Hotărârea nr. 169/2019

HCLS3 nr.169 din 28.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

T

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„ Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHextstem = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretriis, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare"

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 36347/CP/22.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 141/17.12.2018 al Arhitectului Șef;

 • - Adresa nr. 30895/17.01.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism: în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

-Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000. prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010. nr. 241/20.12.2011. nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 341/14.06.2018 și nr. 877/12.12.2018.

Luând în considerare:

-Avizul Arhitectului Șefnr. D/BN/22/17.12.2018:

-Raportul informării și consultării publicului nr. 139/17.12.2018;

-Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 140/17.12.2018:

 • - Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic dc Detaliu „Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent — RHexistcm - S+P+IE, rezultând o construcție cit funcțiunea de spațiu comercial RHpiVpUS = S+P+3E+4Eretrlist pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare ”, proprietate în suprafață totală de 347,82 mp (109,47 mp din acte/110 mp conform măsurătorilor cadastrale, teren aparținând domeniului public al Municipiului București. în prezent concesionat și 237.82 mp. teren propus spre concesionare, aparținând domeniului public al Municipiului București, în conformitate cu anexele 1 și 2. reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 139/17.12.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter dc reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare. în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație dc urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (I) Primarul Sectorului 3. prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.

NR. 169

DIN 28.03.2019
făCUS a Jfcg/^.03. A0l9

/ ARHITECT ȘEF

TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism<g)pnmarie3.ro Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 20)8 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cererii adresate de PĂUNA I0AN-B0GDAN, cu domiciliul în Municipiul București, sector 3.                              telefon/fax

........, e-mail...........înregistrată la nr. 58480/05.04.2018 si completată cu nr. 63601/17.04.2018, nr. 110927/15.06.2018, nr. 127126/10.07.2018, nr. 127146/10.07.2018, nr. 230319/24.10.2018 și nr. 260796/26.11.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/BN/22/17.12.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent -RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, generat de imobilul4* situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3, București și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare.

Inițiator: PĂUNA IOAN-BOGDAN

Proiectant: S.C. CPCP STUDIO Arhitectură, Restaurare și Amenajări interioare S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Cătălina Dana C. Preda, RUR - BC D E F6 G5

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord B-dul Basarabia, la Vest Șoseaua Mihai Bravu, la Sud B-dul Camil Ressu, la Est B-dul Nicolae Grigorescu și este format din teren cu suprafață de 347,82 mp compus din:

 • - teren cu suprafață de 109,47 mp din acte (110 mp conform măsurătorilor cadastrale), aparținând domeniului public al Municipiului București, în prezent concesionat de domnul Păuna loan-Bogdan, conform Convenție de novație prin schimbare de debitor nr. 1096/04.07.2018 autentificat de N.P. - Trică Constanța-Claudia;

 • - teren cu suprafață de 237,82 mp conform ridicării topografice întocmite de ing. Petruț loan, teren propus spre concesionare, cu destinația de spațiu verde aferent blocurilor de locuințe 24A și 24C din Strada Baba Novac nr. 20-22, aparținând domeniului public al Municipiului București conform adresă PMB nr. 1595326/1537/15.02.2018 (Serviciul Evidență Domeniul Public și Privat).

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, nr.241/2011, nr.232/2012, nr.224/2015, nr.341/2018 și nr.877/12.12.2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale, lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul, activități manufacturiere, • depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe cu partiu obișnuit și special (care includ spații pentru profesiuni liberale);

 • - H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - POTmax = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

 • - CUTmax = 3,0 mp. ADC/mp.teren;

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5,00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale;

în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri (aliniament posterior);

 • - retrageri minime față de limitele laterale = în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în confonnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


ARHITECT ȘEF

distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidențială, de o funcțiune publică sau de o biserică, distanța se majorează la 5.00 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatele de urbanism nr. 98/19.01.2016, nr. 699/23.03.2018 și nr. 2486/23.11.2018 emise de Primăria Sector 3.

Conform P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr.224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018, Titlul I- Prescripții Generale, punctul 4.Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art.32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Conform Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, art.15 - Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, în următoarele situații: lit. e) pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; poate fi concesionat fără licitație publică în baza unor documentații de urbanism și amenajarea teritoriului (PUZ sau PUD, după caz) aprobate potrivit legii.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății;

 • - retrageri minime fată de limita posterioară = retras 9,00 m fată de limita de proprietate;

 • - POTmax = 70%;

 • - CUTmax— 3,00 mp. ADC/mp.teren;

 • - Hmaxim - atic = 13,00 m (pentru RH = S+P+3E)/16,00 m (pentru RH = S+P+3E+4Eretras);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin PUD sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, acceselor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare;

 • - circulații și accese: conform Aviz nr. 20826/28.11.2017-1576048/23.11.2017 al PMB-DGISP-CTC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006. Conform adresei P.S.3 - D.A.D.P. nr. 162298/28.08.2018 (Serviciul Utilități Publice), cu privire la realizarea unui acces auto prin anularea locurilor de parcare nr. 4 și 5, aferente blocurilor 24C și 24A din Strada Baba Novac nr. 22, decizia urmează să fie comunicată pană la faza D.T.A.C.;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificatelor de urbanism. în cazul avizelor cu specificații referitoare la posibilele rețele ce traversează terenul adiacent imobilului din Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3, pentru faza D.T.A.C. se vor respecta condițiile impuse prin acestea și a autorizațiilor de construire obținute pentru deviere;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5’: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D. T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și concesionarea terenului, cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2486/23.11.2018 emis de Primăria Sector 3.Pii n

■ U.U


4/04- ndi.JlP.U.D.CONSOLIDARE, EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT S+P+1E rezultând o construcție cu funcțiunea de SPAȚIU COMERCIAL cu regim de înălțime S+P+3E+4Eretras si concesionare teren S=237,82mp

STR. BABA NOVAC, NR. 2OA, SECTOR 3, BUCUREȘTI


Zona M2 - subzona mixta

Suprafața teren concesionat actual= 110,00mp

Suprafața teren soIicitataMlILiu cuiiteaienaro- 237t82mp-

Suprafața terțe-total.. 3<

Sc propusa= 180,00mp Scd propusa {cu S)-1081 P.O.T. Max/Propus= 70% C.U.T. Max/Propus= 3 / 2^4 Hmax (S+P+3E+4retras)


ANEXĂ LA AVIZUL

URBANISM AMPuă

' 'vbm' ■'        *^j" ~**r*

75W~

^-•'-CATEGORIE SEMN/CULOARE


PREȘEt 1NTE D


IMOBIL S+P+3E+4Eretrasț PROPUS {

2,8?   18,14

I limiteleconcesionarii | solicitate

IMOBIL S+P*3E+4Erptras PROPUS {

1.... ■

{

1

....zf


+ ~

l limitele concesionarii j solicitate

Strada BABA NOVAC


Titlul planșei: REGLEMENTARI

TITLU

NUME

SEMNĂTURĂ

„Scara

1:200

SEF PROIECT

arh. Cătălină Preda

DESENAT

arh. Camelia Crapatureanu

Data: - 2018

PROIECTAT

arh. Cătălină PredaSECTOR 3


CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

Nr 3^3 ^7

0...

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropUs = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 si terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 141/17.12.2018 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/BN/22/17.12.2018;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 139/17.12.2018;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 140/17.12.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHprOpus - S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare", proprietate în suprafață totală de 347,82 mp (109,47 mp din acte/110 mp conform măsurătorilor cadastrale, teren aparținând domeniului public al Municipiului București, în prezent concesionat și 237,82 mp, teren propus spre concesionare, aparținând domeniului public al Municipiului București).

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare".ARHITECT ȘEF

TELEFON (004 Oî!) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 O2>) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.141/17.12.2018


RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

“Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHeXistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare si a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr.341/14.06.2018 și nr.877/12.12.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent

 • - RHewstsnt = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHprOpus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare" în baza Certificatelor de urbanism nr. 98/19.01.2016, nr. 699/23.03.2018 si nr. 2486/23.11.2018 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/BN/22/17.12.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax= 70%, CUTmax= 3,00 mp.ADC/mp.teren, Hmaxîm - atic = 13,00 m (pentru RH = S+P+3E) /16,00 m (pentru RH = S+P+3E+4Ereiras).

A fost avizată consolidarea, extinderea și supraetajarea construcției existente și amplasarea acesteia pe terenul situat în Strada Baba Novac, nr. 20A și pe terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare. Amplasarea construcției pe noul teren studiat se va realiza într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent

 • - retragere menținută (Strada Baba Novac), calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras min. 9,00 m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 03) pentru funcțiunea de spațiu comercial, RHpropus = S+P+3E+4Eretras.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr.4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora", vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistem = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare”.

Arhitect Sef,


Arh. RobertJVWrai BascaDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Scctoruluîyffreawi^i^Hg-fciirRetLiilaincntul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, piintr-o cerere scrisă, semnată și dalată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
ROMANIA


191B 201B I SÂPBATORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 518 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.140/17.12.2018


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la PUD “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent -RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare”

Documentația propune consolidarea, extinderea și supraetajarea construcției existente și amplasarea acesteia pe terenul situat în Strada Baba Novac, nr. 20A și pe terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare. Amplasarea construcției pe noul teren studiat se va realiza într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent - retragere menținută (Strada Baba Novac), calcan pe limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras min. 9,00 m față de limita posterioară a proprietății, conform planului de reglementări (planșa nr. 03) pentru funcțiunea de spațiu Comercial, RHpropus S+P+SE+AEretras*

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax= 70%, CUTmax = 3,00 mp. ADC/mp.teren, Hmaxim-atic = 13,00 m (pentru RH = S+P+3E) /16,00 m (pentru RH = S+P+3E+4Eretras).

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011,232/2012, 224/2015, 341/2018 și 877/12.12.2018, terenul se înscrie înscrie în zona M respectiv M2 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, POTmax = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax = 3,0 mp. ADC/mp.teren.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 139/17.12.2018, privind documentația PUD - “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHeXiStent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare".

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus, PUD care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr.139/17.12.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare”

Beneficiarul documentației: PĂUNA IOAN-BOGDAN

Arhitect: CĂTĂLINA DANA C. PREDA

Proiect nr.: 354/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • •   la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 03.08.2018;

 • •  pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 03.08.2018;

 • •   pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 05.07.2018.

 • - anunț în ziare locale:

 • •  Adevărul, pag. 6, din data de 10.01.2018;

 • •   România Liberă, pag. 7, din data de 10.01.2018.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare Direcția Administrarea Domeniului Public - cu sediul în Intrarea Odobești nr. 5-7.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

 • - Direcția Administrarea Domeniului Public - cu sediul în Intrarea Odobești nr. 5-7.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.


SECTORULUI

BUCUREȘTIUn rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul nr. 20826/28.11.2017-1576048/23.11.2017 al PMB-DGISP-CTC cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 66/2006;

 • - referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009, conform circularei 1/3118/1G/09.11.2016.

în conformitate cu ari.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.
ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DUAT


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr..............'.....din............'5.'....... '

în scopul: întocmire documentație de urbanism

S C. WHITE JUMBO PRODEXIM S.R.L.


Ca urmare a cererii adresate de

cu domiciliul/sediuF), în județul. . . municipiul/orașul/comuna București, sectorul. 3    , cod poștal

Aleea Codrii Neamțului nr.3L, bl SC. et ap. -telefon/fax ..             . e-mail              ........înregistrată la nr. 36374 din 27 05 2015, 80291/12 11 2015,

pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal..............

STRADA BABA NOVAC nr. 20A

sau identificat prin ........... ;

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr 269/21 12.2000, HCGMB nr 324/17.11 2010, HCGMB nr 241/20 12 2011, HCGMB nr 232/19 12 2012,

în conformitate cu prevederile Legii nr 50/199'1 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC :

Imobilul (spațiu comercial, servicii S+P+1E autorizat cu autorizația de construire nr 705/20.09 2002 emisa de Primăria Sector 3) din Strada Baba Novac nr 20A se gaseste in intravilanul orașului si este proprietatea SC WHITE JUMBO PRODEXIM SRL conform contract de vanzare cumpărare cu plata integrala nr 451/25 05 2004 si terenul in suprafața de 110mp - concesionat de SC WHITE JUMBO PRODEXIM SRL conform contract de concesiune nr 2131/09.09 2014

Construcția este înscrisa in cartea funciara nr 222104 si terenul este înscris in cartea funciara nr 105495 conform extras de carte funciara pentru informare nr cerere 73229/03 11 2015

Teren in suprafața de 180,00mp domeniu public al municipiului București' situat in jurul imobilului descris mai sus conform ridicam topografice întocmită de Petrut Nechita si adresei nr.9491/04.08.2015 emisa de Cabinet Secretar- Serviciul Cadastru si Fond Funciar propus pentru concesionare

Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se afla in zona fiscala A. Imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice actualizata in 2010

 • 2.    REGIMUL ECONOMIC :

Folosință actuala: spațiu comercial, servicii S+P+1E si spațiu verde adiacent

Destinație stabilita: in conformitate cu PUG aprobat terenul se incadreaza in zona M2 subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu, POT=70% CUT=3.

Propunere: se solicita concesionarea unui teren de 180,00mp in vederea consolidării, extindem si supraetajării spațiului comercial existent. POT=70%, CUT=3 H=S+P+3E+4Eretras

 • 3.    REGIMUL TEHNIC :

La imobilul descris mai sus se propune consolidarea extinderea si supraetajarea spațiului comercial existent in condițiile aprobării unei documentații de urbanism Plan urbanistic de detaliu astfel pe aliniament, distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei se vor stabili printr-o documentație de urbanism aprobata conform legii- Plan urbanistic de detaliu POT=70% CUT=3. H=S+P+3E+4Eretras Se propune concesionarea suprafeței de 180 OOmp in vederea realizam investiției descrise mai sus Aceste lucrări sunt posibile fara a se afecta structura de rezistenta si stabilitatea blocului Se vor proteja si se vor menține poziția ghenelor de instalații si ventilații comune existente

Vor fi respectate masurile speciale prevăzute in memoriul tehnic si expertiza tehnica ce vor face parte din documentația de autorizație

Proiectul va fi intocmit de proiectant autorizat

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru întocmirea documentației de urbanism - Plan urbanistic de detaliu

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizație de consîruire/desfiintare si nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

Formulai F6-red 2ex TC                                                                                                                       U2 <

4 OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborăm documentației pentru autorizarea executăm lucrărilor de construcții de construire/de desființare solicitantul se va adresa autorității compete' te pentru protecția mediului Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 151. sector 6. București

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și privaie asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și pnn Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35'CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul șt modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție a Directive, 85/337/CEE ș> a Directivei 96'6t/CE. pnn certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiție pubuce/pnvate in lista proiectelor supuse evaluăm impactului asupra mediului

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE procedura de emitere a acordului de mediu se oesfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunem documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

in vederea satisfacem cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurăm consultări, publice, centralizăm opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu prrvire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice

in aceste condiții                  __________ __


 • •        După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului.

 • •         In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligatia de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • •        In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMIFtERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE văfi insoțitlde următoareledocumente:_

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz. extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c| documentația tehnică ■ D T după caz

IIO TAC IJDTOE l_l DTAD

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism

d.1 I avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura

|_l alimentare cu apă                                       |J canalizare

|_|alimeniare cu energie electrică                          fjalimentare cu energie lermică

|_| gaze naturale                                              |_| teiefomzare

d.2 ) avize și acorduri privind

|x_| securitatea la incendiu                             |J protecția civilă

d.3 ) avize/acorduri specifice a'e administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

d.4) studii de specialitate

Ixl aviz circulații emis de PMB

Ixl aviz precoordonare rețele

Ixl Plan urbanistic de detaliu aprobat conform legii

e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f) dovada privind achitarea taxelor legate

Documentele de piață ale următoarelor taxe (copte) taxa RUR

Prezentul Certifica) de'Urbart’ișrȚi are valabilitatea de 12 lun> de la data emiler

/ ! PRrW \

: Robârt StjM'iNegOita

■ L. ■                          l


|_l salubritate

|_| transport urban |j Altele |J


IJ sănătatea populațieiSECRETAR, Mihaita Marius

i i '


'j


ARHITE

Ștefan Di/


>arceanu

/S.OOle conform Chitanței nr 101549 dm 27 05 20)5


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/pnn peștă la data de

in conformitate cu prevederile Legii -           privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modifici


se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de ./7.3..y..4...7rs-.X.^.......până la data de .-4...T ȘEF itrascunie și completări ie ulterioare


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu esle posibilă, solicitantul urmând să obțină in condițiile legii, un alt cer ificat de urbanism


PRIMAR,

Robert Sorin Negoita


SECRETAR,
Data prelungim valabilității I .3 ~ ’4- '4^-

Achitat taxa de               conlorm Chitanței nr

Transmis solicitantului la cata de             direcVi

Formulai F6 red 2ex TCARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrascu2/2
ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr

în scopul: întocmire documentație de urbanism, concesionare teren și întocmire documentație pentru autorizație de construire

Ca urmare a cererii adresate de S.C. WHITE JUMBO PRODEXIM S.R.L., CUI RO331853

cu domiciliul/sediuP), în județul.............munidpiul/orașul/comuna București,

sectorul 3.....cod poștal..............Strada Baba Novac nr.20A, bl .... sc......etaj ...1, spațiu comercial nr.10,

telefon/fax               e-mail........ . înregistrată la nr 119795/27.12.2017,28481/20.02.2018.

pentru Imobilul - teren și/sau construcții -, situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștal..............

STRADA BABA NOVAC nr. 20A

sau identificat prin ...............................................................„.................................................;

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului General nr. 269/21 12 2000 HCGMB nr 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr. 224/15.12.2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul în suprafață de 110,00mp situat în intravilanul municipiului București, Strada Baba Novac nr.20A, înscris în CF nr.214035 conform nr. Cerere 91875/21.12.2017, aparține domeniului public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998, Hotărârii CGMB nr. 308/16.12.1999 și Hotărârii Guvernului României nr.548/1999/16.12.1999, se află în administrarea Primăriei Sector 3 conform Hotărâre nr 308/16.12.1999 emisă de CGMB și este concesionat pe o perioadă de 49 de ani către WHITE JUMBO PRODEXIM SRL conform act notarial nr.2131/09.09.2014 emis de NP Popa Melania.

Pe terenul descris mai sus se află o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial compus din S+P+1E cu o suprafață construită de 110,00mp și suprafață desfășurată de 235,06mp, înscrisă în CF nr.222104 conform nr. Cerere 91874/21.12.2017, care este proprietatea SC WHITE JUMBO PRODEXIM SRL conform autorizație de construire nr.705/20.09.2002 emisă de Primăria Sector 3, Proces Verbal de Recepție nr. 146/28.11.2002 emis de Primăria Sector 3, contract de vânzare cumpărare nr.451/25.05.2004 emis de NP Pigulea Ana Clara Bianca, Proces Verbal predare-primire nr.7186/26.05.2004 încheiat între CGMB și SC WHITE JUMBO PRODEXIM SRL și act notarial nr.2131/09.09.2014 emis de NP Popa Melania.

Terenul în suprafață de 237,32mp, adiacent construcției descrise mai sus, este spațiu verde aferent blocurilor de locuințe 24A și 24C din str. Baba Novac nr.20, respectiv nr.22. aparține domeniului public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998 emisă de Parlamentul României (Hotărâre nr 308/16.12 1999 emisă de CGMB, Hotărâre a Guvernului României nr.548/1999/16.12.1999, Hcls3 nr.164/2011) și se află în administrarea Primăriei Sector 3 conform Hotărâre nr. 308/16 12 1999 emisă de CGMB (potrivit adresei nr.1595326/1537/15.02.2018 emisă de PMB).

Conform HCGMB nr.143/2003 terenul se află în zona fiscală A. Imobilul nu este monument istoric și nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 .

 • 2.    REGIMUL ECONOMIC :

Folosință actuala: teren curți construcții și teren spațiu verde aferent blocurilor de locuințe 24A și 24C din str. Baba Novac nr.20, respectiv nr.22.

Destinația: Conform PUG aprobat terenul se înscrie în zona M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUT=3.

Propunere: consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent S+P+1E rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial cu regim de înălțime S+P+3E+4Eretras si concesionare teren în suprafață de 237 32mp

 • 3.    REGIMUL TEHNIC :

Pe terenul descris mai sus se pot realiza lucrări de consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial S+P+1E rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial cu regim de înălțime S+P+3E+4Eretras și concesionare teren în suprafață de 237,32mp, realizare parcări, alei auto și pietonale, accese, spații verzi conform normelor specifice în vigoare și PUD avizat/aprobat conform legii, astfel: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate.

Pentru stabilirea distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al parcelei, accese auto și pietonale, conformarea arhitectural- volumetrică se va întocmi o documentație de urbanism PUD. P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUT=3.

Autorizarea lucrărilor se va face numai după concesionarea terenului și aprobarea documentației de urbanism. Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite în conformitate cu normativele și legislația în vigoare. Organizarea de șantier se va executa în incintă proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), concesionare teren în suprafață de 237,32mp și pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire.____

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a |

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru aulonzarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului S7/11/CE ți prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului,

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abiigația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.____

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:


 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren 110,00mp șl/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi șl extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, In cazul In care legea nu dispune altfel (copie legalizată); contract concesionare teren In suprafață de 237,32mp (copie legalizată).

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz lx_l D.T.A.C. IxJ D.T.O.E. ÎJ D.TA.D

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism'

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și Infrastructura:

|x_| alimentare cu apă

Ixjallmentare cu energie electrici

țxj gaze naturale

d.2) avize și acorduri privind.


|x_| canalizare

|x_jalimentare cu energie termică |xJ telefonizare


|x_l salubritate L) aviz Transgaz

LJ Altele U


|x_| sănătatea populației


|x_| securitatea la incendiu                            |xj protecția civilă

d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora

Ixt declarație notariala a proprietarilor șl administratorilor pe propria răspundere din care să rezulte că Imobilul nu face obiectul unul litigiu aflat pe rolul unei Instanțe judecătorești Ixl certificat de rol D.I.T.L. S. 3 (original) Ixl acord ADP Ixl acord Consiliul Local Sector 3 Ixl expertiză tehnică Ixl avlzISC-MB

d.4) studii de specialitate:

bl aviz consultativ circulații PMB DGDU ~

ixl aviz comisia de trafic sl fluenta circulației PMB —

Ixl declarație notarială din care să rezulte numele și adresa de contact a proprietarilor cu care se Inveclne

Ixl Documentație de urbanism (PUD) întocmită conform legii


 • e) actul administrativ

 • f)  Documentele Taxa pentru emite Taxa Timbru de
competente pentru protecția mediului; refor taxe (copte): taxa RUR, OAR ire - 0,5% din valoarea investiției pentru locuința, 1%pentru alte funcțiuni, 3% rea investiției


litătea de 24 luni de la data emilerii.Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de                                                 _

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările șl completările ulterioare,


de la data de


se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism ..........................până la data de............................


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR,

Robert Sorin Negoiță


SECRETAR,Data prelungirii valabilității:.....................

Achitat taxa de                   tei, conform Chitanței nr ............ din

Transmis solicitantului la data de ..                  direct/prin poștă

Formular F 6/red 2 ex./TC


ARHITECT ȘEF

Ștefan Dumitrașcu


Pag. 2 din 2PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
Str. Baba Novac, nr. 2QA,


cc -> z> nc o O

____;

«c O


domeniu public


complex comerciallNr.

P<*-

X

Y

3

325737.655

591534.528

9

325738.188

591536.466

10

325739.422

591536.129

11

325739.942

591538.147

12

325738.674

591538.493

13

325740.409

591546.369

14

325741.471

591546.079

8

325742.419

591549.854

7

325735.219

591551.849

4

325731.503

591536.200

Suprafața =  110.00 mp

I


Nr. pct.

X

Y

10

325739.422

591536.129

9

325738.188

591536.466

3

325737.655

591534.528

4

325731.503

591536.200

7

325735.219

591551.849

8

325742.419

591549.854

14 ‘ 325741.471

591546.079

13

325740.409

591546.369

12

325738.674

591538.493

11

325739.942   591538.147

15

325743.177

591551.201

B

325729.476

591554.997

A

325724.945

591537.360

16

325738.738

591533.612

Suprafața =  150.00 mp


Nr. pct.

X

v l

5

325720.294

591538.624

A

325724.945

591537.360

B

325729.476

591554.997

6

325724.831

591556.284

Suprafața =  87.82   mp/   ROMÂNIA

I   MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.ȘijeCdin Z3-li - 2018

ÎN SCOPUL :       pentru promovare P.U.D., concesionare teren și pentru elaborarea

documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de PĂUNA IOAN-BOGDAN - CNP                 , cu domiciliul în

Municipiul București, sectorul 3, .   -                   nr. înregistrată la nr. 230492 din 24.10.2018,

și completată cu nr. 254988 din 19.11.2018.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, Strada Baba Novac nr. 20A sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012, HCGMB nr. 224/2015 și HCGMB nr.341/2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privinc .orizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, în suprafață de 110,00 mp. conform măsurători (109,47 mp din acte), având număr cadastral 214035, aparține domeniului public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998, H.C.G.M.B. nr.308/16.12.1999 și H.G.R. nr.548/1999/16.12.1999, aflat în administrarea Primăriei Sector 3 conform H.C.G.M.B. ,        nr.308/16.12.1999. Terenul a fost concesionat inițial pe o perioadă de 49 de ani .societății S.C. WHITE JUMBO

PRODEXIM S.R.L. conform Contract de’concesiune nr.2131/09.09.2014 autentificat de N.P. - Melania Popa, ulte-ior concesionat de către domnul Păuna Ioan-Bogdan conform Convenție de novație prin schimbare de debitor nr. 1096/04.07.2018 autentificat de N.P. - Trică Constanța-Claudia și a extrasului de Carte Funciară nr. 214035, emis de ANCPI în baza cererii nr. 80761/24.10.2018.

Pe terenul mai sus amintit se află o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial compus din S+P+1E, cu o suprafață construită la sol de 110,00 mp și o suprafață desfășurată de 235,06 mp, autorizată cu A.C. nr.705/20.09.2002 emisă de Primăria Sector 3, Proces verbal de recepție nr. 146/28.11.2002 emis de P.S.3, înscrisă în CF nr.222104, aflată în proprietatea domnului Păuna Ioan-Bogdan conform Contract de dare în plată nr.743/22.05.2018 autentificat de N.P. -Stan Mirela și a extrasului de Carte Funciară nr. 222104, emis de ANCPI în baza cererii nr. 82475/30.10.2018. Terenul în suprafață de 237,82 mp, adiacent construcției descrise mai sus, este spațiu verde aferent blocurilor de locuințe 24A și 24C din Strada Baba Novac nr.20, respectiv nr.22, aparține domeniului public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998 emisă de Parlamentul României (H.C.G.M.B.  nr.308/16.12.1999, H.G.R.

nr.548/1999/16.12.1999, H.C.L.S.3 nr.164/2011) și se află în administrarea Primăriei Sector 3 conform H.C.G.M.B. nr.308/16.12.1999 (potrivit adresei nr.1595326/1537/15.02.2018 emisă de P.M.B.).

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

 • 2, REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren curți construcții și teren spațiu verde aferent blocurilor de locuințe 24A și 24C din Strada Baba Novac nr.20, respectiv nr.22.

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în UTR M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. Terenul este cuprins în zona fiscală „A" a Municipiului București.

sentru acest imobil. Primăria Sectorului 3 al Muncipiului București a emis Certificatul de urbanism nr,98/19 01.2016 pentru concesionarea unui teren de 180.00 mu în vederea consolidării extinderii si supraetajării spațiului comercial existent RHr.c^,.=S+P+38+4E„„,.. al cărui termen de valabilitate a expirat si Certificatul de urbanism nr.699/23,03.2018 pentru lucrări de consolidare, extindere si supraetajare spațiu comercial existent S+P+18 rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial cu regim de înălțime S+Px3E+4E,M,J, și concesionare teren in suprafață de 237.32.

Propunere: concesionarea unui teren în suprafață de 237,82 mp în vederea consolidării, extinderii și supraetajării spațiului comercial existent - RHexiStent=S+P+lE, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial - RHpropus=S+P+3E+4E,etraS și împrejmuire teren.

 • 3.  REGIMUL TEHNIC:                                                        >

Jjcrările solicitate privind concesionarea unui teren în suprafață de 237,82 mp în vederea consolidării, extinderii și supraetajării spațiului comercial existent cu RHex1Ste>,i=S+P+lE, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial cu RHproPus=S+P+3E+4EreiMs și împrejmuire teren, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism °.U.D., aprobată conform legislației și normelor specifice în vigoare. Pentru reglementarea distanțelor față de limitele aterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al parcelei, accesurile auto și pietonale, conformarea amitectural-volumetrică și concesionare se va întocmi o documentație de urbanism P.U.D.

Conform RLU aferent PUG-MB aprobat, amplasamentul se supune reglementărilor de construire aferente subzonei M2 - POTmax. = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 —etri), CUTmax. = 3,0 mp.ADC/mp.teren și H max. — P + 14 niveluri.

r: ficabilui/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D.. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după zZ'obarea documentației P.U.D. și concesionarea terenului, în conformitate cu prevederile documentației apobate.

-{sura in care avizele/acordurile obținute în baza Certificatelor de urbanism nr.98/19.01.2016 si nr.699/23 03.2018 se încadrează în termenul : = .ș abilitate si in soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza la documentația tehnică, in vederea promovării P.U.D.. :t- cesionării terenului si obținerii autorizației de construire.

■ou         f organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietăț i Porț.âa oe acces se vor deschide spre interiorul proprietăți,, Se vor respecta prevederile H.C G.M.8. nr. 66/2006 eu pr<v>te la locuni» de parcare, cart vor fi

i      fcc rttfnU.

“1-3    * = tî'i eradă VO' avea nhițlmea de max. 2,00 m din care un soclu opac de 0.60 m șl o parte transparenta, dublatî cu gard viu. Gardunia spre i m teie separatrve ate parcelelor vor fi opace Cu inajțim <je max. 2,20 m

■        _• s.-.-— v și materialele de construcție admise vor fi cefe care să asigure reziste-'ța și stabilitatea construcție' in timp. Scurgerea apelor pluviale se va late în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canCiza.o-

-. c zs e • sije c« cantate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

:'ez=ntul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D., concesionare teren și pentru zbținerea autorizației de construire.____

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CCNSTRUIRE/DESFIINȚARE |

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborăm documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului șt accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului Investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții: __________________________________________________________________________________

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a Investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.___

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI INSULTĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanisin;

 • b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; - contract de concesiune teren în suprafață de 237,82 mp - copie legalizată;

 • c) Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic și însoțită de evaluare lucrări.

|_| D.T.A.D.


| x | D.T.A.C.                           | x | D.T.O.E.

d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

,| x | alimentare cu energie electrică | x | alimentare cu energie termică '| x | salubritate


d.l.


d.2.


d.3.


| x | alimentare cu apă

| x | canalizare

| xfgaze naturale

Avize și acorduri privind:

| x | securitatea la incendiu

Alteacorduri/declarații:


| x | protecție civilă


| x'| telefonizare | _ | transport urban


| x | sănătatea populației


d.4.


d.5.


| x | Declarație notarială pe proprie răspunderea proprietarului din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești.

| x | Acord D.A.D.P./D.G.I.T.L. pentru acces.

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Certificat de rol DGITL Sector 3 - în original            | x | Aviz de circulații -DT-PMB              f

| x j Aviz tehnic de consultanță preliminară- DGUAT-PMB | x | Aviz Brigada de Poliție Rutieră București /

| x | Acord ISC - Bl                                        | x | Acord Direcția de Mediu - PMB

Studii de specialitate : | x | Documentație cadastrală         | x | Studiu Geotelmic             | x | Calcul “G”

| x | PUD aprobat conform legii, inclusiv planșă reglementări (color) | x | Expertiză tehnică


 • e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediuiui - APMB (Aleea Lacul Morii Nr.l,)S.6, București)

 • f) Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă AC, taxă timbru OAR și taxă R.U.R.               ț


CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE X^^U-fcO^EERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚil


PrczenrutC'ertificatcle urb'ahisrîi are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

1

întocmit •.’e.'țp. R. Cârlan

Achitat taxa de: 5 lei „conform C.F. nr. 4994190 (60) din 24.10.2018

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poș la data de __ .ARHITECT ȘEF arh. Bașca Robe rt Mihai

l l

\J


\i

________ o

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, plivind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de__.__.____până la data de _ _.__

PRIMAR,

SECRETAR, Mihăiță Marius


Negoiță Robcrt Sorin

ARHITECT ȘEF

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, in condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:__

Achitat taxa de:...................... lei, conform chitanței nr................din__,__.____.


'-75 2?


75.27


75.03


Z^’Zol


Hovag ■,

75.03     —


50,366


/f7 244035


O© O O 7525xX-L----

IE 214035 Str.Baba Novac.nr.2OA


A', 07.5.3*            '

\       \t\ \c \


7<f ?a>'


“S-. — HL

41


m.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
Str. Baba Novac, nr. 20A, sector 3, București

SCARA 1:200Teren concesionat

"complex comercial”


Coordonatele punctelor de contur


Coordonatele punctelor de contur


Nr. pct.

X

Y

3

325737.655

591534.528

9

325738.188

591536.466

10

325739.422

591536.129

11

325739.942

591538.147

12

325738.674

591538.493

13

325740.409

591546.369

14

325741.471

591546.079

8

325742.419

591549.854

7

325735.219

591551.849

4

325731.503

591536.200

Suprafața =  110.00 mp
;Nr. pct.

X

Y

10

325739.422

591536.129

9

.325738.188

591536.466

3

'325737.655

591534.528

4

325731.503

591536.200

7

.325735.219

591551.849

8

: 325742.419

591549.854

14

325741,471

591546,079

13

325740.409

591546.369

12

:325738.674

^591538.493

11

325739.942

591538.147

15

325743.177

.591551-201

6

325724.831

591556.284

5

325720.294

591538.624

16

325738.738

.591533.612

Suprafața -  2.37.82 mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Proiecte Urbane


ROMÂNIA


Nr. intrare PMB:1662711/21.09.2018

Nr. ieșire PMB:1662711/1416/723N/ £7. .10.2018

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 723N !  ,10.2018

Categoria A1 - “lot/parcelă”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

Domnul loan-Bogdan PĂUNA

București, Sector 3,

Solicită ridicarea răspunsului de la Registratura PMB

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești, Nr. 191

Amplasament:

București, Sector 3, Strada Baba Novac Nr. 20A

 • 1. Situația existentă

Terenul cu adresă poștală București, Sector 3, Strada Baba Novac Nr. 20A, care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului - SPU, este adiacent Străzii Baba Novac (conform planului cadastral scara 1:500, anexat cererii dvs.). Artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:

Strada Baba Novac are un prospect curent de circa 37,00m, compus din carosabil de 21,00m (cu zonă de tramvai în axul arterei de 7,00m) și trotuare de circa 5,00m fiecare separate de carosabil prin zonă verde de aliniament de 3,00m (conform planului cadastral sc. 1:500, anexat cererii dumneavoastră).

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

 • • Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (HCGMB) nr. 269/2000, prelungit cu HCGMB nr.224/15.12.2015;

 • • Planul Urbanistic Zonal „PUZ Coordonator Sector 3”, aflat în etapa de avizare a proiectului, conform informațiilor de pe site PMB (www.pmb.ro) la rubrica Urbanism;

 • • „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București”, aprobate prin HCGMB nr.66/06.04.2006.

 • 3. Prevederi generale și detalii de reglementare

 • •   Prin reglementările PUG/PUZ/Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană,


Bd. Regna Sisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România

Tel: 021.305.55.00 ini 3036/3037

http:Z4vww.pmb.ro corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial -compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

 • • Pentru teritoriul de referință în care este situat terenul în cauză nu există aprobate reglementări de dezvoltare urbană, altele decât cele de ordin general prevăzute prin PUG; în această documentație nu sunt detaliate profilele arterelor de circulație din această zonă.

 • • Reglementările de circulație cuprinse în „PUZ Coordonator Sector 3” prevăd menținerea profilului existent al Străzii Baba Novac de 37,00m, compus din carosabil de 21,00m (cu zonă de tramvai în axul arterei de 7,00m) și trotuare de câte 5,00m fiecare, separate de carosabil prin zonă verde de aliniament de 3,00m.

 • • HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. I, art. 1: „Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”.

 • 4. Concluzii si recomandări

 • • Certificatul de Urbanism Nr. 699 din 23.03.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3, a fost emis pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), concesionare teren și întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației de construire. Documentațiile care se vor întocmi vor fi analizate/avizate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate, în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații exacte se pot obține numai după aprobarea în CGMB a documentației de urbanism ”PUZ Coordonator Sector 3”.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

 • • Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 208539 din 21.09.2018, în valoare de 41,00 lei.L PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

• Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice P Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 20826/.12.'.U'..ft..«.

1576048


Nov 2346


Domnul ROTARIU RADU GABRIEL pentru S.C. WHITE JUMBO PRODEXIM S.R.L. .    - '              ’ •            . .           ', Sector 1, București

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 23.11.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - Str. Baba Novac nr. 20A ( etapa existentă și etapa propusă), sector 3, București”, conform Certificat de Urbanism nr. 98/19.01.2016 și plan anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D.

9


PREȘEDINTE

DIRECTOR GENERALV

UKAS "“BSS8"'

50 S3C! . BO

COI     1
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191. sector 3,031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1918-2016 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Către, Cabinet Primar


Vă transmitem următorul proiect de Consiliului Local Sector 3:


 • -  “Imobil cu regim de înălțime P+1E, cu funcțiunea de locuințe cuplate - tip duplex, pe un teren situat în Drumul Lunca Prutului nr. 14-16 (fost nr. 2-18, 20-24, lot 6), sector 3”;

 • -  “Locuință unifamilială - RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliței nr. 80B (fost Drumul Gura Caliței nr. 78-80, lot 4/2/1), sector 3”;

 • -  “Două imobile în regim cuplat (tip duplex), cu funcțiunea de locuințe, RHpropus = P+1E+M, pe un teren situat în Strada Malva nr. 100,102,104,106 (lot 3/6, lot 3/5, lot 3/7, lot 3/8), lot 1, sector 3”;

 • -  “Spațiu comercial - RHpropus = S+P+1E, pe un teren situat în Strada Prisaca Dornei nr. 16, lot 16-30, sector 3”;

 • -  “Consolidare, extindere și supraetajare spațiu comercial existent - RHexistent = S+P+1E, rezultând o construcție cu funcțiunea de spațiu comercial RHpropus = S+P+3E+4Eretras, pe terenul situat în Strada Baba Novac nr. 20A, sector 3 și terenul adiacent acestuia, propus spre concesionare";

 • -  “Imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, rezultat prin extinderea corpului existent, rezultând astfel un corp nou cu RHpropus = S+P+1E+M, pe terenul propus spre concesionare, situat adiacent terenului din Strada Loviștei nr. 46, sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt preluciate de Primăria Sectorului 3 in confoimilate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii in baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

RAPORT -------- 9

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.........................de pe ordinea de zi /

suplnneJfttarE3“brdinii de zi a ședinței ordinare din data de               .................

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe ordinea de zi

/ supjijnentarea'brdinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUz-Â'FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

......................

PREȘEDINTE, MARINEATÂ MARCEL 0|

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIV1A

ENĂCIIESCU MARIAN - DANIEL

SEC

MARINES


PETRESCU ELENA