Hotărârea nr. 114/2019

HCLS3 nr.114 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 502/31.10.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 43828/CP/29.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42915/29.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  HCLS 3 nr. 34/31.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice inclusiv a indicatorilor tehnico-economici - faza PT pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - Sector 3”, modificată prin HCLS3 nr.98/11.04.2014, HCLS3 nr.204/16.09.2016, HCLS3 nr. 177/30.08.2016, HCLS3 nr. 108/29.03.2017 și HCLS 3 nr.502/31.10.2017;

 • -  Adresa nr. 42943/29.01.2019 a Direcției Investiții si Achiziții;

9                              9       9                         5     "

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fi scai-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

 • -  Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art.45 alin (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 502/31.10.2017, referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, se actualizează și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 114

DIN 31.01.2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Aleea Solidarității nr. 3, bloc M18

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pianseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,274,262.00 lei,


1,129,588.94 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 1,274,262.00 / 1,129,588.94 lei


= 320.63 lei / mp ArieutiiaDURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 apartamente

Aujocuinte = 3523 mp Arieutiia_bioc — 3523.00 mp

Ad = 3905.3 mp

Ac = 605.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 61.31 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 426597.36 kWh/an, in tone echivalent petrol, 34.97 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 102383.37 kg CO2/an.


SERVICIUL INVE LUCRĂRI PUBLICI Sef Serviciu, Marius Popescu /

ÎNTOCMIT ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S. C. HACHIKO^DESBaN S.R.L//zSECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARNr. ..

Data.


TtlEFON (004cji) T :l; 5* FAX             '04E-MAIL«bir- j pnmar'urc

C. ' it d' ti ir. ' , 1, ' ■ ''■3.''      .4, Bucure ti. www.prtmarie3.r0


ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 502/31.10.2017

în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, "în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țara garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la sumo de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.”

Prin Instrucțiunea nr. 2/11.01.2019 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a fost reglementată modalitatea de actualizare a prețului contractului atunci când se constată "apariția unei situații imprevizibile", situații prevăzute la art. 7 alin. (2), printre care: modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim, modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege etc.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 42915/29.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de ,'imăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679 2016 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dez\ ăluite unor teiți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Rc alamcntul Uh 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0 /Vr hLVf /


RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 502/31.10.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

în acest context, urmare a modificărilor legislative apărute în ultima perioadă pe tema actualizării prețurilor acordului cadru și a contractelor subsecvente încheiate, se impune a se aplica un coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția unor situații imprevizibile (în speță O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, H.G. nr. 846//2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), chiar și în condițiile în care ajustarea prețului nu a fost prevăzută în documentația de atribuire.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

De altfel, ari. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice permite actualizarea valorii investiției, conform modificărilor legislative apărute.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 502/31.10.2017.

Consilier Juridic

ALINACÎEO^GESCU


întocmit,

Veronica Nicolae

c


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .<          ......de pe ordinea-fU^LA

suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare din data de . .....2L.2.L.ML...

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................. ............ .., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul..........Z;p.T -de-pe-ordinea-de zi / suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NU-A-F0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEF A VORABFL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI.        /Zf

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.          ....... depeordineadezi /

suplimentarealordinii de zi a ședinței ordinare din data de......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința .din data de                          a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.......de pe ordinea de zi / suplimentareă/ordinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.......Nî..............de pe ordinea de zr/

suplimentarea|ordinii de zi a ședinței ordinare din data de                 ..............

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de .                 ......... a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul ...1^.......

. de pe ordi         kTsuplimentarea4>rdinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NUOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru administrarea dopaeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA f LIJNA- DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL