i


Program

2017


Influente plan de mobilizare


7002


01


20


70


publica, locuințe, mediu si ape


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


CHELTUIELI DE CAPITAL


Pag:    4


Propuneri buget stat pentru război


col 3/col 1


Cod

Denumire indicator

Program

2017

Influente plan de mobilizare (+/-)

Propuneri buget stat pentru război

%

col 3/col

1

A

B

1

2

3=1+2

4=3/1

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

110.934

-110.934

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

10.000

-10.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

44.922

44.922

ioo.oo

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DF. CREDITE

44 922

44.922

100.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

100 000

-20.000

80.000

80,00

01

CHELTUIELI CURENTE

100.000

-20.000

80.000

80,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

100.000

-20.000

80.000

80.00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

17 720

-800

16.920

95,49

8402

TRANSPORTURI

17 720

-800

16.920

95.49

01

CHELTUIELI CURENTE

10.100

10.100

100.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

10.100

10 100

100,00

70

CHELTUIELI DF. CAPITAL

800

-800

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

800

-800

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

6.820

6.820

100,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

6.820

6.820

100,00

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-958 403

385.532

-572.871

59,77

Anexa nr. 4/1


PROPUNERI privind bugetul de stat pentru război pe anul 2017

-la nivelul bugetelor localc-

Titular : *                 Pag:    1       - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Program

2017

Influente plan de mobilizare (+/-)

Propuneri buget stat luntrii război

%

col 3/col 1

A

B

1

2

3=1+2

4=3/1

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1.780

-1.780

01

CHELTUIELI CURENTE

1.780

-1.780

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.780

-1.780

6808

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

1 780

-1 780

01

CHELTUIELI CURENTE

1.780

-I 780

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

1.780

-1.780

9908

EXCEDENT/DEFICIT

-1.780

1.780
ffszcct'Vt 7.


lun/w fo-ftyfri/irZ-

.


Cod


01


PROPUNERI privind bugetul de stat pentru război pe anul 2017 -la nivelul bugetelor locale-


Pag:


- mii lei-


Program

201710


20


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


70


CHELTUIELI DE CAPITAL


71


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


5410


AI.TE SERVICII PUBLICE GENERALE


01


CHELTUIELI CURENTE


10


TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL


20


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


70


CHEL I UȚELI DE CAPITAL


71


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


6110


01


10


20


70


71


6510


01


10


20


6710


01


10


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL


TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


1NVATAMANT


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


TITLUL I) BUNURI SI SERVICII


CULTURA, RECREERF. SI RELIGIE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Influente plan de mobilizare ( + /-)

Propuneri buget stat pentru război

%

col 3/col 1

2

3=1+2

4=3/1

52.193

-3 000

49.193

94.25

51.693

-2 500

49 193

95,16

21.934

-210

21.724

99.04

29.759

-2.290

27.469

92.30

500

-500

500

-500

3.206

-67

3.139

97.91

3.139

3.139

100,00

2.354

2.354

100.00

785

785

100,00

67

-67

67

-67

22.901

-433

22.468

98.11

22.468

22.468

100.00

18.900

18.900

100.00

3 568

3.568

100.00

433

-433

433

-433

21.846

21 846

100,00

21.846

21.846

100,00

230

230

100,00

21.616

21.616

100,00

3.030

-2.500

530

17,49

3.030

-2.500

530

17,49

450

-210

240

53,33


Cod

Denumire indicator

Program

2017

Influente jilan de mobilizare (+/-)

Propuneri buget stat pentru război

%

col 3/col 1

A

B

1

2

3=1+2

4=3/1

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.580

-2.290

290

11.24

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

1.210

1.210

100.00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.210

1 210

100,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.210

1 210

100.00

9910

EXCEDENT/DEFICIT

-52.193

3.000

-49.193

94,25
^Tart/'-r / eyftrrtT Îs <

Z/Z' />>V6?v4--'Z.

PROPUNERI privind bugetul de stat pentru război pe anul 2017 -la nivelul bugetelor locale-


Titular : *


Pag:    1


- mii lei-


Cod

Denumire indicator

Program 2017

Influente plan de mobilizare (+/-)

Propuneri buget stat pentru război

%

col 3/coI 1

A

B

1

2

3=1+2

4=3/1

5007

CREDITE INTERNE

53.322

-53.322

01

CHELTUIELI CURENTE

9.214

-9.214

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

9.214

-9.214

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

44.108

-44.108

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

44.108

-44.108

6507

INVATAMANT

3.472

-3.472

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 472

-3.472

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.472

-3.472

6707

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

701

-701

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

701

-701

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

701

-701

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

49.149

-49.149

01

CHELTUIELI CURENTE

9.214

-9 214

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

9.214

-9.214

70

CHELT UIELI DE CAPITAL           /I

39.935

-39.935

71

111 LUL XIII ACTIVE"NEiț+ANC IARE //

39.935

-39.935

1DE ȘEDINȚ/y          (SCITUL'

CABINET PRIMARTELEFON • ’i>              FAX         ): ■ r.jc- E-MAIL: .b ■ 'in-.v nr marlej.ro

Calea Dude.ti nr. >91, Sector 3, 03' 84, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2017 - 2020

în conformitate cu prevederile art. 41 și 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice au atribuții privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003, autoritățile administrației publice locale desfășoară activități de pregătire pentru apărare și întocmesc documente de mobilizare, având atribuția de a înființa comisii de apărare formate din salariați cuprinși în organigramele proprii, care vor funcționa ca organe de specialitate, de a menține permanent într-o stare corespunzătoare scopului pentru care au fost create obiectivele de pregătire a teritoriului și elementele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul național de apărare pe care le administrează și exploatează, de a stabili din timp de pace și de a asigura punerea în aplicare a variantelor de folosire a mașinilor și utilajelor specifice intervenției pentru înlăturarea urmărilor acțiunilor militare, precum și coordonarea permanentă pe durata stării de mobilizare sau a stării de război, alături de structurile militarizate, în vederea restabilirii activității.

De asemenea, art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 1204/2007 prevede că instituțiile publice au obligația să își asigure forța de muncă necesară pentru realizarea integrală a sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare și pentru satisfacerea nevoilor de apărare pe timpul stării de urgență, al stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război și totodată să disponibilizeze personalul cu obligații militare stabilit din timp de pace pentru completarea unităților militare, în situațiile prevăzute de lege.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de adresa nr. 1081/B/23.08.2017 a Ministerului Afacerilor Externe - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Serviciul Probleme Speciale al Municipiului București înregistrată cu nr. 69454/25.08.2017 și de raportul de specialitate nr. 338844/19.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane - Biroul Securitate și Sănătate în Muncă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE BIROUL SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

TELEFON (004021) 318 03 23 • 28 FAX (004 O2i) 31803 04 E-MAIL resurseuma'.egipnn 3-e3.ro

Calea Dubești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 338844/ 19.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea

Carnetului cu documentele de mobilizare al Consiliului Local Sector 3

în conformitate cu prevederile art. 4. lit. f), pct. 8 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem dc Apărare a Țării, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 11, alin. (1) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit Planul dc mobilizare a economiei naționale pentru apărare.

Carnetul de mobilizare reprezintă documentul de mobilizare, specific domeniului de activitate al autorității publice, prin care se concretizează planificarea pregătirii economiei naționale pentru apărare. Structura și conținutul carnetului de mobilizare s-a stabilit în conformitate cu metodologiîle transmise de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, conform adresei nr. 1081/B/23.08.2017.

Autoritățile administrației publice locale au atribuția de a stabili din timp dc pace și a asigura punerea în aplicare a variantelor de folosire a mașinilor și utilajelor specifice intervenției pentru înlăturarea urmărilor acțiunilor militare, precum și coordonarea permanentă pe durata stării de mobilizare sau a stării de război, în vederea restabilirii activității.

Ca urmare, Primăria Sectorului 3, prin Biroul Securitate și Sănătate în Muncă, a întocmit Carnetul cu documentele de mobilizare, care cuprinde măsuri, acțiuni și responsabilități privind punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei Municipiului București pentru apărare, avizat de Serviciul Probleme Speciale al Municipiului București și care urmează să fie aprobat de către Primarul Sectorului 3, cu acordul Consiliului Local Sector 3.

Carnetul cu documentele de mobilizare cuprinde 9 anexe, nesecrete, după cum urmează:

 • - anexa nr. 1: principalele acte normative ce reglementează organizarea activităților pentru starea de mobilizare, starea dc război și întocmirea documentelor de mobilizare;

 • - anexa nr. 2: personalul de conducere al Primăriei Sectorului 3 și al Comisiei pentru Probleme de Apărare;

 • - anexa nr. 3: planul de măsuri desfășurate în perioada premergătoare punerii în aplicare a Planului de mobilizare a economiei pentru apărare;

 • - anexa nr. 4: planul de măsuri desfășurate pentru punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei pentru apărare;

 • - anexa nr. 5: planul de măsuri desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor din Planul dc mobilizare a economiei pentru apărare:

 • - anexa nr. 6: programul de aprovizionare cu produse alimentare destinate consumului raționalizat al populației sectorului 3;

 • - anexa nr. 7: rețeaua de magazine care urmează să distribuie produse alimentare în regim raționalizat și străzile arondate;

Dalele dumneavoastră personale suni prelucrate <le Primăria Sectorului 3 in conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 201<> in scopul îndeplinirii atribuirilor legale. Dalele pot Ti dezvăluite unor terii in baza unui teniei legal.iiistilicat. Vă puteți exercita drepturile preș azule in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3                      1

*****SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE BIROUL SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

război;


- anexa nr. 8: situașia forțri de muncă destinată realizării sarcinilor la mobilizare și

- anexa nr. 9: proiectul bugetului pentru război al Consiliului Local al Sectorului 3.

Carnetul de mobilizare se păstrează de către președintele comisiei pentru probleme dc apărare, prin structura cu atribuții de evidență militară, având acces numai conducătorul instituției și membrii comisiei pentru probleme dc apărare.

Carnetul de mobilizare se pune la dispoziție pentru consultare persoanelor care execută controale, altele decât cele aparținând Instituției Prefectului Municipiului București -A.N.R.S.P.S., Serviciul Probleme Speciale al Municipiului București, numai cu acordul șefului acestuia.

Actualizarea carnetului de mobilizare se face la schimbarea sarcinilor obligatorii la mobilizare, prin modificarea și completarea anexelor 1 - 9.


ȘEF BIROU,

AURELIA SER BAN

GUVERNUL ROMÂNIEI

Kp MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE SERVICIUL PROBLEME SPECIALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


P-ța Presei Libere nr. 1, corp B, et. 4, sect. 1, București


INSTITUȚIA PREFECTULUI


tel/fax: 021.313.63.83, e-mail: stps.b@anrsps gov.ro


__________-MUNICDWLHI BUCUREȘTI

RIMĂRIA SECTORULUI 3 COMUMCARE

ViCril CONSILIERE S' ÎNDRUMARE

: ,'j TA R t ■ : c '> ■ K E


î«-M

INTHARt/IEȘIREHr.....


Nesecret Exemplar iu-. /

Nr./&j7//3 din        2^/7-


PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI Domnului primar Robert Sorin NEGOIȚĂ


în conformitate cu prevederile art. 4 lit. f) nr. crt. 8 din Legea rf/. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare rz Țării, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat prin Hotărârea nr. 00178/29.11.2016, Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, valabil în perioada 2017-2020.

Ca urmare, Primăriei Sectorului 3 București îi revine sarcina de a întocmi carnetul cu documentele de mobilizare, document care cuprinde măsuri, acțiuni și responsabilități privind punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei municipiului București pentru apărare, valabil în perioada 2017-2020 și care se avizează de Serviciul Probleme Speciale București. Modelul de carnet cu documentele de mobilizare, precum și metodologia de întocmire a acestuia, sunt prevăzute în anexele nr. 1-2 și inscripționate pe suportul magnetic atașat, anexa nr. 4.

Deasemenea, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, ta mobilizare și pe timpul stării de război, instituția dumneavoastră are obligația de a întocmi și actualiza documentele de mobilizare la locul de muncă pentru personalul propriu necesar desfășurării activităților la mobilizare și război, care vor fi transmise spre avizare Serviciului Probleme Speciale București.

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce revin autorităților administrației publice locale privind stabilirea din timp de pace și asigurarea punerii în aplicare a variantelor de folosire a mașinilor și utilajelor specifice intervenției pentru înlăturarea urmărilor acțiunilor militare din dotarea operatorilor economici de resort, precum și coordonarea permanentă pe durata stării de mobilizare sau a stării de război a activității respectivilor operatori economici pentru intervenții la obiectivele de importanță vitală avariate, în vederea restabilirii activității acestora, vă transmitem, spre informare, Situația mijloacelor specifice intervenției pentru înlăturarea urmărilor acțiunilor militare, existente în București (anexa nr. 3). Menționăm faptul 1 din 1

că această situație a fost transmisă și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucuresti-Ilfov.

5

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Probleme Speciale București, folosind datele din antet.

Anexe:

- nr. 1 - Carnetul cu documentele de mobilizare - model, 1 exemplar cu 11 file -

nesecret;

 • - nr. 2 - Metodologia de întocmire a Carnetului de mobilizare, 1 exemplar cu 2 file - neseceret.

 • - nr. 3 - Situația mijloacelor specifice intervenției pentru înlăturarea urmărilor acțiunilor militare, existente în București, 1 exemplar cu 4 file - nesecret;

 • - nr. 4 - suport magnetic CD inscripționat cu Carnetul cu documentele de mobilizare și Situația mijloacelor specifice intervenției pentru înlăturarea urmărilor acțiunilor militare, existente în București nr. B59/NS/09.08.2017.

ȘEFUL SERVICIULUI PROBLEME SPECIALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Col.

Fldi&rCIOANCA

2 din 1SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE BIROUL SECURITATE Șl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


Nr. 338875/ 19.03.2019Având în vedere prevederile art. 4, lit. f), pct. 8 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 11. alin. (1) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare, întocmit conform Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, transmis de Serviciul Probleme Speciale al Municipiului București, din cadrul Administrației Naționale a Rezervelor dc Stat și Probleme Speciale.

Se impune emiterea următoarei Hotărâri de Consiliu:

Hotărâre privind aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare

Vă transmitem alăturat Proiectul de hotărâre și Raportul de specialitate.


Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 20K. în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți in baza unui temei legal juslilicat. Vă puteți exercita drepturile pt.n.i utc în Regulamentul L!E 2016'679. printi-o cerere scrisă, semnată șt datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3                        1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.........

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

de pe ordinea de zi /consideră că acesta A FOST / NU AEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, kUMCĂrADRIANA


SECRETAR,

HONTARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTON IO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STEL1AN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

2.


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................de pe ordinea de zi /

suplimentareaordiftH-dezi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordiniLpublice și respectarea drepturilor cetățenilor. întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../zL......de pe ordinea de zi / supiimentarea-ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN