Hotărârea nr. 172/2019

HCLS3 nr.172 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea ele locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 36364/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 132/17.12.2018 al Arhitectului Șef;

 • - Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Sef - Serviciul Documentații de Urbanism; In conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.1 L2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

-Avizul Arhitectului Șef nr. D/LP/53/17.12.2018;

-Raportul informării și consultării publicului nr. 130/17.12.2018;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 131/17.12.2018;

 • - Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate — tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), Sector 3”, proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 445 mp conform acte, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 130/17.12.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.NR. 172

DIN 28.03.2019ARHITECT ȘEF4H6XÂ 1 Țq OCLS S ruh MW.03.Ad9

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de PÎRLITU VASILICĂ, cu domiciliul în ■                                                • •

telefon/fax........, e-mail.........., înregistrată la nr. 206317/03.10.2018 și completată cu nr. 261959/27.11.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;

AVIZ

Nr. D/LP/53/17.12.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate -tip duplex,

generat de imobilul4) situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3, București.

Inițiator: PÎRLITU VASILICĂ

Proiectant: S.C. ARHECO S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Radu Matei M.D. Cocheci, RUR - AB D D3 Dz0 E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Theodor Pallady, la Vest B-dul Nicolae Grigorescu, la Sud Splaiul Unirii, la Est Strada Nicolae Teclu și este format din teren curți construcții cu suprafață de 445 mp conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 și nr.877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat);

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - H max = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafața de maxim 60% din aria construită;

 • - POTmax = 45%;

 • - CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor; în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție, cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterior lucrărilor de terasament;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 365/15.02.2018 emis de Primăria Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ARHITECT ȘEF


Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018, Titlul I-Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății, retras 3,00 m față de limita stângă a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară = retras 3,00 m față de limita de proprietății;

 • - POTmax = 45%;

 • - CUTmax= 0,90 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1E);

” Hconișă / atic = 7,00 m;

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare;

 • - circulații și accese: conform Aviz nr. 13090/26.09.2018-1644381/09.08.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism. în cazul în care din avizele de utilități reiese faptul că nu există rețele publice de echipamente edilitare în zonă, pentru faza D.T.A.C. se vor respecta prevederile art. 27 din Regulementul General de Urbanism, aprobat cu H.G.R. nr. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planu’ urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 365/15.02.2018 emis de Primăria Sector 3.


Q

. NE

. /

!■

v--

ț e

rv/

sv

SE

s
MUNICIPIUL BUCU^LȘ'I ISuprafață parcelă = 445 mp

EXISTENT

PROPUS

POT

0.00%

45.00%

CUT

0.00

0.90

Arie constr.

0 mp

200 mp

Aed

0 mp

400 mp

% Sp. verde

-

30.00%

H maxim

-

P+l(7 m)


Limita parcelei care a generat PUD (conform CF nr. 210193)

Limita edificabil propus

Limita edificabil propus (caracter orientativ)

Clădiri existente


Circulație carosabilă propusă Circulație pietonală propusă Vegetație de aliniament propusă

Mobilare urbanistică

LZJ

[777]

7Z7


Alei, terase, platforme propuse Spații verzi propuse pe Loc staționare autoveh


L1c - locuințe Individuale șl colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite

POTmax = 45 %

CUTmax = 0.9 (pentru P+1)


Se va avea în vedere asigurarea a minim 30 % spații verzi pe parcelă (din care minim 20 % pe sol natural).


Număr unități locative: 1. Număr locuri de parcare asigurate pe parcelă: 2.
Vegetație înaltă propusă

S.C.ARHECO&R1 J40/16522/1991

BENEFICIAR: VASILE PÎRUTU

SEF PROIECT

urb. Matei COCHEC^s

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Dr. Lunca Prutului nr. 14-16, sector 3 Municipiul București

NUMĂR PLANȘA: 2.0

PROIECTAT

urb. Matei COCHE^ș

DESENAT

urb. Matei COCHE(£^>

VERIFICAT

praf. dr. arh. DAM 00CHK3

CONTRACT nr. 5 / 08.06.2018

SCARA: 1:500

Septembrie 2018

REGLEMENTARI urbanistice

FAZA: PUD*

MX

V fr

"U E

SE

sv

s


Profil stradal existent / profil stradal propus: Dr. Lunca Prutului sc. 1:200aferent imcbildlui situat în Drffn.fi


Limita parcelei care a generat PUD (conform CF nr. 210193)

Limita edificabll propus

Limita edificabil propus (caracter orientativ)

Clădiri existente

Suprafață parcelă = 445 mp

EXISTENT

PROPUS

POT

0.00%

45.00%

CUT

0.00

0.90

Arie constr.

Omp

200 mp

Aed

Omp

400 mp

% Sp. verde

-

30.00%

H maxim

-

P+l(7m)


■ 15211698


!!CÂ DE


I________| Depozitare

Circulație carosabilă propusă

I       I Circulație pietonală propusă

HHI Vegetație de aliniament propusă

Mobilare urbanistică

[_____| Construcție propusă

\///\ Alei, terase, platforme propu \///\ Spații verzi propuse p I O I Loc staționare autov I O I Vegetație înaltă prop^să?\%8.C.ARHEC08JLL J4GH6522h991

BENEFICIAR: VASILEPfRLnV-? .. ^ .</ **

SEF PROIECT

urt>. Matei OOCHE^ÂR

PLAN URBAMST1C DE DETALIU ~

Dr. Lunca Prutului nr. 14-16, sector 3 Munidplul București

NUMĂR PLANȘA:

2.0

PROIECTAT

urb. MatdCOCHE^A>

DESENAT

uri). Matei COCHE^R^

VERIFICAT

pot*. ah. DAMCXHKI

CONTRACT nr. 5/08.06.2018

SCARA: 1500

August 2018

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

FAZA: PUDCABINET PRIMARSECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...

Data.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate

- tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3"

o

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 132/17.12.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/LP/53/17.12.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 130/17.12.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 131/17.12.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3", proprietate privată persoană fizică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3".
ARHITECT ȘEFROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 132/17.12.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16

(fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018. Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate -tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3” în baza Certificatului de urbanism nr. 365/15.02.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/LP/53/17.12.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax = 45%, CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), HConișă/atic= 7,00 m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retas min. 5,00 m față de aliniamentul existent, retras min. 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății, retras min. 3,00 m față de limita stângă a proprietății, retras min. 3,00 m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 2.0) pentru funcțiunea de imobil cu două locuințe cuplate - tip duplex, având RHpropus= P+1E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora", vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”.
TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.131/17.12.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate -tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16

(fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retas min. 5,00 m față de aliniamentul existent, retras min. 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății, retras min. 3,00 m față de limita stângă a proprietății, retras min. 3,00 m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 2.0) pentru funcțiunea de imobil cu două locuințe cuplate - tip duplex, având RHprOpUS= P+1E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax= 45%, CUTmax= 0,9 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1E), HCOnișă/atic = 7,00 m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018, terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat), POTmax = 45%, CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 130/17.12.2018, privind documentația PUD - “Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 130/17.12.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”

Beneficiarul documentației: PÎRLITU VASILICĂ

Urbanist: RADU MATEI M.D. COCHECI

Proiect nr.: 5/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •  la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 01.11.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 01.11.2018;

 • •   pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 16.07.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   www.anuntul.ro, pag.67, din data de 20.07.2018;

 • •   Evenimentul Zilei, pag. 10, din data de 20.07.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare/acord              " ■    '       ’   -    '■••••

 • - notificare/acord                        -- Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, nr. cad. 207979;

 • - notificare/acord •' .        '            Vest - Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, nr. cad. 210191.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - ..... '         - Nord - Drumul Lunca Priporului nr. 109-115;

' 'c.                 -         - Est - Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, nr. cad. 207979;

‘ - Vest - Drumul Lunca Prutului nr. 2-18, 20-24, nr. cad. 210191.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr. 13090/26.09.2018-1644381/09.08.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr.1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr. 445/2009, conform circularei 1/3118/1 G/09.11.2016.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701 /30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport./ROMÂNIA ..  .

f MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.AT.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.         ......din ....^;.9.£/..Σ.!.^..........

în scopul: elaborării Planului Urbanistic de Detaliu ( P.U.D.) obținerii autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de PÎRLITU VAS I LI CĂ cu domiciliul în județul Brăila,

str. t                    .. înregistrată la nr. 110536 din 05.12.2017,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în

municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, Drumul Lunca Prutului nr.2-18, 20-24, respectiv lot 6,

sau identificat prin plan scara 1:500 și plan scara 1:2000, nr. cad.210193,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /2000, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobiul compus din teren în suprafață de 445mp, situat în intravilanul municipiului București, se află în 'oprietatea dlui Pîrlitu Vasilică conform contractului de vânzare nr.932 din 07.09.2017 emis de N.P. *•'. Jarinescu Cristina Georgeta.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice. Conform extrasului de carte funciară nr.84770/28.11.2017 partea III. Sarcini, imobilul-este liber de sarcini.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală : terenul este liber de construcții;

Destinația stabilita : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală D, în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona

LJc- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

Propunere: construire imobil cu regim de înălțime P+1E cu funcțiunea de locuință duplex, amenajare împrejmuire,                                      ’                          " ......................

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționatâ se pot realiza lucrări de construire imobil cu regim de înălțime P+1E cu funcțiunea de locuință duplex, amenajare împrejmuire, în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și ''osterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului.

A. calculul P.O.T. și la măsurarea distanței minime de retragere față de limita terenului se va avea în vedere proiecția balcoanelor, a teraselor superioare și a etajelor superioare.

Pentru nerespectarea retragerilor minime prevăzute în PUG București, respectiv 3m-dreapta, 3m-stânga, 5m-spate este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.

Zona de reglementare Llc- locuințe individuale șPcolective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite; Regim de înălțime prevăzut maxim P+2 (10 m la cornișă). L1c- POT maxim = 45%; L1c - CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren;

- CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu; gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri. Conform Codului Civil: „ Art. 615. - (1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. ’’

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Organizarea de șantier se va rezolva în incinta proprietății. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății. Proiectul va fi întocmit de proiectanți autorizați. în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru elaborare P.U.D. și obținere autorizație de construire._________________________________________________________________2__________x __________________________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

—— ---------------------------------------------------------------------------’---------------—---

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:                                                                    W

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru proteqE mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.                                                       '

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prim Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

| X | D.T.A.C.                      |_|D.T.O.E.                      | _ | D.T.A.D.

d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie): _

| X plelefonizare | _ | transport urban


| X | alimentare cu apă           | X | alimentarecueriergie electrică

j.X | canalizare                   j X | alimentare cu energie termică

| X | gaze naturale                | X | salubritate

d.2) avize și acorduri privind:

| _ | sănătatea populației


I _ I securitatea la incendiu                   | _ | protecție civilă

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie)

 • - Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești- original;

 • - Certificat atestare fiscală D.I.T.L. S 3 - original;

 • - Certificat de număr poștal- PMB;

 • - Aviz tehnic de consultare preliminară de trafic DGDU-PMB,

 • - PUD elaborat și aprobat conform legislației în vigoare.

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): Documentație cadastrală-copie ; Studiu Geotqhnic; Calcul “G” ;

 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copi

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă R.U.R, taxă A.C, taxă timbru arhit^ctu^ i.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE Șl NU CONFERĂ                      CONSTRUCȚII

rbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.Dunrijtrașcu


Urb. Diplm. C.R.Țâpligâ \

Achitat taxa de: 8 ron , conform chitanței seria 179169/2017 nr.4753241/ 05.12.2017

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă-la-data de

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prjtfind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la data de..............................

PRIMAR,

Robert Sorin Negoiță


până la data deSECRETAR,

Marius Mihăiță


ARHITECT ȘEF Arh. Ștefan DumitrașcuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului

Serviciul Proiecte Urbane


ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. intrare PMB.-1677010/02.11.2018 completat 1681192/15.11.2018 completat 1689419/12.12.2018

Nr. ieșire PMB: 1677010/1681192/1689419/1758/1854/1159N/1033N/979N J.T. 12.2018

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 1033N/^T.12.2018 Categoria A1 - “lot parcelă”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

S.C ARHECO ARHITECTURA ECONOMICA SRL Pentru Domnul PÎRLITU Vasilică

București,        •     - s              «...             '

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191

Amplasament*

București, Sector 3, Drumul Lunca Prutului nr. 2-18 (NC 210193) • 1. Situația existentă

Terenul cu adresă poștală București, Sector 3, Drumul Lunca Prutului nr. 2-18 (NC 210193, așa cu este figurat pe planurile sc. 1:500 și sc. 1:2000 anexate cereii), care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului - SPU, este adiacent Drumului Lunca Prutului. Artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:

- Drumul Lunca Prutului are, în dreptul terenului analizat, un prospect de circa 5,00m, între limitele de proprietate (conform planului cadastral sc. 1:500, anexat cererii dumneavoastră).

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

 • • Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr.224/15.12.2015;

 • • Planul Urbanistic Zonal „PUZ Sector 3”, aflat în etapa de avizare a proiectului, conform informațiilor de pe site PMB (www.pmb.ro) la rubrica Urbanism;

• „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritorful Municipiului București”, aprobate prin HCGMB nr.66/06.04.2006.


•UKAS “est

BOEXM .B014SH      CD1


 • 3. Prevederi generale și detalii de reglementare

 • •  Prin reglementările PUG/PUZ sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

 • • Reglementările de circulație cuprinse în „PUZ Sector 3”, aflat în etapa de avizare prevăd următoarele:

- încadrarea Drumului Lunca Prutului în sistemul arterelor de circulație de categoria a lll-a și realizarea unui prospect de 12,00m lățime, compus din carosabil de 7,00m și trotuare de 1,50m fiecare, separate de carosabil prin zone verzi de 1,00m fiecare.

 • 4. Concluzii si recomandări

 • • Certificatul de Urbanism Nr. 365 din 15.02.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3, a fost emis pentru elaborare PUD și obținerea autorizației de construire. Documentațiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate, în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații exacte privind reglementările de circulație propuse prin „PUZ Sector 3, București” se pot obține numai după aprobarea în CGMB a documentației.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

 • • Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 211619 din 02.11.2018, în valoare de 41,00 lei.


  întocmit în 3 (trei) exemplarpfC
  Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

  Tel: 021.305.55.00 int 3036/3037

  http://www.pmb.ro


  UKAS •‘tass’"

  BOMOI.tSOMO»     OO1
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

  Direcția Transporturi  ROMÂNIA


  20>8 : 5/«BAtORIM IMPOFMNA


COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 13090/ ..Mi:.U ■

1644381


Aug. 0954

Către

<■"

S.C. ARHECO ARHITECTURA ECONOMICA S.R.L.

,•                                 \ :..a.           . r, i ' București.

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 09.08.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Drumul Lunca Prutului nr. 14-16. sector 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr. 365/15.02.2018 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incinta, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.RedactatARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISMTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanis1r1@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0 • -  “Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”;

 • - ’ “Locuință unifamilială - RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliței

nr. 80B (fost Drumul Gura Caliței nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3”;

 • -  “Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcțiunea de locuințe, RHpropus = P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 3/8), lot 1, sector 3”;

 • -  “Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”;

 • -  “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare”;

 • -  “Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT


A

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....................de pe ordinea de zi /

suplimeiitareă'ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                 .............

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....i?........de pe ordinea de zi

/ suplimcntaiea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU>vV0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

MARINEAf Ă MARCEL

MEMBRI.     m

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR


TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA