Hotărârea nr. 12/2019

HCLS3 nr.12 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

5

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019, pentru terenul situat la adresa Str. Brățării nr. 105-115, Sector 3, București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară azi 31.01.2019

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive nr.38817/CP/23.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 35629/22.01.2019 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

  • -  Fișa de evaluare din data 10.12.2018 și nota de constatare din data 10.12.2018 întocmite de Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018;

  • -  Adresa nr. 37578/23.01.2019 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 489 alin.(5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCGMB nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • -  HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018;

Luând în considerare:

  • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat la adresa Str. Brățării nr. 105-115, Sector 3, București, începând cu data de 01.01.2019.

(2) Majorarea impozitului prevăzut la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și/sau juridice care dețin calitatea de proprietar al clădirii, conform evidențelor fiscale pe plătitor la 31.12.2018, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va comunica prezenta hotărâre tuturor proprietarilor imobilului prevăzut la art 1 și va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 12

DIN 31.01.2019


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.........3^^

TELEFON. ’4< tj    :-723-î FAX (o- .     318 oț 04 E-MAIL ca-    prii

C     Du e ti tu. tot. <ect r a. o'-itc Sa. Bucure . wv

..atriejzo..................'  f

prima nea.ro               -------'


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019 pentru terenul situat la adresa Str. Brățării nr. 105-115, Sector 3, București

Prin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 124/28.03.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

în urma deplasării pe teren la adresa Str. Brățării nr. 105-115, Sector 3, Comisia de control pentru identificare și evaluarea clădirii/terenului neîngrijit/neîngrijite constituită prin Dispoziția nr. 2382/09.05.2017 modificată și completată prin Dispoziția nr. 6583/20.10.2017, Dispoziția nr. 1121/06.02.2018 și Dispoziția nr. 2035/26.04.2018, constituită la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, a întocmit nota de constare din 10.12.2018 și fișa de evaluare din 10.12.2018 și a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul situat la adresa Str. Brățării nr. 105-115, Sector 3.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Date e dumneavoastră personale sunt prelucrate de I'rtmăria S ctoi .lui 3 în cor ormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 67916 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezvăh .e unor terți în i <a unui temei legal ium ficat. V ă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul Ut. 67 V20J6. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă adresa Primăriei Sector 3.

a.00:21 nr. la


Notă de constatareComisia mixtă de control pentru identificarea imobilelor neîngrijite (teren/ciădire) de pe raza

Sectorului 3 al Municipiului București ^a deplasat în teren în data deJQ, DEC 2018- adresa:

J/7ț <                  JoQ- //')........., și a constatat următoarele:


Fișă de ©valoare

Terenuri neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului Bu


Evaluarea aspectului generata! terenului.

Adresă __^ÎȚ/G_

Data         i fi
■ 1. împrejmuire*

Punctaj

Punctaj acordat

n Degradări medii

5-15

î.......——.......—  —

□ Degradări majore

16-25

C——

i □ Lipsă

26-40

J

* Indiferent de modalitatea de îngrădire.


i 2. In trețmere

Punctaj

Punctaj acordat

i fj întreținut

0

_ - ..........

; □Neîntreținut

30

______32.___________Zj

3.. Insalubru

Punctaj

Punctaj acordat

□Fără deșeuri

0

□Cu deșeuri

30

_'iP......._


' -Observații          ____ ____

M ,>/u /k7 JTW//~CZJ


Caicmihal pmiactajjuiui m urma evaluării:_____________

Pninctajul total. Se calculează însumând punctajele din coloana din dreapta,


■ corespunzătoare.__' Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii

! punctajului total la punctajul de referință (PT/PR. x 100). PP se calculează pentru fiecare

ș imobil evaluat în parte.

i Categoria, de impozitare a terenului:

i □ Categoria 5. Supraimpozitare cu 100% pentru punctajul procentual între 2% și 20%

j □ Categoria 4. Supraimpozitare cu 200% pentru punctajul procentual între 21 % și 40%___’

■ o Categoria 3. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 41% și 60% n Categoria 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 61 % și□ 'Categoria i. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 81% și _100%

PUNCTAJ

TOTAL


■f

|PUNCTAJ

1 PUNCTAJ

CATEGORIA DE

I 'REFERINȚĂ

iPROCENTUAL

IMPOZITARE

i.______________

1întocmit

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Sed'ul central S'r Sfântă V<-ie''' nr. 32


sector 3, 030205 București www.ditf3.r0 telefon (004 021J 327 5; 45 fax (004 02'. 1 32751 46 e-mail


Purct de lucru : Str. S-arta Vineri rr.32, Sector 3, 030205 București telefon (004 021} 327 51 45. fax (004 021) 327 51 46

reiat. ..'gjd.tl3.ro


Către:


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2019“ pentru un număr de 33 de terenuri de pe raza sectorului 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale; Proiectele expunerii de motive;

Proiectele de hotărâre cu Anexa 1 ce face parte integrantă din Proiect.


I                   MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulsuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......................... ........, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........Z3......... de pe ordinea de zi / -suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI                   1

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


Z3

.....de^ne ordinea de zi /

J/- //. 1/.^


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii-de jzi, a ședinței ordinare din data de

________, j_______,   __________... r icesi respectarea ședința din data de                         a analizat


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii puț>lice,și drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de proiectul de hotărâre înscris la punctul       .....de pe ordinea de zi / supttmentarea~ordimi~de

ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VORABlL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


VOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentareajxdinirde^zi a ședinței ordinare din data de

.......de pe ordinea de zi /Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                          a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .../.jb..-.........

de pe ordinea de zi / suplimentarea^ofdîmf de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NIJA^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....................................................................

MEMBRI:

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL