Hotărârea nr. 13/2019

HCLS3 nr.13 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat Ia adresa Str. Buhuși nr. 4A, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr.38822/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35633/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 10.12.2018 și nota de constatare din data 10.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile.

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Buhuși nr. 4A, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 13

DIN 31.01.2019


CABINET PRIMAR


11
TEU FON             •_ FAX .4 Vv. • .104 E MAIL c t

C , Di. '• ti tir. b. t. se.- tor 3, <>51084, BucureM WWW.pHffl9FlffJ.re


ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Buhuși nr. 4A, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Buhuși nr. 4A Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 10.12.2018 și fișa de evaluare din 10.12.2018 și concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 300% pentru terenul situat la adresa Str. Buhuși nr. 4A, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastiă personale sunt: eluerate de "rimă:'; Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679'2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăluite unor terți în I-. -a unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in R» ilamentul UE 67 > 2016. prim -o cerere scrisă. . iun ă și datată transmisă pe adresa Pri năriei Sector 3.

Aaexa mur, la
Comisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (tcren/clădire) de pe raza

Sectorului 3 ai Municipiului București s-a deplasat în teren în data de 10. DEC. 201Ba adresa:

__, Și a constatai următoarele:

Fișă de evaluare

'erenun neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 ai Municipiului Buc


F.vajuarea aspectului general ai terenului

Adresă               J 4 //

-___U DEC. 2018_________


n Degradări medii

:j Degradări majore ___ ____j_

rpsă____________________________[

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.


'.fPunctaj

Punctaj acordat

5-15

-------------t

J

16-25___4

26-40 "     ~ j


Ș 3.. Insffilwbro i oFără deșeuri

; lîCu deșeuri

‘ 2. iMtirețiiffiere

f întreținui j rjNeîntreținut

Punctaj

— ■

Punctaj acordat

■■ ■' ■ ' 0 ’

30

Zj

Punctaj

Puncta] acordat

i                           n,

V

t—

30

F?...........j

1

-

J

I

Iiz'XW*Punctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta, corespunzătoare.                                      


J?ubetajul de referimță este de 100 de puncte.


' Punctajul procenitaaL Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii

| punctajului total la punctajul de referință (PT/PRx 100). PP se calculează pentru fiecare ! imobil evaluat în parte.


_             --------I---------------- ----------------

■ categoria de impozutare a tereirafaii;                       _______

; □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

; □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21% și 40%

! □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60%

; ri Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % si 80%________ ______

□ Categoria 1. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și 100%

PUNCTAJ

TOTaL

6o


I PUNCTAJ

| REFERINȚĂ

1


!PUNCTAJ

:PROCENTUAL


întocmit ,Semnătura
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sediul central Sfanta V'-iec or. 32


2tMl?


sector 3, 030205 Bucuresu wiAfw.ditt3.ro telefon (004 0211 327 52 45 fax (004 O2'>) 32751 46 e-mail


reiat .@ditl3.ro


Către:în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului o

3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


Z.x.i.......de pe ordinea de zi /

......


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........â...

suplimentarea ordinii de zFa ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ....... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul...........Zn.......de pe ordinea de zi / suphmentarea-ordinii-de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU AHFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIC

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........^Z....... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de ...;                  ........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de >Z^..\....l..-Z...^.Z.ZvZ;, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......//].....de pe ordinea de zi / suplimenlarea^ordtnii de-

—zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

suplimentareamtrde zi a ședinței ordinare din data de

.......de pe ordinea de zi /

......Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                     ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul J/4..............

de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordînii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NJJ A'FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.........JvfZjZ........................................................

PREȘEDINTE, POPESCU

MEMBRI


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL