Hotărârea nr. 16/2019

HCLS3 nr.16 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Fizicienilor nr. 34-36, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr.38835/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35659/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 13.12.2018 și nota de constatare din data 13.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1 121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Fizicienilor nr. 34-36, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 16

DIN 31.01.2019CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

TfltrON        ,i) ;   ■.                  ; < j) 3 •' ol 04 E-MAIL cabine

C. ' C . '• ti nr. 1 t. sector 3. < .108.4, Bucure ti.

WWW.prin1arie3.r0ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat

la adresa Str. Fizicienilor nr. 34-36, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Fizicienilor nr. 34-36 Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 13.12.2018 și fișa de evaluare din 13.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 300% pentru terenul situat la adresa Str. Fizicienilor nr. 34-36, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt : eluerate de Priirăr 1 S eterului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii l.tiropene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita dre.; urile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s~a deplasat în teren în data de j 3, DEC_.2D.18. adresa:

—                                              ____ _, și a constatat următoarele:
Fișă ac evaitare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Buc^

Evaluarea aspectului generai al terenului.

Adresă__x/X

-----------U DEC 2018---Z.


■ L împrejmuire*

Punctaj

.  -   Y-

Punctaj acordat

n Degradări medii

r

5-15

<—

1

;j Degradări majore

{

16-25

-

...

i □ Lipsă

1

!

26-40

r

L

<-—

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.

! 2. Intrețmeire

Punctaj

Punctaj acordat

! u între ținut

i

0

‘—-

1

1

I aNeîntreținut

|

i

30

__V;_______________

1

‘ 3„ lusalubru

Punctaj

Punctaj acordat

!

_ i

j □Fără deșeuri

i

0

,—

i J

1 ljCu deșeuri

!

30

î

i

.J

Observații

L

1 I

I I

Cataotai jpnnctajiiitaii m airma evaUuiăriii:


PîiMCtajui total Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta,

■ corespunzătoare.___ _______

Punctajul de referia este de 100 de puncte. ________ ________

• Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii j punctajului total ia punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare j imobil evaluat în parte.


i Categoria de amjporitare a fereai totali

j a Categoria 5, Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

; □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40% j □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si 80%________________

□ Categoria I. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și J00%

* PUNCTAJ

TOTAL

Q>c


î PUNCTAJ i Referință

1..........


jPUNCTAJ

!PROCENTUAL tTT^Z


'categoria »e

I WPOZÎTARE

-

i


întocmii ,

a---- I x

i es\j CKA-ț țreRCA? Pe Z<o £ u

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

'urci de lucru : Stf. S-arta Vineri rr.32, Sector 3. 030205 București telefon (004 021) 327 51 45 ; fax (004021) 327 51 46

Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.

DIRECTOR GENERAL,

ILIE PETRE IULIAN


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


supHnreirtarea~ordmn de-zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........v............... ..... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul......../.£..........de pe ordinea de zi / supliment area-ordinii-de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNÎCAADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........f...........,7.. de pe ordinea de zi /

suplimentareaordtniidezla ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința, din data de .                         a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de

zf-fr ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NUArFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       .............de pe ordinea de zi /

suplimentarea-uTdînîfde zi a ședinței ordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ...?r.î?...X2./..'...2^.Z^.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul          .......

de pe ordinea de zi / suplimentarea^ordiniT de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A'FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAA/ORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...................................................................


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂ TU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL