Hotărârea nr. 117/2019

HCLS3 nr.117 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin

HCLS 3 nr. 27/29.01.2018 pentru obiectivul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3”

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr.277172/CP/30.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 276871/30.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • - Adresa nr.276879/30.01.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

A

In conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107- 2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • - OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții S.A., modificată și completată prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS 3 nr. 27/29.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, Sector 3”;

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se actualizează indicatorii tehnico-economici, aprobați prin HCLS 3 nr. 27/29.01.2018 pentru obiectivul de investiție „Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare imobil str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.12, Sector 3”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVA XNR. 117

DIN 31.01.2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiție

„LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI MODERNIZARE IMOBIL DIN STRADA LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI”

FAZA DE PROIECTARE: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investiției: 6 luni

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+ M) - TVA 19%

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoarea

Valoarea

crt.

de cheltuieli

(fără TVA)

(cu TVA)

0

1

2

3

1

TOTAL CAPITOLE

9.412.189,25

11.186.112,57

2

Din care C+M

7.004.741,14

8.335.641,96

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat)    10.762.335,02 lei cu TVA

TOTAL GENERAL - Cheltuieli neeligibile (buget local) 423.777,55 lei cu TVA

FINANȚAREA EXECUȚIEI:

Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții

ÎNTOCMIT: ASOCIEREA


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL BAU STARK SRL

YARDMAN SR

FORTIORITIȚII ȘI ACHIZIȚII,
INVESTIȚII, LUCRĂRI PU


MARIUS POPES^UȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTRADUSECTOR 3ROMÂNIACABINET PRIMAR

3a:JCT.z>zl


CABINET PRIMAR


TELEFON :.2t) i ••>23-^ FAX; . < .'0 318 OJ 04 E MAIL canif rta<         23.re

C i L~ ti nr. 191.    ' ' 3. < 31c ■ 4, Bucure .ti, www.prirnarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLS 3 nr. 27/29.01.2018 pentru obiectivul "Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pâtrășcanu nr. 12, Sector 3”

îmbunătățirea condițiilor de studiu existente în unitățile de învățământ din Sectorul 3, prin realizarea unor lucrări de infrastructură, reprezintă o temă extrem de importantă pentru autoritatea publică locală a Sectorului 3.

Obiectivul general al îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului, inclusiv măsuri de consolidare, în vederea reorganizării spațiilor pentru crearea funcțiunii inițiale de cămin-internat.

Investiția își propune următoarele obiective: reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire, îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reconfigurarea spațială interioară.

Ținând cont de preluarea prezentului proiect de către Compania Națională de Investiții, în vederea finanțării lucrărilor prin programele acesteia, conform HCLS 3 nr. 360/14.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI" SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitole de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3", este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, aprobați prin HCLS 3 nr. 27/29.01.2018.

Având în vedere necesitatea realizării acestui obiectiv de investiții la imobilul aflat în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București și ținând seama de raportul comun de specialitate nr. 276871/30.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3, prezentul proiectul de hotărâre
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 03)084 București www.primaric3.ro

telefon (004 021) 318 03 23-28 fax (004 021) 318 03 04 „        „ e-mail invcVitiLachiziti®)primaric3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL S3 nr. 27/29.01.2018 pentru obiectivul

LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI MODERNIZARE IMOBIL DIN STRADA LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 12, SECTOR 3

Obiectivul general al prezentului proiect „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3” îl constituie reabilitarea și modernizarea imobilului, inclusiv măsuri de consolidare, în vederea reorganizării spațiilor pentru crearea funcțiunii inițiale de cămin-intemat, pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin HCL S3 nr. 27/29.01.2018.

Investiția își propune următoarele obiective: reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire, îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reconfigurarea spațială interioară.

Terenul, în suprafață de 40 855 mp, pe care este amplasat imobilul din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, se află în proprietatea Municipiului București și este în administrarea Consiliului Local Sector 3 (în baza Legii învățământului nr. 84/08.12.1995 - Protocol nr. 9145/19.10.2009 emis de Municipiul București). Identificarea imobilului s-a făcut pe baza planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru care s-a folosit descrierea „strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, lot 1, sector 3”, conform adresei Primăriei Municipiului București - Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru nr. 1232705/10.04.2014 pentru confirmarea adresei poștale/administrative.

In acest context, în urma expertizării, din punct de vedere seismic, imobilul situat pe str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3, unde până de curând au funcționat unele servicii de utilitate publică, a fost încadrat în categoria de risc seismic RsII, necesitând măsuri suplimentare de punere în siguranță și pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică și modernizare.

Ținând cont de bugetul limitat al Consiliului Local al Sectorului 3, cât și de necesitățile imediate pentru efectuarea lucrărilor impuse de expertiza tehnică - în sensul punerii în siguranță aDIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


clădirii, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din data de 14.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3”.

De altfel, art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3” conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

ANGELICA   IE LA RADU

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0că,


Domnule Primar,prin HCL S3 nr. 360/14.08.20181 aVA AA//


Având în vedere

amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu către Ministerul Administrației Publice, în vederea finanțării executării obiectivului de in^tî^ț creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășc 73-5, sector 3”, prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, se impune emiterea următoarelor hotărâri de consiliu:


 • •  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL S3 nr. 27/29.01.2018 pentru obiectivul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sector 3”

 • •  Hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL S3 nr. 360/14.08.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” SA, a amplasamentului din str. Lucrețiu Pătrășcanu și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare imobil din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 sector 3”.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

ANGELICA DANIEL


întocmit,

Monica Avram

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

^e -pe m^in^a ds-țL-L


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul............1......... de__pe_jordinea-de zi-/ suplimentarea^rdinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLFA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul..............r..........de pe ordinea de zi-/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de..............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul........4-......de pe ordmea-de-zr/ suplimentarea^ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NILA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........k...

n

suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare din data de

.......de pe or-dinea de zi /

..........


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                   ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ....h............ de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NL^ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELAMEMBRI

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL