Hotărârea nr. 178/2019

HCLS3 nr.178 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexelor nr.l și 2 ale HCLS.3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 și HCLS 3 nr.86/31.01.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.346147/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 345737/22.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • -  HCLS 3 nr. 177/28.03.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  HCLS 3 nr. 252/26.06.2018 stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. modificată și completată prin HCLS 3 nr. 5 78/19.12.2018 și HCLS 3 nr.86/31.01.2019;

 • -  Adresa nr.345779/22.03.2019 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

A

In conformitate cu prevederile:

Art.31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată2 , cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin.(l) și art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Anexele nr.l și 2 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1.Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l a HCLS 3 nr.252/26.06.2018 se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

conformitate cu prevederile art.8 alin. (1) din Legea nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Spații Comerciale

Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția șefului serviciului Consiliere și îndrumare)

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Fond Funciar

Serviciul Digitalizare și Arhivare Electronică

Serviciul Prelucrare Arhivistică

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția șefului de serviciu)

Biroul Ridicări Auto

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern

Compartiment Fond Imobiliar

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu) ”

2. Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2 a HCLS 3 nr.252/26.06.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

“In conformitate cu prevederile art.8 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă) Direcția Servicii Publice

Șef Serviciu la Serviciul Administrativ

Șef Serviciu Consiliere și îndrumare”

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 252/26.06.2018, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 și HCLS 3 nr.86/31.01.2019. rămân neschimbate.

Art.III. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Serviciul Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 178

DIN 28.03.2019CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 O2î) 318 03 04 E-MAIL cabinetprirr.ar 4CprimaHe3.ro

Calea-Dudesti.nr. 191, Sector 3. 031084. București

SECTOR 3

EXPUNERE DE MOTIVE


CABINET PRIMAR

Nr.


JtyQÂl:

.....

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr.l și 2 ale

HCLS.3 nr.252/26.06.2018 referitoare la stabilirea salariilor de baza aferente

funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 și HCLS 3 nr.86/31.01.2019.

Analizând atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 3 pentru Serviciul Consiliere și îndrumare, funcția de Șef Serviciu Consiliere și îndrumare poate fi considerată ca fiind o funție cu grad ridicat de responsabilitate decizională, impact major și o complexitate a muncii la un nivel ridicat.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 345737/22.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane, precum și modificările propuse ca urmare a reorganizării Direcției Comunicare, se impun următoarele:

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l:

în loc de Direcția Comunicare va fi Direcția Comunicare ( cu excepția șefului Consiliere și îndrumare)

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

- va fi introdus și Șef Serviciu Consiliere și îndrumare

în consecință, rezultă necesitatea aprobării modificării și completării Anexelor nr. 1 și 2 ale HCLS 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin HCLS 3 nr.578/19.12.2018 și HCLS 3 nr.86/31.01.2019 și consider că se impune promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local Sector 3.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 345737/22.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea și completarea Anexelor nr.l și 2 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”

utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018 si H.C.L.S.3 nr.86/31.01.2019

9

Având în vedere:

 • >  Hotărârea Consiliului Local referitoare la reorganizarea Direcției Comunicare;

 • >  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată și completată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018 și H.C.L.S.3 nr.86/31.01.2019;

 • >  prevederile art.8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • >  referatul Compartimentului Cabinet Primar înregistrat cu nr.345693/22.03.2019 privind trecerea funcției publice de Șef Serviciu Consiliere și îndrumare pe anexa nr. II a H.C.L.S. 3 nr.252/26.06.2018;

Modificările propuse ca urmare a reorganizării Direcției Comunicare, sunt următoarele:

 • >  la Punctul 1 din Nota la Anexa nr. 1:

în loc de Direcția Comunicare va fi Direcția Comunicare (cu excepția șefului Consiliere și îndrumare)

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

va fi introdus și Șef Serviciu Consiliere și îndrumare

ca urmare a celor prezentate, propunem modificarea și completarea Anexelor nr.l și 2 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată si completată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018 și H.C.L.S.3 nr.86/31.01.2019.


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 02,) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

nr. 345693/22.03.2019

REFERAT

o

Având în vedere criteriile generale de ierarhizare a posturilor, prevăzute de art.8 alin (1) si art.ll din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând atribuțiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Sectorului 3 pentru Serviciul Consiliere și îndrumare, funcția de Șef Serviciu Consiliere și îndrumare poate fi considerată ca fiind o funcție cu grad ridicat de responsabilitate decizională, impact major și o complexitate a muncii la un nivel ridicat, având în vedere volumul și complexitatea petițiilor, adreselor și solicitărilor adresate Primăriei Sectorului 3.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, funcția publică de Șef Serviciu Consiliere și îndrumare va trece de pe anexa I pe anexa II HCLS 252/2017.

)

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGO1TA

Negoita Robert Sorin

22/03/2019 11:13:11 UTC+02

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. înregistrare:

CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •  Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 pentru modificarea și completarea Anexelor nr.l și 2 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ^Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate, modificată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018;

 • •   Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • •   Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr.l și 2 ale H.C.L.S.3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate, modificată prin H.C.L.S.3 nr.578/19.12.2018;

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.........//,............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........................ .........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........././...........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ

MEMBRI:HONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......(Li.............de pe ordinea de zi /

suplimentareauirdniii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea Qrdinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOSEîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOAN