Hotărârea nr. 109/2019

HCLS3 nr.109 din 31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor nr. 23 și 37 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ciles în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 4382l/CP/29.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42854/29.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  HCLS 3 nr. 138/30.06.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței/efîcienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, modificată prin HCLS 3 nr. 65/31.03.2016, HCLS 3 nr. 344/15.12.2016, HCLS 3 nr. 262/30.06.2017, HCLS 3 nr. 79/23.02.2018 și HCLS 3 nr. 344/15.12.2016;

 • -  Adresa nr.42943/29.01.2019 a Direcției Investiții și Achiziții;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 lit. a) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

 • -  Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Anexele nr. 23 și 37 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016, referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, se actualizează și se înlocuiesc cu Anexele nr. 1-2 la prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 109

DIN 31.01.2019

ANEXA NR. 1. LA HCLS3 Nr/P.?/....'?.L£(:.^P^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Bd. Ramnicu Sarat nr. 10, bloc 20

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anevelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,669,792.12 lei,

2,372,535.81 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anull: 2,669,792.12 / 2,372,535.81 lei


= 364.02 lei / mp ArieutiiaDURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 la tr. 1 + 35 la tr.2 apartamente

Aujocuinte ~ 6517.68 mp

Arieutiia_bioc = 6517.68 mp

Ad = 7879.7 mp

Ac = 752.7 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 56.73 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 551832.81 kWh/an, in tone echivalent petrol, 45.23 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 132439.87 kg CO2/an.

  Proiectant ASOCIEREA:  inte de ședința
ANEXA NR. ./■'LA HCLS3 NR^L?/...§.L.?/..'..t^^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Aleea Barajul Dunării nr. 2, bloc M39

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anevelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,416,711.57 lei,

1,258,838.97 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,416,711.57/ 1,258,838.97 lei


= 362.76 lei / mp ArieutiiaPag 1 din 2

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte = 3470.17 mp

Arieutna_bioc = 3470.17 mp

Ad = 4117.7 mp

Ac = 362.58 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 55.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 424297.29 kWh/an, in tone echivalent petrol, 34.78 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 101831.35 kg CO2/'an.


PUBLICE


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu,

Marius Popescu

eseu


Proiectant ASOCIEREA:Pag 2 din 2
SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

TELEFON {004< ;) 3  O.3-Î- FAX • 4 ?.n yH tj t>4 E-MAIL <■ ■. ■ j.-     .      ;; ■•<.!«

C D dești nr. •■$!. sect r 3, 031084, Bucu ti. www.prin1arie3.ro


ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 23 și 37 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016

în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, "în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră."

Prin Instrucțiunea nr. 2/11.01.2019 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a fost reglementată modalitatea de actualizare a prețului contractului atunci când se constată "apariția unei situații imprevizibile", situații prevăzute la art. 7 alin. (2), printre care: modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim, modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege etc.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 42854/29.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt rrelueiate de Pi măria M-etonilui 3 în conformitate cu Regal iment 0 Uniunii Tur- pene 679/2016 in scopul îndeplinirii atri ’uțulor legale Datele pot fi dezvăluite unor tei'ți în l-.t/a unui tentei legal ii oii ficat. Vă puteji exc cita drepturile prevăzute in Re ufamențul UFi 679/2016. printr-o cerere set t. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

/V<

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Anexelor nr. 23 și 37 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare, Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

In acest context, urmare a modificărilor legislative apărute în ultima perioadă pe tema actualizării prețurilor acordului cadru și a contractelor subsecvente încheiate, se impune a se aplica un coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția unor situații imprevizibile (în speță O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, H.G. nr. 846//2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene), chiar și în condițiile în care ajustarea prețului nu a fost prevăzută în documentația de atribuire.

De altfel, art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

investiții finanțate din fonduri publice permite actualizarea valorii investiției, conform modificărilor legislative apărute.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea Anexelor nr. 23 și 37 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 344/15.12.2016.

Consilier Juridic JNA GEORGESCU


Întocmit,

Veronica Nicol;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..................de-pe^erdinea-de-zi-Z

suplimentarea4>rdinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico, - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........._...................jl'.. ÂLz.ML., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.................de-pe-ordinea de zi / suplimentarea (ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLLA-EQST întocmit în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /HONTARU VALERICA

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..........depe ordinea de zi /

suplimentareâlordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ...^..L.a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....\k<...... de pe ordinea de-zi / suplimentareă^ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU~A~F0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.
SECRETAR,

VASILIU MARIANA --/ //


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZARENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.........A.%..........de pe ordinea-dc -zi-Z-

suplimentarea lordinii de zi a ședinței ordinare din data de                   ..........

Comisia pentru administrarea domeniului^public, realizarea lucrărilor publice, agrement, !.........., a analizat proiectul de hotărâre înscris

de pe ordinea de^zi / suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare, și ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.


întrunită în ședința din data de ....

la punctul......

consideră că acesta A FOST / NU

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAV/0KABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,


TUDOR ELENA