Hotărârea nr. 118/2019

HCLS3 nr.118 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 5 din HCLS 3 nr. 360/14.08.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din

str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3”

f                        9

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

?               9                                   7

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive nr .277178/CP/30.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

  • - Raportul comun de specialitate nr. 276719/30.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții si Direcției învățământ Cultură,

  • -  Adresa nr. 276879/30.01.2019 a Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură,

A

In conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „CNI” SA, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL S3 nr. 360/14.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, sector 3”

Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • - Raportul Comisie de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 360/14.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 Sector 3”, se modifică după cum urmează:

Art.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 5. Se aproba finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București în valoare de 423.777,55 lei cu TVA".

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 360/14.08.2018 rămân neschimbate.NR. 118

DIN 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂREA NR. 360/14.08.2018

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str.

Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 Sector 3”

9                           9

Forma consolidată care include modificările aduse prin

HLCS 3 nr. 118/31.01.2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, pe bază de protocol, a amplasamentului imobilului cămin - internat din cadrul Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”, situat în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3 și aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3, în suprafață construită de 856 mp și teren aferent, identificat potrivit Cărții funciare nr. 213103, nr. topografic 213103-C13, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „CNI” SA a obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 Sector 3”.

Art.2.Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3.Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4.Consiliul Local al Sectorului 3 se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5.Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București în valoare de 423.777,55 lei cu TVA.

Art.6. Consiliul Local al Sectorului 3 se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.CABINET PRIMARcabinet primar

Nr.....


______                  oaf) 31SOl04 E-MAILcab n>'ipn , p |ma< cț.ro

T Tbuc< .ti nr. t 1. sector 3, <>31' SBucurr.-ti, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


!« t i samakmmmiMoni na


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de Hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL S3 nr. 360/14.08.2018 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI" SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pâtrâșcanu nr. 3-5 sector 3"

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din data de 14.08.2018 a fost aprobată predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI" SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitole de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3", precum și faptul că finanțarea obiectivelor de investiții incluse pe lista sinteză se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate fiecărui program, respectiv subprogram derulat de Compania Națională de Investiții SA, de la bugetul local al Sectorului 3 urmând să fie suportate cheltuieli în valoare de 364.069,79 lei, inclusiv TVA.

în baza OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții SA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 276719/30.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3, proiectul de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCLS 3 nr. 360/14.08.2018, în sensul finanțării din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București în valoare de 423.777,55 lei, inclusiv TVA .


D.uele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Si ierului 3 în conformitate eu Re. ilam. itul Uniunii Europene 67 2016 in sci nu! îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dezv ■. uite unor terți în i zu unui tei ci legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UI- 679'201ts, printr-o cerere ser' i. semnală și datată transmisă pe adresa Primăriei SectorDIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr,


RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL S3 nr. 360/14.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3”

îmbunătățirea condițiilor de studiu existente în unitățile de învățământ din Sectorul 3, prin realizarea unor lucrări de infrastructură, reprezintă o temă extrem de importantă pentru autoritatea publică locală a Sectorului 3.

Obiectivul general al prezentului proiect, „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, sector 3” îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului, inclusiv măsuri de consolidare, în vederea reorganizării spațiilor pentru crearea funcțiunii inițiale de cămin-intemat.

în acest context, în urma expertizării, din punct de vedere seismic, imobilul situat pe str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, sector 3, unde până de curând au funcționat unele servicii de utilitate publică, a fost încadrat în categoria de risc seismic RsII, necesitând măsuri suplimentare de punere în siguranță și pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică și modernizare.

Ținând cont de bugetul limitat al Consiliului Local al Sectorului 3, cât și de necesitățile imediate pentru efectuarea lucrărilor impuse de expertiza tehnică - în sensul punerii în siguranță a clădirii, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din data de 14.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, sector 3”. Totodată, la art. 5 din HCL S3 nr. 360/14.08.2018 se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Finanțarea obiectivelor de investiții incluse pe lista sinteză se va realiza în corelare cu alocațiile bugetare destinate fiecărui program, respectiv subprogram derulat de Compania Națională de Investiții SA, în baza OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții SA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea art. 5 din HCL S3 nr. 360/14.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, sector 3”.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII,

INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBUCE

MARIUS POPESCU /


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

ANGELICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............&.........depeordinea de zi /

suplimentarea^rdinii de zi a ședinței ordinare din data de................

Comisia de studii, prognoze econojțnico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................................, a analizat^proiectul de hotărâre înscris la

punctul............Z........de_-pe-ordin-ea~de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEEAVQRABHrproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI.         /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


-

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............

suplimentareazordinii de zi a ședinței ordinare din data de ...

,. de pe ordinea de zi /

3/. oh


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședinja din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.....f.-.<.......de pe ordinea_de-zi / suplimentarea^-ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NLEATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN