Hotărârea nr. 174/2019

HCLS3 nr.174 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spațiu comercial - RHpropus — S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Doritei nr. 16, lot 16-30, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:
 • - Expunerea de motive nr. 36375/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 144/17.12.2018 al Arhitectului Șef;

 • - Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

A

In conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

-Avizul Arhitectului Șef nr. D/PD/23/17.12.2018;

-Raportul informării și consultării publicului nr. 142/17.12.2018;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 143/17.12.2018;

 • - Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat in Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, Sector 3 ", proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 286 mp conform acte. în conformitate cu anexele 1 și 2. reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 142/17.12.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare. în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

comunicată beneficiarului de către Serviciul


Art.6. (1) Primarul Sectorului 3. prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi Documentații de Urbanism.NR. 174

DIN 28.03.2019ROMANIA


,918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ARHITECT ȘEF

AMeXA L h Im 3 (U)î. w

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Ca urmare a cererii adresate de MOISE ADRIANA-IULIANA, cu domiciliul în municipiul București,               ■      .           ‘

■    ■ sector 3, telefon/fax.........e-mail...........înregistrată la nr. 58483/05.04.2018 si completată cu nr. 63598/17.04.2018, nr. 183922/07.09.2018,

nr. zju31 1/24.10.2018 și nr. 246395/08.11.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/PD/23/17.12.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Spațiu comercial - RHProPus= S+P+1E, generat de imobilul4) situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3, București.

Inițiator: MOISE ADRIANA-IULIANA

Proiectant: S.C. CPCP STUDIO Arhitectură, Restaurare și Amenajări interioare S.R.L. Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Cătălina Dana C. Preda, RUR - B C D E F6 GAmplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Strada Liviu Rebreanu, la Est B-dul 1 Decembrie 1918, la Sud B-dul Theodor Pallady, la Vest B-dul Nicolae Grigorescu și este format din teren curți construcții cu suprafață de 286 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 și nr.877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona L respectiv L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate; în cazul unor enclave de lotizări existente în ansambluri de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă; L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri;

 • - funcțiuni admise cu condiționări: se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei; funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD;

 • - H max = înălțimea maximă a clădirii măsurată de la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării;

 • - POTmax = 45%;

 • - CUTmax = 0,9 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1);

 • - retragerea minimă față de aliniament = se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,00 - 4,00 metri; se menține limita până la care se consideră în planurile inițiale parcela construibilă (aliniament posterior);

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile vor respecta regimul de construire propriu lotizării; clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 metri; se interzice dispunerea clădirilor semi-cuplate cu calcanul vizibil din circulația publică cu excepția cazului în care una dintre clădirile existente pe loturile învecinate încalcă regula de cuplare, iar noua clădire respect regula valabilă pentru întreaga lotizare;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12,00 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ARHITECT ȘEF


Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatelor de urbanism nr. 1700/12.07.2016, nr.2393/16.11.2017 și nr.2378/02.11.2018 emise de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.                                                          ,

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 6,00 m față de limita stângă - limita de Nord a proprietății, retras 2,70 m față de limita dreaptă - limita de Sud a proprietății, cu podestul de acces retras 1,50 m, calcan pe limita de Vest a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară = retras 1,50 m față de limita de proprietate - limita de Est (alee privată de acces), cu subsolul retras la 0,60 m;

 • ■ POTmax = 45%;

 • - CUTmax = 0,9 mp. ADC/mp.teren (pentru S+P+1E);

 • ■ Hcomișă - maxim = 7,00 m / 10,00 m;

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare;

 • - prin soluția propusă la faza D.T.A.C. se va asigura o trecere permanentă pentru evacuarea deșeurilor menajere, în favoarea Asociației de proprietari din Strada Prisaca Dornei nr.16, bloc N17, sector 3, București;

 • - circulații și accese: conform Aviz nr. 12777/04.10.2016-1448816/08.09.2016 al PMB-DGISP-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Pianul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P. U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A. C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism

nr. 2378/02.11.2018 emis de Primăria Sector 3.Construire spațiu comercial S+P+1E, parcari, alei auto si pietonale, accese acces ghena gunoi, spatii verzi, organizare de șantier

STR. PRISACA DORNEI, NR. 16, SECTOR 3, BUCUREȘTI


| PROPUS |

I       Alee privata acces

L

ll                                           I

-I * ♦-         * * -

r

_


[limitele sit nr.16|


P+10


Zona L ■ subzona L2a


Suprafața teren totala= 286 OOmp Sc propusa= 61,OOmp

Sd propusa (cu S)= 182,OOmp

P.O.T. Max/Propus= 45% / 21,32% C.U.T. Max/Propus= 0,9 / 0,43 HPropus= S+P+1E-7m


PUD cu elemente de PUZ Aleea Codrii Neamțului unde se incadreaza io zona UTR2 ■ L2a


Locun de parcare necesare 3

2 sp. comerciale <60mp+ brouri< 60mp Total asigurate: 3(lașei)


IMOBIL Ds(p)+P+2E+M

autorizat

Nr.14 (fost LOT 5/2/2)

Utilizări admise conform Zonă L - subzonă L3a/ enclava L2a:

 • - locuințe în proprietate privată;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri. Utilizări admise cu condiționări:

 • - locuințele din clădiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;

 • - locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în proprietate privată;

 • - în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

 • - dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

 • - creșele și grădinițele să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;


IMOBIL LOCUINȚE Ds+P+2E+M autorizat


L____

P.U.G.

EXISTENT

--

PROPUS

I SUPRAFAȚA TEREN

286mp

286mp

SUPRAFAȚA CONSTR.

61 mp

P.O.T.

45%

21,32%

C.U.T.

0,9

0,43

R.H.max

Hmax S + P + E

-

7,00m la comisa 1 0, OOm la Hmax

Spatii verzi m/%

30

30

Nr. unltatl locative

1

1

Nr. locuri de parcare

-

3

S teren afectata de lărgire stradaREGLEMENTARI


SEMNIFICAȚIE


LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ


LIMITĂ PUD


LIMITELE PARCELELOR


CAROSABIL


ETONAL


IFICABIL


OBIL EXISTENT S+P+1E pe teren concesionat FUNCȚIUNE LOCUINȚE COLECTIVE

DALE INIERBATE


SPAȚII VERZI


VEGETAȚIE


ACCES PIETONAL ACCES AUTO /PARCAJ INCINTĂ


IMOBIL PROPUS P+3


IMOBIL PROPUS P+4


Cod umede înregistra Certificat înmatriculare 140/13


Planșa nr.:

03

TITLU

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara I

1:200

j    SEF PROIECT

arh. Cătălină Preda             ,

DESENAT

arh. Camelia Crapatureanu

""Data: 1

2018

’    PROIECTAT

arh. Cătălină Predafwt > \ V

0 AvAj-TXl

\W <

,       ©       Z''*s

n rv * Vz uv* i X.CABINET PRIMAR


CABJNET PRIMARNr.......

Data...


MM]


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1918 20181 sărbătorim împreuna


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Spațiu comercial - RHprOpus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3"

O

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 144/17.12.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/PD/23/17.12.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 142/17.12.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 143/17.12.2018; Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Spațiu

comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3", proprietate privată persoană fizică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora", propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Spațiu comercial - RHProPus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3".
ARHITECT ȘEFROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.144/17.12.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Spațiu comercial - RHpropus= S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr.1700/12.07.2016, nr.2393/16.11.2017 și nr.2378/02.11.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/PD/23/17.12.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 45%, CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru S+P+1E), Hcomisă - maxim ~ 7,00 ml 10,00 m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras fată de aliniament cu min 3,15 m, retras min 6,00 m față de limita stângă - limita de Nord a proprietății, retras min 2,70 m față de limita dreaptă - limita de Sud a proprietății, cu podestul de acces retras la min. 1,50 m, calcan pe limita de Vest a proprietății, retras min 1,50 m față de limita posterioară - limita de Est a proprietății (alee privată de acces), cu subsolul retras la min. 0,60 m, conform planului de reglementări (planșa nr. 03) pentru funcțiunea de spațiu comercial, având RHpropus = S+P+1E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora", vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spațiu comercial - PHprOpus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”.

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 143/17.12.2018


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

*

Cu privire la PUD “Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras fată de aliniament cu min 3,15 m, retras min 6,00 m față de limita stângă -limita de Nord a proprietății, retras min 2,70 m față de limita dreaptă - limita de Sud a proprietății, cu podestul de acces retras la min. 1,50 m, calcan pe limita de Vest a proprietății, retras min 1,50 m față de limita posterioară - limita de Est a proprietății (alee privată de acces), cu subsolul retras la min. 0,60 m, conform planului de reglementări (planșa nr. 03) pentru funcțiunea de spațiu comercial, având RHpropus= S+P+1E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 45%, CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru S+P+1E), Hcornișă/maxim = 7,00 m /10,00 m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011,232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018 terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate; în cazul unor enclave de lotizări existente în ansambluri de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementarilor de construire pentru această subzonă; L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate; POTmax = 45%, CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1)

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 142/17.12.2018, privind documentația PUD - “Spațiu comercial - RHpropus= S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi, locuri de parcare, respectarea condițiile impuse prin avizele de utilități.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISMTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


ISIS 2010 | sărbătorim ÎMPREUNA


Nr. 142/17.12.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”

Beneficiarul documentației: MOISE ADRIANA-IULIANA Arhitect: CĂTĂLINA DANA C. PREDA

Proiect nr.: 355/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 25.05.2018;

 • •   pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 09.2016 și 10.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   Evenimentul Zilei, pag. 24, din data de 15.09.2016;

 • •   Libertatea, pag. 14, din data de 15.09.2016.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare Primăria Municipiului București - la Nord, Sud și Vest - cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47;

 • - notificare Asociația de proprietari bloc N17 - Nord - Strada Prisaca Dornei nr. 16;

 • - notificare Asociația de proprietari - Sud - Strada Prisaca Dornei nr. 14;

 • - notificare/acord ■           <■ - Vest - Strada Prisaca Dornei nr. 16, nr. cad. 225916.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - Primăria Municipiului București - la Nord, Sud și Vest - cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47;

 • - Asociația de proprietari bloc N17 - Nord - Strada Prisaca Dornei nr. 16;

 • - Asociația de proprietari - Sud - Strada Prisaca Dornei nr. 14;

. .   . - Vest - Strada Prisaca Dornei nr. 16, nr. cad. 225916.


SECTORULUI

BUCUREȘTIARHITECT ȘEF

SERVICIUL URBANISM Șl AM ENAJAREA TERITORIU LUI


în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului respectiv din partea societății S.C. Apa Nova București S.A., domnul Gagiu Cristian-Cosmin, domnul Ivanov Jucan Cătălin, Asociația de proprietari str. Prisaca Dornei nr. 14 prin doamna Aurora Grigore.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu,norme privind asigurarea spațiilor verzi, locuri de parcare, respectarea condițiile impuse prin avizele de utilității

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr. 12777/04.10.2016-1448816/08.09.2016 al PMB-DGISP-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1G/09.11.2016.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile' cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNIA

u t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.U.A.T.


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.2^1g> din 0 2_. j_}_.2018

ÎN SCOPUL:

pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de MOISE ADRIANA-IULIANA - CNP 7               cu

domiciliul în Municipiul București, sectorul 3,   ■                                             ?•

înregistrată la nr.230499 din 24.10.2018.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, Strada Prisaca Dornei nr. 16 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012, HCGMB nr. 224/2015 și HCGMB nr.341/2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se


Terenul situat în intravilan, în suprafață de 286,00 mp., având număr cadastral 228376, este proprietatea doamnei Moise Adriana-Iuliana, conform Contractului de dare în plată nr.875/28.06.2017, autentificat de N.P. -Stan Mirela și a extrasului de Carte Funciară nr. 228376, emis de ANCPI în baza cererii nr. 80762/24.10.2018.

Terenul are înscrieri privitoare ia sarcini, dreptul de trecere a utilităților, dreptul de intervenție, dreptul de servitute publică în favoarea Municipiului București și Apa Nova București SA.

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în UTR L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate. Potrivit art.2 pentru zona L3a: Utilizări admise cu condiționări din RLU - PUG partea scrisă - "în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă"; L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.

Terenul este cuprins în zona fiscală „B"a Municipiului București.

Pentru acest imobil. Primăria Sectorului 3 a! Muncipiului București a emis Certificatul de urbanism nr.1700/12.07.2016 pentru lucrări de construire imobil cu funcțiune de locuințe si activități comerciale S+P+2E+M a! cărui termen de valabilitate a expirat si Certificatul de urbanism nr.2393/16.11.2017 pentru lucrări de construire spațiu comercial S+P+1E, parcări, alei auto si pietonale, accesuri, spatii verzi, organizare de șantier (prelungit până la data de 16.11.2019).

Propunere: construire spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, parcări, alei auto și pietonale, accesuri, rampă evacuare deșeuri (bloc N17), spații verzi, împrejmuire și organizare de șantier.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate privind construirea unui spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, parcări, alei auto și pietonale, accesuri, rampă evacuare deșeuri (bloc N17), spații verzi, împrejmuire și organizare de șantier, se pot realiza în b^a unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației și normelor specifice în vigoare. Pentru reglementarea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al parcelei/ accesurile auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică se va întocmi o documentație de urbanism P.U.D.. Conform RLU aferent PUG-MB aprobat, amplasamentul se supune reglementărilor de construire aferente subzonei L2a - POTmax. = 45% , CUTmax. = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+l).

Edificabilul/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Notă: prin soluția propusă se va asigura o cale de acces la ghena de gunoi pentru blocul NI 7.

în măsura în care avizele/acordurile obținute în baza Certificatelor de urbanism nr.1700/12.07.2016 si nr.2393/16.11.2017 se încadrează în termenul de valabilitate si în soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza ta documentația tehnică, în vederea promovării P.U.D. si obținerii autorizației de construire.

Parcarea/gararea șl organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietății. Porțile de acces se vor deschide spre Interiorul proprietății. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fl asigurate strict în Incintă.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de max. 2.00 m din care un soclu opac de 0.60 m șl o parte transparentă, dublată cu gard viu. Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2.50 m.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența șl stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în Incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea autorizației de construire.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului șl accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului șl al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții: __________________________________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic și însoțită de evaluare lucrări.

|_| D.T.A.D.


| x | D.T.A.C.                          | x | D.T.O.E.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastrui

J -x f alimentare cu apă               1

[^4canalizare J r] gaze naturale

Avize și acorduri privind:

| x | securitatea la incendiu

Alte acorduri/declarații:

| x | Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarului din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești.

| x | Acord notarial al vecinilor în cazul afectării gradului de însorire - în original.

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Certificat de rol DGITL Sector 3 - în original             | x | Aviz de circulații -DT-PMB

| x j Aviz tehnic de consultanță preliminară- DGUAT-PMB   j x j Aviz Brigada de Poliție Rutieră București

Studii de specialitate : | x | Documentație cadastrală | x | Studiu Geotehnic               | x | Calcul

| x | PUD aprobat conform legii, inclusiv planșă reglementări (color) | x | Studi e însorire

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - APMB (Aleea Lacul Morii Nr/t, S.6, București) —

 • f) Dovada p            rea taxelor legale (copii): taxă AC, taxă timbru OAR și taxă R.U.R.


d.l.


d.2.


d.3.


d.4.


d.5.astruptura:

|alimentare cu energie electrică jx falimentare cu energie termică | x | salubritate


J-'f'l telefonizare

| _ | transport urban


| x | protecție civilă


| x | sănătatea populațieiANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ U CPNfERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTR


ism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.
Achitat taxa de: 8 lei, conform C.F. nr. 4   189 (59) din 24.10.2018.

Prezentul Certificat de uibanism a fost transmis solicitantului direct /prin-peștă la data de _ ___

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de


până la data de _ _ . _ _ .____

PRIMAR,

SECRETAR, Marius Mihăiță


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:__.__.____

Achitat taxa de:.............................. lei, conform chitanței nr.................din__.__.____.


73?£-


. ;z         •

'<r<

t_______________—.....

£ 1

Z

J/gra

ir<T......*/A•■’'< / t


Strada PRISACA DORNEI, Număr- 16

IE.-227984


PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in
Str. Priseaca Dornei, nr.16, sector 3, București


IE: 223118*


IE: 223117


IE: 2148Ș8 7'           ,

TONtCPiUl C-\u<

SECTORULUI 3


'->8


E: 22798


IE: 227982


IE: 227993


Str. Priseaca Dornei, nr.16-


IE:228376 "

7*’<

I i


IE: 227983


/ s|E: 2279!


.'IE: 225920


IE:,227713

IE: 227712


7? ,9<?


IE:227710


X

IE: 227711<


ylE:'226393

.--IE: 227718

IE:_227719

IE:227720

IE: 227721 /  "--J


1 /

IE: 227722 IE: 227726


IE:227723 "IE:227724 IE:227725


IE:227282

IE:, 22 7281

IE:,227280

IE:.227279'

IE:227278

IE:227277

IE:227276

IE: ^227275/ [ IE:218179

IE?2272Z4

/

IE: .2272J3

IE: 227272


IE: 22727^1

IE: 22727.6


j .IE^ 2 30969.

/ X ■ •           :

'' I X

•,    IE/230970        IE:,229404

/   / IE: 227568

IE: 230971     ^lE: 229405'.


IE:227263


IE:218104


UtÂtgj'226791

"<IE:226790


IE:'2272i /

IE: 2260:


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

în scopul: întocmire documentație de urbanism și autorizație de construire

Ca urmare a cererii adresate de MOISE IULIANA

cu domiciliul/sediul2), în județul ...'............................municipiul . comuna București,

sectorul ..3. . , cod poștal...........Strada            u r. b .se... .etaj.. •. ap. .

telefon/fax.......................e-mail.................................... inregistra:â a 6899//24.08.2017.

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiu0 EUCURESTI sectorul 3, cod poștal..............

STRADA PRISACA DORNEI nr.16,

sau identificat prin .............................................................................................................;

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG îc'cbată prin Hotărârea Consiliului General nr. 269/21.12.2000, HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20 12.2011, HCGMB nr. 232/19 '2.2912, HCGMB nr. 224/15 12.2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

i

SE CERTIFICĂ:
 • 1. REGIMUL JURIDIC :

Imobilul (teren în suprafață de 286,00mp) situat în intravilanul municipiului București, Strada Prisaca Dornei nr.16, este proprietatea doamnei Moise Adriana Iulian-a conform act notarial autentificat sub nr 875/28.06.2017 emis de NP Stan Mirela

Imobilul este înscris în CF nr.228376 conform extras de carte funciară nr.55925/11.08.2017.

Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală B. Imobilul nu se află în zona de protecție a vreunui monument și nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC :

Folosință actuala: teren curți construcții.

Destinația: Conform PUG aprobat terenul se înscrie în află în zona L, subzona L3a- subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri formând ansambluri preponcerent rezidențiale situate în afara zonei protejate, POT=30%, , CUT=1 cu inserții de lotizări existente similar zonei L2. POT=45%, CUT=1,3.

Propunere: construire spațiu comercial S+P+1E, parcări, alei auto și pietonale, accese, spații verzi, organizare de șantier.

 • 3. REGIMUL TEHNIC :

Pe terenul descris mai sus se pot realiza lucrări de construire spațiu comercial S+P+1E, parcări, alei auto și pietonale, accese, spații verzi, organizare de șantier conform normelor specifice în vigoare și PUD avizat/aprobat conform legii, astfel: retras față de aliniament pe alinierea construcțiilor învecinate.

Pentru reglementarea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al parcelei, accese auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrică se va întocmi o documentație de urbanism PUD. POT=45%, CUT=1,3.

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite în conformitate cu normativele și legislația în vigoare. Organizarea de șantier se va executa în incintă proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic de detaliu (PUD) și pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizație de construire/desfiintare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

Cnrmxlor C Rlrarl O o- /TC

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM.

in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6, București '          .

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

in vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz

IxJ D.T.A.C. IxJ D.T.O.E. IJ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

  d.1 ) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  |x_| alimentare cu apă                                  |x_| canalizare

  |x_|alimentare cu energie electrică                      |x_|alimentare cu energie termică

  jxj gaze naturale                                      |x_| telefonizare

  d.2) avize și acorduri privind:

  |x_l salubritate

  | | aviz Transgaz

  |_| Altele |J

  |x_| securitatea la incendiu                             |x_| protecția civilă

  d.3 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

  |x_| sănătatea populației


Ixl declarație notariala a coproprietarilor pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unuijitigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești

Ixl certificat de rol D.I.T.L. S. 3 (original)

d.4 ) studii de specialitate:

Ixl aviz consultativ PMB DUAT serviciul circulații

Ixl aviz comisia de trafic și fluenta circulației

Ixl declarație notarială din care să rezulte numele și adresa de contact a proprietarilor cu care se se învecinează terenul ce a generat PUD

Ixl Documentație de urbanism (PUD) întocmită conform legii

 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

 • f)  Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): taxa RUR, OAR

Taxa pentru emiterea Autorizației de Construire - 0,5% din valoarea investiției pentru locuința, 1%pentru alte funcțiuni, 3% pentru organizare de șantier, Taxa Timbru de Arhitectură - 0,05% din valoarea investiției

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.


PRIM

Robe


SECRETAR,

Marius Mihăiță


ARHITECT

Ștefan Dumițfaș|cuIntocmrt-C r TopTrb

Achitat ta* a de: 8,00lei c

Prezentul'certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/pnn poștă la data de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările

se prelungește valabilitatea

de la data de


Certificatului de urbanism .................până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, in condițiile legii, un alt certifii

it de urbanism


PRIMAR,

SECRETAR,


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu Data prelungirii valabilității:         ......

Achitat taxa de..................lei. conform Chitanței nr................ din .

Transmis solicitantului la data de.....                direct/prin poștă

Formular F 6/red 2 ex./TC

Pag. 2 din 2•>


PLÂH CADASTRAL SCARA 1:500 aferent smoK'

iwd mWM m Str.Prisaea Domeâ nr.16, s

tor 3, București

■»


IE223117


IE214888


IE223118


1E227984


IE227987


IE227986


IE227985IE228012


(E227988


IE227994

n


(£227989


IE227982


IE227990


IE227995


Str.Prisaca Dornei nr.16


IE227996


IE227993


ÎE20G97IE2277.17


IE2277Î0


•162277111E22837G


JE227720


(£22772'


(£227722^227726

(£227723


(€227278 (£22727?

(£ 227 276


«22727S


IE227992


IE227265


1E226041

(€22(5042


;E225036


IE206793


IE223035


IE21034


IE227263

IE218179


IE218104

IE227266


(E227724

!£x.2772f>


EE227274


SE227273

1E227272


1622727$

(E227270


IE2272S9


IE22.7267


(£227268


,v. ■


■>UM»            • ■

.:•>< ’ 'IE226772

• .?*’"■


(£226043

(£226644

IE226(M5

IE226046

026047


(E22603W


SE22604IE226039

?.  IE22804

*-*•*•• **"*r»».i         «iim

OCPI București, Bd.Expoziției.nr 1Aj sectprjH. romani Data 71 nn ->"<•»


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.A.T.


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. fâ.CQ.. din .           -

în scopul: întocmirii documentației P.U.D. și după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire

Ca urmare a Cererii adresate de dl./d-na. S.C. OVIBAD CONSTRUCT S.R.L.

cu domiciliul/sediul2), în județul.......................................municipiul/nrasul/comuna.......București.................,

satul.....................Sectorul 3, cod poștal.................Str.    . .. v i> ol. -, sc. et, subsol, ap./sp.com. nr.

telefon/fax...................e-mail..........., înregistrată la nr. 4/383 din 01.06.2016,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI............Sectorul 3................ cod poștal..............

Str. Prisaca Dornei nr. 16, bl.......sc......-......, et.......-..., ap......-.......

sau identificat prin Nr. cadstral 228376...................................................................................................................;

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr................./..............., faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului

General nr. 269/2000, H.C.G.M.B. nr. 224/2015 si in temeiul documentației de urbanism/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului General/Local nr.........................../.......................................

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC: Teren in suprafață de 286,00mp. conform actelor de proprietate, situat in intravilanul municipiului București, aflat in proprietatea S.C. OVIBAD CONSTRUCT S.R.L., conform Act de Alipire cu încheierea de autentificare nr. 638 din data de 20.05.2016 încheiat la N.P. Stan Mirela, intabulat la ANCPI-BCPI S3 cu încheierea nr. 36467/ 20.05.2016 si potrivit extrasului de C.F. pentru informare nr. cerere 36467 /20.05.2016. Terenul nu se afla in aria de protecție a Monumentelor Istorice, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010. Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se afla in zona fiscală B.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC: Folosința actuală : teren liber de construcții.

Destinația stabilită : in conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/2015, terenul se afla in subzona L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3-P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate in afara zonei protejate. P.O.T. maxim = 45%, C.U.T. maxim = 1,3. Potrivit Art. 2 pt. zona L3a: Utilizări admise cu condiționări din RLU - P.U.G. partea scrisă: „în cazul unor enclave de lotizări existente in ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional si urbanistic similar zonei L2 si se vor supune reglementarilor de construite pentru această subzona; Potrivit Art. 2 pt. zona L2 : Utilizări admise cu condiționări din RL.U - P.U.G. partea scrisă: „ se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubrizarea în zonă; L2 - locuințe individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P-P+2niveluri situate in afara zonei protejate; P.O.T. maxim = 45%, C.U.T. maxim pentru inaltimi P+2E = 1,3 - în cazul mansardelor, se admite o depășire a C.U.T. -ului proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din A.C.

Propunere: construire imobil cu funcțiunea de locuințe și activități comerciale S+P+2E+M;

3. REGIMUL TEHNIC: Pe terenul de la adresa mai sus menționată se poate realiza construirea unui imobil cu funcțiunea de locuințe și activități comerciale, cu un regim de înălțime S+P+2E+M, ce va fi amplasat in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificăriile si completările ulterioare privind amenajarea teritoriului și urbanismului si care va respecta reglementările referitoare la amplasare, retrageri față de vecinătăți, regim de înălțime, in limita a P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim -■ 1,3 -în cazul mansardelor, se admite o depășire a C.U.T. -ului proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din A.C., ce vor fi precizați in Planul Urbanistic de Detaliu, ce va fi întocmit si aprobat conform legilor in vigoare. Se vor asigura locurile minime de parcaje auto in incinta proprietății conform HCGMB nr. 66/2006. împrejmuirea se va realiza cu materiale semi-transparente spre limita stradală, iar spre celelalte limite separative ale proprietății va fi opacă cu înălțimi de maxim 2,50 m. Proiectul va fi întocmit de proiectanți autorizați. L3a similar cu zona L2 - P.O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2niveluri = 1,3 - în cazul mansardelor, se admire o depășire a C.U.T. -ului proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din A.C.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat, pentru întocmirea documentației P.U.D. in vederea aprobării acesteia, de către Consiliul Local Sector 3 și după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire. CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC UE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII-__

 • 1) Numele și prenumeie solicitantului.

 • 2) Adresa solicitantului.

 • 3) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism

 • 4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, fonnutetă în cerere


Formula.' r 6 Red io 2 exemplare de M.G.V.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității con* pentru protecția mediului Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Dirt Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanis, se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea' proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligatia de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente: OPIS DOCUMENTE

 • a) certificatul de urbanism + planurile anexa - copie;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); B.l./C.l. - proprietari;

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

l_l D.T.A.D.; l_l D.T.O.E.; IXI D.T.A.C.: 2 exemplare; Dovada de luare in evidenta a proiectului la O.A.R

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura.

|X| alimentare cu apă;

|X| alimentare cu energie electrică;

|X| gaze naturale;

d.2 ) avize și acorduri privind.

|X| securitatea la incendiu;


|X| canalizare;

|X| alimentare cu energie termică; |X| telefonizare;

|_| protecția civilă;


|X| salubritate;

|_| transport urban;

LI Altele LI

|X| sănatatea popula’/iei;


d.3 ) avize și acorduri privind:

 • - Declarație notarială pe propria răspundere a tuturor proprietarilor terenului din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești - duplicat original;

 • - acordul notarial al proprietarilor vecini in cazul afectării gradului de însorire potrivit Ordinului nr. 119/2014;

 • - Certificat de atestare fiscala D.I.T.L. S 3 - original;

 • - aviz Comisia Tehnică de Circulație - D.T.D.S.C.;

d.4 ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.5 ) studii de specialitate: |Xj P.U.D. întocmit conform legii, aprobat C.L. Sector 3; |X| studiu geotehnic - DTAC; jX| studiu de însorire - PUD, DTAC; |X| calculul G - DTAC;

 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

 • f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plată ale următoarelor taxe P.U.D., D.T.A.C.; taxa timbru O.A.R. (copie):

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl

trvr^iiTA i i irn X di nc rrikiCTOi ir-Tii


NU CONFERĂ DREPTUL DEA I


__________________EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII______jl

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12. luni de la data emiterîii /.oc¥itMaTh.^G. Voinea rvw''

' Achitattaxa'3e: 8.00 lei, copform chitanței nr. 4415844 din 01.06.2016.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.........

în confonnitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de con completările ulterioare,


se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanismde la data de


până la data de....................


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,                                                   SECRETAR,

Robert Sorin Negoița

ARHITECT ȘEF, Ștefan Dumitrașcu

întocmit,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de............... lei, conform Chitanței nr............... din................

Transmis solicitantului la data de.............. direct/prin poștă.

oagina 2 db" .<

f


Formular ? 6 Red in 2 exemplare de M.G.V.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Proiecte UrbaneROMÂNIA


1918 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. intrare PMB: 1662513/21.09.2018

Nr. ieșire PMB : 1662513/1415/724N/  / 0 .10.2018

Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr. 724NZ   .10.2018

Categoria A1 - “lot/parcelă”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

Doamna Moise Adriana luliana prin domnul Păuna loan-Bogdan

București, Sector 3, Intr. ► ’■      -                  »     '

Solicită ridicarea răspunsului de la Hegistratura PMB

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești, Nr. 191

Amplasament:

București, Sector 3, Strada Prisaca Dornei nr. 16 - NC 228376

1. Situația existentă

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Strada Prisaca Dornei nr. 16 (NC 228376), care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat / marcat pe planurile topo-cadastrale anexate cererii adresate D.G.U.A.T

 • - SPU, nu este adiacent Străzii Prisaca Dornei dar este adiacent unei alei la partea vestică și unei alei de acces amplasată la partea estică a terenului analizat (conform planurilor cadastrale anexate cererii dvs.); arterele de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:


 • - Aleea de la partea vestică are cca. 4,00m lățime. Menționăm că nu deținem informații privind situația juridică a a acestei alei;

 • - Aleea de acces de la partea estică are un prospect de cca. 9,00m lățime, compus din carosatiîTde cca. 6,00m și trotuare de cca. 1,50m lățime fiecare.

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

 • • Planul Urbanistic General al Municipiului București (PUG) aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr. 224/15.12.2015”;

 • • Planul Urbanistic Zonal “P.U.Z. Coordonator al Sectorului 3”, documentație aflată în etapa de avizare (a se consulta site-ul PMB, www.pmb.ro, la rubrica Urbanism);

 • • “Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor d Municipiului București”, aprobate prin Hotărârea Consiliului București nr. 66 / 06.04.2006.

  * circulație pe teritoriu] General al Municipiului


  dfei i

  UKAS 1

  rrjtno

  ISO *001 « ISO 14001        001

 • 3. Prevederi generale și detalii de reglementare

 • • Prin reglementările PUG/PUZ/NORME sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial -compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

 • • Pentru teritoriul de referință în care este situat terenul în cauză, nu există aprobate reglementări de dezvoltare urbană în afara celor de ordin general prevăzute prin PUG și nu sunt detaliate prospectele artelor de circulație.

 • • “P.U.Z. Coordonator al Sectorului 3”, la această etapă, nu prevede modificări ale prospectelor aleilor la care este adiacent terenul analizat.

 • • HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. I, art. 1 că: “Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”.

 • 4. Concluzii si recomandări

 • • Certificatul de Urbanism nr. 2393 din 16.11.2017, eliberat de Primăria Sectorului 3, a fost emis pentru întocmirea documentației PUD și obținerea Autorizației de Construire. Documentațiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • • Informații exacte și detaliate referitoare la “P.U.Z. Coordonator al Sectorului 3” se pot obține după aprobarea acestuia în CGMB.

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

 • • Avizul tehnic de consultanta preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 208540 din 21.09.2018, în valoare de 41,00 lei.


  NAJAREA 1TORIULUI S7

  ' A * « B. 1 l


  întocmit în 3 (trei) exemplare: M. Dumitrescu
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 12777.....

1448816


Sep08 95

Către

S.C. OVIBAD CONSTRUCT S.R.L.

Str •.        .    - \, sector 3

s

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 08.09.2016 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. construire imobil cu funcțiunea de locuințe și activități comerciale S+P+2E+M - str Prisaca Domei nr 16, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr 1700 din 12.07.2016 și planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

IARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISMTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0 • -  “Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”;

 • - ’ “Locuință unifamilială - RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliței

nr. 80B (fost Drumul Gura Caliței nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3”;

 • -  “Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcțiunea de locuințe, RHpropus = P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 3/8), lot 1, sector 3”;

 • -  “Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”;

 • -  “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare”;

 • -  “Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

........de pe ordinea de zi /

.............


suplimentar^Fordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întruniră în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...77/.......de pe ordineade zi

/ suplhpentareaprdînii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLPT^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, proțecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVCJRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....................

......<£<<?. .......

PREȘEDINTE,

MARINE^ȚĂ MARCEL


SECRE


MARI


ELA


MEMBRI

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA


GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIELPETRESCU ELENA