Hotărârea nr. 116/2019

HCLS3 nr.116 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul rămas vacant

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/200L precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 43789/CP/29.01.2019 a Primarului Sectorului 3:

 • -  Raportul de specialitate nr. 43336/29.01.2019 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  HCLS3 nr. 519/30.10.2018 privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea locului rămas vacant;

 • -  Adresa nr. 43310 din 29.01.2019 de înaintare a raportului nr.6'din 29.01.2019 al comisiei de selecție, cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL. constituită în baza 1ICLS 3 nr. 519/30.10.2018;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3. de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale:

 • - Adresa nr. 43343/29.01.2019 a Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanță Corporativă

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 3 pct. 2. lit. b), art. 28 alin. (1). (3) si (4). art. 29 alin. (3). art. 37 alin. (1), (2) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 4 alin. (3) și (4) din anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • -  Art. 13.1, 13.2. 13.3, art. 14 lit. a), b), c), d) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se numește în calitate de membru pe locul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL doamna Mateescu Anca -Administrator 5 - studii superioare.

(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (I) coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit (08.08.2017 -07.08.2021).

Art.2. (1) Se aprobă contractul de mandat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) începând cu data semnării contractului de mandat se constată încetarea mandatului de administrator provizoriu desemnat în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.3. Remunerația pe ședință a membrilor Consiliului de Adminitrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL este în cuantum de 15% din remunerația lunară a președintelui Consiliului de Administrație.

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3 contractul de mandat.

Art.5. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern^.- Compartiment Guvernanță Corporativă, și Societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                   /

NR. 116

DIN 31.01.2019
CONTRACT DE MANDAT

Art. 1. Părțile contractului

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul Robert Sorin Negoiță în calitate de asociat majoritar la Societatea OPS 3 Ordine și Protecție S3 S.R.L. și

Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. prin Președintele Consiliului de Administrație în calitate de asociat minoritar, în calitate de mandant

Domnul/Doamna _________, domiciliat/ă în _____str._________CI/BI seria ____nr.

_____ emis de ________ la data de ________, CNP __________. născut la data de _____________în localitatea__________, județul __________, desemnat/ă Administrator la

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin HCLS3 nr.

, denumit în


continuare Administrator, în calitate de mandatar.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 și a dispozițiilor art.2009 și următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat.

Art.2. Durata mandatului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit (08.08.2017 - 07.08.2021).

Art.3. Obiectul mandatului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar. în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L în cadrul Consiliului de administrație.

Administratorul participă Ia adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condițiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

Art.4. Drepturile și obligațiile mandantului

 • 4.1. Mandantul, arc următoarele drepturi:

 • a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract.


 • b)să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

 • 4.2. Mandantul, are următoarele obligații:

 • a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al societății și de prezentul contract.

 • b) să plătească remunerația în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;

 • c) să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5. Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

5.1 Drepturile Administratorul:

 • 5.1.1. Administratorul are dreptul să primească, în calitate de Administrator, o remunerație de ședință în cuantum de 15% din indemnizația lunară a președintelui consiliului de administrație: Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari determinați cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 722/2016 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvemanță.

Plata remunerației lunare se va face până la sfârșitul lunii pentru care remunerația este cuvenită Administratorului, în contul bancar transmis Societății de către Administrator. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursa, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.

Plata remunerației lunare menționată mai sus va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului dc Administrație.

Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezență.

 • 5.1.2   Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

 • 5.1.3  Administratorul are dreptul dc a fi asigurat pentru răspundere profesională.

 • 5.1.4   Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

 • 5.1.5   Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii . Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.

 • 5.1.6  Administratorul poate să propună Consiliului de Administrație angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație.

Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaților.

5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

 • 5.1.8 Administratorii au dreptul la indemnizație de performantă, ca și componenta variabilă acordată anual, doar in situația in care societatea va înregistra un rezultat contabil anual ce depășește obiectivele și criteriile de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract cât și cele prevăzute în planul de administrare. Plata se va efectua în momentul aprobării de către Adunarea Generală a Asociaților a situațiilor financiare anuale aferente respectivului exercițiu financiar.

5.2. Obligațiile Administratorului

 • 5.2.1.  Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății.

 • 5.2.2.  Administratorul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație:

a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;

b . in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Asociaților, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreate cu Societatea.

 • c.  stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății

 • d.  numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile si stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de asociatul unic;

 • e.  supravegherea activității directorilor, personalului de conducere si angajaților Societății;

 • f.  pregătirea raportului semestrial./anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;

 • g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvențci conform prevederilor legale in vigoare;

 • h.  participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

 • i.  participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administrație, în

cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum si           la                             adoptarea

propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

 • j. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații; • k. convocarea Adunării Generale a Asociaților, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de cate ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;

 • l. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu

 • m. organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;

 • n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță ce se vor stabili prin act adițional la prezentul contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților.

 • 5.2.3.  Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Asociaților, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaților și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaților; precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.

 • 5.2.4.  Administratorul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participații.

 • 5.2.5.  Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.

 • 5.2.6.  Administratorul se va conforma in totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în clauza de loialitate și confidențialitate.

 • 5.2.7. Administratorul poale exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limilărilor impuse prin prezentul Contract și prevederile legale aplicabile.

 • 5.2.8.  Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

 • 5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaților, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații prin punerea la dispoziția Adunării Generale a Asociaților a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.

 • 5.2.10 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaților asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin

echivalentul în lei a 100.000 euro exclusiv TVA.

 • 5.2.11 Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. în exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociaților în conformitate cu prezentul Contract și cu Actul Constitutiv.

 • 5.2.12.   Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. în exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, cu angajați i Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

 • 5.2.13.    Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate si va participa la procesul dc luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.

 • 5.2.14.   Activitatea Administratorului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pc care Societatea îl poate desemna.

 • 5.2.15.   Administratorul va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în rcglementările/politicile Societății și de către Adunarea Generală a Asociaților și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice părți aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.

 • 5.2.16.    în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al Societății și în prevederile legale aplicabile.

 • 5.2.17. în vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:

 • a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;

 • b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății;

 • c)  va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;

 • d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.

Art.6. Atribuțiile Consiliului de administrare și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

 • a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor: • b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

 • c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

 • e) monitorizarea performanței conducerii executive;

 • f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

 • g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

  h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări. în condițiile legii.


Art.7. Condițiile încetării, modificării mandatului.

7.1 încetarea contractului

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

 • a)   expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

 • b)   revocarea mandatarului în cazul în care:

 • •  nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract:

 • •  nu respectă hotărârile Adunării Generale a Asociaților;

 • •  nu acceptă. în termenul prevăzut de actul normativ, obiectivele și indicatorii de

performanță    financiari și nefinanciari, aprobați de Adunarea Generală a

Asociaților;

 • •  nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin contract:

 • •  funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate.

 • c)   renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;

 • d)   prin acordul de voință al părților:

 • e)   în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;

g) insolvabilitatea sau falimentul societății.

7.2. Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, și care îi sunt aplicabile, prin act adițional în condițiile legii.

Art.8. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

Obiectivele și criteriile de performanță, inclusiv indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociațidupă aprobarea planului de administrare, se vor constitui anexă Ia prezentul contract prinlr-un act adițional, respectiv vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

Art. 9. Criterii de integritate și etică.

Părțile convin să-și asume următoarele obligații:

 • •  respectarea Codului de etică al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. aplicabil nu numai angajați lor ci și administratorilor:

 • •  denunțarea conflictelor de interese, conform legislației;

 • •  în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, contractul de mandat se suspendă.

Art.10. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va realiza astfel:

 • a) în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

 • b) In cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, administratorii vor restitui acea parte din componenta variabilă.

Art. 11 Clauza de loialitate și confidențialitate

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun administrator și un bun comerciant.

Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către Adunarea Generală a Asociaților.

Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea contractului de mandat sub sancțiunea plății de daune interese corespunzătoare în favoarea societății.

Art. 12. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

 • a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală. în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

 • b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări

oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

Art.l3.Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu.

Administratorul deține / nu deține calitatea dc independent în înțelesul art. 138A2 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului.

Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile.

Art.15. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată dc forță majoră, așa cum este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile dc la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 16 Modalitatea de soluționare a litigiilor

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

In cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.17 Răspunderea mandatarului

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. în astfel de situații, ci vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin statut.

Membrii Consiliului de Administrație nu pot face parte din Consilii de Administrație ale societăților comerciale cu care societatea întreține relații dc afaceri sau are interese contrare.

Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere.

Răspunderea mandatarului este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor societății.

Art. 18 Dispoziții finale

Obiectivele și indicatorii de performanță sc vor stabili prin act adițional la prezentul contract și se pot revizui ori de câte ori se aprobă un nou Buget de venituri și cheltuieli al societății.

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990 precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ......................... în două exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,


MANDATAR,


Șef Serviciu Legislație și Avizare Contracte. -Geogeia Vișaif \
SECTOR 3

CABINET PRIMAR

CABINET PRIMAR

N, 43JT3 ^7. w

TELEFON .> •                   ■ AX . Z2 \         EMAIL c • irlp' n 'prin un e3.r0

Csh D U nr. 191. sec^'j. <; h - :.. Bucur, ./.i. www. prim jric3.r0


ROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pentru postul rămas vacant

Prin Hotărârea nr. 519/30.10.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant - Administrator 5 - studii superioare de lungă durată la societatea Administrare Active SRL. Până la finalizarea procedurii de selecție a candidatului pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație a fost desemnată administrator provizoriu doamna Mateescu Anca.

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice reglementează faptul că, în situația în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliile de Administrație ale acestora, propunerile trebuie făcute în baza unei selecții efectuată de o comisie constituită prin hotărârea autorității publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc., pe baza unei proceduri interne. în conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, fiind constituită Comisia de selecție prin HCLS3 nr. 519/30.10.2018.

în urma parcurgerii procedurii de selecție Comisia a întocmit raportul final înregistrat cu nr. 6 din 29.01.2019 și l-a înaintat către Cabinet Primar cu adresa nr. 43310 din 29.01.2019, din care rezultă că a fost selectată doamna Mateescu Anca.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 43336/29.01.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Dtv. .Te dumnc.T.oasi; i personăie st 1 pr. ' ictaie de P; ;i... ia            3 in c< nlormitate cu Rcg-iktmeniui Uniunii i mupene 679'2016 în se? ul îndeplinirii

atribuțiilor legale Datele por fi dezvăluite unor terți in han» unui temei legal justificai. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/20 K» pnntr-o cei v re .scrisă.           Jat.câ h.msmisă pe’adrvsa Primăriei Sec toi 3
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004021)3404011/3410711 FAX (004021)31803 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918-7018 SARBĂTOWIM ÎMPPEUNA


Nr. 43336/29.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin HCLS 3 nr. 519 din 30.10.2018 se decide declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru consiliul de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Comisia de selecție a membrilor în consiliul de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. constituită în baza HCLS3 nr. 519 din 30.10.2018 a parcurs toate etapele procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Comisia a procedat la evaluarea dosarelor depuse de candidați pentru ocuparea postului de administrator și a fost întocmită lista lungă cu candidați. Candidații care au îndeplinit criteriile minime obligatorii au fost incluși în lista lungă. După întocmirea listei lungi comisia a aplicat criteriile stabilite în matricea consiliului fiecărui candidat iar în funcție de punctaj a fost întocmită lista scurtă. Candidații din lista scurtă au depus o declarație de intenție prin care prezintă propuneri generale ca răspuns la cerințele formulate în scrisoarea de așteptări. Ultima etapă a selecției a fost interviul cu fiecare candidat. La finalul acestei selecții comisia a întocmit un raport final cu propuneri pentru numirea în funcția de membru în consiliul de administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:

Art. 4, alin. (3) și (4) din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnata și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Art. 3. pct. 2, litera b), art 28, alin (1), (3) si (4), Art 29, alin. (3) si (4/ art.37 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 13.1,13.2 și 13.3 art. 14 punctul a), b), c), d) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare:

- Art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea 31/1990 Legea societăților cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de faptul că, în urma finalizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.., comisia de selecție, în urma interviului a stabilit că este declarată "admisă” doamna Mateescu Anca pentru poziția Administrator 5 - studii superioare de lungă durată propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind numirea pe poziția rămasă vacantă (Administrator 5) a doamnei Mateescu Anca în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Consiliului de Administrație în procent de 15% din indemnizația lunară a președintelui și a modelului de contract de mandat din anexa 1.


Șef Serviciu Control Intern, Marta C


Compartiment

Guvernanța Corporativă

Silviu Hondola


Nr. 43310/29.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL


Către,


Prin prezenta vă înaintăm conform prevederilor art. 44 alin. metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scul


Cabinet Primar candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016 Raportul cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL desfășurată în perioada 06.11.2018 - 30.01.2019 în baza HCLS 3 nr. 519 din 30.10.2018.

Comisia de selecție:Secretar: Bejenaru Raluca

Nr. 6/29.01.2019

Registru Comisie de Selecție

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

RAPORT

Cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia constituită în baza HCLS 3 nr. 519 din 30.10.2018 în perioada 06.11.2018 -30.01.2019 a derulat etapele privind selecția candidaților în vederea numirii membrului în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL conform procedurii elaborate și aprobate.

Candidații înscriși pentru această procedură:

1. MATEESCUANCA

La etapa de selecție a dosarelor s-a constatat faptul că au fost îndeplinite cerințele obligatorii pentru candidatul înscris. După selecția dosarelor a fost întocmită lista scurtă.

Candidatul VASILE MARIN a depus la registratura Primăriei Sectorului 3 solicitare de retragere a dosarului de candidat pe data de 11.01.2019 prin cererea nr.9201/11.01.2019.

In perioada 28.12.2018 - 14.01.2019 candidații au depus declarația de intenție.

în urma analizării documentelor de înscriere depuse de candidat s-a constatat că profilul acestuia se aliniază în totalitate cu cerințele matricei consiliului de administrație.

După analizarea declarației de intenție de către comisie candidatul s-a prezentat în data de 25.01.2019 în vederea susținerii interviului.

în deschiderea interviului comisia de selecție a adus la cunoștința candidatului metodologia de desfășurare a evaluării.

Evaluarea a constat în susținerea unui interviu și pentru a fi declarat ”ADMIS” candidatul trebuia sa obțină minim 70 de puncte.

Rezultatele obținute la proba interviu sunt consemnate în fișele individuale și rezultatul final al procedurii de selecție este următorul:

Nr.

Crt.

Poziția

Numele prenumele

Și

Punctaj interviu

Rezultat final

1

Administrator 5    - studii

superioare de lungă durată

MATEF.SCU

ANCA

86,66

ADMIS

Candidatul declarat ”ADMIS” de comisia de selecție are următorul profil profesional:

 • - pregătire profesională: - economist, specialitatea contabilitate și bănci

 • - experiență profesională: - Administrator bancar (economist) în perioada februarie 1999 -noiembrie 2004

 • - Administrator monetică - economist în perioada 2004 - 2007

 • - Reconciliation & Fraud Cârd Officer- economist (fraude bancare) din anul 2007 până în prezent

în urma parcurgerii procedurii de selecție candidatul declarat ”ADMIS” este propus Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii ca membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Comisia de selecție:


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primaric3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr. 43343/29.01.2019Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:
Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Contrai Intern,


Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul U^ 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......zb?....—... de pe ordinea de zi /

suplimentareUordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice ^. respectarea rilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                           a analizat

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din dala de proiectul de hotărâre înscris la


punctul ....AC?......de pe ordinea-de-zi / suplimentareaJerdinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A -FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre