Hotărârea nr. 168/2019

HCLS3 nr.168 din 14.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești ar. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 26 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3

nr. 265/30.06.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali^ întrunit în ședință extraordinară, azi 14.03.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr. 329316/CP/l 1.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr.329139/11.03.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

  • -  HCLS 3 nr. 100/30.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, modificată prin HCLS 3 104/29.03.2017, HCLS 3 nr. 265/30.06.2017, HCLS 3 nr. 432/19.09.2017, HCLS 3 nr. 504/31.10.2017, HCLS 3 nr. 78/23.02.2018, HCLS 3 nr. 87/23.02.2018, HCLS 3 nr. 354/07.08.2018, HCLS 3 nr. 98/31.01.2019, HCL S3 nr. 128/26.02.2019;

~ Adresa nr.329184/11.03.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art.19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței eneregtice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art.ll alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr, 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr.163/540/23 din 19/03/2009;

  • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 26 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/30.06.2017 referitoare la indicatorii tehnico-cconomici privind creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ ,sWet|r mariWmihăiță

■ j

NR. 168

DIN 14.03.2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI /EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3"

imobil

Strada Vlaicu Vodă nr. 4, bloc C14

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseuîui peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPAL» INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

constructiLmontaj (C + M):

3,057,079.52 iei,

2,723,315.48 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA

= 447.62 iei/ mp arie utila

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C-NW ):

Anul L 3,057,079.52 / 2,723,315.48 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

36 la tn 1 + 27 la tr,2 apartamente

Ayjoculnte ~ 6084 mp

Arie utila bioc =6084.00mp

Ad = 7183.83 mp

Ac = 700,57 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

  • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,

58.55 kWh/m2 (a.u.) si an;

  • 2. economia anuala de energie: 394930.91 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32.37 tep;

  • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 94783.42 kg CO2/an,


Șef Ser/icitb Marius Pope^cu

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S. C, HACHIKO DESIGN S.R.L. : > Z <CABINET PRIMARTELEFON (004 o;o) o® aj a 3 - J-T FAX foa.j avo pS 03 04 E-MAIL < .a ■> -’p>> "v 'iii ?■ maricj.as

Caks Dudedi or. Vd. Secxr?, 03b ''1.3. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr

□a,a.....W..M

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 26 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/30.06.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 își propune execuția obiectivelor de investiții privind„ Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3".

Lucrările de intervenție constau, în general, din: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea pîanseuiui peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează în standardele de cost stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 363/14.04.2010, cu completările și modificările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar " și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, și ținând seama de raportul de specialitate nr. 329139/11.03.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@prsmarie3.r0

Calea Dudești nr. t91, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei nr 26 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/30.06.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale amortizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3T

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului simt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

Costurile de execuție estimate se încadrează in standardele de cost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art.l 1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23 din 19/03/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, ai ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar ” și ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind modificarea Anexei nr. 26 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/30.06.2017.


Consilier JuridicALINA GEORGESCU

întocmit, Veronica Nicolae


PRIMĂRIA^!

^9/ SECTORULUI < V^/     BUCUREȘTI^^JI


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

J                                        T          t                                1

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


WWW.primarie3.r0


romania2019.eu

Președinția României la Consffiu! Uniunii Europene


TELEFON (004 oai) 318 0323 ■ 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachîziiii@pdmarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București //< iZsMh!

V <xc


Domnule PrimarAvând în vedere prevederile art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5~"â Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”, se impune emiterea următoarei hotărâri de consiliu:


Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 26 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 265/30.06.2017

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


SERVICIUL INVEȘTITII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciul Marius Popesiu


Consilier Juridic


AL


INA GEORGESCU


întocmit,

Veronica Niccflae

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------