Hotărârea nr. 175/2019

HCLS3 nr.175 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară,

întrunit în ședință ordinară azi 28.03.2019

Având în vedere :

Expunerea de motive nr.328969/CP/l 1.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -   Raportul de specialitate nr. 315975/28.02.2019 al Direcției Servicii Publice;

HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București;

HCLS 3 nr.579/19.12.2018 privind aprobarea preluării activității referitoare la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București;

 • -  Adresa nr. 315968/28.02.2019 a Direcției Servicii Publice;

în conformitate cu prevederile:

Art. 63 alin. (5) lit. a) coroborat cu art. 83 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 alin. (4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HCGMB nr. 124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -   Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE :

ArtL Regulamentul referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2018. se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, lit. (a) și lit. c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” a) Parcaj de reședință - se înțelege orice spațiu care este aferent imobilelor cu destinația de locuință care poate fi atribuit spre folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care locuiesc în acestea și/sau care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediu social sau punct de lucru;

c) Utilizarea parcajului de reședință - folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor, astfel:

- gratuit pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu dizabilități;

~ cu plată; ”

2. La articolul 2, după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) și lit. g), care vor avea următorul cuprins:

” f) Taxa anuală de parcare - taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință conform HCGMB anual privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.

g) Valoarea de atribuire - tariful licitat care include și taxa anuală de parcare, tarif care va fi achitat o singură dată (în anul în care are loc licitația), urmând ca din anul următor lic itației, să fie achitată taxa anuală de parcare prevăzută la litera (f).”

3. La art 3, alin. (1) și preambulul alin. (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Locurile de parcare din parcările de reședință vor fi licitate/atribuite numai după amenajarea, semnalizarea verticală și orizontală și numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință.

(2) Regula generală de atribuire a parcărilor de reședință libere constă în atribuirea a câte unui loc de parcare pentru fiecare adresă de domiciliu/re ședință/ sediu social sau punct de lucru, astfeld

4. La articolul 4, punctele 1,3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”l.în parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/utilizatorilor de autoturisme. Deținerea unui autoturism în proprietate sau în folosință este condiție obligatorie pentru a participa la procedura de licitare/ atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru mijlocul respectiv de transport, impozitul să se datoreze către bugetul local Sector 3, în baza prevederilor codului fiscal și să fie înregistrat în evidențele fiscale ale DGITL Sector 3."

 • 3. Pentru persoanele juridice solicitante trebuie să facă dovada că au sediu social sau punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 3 al Municipiului București;

 • 4. Locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 m față de limita blocului, declarat în cerere, la care își are adresa de domiciliu/reședința solicitantul. ”

5. La articolul 5, alin. (1), după lit. b) se introduce litera (c), va avea următorul cuprins:

”c) In situația în care două persoane dețin autorizații de parcare în aceeași baterie și doresc să facă schimb între locurile de parcare deținute, acestea pot face acest schimb în baza unui acord scris și semnat de ambele părți, transmis către direcția de specialitate în vederea operării în baza de date a schimbului și emiterii noilor autorizații, ”

6. La articolul 5, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (2) In parcările de reședință se atribuie în mod prioritar, fără licitație :

 • a) gratuit, locuri de parcare persoanelor cu handicap locomotor, care dovedesc cu documente că dețin în proprietate/utilizare un autoturism pentru care se plătește impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Sectorului 3, sau sunt în evidențele fiscale ale DGITL Sector 3 și sunt scutite de la plată conform legii;

 • b) persoanelor care au deținut un loc de parcare anterior datei de 01.02.2018 sau cărora li s-au atribuit un loc de parcare în perioada 01.02.2018-28.02.2019 și care au pierdut dreptul de utilizare din cauza neplății obligațiilor la bugetul local, dacă fac dovada plății integrale a acestora.

 • c) persoanelor cărora li s-au atribuit un loc de parcare și care au pierdut dreptul de utilizare din cauza schimbării domiciliului, dacă fac dovada că noul domiciliu este în sectorul 3.

 • d) Persoanelor care au deâinut un loc de parcare anterior datei de 01.02.2019 sau cărora li s-au atribuit un loc de parcare în perioada 01.02.2018-28.02.2019 ți care au pierdut dreptul de utilizare ca urmare a retrocedării terenurilor pe care au fost amenajate locurile de parcare respective ”,

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

’4rt.6. (1) In cazul în care utilizatorii parcărilor de reședință cărora le-au fost atribuite locuri de parcare, nu mai îndeplinesc condițiile de acordare prevăzute la art.4 precum și în situația în care taxa pentru utilizarea locurilor de parcare nu este achitată în condițiile și la termenele prevăzute la art.26 și 27, aceștia pierd dreptul de utilizare a respectivelor locuri de parcare. Depășirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivația fostului utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil pentru a fi scos la. următoarea licitație publică/atribuire organizată.

(2) Persoanele fizice și/sau juridice care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare, vor putea solicita un alt loc de parcare, dacă sunt îndeplinite condițiile generale de atribuire prevăzute în prezentul regulament. ”

8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art, 7. (1) în fiecare lună a anului în curs, după caz , direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3, va stabili situația locurilor de parcare libere care pot fi atribuite, situație care va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Sectorului 3 și Asociațiilor de proprietari ale imobilelor care au arondate parcări în care se regăsesc locuri libere.

(2) Cererile de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs. ”

9. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.8. Cererile având ca obiect atribuirea locului de parcare, vor fi depuse la Registratura sediului central al Primăriei Sectorului 3, sau Online pe adresa parcări(dprimarie3.ro și vor fi însoțite de următoarele documente:

Persoane fizice:

 • 1.  Cerere;

 • 2.  Copie B.I./C.I.

 • 3. Documente privind domiciliul/ reședința:

 • 4.  Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință , copie după cartea de identitate a mașinii;

 • 5. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;

 • 6.  Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;

 • 7.  Certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, dacă este cazul; Persoane juridice (pot depune numai în Etapa II):

 • 1.  cerere;

 • 2.  act de proprietate, contract de închiriere imobil, după caz;

 • 3.  certificat emis de Registrul Comerțului care să ateste că societatea nu este radiată din evidențe, nu mai vechi de 30 zile la data licitației;

 • 4.  copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau folosință;

 • 5. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil; ”

10. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 9. Situația centralizatoare a locurilor de parcare libere ce urmează a fi atribuite și a persoanelor care au depus cereri, va fi afișată pe site-ul Primăriei Sectorului 3, la sediul acesteia și la avizierul Asociațiilor de Proprietari, ”

11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 15. (1) Având la bază situația locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin licitație publică cu strigare, întocmită conform art.ll. Comisia de atribuire fixează locul, termenul și ora la care va avea loc licitația publică cu strigare, informații care vor fi afișate pe site și la sediid Primăriei Sectorului 3 și totodată vor fi comunicate fiecărei persoane care va participa la licitația publică,

(2) Licitația publică va fi organizată în fiecare lună a anului în curs, la termenul stabilit de direcția de specialitate, termen care va fi comunicat prin afișare pe site-ul Primăriei Sector 3 www.primarie3.ro, la avizierul entității^ precum $i la avizierul Asociațiilor de Proprietari pentru blocurile aferente bateriilor unde au fost identificate locuri libere

12. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 18. Licitația se va desfășura pentru fiecare loc de parcare liber. în parte și se va efectua în două etape.

Etapa /”

 • 13. După articolul 24 se introduce un articol nou, articolul 241, care va avea următorul cuprins:

” Etapa II

Art. 24l In .situația in care după licitația publică pentru parcările de reședință arondate imobilului conform art. 4, alin. 4, locurile de parcare nu sunt licitate, procedura se va relua. Astfel, locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 100 m față de limita blocului, declarat în cerere, la care își are adresa de domiciliu/reședință/sediu social sau punctul de lucru solicitantul, în condițiile prezentului Regulament. ”

14. La articolul 26, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 26. (1) Taxa de parcare datorata anual de către utilizatorii locurilor de parcare din parcările de reședință pentru locurile atribuite prin repartizare prin licitație publică conform Cap. 3, lit. C, este tarifid licitat care include și taxa anuală de parcare, tarif care va fi achitat o singură dată ( în anul în care are loc licitația), urmând ca din anul următor licitației, să fie achitată taxa anuală de parcare stabilită de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București. ”

15. La articolul 26, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) care va avea următorul cuprins:

”(3)Verificarea îndeplinirii obligațiilor de plată către bugetul local este data de 31 decembrie al anului în curs, neplata în acest termen atrăgând după sine anularea autorizației de parcare deținute. Excepție fac persoanele a căror datorie către bugetul local se încadrează sub 40 de lei. ”

16. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art 27. (1) Plata taxei de parcare stabilită conform art. 26 și 27, se efectuează la următoarele termene:

 • (a) Pentru autorizațiile eliberate termenele de plată sunt 31.03. aferent primului semestru și 30.09. pentru cuantumul aferent celui de-al doilea semestru.

 • (b) Pentru autorizațiile care urmează a fi eliberate pentru locurile de parcare atribuite direct/licitație publică, termenul de plată este de 30 de zile de la eliberarea autorizației. ”

(2) In caz de neplată a obligațiilor reprezentate de plata taxei de parcare, ca urmare a verificărilor efectuate în baza de date, posesorii autorizațiilor eliberate își vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare, fără a fi necesară o înștiințare în acest sens, iar locurile eliberate vor fi scoase la următoarea licitație organizată. ”

17. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 28. (1) Autorizațiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora să utilizeze locul de parcare, astfel:

 • a) De luni până vineri de la ora 8.00 până la ora 18.00 pe locul respectiv poate parca orice persoană care tranzitează zona, în cazul în care locul de parcare este liber , maximum 15 minute, cu condiția de a afișa la loc vizibil un număr de telefon pentru a putea fi contactat.

 • b) De luni până vineri de la ora 18.00 pana la ora 8.00, precum și sâmbăta și duminica locul de parcare aparține exclusiv celui care deține autorizația de parcare.

(2) In cazul în care, posesorul autorizației de parcare își găsește locul de parcare ocupat și nu găsește un număr de telefon unde poate suna pentru a i se elibera locul, are dreptul să anunțe compartimentul responsabil cu ridicările auto pentru a i se elibera locul.

18. La articolul 29, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și alin. (5), care vor avea următorul cuprins:

"(4) In cazul înstrăinării imobilului, noul proprietar poate solicita preluarea locului de parcare obținut direct/licitație, cu condiția ca acesta să aibă domiciliul/reședința la adresa imobilului pentru care se solicită preluarea locului de parcare și totodată are în proprietate/folosință un autovehicul.

(5) Titularii autorizațiilor de parcare au obligația de a informa Primăria Sector 3 eu privire la orice modificare survenită în perioada de valabilitate a autorizației, respectiv schimbarea numărului de înmatriculare, a numelui, etc. ”

 • 19. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 30. Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul regulament de către titularii autorizațiilor de parcare va fi efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3, astfel:

 • a) După expirarea termenelor de plată conform art.27, alin. 1

 • b) In perioadele fiecărui an pentru respectarea condițiilor prevăzute la art. 4

20. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 31. Direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3, va proceda la modificarea evidențelor fiscale, în sensul încetării de la rolul fiscal a locului de parcare în cazul în care nu sunt respectate condițiile art.27 și art.4 din prezentul regulament și fără a fi necesară o înștiințare în acest sens. ”

 • 21. După articolul 31 se introduce un capitol nou, Capitolul 51, și un articol nou, art 31\ care va avea următorul cuprins:

"Capitolul 51 - OBLIGAȚIILE UTILIZA TORILOR LOCURILOR DE PARCARE

Art. 311. ” (1) Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele obligații:

 • a) Să aibă inspecția tehnică și RCA valabile;

 • b) Să elibereze locul de parcare de luni până vineri, în intervalul orar 10°° - 14()(} pentru salubrizarea mecanizată, potrivit programului care se va afișa de către operatorul de salubritate, în caz contrar aplicându-se sancțiunile prevăzute în HCGMB nr. 124/2008:

 • c)  Să mențină curățenia în locul de parcare atribuit:

 • d) Să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la al ți utilizatori, ca urmare a folosirii locului de parcare atribuit;

 • e) Să nu blocheze intrarea și ieșirea celorlalte mașini din parcaj;

 • f)  Să nu execute amenajări sau construcții neautorizate în parcare;

 • g) Să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în caztd în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație;

 • i) Să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de reședință, fără achitarea taxei aferente;

j) Să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcare ocupat, persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul;

k) In cazul în care intervin modificări în sensul că, utilizatorul își schimbă autoturismul, sau în cazul în care se modifică trasarea parcajului de reședință, utilizatorul are obligația să solicite de îndată direcției de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3, o nouă autorizație de parcare cu schimbările intervenite în termen de maxim 15 zile.

 • (2) In parcajele de reședință sunt interzise:

 • a) blocarea, accesului în parcaj;

 • b) efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului;

 • c) amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare;

 • d) amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare;

 • e) ocuparea fără drept a unui loc de parcare legal atribuit. ”

 • (3) Nerespectarea obligațiilor, de către posesorii autorizațiilor de parcare, prevăzute în prezentul regulament, se sancționează conform prevederilor HCGMB nr. 124/2008.

 • 22. La articolul 32, alineatul 2 se abrogă.

23. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 33. Locurile din parcările de reședință amenajate de Primăria Sector 3 care rămân neatribuite în urma procedurii prevăzute de prezentul regulament vor fi aduse la cunoștința publicului prin afișare la sediul Primăriei Sector 3 și pe site-ul acesteia, precum și la avizierele asociațiilor de proprietari.”

24. După articolul 33 se introduce un nou articol, art. 331, care va avea următorul cuprins:

”Art, 33!. Sumele încasate din tarifele aferente parcărilor de reședință nu se mai restituie, în cazul în care, după atribuirea unui loc de parcare și eliberarea autorizației, persoana renunță la locul de parcare atribuit sau nu mai îndeplinește condițiile. ”

Art.II. Regulamentul referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. XII. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Servicii Publice - Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 175

DIN 28.03.2019


Anexă la HCLS3 nr.     M 03 M

REGULAMENT privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește condițiile de atribuire a locurilor din parcările de reședință care se află în administrarea Consiliului Local Sector 3, în condiții de legalitate, eficacitate și transparentă.

Art. 2. In sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

»

 • a) Parcaj de reședință - orice spațiu care este aferent imobilelor cu destinația de locuință care poate fi atribuit spre folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care locuiesc în acestea și/sau care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediu social sau punct de lucru;

 • b) Organizarea parcajului de reședință - efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziția utilizatorilor;

 • c) Utilizarea parcajului de reședință - folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării vehiculelor, astfel:

 • -  gratuit pentru vehiculele special destinate transportului persoanelor cu dizabilități;

 • -  cu plată;

 • d) Exploatarea parcajului de reședință - activitatea de a pune parcajul la dispoziția utilizatorilor în vederea parcării vehiculelor și de a obține venituri la bugetul local Sector 3 din această activitate .

 • e) Atribuirea locurilor de parcare - activitate de repartizare a locurilor de parcare solicitanților, prin repartizare directă (fără licitație publică) sau prin repartizare prin licitație publică cu strigare, în condițiile prezentului Regulament.

 • f) Taxa anuală de parcare - taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință conform HCGMB anual privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.

 • g) Valoarea de atribuire - tariful licitat care includă și taxa ariuală de parcare, tarif care va fi achitat o singură dată (în anul în carp^re loc licitația), urmând ca/^in anul următor licitației, să fie achitată taxa anuala de parcare prevăzută la litera (/).
CAPITOLUL 2

Modalitatea de atribuire a locurilor libere în parcările de reședință. Condiții de atribuire a locurilor de parcare libere în parcările de reședință

Art. 3 (1) Locurile de parcare din parcările de reședință vor fi licitate/ atribuite numai după amenajarea, semnalizarea verticală și orizontală și numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință.

 • (2) Regula generală de atribuire a parcărilor de reședință libere constă în atribuirea a câte unui loc de parcare pentru fiecare adresă de domiciliu/reședință/ sediu social sau punct de lucru, astfel:

 • a) la tariful de bază stabilit de Consiliul General al Municipiului București, anual, prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, în cazul în care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință libere;

 • b) la tariful licitat, în cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri libere amenajate în parcarea de reședință.

Art. 4 Pentru a putea obține un loc de parcare în parcările de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire prevăzute la art.2, lit.e, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • 1. în parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/ utilizatorilor de autoturisme. Deținerea unui autoturism în proprietate sau în folosință este condiție obligatorie pentru a participa la procedura de licitare/ atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru mijlocul respectiv de transport, impozitul să se datoreze către bugetul local sector 3, în baza prevederilor codului fiscal și să fie înregistrat în evidențele fiscale ale DGITL Sector 3.

 • 2. Persoanele fizice solicitante a locurilor de parcare trebuie să aibă domiciliul/ reședința, dovedite cu documente (B.I./C.L), în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate.

  3.


  Pentru persoanele juridice solicitante trebuie să facă dovada că au sediul social sau punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 3 al Municipiului București;

  Locul de parcare pentru care s~a depus solicitare sa nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 m față de limita blocului, declarat în cerere, la care își are adresa de domiciliu/reședință solicitantul.

  Art. 5 (1) Modalitatea de atribuire a locurilor de parcare este următoarea:

  • a) în cazul în care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face în mod direct solicitanților, în baza cererilor depuse de aceștia.

  • b) în situațiile în care numărul de solicitări este i

  parcare libere care se pot atribui, amenajate m yaivcuvu ( ^?edință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari! atribuirea se vaJace prin licitație publică.                            (                /                   \


  4.  i mare de'cât numărul de locuri deA

 • c) In situația în care două persoane dețin autorizații de parcare în aceeași baterie și doresc să facă schimb între locurile de parcare deținute, acestea pot face acest schimb în baza unui acord scris și semnat de ambele părți, transmis către direcția de specialitate în vederea operării în baza de date a schimbului și emiterii noilor autorizații.

A

 • (2) In parcările de reședință se atribuie în mod prioritar, fără licitație :

 • a) gratuit, locuri de parcare persoanelor cu handicap locomotor, care dovedesc cu documente că dețin în proprietate/utilizare un autoturism pentru care se plătește impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Sectorului 3 sau sunt în evidențele fiscale ale DGITL Sector 3 și sunt scutite de la plată conform legii;

 • b) persoanelor care au deținut un loc de parcare anterior datei de 01.02.2018 sau cărora li s-au atribuit un loc de parcare în perioada 01.02.2018-28.02.2019 și care au pierdut dreptul de utilizare din cauza neplății obligațiilor la bugetul local, dacă fac dovada plății integrale a acestora.

 • c)  persoanelor cărora li s-au atribuit un loc de parcare și care au pierdut dreptul de utilizare din cauza schimbării domiciliului, dacă fac dovada că noul domiciliu este în sectorul 3;

 • d) persoanelor care au deținut un loc de parcare anterior datei de 01.02.2018 sau cărora li s-au atribuit un loc de parcare în perioada 01.02.2018-28.02.2019 și care au pierdut dreptul de utilizareca urmare a retrocedării terenurilor pe care au fost amenajate locurile de parcare respective.

 • (3) Persoanele care dețin autorizație de parcare conform art.5, alin.2, lit. (a) sunt obligate să afișeze la loc vizibil în interiorul autoturismului, pentru identificare, în caz de control, un stiker cu semnul distinctiv persoanelor cu handicap, stiker emis de Primăria Sectorului 3, în mod gratuit.

Art.6 (1) în cazul în care utilizatorii parcărilor de reședință cărora le-au fost atribuite locuri de parcare, nu mai îndeplinesc condițiile de acordare prevăzute la art.4, precum și în situația în care taxa pentru utilizarea locurilor de parcare nu este achitată în condițiile și la termenele prevăzute la art.26 și 27, aceștia pierd dreptul de utilizare a respectivelor locuri de parcare. Depășirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivația fostului utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil pentru a fi scos la următoarea licitație publică/ atribuire organizată.

(2) Persoanele fizice și/sau juridice care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare, vor putea solicita un alt loc de parcare, dacă sunt îndeplinite condițiile generale de atribuire prevăzute în prezentul regulament.

CAPITOLUL 3

Procedura de atribuire a locurilor de parcare


A.Identificarea locurilor de parcare libere care po i atribuit^ și depunerea cererilor Art. 7 (1) în fiecare lună a anului în c               , irecția de specialitate din


[Primăriei Sectorului 3, va stabili situația locurilor de ^parcare libere t^are pot fi  ^dfr-ibu[țdxsituație care va fi adusă la cunoștință publică prin ^afișare j^s^e^ul Primăriei Sectorului 3 și Asociațiilor de proprietari ale imobilelor care au arondate parcări în care se regăsesc locuri libere.(2) Cererile de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse începând cu prima zi lucrătoare a anului în curs.

Art.8 Cererile având ca obiect atribuirea locului de parcare, vor fi depuse la Registratura sediului central al Primăriei Sectorului 3, sau Online pe adresa parcari(â)primarie3.ro și vor fi însoțite de următoarele documente:

Persoane fizice

 • 1. Cerere;

 • 2. Copie B.I./C.I;

 • 3. Documente privind domiciliul/ reședință;

 • 4. Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință, copie după cartea de identitate a mașinii;

 • 5. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;

 • 6. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului leasing, contract de comodat;

 • 7. Certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, dacă este cazul. Persoane juridice (pot depune numai în etapa II)

 • 1. Cerere;

 • 2. Act de proprietate, contract de închiriere imobil, după caz;

 • 3. Certificat emis de Registrul Comerțului care să ateste că societatea nu este radiată din evidențe, nu mai vechi de 30 zile la data licitației;

 • 4. Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau folosința;

 • 5. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;

Art.9 Situația centralizatoare a locurilor de parcare libere ce urmează a fi atribuite și a persoanelor care au depus cereri, va fi afișată pe site-ul Primăriei Sectorului 3, la sediul acesteia și la avizierul Asociațiilor de Proprietari.

Art.10 (1) Cererile, însoțite de documentele menționate mai sus, vor fi supuse analizei Comisiei de Atribuire a locurilor de parcare formată din 3 membri constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 3, pentru a verifica dacă solicitanții îndeplinesc condițiile de atribuire


a locurilor de parcare, prevăzute în prezentul Regulament, Comisia va întocmi lista cu solicitanții acceptați să participe la procedura de atribuire, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

(2) Lista cu solicitanții acceptați, precum și lista cu solicitanții excluși, care va cuprinde și motivul excluderii, vor fi făcute publice prin afișare la sediu, pe site-ul instituției precum și la avizierul Asociațiilor de Proprietari.

ArtJ l După stabilirea situației finale a solicitanților care îndeplinesc condițiile de atribuire, Comisia de atribuire a locurilor de parcare.^a-pfocedaîn condițiile art. 5, la stabilirea situației locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin repartizare directă, respectiv prin licitație publică,/situația centralizatoare fiind afișată pe


site-ul Primăriei Sectorului 3 și la sediul acesteia, precum și la avizierul Asociațiilor de Proprietari.


B.Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directă

Art.12 Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare directă se realizează doar în situațiile în care numărul de solicitări este mai mic sau egal decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui.

Artl3 Pe baza situației locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin repartizare directă, întocmită conform art. 11, Comisia va repartiza aceste locuri solicitanților acestora, transmițând situația finală astfel întocmită, inspectorilor din cadrul direcției de specialitate cu atribuții în actualizarea bazei de date informatice în ceea ce privește situația locurilor de parcare de pe raza Sectorului 3. Aceștia vor întocmi și vor comunica solicitanților autorizațiile de parcare.

C.Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare prin licitație publică cu strigare

Art.14 Atribuirea locurilor de parcare prin repartizare, prin licitație publică cu strigare, se realizează doar în situațiile în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul locurilor de parcare libere care se pot atribui, amenajate în parcarea de reședință sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulți locatari.

Art.15 (1) Având la bază situația locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin licitație publică cu strigare, întocmită conform art.l 1, Comisia de atribuire fixează locul, termenul și ora la care va avea loc licitația publică cu strigare, informații care vor fi afișate pe site și la sediul Primăriei Sectorului 3 și totodată vor fi comunicate fiecărei persoane care va participa la licitația publică.

(2) Licitația publică va fi organizată în fiecare lună a anului în curs, la termenul stabilit de direcția de specialitate, termen care va fi comunicat prin afișare pe site-ul Primăriei Sector 3 www.primarie3 ,ro, la avizierul entității, precum și la avizierul Asociațiilor de Proprietari pentru blocurile aferente bateriilor unde au fost identificate locuri libere.

Art.16 (1) Solicitanții participanți la licitația publică au obligația de a depune garanția de participare de 50 de lei, în numerar la sediile DGITL Sector 3 sau online prin sistemul de plată www.ghiseul.ro până în ziua anterioară datei la care va avea loc licitația publică. Nedepunerea garanției se sancționează cu decăderea din dreptul de a participa la licitația respectivă.

(2) Garanțiile de participare, se vor restitui participanților care nu au obținut la licitația publică locuri de parcare, în baza cererilor acestora, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

Art.17 La data, membri ai Comisiei de legali ai acestora.

Art. 18 Licitația efectua în două etape.


ora și locul stabilite pentru licitația


atribuire prevăzută la art. 10, prj

Etapa I

Art.19 Președintele Comisiei de atribuire va anunța prețul de pornire al licitației de la care începe strigarea, respectiv tariful de bază pentru parcările de reședință, stabilit de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, cu precizarea pașilor de licitație stabilit prin prezentul Regulament.

Art.20 (1) Pasul de licitație se stabilește la valoarea de 10 lei.

(2) Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări succesive care trebuie să respecte condițiile de salt anunțate de președintele comisiei. Oferirea aceluiași preț de către mai mulți ofertanți conduce la atribuirea locului de parcare, respectiv primului ofertant.

Art.21 (1) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, președintele comisiei anunță atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.

(2) Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor locurilor de parcare disponibile, pentru care s-a organizat procedura.

Art.22 După anunțarea de către președintele comisiei a tuturor solicitanților cărora li s-au atribuit locuri de parcare se declară închisă procedura de licitație/atribuire, în urma căruia se întocmește procesul verbal care se semnează de către membrii comisiei de licitație/atribuire și de către solicitanții care au participat la procedură.

Art.23 (1) împotriva procesului verbal de licitație, care va descrie modul de desfășurare a licitației precum și lista solicitanților cărora li s-au atribuit locuri de parcare, cei interesați pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data licitației publice.

(2) Contestația se soluționează, prin decizie, de către comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 3, în termen de o zi lucătoare de la data depunerii contestației.

Art.24 Procesul verbal împreună cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de licitație/atribuire a locurilor de parcare din parcarea de reședință, se transmit direcției de specialitate, inspectorilor de zonă cu atribuții în actualizarea bazei de date informatice în ceea ce privește situația locurilor de parcare de pe raza Sectorului 3. Aceștia vor întocmi și vor comunica solicitanților autorizațiile de parcare.

Etapa II - Etapă în care pot participa și persoanele juridice

Art.241 în situația în care după licitația publică pentru parcările de reședință arondate imobilului, conform art.4, punctul 4, locurile de parcare nu sunt licitate, procedura se va relua. Astfel, locul de parcare pentru care s-a depus solicitarea să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 100 m față de limita blocului, de t în cerere, la care își are adresa de domiciliu/reședință/sediu social sau punctu prezentului Regulament.


€ lucru solicitantul, în condițiileCAPITOLUL 4

Taxa de parcare

Art.25 Taxa de parcare datorată anual de către utilizatorii locurilor de parcare din parcările de reședință pentru locurile atribuite prin repartizare directă conform art.3, alin.(2), este tariful de bază pentru parcările de reședință, stabilit de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.

Art.26 (1) Taxa de parcare datorată anual de către utilizatorii locurilor de parcare din parcările de reședință pentru locurile atribuite prin repartizare prin licitație publică conform Cap.3, lit.C, este tariful licitat care include și taxa anuală de parcare, tarif care va fi achitat o singură dată ( în anul în care are loc licitația), urmând ca din anul următor licitației, să fie achitată taxa anuală de parcare stabilită de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.

 • (2) în situația în care prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, se modifică tariful de bază pentru parcările de reședință, acesta devenind mai mare decât tariful licitat, nivelul taxei va fî cel prevăzut în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București.

 • (3) Verificarea îndeplinirii obligațiilor de plată către bugetul local este data de 31 decembrie al anului în curs, neplata în acest termen atrăgând după sine anularea autorizației de parcare deținute. Excepție fac persoanele a căror datorie către bugetul local se încadrează sub 40 de lei.

Art.27 (1) Plata taxei de parcare stabilită conform art. 26 și 27, se efectuează la următoarele termene:

 • a) Pentru autorizațiile eliberate termenele de plată sunt 31.03. aferent primului semestru și 30.09. pentru cuantumul aferent celui de-al doilea semestru.

 • b) Pentru autorizațiile care urmează a fi eliberate pentru locurile de parcare atribuite direct/licitație publică, termenul de plată este de 30 de zile de la eliberarea autorizației.

(2) în caz de neplată a obligațiilor reprezentate de plata taxei de parcare, ca urmare a verificărilor efectuate în baza de date, posesorii autorizațiilor eliberate își vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare, fără a fi necesară o înștiințare în acest sens, iar locurile eliberate vor fî scoase la următoarea licitație organizată.

CAPITOLUL 5 Autorizațiile de parcare

Art. 28 (l)Autorizatiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora să utilizeze locul de parcare, astfel:


a) De luni până vineri de la ora 8.00 până la ora 18.00 pe frespectiv poate parca orice persoană care tranzitează zona, în cazul în e locul de\ parcare este liber , maximum 15 minute, cu condiția de a afișa la lo izibil un număr de telefon pentr^a putea fi contactat.


 • b) De luni până vineri de la ora 18.00 pana la ora 8.00, precum și sâmbăta și duminica locul de parcare aparține exclusiv celui care deține autorizația de parcare.

(2) In cazul în care, posesorul autorizației de parcare își găsește locul de parcare ocupat și nu găsește un număr de telefon unde poate suna pentru a i se elibera locul, are dreptul să anunțe compartimentul responsabil cu ridicările auto pentru a i se elibera locul.

Art.29 (1) Autorizațiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare, rămân valabile atât timp cât utilizatorul locului de parcare îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament.

 • (2) în cazul în care utilizatorii nu mai îndeplinesc cel puțin una dintre condiții, autorizația își pierde valabilitatea, iar utilizatorul pierde dreptul de a mai folosi locul de parcare.

A

In cazul în care un deținător al unui loc de parcare pierde dreptul de proprietate sau de folosință asupra autoturismului prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege și își exprimă intenția în scris printr-o cerere depusă la direcția de specialitate de a dobândi/a lua în folosință un nou autoturism acesta are la dispoziție 90 de zile de la data pierderii dreptului de proprietate/folosință pentru a declara noua stare de fapt. în caz contrar pierde dreptul de a folosi locul de parcare atribuit, acesta fiind reatribuit altor solicitanți în condițiile prezentului regulament.

 • (3) în cazul în care unul dintre membrii familiei ( prin familie se înțelege soț, soție, fiu și fiică) are atribuit un loc de parcare și înstrăinează autoturismul, la cerere, acesta poate fi atribuit direct, în aceleași condiții, altui membru al familiei care îndeplinește condițiile prezentului regulament.

A

 • (4) In cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber și va fi atribuit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Art.30 Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul regulament de către titularii autorizațiilor de parcare va fi efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3, astfel:

 • a) După expirarea termenelor de plată conform art.27, alin. 1

 • b) în perioadele fiecărui an pentru respectarea condițiilor prevăzute la art.4

Art.31 Direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3 va proceda la modificarea evidențelor fiscale, în sensul încetării de la rolul fiscal a locului de parcare în cazul în care nu sunt respectate condițiile art.27 și art.4 din prezentul regulament și fără a fi necesară o înștiințare în acest sens.

CAPITOLUL 51

Obligațiile utilizatorilor locurilor de parcare

Art. 31* (1) Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele obligații:

 • a) Să aibă inspecția tehnică și RCA valabile;


 • b) Să elibereze locul de parcare de luni până vinerif'în intervalul orar 10-14 pentru  salubrizarea mecanizată, potrivit programuluyeâre se va afișa'de către operatori de salubritate, în caz contrar aplicându-se șancțiunile prevăzute în HCGV 124/2008;


 • c) Să mențină curățenia în locul de parcare atribuit;

 • d) Să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori, ca urmare a folosirii locului de parcare atribuit;

 • e) Să nu blocheze intrarea și ieșirea celorlalte mașini din parcaj;

 • f) Să nu execute amenajări sau construcții neautorizate în parcare;

 • g) Să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație;

 • h) Să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de reședință, fără achitarea taxei aferente;

 • i) Să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcare ocupat, persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul;

 • j) în cazul în care intervin modificări în sensul că, utilizatorul își schimba autoturismul, sau în cazul în care se modifică trasarea parcajului de reședință, utilizatorul are obligația să solicite de îndată direcției de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3, o nouă autorizație de parcare cu schimbările intervenite în termen de maxim 15 zile, (2) în parcajele de reședință sunt interzise:

 • a) blocarea accesului în parcaj;

 • b) efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului;

 • c) amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare;

 • d) amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare;

 • e) ocuparea fără drept a unui loc de parcare legal atribuit.

(3) Nerespectarea obligațiilor, de către posesorii autorizațiilor de parcare, prevăzute în prezentul regulament, se sancționează conform prevederilor HCGMB nr. 124/2008.

CAPITOLUL 6 Dispoziții Ouăle

Art.32 Autorizațiile de parcare eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament rămân valabile, dacă utilizatorii îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Art 33 Locurile din parcările de reședință amenajate de Primăria Sector 3 care rămân neatribuite în urma procedurii prevăzute de prezentul regulament vor fi aduse la cunoștința publicului prin afișare la sediul Primăriei Sector și pe site-ul acesteia, precum și la avizierele asociațiilor de proprietari.

Art 331 Sumele încasate din tarifele aferente parcărilor de reședință nu se mai


& Sfc: »

ROMÂNIA


CABINET PRIMAR


Nn


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea șî completarea Regulamentului referitor la licîtația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 în urma propunerilor transmise de cetățeni și consultării consilierilor locali în perioada dezbaterii publice

Prin Hotărârea nr. 16/29.01.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Regulamentul privind licîtația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București. Până pe data de 31.12.2018 activitatea de atribuire/licitație, cât și de gestionare a locurilor de parcare de reședință de pe raza Sectorului 3, a fost dusă la îndeplinire de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, iar prin HCL S3 nr.579/19.12.2018 această activitate a fost preluată de către Direcția Servicii Publice.

Până în prezent, oportunitatea scoaterii la licitație a locurilor de parcare s-a dovedit a fi benefică prin simplul fapt că orice bun care are ca proprietate raritatea sau are un nivel al cererii foarte mare, rentabilitatea acestuia de a fi scos la licitație se dovedește a fi cea mai bună metodă de valorificare.

De asemenea, punerea în aplicare a acestui Regulament a condus la necesitatea modificării și completării acestuia, drept pentru care, în data de 4 februarie 2019, a fost inițiat și supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre prin care se propuneau, în principal, următoarele modificări și completări: utilizator al unui loc de parcare să fie și o persoană juridică cu sediul social în Sectorul 3, reglementarea actelor necesare pentru persoanele juridice, obligațiile utilizatorilor locurilor de parcare, posibilitatea ca, în cazul înstrăinării imobilului, noul proprietar să poată solicita preluarea locului de parcare obținut direct/îicitație, cu condiția ca acesta să aibă domiciliul/reședința la adresa imobilului pentru care se solicită preluarea locului de parcare și totodată are în proprietate/folosință un autovehicul.etc.

în perioada supusă dezbaterii publice, respectiv 4 februarie - 18 martie 2019, au fost înregistrate 32 de propuneri și recomandări la acest proiect, formulate atât de către cetățeni, cât și de către consilierii locali ai Sectorului 3, având loc și întâlniri cu aceștia din urmă pe această temă.

Majoritatea propunerilor și recomandărilor au fost avute în vedere, proiectul fiind refăcut și postat pe site-ul instituției la data de 11 martie 2019 varianta îmbunătățită a acestuia, modificările și completările aduse Regulamentului fiind următoarele:

 • 1. A fost instituită valoarea de atribuire a locului de parcare prin licitație publică cu strigare, care reprezintă tariful licitat, tarif care va fi achitat o singură dată (în anul în care are loc licitația), urmând ca din anul următor licitației, să fie achitată taxa anuală de parcare stabilită prin hotărâre de către CGMB;

 • 2. în situația în care două persoane dețin autorizații de parcare în aceeași baterie și doresc să facă schimb între locurile de parcare deținute, acestea pot face acest schimb în baza unui acord scris și semnat de ambele părți, transmis către direcția de specialitate în vederea operării în baza de date a schimbului și emiterii noilor autorizații;

 • 3. A fost reglementat faptul că au prioritate la atribuirea unui loc de parcare, fără licitație, pe lângă persoanele cu handicap locomotor, încă două categorii de persoane, după cum urmează:

 • a) persoanelor care au deținut un loc de parcare anterior datei de 01.02.2018 sau cărora li s-au atribuit un loc de parcare în perioada 01.02.2018-28.02.2019 și care au pierdut dreptul de utilizare din cauza neplății obligațiilor la bugetul local, dacă fac dovada plății integrale a acestora.

 • b) persoanelor cărora li s-au atribuit un loc de parcare și care au pierdut dreptul de utilizare din cauza schimbării domiciliului, dacă fac dovada că noul domiciliu este în sectorul 3.

 • 4. în fiecare lună a anului în curs, după caz, direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3, va stabili situația locurilor de parcare libere care pot fi atribuite, situație care va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Sectorului 3 și Asociațiilor de proprietari ale imobilelor care au arondate parcări în care se regăsesc locuri libere. Cererile de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse începând cu data aducerii la cunoștință publică a locurilor libere, în termen de 10 zile, nerespectarea acestui termen conducând la decăderea din dreptul de a mai fi eligibil pentru atribuirea respectivă.

 • 5. Licitația publică va fi organizată în fiecare lună a anului în curs, la termenul stabilit de direcția de specialitate, termen care va fi comunicat prin afișare pe site-ul Primăriei Sector 3 www.primarie3.ro, la avizierul entității, precum și la avizierul Asociațiilor de Proprietari pentru blocurile aferente bateriilor unde au fost identificate locuri libere.

 • 6. Licitația se va desfășura pentru fiecare loc de parcare liber, în parte și se va efectua în două etape, etapa a ll-a având ioc în situația în care după licitația publică pentru parcările de reședință arondate imobilului, locurile de parcare nu sunt licitate, fiind reluată procedura de licitare. în această etapă pot depune cereri și persoanele juridice iar locul de parcare pentru care s-a depus solicitarea poate fi într-o baterie de parcări situată la mai mult de 100 m față de limita blocului, declarat în cerere, la care își are adresa de domiciliu/reședință/sediu social sau punctul de lucru solicitantul, în condițiile prezentului Regulament.

 • 7. Verificarea îndeplinirii obligațiilor de plată către bugetul local este data de 31 decembrie al anului în curs, neplata în acest termen atrăgând după sine anularea autorizației de parcare deținute, excepție făcând persoanele a căror datorie către bugetul local se încadrează sub 40 de lei.

 • 8. Plata taxei de parcare stabilită se efectuează la următoarele termene:

 • - Pentru autorizațiile eliberate termenele de plată sunt 31 martie aferent primului semestru și 30 septembrie pentru cuantumul aferent celui de-al doilea semestru.

 • - Pentru autorizațiile care urmează a fi eliberate pentru locurile de parcare atribuite direct/licitație publică, termenul de plată este de 30 de zile de la eliberarea autorizației.

9. în cazul înstrăinării imobilului, locul de parcare devine liber și va fi atribuit cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 • 10. Au fost reglementate obligațiile deținătorilor locurilor de parcare, nerespectarea acestora fiind sancționată conform Hotărârii CGMB nr. 124/2008

Față de cele expuse mai sus, ținând seama de propunerile și recomandările formulate de cetățeni și de consilierii sectorului 3, precum și de raportul de specialitate nr. 315975/28.02.2019 al Direcției Servicii Publice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre referitor ia modificarea și completarea Regulamentului privind licitatia/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2018, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON (004 021) 340 40 H / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL servicii.publice@primarie3.r0

Șos. Mîhas Bravu nr. 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 315975/28.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 în urma lansării în consultare publică din data de 04.02.2019

Ținând cont de prevederile;

 • •  Prevederile art. 7. alin. (4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică publică, republicată.

 • •  HCL S3 nr. 16/29.01.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București,

Și

Având în vedere că în data de 04.02.2019 proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București aprobat prin HCL 83 nr.16/29,01.2018, a fost supus spre consultare publică până pe data de 18.02.2019, perioadă în care au putut fi transmise în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul, vă facem cunoscut faptul că Direcția Servicii Publice a luat act de propunerile transmise de cetățeni/consilieri locali, introducând în conținutul Regulamentului propunerile ce au fost considerate oportune, după cum urmează:

l.Art. 2, lit. (a) se modifică și va avea următorul cuprins:

” Parcaj de reședință - se înțelege orice spațiu care este aferent imobilelor cu destinația de locuință care poate fi atribuit spre folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care locuiesc în acestea și/sau care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediu social sau punct de lucru; ”

2. Art. 4, alin. 1, 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”l.In parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/utilizatorilor de autoturisme. Deținerea unui autoturism în proprietate sau în folosință este condiție obligatorie pentru a participa la procedura de licitare/ atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință. Indiferent de modalitatea de deținere, este obligatoriu ca pentru mijlocul respectiv de transport, impozitul să se datoreze către bugetul local Sector 3, în baza prevederilor codului fiscal și să fie înregistrat în evidentele fiscale ale DGITL Sector 3.”

 • 3. Pentru persoanele juridice solicitante trebuie să facă dovada că au sediu social sau punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 3 al Municipiului București;

 • 4. Locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 m față de limita blocului, declarat în cerere, la care își are adresa de domiciliu/reședință solicitantul. ”

3. Art 5, alin. (1), se introduce litera (c) și va avea următorul cuprins:

 • c) „în situația în care două persoane dețin autorizații de parcare în aceeași baterie și doresc să facă schimb între locurile de parcare deținute, acestea pot face acest schimb în baza unui acord scris și semnat de ambele părți, transmis către direcția de specialitate în vederea operării în baza de date a schimbului și emiterii noilor autorizații.,,

4. Art. 5, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”în parcările de reședință se atribuie în mod prioritar, fără licitație :

 • a) sratuit, locuri de parcare persoanelor cu handicap locomotor, care dovedesc cu documente că dețin în proprietate/utilizare un autoturism pentru care se plătește impozit asupra mijloacelor de transport la bugetul local al Sectorului 3, sau sunt în evidențele fiscale ale DGITL Sector 3 și sunt scutite de la plată conform legii;

 • b) persoanelor, cărora li s-au atribuit un loc de parcare conform prevederilor vechiului Regulament (în baza HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București) și le-au fost încetate din cauza restanțelor la plată și fac dovada integrală a plății restante ;

 • c) persoanelor, cărora li s-au atribuit un loc de parcare, ulterior au renunțat la acesta pe motiv de schimbare a domiciliului, tot în sectorul 3,iar la noul domiciliu nu au loc de parcare. ”

5. Art 6, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) In cazul în care utilizatorii parcărilor de reședință cărora le-au fost atribuite locuri de parcare, nu mai îndeplinesc condițiile de acordare prevăzute la art. 4 precum și în situația în care taxa pentru utilizarea locurilor de parcare nu este achitată în condițiile și la termenele prevăzute la art.26 și 27, aceștia pierd dreptul de utilizare a respectivelor locuri de parcare. Depășirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivația fostului utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil pentru a fi scos la următoarea licitație publică/atribuire organizată.,,

6. Art. 7, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) In fiecare lună a anului în curs, după caz, direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3, va stabili situația locurilor de parcare libere care pot fi atribuite, situație care

PRI MĂRIA

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE


SECTORULUI

BUCUREȘTI

va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Sectorului 3 și Asociațiilor de proprietari ale imobilelor care au arondate parcări în care se regăsesc locuri libere.

 • (2) Cererile de atribuire a locurilor de parcare pot fi depuse începând cu data aducerii la cunoștință publică a locurilor libere, în termen de 10 zile.

 • (3) Nerespectarea termenului de 10 zile, prevăzut la alin. (2), conduce la decăderea din dreptul de a mai fi eligibil pentru atribuirea respectivă.,,

7. Art. 8, se modifică și va avea următorul cuprins:

” Cererile având ca obiect atribuirea locului de parcare, vor fi depuse la Registratura sediului central al Primăriei Sectorului 3, sau Online pe adresa relatiipublice@primarie3.ro și vor fi însoțite de următoarele documente:

Persoane fizice:

 • 1.  Cerere;

 • 2.  Copie B.I./C.I.

 • 3. Documente privind domiciliul/ reședința:

 • 4.  Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosință, copie după cartea de identitate a mașinii;

 • 5. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și 1TP valabil;

 • 6. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;

 • 7.  Certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, dacă este cazul;

Persoane juridice (pot depune în Etapa II):

 • 1.  cerere;

 • 2.  act de proprietate, contract de închiriere imobil, după caz;

 • 3.  certificat emis de Registrul Comerțului care să ateste că societatea nu este radiată din evidențe, nu mai vechi de 30 zile la data licitației;

 • 4.  copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau folosință; ”

 • 5. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și 1TP valabil;

8. Art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Având la bază situația locurilor de parcare care îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite prin licitație publică cu strigare, întocmită conform art. 11, Comisia de atribuire fixează locul, termenul și ora la care va avea loc licitația publică cu strigare, informații care vor fi afișate pe site și la sediul Primăriei Sectorului 3 și totodată vor fi comunicate fiecărei persoane care va participa la licitația publică.

(2) Licitația publică va fi organizată în fiecare lună a anului în curs, la termenul stabilit de direcția de specialitate, termen care va fi comunicat prin afișare pe site-ul Primăriei Sector 3 yvww,primărie 3. ro, la avizierul entității, precum și la avizierul Asociațiilor de Proprietari pentru blocurile aferente bateriilor unde au fost identificate locuri libere

9. Art,18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Licitația se va desfășura pentru fiecare loc de parcare liber, în parte și se va efectua în două etape.,,

 • 10. După articolul 24 se introduce un articol nou, articolul 24\ care va avea următorul cuprins:

” în situația în care după licitația publică pentru parcările de reședință arondate imobilului conform art.4, alin. 4, locurile de parcare nu sunt licitate, procedura se va relua. Astfel, locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 100 m față de limita blocului, declarat în cerere, la care își are adresa de domiciliu/reședință/sediu social sau punctul de lucru solicitantul, în condițiile prezentului Regulament. ”

11. Art. 26, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Taxa de parcare datorată anual de către utilizatorii locurilor de parcare din parcările de reședință pentru locurile atribuite prin repartizare prin licitație publică conform Cap. 3, lit.C, este tariful licitat care include și taxa anuală de parcare, tarif care va fi achitat o singură dată (în anul în care are loc licitația), urmând ca din anul următor licitației, să fie achitată taxa anuală de parcare stabilită de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.,,

12. Art 26 se completează cu un nou alineat, alin. (3), care va avea următorul cuprins:

”(3)Verificarea îndeplinirii obligațiilor de plată către bugetul local este data de 31 decembrie al anului în curs, neplata în acest termen atrăgând după sine anularea autorizației de parcare deținute. Excepție fac persoanele a căror datorie către bugetul local se încadrează sub 40 de lei.w

13. Art. 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

w (1) Plata taxei de parcare stabilită conform art. 26 și 27, se efectuează la următoarele termene:

 • (a) Pentru autorizațiile eliberate termenele de plată sunt 31.03, aferent primului semestru și 30.09. pentru cuantumul aferent celui de-al doilea semestru,

 • (b) Pentru autorizațiile care urmează a fi eliberate pentru locurile de parcare atribuite direct/licitație publică, termenul de plată este de 30 de zile de la eliberarea autorizației. ”

(2) In caz de neplată a obligațiilor reprezentate de plata taxei de parcare, ca urmare a verificărilor efectuate în baza de date, posesorii autorizațiilor eliberate își vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare, fără a fi necesară o înștiințare în acest sens, iar locurile eliberate vor fi scoase la următoarea licitație organizată. ”

14. Art. 28, se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Autorizațiile de parcare eliberate urmare atribuirii unui loc de parcare, dau dreptul titularului acestora să utilizeze locul de parcare, astfel:

 • a) De luni până vineri de la ora 8.00 până la ora 18.00 pe locul respectiv poate parca orice persoană care tranzitează zona, în cazul în care locul de parcare este liber , maximum 15 minute, cu condiția de a afișa la loc vizibil un număr de telefon pentru a putea fi contactat.

 • b) De luni până vineri de la ora 18.00 pana la ora 8.00, precum și sâmbăta și duminica locul de parcare aparține exclusiv celui care deține autorizația de parcare.

(2) In cazul în care, posesorul autorizației de parcare își găsește locul de parcare ocupat și nu găsește un număr de telefon unde poate suna pentru a i se elibera locul, are dreptul să anunțe compartimentul responsabil cu ridicările auto pentru a i se elibera locul.

 • 15. Art. 29 se completează cu două noi alineate, alin. (4) și alin. (5), care vor avea următorul cuprins:

”(4) în cazul înstrăinării imobilului, noul proprietar poate solicita preluarea locului de parcare obținut direct/licitație, cu condiția ca acesta să aibă domiciliul/reședința la adresa imobilului pentru care se solicită preluarea locului de parcare și totodată are în proprietate/folosință un autovehicul. ”

” (5) Titularii autorizațiilor de parcare au obligația de a informa Primăria Sector 3 cu privire la orice modificare survenită în perioada de valabilitate a autorizației, respectiv schimbarea numărului de înmatriculare, a numelui, etc. ”

16. Art. 30, se modifică și va avea următorul cuprins:

” Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul regulament de către titularii autorizațiilor de parcare va fi efectuată de către direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3, astfel:

 • a) După expirarea termenelor de plată conform art.27, alin.l

 • b) în perioadele fiecărui an pentru respectarea condițiilor prevăzute la art.4

17. Art. 31, se modifică și va avea următorul cuprins:

” Direcția de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3, va proceda la modificarea evidențelor fiscale, în sensul încetării de la rolul fiscal a locului de parcare în cazul în care nu sunt respectate condițiile art.27 și art.4 din prezentul regulament și fără a fi necesară o înștiințare în acest sens. ”

 • 18. După articolul 31 se introduce un capitol nou, Capitolul 51, și un articol nou, art. 31 *, care va avea următorul cuprins:

” Capitolul 51 - OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR DE AUTORIZAȚII DE PARCARE

Art 311. ” (1) Utilizatorii locurilor de parcare de reședință au următoarele obligații:

 • a) Să aibă inspecția tehnică și RCA valabile;

 • b) Să elibereze locul de parcare de luni până vineri, în intervalul orar IO00 - 1400pentru salubrizarea mecanizată, potrivit programului care se va afișa de către operatorul de salubritate, în caz contrar aplicându-se sancțiunile prevăzute în HCGMB nr. 124/2008;

 • c)  Să mențină curățenia în locul de parcare atribuit;

 • d) Să nu întreprindă nici o acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori, ca urmare a folosirii locului de parcare atribuit;

 • e) Să nu blocheze intrarea și ieșirea celorlalte mașini din parcaj; fi Să nu execute amenajări sau construcții neautorizate în parcare;

g) Să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestuia sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație;

 • i) Să nu ocupe în mod abuziv locul de parcare de reședință, fără achitarea taxei aferente;

j) Să prezinte documentele justificative referitoare la dreptul de folosire a locului de parcare ocupat, persoanelor împuternicite conform legii să efectueze controlul;

 • k) în cazul în care intervin modificări în sensul că, utilizatorul își schimbă autoturismul, sau în cazul în care se modifică trasarea parcajului de reședință, utilizatorul are obligația să solicite de îndată direcției de specialitate din cadrul Primăriei Sector 3, o nouă autorizație de parcare cu schimbările intervenite în termen de maxim 15 zile.

(2) In parcajele de reședință sunt interzise:

 • a. blocarea accesului în parcaj;

 • b.  efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului;

 • c.  amplasarea de dispozitive de menținere liberă a locurilor de parcare;

 • d.  amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare;

 • e.  ocuparea fără drept a unui loc de parcare legal atribuit. ”

(3) Nerespectarea obligațiilor, de către posesorii autorizațiilor de parcare, prevăzute în prezentul regulament, se sancționează conform prevederilor HCGMB nr. 124/2008.

 • 19. La art.32 alin.2 se abrogă.

20. Art. 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Locurile din parcările de reședință amenajate de Primăria Sector 3 care rămân neatribuite în urma procedurii prevăzute de prezentul regulament vor fi aduse la cunoștința publicului prin afișare la sediul Primăriei Sector 3 și pe site-ul acesteia, precum și la avizierele asociațiilor de proprietari. ”

21. După art 33 se introduce un nou articol, art.33\ care va avea următorul cuprins:

„Sumele încasate din tarifele aferente parcărilor de reședință nu se mai restituie, în cazul în care, după atribuirea unui loc de parcare și eliberarea autorizației, persoana renunță la locul de parcare atribuit sau nu mai îndeplinește condițiile. „

Față de cele expuse mai sus, propunem promovarea unui proiect de H.C.L. în vederea modificării și completării Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018.

întocmit

OANCEA Eugenia

/ff l(lli--


E-MAIL servicti.publice@primane3.r0

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0

Nr. 315968/28.02,2019

CĂTRE

CABINET PRIMAR.

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice și proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018, în urma lansării în consultare publică din data de 04.02.2019.întocmit

OANCEA Eugenia

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

-W-ROMÂNIA


AM'Hi. ■■ ■ ■ . .[■■■ ■.    ■ /■ v :■■. ’...-■

Sta Irtrjîea Odcoes' pa 5-7, sector j,        BaoaașIi, www.pdmarte3.ro

C6£<$r</


CĂTRE, în atenția:Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice și proiectul de hotărâre privind la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018.


DIRECTOR E CUTIV,

N1COLETA SILV1 " MPEAN


întocmit: Marioara Moldoveanu

Datele dumneavoasiră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datde pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. V.1 puteți cweila drepuirik prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, pnniwo cerere scrisă, semnală și datată transmisă pe adresa Primăriei Seemr3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

......de pe ordinea de zi /

......


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .............................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........X.............de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

considera că acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii; prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

» A P O P T

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ........

pe ordinea de zi /


suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi / șuplîmentarea-ordînii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

D A P n D T Ia Jc VX Jtv X        s*

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....y............... de pe ordinea de zi /

suplimentarei ordinii de zi a ședinței ordinare din data de               ...............

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ..........de pe ordinea de zi / ^supiinrentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NfLA-FO'ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEEAVORABIfrproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELEN DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,


TUDOR ELENA

b—.—__MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond iocativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordinea de zi /


suplim$nt#Fea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....<5......de pe ordinea de zi

/ suplimentarei ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / bpUrArEOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR


TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA