Hotărârea nr. 171/2019

HCLS3 nr.171 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Imobil cu funcțiunea de locuință unifaniilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHprOpus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

cdes în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 36358/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3; -Raportul de specialitate nr. 138/17.12.2018 al Arhitectului Șef;

 • - Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism:

A

In conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

-Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010. nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

-Avizul Arhitectului Șef nr. D/L/48/17.12.2018;

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 136/17.12.2018;

 • - Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 137/17.12.2018;

 • - Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, Sector 3", proprietate cu suprafața de 149,00 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului București, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 136/17.12.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.NR. 171

DIN 28.03.2019
ARHITECT ȘEF

ANEXA < 1 Ucis, a M • /Tî/ ^.03. W

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

ROMÂNIA


1918 20181 sărbătorim împreuna


Ca urmare a narprii ad^sate de PALCĂU GHEORGHE și PALCĂU FLORENTINA-MAGDALENA, cu domiciliul în Municipiul București, sector 3, T '       > nr. * telefon/fax ......... e-mail ........... înregistrată la nr. 174650/29.08.2018 și completată cu nr. 182019/05.09.2018,

nr. zjuodi/24.10.2018 și nr. 265483/03.12.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/L/48/17.12.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M,

generat de imobilul4’ / terenul, propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3, București.

Inițiator: PALCAU GHEORGHE si PALCĂU FLORENTINA-MAGDALENA

Proiectant: S.C. N&G DECOR ART S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Veturia Marfa FI. Bulie, RUR - D E F6 Gs G6.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Calea Dudești, la Vest Strada Brăilița, la Sud Calea Vitan, la Est Șoseaua Mihai Bravu și este format din teren, propus spre concesionare, cu suprafață de 149,00 mp, adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46. Terenul studiat face parte din domeniul privat al Municipiului București, potrivit adreselor PMB nr.19241/08.08.2016 (D.G.A. - Serviciul Concesionări) și nr. 9093/5361/2017 (Direcția Patrimoniu).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 și nr.877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - H max = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafața de maxim 60% din aria construită;

 • - POTmax = 45%;

 • - CUTmax = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) clădirile se dispun față de aliniament: pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective; retras față de aliniament cu minim 4,00 metri pe străzi de categoria III și 5,00 metri pe străzi de categoria II și I; retras față de aliniament cu minim 3,00 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condițiile de construibilitate și echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,00 metri carosabil cu trotuare de 1,50 metri; distanțele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi calcane; se recomandă retrageri față de aliniament de minim 4,00 metri pe străzi de categoria III și 5,00 metri pe străzi de categoria II și I; în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 2298/04.10.2016 și nr. 2121/02.10.2018 emise de Primăria Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


ARHITECT SEF

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Conform Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, art.15 - Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, în următoarele situații: lit. e) pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; poate fi concesionat fără licitație publică în baza unor documentații de urbanism și amenajarea teritoriului (PUZ sau PUD, după caz) aprobate potrivit legii.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras 3,00 m față de limita secundară a proprietății (garajul existent);

 • - retrageri minime fată de limita posterioare = retras 3,00 m fată de limita de proprietate;

 • - POTmax = 45%;

 • - CUTmax= 1.17 mp. ADC/mp.teren (pentru S+P+1E+M);

 • - Hconișă /maxim = 7,00 m /10,00 m;

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare;

 • - circulații și accese: conform Aviz nr. 11473/13246/09.08.2018-1636928/1645167/02.08.2018 al PMB-DT-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism. în cazul în care din avizele de utilități reiese faptul că nu există rețele publice de echipamente edilitare în zonă, pentru faza D.T.A.C. se vor respecta prevederile art. 27 din Regulementul General de Urbanism, aprobat cu H.G.R. nr. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare;

 • - pentru faza D.T.A.C. se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 272/30.06.2017, privind unele măsuri în cazul concesionării, fără licitație publică, a terenurilor în suprafață de până la 150 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și concesionarea terenului, cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2121/02.10.2018 emis de Primăria Sector 3.

')Wi7g> wbwpam; jito
WWCTI'BM^WffPct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Y ImJ

X i m]

1

590250.9930

324355.8942

7.030

2

590244.0356

324854.8880

6.060

3

590242.7464

324860.8097

12.847

d I

4

590230.0703

324858.7217

9.731

' I

5

590232.0328

324849.1908

19.842

/ I

6

590251.5886

324852.5476

3.399

S(ICC)=149.17rap

*=58.909m

documentații cadastrale ?v zi construcții introduse ■" s stor


LEGENDA


LIMITE


LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD

CIRCULAȚII - DOMENIUL PUBLIC


CIRCULAȚIE AUTO

CIRCULAȚIE PIETONALĂ

\         A 1

1                   "                 r

1 1


1.5m

6.0 m

1,5m

” "

CU

3

9.0 m

cu

3

» o

o ■


1

A

' Si


ZONIFICARE FUNCȚIONAL^

| ZONA LOCUIRE INDIVIDUALĂ,.'C


ZONA COMERȚ-SERVICII

ZONA DE DEPOZITARE

SPATII VERZI AMENAJATE

Specificație

Nume

Semnătură

Șef proiect

arh. Veturia-Marta BULIE

Proiectat

arh. Veturia-Marta BULIE

yfifikj Lav

Desenat

arh. Florica SALAYTAH


BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATA

Existent

Prevederi P.U.G.

Propus

Supraf. teren (acte/masuratori)

149,00 mp

Supraf. construita propusa

65,00 mp

Supraf. desfasurata

170,00 mp

P.O.T.

45,00 %

45,00 %

C.U.T.

1,3 pentru P+2E

1,17

R.H. max.

P+2E+M

S+P+1E+M

H. c. / Hmax.

7,0 m /10,0 m

7,0 m/10,0m

Spatii verzi

30,00 %

45,00 mp

Nr. unitati locative

1 locuința

Nr. locuri de parcare

2 loc parc.


BENEFICIARI:

PALCAU GHEORGHE

PALCAU FLORENTINA-MAGDALENATITLU PROIECT

EXTINDEREA LOCUINȚEI Sp+P+1E EXISTENTA CU UN NOU CORP DE CLĂDIRE S+P+1E+M PRIN CONCESIONAREA TERENULUI ADIACENT


REGLEMENTĂRI URBANISTICE


Aprilie 2018


FAZA: P.U.D.


Planșa nr. 4


Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuală a S.C. N&G Decor Art S.R.L. Utilizarea la altă lucrare decât cea pentru care a fost emisă constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepurile conexe.CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARNt. ...

Data.


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 138/17.12.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/L/48/17.12.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 136/17.12.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 137/17.12.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3", proprietate ce face parte din domeniul privat al Municipiului București.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 63 alin. (5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3".
ROMÂNIA


1918 20181 sărbătorim împreuna


ARHITECT ȘEF

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.138/17.12.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHprOpus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHprOpus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3” în baza Certificatelor de urbanism nr. 2298/04.10.2016 și nr. 2121/02.10.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/L/48/17.12.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax= 45%, CUTmax = 1,17 mp.ADC/mp.teren (pentru S+P+1E+M), Hconișă / maxim — 7,00 m/10,00 m.

A fost avizată extinderea și amplasarea unui imobil pe terenul propus spre concesionare, adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46. Amplasarea construcției pe terenul concesionat se va realiza într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retas min. 10,00 m față de aliniamentul existent / min. 3,00 m față de limita secundară a proprietății (garajul existent), retras min. 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras min. 3,00 m față de limita posterioare a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 4) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, RHpropus = S+P+1 E+M.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 45, alin(6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 63, alin.(5), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora11,

înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1 E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”.

Arhitect Sef

j -—ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 137/17.12.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”

Documentația propune extinderea și amplasarea unui imobil pe terenul propus spre concesionare, adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46. Amplasarea construcției pe terenul concesionat se va realiza într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retas min. 10,00 m față de aliniamentul existent / min. 3,00 m față de limita secundară a proprietății (garajul existent), retras min. 3,00 m față de limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras min. 3,00 m față de limita posterioare a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 4) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, RHpropus = S+P+1E+M.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax= 45%, CUTmax= 1,17 mp. ADC/mp.teren (pentru S+P+1E+M), Hcomșă/maxim = 7,00 m /10,00 m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018, terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, POTmax = 45%, CUTmax = 0,9 mp. ADC/mp.teren (pentru P+1), în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 136/17.12.2018, privind documentația PUD - “Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
ARHITECT ȘEF

SERVICIUL DOCUMENTAȚII DE URBANISM

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.136/17.12.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”

Beneficiarul documentației: PALCĂU GHEORGHE si PALCĂU FLORENTINA-MAGDALENA Arhitect: VETURIA MARTA FI. BULIE

Proiect nr.: FN/04.2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •   la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 08.11.2018;

 • •   pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 08.11.2018;

 • •   pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 05.06.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •   www. anunțul, ro, pag. 6 7, din data de 18.05.2018;

 • •   www.bursa.ro, pag. 10, din data de 24.05.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare Administrația Fondului Imobiliar - Nord și Est - cu sediul în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 16;

 • - notificare Trosca Florin - Nord - Strada Loviștei nr. 42.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - Administrația Fondului Imobiliar - Nord și Est - cu sediul în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 16;

 • - Trosca Florin - Nord - Strada Loviștei nr. 42.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.ARHITECT ȘEF

SERVICIUL URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr. 11473/13246/09.08.2018-1636928/1645167/02.08.2018 al PMB-DT-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr.1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1G/09.11.2016 și adresei MM-ANPM nr. 13678/14.06.2018.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.
x ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.        din         2018

ÎN SCOPUL:


elaborării documentației de urbanism - P.U.D., concesionare teren și pentru autorizarea lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de PALCĂU GHEORGHE - CNP .           .și PALCĂU FLORENTINA

MAGDALENA, cu domiciliul în municipiul București, sectorul 3, -        , z         bl., sc. -, et. -, ap. înregistrată cu nr.

182027 din 05.09.2018.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, teren adiacent imobilului din strada Loviște nr. 46 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012 , HCGMB nr. 224/2015 și HCGMB nr. 341/2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

(\                                                   CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul de la adresa sus-menționatâ strada Loviște nr. 46, și construcția edificată pe acesta, în suprafață de 183mp din măsurători, situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea dlui Palcău Gheorghe si a dnei Palcău Florentina Magdalena conform contractului de vânzare-cumpârare nr. 2004 din 28.08.2002 emis de N.P. Dobre Florina.

Imobilul din Strada Loviște nr. 46 este înscris în CF nr. 204987 conform extrasului de carte funciară de informare nr.62454/20.08.2018.

Terenul ce urmează a fi concesionat în suprafață de 149,00 mp din strada Loviște, adiacent terenului de la nr. 46, face parte din domeniul privat al Municipiului București, potrivit adreselor PMB nr. 19241/08.08.2016 și nr. 9093/5361/2017.

Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini. Imobilul nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice, în L.M.I -actualizată în 2015, în P.U.Z. zone construite, protejate - Municipiul București.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren, curți construcții.

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, amplasamentul se află în Lla - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecție. Imobilul este cuprins în zona fiscală „B" a Municipiului București.


Propunere: construire imobil cu funcțiunea LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, rezultând un imobil cu regim de înălțime S+P+1E+M, concesionare teren adiacent imobilului din strada Loviștei nr. 46 în suprafață de 149,00mp, împrejmuire teren și organizare de execuție.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate privind construirea unui imobil cu funcțiune LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, cu regim de înălțime S+P+1E+M, se vor realiza în baza unei documentații de urbanism P.U.D., aprobată conform legislației în vigoare. Conform P.U.G. - Muncipiul București, amplasamentul este cuprins în subzona Lla pentru care sunt avizați următorii indicatori urbanistici: POTmax = 45%, CUTmax. (pentru P+l) = 0,9 mp. ADC/mp. teren și Hmax = IO m. (pentru P+2). Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent.

In vederea realizării investiției descrise mai sus se poate concesiona terenul de la adresa mai susmenționată, având o suprafață de 149,00mp, în condițiile prevăzute de legilația în vigoare.

Edificabilul/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

în măsura în care avizele/acordurile/studiile de speciaUtate/documentația de urbanism obținute în baza Certificatului de urbanism nr, 2298/04.10.2016, prelungit până la data de 04.10.2018 se încadrează în termenul de valabilitate si în soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza ta documentația tehnică, în vederea obținerii autorizației de construire/desființare.

Parcarea/gararea și organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietății. Porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietății. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de max. 2.00 m din care un soclu opac de 0.60 m și o parte transparentă, dublată cu gard viu. Gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de max. 2.50 m .

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru elaborarea documentației de urbanism - P.U.D., concesionare teren și pentru obținerea autorizației de construire.

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:___________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a Investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

- act de concesiune asupra terenului în suprafață de 149,00mp - copie legalizată;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale)

| x | D.T.A.C.                      LID.T.O.E.                       |_| D.T.A.D.

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.l.


d.2.


Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x | alimentare cu energie electrică | x | alimentare cu energie termică J.x’j salubritate


d.3.


| x | alimentare cu apă

| x | cănalizare

| x j gaze naturale

Avize și acorduri privind:

| _ | securitatea la incendiu

Alte acorduri/declarații:


pi | telefonizare | _ | transport urban


d.4.


d.5.


| _ | protecție civilă


| _ | sănătatea populației


| x | Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarilor din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești

| x | Acordul notarial al tuturor proprietarilor vecini direct afectați, în cazul realizării lucrărilor ia limita de proprietate, dacă lucrările executate impun luarea unor măsuri de intervenție pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări, etc.) și dacă prin proiect se menține această obligativitate (după caz).

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Certificat de rol PS3 - în original

| x | Aviz circulații D.G.I.S.P. - P.M.B.


| x | regimul juridic al terenului propus pentru concesionare (PMB, PS3, Legea 10) | x | Aviz Brigada Rutieră i | x | Acord I.S.C. | x | Expertiză tehnică

Studii de specialitate : | x | Studiu Geotehnic | x | Calcul “G"                                            .<

| x | P.U.D. aprobat conform legii, inclusiv planșă reglementări (color)


 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Morii Nr.l, Ș.6, București)

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă AC și taxă timbru OAR / RUR.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE _________ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTR0

Prezentul Cerii                  are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.ITECT ȘEF

Mihai Bașca___

M


Achitat taxa de: 8 lei, conform chitanței nr. 4976029 din 05.09.2018.

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-p la data de _ _ _ _

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 1991. republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

SE PRELlîNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

PRIMAR,

Robert Sorin Negoiță


de la data de           ____până la data de _ _ .__.____.

SECRETAR, Marius Mihăiță

ARHITECT ȘEF arh. Robert Mihai Bașca

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină. în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:      __.____

Achitat taxa de:..............................ron lei. conform chitanței nr................din__


țț* _xa1


UL* JP^cLl7 Wwtf'e -r -

V-j*           ro ,f      ț

L,~’ffiR; g ! ' 1             r^V

-n


PLAN CADASTRAL scara 1:500 <..fent imobilului situat in Str. Lovistei nr. 4.. „tor 3, BucureștiTeren în


a menajare

IE203985

0 74 47 .t>2626


J_6_-_6_02

/ 74 /5"

7444


BLOC V23 A


■ o 74 4*2* I

r3 .S0 ' 72(70 I


Str. Lovistei nr. 46 ■


*173 32

W 8i?


~1P'

,'SF


T"T


iancu Srezeanu


IE204389


IE209156


73 69 S 'o cnnrîT oc.//'e

’c> '''7382

72 02

7/^38


OCPl Sucurest! B-o'ul Exoozitiei nr. IA, scotor 1. București Oats: 2018          Ta.


ANEXA NR.1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

149 mp

Str. Lovistei, Nr. 46


Carte Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)
Sector 3, București


A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

j               Mențiuni'

1

Cc

149

teren neimprejmuiț nu este grevatde sarcini si cu posibilitate de a se construi pe el.

Total

149

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

<ț^BEEsL^>Piafata totala masurata a imobilului = 149 mp -                          Suprafața din act = ... mp


Executant

■S/Confirm execuțaf^a^masurâ co re ctitu d in ea irifo cmirT defcuâipgjatie i corespondenta acesre^ffiLoâalit^^bin teren

Semnătură ststarfipila


Data


Inspector,


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data


Stampila BCPI


ROmAMA

tSUI&C£’KJL BUCUREȘTI

PEESXRi SECTORULUI 3 O.UJLT.


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr ....../O-J&/&

din


în scopul: - întocmire P.U.D, concesionare teren și obținere autorizația de construire

Ca urmare a cererii adresate de PALCÂU GHEOR<5HE si PALCĂU FLOREk’TlNA ^AGDALEk’A

cu domiciliul în munidpîul BUCUREȘTI, sector 3,          - »r <      sc._, et_, ap. , înregistrată la nr. 49-403

din 08.03.2016 si completată cu nr. 55041 din 29.0b.zui6, nr. 66707 (fin U9.08.2016.

pentru LmobSu' - teren și/sau construcții situat Tn municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal......................,

STRADA LOViȘTEi NR. 46,

sau kfenSîcai prin __________________________________________________________________________________________

în tsnsâd regfsrnaîîîări-x QaaETtsnîs^aj da urbanism fezz PUG aprobată prin Hotărârea ConsSufes Gs-nssaT nr. 26SP21.122000, HCGfeS nr. 224/15.122015.

fei coafocmt^s cu prevederii Leg§ nr. 50/1991 privind soîcrizar&a executării Lxaărgor de construcp, r&pjbScaS, cu mod#tcărî& și completărfe ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • I. REGIMUL JURIDIC:

Terenul de ia adresa sus-men$onată, în suprafață de 183mp din măsurători, situat în intravilanul municipiutoi București, se afiă în proprietatea dkii Pafcău Gheorghe si a dnei Pateău Florentina hfegdaiena conform contractului Je vânzare-cumpârare nr. 2004 din 28.08.2002 emis de N.P. Dobre Florina.

Teremd care urmează a fi concesionat în suprafață de 149,00 mp din strada Loviștei nr.44, face parte din domeniul privat a’ Wunicipkj'ui București, potrivit adreselor PMB nr. 19241/08.08.2016, nr. 16763/ADZ27.06.2016 și adresa Cabinet Secretar nr 45897/26.05.2016.

Imobitui din Strada Lovitei nr. 46 este înscris in CF nr. 204987 conform extras de carte funciară nr. 37009/23.052016.

Conform HCGL1B nr.143/2003 terenul se află în zona fiscală B. Imobilul nu este cuprins în Liste Monumentelor Istorice actualizată in 2010.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosință actuală: strada Loviștei nr. 44 - teren liber de construcții; strada Loviștei nr. 46 - teren și construcție Sp+P+tE,

Destinata: conform PUG aprobat, terenul se înscrie în zona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara periunetrefor de protecție;

L1a:    - POT maxim = 45%

 • - CUT maxfen psntni        P+1 = 0.S mp ADC/mp teren

 • - CUT msadm pentru fcsăigtmî P*2 = 1.3 mp ADC/mp teren

Propunere: construire imobil P+1E+M cu funcțiunea de locuință unifam&ală, concesionare teren adiaoenî de la adresa strada Loviștei nr. 44 în suprafață de 149,00mp, construire împrejmuke.

 • 3.  REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa mai sus menționată se pot realiza lucrări de construire imobil P+1E+M cu funcțiunea de locuință unrfamSialâ, construire împrejmuire, în baza unui Pian Urbanistic de Detaliu (PUD) întocmit și aprobat conform normelor legale în vigoare, care va stabili regimul de construire, limitele edîficabdului, accesele și spatele verzi.

Terenul se poate împrejmui spre limita stradală a proprietății cu un gard executat din materiale transparente de 2,03 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, iar spre celelalte limite separatiste ale proprietății cu împrejmuire opacă, cu înălțime de min. 2,50m.

în vederea realizării investitei descrise mai sus se poate concesiona terenul de la adresa strada Loviștei nr. 44 având o suprafață de 149,00mp, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Parcarea se va asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municspâ&u: București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66J06.04.2036.

Autorizarea iucrărSor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizai. Lucrării se vor realiza fo baza unei documentat# întocmite in conformitate cu normativele si legislația in vigoare.

Prezenfol certificat de urbanism poate fi <jtiiî2Laî în scopul dedarat pentru întocnterie PUD., concesionare teren și obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URHA^ISK WU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRLi^EfDESFBbJȚÂRE Șl N’J COWFERĂ DREPTUL DE A EXECUTĂ LUCRĂRI DE CO^STRUCȚB__________

4.OBLIGAȚI ALE TITULARULUI CERTItTCATULUi DE URBANISM:

L esopG p^hr-'ă-i ctoasnentejisi pento; Ftearâ&'es execuSrii fucrăa'or âe caiEîSftsirfii.'/iJitiSwifBBe.s^xUsrttUlsffivwfcagnffiEEaitaTtl^iîi competente pentru p<u*îc$a mesfteif Agenția pentru Prciscțis SâecCu&d Bscureșii, Str Aleea Lacu! Mort rar. t, snrttnrâS.ffiiaureș$ii

k apucarea Efeectr*© Co.isLxdi 85Z337*CEE (Dcecfcve E1A) privind evaluarea ^^tors^niRnrpKneeâtețjattitKșșșFrt'sSteffiUflBffirnsfeLE, modificată prin itsrecfwa ConsLvL'! S7/ÎVCE ți prin DTecf'va Cansdh&E £ PariamantoLe European 2O&3Z2S7EK fltrnwiajpîatfâj^a^fplfâcuLuilffî^âărutsnaa. atnir^or planuri și prograroe fc» fsaferă cu me&r! ți morEficeirea, cu privire ta p&H&p&ea publicului și accesaâ ta ^u3ttjie.iBin;(^^ia®a337<l!ffiEș»iaB3i>:8atow®8fi»r£E,. tpae. Certificați/ de urbanism se axTtrrcă sofctlaniuLo obiiga^a <fe a corfiseSa etooriteîsa teritorială de maâiti RaHrihKaasaaassâtesăâaEă^zffleeșțisâătea®. cttiff&daz, feczdr^ea'neincâdranee. pmtfdiaB Bwes^er ptote&'pnvste fti feste pnosestelsr supuse evaluării impaSs/uii assinîH) rnsdăJ&i IfenaRîfesEHssppayffiteitaT ©ffâsluei Ceosiiiiui 85/337/CEE. procedura de emitere a acor&Lf de tne£i se desfășoară după emiterea aertaif^dltbidtEurtteii^.asn^iord^ss^icttffiUjnieTtașțe       autorizarea executări

fcKrăfior de construc#’ te autoritatea aAnzES&a^e pubSce competente In «aăerw. satii^&ucsTjiasrir^îtow'pBnwBPUApxnGertirepdtesrretesaaccrduiui de med-o. sjtofEaiee compsiariă pentru proiecția maiufci stabăeșts macarassiu’ asigurării consultării publice, centraJzări opțfjrț&r pubScu'ui și a! forAalfcE urau: punct de vecare oficial cu pririre te fâaEzasea investitei în accrd cu resxCsăste consultării publice. In aceste cornița:

D-jps primirea prezenfutaJ Certificat efe urbanism, TITULARUL are obligație de a se prezente la artoritatea compatesitâ pentru protecția risf-LL tn vederea evaluări: inițiate a investiției și stabSrfl necesității evaluării efectelor acestete asupra mediteUii. în urnut cva’usârr fcviîiale si vs essLte actu£ administrativ al autorității competente pentru protecția mediuiut

m sTaratia fn care eutortetea competentă pentru protecție mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiție! asupra medăiiuâ, eoKcitenteî are ebfigsțis de a notifica acest fepS autorității administrației puSQse ecsnpstertte cu privire ia merrținerea cererS pentru autorizarea executării fcKritritar <fe construcții.

In siteteric In care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii ds evaluare a efectelor investite; asupra me&ufei. solicitantul renunță Ea intenția de reafizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acsst fapt autorității sdmfoistrațfei puhEc® competente.

5. CEREREA DE ECHERE A AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită da următoarele documente:

 • a) certificatul efe urban tem (copia);

 • b) dovada titlului asupra imobilului de te ad^&a strada Trilului nr.48, teren șifeau construcții, sau, d-xpă caz, extrasul de pten cadastral actualizat ia zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul in care legea nu dispune aitfe' (copte legafizată), contract concesionare al terenului de la adresa strada Tr&rfiri nr.50 în suprefețâ efe 78^Ctmp(copie fega&zată),

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

  D.TA.D.


[XIIXTA-C.                  |_JD.T.O.E.

 • d) Avize și acorduri soficitate prin ceriiScatuS de urbanism

  Avize și acorduri privind tfOSîățile urbane și infrastructura:

  {X | alimentare cu apf

  j X {canzfîzare

  j X j gas» naturale

  Avize și acorduri privind:

  l _ {securitatea ta teceri±u

  cL3. Atte acoîdurtyedarațu :

  • - Dectarațte notarială s proprietarului terenului de la adresa strada Loviștei nrj<4 pe propria răspundere din care sa rezulte ca tețobSul nu face obtecfcuf uniri fit^u afiat pe rolul unei instanțe judecătorești- origina'';

  • - Certificat atestare fiscală D.LT.L. S 3 - original;

  • - regnuri juridic a! terenului propus psntru concesionare (PMB, PS3, Legea 10);

  • - acontul noterte! al vecinilor la calcan (In cazul construirii pa limită de proprietate);

  d.4. Avizele si acordurile spedfioe ale administrației publice centrate și/sau ale servkăăor desceniraLzate ate acestora:

  • - PUD aprobai conform legi;

  • - Lviz Comisia de CiFciitețjîi~Pț£B;

  d.5. Studiu de specialitate : Documantație cadastrală ; Studiu Geotetetlc; Calcul **G” ;

  • e) Âctid administrativ al autorități competente pentru protecția mediului - A-PJLB. (copie)

  • f) Dovada privind achferea taxelor teg.ate (copii): taxă A.C și taxă timbru ariwtecfară________

  CERTlrlCATUL DE URBANISM NU Ț»JE LOC DE AUTORIZApE DE CONSTRUIRF./DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE   ?

  _____________________X'"   ■  ■     '___CONSTRUCȚII_________________________________>'   ’ ______________________ _________j


d.1.                  ..............

| X | alimentare cu energie electrică | X | alimentare cu energie termică | X | salubritate


CL2.


| _ | protecție civilă


| _ J sănătatea populației

Prezent Certificat de urbanism are valabilitate ds 12 luni de la data emiterii. / PR&2AR,

z'

SECRETAR, Mariuș hȘihăița
Âchfteî taxa de: 8,&0 ron , conform chSanțaf 441S981 din 05.0S.2016

PrezealuJ Cerfescat de urbanism a fost fransntjs sofoitanttex (freci / paa-p>3$Să-te-Gate-de________ .•

In CG.ii&.'mriate cu pevederBe Legj'nr. 5&ÎS31. mpubH^eiS. cu tnxSficidie șî comptetări-s uHeno&re, p.-rărzd autorizarea executării focrfcfioi da eansLiKȘî,


!x       SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA

j \     . CERTiFfCATUUJi DE URBANISM


fe CUI» {fi

PRiȘAR,


1.


fcdaa-TE...

Ehjpâ axecîîă cată o nc

DsSâ preM^Ăi va.’sbȘr.-&c

efe:......

FsKEEite-F.fcrKi. 2 ckvAO

t’îg. 2 ttis2PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE (Mtfravtlan)

SCARĂ 1 : 50^

/&&&: ac<?<;

Numele si prenumele propricl.inifcft*’ PETRESCU A.’ ION        '

Judelui MIMCTIUL BUCUREȘTI.

Teritoriul adm. SECTOR 3 Cod SIRUTÂ 179169

Zvdresa:

Slr. Lovisici nr.&T■/

/;

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 11473/ 13246/.<?^O?/<f                          1636928/1645167

Aug 0291

Către

(

Domnul PALCĂU GHEORGHE Str. :               sectorul 3, București

/X

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 02.08.2018 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - str. Loviștei nr. 46, sectorul 3, București”, conform Certificatului de Urbanism nr.2298/04.10.2016 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare (D.T.A.C.), după aprobarea documentației P.U.D.

PLAN CADASTRAL scara 1.500 aferent :rpobiiu’u; situat in Str. Lovstei nr. -l?


_.....•'


PROPUNERE


'  \ j IMOBIL PROPUS


INDICATORI URBANISTICI “L1a”


parcat®


LIMITE


LIMITA ZONEI STUDIATE


J

j LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD


CIRCULAȚI! - DOMENIUL PUBLIC

CIRCULAȚIE AUTO

CZZJ CIRCULAȚIE PIETONALĂ


Acces cu bordura coborâta


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

9


S.C. N&G DECOR ART S.R.L.

Adresa: str. Prof. Mihail Georgescu nr. 19. Sector 2, București email: bulie.veturia@gmail.com


P.O.T. = 45%

C.U.T. maxim pentru P+1+M = 1,17 mp. ADC / mp. teren (în cazul mansardelor, se admite o depășire a C.U.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu max. 0,6 din AC) Rh. S+P+1E+M


Profil existent și menținut - Str. Lovistei

I


BENEFICIARI:

PALCAU GHEORGHE

PALCAU FLORENTINA-MAGDALENAZONA LOCUIRE INDIVIDUALĂ


Specificație


Nume


SemnăturăZONA COMERȚ - SERVICII


ZONA DE DEPOZITARE


SPATII VERZI AMENAJATE


PLANTAT!! DE ALINIAMENT


Șef proiect


Proiectat


Desenat


arh. Veturia-Marta BULIE


arh. Veturia-Marta BULIE


arh. Florica SALAYTAHScara:

1:500


Data: 2018


TITLU PROIECT

EXTINDEREA LOCUINȚEI Sp+P+1E EXISTENTA

CU UN NOU CORP DE CLĂDIRE S+P+1E+M PRIN CONCESIONAREA TERENULUI ADIACENT


PLAN CIRCULAȚII


Aprilie 2018


Planșa nr. 6


Prezenta documentație constituie proprietatea intelectuală a S.C. N&G Decor Art S.R.L. Utilizarea la altă lucrare decât cea pentru care a fost emisă constituie o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepurile conexe.

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1918 2018 I sărbătorim împreuna


Către, Cabinet Primar


Vă transmitem următorul proiect de Consiliului Local Sector 3:


 • -  “Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”;

 • - ’ “Locuință unifamilială - RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliței

nr. 80B (fost Drumul Gura Caliței nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3”;

 • -  “Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcțiunea de locuințe, RHpropus = P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 3/8), lot 1, sector 3”;

 • -  “Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”;

 • -  “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistent = S+P+1 E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare”;

 • -  “Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1 E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...................de pe ordinea de zi /

suplimentajxa^yfdimi de zi a ședinței ordinare din data de               ................

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ty.......de pe ordinea de zi

/ suplimentffl^Tordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLL A F(5ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, orotecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

MARINEAȚĂ MARCEL

MEMBRI:            I

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA