Hotărârea nr. 15/2019

HCLS3 nr.15 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat Ia adresa Drumul Lunca Veche nr. 445-457,

Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.38831/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 35616/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Fișa de evaluare din data 10.12.2018 și nota de constatare din data 10.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

 • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

 • -  HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate si control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa Drumul Lunca Veche nr. 445-457, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 15

DIN 31.01.2019
["sector 3

CABINET PRIMAF

CABINET PRIMAR

Nr

Data

TELFFON {OC>4f -’O : 3 O? ."3 ■ FAX (o tcsOpSt 104 E-MAIL         mar >\ na vie

C i Dud- ti nr. 191. sector 3, < p''$4, Bucure . www.primarie3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotare privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat

la adresa Drumul Lunca Veche nr. 445-457, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Drumul Lunca Veche nr. 445-457, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 10.12.2018 și fișa de evaluare din 10.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul situat la adresa Drumul Lunca Veche nr. 445-457, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră per onale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul f ionii Europene 679 '2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor leg ’e Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevâ 'ute în Regulamentul UE 67< 2016. printr-o cerere <. risă, cmnatâ și datată tru ismisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Anexa ia


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București s-a deplasat în teren în data de J Q DEC 2018 a^resa: î? /LuMt- AfrXfftT                            și a constatat următoarele:
Fișă de evaiware

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 ai Municipiului Buc^

Evaluarea afectului general ai terenului.

Adresă___44

Bat. 10? DEC 2018 " ~       ~              'z'


Punctaj

Punctaj acordat

0

f

<-------

30

... na____________□

Punctaj acordat


! 3. i^sfâiubiru

j oFără deșeuri

■ LiCu deșeuri
iz_.


.1


L Împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

□ Degradări medii

5-15

□ Degradări majore

|   -      16-25

□ Lipsă

26-40

* Indiferent de modalitatea ne îngrădire


> corespunzătoare.___ __________

Pwctajttl de referință este de 100 de puncte. _   ___________________

J Pumctajial proceHitisai. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii

! punctajului total la punctajul de referință (PT/PR x 100). PP se calculează pentru fiecare

 • imobil evaluat în parte._______________________

; Categoria de impozitare a teremalui:

; □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

• □ Categoria 4, Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40% Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60%

 • ■ n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si

80%______________ ' __ ______

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual înde 81% și _ioo%

RJNCTAJ ” ’ PUNCTAJ TOTAL ____ j REFERINȚĂ

întocmit ,

r?UNCTAJ' ’   ] categoria d

i PROCENTUAL | IMPOZITARE LÎZ7?52“T'.__7 Z


Semnătura
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sed t<l central Si- Sfânta V>nen nr. 32sector 3. 030205 București •<vww.ditl3.ro telefon (004 0211 32751 45 fax (004 0211 327 51 46 email


Porc; de lucru : Str. Soarta Vineri rr.32, Sector 3, 030205 București telefon (004 021) 327 51 45 •' fax (004 021) 327 51 46


reiat ,@ditl3-'o


Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul. .......LL......... de pe ordinea de zi /

suplimentarea- oi dinn de zi a ședinței ordinare din data de........ihâ.. ...Ml.........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........                  .......................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ...................de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂADRIANA


SECRETAR,

HONTARU LERICA

9


MEMBRI
RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂET1CĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul       ...... ...... de pe ordinea de zi /

suplîmenfaTea-ordifiH-de zi-a ședinței ordinare din data de            ...........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința^din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul......Le.'...:. de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de

___zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST /.NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOANComisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control..........de pe ordinea de zi /

.....


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul Xțc?.............

de pe ordinea de zi / suplim§ntarea^5rdinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față dg hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...........7^7^..                                 .......................................................


MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA


VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULLA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL