Hotărârea nr. 101/2019

HCLS3 nr.101 din 31.01.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexelor nr. 11, 19, 23, 26, 28, 32, 39, 40, 41, 52, 56, 58, 62, 64,

66, 78,110, 112, 118, 123, 124, 132, 136, 142, 143, 146, 153, 157,158, 167, 169, 170, 177 și 180 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/ 29.03.2017

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii, administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 31.01.2019

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 43799/CP/29.01.2019 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42680/29.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • - HCLS 3 nr. 100/30.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței/eficienței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, modificată prin HCLS 3 nr. 104/29.03.2017, HCLS 3 nr. 265/30.06.2017, HCLS 3 nr. 432/19.09.2017, HCLS 3 nr. 504/31.10.2017, HCLS 3 nr. 78/23.02.2018, HCLS 3 nr. 87/23.02.2018;

 • -  Adresa nr. 42943/29.01.2019 a Direcției Investiții și Achiziții.

In conformitate cu prevederile:

 • - Art.19 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

 • - Art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 11, 19, 23, 26, 28, 32, 39, 40, 41, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 78, 110, 112, 118, 123, 124, 132, 136, 142, 143, 146, 153, 157, 158, 167, 169, 170, 177 și 180 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/ 29.03.2017, referitoare la indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, se actualizează și se înlocuiesc cu Anexele nr.1-34 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 101

DIN 31.01.2019

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Aleea Mizil nr. 2, bloc 2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pianseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

934,416.77 lei,

constructii-montaj (C + M):

826,495.66 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 309.47 lei / mp Arieutiia

EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 934,416.77 / 826,495.66 lei

4 luni (din care 3 luni - schela)
DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:
3 ani
CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

104 apartamente

Au locuințe ~ 2670.71 mp

Arieutiia_bioc = 2670.71 mp

Ad = 3052 mp

Ac = 508.2 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 79,38 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 231824 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18,98 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 54262,00 kg CO2/an.

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3"

imobil

Strada Fizicienilor nr. 3, bloc D3B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,967,561.09 lei,

1,740,380.19 lei


= 284.51 lei / mp Arieutiia


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 1,967,561.09 / 1,740,380.19 lei

4 luni (din care 3 luni - schela)
DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:
3 ani
CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

88 apartamente

Aujocuinte = 6117.19 mp

Arieutiia_bioc = 6117.19 mp

Ad = 7298.79 mp

Ac = 610.01 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 45.32 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 554895.65 kWh/an, in tone echivalent petrol, 45.48 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 164784.63 kg CO2/an.


SERVICIUL INVESTIRII, LUCRĂRI PUBLICE
Șef Serviciu, Marius Popescu
întocmit ASOCIEREA:


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Bd-ul Nicolae Grigorescu nr. 55, bloc M1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

4,059,066.95 lei,

constructii-montaj (C + M):

3,599,839.48 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 315.75 lei / mp Arieut,ia

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 4.059,066.95 / 3,599,839.48 lei

Pag 1 din 2

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

39 la tr. 1 + 39 la tr.2 + 44 la tr.3 + 44 la tr.4 apartamente

Au. .locuințe ~ 10651.05 mp

Arieutiia_bioc = 11400.95 mp

Ad = 13264.4 mp

Ac = 1439.45 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 67.92 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 1330616.33 kWh/an, in tone echivalent petrol, 109.07 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 310944.52 kg COz/an.

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius PopescuPag 2 din 2


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Ramnicu Valcea nr. 11, bloc S34

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

1,389,311.15 lei,

constructii-montaj (C + M):

1,236,676.88 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 405.87 lei / mp Arieullia

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,389,311.15/ 1,236,676.88 lei

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

35 apartamente

Aujocuinte = 3047 mp

Arieutiia. .bloc = 3047.00 mp

Ad = 4036 mp

Ac = 379 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic.

62.81 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 251504.17 kWh/an, in tone echivalent petrol, 20.62 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 60361.00 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE f Șef Serviciu, i Marius Popescu
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Aleea llioara nr. 12, bloc M30B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

997,497.15 lei,

882,673.12 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 997,497.15 / 882,673.12 lei


= 292.43 lei / mp ArieJțlia4 luni (din care 3 luni - schela)
DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:
3 ani
CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte ” 3018.41 mp

Arieutiia_bioc = 3018.41 mp

Ad = 3584.98 mp

Ac = 303.29 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 56.18 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 411046.39 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.69 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 96282.90 kg CO2/an.
privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Prevederii nr. 15, bloc A12

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3,887,651.34 lei,

3,437,466.75 lei


din care
constructiî-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 279.59 lei / mp Aneutifa


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,887,651.34 / 3,437,466.75 lei


4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

176 apartamente

Au locuințe “ 12294.8 mp

Arieutiia_bioc = 12294.80 mp

Ad = 14470.2 mp

Ac = 1200.7 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic,

60.91 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 881903.67 kWh/an, in tone echivalent petrol, 72.29 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 211656.88 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius Popescu

întocmit ASOCIEREA:S. C. CONCRETE &. DESIGN SOLUTIONS        &

[                     DESIGN

S. C. HACHIKO DESIGN S.R.L.       „SOLUTIONS

1/                               s.»t    .A

1LQ.L^9


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Bd-ul Camil Ressu nr. 33, bloc N4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

5,523,792.70lei,

4,894,093.46 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:


= 296.74lei / mp Arieu«ia

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 5,523,792.70/4,894,093.46 lei

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 la tr. 1 + 44 la tr.2 + 44 la tr.3 + 44 la tr.4 + 44 la tr.5 apartamente

Aujocuinte 16492.92 mp

Arieutiia. bloc “ 16492.92 mp

Ad = 19312.83 mp

Ac = 1671.78 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA iNVESTITIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 64.02 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 2134751.37 kWh/an, in tone echivalent petrol, 174.98 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 499607.91 kg COz/an.întocmit ASOCIEREA:Z<5ea C

S. C. CONCRETE & DESJGN SOLUTIONS S.R.U

S. C. HACHIKO DES


' HACHIKO DESIGN V          S.R.L.
\S

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Zemes nr. 4, bloc PM19

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3,696,031.53 lei,

3,281,766.95 lei,


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 3,696,031.53/3,281,766.95 lei


= 338.15 lei / mp Arieutiia4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

65 la tr. 1 + 65 la tr.2 + 65 la tr.3 apartamente

Au locuințe = 9704.96 mp

Arieut<ia_ .bloc = 9704.96 mp

Ad = 11482.77 mp

Ac = 917.59 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 51.43 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 791992.76 kWh/an, in tone echivalent petrol, 64.92 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 179383.03 kg CO2/an.

ANEXA NR. î? LA HCLS3 NR.4?//...'.?/.'..^?

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI! EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 68, bloc U25

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizoiarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

950,547.77 lei,

842,849.44 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 326.83 lei / mp Arieutua


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 950,547.77 / 842,849.44 lei


4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

109 apartamente

Aujocuinte = 2578.9 mp

Arieut,ia_bioc = 2578.90 mp

Ad = 3087.31 mp

Ac = 254.08 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 76,64 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 224137.00 kWh/an, in tone echivalent petrol, 18,35 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 48289,10 kg CO2/an.


SERVICIUL INVESȚiTII LUCRĂRI PUBLIC Șef Serviciu, Marius PopesculINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Aleea Ramnicu Valcea nr. 13, bloc S31

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

1,211,291.13 lei,

constructii-montaj (C + M):

1,065,051.18 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 236.14 lei / mp Arieutiia

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,211,291.13/1,065,051.18 lei

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocumte = 4510.17 mp

Arieutiia_bioc = 4510.17 mp

Ad = 5198.02 mp

Ac = 512.55 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 52.26 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 459412.44 kWh/an, in tone echivalent petrol, 37.66 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 106439.26 kg COj/an.

SERVICIUL INVES LUCRĂRI PUBLIC Șef Serviciu, Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Aleea Lunca Moldovei nr. 1, bloc B4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

1,024,983.16 lei,

constructii-montaj (C + M):

907,397.50 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 300.99 lei / mp Arieutiia

EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I. 1,024,983.16/907,397.50 lei


4 luni (din care 3 luni - schela)
DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:
3 ani
CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte = 3014.7 mp

Arieutiia_bioc = 3014.70 mp

Ad = 3601.47 mp

Ac = 303.28 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 56.59 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 412644.35 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.82 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 96462.70 kg CO2/an.

  întocmit ASOCIEREA:

  S. C. CONCRET

  S. C. HACHIKO


  GNS.R.L.


  ședința


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Bd-ul Theodor Pallady nr. 15, bloc U28

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

987,809.85 lei,

874,616.63 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 301.26 lei / mp Arieutiia


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 987,809.85/874,616.63 lei


4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

66 apartamente

Aujocuinte = 2903.21 mp

Arieutiia_woc = 2903.21 mp

Ad = 3433.79 mp

Ac = 278.85 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 45.82 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 253246.96 kWh/an, in tone echivalent petrol, 20.76 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 51915.63 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius Popescu ,
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Călușarilor nr. 5, bloc 25

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care
constructii-montaj (C + IVI):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,281,586.41 /1,131,348.59 lei

1,281,586.41 lei,

1,131,348.59 lei


= 261.61 lei / mp Arieutiia4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Aujocuinte — 4324.48 mp

Arieutiia_woc = 4324.48 mp

Ad = 5011.02 mp

Ac = 254.08 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 47.82 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 427702.56 kWh/an, in tone echivalent petrol, 35.06 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 99109.00 kg CO2/an.

SERVICIUL      INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE \ Șef Serviciu,          3

Marius Popescu


întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE
LUTIONȘS,R.

SOLUT'of4%ANEXA NR./l LA HCLS3 Nr/?//....'?/.'.?/.'..^0^'

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Baba Novac nr. 11A, bloc 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,679,914.98 lei,

1,485,692.91 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 284.38 lei / mp Arie^ia

EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 1,679,914.98/ 1,485,692.91 lei


4 luni (din care 3 luni - schela)
DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:
3 ani
CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

64 apartamente

Aujocuinte = 5224.3 mp

Arieutiia_bioc = 5224.30 mp

Ad = 5669.7 mp

Ac = 558 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic,

60.54 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 404666.87 kWh/an, in tone echivalent petrol, 33.17 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 97120.05 kg CO2/an.1

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE
Șef Servici^, \
Marius Popescu'


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,223,817.15 lei,

1,078,935.53 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,223,817.15 71,078,935.53 lei


= 249.38 lei / mp Arieutiia4 luni (din care 3 luni - schela)
DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:
3 ani
CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 apartamente

Aujocumte = 4326.46 mp

Arieutiia_bioc — 4326.46 mp

Ad = 5014.76 mp

Ac = 496.56 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 52.09 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 454367.23 kWh/an, in tone echivalent petrol, 37.24 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 105355.74 kg COî/an.

SERVICIUL INVESTIRII,
LUCRĂRI PUBLICE, Șef Serviciu, \ Marius PopesciINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 39, bloc P 100-101

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,884,386.34 / 1,668,593.72 lei

1,884,386.34 lei,

1,668,593.72 lei


= 303.59 lei / mp Arieutiia4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

64 apartamente

Aujocuinte ~ 5496.2 mp

Arieuliia_bioc = 5496.20 mp

Ad = 6169.8 mp

Ac = 777.8 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 60.59kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 389223.07 kWh/an, in tone echivalent petrol, 31.90 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 93413.54 kg CO2/an

SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE

Șef Serviciu, Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:


S. C. HACHIKO DES
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3” imobil

Strada Campia Libertății nr. 27, bloc 42

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,770,720.42 lei,

2,467,796.87 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,770,720.42 / 2,467,796.87lei


= 442.34 lei / mp Arie^ia4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

40 la tr. 1 + 40 la tr.2 apartamente

Au_iocumte — 5578.94 mp

Arieutiia.bioc = 5578.94 mp

Ad = 6880.78 mp

Ac = 1156.04 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.82 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 761853.19 kWh/an, in tone echivalent petrol, 62.45 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 182844.77 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTITEI, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:S. C. CONCRETE


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3"

imobil

Strada Laborator nr. 136, bloc S31A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,300,189.15 lei,

1,156,155.70 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,300,189.15/1,156,155.70 lei


= 392.30 lei / mp Arieutiia4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 apartamente

Aujocuinte = 2947.14 mp

Arieul,ia_btoc = 2947.14 mp

Ad = 3525.58 mp

Ac = 346.24 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 71.51 kWh/m2 (au.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 272421.34 kWh/an, in tone echivalent petrol, 22.33 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 65381.12 kg CO2/an.


SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE'
Șef Serviciu, ' Marius Popescu j

întocmit ASOCIEREA:S. C. CONCRETE d DE&IGN SOLUTION

S. C. HACHIKO DESIGII/S.R.U.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Șoseaua Mihai Bravu nr. 303, bloc 18A, sc. A-B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,457,355.30 lei,

2,175,140.77 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 2,457,355.30/2,175,140.77 lei


= 313.65 lei / mp Arieut>ia4 luni (din care 3 luni - schela)
DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:
3 ani
CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

44 la tr.1 + 44 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 6934.84 mp

Arieutua_bioc = 6934.84 mp

Ad = 7986.95 mp

Ac = 662.74 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.87 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 647096.39 kWh/an, in tone echivalent petrol, 53.04 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 155303.13 kg CO2/an.


  de ședința,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 11, bloc L4

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 393,542.41 7 350,121.13 lei

393,542.41 lei,

350,121.13 leiDURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

16 apartamente

Aujocuinte = 779.66 mp

Arieuiiia_btoc = 779.66 mp

Ad = 970.4 mp

Ac = 232.88 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 87.12 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 99876.06 kWh/an, in tone echivalent petrol, 8.19 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 23970.25 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII}

LUCRĂRI PUBLICE f Șef Serviciu, , \ Marius Popescu i

întocmit

ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.RX. ? \ .    /           7rOMCRETE&

S. C. HACHIKO DE^SIGlto S.R.L.SI. Of


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Muresana nr. 6-8, bloc 58

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,751,418.96 lei,

1,554,955.14 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,751,418.96/ 1,554,955.14 lei


= 375.41 lei / mp ArieutiiaDURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr.1 + 30 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 4142.04 mp

Arieutiia_bioc = 4142.04 mp

Ad = 4772.69 mp

Ac = 777.69 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

82.28 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 574966.36 kWh/an, in tone echivalent petrol, 47.13 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 137991.93 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, , Marius PopescINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Șoseaua Mihai Bravu nr. 442, bloc V11

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,094,448.86 lei,


970,353.99 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 349.66 lei / mp Arieutiia


EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 1,094,448.86 / 970,353.99 lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

39 apartamente

Aujocuinte = 2775.1 mp

Arieutiia. .bloc = 2775.10 mp

Ad = 3467.11 mp

Ac = 312.44 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic,

65.98 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 215397.69 kWh/an, in tone echivalent petrol, 17.66 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 51695.45 kg CO^/an.

SERVICIUL INVEȘ

LUCRĂRI PUBL| Șef Serviciu, ' Marius Popesc


bite'desedintaîntocmit ASOCIEREA:INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE L.A BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Șoseaua Mihai Bravu nr. 311-313, blocSBI, sc. 1-2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,234,356.15 lei,

1,977,623.94 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,234,356.15 /1,977,623.94 lei


= 304.81 lei / mp Arieutiia4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 40 la tr.2 apartamente

Au. locuințe = 6037.78 mp

Arieutiia_bioc = 6487.95 mp

Ad = 7412.9 mp

Ac = 647.72 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 71.90 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 635060.08 kWh/an, in tone echivalent petrol, 52.05 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 152414.42 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTITUL! LUCRĂRI PUBLICE.
Șef Serviciu, ' Marius Popescu j

ședințaîntocmit ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & DESIfâNȘOLUTIONS S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Matei Basarab nr. 70, bloc L112A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,665,846.14/ 1,479,000.00 lei

1,665,846.14 lei.

1,479,000.00 lei
4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

25 apartamente

Aujocuinte = 4512.61 mp

Arieutiia_bioc = 4512.61 mp

Ad = 5522.38 mp

Ac = 778 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66.43 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 445290.13 kWh/an, in tone echivalent petrol, 36.50 tep:

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 106869.63 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICjE'.
Șef Serviciu, Marius Popescu

ședința
întocmitASOCIEREA:

S. C. CONCRETE^ DESIGN S(

S. C. HACHIKO DâSlGN S.R.L.

7       : 1 ' J r > f 1 r*


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Ramnicu Valcea nr. 20, bloc 32, sc. A,B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

2,883,909.33 lei,

2,550,184.73 lei


INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,883,909.33/2,550,184.73 lei


= 275.15 lei / mp ArieutiiaDURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

52 la tr.1 + 52 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 9268.49 mp

ArieU(iia_bioc= 9268.49 mp

Ad = 10812.28 mp

Ac = 1063.96 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 66,12 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 777616.00 kWh/an, in tone echivalent petrol, 63,68 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 147696,93 kg CO2/an.întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & D


S. C. HACHIKOINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Aleea Fizicienilor nr. 17, bloc 2C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):

1,151,460.12 lei,

1,020,759.39 lei


INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 1,151,460.12 /1,020,759.39 lei


= 310.83 lei / mp Arieut,ia4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

53 apartamente

Au_iocumte = 3283.96 mp

Arieul,!a bioc= 3283.96 mp

Ad = 3976.42 mp

Ac = 387.15 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 47.80 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 251431.00 kWh/an, in tone echivalent petrol, 20.61 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 51543.36 kg CO2/an.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Prevederii nr. 13A, bloc M1C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anevelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3,163,454.09 lei,

2,793,137.35 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 3,163,454.09/2,793,137.35 lei


= 261.63 lei / mp ArieutiiaPag 1 din 2

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

78 la tr. 1 + 58 la tr.2 apartamente

Aujocuinte = 9647.9 mp

Arieutiia_bioc = 10676.00 mp

Ad = 12465.24 mp

Ac = 1267.85 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 48.17 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 778215.19 kWh/an, in tone echivalent petrol, 63.79 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 177680.70 kg CO2/an.

SERVICIUL INVES LUCRĂRI PUBLI Sef Serviciu, Marius Popesc


Proiectant ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE &S. C. HACHIKO

NS.R'L.Pag 2 din 2

ANEXA NR^/ LA HCLS3 NR......

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3"

imobil

Strada Racari nr. 16, bloc 44A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

1,379,228.49 lei,

constructii-montaj (C + M):

1,228,184.23 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 402.06 lei / mp Arieutiia

EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV/ C+M ):


Anul I: 1,379,228.49/ 1,228,184.23 lei

Pag 1 din 2

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

38 apartamente

Au. .locuințe = 3054.74 mp

Anemia. .bloc = 3054.74 mp

Ad = 3720.67 mp

Ac = 343.99 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 75,22 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 239340.00 kWh/an, in tone echivalent petrol, 19,60 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 51656,19 kg CO2/an.


SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICEț Șef Serviciu, Marius Popescu

r


Pag 2 din 2


privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3"

imobil

Strada Muresana nr. 4, bloc 44

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,715,003.85 lei,

1,523,401.32 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 1,715,003.85/ 1,523,401.32 lei


= 360.79 lei / mp ArieutiiaPag 1 din 2

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 30 la tr.2 apartamente

Au locuințe — 4222.36 mp

Arieutiia_bioc = 4222.36 mp

Ad = 4819.41 mp

Ac = 775.34 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 78,85 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 401846.00 kWh/an, in tone echivalent petrol, 32,91 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 80962,83 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIT! LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius Popescuprivind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Dristorului nr. 114, bloc 13C, sc. 1-2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,064,570.97 lei,


1,828,421.37 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 316.96 lei / mp Arieutlia


EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 2,064,570.97 /1,828,421.37 lei


4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

30 la tr. 1 + 30 la tr.2 apartamente

Au. .locuințe “ 5403.28 mp

Arieutua.bioc = 5768.58 mp

Ad = 6871.52 mp

Ac = 557.3 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic,

63.46 kWh/m2 (a.u.) si an,

 • 2. economia anuala de energie: 372900.66 kWh/an, in tone echivalent petrol, 30.57 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 89496.16 kg COî/an.

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE Șef Serviciu, Marius Popescu

de ședința
întocmit ASOCIEREA:S. C. CONCRETE & pESIGi

S. C. HACHIKO DES GN S.l

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Strada Murgeni nr. 8, bloc O

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

846,478.21 lei,


749,505.54 lei


din care
constructii-montaj (C + M):
INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 846,478.21 / 749,505.54 lei


= 327.31 lei / mp ArieutiiaPag 1 din 2

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

39 apartamente

Aujocuinte = 2289.93 mp

Arieutiia_bioc = 2289.93 mp

Ad = 2858.92 mp

Ac = 565.24 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 96.09 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 290876.28 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.84 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 69810 31 kg CO2/an.


SERVICIUL INVESTIȚII,

LUCRĂRI PUBLICE^

Sef Serviciu, Marius Popescuîntocmit ASOCIEREA:


S. C. CONCRETE & [i


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3"

imobil

Strada Liviu Rebreanu nr. 15, bloc N3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

4,093,002.17 lei,

3,620,091.96 lei


= 292.82 lei / mp Arieutna


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 4,093,002.17/3,620,091.96 lei

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

99 la tr. 1 + 143 la tr.2 apartamente

Aujocimte 12362.71 mp

Arieutita. .bloc " 12362.71 mp

Ad = 13773.2 mp

Ac = 1210.4 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 65.77 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 1349251.96 kWh/an, in tone echivalent petrol, 110.59 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 323820.47 kg CO2/an.


întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETE & £

S. C. HACHIKO DEȘI


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3”

imobil

Șoseaua Mihai Bravu nr. 315A, bloc SB PRIM

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1,343,158.09 lei,

1,191,717.25 lei


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:

= 345.85 lei / mp ArieUttia


EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 1,343,158.09/1,191,717.25 lei

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

54 apartamente

Au_iocuinte = 3445.78 mp

Arieutiia_bioc ~ 3445.78 mp

Ad = 4149.55 mp

Ac = 339.96 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 69.10 kWh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 286724.50 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.50 tep:

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 68813.88 kg CO2/an.

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBllCE

LUCRĂRI PUBLI


Șef Servicii, Marius Popes,cu

.ședința


întocmit ASOCIEREA:

S. C. CONCRETr '       .UTION

S. C. HACHIKO [
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„CREȘTEREA PERFORMANTEI / EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 3“

imobil

Strada Campia Libertății nr. 37, bloc IC3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei / eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2,344,199.31 lei,

2,077,555.92 lei


= 316.73lei / mp Ariemua


din care

constructii-montaj (C + M):

INVESTIȚIA SPECIFICA:
EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV / C+M ):

Anul I: 2,344,199.31/2,077,555.92 lei

4 luni (din care 3 luni - schela)

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

120 apartamente

Aujocuirte = 6559.36 mp

Arieutiia_bioc = 6559.36 mp

Ad = 7581.66 mp

Ac = 607.07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE ESTE
REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:
INDICATORI FIZICI:
 • 1. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic, 41.21 kWh/m2 (a u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 285479.52 kWh/an, in tone echivalent petrol, 23.40 tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 68515.08 kg CO2/an.


CABINET PRIMAR


SECTOR 3


CABINET PRIMARNr....

Data.


TELEFON ?4 . i) y.c 2* • : FAX * ,< :») 3 x Oj 04 E-MAIL< /                n. ty'v

C. ’ . Dude >ti nr. 19:. sector 3. ■ țtoS *.. București, www.prim.1rie3.ro


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 11,19, 23, 26, 28, 32, 39, 40, 41, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 78, 110, 112, 118, 123, 124, 132, 136,142, 143, 146, 153, 157, 158, 167,169,170,177 și 180 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/ 29.03.2017

în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, "în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră."

Prin Instrucțiunea nr. 2/11.01.2019 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a fost reglementată modalitatea de actualizare a prețului contractului atunci când se constată "apariția unei situații imprevizibile", situații prevăzute la art. 7 alin. (2), printre care: modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim, modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului, cu condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de lege etc.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 42680/29.01.2019 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dunweavoaslrâ personale sunt prelucrate ac Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul luminii Europene 679/2GI6 iu scorui îndeplinirii atribuțiilor legale Datele pot fi dez/ă’uue unor terți în iu:, unui temei legal justificat. VA puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679Z20J6. printro cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3
ROMANIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

>                                        >          »                                I

SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

i

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachi2itii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

/V/'- h2- tfo/^


RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea Anexelor nr. 11, 19, 23, 26, 28, 32, 39, 40, 41, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 78, 110, 112, 118, 123, 124, 132, 136, 142, 143, 146, 153, 157, 158, 167, 169,170, 177 și 180 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/ 29.03.2017

Reabilitarea si modernizarea termica a clădirilor si instalațiilor aferente este parte integranta a politicii energetice a statului si se realizează prin programe naționale armonizate cu prevederile tratatelor internaționale referitoare la eficienta, protecția mediului si dezvoltarea urbana.

Drept urmare. Primăria Sectorului 3 a demarat „Programul local multianual privind creșterea performanței energetice de locuințe din sectorul 3”.

Lucrările de intervenție constau, in general, din : izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusive tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic, tenno-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei, izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei, lucrări la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție.

In acest context, urmare a modificărilor legislative apărute în ultima perioadă pe tema actualizării prețurilor acordului cadru și a contractelor subsecvente încheiate, se impune a se aplica un coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția unor situații imprevizibile (în speță O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, H.G. nr. 846//2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE

acte normative și prorogarea unor termene), chiar și în condițiile în care ajustarea prețului nu a fost prevăzută în documentația de atribuire.

De altfel, ari. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice permite actualizarea valorii investiției, conform modificărilor legislative apărute.

Având în vedere prevederile art. 19 lit a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 71, alin (I) din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială și prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, am inițiat prezentul Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind actualizarea Anexelor nr. 11, 19, 23, 26, 28, 32, 39, 40, 41,52, 56, 58, 62, 64, 66, 78, 110, 112, 118, 123, 124, 132, 136, 142, 143, 146, 153, 157, 158, 167, 169, 170, 177 și 180 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 104/ 29.03.2017.

Șef Serviciu, MARIUS POPESCU


Întocmit,

Veronica NicolaeV


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT


k.


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.... .........<Z...... ...

supiimentareatordinii de zi a ședinței ordinare din data de.............

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............................a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul............j.........de pe ordinea de- zi / suplimentarea/ordinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NtEA~FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PĂUNICĂ

MEMBRI


ARIANAHONTARU VALERICA


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPR1AN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...............

suplimentarea-lordinii de zi a ședinței ordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședmța din data de .....5?..a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul ......1.........de pe ardmea-de-zt / suplimentarea^erdinii de

zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. I și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELIN AR U CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAMUNICIPIUL BUCUREȘTI

*

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...............„.....de pe ordnrea_ite~7t/

suplimentareAfrdinii de zi a ședinței ordinare din data de                 ............

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ...                 ......... ...., a analizat proiectul de hotărâre înscris

la punctul .......H....... de pe ordmea-de-zi / șuplirnentarea-kirdinii de zi a ședinței ordinare, și

consideră că acesta A FOST / NLLAHFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și ari. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

NA- DANIELAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL


RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIV1A

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL