Hotărârea nr. 176/2019

HCLS3 nr.176 din 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare Ia evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.34573 l/CP/22.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 344022/21.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • -  Referatul nr.343488/21.03.2019 al Secretarului Sectorului 3;

 • -  Adresa nr.344126/21.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 623 alin. (1) lit. e) și alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisie de servicii publice, comerț și prestări servicii;

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • - Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

 • -  Raportul Comisiei pentru învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

 • -  Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă "'Propunerea Consiliului Local al Sectorului 3"" privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3, domnul Marius Mihăiță, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018 - 31.01.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


aNEAZĂ

AR IĂIȚĂ

NR. 176

DIN 28.03.2019

Numele și prenumele funcționarului public evaluat: MIHĂIȚĂ MARIUS

Funcția publică: SECRETAR AL SECTORULUI 3

Perioada evaluată: de la 01.01. 2018 la 31.12.2018OBIECTIVE , INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, ACTIVITĂȚI REALIZATE:

 • 1. Obiectiv - Să organizeze, să participe și să asigure legalitatea și transparența ședințelor CLS3 și a hotărârilor adoptate, cu respectarea termenelor legale.

Indicator de performanță: Reducerea numărului plângerilor prealabile/ acțiunilor privind nelegalitatea ședințelor și a hotărârilor adoptate, respectiv creșterea numărului acțiunilor în instanță câștigate.

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

în anul 2018 au fost organizate 33 de ședințe ale Consiliului Local și adoptate un număr de 598 de hotărâri.

5

2.

Dintre acestea, 61 de hotărâri au fost cu caracter normativ, din care pentru 51 de hotărâri s-au efectuat activitățile privind transparența decizională iar 10 au fost adoptate în procedură de urgență.

3.

Nu au fost înregistrate plângeri prealabile sau promovate acțiuni în instanță motivate de nerespectare a procedurii de organizare a ședințelor sau de adoptare a hotărârilor cu nerespectarea transparenței.

4.

Pentru 3 hotărâri (HCL nr. 152 - reorganizare PS3, nr. 153 -reorganizare DGASPC și nr.16 - regulament atribuire locuri parcare) au fost promovate acțiuni în instanță, dintre care pentru HCL nr. 16/2018 instanța de fond a respins cererea, celelalte fiind în curs de judecată.

5.

Pentru 5 hotărâri au fost formulate plângeri prealabile (HCL nr. 17, nr. 517, nr. 518, nr. 524 și nr. 586), fiind comunicat răspuns în termenul legal.

6.

Pentru HCL nr. 495/2018 a fost formulată plângere prealabilă de către Prefectura București, aceasta fiind însușită prin adoptarea HCL 91/2019;

 • 2. Obiectiv - Să asigure gestionarea eficientă a procedurilor administrative în relația dintre consiliul local și primar, precum și dintre aceștia și prefect.

Indicator de performanță: Transmiterea în termen a actelor administrative, raportat la numărul total de acte emise/adoptate.

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

în anul 2018 au fost adoptate 598 hotărâri ale Consiliului Local și emise un număr de 5.814 dispoziții de către Primarul Sectorului 3, toate fiind transmise în termenul legal;

5*

 • 3. Obiectiv - Să asigure permanent și eficient asistența de specialitate compartimentelor care propun emiterea dispozițiilor Primarului sau inițierea proiectelor de hotărâri de către Primar, precum și consilierilor sau altor persoane care au această calitate.

Indicator de performanță: Creșterea numărului actelor administrative emise/adoptate de autoritățile locale cărora li s-a acordat asistență de specialitate raportat la numărul total de acte.

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

A fost asigurată asistența de specialitate pentru 598 de hotărâri și 5.814 dispoziții;

5"

 • 4. Obiectiv - Să asigure permanent de respectarea cvorumului necesar pentru ședințele comisiilor din care face parte

Indicator de performanță: Realizarea cel puțin a unui procent de 80% de ședințe/lună cu respectarea cvorumului, raportat la numărul total de ședințe de comisii

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

Au fost organizate ședințe ale Subcomisiei Locale de Fond Funciar, Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită conform Legii nr. 550/2002.

5

 • 5. Obiective - Să îndrume și să coordoneze activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local, conform dispoziției de delegare

Indicator de performanță: Realizarea cel puțin a 80% din indicatorilor de performanță de către structurile pe care le coordonează, raportat la totalul indicatorilor stabiliți

Nr.crt

ACTIVITĂȚI REALIZATE

NOTĂ

1.

Prin Dispozițiile nr. 137/23.01.2018 și nr. 3008/28.06.2018, au fost delegate atribuțiile de coordonare a Serviciului Fond Funciar și a Direcției Asistență Legislativă, în componența căreia sunt Biroul Relații Consiliul Local, Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă, Serviciul Autoritate Tutelară, Compartiment Evidență Electorală și Compartiment Spații Comerciale, toate acestea realizând indicatorii de performanță stabiliți pentru realizarea obiectivelor.

5"

Criteriile de performanță utilizate în evaluare

Nota

Comentarii

1. Capacitatea de a organiza

îT

2. Capacitatea de a conduce

£■

3. Capacitatea de coordonare

4. Capacitatea de control

6-

5. Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate

5

6. Competența decizională

7. Capacitatea de a delega

5"

8. Abilități în gestionarea resurselor umane

5"

9. Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului

5

10. Abilități de mediere și negociere

5

11. Obiectivitatea în apreciere

5~

12. Capacitate de implementare

5

13. Capacitate de a rezolva eficient problemele

5

14. Capacitatea de asumare a responsabilităților

s

15. Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite

16. Capacitatea de analiză și sinteză

5

17. Creativitate și spirit de inițiativă

5"

18. Capacitate de planificare și de a acționa strategic

S

19. Competența în gestionarea resurselor alocate

5

CABINET PRIMAR


romania2019.eu


TELEFON <   )              FAX : 021) J •. E-MAIL cat m-"        r>r sariej.ro

Calc 1 Dude ti nr. igi. Sector 3, < .• -.4, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3" referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiecărui funcționar public i se aplică procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale în raport cu realizarea obiectivelor individuale.

Astfel, calitatea de evaluator pentru Secretarul Sectorului 3 o are, conform prevederilor art. 623 alin. (1) lit. e) și alin. (4) din legea sus menționată "primarul,........, pentru secretarul ...............subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe

baza propunerii consiliului local,....".

Luând în considerare cele prezentate, precum și Referatul nr. 343488/21.03.2019 al Secretarului Sectorului 3, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 344022/21.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, în vederea formulării de către Consiliului Local al Sectorului 3 a propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3, domnul Marius Mihăiță, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018 - 31.01.2018.


SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 344022/21.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018

Avînd în vedere:

 • - prevederile art. 62* din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare ''evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic

 • - prevederile art. 623 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. (3) din același act normativ, pentru secretarii sectoarelor municipiului București, calitatea de evaluator o are primarul, pe baza propunerii consiliului local, la întocmirea raportului de evaluare a acestora, primarul luând în considerare propunerea consiliului local;

 • - referatul Secretarului Sectorului 3 înregistrat cu nr.343488/21.03.2019 privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare 1a evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018;

Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Sectorului 3 să aprobe propunerea privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, care va sta la baza întocmirii raportului de evaluare de către Primarul Sectorului 3.
TELEFON (004 O2î) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL secretar: ■'prin J.ro

Calei Dudeyti nr. 191, Sector 3, 035084, BucureștiREFERAT

privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre privind aprobarea „Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Municipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018

în conformitate cu prevederile art. 621 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare "'evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic”.

Potrivit prevederilor art. 623 alin. (1) lit. e) coroborat cu alin. (3) din același act normativ, pentru secretarii sectoarelor municipiului București, calitatea de evaluator o are primarul, pe baza propunerii consiliului local, la întocmirea raportului de evaluare a acestora, primarul luând în considerare propunerea consiliului local.

Pentru fiecare dintre componentele evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 la 5.

Nota 1 reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanță și, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanță, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim.

Punctajul final al evaluării performanțelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor obținute pentru obiectivele individuale și criteriile de performanță.

In urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.

Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanțelor profesionale individuale, după cum urmează:

 • a) pentru un punctaj între 1,00 și 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător;

 • b) pentru un punctaj între 2,01 și 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;

 • c) pentru un punctaj între 3,51 și 4,50 se acordă calificativul bine;

 • d) pentru un punctaj între 4.51 și 5,00 se acordă calificativul foarte bine.

Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Sectorului 3 să aprobe propunerea privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, care va sta la baza întocmirii raportului de evaluare de către Primarul Sectorului 3.

în acest sens, vă prezint obiectivele individuale și indicatorii de performanță stabiliți pentru anul 2018, precum și modul de realizare al acestora.


Obiective în perioada evaluată

% din timp

Indicatori de performanță

Mod de realizare

1. Să organizeze, să participe și să asigure legalitatea și transparența ședințelor CLS3 și a hotărârilor adoptate

40

Reducerea numărului plângerilor prealabile/ acțiunilor privind nelegalitatea ședințelor și a hotărârilor adoptate, respectiv creșterea numărului acțiunilor în instanță câștigate

în anul 2018 au fost organizate 33 de ședințe ale Consiliului Local și adoptate un număr de 598 de hotărâri.

Dintre acestea, 61 de hotărâri au fost cu caracter normativ, din care pentru 51 de hotărâri s-au efectuat activitățile privind transparența decizională iar 10 au fost adoptate în procedură de urgență.

Nu au fost înregistrate plângeri prealabile sau promovate acțiuni în instanță motivate de nerespectare a procedurii de organizare a ședințelor sau de adoptare a hotărârilor cu nerespectarea transparenței.

Pentru 3 hotărâri (HCL nr. 152 -reorganizare PS3, nr. 153 - reorganizare DGASPC și nr.16 - regulament atribuire locuri parcare) au fost promovate acțiuni în instanță, dintre care pentru HCL nr. 16/2018 instanța de fond a respins cererea, celelalte fiind în curs de judecată.

Pentru 5 hotărâri au fost formulate plângeri prealabile (HCL nr. 17, nr. 517, nr. 518, nr. 524 și nr. 586), fiind comunicat răspuns în termenul legal.

Pentru HCL nr. 495/2018 a fost formulată plângere prealabilă de către Prefectura București, aceasta fiind însușită prin adoptarea HCL 91/2019

2. Să asigure gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și dintre aceștia și prefect

10

Transmiterea în termen a actelor administrative

în anul 2018 au fost adoptate 598 hotărâri ale Consiliului Local și emise un număr de 5.814 dispoziții de către Primarul Sectorului 3, toate fiind transmise în termenul legal


3. Să asigure asistența de specialitate compartimentelor care propun emiterea dispozițiilor Primarului sau inițierea proiectelor de hotărâri de către Primarul Sectorului 3, precum și consilierilor sau altor persoane care au această calitate

20

Creșterea numărului actelor administrative emise/ adoptate de autoritățile locale

A fost asigurată asistența de specialitate pentru 598 de hotărâri și 5.814 dispoziții

4. Să asigure în bune condiții și să participe la ședințele comisiilor din care face parte

10

Realizarea cel puțin a unei ședințe/lună

Au fost organizate ședințe ale Subcomisiei Locale de Fond Funciar,

Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită conform Legii nr. 550/2002,

Comisiei pentru protecția copilului.

5. Să îndrume și să coordoneze activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3 și a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local, conform dispoziției de delegare

20

Realizarea indicatorilor de performanță de către structurile pe care le coordonează /

Prin Dispozițiile nr. 137/23.01.2018 și nr. 3008/28.06.2018, au fost delegate atribuțiile de coordonare a Serviciului Fond Funciar și a Direcției Asistență Legislativă, în componența căreia sunt Biroul Relații Consiliul Local, Serviciul Asistență Tehnică ^Legislativă, Serviciul Autoritate Tutelară, Compartiment Evidență Electorală și Compartiment Spații Comerciale, toate acestea realizând indicatorii de performanță /stabiliți pentru realizarea obiectivelor.


SECRET

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANEromania2019.eu

3reședmția României la Consiliul Uniunii Europene

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •  Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3 privind aprobarea “Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea perfermanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Muncipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018^

 • •  Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • •   Proiectul de hotărâre privind aprobarea “Propunerii Consiliului Local Sector 3” referitoare la evaluarea perfermanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 3 al Muncipiului București pentru activitatea desfășurată în anul 2018;

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.........../............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de.........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........^...-......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLHA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEEAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNieATADRIANA

MEMBRI:    }

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


HONTARU VALERICA

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul..........Ș.............de pe ordinea de zi /

supliijientftrea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                .................

Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii, întrunită în ședința din data de                .......... ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......?.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de servicii publice, comerț si prestări servicii, avizează FAVORABIL NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

........... ’.. .^.        f<z.,Z.. <7?/.&.£       . ./?/. ff.SÎ......


PREȘEDINTE, CORNEANU ANTONIO

MEMBRI.

VASILIU MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

GALBENU MIRCEA MIHAI

MĂLUREANU LIVIU

DUMITRU CONSTANTIN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIANPETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

de pe ordinea de zi /

22.03- 2o!9


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ^..‘...^(.5............., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul .....Zi......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NlJLA-FOSTÎntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NisEAVGRABÎETproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMAELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......2?...............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data                ....................

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de .....£ 2.           a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ,a5........de pe ordinea de zi

/ suplimențarea^ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA-4TJST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....jâ................de pe ordinea de zi /

suplimențareanrdinii de zi a ședinței ordinare din data de               ...............

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de             ...................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NIJJUF0STîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, z

DOBRE ylLriXA^bRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.......11................de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de .....^.J....Q.2.....<;£1/.X........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ...^L^..'..C.â           a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......j........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA ,

MEMBRI.               Or

PELINARU CORNEL       /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEA INOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...........3...........depe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de?A.~.;.Q~?;.±P.\^............

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data                       ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..3...............

de pe ordinea de zi / suplimentareT'ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: . .C. .A                ....................................


MEMBRI:FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...A..................de pe ordinea de zi /

suplim^ntareaordinii de zi a ședinței ordinare din data de              ..................

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de               ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .3.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU^rFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....................................................

P

voieMEMBRI:

PELINARU CORNEL


TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA


FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI


GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU


PETRESCU ELENA