Hotărârea nr. 166/2019

HCLS3 nr.166 din 14.03.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 194, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 ale HCLS 3 nr.140/26.02.2019 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind. Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.03.2019

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 329188/CP/l 1.03.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.327840/11.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • -  HCLS 3 nr. 140/26.02.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  HCLS 3 nr.252/26.06.2018, privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei Sectorului 3;

 • -  Adresa nr. 328718/11.03.2019 a Serviciului Organizare Resurse Umane;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin.(1) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr.l și 2 ale Hotărîrii Consiliului Local Sector 3 nr. 140/26.02.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor art. 1 orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 166

DIN 14.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3


ORGANIGRAMA


APROBAT PRIMAR,


ANEXA NR. 1 A H.C.L.S. 3 NR.
CONSILIUL LOCAL SECTOfi 3


«SERVICIUL RlKVN9iTiCMMM ST UTILAJE


COMPARTIMENTUL

secretariat si protoc ol


TOTAL POSRÎW : din tare: Demnitari

1345

2

Puțuri (te fuiKtk patifcă

1044

Mtodncerc

91*

aj cxecBtte

952

PoaCflHtu îsbLtxI hdh'rta*! dr mmi dte»I*:

299

A) CODCilICttt

12

t»i rswiitfc

287

* ta B,n«l*1lțr(lfdțH»KjhbK.r^,dt

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALECONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PRIMĂRIA SECTOR 3        .    / .

ANEXA NR.2 A H.C.L.S. 3 NR.

STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010

și Legea nr.481/2004

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr. posturi

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DEMNITARI

1

Primar

1

2

Viceprimar

1

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

1

I

II

S.S.

2

Arhitect șef

1

I

II

S.S.

3

Director general

2

I

II

S.S.

4

Director general adjunct

2

I

II

S.S.

5

Director executiv

14

I

II

S.S.

6

Director executiv adjunct

4

I

II

S.S.

7

Șef serviciu

\

55

1

II

S.S.

8

Șef birou

Io c/                   :

13

I

II

S.S.

Total

ii

92

/

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

1

I

principal

S.S.

2

Auditor

7

I

superior

S.S.

3

Auditor

1

I

principal

S.S.

4

Expert/Inspector/Consilier juridic

199

I

superior

S.S.

5

Expert/Inspector/Consilier juridic

63

I

principal

S.S.

6

Expert/Inspector/Consilier juridic

94

I

asistent

s.s.

7

Expert/Inspector/Consilier juridic

15

I

debutant

s.s.

8

Referent de specialitate

1

II

superior

S.S.D.

9

Referent

73

III

superior

S.M.

10

Referent

24

III

principal

S.M.

11

Referent

30

III

asistent

S.M.

12

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

73

I

superior

S.S.

13

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

51

I

principal

s.s.

14

/ £7           \&\

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

63

I

asistent

S.S.

15

(f(           ri

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

41

I

debutant

S.S.

16

W\      p /

Polițist local

Referent de specialitate

2

II

superior

S.S.D.

17

<<G Z

Polițist local

Referent

132

III

superior

S.M

18

Polițist local

Referent

29

III

principal

S.M

19

Polițist local

Referent

30

III

asistent

S.M

20

Polițist local

Referent

21

III

debutant

S.M

21

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

I

superior

S.S.

22

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

I

asistent

s.s.

Total

952

Total F.P.(A+B)

1044

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACI

UALE

Nr, posturi

grad/ treaptă

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

III

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

1

s.s.

2

Director adjunct

1

II

S.S.

3

Șef serviciu

8

II

S.S.

4

Șef birou

2

II

s.s.

Total

12

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/ Șef depozit

2

I

S.M.

2

Inspector de specialitate/Consilier

11

IA

S.S.

3

Inspector de specialitate

13

I

s.s.

5

Inspector de specialitate

16

II/deb.

s.s.

6

Inspector/ Referent

4

IA

S.M.

7

Inspector/ Referent

9

I

S.M.

8

Inspector/ Referent

14

II/deb.

S.M.

9

Arhivar

3

IjAl

S.M

10

Magaziner

2

S.M/G

11

Curier

1

S.M/G

12

Muncitor calificat

29

I

S.M/G

13

Muncitor calificat

25

II

S.M/G

14

Muncitor calificat

27

III

S.M/G

15

Muncitor calificat

55

IV

S.M/G

16

Muncitor necalificat

25

I

S.M/G

17

Muncitor necalificat

27

II

S.M/G

18

îngrijitor

13

S.M/G

19

Șofer

3

I

S.M/G

20

Guard

8

S.M/G

Total

287

Total C.M (A+B)

299

Total (I + II + III)

1345

CABINET PRIMARTELEFON                     FAX            oj 04 E-MAIL î^ri^primart^pr; mărie j.rt>

Calea Dudejti nr. 191, Sector 3, 031084, București

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr. X și 2 ale

HCLS 3 nr.140/26.02.2019 referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și

Regulamentului de Organizare și Funcționare

Având în vedere necesitatea desfășurării în condiții optime a activității Direcției Administrarea Domeniului Public printr-o mai bună planificare a calității serviciilor publice precum și prin întărirea întregii capacității administrative, se constată necesitatea suplimentării numărului de posturi de natură contractuală din cadrul direcției.

Astfel, această suplimentare este necesară în cadrul Serviciului Irigații și al Serviciului Toaletări și Defrișări, unde, după înființare, odată cu începerea activităților specifice, s-a constatat faptul că personalul prevăzut inițial nu poate îndeplini toate activitățile necesare atingerii obiectivului propus, respectiv asigurarea cu promptitudine a unor servicii de calitate.

Odată cu suplimentarea posturilor de natură contractuală mai sus menționate, se propune diminuarea numărului de posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului întreținere și Reparații Străzi, precum și din cadrul Serviciului Recondițîonări și Utilaje.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.327840/11.03.2019 al Serviciului Organizare Resurse Umane am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local ai Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016 679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL re5urseumane@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. de înregistrare: 327840/11.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor nr.l și 2 ale H.C.L.S. 3 nr. 140/26.02.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

Având în vedere:

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 140/26.02.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • •  Referatul înregistrat cu nr. 326634/08.03.2019 al Direcției Administrarea Domeniului Public, privind reorganizarea direcției;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.252/26.06.2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificată prin H.C.L.S 3 nr.578/19.12.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • •  Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  art. 8 alin.(l) și art.ll din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • •  Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Modificările cu privire la organigrama, statul de funcții prevăzute în anexa nr.l și anexa nr.2 ale H.C.L.S. 3 nr.140/26.02.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții sunt următoarele:

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

 • •  Serviciul Irigații, aflat în directa subordine a Directorului Executiv, cu o structură de 1+28 posturi, va avea o structură de 1+39 posturi de natură contractuală, astfel:

 • - Șef Serviciu

 • - Inspector de specialitate gradul I - 1 post

 • - Inspector de specialitate gradul II - 2 posturi

 • - Referent treapta I - 1 post

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

 • - Referent treapta II - 1 post

 • - Muncitor calificat treapta 12 posturi

 • - Muncitor calificat treapta II - 2 posturi

 • - Muncitor calificat treapta III - 3 posturi

 • - Muncitor calificat treapta IV - 11 posturi

 • - Muncitor necalificat treapta 1-8 posturi

 • - Muncitor necalificat treapta II - 8 posturi

 • •  Serviciul Toaletări și Defrișări, aflat în directa subordine a Directorului Executiv, cu o structură de 1+29 posturi, va avea o structură de 1+37 posturi de natură contractuală, astfel:

 • - Șef Serviciu

 • - Inspector de specialitate gradul I -1 post

 • - Inspector de specialitate gradul II -1 post

 • - Referent treapta I - 1 post

 • - Referent treapta II — 1 post

 • - Muncitor calificat treapta I - 2 posturi

 • - Muncitor calificat treapta II - 2 posturi

 • - Muncitor calificat treapta III - 3 posturi

 • - Muncitor calificat treapta IV - 12 posturi

 • - Muncitor necalificat treapta 1-6 posturi

~ Muncitor necalificat treapta II - 8 posturi

 • •  Serviciul întreținere și Reparații Străzi, aflat în directa subordine a Directorului Executiv Adjunct, cu o structură de 1+77 posturi, va avea o structură de 1+66 posturi de natură contractuală, astfel:

 • - Șef Serviciu

 • - Inspector de specialitate gradul I - 1 post

 • - Inspector de specialitate gradul Il/debutant - 4 posturi

 • - Referent treaptă II - 3 posturi

 • - Muncitor calificat I - 10 posturi

 • - Muncitor calificat II - 10 posturi

 • - Muncitor calificat III - 8 posturi

 • - Muncitor calificat IV - 20 posturi

 • - Muncitor necalificat 1-3 posturi

 • - Muncitor necalifîcat II - 7 posturi

 • •  Serviciul Recondiționări și Utilaje, aflat în directa subordine a Directorului Executiv Adjunct, cu o structură de 1+48 posturi, va avea o structură de 1+40 posturi de natură contractuală, astfel:

 • - Șef Serviciu

~ Inspector de specialitate gradul 1-2 posturi

 • - Inspector de specialitate gradul II/debutant - 2 posturi

 • - Referent treapta I - 1 post

 • - Referent treapta II - 1 post

~ Muncitor calificat treapta 1-4 posturi

 • - Muncitor calificat treapta II - 4 posturi

 • - Muncitor calificat treapta III - 8 posturi

 • - Muncitor calificat treapta IV - 10 posturi


 • - Muncitor necalifîcat treapta 1-4 posturi

 • - Muncitor necalificat treapta II - 4 posturi

Toate posturile ocupate cu personal contractual din cadrul compartimentelor de specialitate nu implică exercitarea de prerogative de putere publică menționate la art.2 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea organigramei (anexa nr.l), statului de funcții (anexa nr.2).Elena Mărculescu


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3


ORGANIGRAMA


ANEXA NR. 1 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.............................cz:

PRIMAR
MRECTIA ASISTENTA ITGtSLAnVA

SERVICIU, ADMINISTRARE UNITATl DE învatamantsi RELAȚII CV UNITĂȚILE D£ CVLT

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT SI PROTOCOL


COMPARTIMENT CABINET PUI MAR


ADMINISTRATOR PUBLIC

TOTAL posturi:           1345

din care;


pbttuide rB«ik puMkă

îțcattâttttre b) cxixotie


1044

92*

952


Posturi țu cealntl hrib HtaJ At mw r        299

Mt wtrt

»> conducere                                 12


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA;CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.................................................

STAT DE FUNCȚII

Nr.

ort.

FUNCȚIA PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ SPECIFICĂ

Conf. Lg.nr.155/2010

și Legea nr.481/2004

Denumirea funcției publice cu care s-a făcut echivalarea

Nr. posturi

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

DEMNITARI

1

Primar

1

2

Viceprimar

1

II

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar

1

I

II

S.S.

2

Arhitect șef

1

I

II

S.S.

3

Director general

2

I

II

S.S.

4

Director general adjunct

2

I

II

S.S.

5

Director executiv

14

I

II

S.S.

6

Director executiv adjunct

4

I

II

S.S.

7

Șef serviciu

55

I

II

s.s.

8

Șef birou

13

I

II

S.S.

Total

92

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

1

I

principal

s.s.

2

Auditor

7

I

superior

s.s.

3

Auditor

1

I

principal

S.S.

4

Expert/Inspector/Consilier juridic

199

I

superior

s.s.

5

Expert/Inspector/Consilier juridic

63

I

principal

s.s.

6

Expert/Inspector/Consilier juridic

94

I

asistent

s.s.

7

Expert/Inspector/Consilier juridic

15

I

debutant

s.s.

8

Referent de specialitate

1

II

superior

S.S.D.

9

Referent

73

III

superior

S.M.

10

Referent

24

m

principal

S.M.

11

Referent

30

în

asistent

S.M.

12

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

73

i

superior

S.S.

13

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

51

i

principal

S.S.

14

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

63

i

asistent

S.S.

15

Polițist local

Consilier/Expert/Inspector

41

i

debutant

S.S.

16

Polițist local

Referent de specialitate

2

ii

superior

S.S.D.

17

Polițist local

Referent

132

iii

superior

S.M

18

Polițist local

Referent

29

iii

principal

S.M

19

Polițist local

Referent

30

iii

asistent

S.M

20

Polițist local

Referent

21

III

debutant

S.M

21

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

superior

S.S.

22

Inspector protecție civilă

Consilier/Expert/Inspector

1

i

asistent

s.s.

Total

952

Total F.P.(A+B)

1044

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr.

posturi

grad/ treaptă

Nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

III

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

1

s.s.

2

Director adjunct

1

II

S.S.

3

Șef serviciu

8

II

S.S.

4

Șef birou

2

II

S.S.

Total

12

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/ Șef depozit

2

I

S.M.

2

Inspector de specialitate/Consilier

11

IA

S.S.

3

Inspector de specialitate

13

I

s.s.

5

Inspector de specialitate

16

II/deb.

S.S.

6

Inspector/ Referent

4

IA

S.M.

7

Inspector/ Referent

9

I

S.M.

8

Inspector/ Referent

14

IV deb.

S.M.

9

Arhivar

3

IA

S.M

10

Magaziner

2

S.M/G

11

Curier

1

S.M/G

12

Muncitor calificat

29

I

S.M/G

13

Muncitor calificat

25

II

S.M/G

14

Muncitor calificat

27

III

S.M/G

15

Muncitor calificat

55

IV

S.M/G

16

Muncitor necalificat

25

I

S.M/G

17

Muncitor necalificat

27

II

S.M/G

18

îngrijitor

13

S.M/G

19

Șofer

3

I

S.M/G

20

Guard

8

S.M/G

Total

287

Total C.M (A+B)

299

Total (I + II + III)

1345

TELEFON (004021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.pubiic@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobestî nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. ieșire:326634/08.03.2019


REFERAT

în vederea întăririi capacității administrative prin activitatea de reglementare, planificare și coordonare, precum și pentru o mai bună planificare a calității serviciilor publice de Ea nivelul Direcției Administrarea Domeniului Public, vă rugăm să aprobați demararea, de către Serviciul de specialitate de la nivelul Primăriei Sectorului 3, a demersurilor de suplimentare a numărului de posturi de natură contractuală din cadrul direcției.

în acest sens propunem spre aprobare suplimentarea numărului de posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului Irigații și a Serviciului Toaletări și Defrișări, având în vedere volumul mare de lucru din cadrul acestor două servicii precum și faptul că după înființarea, o dată cu începerea activităților specifice, s-a constatat faptul că personalul prevăzut inițial, nu poate suporta toate sarcinile și activitățile care trebuiesc realizate pentru atingerea obiectivului propus, respectiv asigurarea unor servicii de calitate, operativitate și promptitudine în rezolvarea problemelor din Sectorul 3.

O dată cu suplimentarea posturilor de natură contractuală sus menționate, propunem spre aprobare și diminuarea numărului de posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului întreținere și Reparații Străzi, precum și din cadrul Serviciului Recondiționări și Utilaje.

Față de cele de mai sus, propunem ca DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" să aibă următoarea structură:

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

I) Director Executiv, să i se subordoneze în mod direct:

1. Compartimentul Urmărire Avize, pentru care propunem o structură de 8 posturi-funcții publice, după cum urmează:

- Inspector clasa I gradul profesional principal ~ 1 post

 • - Inspector clasa I gradul profesional asistent - 2 posturi

 • - Expert clasa I gradul profesional asistent - 2 posturi

 • - Referent de specialitate clasa H gradul profesional superior - 1 post

 • - Inspector de specialitate gradul IA - 1 post

 • - Inspector de specialitate gradul II -1 post

 • 2. Serviciul Irigații, va avea o structură de 1+39 posturi de natură contractuală, astfel:

 • - Șef Serviciu

 • - Inspector de specialitate gradul I - 1 post

 • - Inspector de specialitate gradul 11-2 posturi

 • - Referent treapta I - 1 post

 • - Referent treapta li -1 post

~ Muncitor calificat treapta I - 2 posturi

 • - Muncitor calificat treapta 11-2 posturi

 • - Muncitor calificat treapta HI - 3 posturi

 • - Muncitor calificat treapta IV - 11 posturi

 • - Muncitor necalificat treapta I - 8 posturi

 • - Muncitor necaîificat treapta II -8 posturi

 • 3. Serviciul Toaletări și Defrișări, va avea o structură de 1+37 posturi de natură contractuală, astfel:

 • - Șef Serviciu

 • - Inspector de specialitate gradul I -1 post

 • - Inspector de specialitate gradul II -1 post

 • - Referent treapta I -1 post

 • - Referent treapta II - 1 post

 • - Muncitor calificat treapta I - 2 posturi

 • - Muncitor calificat treapta 11-2 posturi

 • - Muncitor calificat treapta III -3 posturi

 • - Muncitor calificat treapta IV-12 posturi

 • - Muncitor necaîificat treapta I - 6 posturi

 • - Muncitor necaîificat treapta 11-8 posturi

II) Director Executiv Adjunct, căruia i se vor subordona:

1. Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri, cu o structură de 1+9 posturi -funcții publice și de natură contractuală, după cum urmează:

 • - Șef serviciu

 • - Inspector clasa I gradul profesional superior - 2 posturi;

 • - Expert clasa I graduî profesional asistent - 2 posturi;

 • - Expert clasa î gradul profesional debutant -1 post

 • - Inspector clasa I graduî profesional debutant -1 post

 • - Referent clasa III gradul profesional principal -1 post

 • - Referent clasa HI gradul profesional asistent -1 post

 • - Muncitor calificat treapta IV - 1 post

[AMA!      primăria^"i|

 • 2. Serviciul întreținere și Reparații Străzi, aflat în directa subordine a Directorului Executiv Adjunct, cu o structură de 1+66 posturi de natură contractuală, astfel:

 • - Șef Serviciu

 • - Inspector de specialitate gradul I -1 post

 • - inspector de specialitate gradul ll/debutant-4 posturi

 • - Referent treaptă 11 — 3 posturi

 • - Muncitor calificat I - 10 posturi

 • - Muncitor calificat II - 10 posturi

 • - Muncitor calificat III - 8 posturi

 • - Muncitor calificat IV-20 posturi

 • - Muncitor necalificat I - 3 posturi

 • - Muncitor necalificat 11-7 posturi

 • 3. Serviciul Recondiționări și Utilaje, aflat în directa subordine a Directorului Executiv Adjunct, cu o structură de 1+40 posturi de natură contractuală, astfel:

 • - Șef Serviciu

 • - Inspector de specialitate gradul I - 2 posturi

 • - Inspector de specialitate gradul ll/debutant - 2 posturi

 • - Referent treapta I -1 post

 • - Referent treapta II -1 post

 • - Muncitor calificat treapta I -4 posturi

 • - Muncitor calificat treapta 11-4 posturi

 • - Muncitor calificat treapta III - 8 posturi

 • - Muncitor calificat treapta IV -10 posturi

 • - Muncitor necalificat treapta I - 4 posturi

 • - Muncitor necalificat treapta îl - 4 posturi

întocmit,

Șef Serviciu Administrarea Domeniului

Public și Parcuri

Constantinescu Ștefania /

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON (004021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resur5eumane@pnmarie3.roCalea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. înregtstrare^S.M/ZL   - 70 /f


CĂTRE,COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • -  Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane;

 • -  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

în vederea inițierii proiectului menționat