Hotărârea nr. 367/2018

HCLS3 nr.367 din 14.08.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec si deșeuri reciclabile colectate selectiv

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.08.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr, 164306/CP/13.08.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.164012/13.08.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 290/13.08.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L înregistrată cu nr. 163935/CP/13.08.2018;

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/13.08.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L;

-    HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 privind înființarea unei societăți, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 164027/13.08.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, aprobat prinHCLS3 nr. 240/12.06.2017;

-    Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și. completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selective, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art. 2 Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA

MU 3€rb DIN 14.08.2018

SECTOR 3


CA8SN&T PRIMAR


CABINET PRIMAR


Nr.


Data
Î&.6FG& (004 o&O îtSoj 2-V 2& FAX (ooA.or. ? $iS fc$04&MAJl«abb€VlM*wiw&pf>m,Mteî.tt

C&I&& pydeștl nr, i$i, seftor 3> 031084. București, www.priwarîej^


ROMANÎÂ

1 •? g ! MRSÂTCfi 1*1 îtfpeeyNA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unul mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri recictabile colectate selectiv

Prin HCLS3 nr. 274 din data de 26.06.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, realizând astfel premizele necesare finalizării achizițiilor indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

Prin H.C.L.S. 3 nr. 339 din data de 31.07.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat majorarea capitalului social al societății 5D3 - Salubritate șt Deszăpezire S3 SRL cu suma de 26.000.000 lei în vederea suplimentării parcului de utilaje și dotărilor specifice, aceasta presupunând și achiziționarea unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Astfel cum rezultă din materialele prezentate de societate, înaintate prin adresa nr. 290 din data de 13.08.2018, înregistrată cu nr. 163695/13.08,2018, societatea a parcurs mai multe etape până ta selecția finală a furnizorilor.

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr. 35/13.08.2018, propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea aprobării încheierii contractului de achiziție, conform notei interne nr. 289/13.08.2018, cu societatea Stadler Anlagenbau GmbH, în vederea achiziționării unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv

Având în vedere că fără achiziția respectivei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv societatea nu poate atinge în anul 2019 conform OUG nr. 74/2018 un nivel de pregătire pentru reutîiizarea și reciclarea de minim 30% din masa totală generată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic șt sticlă din deșeurile menajere sau, după caz, dîn alte surse în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, iar până ia data de 31.12.2020 să atingă un nivel de minim 50% precum și faptul că asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 euro, inclusiv TVA hotărăște asociatul unic Sectorul 3 al Muncipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și


ținând seama de raportul de specialitate nr. Compartiment Guvernanță Corporativă, am dezbaterii șt aprobării Consiliului Local al Sec

8.2018 al Serviciului Control Intern, oiect de hotărâre pe care il supun


l>9tefs dumneavoastră personale sunt prelucrate de Prîmto Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndepl mirii atribuțiilor legale. Datele pot n doivâluise unor iertf fo bszs loius temei legal just s ficat \-l puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, pfj'ni:r-o cerere scrisă, semnalări data?» transmisă j»adresa Primăriei Sector 3.:•*    »=ii,• ti*® »’

ROMÂNIA


i«nd-2oie i sĂneÂToftM JmpreuhA

Nr. 164012/13.08.2018


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTiM ENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021} 340 4011 / 341 07 îl FAX {004 021] 318 03 3? E-MAIL confrolmtew® primane3.r0 Șos. Mihai Bravu nr. 4^8, sector 3, 030328, București, www.prim a rie3.r0

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație ai societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridica română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS3 nr. 339/21.07,2018 a fost aprobată majorarea capitalului social al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire cu suma de 26.000.000 lei, în vederea suplimentării parcului de utilaje și a dotărilor specifice.

Prin HCLS3 nr. 274/26.06.2018 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate si

?    *    J    T

Deszăpezire S3 S.R.L, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea suplimentării parcului auto al societății cu autospeciale și utilaje necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, realizând astfel premizele necesare finalizării achizițiilor indispensabile pentru realizarea obiectului de activitate.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, înaintate prin adresa nr. 290/13.08.2018 și înregistrată cu nr. 163935/CP/13.08.2018 prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv rezultă că societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 hi conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute Î11 Regulamentul TJE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Consiliul de Administrație a adoptat prin hotărârea nr. 35/13.08.2018 propunerea către Consiliul Local al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 289/13.08.2018, cu societatea Stadler Anlagenbau GmbH, în vederea suplimentării parcului de utilaje și a dotărilor specifice cu o instalație de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv. Se precizează ca această societate, prin oferta prezentată, respectă întocmai cerințele minime necesare și oferă cel mai mic preț, având în vedere ofertele primite de la cei 3 ofertanți. De asemenea, a fost oferit un discount de 50.000 euro la valoarea de 5.050.000 euro ofertată inițial și totodată a fost mărită perioada de garanție de la 8.000 ore funcționare la 12.000 ore funcționare.

Conform prevederilor actului constitutiv al societății SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L art.12, 12.1 litm) Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv, conform documentelor prezentate, cu respectare prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu Control Intern,


'eanu


întocmit,

Compartiment Guvernanta Corporativă,

Pivniceru Cornelia

SP3 SALUBRITATE SI

DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. ZJurA. Luna    AnultăS^

Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

191, sector 3, București

' ..... / ■ s/*—j

1

i o\

Rel'erfț()t.\

^^P^|lare^e|adoptare a unei hotărâri de Consiliu Loca

reșpu/iui mandat Președintelui C.A* al societății Tfezăprara S3 SRL în vederea încheierii unui contract otistă&iFfle sortare a deșeurilor municipale colectate în

F> j m    s    "■

"fecrCTabile colectate selectiv

1 având ca obiect

SD 3 Salubritate și de achiziție a unei amestec si deșeuri

SECTOR 3

Stimate Domnule Primar 5

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea ’S

CABINET PRIMAR

Nr.

Sâîa®U^.pSKfi3Mj«ridi<

Ltan nr. 154-ÎSi,? clădii

ă

•e

administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9 896/2017, având CUI RO378O4O20, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație a) societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Consiliul de Administrație a adoptat prin Hotărârea nr. 35 din data de 13.08,2018, propunerea către Consiliul Loca! al Sectorului 3 de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 289 din data de 13.08.2018, cu societatea Stadler Anlagenbau GmbH.

Pentru toate aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei Hotărâri de Consiliu prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Atașam prezentei întreaga documentație care stă la baza propunerii de a aproba încheierea contractului de achiziție, conform notei interne nr. 289 din data de 13.08.2018, cu societatea Stadler Anlagenbau GmbH.

Atașăm prezentei adrese nota de fundamentare împreună cu anexele acesteia ce cuprind 84 de pagini.

Cu deosebită considerație,

Nițu Mikai, Președinte C.A.


Sediul Social: Calea Vitart, rtr; 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3@yahoo.com


Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 email: saiufaritates3.runos@gmail.com


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 35/13.08.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 6 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 6 voturi valabil exprimate, aprobarea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.    '


CONFORM CU ORIGINALUL

SMJJBRnSTE


SediaS Social: ț^aSca Viten, nr. 154-35Ș, parter, tyuxțv nr. 2, sector 3, București C-U.L: RO 37804020    ' ’ SUg. Corn: J4O/9896/21,063017

email: salubritate^ @yahoo,com    emafl: salubntates3-ranos@gmail.com

SD3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE $3 SKL--ttfWifig m,    ___

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa, SO3 Salubritate si Deszăpezire SRL SRL, cu sediul social in municipiul București, Calea Vitan, nr. 154 - 158, sectorul 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4O/9896/21.06.2017, avand C.U.L: RO 37804020, reprezentata legal prin Președinte CA.-NițuMihai, prin prezenta, solicita conform contractului nr. 20/13.04.2018 societății Green Knowledge analiza ofertelor din partea potențialilor furnizori, stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv: stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, stabilirea caracteristicilor tehnice, stabilirea criteriilor de selectie-departajare, analiza ofertelor primite din partea furnizorilor si stabilirea ofertei castigatoare, in vederea aprobării de către Consiliul de Administrație pentru încheierea unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reeiclabile colectate selectiv.

Cu considerație,


CONFORM CU ORIGINALUL


:■ Raport ■■ " . ’1    '

de sortare £

deșeuri reciclabile colectate selectiv 5 V* > ■ r

Având to vedere ^^OșȘFesfe^eest^® pcBzîteîiarîi nițepipstâla^ te WSiiftPS'^ deșeupite imaSapteWec^W altele și deșeuri redeWle col eetate sieefv sciiOeAd^»e in pîOsgt

'    '    ' '    * S ' -i    U' '■■■    '.

Aste|,    ^iguîțte^șiekfasurâarii. procedurilor te fechiâte « ișc^ft tejeftiteta,

eficacitate țte^feteut^e/'siMt^-.i^pd trauspaient, ara procedat la

A, Șhifeii^    a furnizorilor, respectiv;    , . ’■■

9-13, PC Center, et 6 Sector 1, București

>    10P6QQ- ISQfpPPtonededbgeUtețtttsfe^âciiuiafn^t^WW

>    25 000 teste deșeuri colectate selectiv (ambalaje).

(LI Instalația va trebui să conțină minim următoarele module:

>    Desfăcător de saci

>    CâoFFotaiiy    .-

>    Separator balistic (fracția 2D/3D)    '

>    SeparatoaredeinetateteroasețneferoâsepcfîeearelBuotiereîuliata

>    2 Separatoare optice pentru recuperareapîâsiîcului din fracția 3T> eu posibilitatea sortării pe culori

>    ț separator optic pentru, recuperarea :teategi&idtor reciclările de pe tractia 2D

>    Cabina de pre-sortare .

>    Cabina de sortare manuala si. finisare d.tțpa sortare optica

>    Presa de balotat taatertete t^cfeW^te 70

>    Stat ii de tesărpare eu    aute^fede. sens (cQnțajîtef goS. plin) eu Încărcare uniforma a

conttuncrului cu seniori    re -    y ■ -    -

>    Podibilitete de incarcare vrac cu by-pass presa de balota: anefu&iltd'

>    Posibilitate ete tncareare direct eu by-pass a deșeului    si/sau balotarea lui

>    Control de la distanta si monitorizare video

IIL Stabilirea criteriilor de depa^ajad&fetribuiUe avute in vedere ' •

B. Lansarea c^erildțr.fe ofertă,    5 potejnptelifariifearL respectiv;

Eggersman Anlagetibau GmbH

Statfler Anlagenbau GmbH

Suteo® RecyclingTcchnik GmbH

Adarco In vest SRL

CTF, Solutions SRL

Ci Primirea ofertelor:

>    Egg&rsrann Aulagc-nbau GmbH

>    Stadler Anlagenbau GmbH

CONFORM CU ORIGINALUL


.•7

.®erș^anV^-.....

s»tt«

’jslifler '77

Valoare oferta envo.

5,542,(Î7O

5,050,000

<W^a&certWo

78,900,000    i

3043,GOG

Număr angajați

, 37V. .;• ..    .

391 . ' .^"

371 .,:. ."-■■.■.........

DA    7

'da/v    .77.

Vya7.....    ••• /ivv"".......

:.4ffi7:./• ■'■■■ V.-    7

z'"' ~

,'M.....7-, ...

1    ’. ; -i, ■■■■..'

Șs^lcOr • , /    jKj

.^W^W^^^ntșr- ./■

»A .

.....

: ,

. îi A; ..

DA

DA    . .'.... >7

..Op^re-,. 4i .;, in&ffcfare

echSpăMent ;

a. .pwi

& Wql <$& M dat^

:. ȘT luni de la data : sem n arii .

Garanție

:Nn.®^fenStai

3 ani / 12 000 ore de :iXGheii$âW£'

3 apî A W0Q pr& âe firactiojiare

COWCSM CU OÎUGÎNÂLUI'


TfteolfflowîedSe

■■■■    • sWr’aîKlW TK£ ?'JTURE

Sos. București - Ploiești 9-13, PC Center* et.6 Sector 1, București

Utilaj a extra ofertate

DA

- Air classifîer machine

140 000 euro(

............âprox)

■<

Module lipsa

■ Coffipresoare pentru optice

valoare aprox(250 000 curo)

: £dd.y Crirreiăt Ix

Valoare 83 000 curo

-

Ofertele Sutcosi Stadier corespund cerințelor minime iăfettțdd pe care le-am solicitat.

Ofertele Sutco șî Stadler ddt^țBȘd ȘeWșfeș micime sțj&țate dnipuiiet de vedere tehnic si de eligibilitate-

Sutco nu include in oferta lor compresourele ce aer pentru sort amarele optice. Este important de menționat faptul ca sortaloarde bpțjșee nu pot funcționa fara epBfiprgSoaîre de aer. conducând astfel la. un cost sdplbm£&W'250.000 euro lata de oferta De asemenea, Sutco propune 2 module în plus fata de cele sdlieMtd de noi in cerințele tehnice, un separator bazat pe aer si. tin separator-de neferoase.

Stoțăieir respeeia intoertiai cerințele minime necesare si oferă cel mai mie preț având in vedere ofertele primite de la cei 3 ofertante

Propunerea noastră finala este sa șe alcaga oferi a cea mai buna din punct de vedere financiar.

Astfel, având în vedere toate cele expuse, Vă rugăm chspuneti.

® SALUBRITATE

St DESZĂPEZIRE S3


•r-f-t 1 i. j n'« i ni ii uuj . i n nu ' i' i s." i m y'R 'i 11 j j y i, • r l ■■ iun s.11 L    i !«^ ■ 1 l 1 w -» i u"

împuternicire


SO3 SAtUBRfTATe deszăpezire sa 5-RV Nr.--2^---


l£SI 7b ia


Subscrisa, SD3 Salubritate si Deszăpezire SRL SRL, eu sediul social în municipiul București, Calea Yitan, nr. 154 - 158, sectorul 3, înregistrata Ia Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9896/21.06.2017, avand C.U.I.: RO 37804020, reprezentata legal prin Președinte C.A. - Nițu Mihai. prin prezenta, împuternicește pe domnul Dorojan Ștefan Cătălin pentru analiza ofertelor din partea potențialilor furnizori, stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv: stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, stabilirea caracteristicilor tehnice, stabilirea criteriilor de se lecție-departajare, analiza ofertelor primite din partea furnizorilor si stabilirea ofertei castigatoare, in vederea aprobării de către Consiliul de Administrație pentru încheierea unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv ținând cont de Raportul întocmit de către firma Creen Knowledge si de OUG nr. 74/2018.

Cu considerație,


SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

CONFORM CU ORIGINALUL

® SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE


.........ț I LI. I I.HI-U— II, I J    >■    II. II II L J ■ t, ... —■    "1 I ...... (j    J LII


SD3 SALUBRITATE SI deszăpezire sa s.r.u

NOTĂ INTERNĂ


UCTABe Mr . .....

-^Aoyt^C’.

Având in vedere necesitatea achiziționării unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv societatea SD3 Salubrizare si Deszăpezire S3 SRL dispune in prezent conform HCLS3 nr. 339/31.07.2018 - privind aprobarea majorării de capital social, de premizele realizării achiziției unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv deoarece autoritarile administrației publice locale ale unitarilor administrativ-teritoriale sau după caz sub diviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au următoarele obligării, conform OUG nr. 74/2018:

sa asigure colectarea separata pentru cel puțin deseurile de hârtie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale;

sa atinga in anul 2019 un nivel de pregătire pentru reutilizarea si reciclarea de minim 30% din masa totala generata cel puțin pentru deseurile de hârtie, metal, plastic si sticla din deseurile menajere sau după caz din alte surse in măsură in care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodarii, iar pana la data de 31.12.2020 sa atinga un nivel de minim 50%.

‘Astfel, pentru asigurarea desfășurării procedurilor de achiziție in condiții de eficienta, eficacitate si economicitate si intr-un mod transparent, am tinut cont de raportul privind achiziția unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv propus de firma Green Knowledge, cu care societatea are încheiat un contract de asistenta de specialitate in domeniul Managementul Deșeurilor nepericuloase.

, *

A. Stabilirea criteriilor de selecție a furnizorilor, respectiv:

-    stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor, menite sa asigure colaborarea cu un partener de încredere, cu experiența relevanta privind furnizarea de dotări similare si in condiții de continuitate;

-    stabilirea caracteristicile tehnice necesare pentru buna desfășurare a activitatilor de care depinde achiziția acestor dotări;

-    stabilirea criteriilor de selecție / departajare avand in vedere ca investiția se ridica la aproximativ 5 000 000 euro.

I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

>    garanție minim 3 ani de la punerea in funcțiune

>    sa asigure piese de schimb timp pe o perioada de minim 10 ani

>    garanție de plata

>    asigurare de răspundere pentru valoarea investiției

>    experiența similara dovedita pentru capacitatea si descrierea solicitata pentru deseul municipal in amestec si colectat selectiv cu minim 3 referințe dovedite

>    suport tehnic local pe perioada garanție - post garanție

CONFORM CU ORIGINALUL


>    cifra de afaceri de minim 20 000 000 euro

>    disponibilitatea echipamentului de minim 90%

>    perioada de implementare de la activarea contractului maxim 8 luni

>    costuri de operare


II. Stabilirea caracteristicile tehnice

>    30 tone / h deșeu municipal în amestec densitate între 250kg - 350kg /mc;

>    100 000 - 130 000 tone de deșeu municipal în amestec pe an;

>    25 000 tone deșeuri colectate selectiv (ambalaje).

II.    1 Instalația va trebui să conțină minim următoarele module:

>    Desfăcător de saci

>    Ciur rotativ

>    Separator balistic (fracția 2D/3D)

>    Separatoare de metale feroase/neferoase pe fiecare fracție rezultata

>    2 separatoare optice pentru recuperarea plasticului din fracția 3D cu posibilitatea sortării pe culori

>    1 separator optic pentru recuperarea materialelor reciclabile de pe fracția 2D

>    Cabina de pre-sortare

>    Cabina de sortare manuala si finisare după sortare optica

>    Presa de balotat materiale reciclabile 70

>    Presa de balotat valorificabîle energetic 90

>    Statiî de încărcare cu schimbare automata de sens (container gol - plin) cu încărcare uniforma a containerului cu senzori

>    Posibilitate de incarnare vrac cu by-pass presa de balotat a refuzului

>    Posibilitate de încărcare direct cu by-pass a deșeului colectat selectiv si/sau balotarea lui

>    Control de la distanta si monitorizare video

III.    Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute in vedere

Raportul calitate-pret pe durata de viata a instalației’de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

B. Au fost trimise 5 oferte pentru achiziționarea anei instalației de sortare a deșeurilor

municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv, către următorii

furnizori:

-    Eggersman Anlagenbau GmbH;

-    Stadler Anlagenbau GmbH;

-    Sutco® RecycIingTechnik GmbH;

-    Adarco Invest SRL;

-    CTE Solutions SRL.

C.    Primirea ofertelor:

>    Eggersman Anlagenbau GmbH;

>    Stadler Anlagenbau GmbH;

>    Sutco® RecyclingTeclinik GmbH.

D.    Analizarea ofertelor:

CONFORM CU

ORIGINALUL


Au fost găsiți ca eligibili:

>    Stadler Anlagenbau GmbH

>    Sutco® RecycIingTechnik GmbH

® SALUBRITATE

Șt DESZĂPEZIRE

Oferte Neeligibile:

> Eggersman Anlagenbau GmbH - Compania nu a prezentat toate datele solicitate iar oferta nu conține toate echipamentele solicitate. Eggersman a prezentat o statie de sortare diferita fata de cele solicitate de către compania noastra, iar oferta nu este detaliata, nu ne oferă termen de livrare si nici alte date importante solicitate in cererea de oferta. Prin urmare propunem descalificarea Eggersman sau solicitarea de a transmite din nou datele conform cererii de oferta.

Nu s-au primit oferte de la următoarele companii carora s-au solicitat cereri de oferta:

-    Adareo Invest;

-    CTE Solutions;

Analiza ofertelor

Eggersman

Sutco

Stadier

Valoare oferta euro

5,080,000.00*

5,542,670

5,050,000

Cifra de afaceri euro

78,900,000

81,343,000

Număr angajați

370

391

371

Eligibilitate financiara

N/A

DA

DA

Eligibilitate tehnica

DA

DA

DA

Costuri de operare

Service    in

Romania/Partener

DA

DA

I

DA

Referințe

DA

DA

DA

Livrare si instalare echipament

Nu a prezentat

8 luni de la data semnării

8 luni de La data semnării

Garanție

Nu a prezentat

3 ani / 12 000 ore de funcționare

3 ani / 8000 ore de funcționare

Utilaja extra ofertate

DA

- Air classifier machine

140 000 euro( aprox)

Module lipsa

Compresoare pentru sortizoarele optice valoare aprox ( 250 000 euro)

Eddy Current lx

Valoare 83 000 euro

Ofertele Sutco si Stadier corespund cerințelor minime tehnice pe care le-am solicitat.

Ofertele Sutco si Stadier corespund cerințelor minime solicitate din punct de vedere tehnic si de eligibilitate.

CONFORM CU ORIGINALUL


^^SALUBRITATE ^^$1 OES^PEZiRE

Sutcv nu include in oferta lor compresoarele de aer pentru sortatoarele optice. Este important de menționat faptul ca sortatoarele optice nu pot funcționa fara compresoare de aer, conducând astfel la un cost suplimentar de aproximativ 250.000 euro fata de oferta inițiala. De asemenea, Sutco propune 2 module in plus fata de cele solicitate de noi in cerințele tehnice, un separator bazat pe aer si un separator de neferoase. Consideram ca aceste module nu sunt neeaparat necesare.

Stadler respecta intocmai cerințele minime necesare si oferă cel mai mic preț avand in vedere ofertele primite de la cei 3 ofertanti. Se poate solicita includerea inca unui separator de neferoase pe instalație, cu o valoare estimata de 83.000 euro conform ofertei (cost suplimentar raportat la oferta inițiala transmisa de Stadler).

In data de 13.08.2018, reprezentantul firmei Sutco - domnul Ștefan Minius a oferit un discont de 5% din valoarea de 5542670 euro pe care ne-a oferit-o in oferta din data 10.08.2018.

In data de 13.08.2018. reprezentantul firmei Standler - domnul Cristian Mincu a oferit un discount de 50.000 euro din valoarea de 5050000 euro pe care ne-a oferit-o in oferta din data de 10.08.2018 totodată a mărit garanția de la 8000 ore funcționare la 12000 ore funcționare.

Având în vedere că firma Stadler a avut prețul cel mai mic si in oferta lor sunt incluse compresoarele de aer pentru sortatoarele optice, propun spre aprobare achiziționarea unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Șef Departament Salubritate, Dorojan Ștefan Cătălin

CONFORM CU ORIGINALUL

salubritate

Șl DESZĂPEZIRE S3

CERERE DE OFERTĂ

SD3 SALVSRfTATESf aSSZAPEZ!R£ SS S.R.L,

®s*S/ -

ZJua j


Către: STADLER GraBH

Prin prezenta, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vă roagă să prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru proiectare, execuție și punere în funcțiune a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec șt deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie structurată după cum urmează:

Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani;

-    Situația contului profit/pierdere în ultimii 3 ani;

-    Mențiunea explicită privind eventuale situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertei;

-    Data înființării;

-    Numărul mediu de angajați iîn ultimii 3 ani;

-    Amplasarea sediului social sau aJ punctelor de lucru;

-    Amplasarea service-ului propriu sau partener;

-    Mențiunea explicita privind eventualele datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor ia bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat, etc;

Mențiune privind disponibilitatea unei unitati de service mobil

Capacitate de procesare:

-    30 tone / h deșeu municipal în amestec densitate între 250kg - 350kg /mc;

-    î 00 000 -130 000 tone de deșeu municipal în amestec pe an;

-    25 000 tone deșeuri colectate selectiv (ambalaje }.

Instalația va trebui să conțină minim următoarele mod&iie:

>    Desfăcător de saci

>    Ciur rotativ

>    Separator balistic ( fracția 2D/3D)

>    Separatoare de metale feroase/neferoase pe fiecare fracție rezultata

>    2 separatoare optice pentru recuperarea plasticului din fracția 3D cu posibilitatea sortării pe culori

>    1 separator optic pentru recuperarea materialelor reciclabile de pe fracția 2D

>    Cabina de pre-sortare

>    Cabina de sortare manuala si finisare după sortare optica

>    Presa de balotat materiale reciclabîie 70

>    Presa de balotat si valorificabile energetic 90

>    Stafii de incarnare cu schimbare automata de sens ( container gol - plin ) cu încărcare uniforma a containerului cu senzori

>    Posibilitate de incarcare vrac cu by-pass presa de balotat a refuzului

>    Posibilitate de incarcare direct cu by-pass a deșeului colectat selectiv si/sau baloîarea lut

>    Remole control si monitorizare video

OGOOOO


Sediul Social; Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


SALUBRITATE    C.U.I.: KO 37804020

Și DESZAPOTES3    email: saOibniate-S.3@va!ioo -corn


Reg. Cam; J40/9896/2L06.2017 email; s alubritates3. rnnos@giRa il.com


Criterii suplimentare de selecție:

>    garanție minim 3 ani de la punerea in funcțiune

>    sa asigure piese de schimb timp pe o perioada de minim 10 ani

>    garanție de plata

>    asigurare de răspundere pentru valoarea investiției

>    experiența similara dovedita pentru capacitatea si descrierea solicitata pentru deseul municipal in amestec si/ colectare selective cu minim 3 referințe dovedite

>    suport tehnic local pe perioada garantie-post garanție

>    cifra de afaceri de minim 20 000 000 euro

>    disponibilitatea echipamentului de minim 90%

>    perioada de implementare de la activarea contractului maxim 8 luni

Obiectivul investiției:

« Recuperarea cat mai mare si eficienta a materialelor reciclabile din deseul municipal « Valorificarea materialelor reciclabile la companii specializate « Valorificarea energetica a materialelor ce nu pot fî reciclate ® Reducerea depozitarii la gropile de gunoi

® îndeplinirea țintelor stabilite de autoritățile centrale cu privire la deseurile municipale si ambalaje » Reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor in amestec

In cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeți si orice alte observații privind specificațiile tehnice ale dotărilor ofertate.

I Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat sa fie de maxim 10% din valoarea totala a investiției;

-    Prețul defalcat prețul pentru fiecare modul a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv

-    Cost mediu al reviziei pentru fiecare utilaj;

-    Cost mediu abonament intretînere/reparatii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta);

-    Termenul de livrare si punere în funcțiune a instalatei de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in curo, fara TVA.

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal st stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societarii sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 06,08,2018, ora 09:00 am.

Pentru mai multe detalii tehnice legate de ofertare, va rugam sa contactat! pe: Adela Lazar - +40 756 106 498 Mihai Nitu - +40 761 662 899

Cu deosebita considerație,


oooooiSediul Social: Calea Vita o, nr. 154-358, parter, birou nr, 2, sector 3, București


SALUBRITATE    RO 37804020


Șl BESZSPEZIRE S3    email: salubrițat^sJrgyah^qxofli


Reg. Corn; J40/9896/2L06.2017 email; salubritates3»ninos@gmaiLcQm


TENDER OFFER


ATTN: STADLER GmBHWe, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, hereby kindly ask yoy to submit an offer for the designing, manutacturirig, construction and start-up of a sorting plant for municipal waste as well as for selectively collected waste.

Please make sure your offer is structured as follows:

Company presentatîon that includea the following details:

-    Company’s tumover for the last 3 years;

-    The situation of your profit/loss account in the last 3 years;

-    Explicit mention regarding a possible insolvency or bankruptcy situation at the date of the offer submittal;

-    Formation date of the company;

-    Medium empîoyee number in the iast 3 years;

-    Location of the regjstered office and other work points;

-    Location of own or partner service faciiity;

-    Explicit mention regarding possible tax or general/local budget ete. contribution debts;

-    Mention regarding the availability of a mobile service unit.

Processing capacity:

-    30 tons l hour of blended municipal waste, with a density between 250kg - 350kg / m3; 100 000 - 130 000 tons / year of mixed municipal waste;

-    25 000 tons of selectively collected waste (packaging waste ).

The instaSlation will need to be comprised of at ieast the following modules;

>    Bagopener

>    Rotarysieve

>    Ballistic separator (2D/3D waste fraction )

>    Ferrous/nonfeirous metal separator oft each of the resulting fractions

>    2 optical separators for recovering the plastics from the 3D fraction, with the possibility of colour sorting

>    1 optical separator for recovering the recyclable materials frotn the 2D fraction

>    Pre-sorting booth

>    Manual sorting and fmishing booth (sorting cabin), after the optical sorting

>    Baler for recyclable materials (70 tones baler)

>    Baler for the waste to energy fraction - RDF (90 tones baler)

>    Loading statîons with automatic orientation shift ( empty - fitil container ) with sensor-assisted for uniform loading of containers

>    Possibility of hulk loading with by-pass of refusal baler

>    Possibility of direct loading with by-pass of selective collected waste and/or it’s baling

>    Remote control and video monitoring

SALUBRETATE si deszăpezire S3


Sediul Social: Calea Vitaia, nr. 154-158, parter, birou or, 2, sectar 3, București C.V.I.:R0 37804020    Reg. Corn: 340/9896/21,06.2017

email: salubritate^ @vah oo.com email: saiubritates3.janos@Email.coni

Other selection requirements:

>    Minimum 3 years warranty from start-up

>    spare parts provided for at least 10 years after start-up

>    Payment guaranty

>    Liability insurance for the errtire investment value

>    Similar proven experience for the requested capacity and descrîption of the installation for municipal waste and selective collection, with at least 3 proven references

>    Local technical support during the warranty period and beyond

>    Tumover of at least 20 000 000 EUR

>    Equipment availability of at least 90%

>    Deployment period of maximum 8 months from the order

Investment objective:

*    The most efficient recovery of recyclables from municipal waste

*    Capitalization of recyclables by speciaiîzed companies

*    Waste-to-energy of materials that cannot be recycled

*    Reduction of landfill storage of waste

® Achievement of targets set by the central authorities regarding municipal and packaging waste *. Reduction of costs with mixed waste disposal

Within the declaration regarding the fulfilment of the technical characteristics please include any other observations regarding the technical specifications you deem relevant.

L The financial offer will need to be comprised of:

-    The dpwn payment should not exceed 10% of the total value of the investment;

-    The broken down price for each module of the mixed municipal waste and selective collected recyclable waste sorting plant

-    Average cost of service for each equipment;

-    Average subscription cost for maintenance/repairs (in case an offer was submitted);

-    The time-schedule of the project and also the milestoneSj all of it being considerred frn the moment of contract signing / fimi order.

Offered prices will be in EUR, without VAT.

Gffers will be sent in physical format (on paper), signed and stamped by the legal representative, delivered in persan at the company*s Office as wefl as scanned and e-mailed to: salubritate ,s3 @yahooxom

Offer submittal deadline: 06.08.2018, 09:00 am.

For any technical details regarding the offer, please contact:

Adela Lazar - +40 756 106 498

Mihai Nitu - +40 761 662 899

Respecthilly,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Administrative Board Chairmasi

SO3 SALUBRITATE Si

oeszApeaRs §3 s.su.

Sfadler Anlagenbau Gm bH * Fostfach 1105, * 0^835/Alfshatjsen    date

09.08.2018


Urban Kozinc

Sales Office Bottrop Tel.: +49(0) 2041 77126-14 Fax: +49(0) 2041 77126-29 urban.kozinc@w-sladler.de


SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Adela Lazar Mîhai Nitu

Offer P01755 01 B Q01

Dear Sir or Madam,

In reference to your request for an offer for the desîgnîng, manufacfuring, constructîon and start-up of a sorting plant for municipal waste and selecfively collected waste from 13: of August 2018 please find our offer attached to this lefter.

We hope that our offer conforms to your expectafions and like to reassure you that in case of an order we will provîde you with a technical sound solution and on schedule professîonal însfallation.

in case of any questîons, please do not hesifate to contact us.

Yours faithfully,

Stadler Anlagenbau GmbH


For all ifems which are not especiaily regulaîed in that offer the sales condiîions of Stadler Anlagenbau GmbH will be valid exclusively. The latest version is available on our homepage www.w-stadler.de.

-1/49-

Sfodfor Anlagenbau GmbH

D-S83G1 Afehausen, Robert-Bosch-Str. 4 Telefon 0 75 84/92 26< Tdefax 0 75 S4/92 26-59 htipy/wwwjv^dfer.te eMaâ: fnfo@tf-slatfler.de


VoflcstrankAltshausen 0LZ55O 022 00 Korto-Nr.21 060 OW SWJFT-Gote GENO DES 1VAK IRAN; DE 02 050 922 00 0021 060 010


HypoVereinsbankAG, Rflwnsburg BLZ 650 20Î 36 Konto-Nr, 38592519+

SWJFT-Code; HYV EDE MM 5S6 1BAM; DED3 5502 0156 0386 3251 9+


GeseUchaft mit beschrsnkterHaftung •Sftz Afebausen •Registergerfcht UFrrv HRB 551356 • Geschaftsfîihrer: Wflj Stadler, Dîpl.-Eng.* Claus Maier, CtipL-Bw, DH USHD-NR.0E 611 357071, FinanEamLStgmarmgen, Steuer-Wc 81060/02371 Erfulungsort und Gerichtsstend Ravensburg.

Es gelten unsere befgeffigten. aUgemeinen Geschsftsbedingțingm aitcb einzusetieo unter h^;/to-sfodler.de/defagb

Documentafion..........................................................................................................................47

CE-declaration of conformity (contractor)........................................ 47

Lîfting equipment.......................................................................................................................47

Assembling..................................................................................................................................48

End of assembling................ .48

Cold-commîssionîng.............................„...................................................................................48

Hot-commîssionîng................................ 49

Performance test........................................................................................................................49

Acceptance...............................................................................................................................49

Management

The companies are all mediurn sized enterprise's with Mr. Wiili Stadier as

Chief Executive Officer and sole proprietor. Since the end of 2011, Claus Maier joined a$ Chîef Operatîrtg Officer of Stadier Anfagenbau GmbH.

Products and Systems

In 2001, the company started with the development and manufacturing of sorting and separating aggregates (i.e. ballîstic separators, screenîng drums, conveyors). Today, Stadier provides design, manufacturing and assembly of sorting plants and components for the recycling and wasîe dîsposal industry worldwide.

Proftt an d Loss Account - Stadie/ Ănlagenbau GmbH 2G17

2B15

toKfUfl

2017

taKBăft

2SÎ6

kiKBtfF

X TurîaîWEf

8X343

6X233

6X089

X CostofWE&rtafe

39348

25.014

M765

3.    Profit

4X996

38.224

32324

4. Uboar Coste

7462

7.573

7356

a, Saforiei and Wages

mis

$-540

8584

b 5&tiaf Gcwatntx^csrosan^ Other Persîwrs Costs

1G2Î

X7S4

X569

5. Dejîredatîcn and Anwtfeaîfofl

SI

69

77

6. Othar Gperaffeing Expens es

13359

11-577

10311

7. taterest fncoîna

250

2JB9

115

S predatei of fanda t âssets

Q

D

433

9. toterest Expense

22

21

26

ICL &șH»hefa7e îsfconw Taxșs

s,sm

7,929

3^33

U. ExWordmary ftesu&

0

0

0

12, fncorae Trasa

2331

2.604

1293

IX GțWTasîȘ

15

14

14, Anm&I Prafit

5311

2325


Stndisr Âniagenbaa GmbH

Aftshausen, 13.06.2018

880007


STADLER


Teehnsk von ihrer besten Seîte


Extract from insolvency register-translated versîon


Amtsgericht (Loca.1 Courtf Ravensburg tnsotvency GQurt


/sirrasiea^iit££30SO>


Ms/Mr

SțadterAnbgenbau GmbH ftabert-So^eMtr, 4 SĂâ61 A^tshauseji


ftW O75XS0&.1425 fjfe cKk m#&»i


{ptesse qwte h W


AîîestJtJon * WsuiKîîiswft wtn&/autftono€5 «•


The    COB/țf Rawfls^i wMp#SL&4t te.SecKȘĂ« 2w»4 3 altbeGermsa

ttsaMWStaftșe'hșg jțtf&tfîcJitjh in tfi#jirța$er    rte awoJvency, bankojptcvxjr

composEtăqn proceedings are pșftttețg Inrefetîon t£>


Robcrt-^osch-StreSe ^SS&Gi Atefcaosen


’ regițțered în the cotnmercîâ} re^ste? oft he Ânp&sișerîcbț (tocai țbttftî Ufen 55135&-

ÂisPi no îWesfc fer tfc& opemtg of ta$ataenț$r țîȚșeeșdifigs has tee&metfe br refused few 1riâtârîehqP£F3»@i%


fȘrtpWffyre/ Bernhărd Stei Juc&ctal eterii


fOgWcwfsiwJ


£bSfte<J?îRl: 8EEH> ■ F®i'fl95l

Oft* fccMjrs Montoy ~    sto w4îiy antt«g&rcMntf


k thewvterssgned ftfcrrgrâ tftefftț, swdm transtofo/ fo ifte Sitde/hWBtt^bergJtiifidG^ hereby cerrjftr țftâf țț& {r£wîv<? fs a taie    Gerown 0rfgfora£ uwfoțfc ftos î&ertSTADLER

Technikvon îhrer besîen Șeite

Trade register excerpt/ Hahdelsreqisterauszug

A&trfiSmf9*037018 0S21

H(^s^S0SțJttEO

..............................

t,

4

X rtW

w»ft nfcOMSSe șaBMtonfe 8aaata(g«j, -Qa.33.-iS®

^ABffigeWfeS    1M2SHWE

STADLER"

Technik von ihrer beșten Seite


Department B Puft[k;aîÎGn of țurrent registșf emitent Ftetrfevgtf qn 19,03.2 glB QS: ZI

Number of cam pan? HRB 55135


Page lot2


a) Contjîetfy jiotmk Sîsdler Ântagațfcau GmbH

&) Regjsteretf oftice, pisc© of bvsiness, domestic busfcress address, mithodsed recipfant, bsaRck crff tc«:

Ajțshamrt

Business address: ftobm-BoBElvStra&a i, £Ș3iGl Alt&hav^er

g) Corpow'fcaFMipOser-

The    proci ycton, sete and insbllation of contfepftg. and aorttog ăyâterrts.

Regi stereri or namirtel capital: eur mcoow

a)    Gwvred ruîss <wi repreeentabort

If only oao mane£to,£ director nas b«M appqîrrtwt fr© reprezenta the oompâny fitese, H $everaf fn©a©ging (greciors haue besn appdhted, the compari y-stal! be rțp'te©eftt«4 by twn managfrtg dlrsctârz jctețîy or by on© Fnanaging director togetfier ?rfth a “PrakorisT feythotfs&d    Soi© poftor Of râftaMditfsdto Cari b© granted,

b)    Executive feoatd, rnena^©meht itafy, ©K8€ai3vft directora, petsonatly lEpM» panr^rs, fn&fâgțrtg directws, autteise* reprtrseotsfivesfîftd spedsi pqwcr of

IWte svHti sete pOW^T of <$$ireseirtoțtofti ard -d» aOtiwdiy ta conclud© legai Wrt$©cțtor*5 $n bebetf of <h© compar wftb ih© ms ei? es- i a tb©3 r o^wi n «whea ©r e$ a repreeen taBv© of © th kd psrty:

Director Wgjer, pswș, $aț,iJg3MP-bțwn 25.03,1862 M©*$4gTflg Director: Stsdler,• WîJîl, A3l«h£us*me bom 12,<Hkl$6l

J(Fnofc«ra’ feuthorised sigoatories);

lodiy^.d powef «f reprwmavon «wrted.?#

Be#g&r± J&rg&n, Botttop, torn Î3.1G^8B4

Gogg^i, ftpk&ed, Țetțnsftg, bom 10l0S4&52

SigmtiTid. Utflch. Âîtsh£Us©nv bem 31.03-1364    *

Stetci^, Brtintij Bsd SauJgșu, bom 08.091368

a) Legal îorm, date of comp^rry farmatkft, sșriScles of incorporată or artatfeș of as&od&tion:

^Gesoilscfiaft mit bas.chrânkțce Msftunlf-Glfttâad Itebifity cotii p$r?y)

Aftides (4 Msodatbn dpteg £2.121$£2

L s$t siteretf by rpssri u ifcn dated 1?U 2.2002

Regisfratîon for accountîng purposes and paymenf of VAT

/ s

WoeQrwanKmoerg


••O’.-* ' '

Ț


:...........\r^ .

StactetAntegerAauGrabH    .

WȘfct


—-w>. .J-ștm-

££fe»-l

'sfawft*WL am» -- '•*>;..■

.’ £Si’ !'• :> '•'<


--. >Sqipi!fJ»3d^aKp.-

v:-": ■    t ■ j; JlJ:

,țj0W5»Ms •'


'••    .V<    ....

, • • ••- T :    ^JRfc SfeH£er$#n&K:......

., •? i.',-


țKatefe •>7 •'    5 *>V$s&r* 0?iîJ. W# t^cStor#?#.? $f- ># '

’ '    b-rfflF1;    ......■'•

-    $ *!»•■?) ,&> îW •    ț terr

<    :•.    ? cS i iî#?W


i&î    07571101^7

Rbftiifbter    Si«t#0&7T


SS&MCertificate reiatfog to tax maîters î^aaal.dgt^

ÂFț&^șgh

PtfUfîs <te-^rmManee$

The abcve-^m^ apftani fe entered b oUrtaepitiș unj&sr theabeaș țafcnutnher fortfte foifWîng types of-tax:

W&tșfcsbW®>^a

C^F8ț0

fttette tff paymemdurtng ths Fast 12moni&s atways on time sîwayș ontîrhe

îflOISft

TWs document was țreateâ ^eetronicaMy and isvaRrfwîfcbeul a

âigitațbitâ.&i^    to iî ««*5

Wbgb»

. fîttîifsgețassensdHft

dr^flfț

fiwMadvbMwnî

33ta2^: (OB43Ș5J

KetjBrt-#tsch-S&-,4 38331 Afc&du&n


$$$9â&:BtițK£4n£

AWefcng WȘ^jfeder und Befcrag TefWr 0800 99000301

fimÎKnJjfticheiî^tfwi.cle te 12.03.2013

GertBcate far yeur company

StaOJorAntagenbou GmbH Robert-8©scb-Str. 4 W^tAft^useh

DeacSire,

We QQfcfflrm ihat the abpve-<f»ențkjnecî carnpanyis a metr»bsr of our Berufegetioseenschafî. We hs ve no    against th© corxrf usfco of pubfer eâmraGts.

This wrtifcafe lese© te vsOdity at 3M2-2G1B.

Yours sincș&efy

Zx/L

Karift Dyhr


(tauâțjwaGBsctâS Hcfa tnâMstdl /m

jktSntfwî

ț&tttt WW tw*W±0Tijt

30027 em

hsfcita.tatt«MW H£ 3W£M1» . Kfe.'Nr.,tesj(H*


aw*,: îșjww

SBttfebWJVftfKir 52742S24


IWW D££3 W®W WJ1 25W ffi Biâ ineiAg&xsotK

DOK-fD: fe$5e445-a2fe^71fl^15f-7fo672595j25ft

STADLER®

Technîk von ihrer besten Seite

Locotion of the reaistered Office and other work points

- STADLER Heqdquarfer:

Robert-Eosch-Str. 4

D-88361 Altshausen

Phone: +49 (0) 7584-9226-0

Fax: +49 [0] 7584-9226-24

STADLER - International Saies Office Botfrop:

Humboldtstrasse 11

D-46236 Bottrop

Phone.: +49 {0} 204 177 126 0

Fax: +49 (0) 204 177 126 29

Saies representcrtîve In Romanla:

Dragonara Grop

Contact: Cristian Mincu

Vasiie Gherghel 13, sector 1

011521 Bucharest, Romania

Phone: +4021.252.29.63, +4021.224.18.07

Fax:+4021.252.24.07

Mobile:+40722.287.071

Worldwide Prese nce

Stadler sorting plants and aggregates have been implemented Germany, Switzerland, Austria, Netherlands, Belgium, France, Italy, Spaîn, Portugal, Norway, Poland, Slovenia, Croația, Turkey, Great Britain, Ireland, USA, Mexîco, Brazii, Australia, Japon or South-Korea. In addition to Stadler’s subsidiaries in Spain, UK, Italy, Greece, USA and Brazii, the company is also represented in France, Australia, Benei ux, Switzerland, Rumanîa, Turkey, Poland and Ireland.

For more information regarding STADLER saies offices and representatrves please vîsit www.w-stadler.de

00001A

STADLER*

Technik von ihrer besten Seite

Local Technical Support

Dragonara Grup

Contact: Cristian Mîncu

Vasile Gherghel 13, sector 1

011521 Bucharest, Romania

Phone: +4021.252.29.63, +4021.224.18.07

Fax: +4021.252.24.07

Mobile: +40722.287.071

Company Dragonara Grup has been estabiished în 2002 and offers technical support forSTADLER Sorting Piants in Romania.

Dragonara Grup own 2 mobile service unîts (Fiat Doblo and VW T6)

Main acfivities of Dragonara Grup are:

-    Service Company and suppiîer of turn key Solutions.

-    Ropresenting various suppliers and install, maînfqin and repair various equipment: balers {Macpresse Italy), shredders (Forrec Italy), sorting piants (Stadler Germany), screw compactors (Runi Denmark).

-    Manufacturing vertical balers (6 tf and 12 tf).

Dragonara Grup do design, manutacturîng (înîegrationj, installafîon and commissioning for various îndustries: environment (see above the partners], food (Polypack USA, OCME italy}, control (Aberiink UK), machine tools (various).

Main clients: Uniiever, Carrefour, McDonald's, Pepsi Star Foods, Saint Gobain isover, Rom Waste Solutions, Iridex, ASA (FCC), DS Smifh, Romcarbon, lasicon, Prointermed efc.Allerton Waste Park North Yoritshîre

Sorting plani for MSW Year of construction: 2017 Throughput: 75 Vh, 250 000 t/a

Main components:

Shredder

NIR

Overbelt magnet

Ba liistic Separator Screening drum Ba Ier NE, FE Sorting cabin Conveying technology

VNP Household Sorting Plant Commune Ly Tracii - District Bo Trach Quang Binh Province

VIETNAM

Sorting piant for MSW

Year of construction: 2017

Throughput: 25 to/h

Lines: 1

Main components:

Bag Opener

Screening drum

2    x BalHsiic Separator STT5000 Wind Sifter

3    x Magnet

2 x Eddy Ciment Separator

3xNIR

Baling press

Shredder

Fi Ster systemROAF Romerike AvfaiisforecHing IKS Bolgrveien 84 N-2Q20 Skedsmokorset NORWAY

Sorting plani for MȘW- fufly automated! Yearof construction:2014-expansion in 2015 Throughput: 40 to/h; 70.000 Va

Lines: 3

Main componente:

Trammels

Ballisticseparators (STT5000)

NIR

NE

FE

Bafing press

Shredder

Bag opener

Air separator

Rom Waste Bukarest

Strada Rudeni

RO - Chittfa

Sorting plani for MSW

Year of construch'on: 2014

Year of construcfion - modification: 2017

Throughput 25 to/h

Lines: 1

Main componente:

Trommel

FE

NE

Bafiistic Separator NIR optica! separators Bag Opener Baferx2

Fu li tist ©f MSW Sorting Planf references b ©vahabie upon requ&sf.

FlowcharfFor detaîled Information please see; P017555_.PFD91 ,pdf roi i_b_goi    -29/49-


Proiect time schedule

Overall project time schedule îs shown on the picture below.

î

i iD

Task

Stan

Duratfon

r

H

&M8

1

"    5    j ..... fr> L......nat.    ■    .1,..^

LUC ? ft&v    | Jon | flit |    j Apr j Hcr/

s

r

Contract Award and dtwn payment

17 .CB. 2013

17,09 2018

OT

2

î:__

Layout Eogîneering

17.09.2018

12.10.2018

20T

3

frj...    1.

La yp u t sen t fo r re view and approval to the Cfi snt

15,10,2013

13.10.2018

5T

1 4

L^yokJtk appro/ed bythe Client

22.10,2018

22.20.2018

QT

u

Detaăed Layout of the plant

22.101013

14.12.2013

40T

r

s

Purdissrng of 3rd Farty Eqwpment

22,10.2018

14.12.2018

40T

E 7

Fahri catto n o f STA DLE R Eq ui pment

17.12*2013

22,02.2019

50T

I S

5ța rt of transportat ion to the construction site (in severa! pbases and also during instaIJatîon)

25.02.2019

Ol.CB. 2019

5T

i 9

Ensteritation

04. 01.2019

26,04.2019

40T

io

ComiTH^fcfitngahd tiiaf run

29.04,2013

17,05.2019

15T

li

Tra£nrng of the Oienf s p&rsonnei

29,04 2019

03,05.2019

5T

h 22

Ptent teke over by the Ofent

~..... 1

17.05,2013

17,05.2019

l

OT

La

Aii relevant infomnotion to start with the layout engineering as for example building layout, Services provided by others, deșcription of interfaces,... have to be provîded together with contract award to the contractor.

Any delay with providing of necessary Information for layout engineering can affect the overall time schedule and cctuse delays.

Delivery time

The delivery time is approximately 8 months after clarification of all commerciai, legal and technical conditions and communîcation Of dn accepted wriften contract note from both contract parties as well as payment receipt in time of the agreed payments.

Delay damages are only applicable, if a written notification of a reasonable but at least two weeks iong time extension has been îssued,

DÂP Defîvered at Place, according to Ineoțerms 2070

Agreed location în the country of importation: Bucharest, Romanla -33/4?-

PO17555jDI^B_QCii


4110

Collecting slidîng belt conveyor 3D resrdue

GG 800 / 4

11.176 €

4120

Eddy Current Sepa-ator

FA

83.826 €

4130

Sliding belt coriveyor

GG 1200/16,1

23.1044

4140

Picking sliding belt conveyor middle fraction

301200/23,1

29.134 4

5010

Conveyor belt fines

MF 1600/7,2

20.8264

5020

Conveyor beli fines

MF 1200/24

39,412 iî

5030

Overbelt magnet

FA ’

32.952 4

5035

Separating drum

EA

6,510 €

5040

Conveyor belt reversrble

MF 1200/5.5

16.622 €

5050

Discharge conveyor belt fines

MF1200/3

16.213 4

5055

Discharge conveyor belt fines

MF 1200/3

16.213 4

' 5510

Fines collecting conveyor belt

MF1600/5

18.784 4

5010

Collecting conveyor belt FE

GG 800/7,4

14.075 4

5110

Collecting conveyor beft non fenrous

GG 800/15

18.673 4

6120

Discharge conveyqr belt non ferrous

GG 800/18

21,021 €

6210

Collecting sliding belt conveyor PE- film

GG 1200/6

13.968 €

6220

Sliding belt conveyor PE film

GG 1200/13,5

19.959 4

6230

Pîcking sliding belt PE film

SO 1200/4,6

16.1104

6410

Collecting sliding belt conveyor tetra^PP

GG 1400/3,1

12.333 €

6420

Sliding belt conveyor Tetra PP

GG 1400/22,8

35.1284

6430

Picking slidîng belt Tetra PP

SO 1400/7

18.8614

6510

Collecting sliding belt conveyor PETJ^E

GG 1400/3,1

12.3634

6520

Sliding belt conveyor PET PE

GG 1400/28,6

42.9394

6530

Picking sliding belt PET PE

SO 1400/7

18.881 €

6710

Collecting belt conveyor resîdue

GG 800/27,9

25.888 €

8010

Chain belt conveyor

KF 1650/33,55

109.167 4

8110

Baler Mac 106/2

FA

222.5934

8210

BalerMac 108/1

FA

310.100€

8905

Pre-sort cabin

SK7x5x3

21.437 4

8910

Main sorting cabin

SK 20x12x3

122.0794

9000

Steel supports and walkways

EA

434.452 4

9100

Electrica!'Controls, visuaiization and CGTV

FA

369.8924

9200

De-dustlng System [not includeri}

FA

04

9300

Compressed Air System

fa

265.326 4

9400

HVAC System [not included]

FA

04

9600

Installation / Commissioning / Trial Period

MIP

382.258 4

9600

Transportation & Uftîng Equrpment

UF

218.267 €

9700

Engineertng / Documentation

ED

170.9964

Totalprice excl.VAt:|M 5.423.053€ț

•> -îp    ' i

Praject Discount:    -6,38% ;

"    -    Mi \    ' \

Torc! price exc!. VATand incltidlng discount:    5.050.î)u0€

-35/49-

PO17&55_pl JLQOI

STADLER*

Technik von ihrer besten Soite

Performance Bond - examole

Pp r for mance Bond Mg,

We have been informed that you, .. _ ... .. .... _ , hereinafter cafled the

PURCHASER, have conduded tine contract No. _ _    of ____, hereinafter caiied the CONTRACT,

with    __hereinafter catled the SELLER, according to which the CONTRACTOR

will deiiver to the PURCHASER_Jgoods as described in contract / order)_________ .in the

totaE value of ._

As agreed the CONTRACTOR bas to provide a bank bond in favour of the PURCHASER, amounting to_% of the total

value, Le.    , to cover the fulfilment of the SEttER's oblîgatlons towards the PURCHASER under the

CONTRACT. In consideration of the aforesaîd, we, BANK/însurance, ___, hereby !ssue the

bond on behalf of the CONTRACTOR towards the PURCHASER în the maximum airiount of

(în words: ______ ____)

and undertake irrevorably without consideration of any objections and defences of the CONTRACTOR or third parties and irrespective of the validity and legal effect of the CONTRACT and waiving any objections arisîng therefrom to pay to the PURCHASER any amount daimed from us by the PURCHASER up to the maximum amount of this bond upon receipt of the PURCHASER!s fîrst demand in writing, in whîch the PURCHASER sinriuEtaheousIy confirms that the CONTRACTORI in breach of îts obligationsunderthe CONTRACT.

Por reasons of Identification, each claim under this bond shall be transmitted to us via țhe bank of the PURCHASER whîch shall confirm that the PURCHASER's demand for payment is signed by the PURCHASER în a legally bhnding manner.

The obligation under this bond shall expire as soon as the origina! of this bond has been returned to us by the

PURCHASER or a third party for discharge, but it expires in any case at the laîest on_. Any daîm for payment

compfyîng with the above conditions mustbe received by us withinthe validrty period of this bond.

ȚheGuarantor

STADLER*

Technîk von ihrer besten Seite

lt is a condition for claims and payment to be made under this guarantee that the ADVANCE

PAYMENT has been recerved by the following bank_in the foii

amount and without reserve in fevour of the account no. IBAN ____

BIC_, BANK_.

Upon credit of the ADVANCE PAYMENT to an account other than the mentioned account. claims for payment under this guarantee will not be honoured.

The obligation under this guarantee shall expire as soon as the original of this guarantee has been returned to us by the Purchaser or a third party for discharge, but rt expires in any case at the latest on

_. Any claim for payment complying with the above conditions must be recerved by us

within the vaiidity period of this guarantee.

The Guarantor

STADLER*

Technik von ihrer besten Seite

Vers^KawgsMEțstgLrt^i - CerWtase tf Șnsurara»

4, Dte yer^cfrenjngssumm^betragefi

6.000.000 EUR rarPersGnen-Lintf/txter Sachadiaden (ftr Kosten-schaden gem. zffer 4.2 ff gîIteiaSuimitvGn 5JXXWGOEU8)

2,000x000 EUR fO-Vemk)genssc^cfeîi

Stadter America Lf_C:

5.000,000 EUR &r Personaj urc# oder SachsefWen

500.000 EUR farVermogensscfiSden

DfâGesamflstetegfor aFteVersicteimgsfai-!G emes Vers fchaiîngsH>hFes befragt daa

Zweifacfte der genarmien Versfcftenangs-summerr

Guîtfigfcefcsdauer:

01.01,201S-G1JTL2019

Die Vers tcJiefung vertengert skh stBfechwejgend □m ern w&ăteres VersjcbefUficjsjaîtf; weren sie rodit ctod fttonâte vor AMaitf des Sanfenden Versfche-nngsjaJires gekiincHgt wfcti„

Der VafsjcherunqsbeîVag ist bezahK bte zum OW1201&

HmweE:

HirsichUicft tter Artsîegmg dieser Ver&tcherwgs-bestâtigung urat dtesbetrâfenden Versfchemngs werirages ftrctet aussdtfîeStdi deutschesRechl Anwendung.

AussdiHeGiteb aer Deutsche Versthaur^^trag ist rechtsuerbl ns8itfi>

4, Ttieinstred sums amount ta

MKKWOQEUR fwbodfîyinjunesarai/Qr materia»/property cfemagss (to cost t&tnage m accordancesvttta nnrober 42 ff [esctarcted prochcts Srctwietyî appîies a suta mit t/5,000;OGGEUi3

2.000.000 EUR r^purefinanciaHosses SMer America U.C

5.000.000 EUR fcrtKXtîlymjurtesarfor materia [ i property damages

500x000 EUR for pare hnancisî fosses

The averah benefîfc fer ettevenîs insured in one ihswance year arocunts ivfo Lfmesof tfte sbove mentsoneti matredsumsx

Va Hdity period:

01012018 -or01,2019

The insurancs wiîî be suîrniaUcatfy extended for an ebdftrarat Insurance year unfess it îs canoeflect țhree months prior îo espraboa oTthe current i n-strartce pedcxșL

The înstffanceprenuum îspafcî tip to Ol joi 201&

ConBctîons:

German law sfta&be applled exduswely to tfts in-terpretatfon cf Uite confirmation and îhe poFJcy to wftsch it edttarted.

Onty tbe German pOBcy wording te tegaSybindWig,

PO17S55_01_B_Q0t-41/49-


STADLER®

Technik von ihrer besten Seîte

Average maintenance costs

Average maintenance costs can be determîned as a percentage of total investment. Common iong-term standard for the MSW waste sorting plantș iș about 2,5 - 3% per year.

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

2,5%

2,5%

3%

3%

3%

Above mentioned figures are informative only.

STADLER*

Technik von ihrer besten Seite

The purchaser confirms, that the equipment fully complies with safety regulation, which is required for single equipment as well as implemented into a total plani. The purchaser has the exclusive liability for the provided equipment with aii its provided parts,

The purchaser is also responsible, if the total power or the quality of the total plant is negatively affected because of non-performarice of the equipment.

This applies also in the evenf Stadier has carried out the overall design of the plant.

In case the contractor takes actlon at the equipment in exception, he just performs as an agent of the purchaser (?). The liability for possible damages lies exclusîveîy with the purchaser.

Fire risk

The contractor wîll highlight which materials, sorted by the purchaser, could possibly cause overheating. There are frequenfly also materials in the waste which could cause fire. The piant has to be permanently observed and there shouid be a fire detecfîon System instailed for a prevention of fire damage. In addition the plant shouid be operated as dusf- and dirt-free as possible. Especially dlrt deposrfs and dust outside the machines have to be removed. If compressed air is used to clean the plant, ît has to be taken care that the plant is not operated and is at ambient femperature {not in hot workîng condîtion). Deficiency reports of single equipment has to be foliowed up, otherwise there is increased danger of overheating or damages.

Earthauake zone

This offer considers that the instaliation îs not in an earthquake zone, If there exists an earthquake zone at the instaliation site which has to be considered during the destgn, it has to be communîcafed in wrîfing to the contractor before contract closer, so that the contractor can consider ît in his design and priced offer.

Sound level

We poînt to the tact that there is equipment instailed inside the plant whose noise emission can exceed 95 dbA. Furthermore, the entire noise emission is heavily dependent on the input material. To satisfy a noise emission of 85 dBa, some equipment may have to be encased.

This requirement is explicitly noi included în the offer. If required, ît has to be instailed by the purchaser autonomously and at its own costs.

Profectrve meqsures in accord with ATEX

There are no protective measures in accordance with ATEX considered in that order, because no zoning has been provided from the operator of the plant. Please check if

PO17555_0l_E^QOl    -45/49-

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

The current safety guidelines, which are existing for fhat kînd of plant System according îo național H&S legislatîon, wîll be observed, îf they are valid at the tlme of proposal preparation and presented to the contractor in wrîtten form and the contractor has accepted it explicit. This includes in particular site specific guidelines which may be imposed by a Principal Contractor or a Contractor who is in overall charge of a multi-discipiinary buîiding site.

The contractor issued a declaration of incorporation conformity certificate in terrns of machinery directive 2006/42/EG, annex ii, Nr. 1, part B only for his scope of delivery.

Documentation

The documentation {O&M Manual Package} consists of the following documents: « Main instruction manual « Instruction manual single equipment

•    Instruction manual suppiier equipment

® Documentation components of used main componenfs

•    Data sheets of each sîngle equipment in English or în German ® Spare parts- and wear parts Iist in English or in German

•    Layouf drawing of the plant ® Circuit diagram

CE-declaration of conformity (contractori

The CE-declaration of conformify has to be prepared by the contractor.

The CE-deciaration of conformity can't be issued until the purchaser has delivered the original declaration of incorporation to the contractor, which îs listed in the data sheets of provisîon, and also performed alt accomplishrhents which are necessary for the affainment of the CE-declaratîon of conformity of the whole plant.

The plant can not be operated until the CE-declaration of conformity has been received.

If the purchaser îs operating the plant before receiving this document, he is then acting at his own risk and agaînst the explicit instruction of the contractor.

If fhe CE-declaratîon of conformity could not get prepared because of reasons which the purchaser has to be responsible for, the contractor can’t get in default with his deliverabies. The final payment can’t be delayed by the purchaser stating the reason of a missîng documentation (CE-declaration of conformity].

Liftina equipment

The contractor provides the liffing equipment which is necessary for his delivery contents, for unloading the vehicles on the building site, for the transport of the commodity on the building site and for the assembling of the commodity.

f3Ol7S55jOI_B„Q01


-47/49-

STADLER

Technik von îhrer besten Seîte

Hot-commissioning

The hot-commissioning will be performed immediaîely after the the coid-commîssioning. Therefore, the plant will be ope'rated with agreed inpgt material. The final îhroughput rate which is contractualiy agreed, will not be continuously achieved during the hot-commissioning. The staff, the resources and the to be processed materia! has to be provided, sorted if required and dîsposed of by the purchaser.

Performance test

The plant has to be operated with the agreed input material and the agreed input amount during the performance test. The availability is 90% of the agreed working period.

The availability is not gettîng reduced because of container changes, faults at the system operation by the purchaser, disorders at equipment which are provided by the purchaser or disorders caused by larger non conformance material.

The purchaser has to provide material for the performance test which conform? to the contractual agreed parameters. The purchaser also provides the staff and any other accomplishments which are necessary for the performance test. The performance test will be performed during the test operation, The to be processed material has to be sorted and dîsposed of by the purchaser if required.

The performance test lasts... hours.

Acceptance

The acceptance will be due immediately after the performance test and can just be denied because of serîous defects. if the plant will be operated wîthout a written acceptance, the warranty claim expires.

TOI 7555.01 _B_Q01


-49/49-

£c$așa -Nastfi:irâsppfe<îfi ȚtfXra&î >-I&pîahsl di s^fezihâe:


Sfr/Scrfi pfr- ȘPQȘQ    IfâJTa - Tet-QQ39O2£Q524^0    -m$£39 p2 g t?52â9$

C$plW$Gel&B £' 439.000,66 - OfiAfiiit, IVA OfttUlSOSiâS' fiii fiîitei» CW4W3$96e-fi $£*1746514

Veritate 05 ,0$,2&Î8

To:

iBWW&OW S3 $t]

Gafeg Vi^li 154*iM parter, bifou iiT. 2, sector 3 BuCsoiesti - îtoaasiâ

Ato. Mr. MihaiNitu -Charmian of Ihe Board of z\dmin,


ar. MWS wOlî-îit fferWwofieMac î-$j^M#we&& municipal wasto aș fe sefeetiEvely e^Ce^wtsfe.

: &id start-up of a sotling plaitf for


Flease do itoțMsitoto -tftăSfc fi&f

Libero Scotuzzi - jbeaife®


îtetafbrmafatocpntairietftrrihi&f^teiieîsqprtîdenilal and rn^al^besttom^p^iie^The fnformailGn fstoiendedoityfwflieugefrfffle indMdbalw ertfity of ihe wnom it te ^tfressetJ, |F you a/ș mt îhe infended reciptemytMj jitie (iereby r&lȘfted MW use, tflssemtoatfbn.dtetdbuțîw or cbpgtog.oF Efe ccnnmijftioiicfi fe strici^ șrohfefteiL S y#l feeelved fote &esin .om?j,pteâ6a'taitife ’w» tetmedrafete *>¥ tatepta*e> and netarr» țhe original îriesssse to os ab^>4a Poeții S^jce,. ........


EUROPA


MACPRESSF, bas been established in Brescia over 20C the company has moved to Milano, where t has also (Hoayițsi is stil! a iajnily eîsowgiasgțy^ We ha

iastatled    hal

continente: ®nrope> North and South

ces a wide range of balers, eonyeybrs aiuâ


. In the sixties lities.lt


frontali

s, aș’î’swEiil aș!


Weprovide spare paris to our soid-produ^'.fGika.pâ^doFst Wdst 10 years.


in ISH;


tf over 25 years ift


Finaneia! ovcrvicwWe havc ari insura Euro thăt câWthe&Os (producte liabilrty insinanbe)


Referenc&sîn Romaiiih

>ort to t


Among onrKomaEtfao clientswe can mcntion:

* DS Smith

-ÎERÎ&X.

-    Rom Waște'-Sojutidns,

-    lasicon


In ths lași 3 years we șold around 200 balers: *65tnKaly -18 ip Germany - I2Î0 •3feEinland -6-inNorway

-    3 in Russia - 1 Kazakstan

-    3, Japan    - 3 Australia


25 hil&anee -2 in Slovenia -2]

-    1 inUlriaiaa-6 in USA -2ihBtasfil -2 m Canada

-    2 in Saudi Arabla - 3 Thailănd - 3 in Korea - 6 m Vietnam


Âmeteg our (âîenîs jean îneMtioa; SwțRfcOeixlSefe Steiâl®%- Vauche.

........„    ,W

''37.30366 '


Bie infornoaSScm conteined iii ibis facamie îs confkfeotial and may aJsobe ahorney-pȚviteged, Țlie țnbxițiatrânis intandecf only for the țișe iof țhe individual or entfty of the wfiom Kfe addmssed. ifyau ane țtoi țre fritended recîpientyou st$ herâfey notifed ^latany use, dteșflfttfrâforh dfetfȘjytfon or copyJnfi.of ihfe cofririiunication iș stncdy prohibitech îfyoii received thtefeisiiniiejn «ror,pfease nptifrtis jirifrfnsaiateljc hytaleptivne, and reUffn ttw origină! messa^ffto i£ sț îh^.-âdcir$șș.^b'py^.^s'''F^b.( Servi ee;


303 SALUBRITATE SI DCS2APEZIRE S3 &R.L

1HIW M? 1    ...... I

IEȘIRE

ZhgB y«*S»    S6?11


©MACPRESSE EUROPA


C6M BW« #A lk<CT>W»O''S

*' v v.: ?A x A/

5 . - •:•

1 2

•'


a.


1. ’JV

'•    •>' H:=- •

l'kk ■■/■ A AA

;;:a

;• - ■• :.

' î<:

• -<


A    uXJ r •••••f£::'; >?'•••• Ai.aa AFiAA: < .    ' U "

: ; • •• '■< ■y.ț ?•. '-/î^U : -y® ‘.-•:'J: : • S xX    e'f    *

<A,-    -

Ai . - ■    ;UA^AF\MW5>

,>-T-    -    ‘. V-^ ,• §;>: p    X-.; '1,z\ *

■ \.    ■:    ,'Ak Al •qr ■■ "■' ;A ■■ -.';..k - ■■

i '^7 -f'    v..^    ? •.


k k-

A : <XkjMs

k;k #Â<

O • -1 <,;'.    - <*•••    f . ■•• •

1 ' ' ■ '■■:&■■

ikx


Ffe


•<-'■"• ' :A.î •: . . ,    " .j •: ••: k . "?ry.

- xik ■    ' <xx: io'K

Âo, ■ .AxAiA, ^x.kiAi-kAșkA: A, • k kF.Jk< k!kkkk</-j i-kk x ^<kk A>^/k —; ■ ■


kkkwkkxi


Xik


fel. . •kFA.-î. fefe^_ f

.fe fe


kxx

fefefe' ,. :- n-


":■■■■ ir;j .'

si* i :WL.

. •> ' .•<. >::V ••" ' ••/


'■ ” k"

. -'Z. • •• >,


[    Dat^

................Bramptio.".................

Ref.

.....................townby.......

Page

î    O5/0&1&

MAC 106/2

316-1S

LS.

22 di 26    1

-_i

MACPRESSE

Cf europa

Sate

Deseription

Ref.

1    Drawn by

P»Ke    î

O5703/1S

MAC 106/3

316-13

|    LS.

24 di 26


PRESSA MAC

1106/2

?    BALER MAC[M6!2

j------------------

-..........-........

PEZZf DI RICAMBTO - CONSKjUATI h CRITICI

PARTS UST- PECOMM£$DED<Ș (TPITTCAL

■........-

j    ■ ■

sftiiiii

B811

•, '•" W22.057    '.'

'T

■■■    4^00

42,00

2fiB

■: ; JK^Î?65: < <

■■:V A

VI" '    42,00

sfSB

ffiB

7 }&2;<?60 ’ A 4

AȘ "■

' #$a

A ■ ■ : Moo

S$8B

rB

Nes?

■ p*'r8'*'

H2XiE9: ; "

A'TA

27*00

<*O|

■    H5&£30ț3Q

■1 '

A

^23

jolll

"' H5O.CSQ/2J30

- -

iA-l’îL

A,*

■'''■    37^,50

M$o

^■SsE®

A 7;

'■'" . ' ^49,3)

•1    ,’-• A J t3-L.

(B

Fittccctss țantiQo    ..

<v--i-':-!. ■:■'■■.<■■

A    EȘt^lO / ?

"■' :i; 24‘60

A    ■

&$fe

•'ÂWi

FnecqșȚșicirezzț ''    s >

Șe^dk^ȚcAx^/fUr    * '::' '/'......

■ E3iUGff

' "h'S’

^,oc>

":" 7

'ît^Vr

Tcst»ftalaVaFino«ifșac»TB3a    •

' L .îL i

£34j>/'

1 '’■?

’    iw

:T' • • " •'iW ’

<--:.; ?.. «>.??    :

£sfrig&

MS

Testb^'^dfecflțsa.di'.siwi^aa • ' ” 'C'-V"" -^ :

A#«/    , '.-A: "••r ,U.}7 ',

,?•; . ; 15 -36°°! '

,• -V    ■"'s ?    '.,

Fotocenpte;. \ •    / •? • ’ . -v-. .^;••••... •••«:.

n«oceȘjf»jtee»r•.    •

/:•••• rE36,GOi •/."/

' ’ F';.

' PA5>.0d

sin»

âj

Foțoceâpb \    .    ■-■, ■-.,    .• !.''^\

F&oczHrtd?h4k tL^- !    -U ’*

1 r 1 E36C0S

■ ■li ;■

. . . 7'- j<po

J'\l "mw-

O

Arm:

AiopUteahre flO'W&Al?'?' ! -• 2 • • • • •

Amplific? 110 wc    : < ..

< '' AE^012; -

s    159,00

■. ?-'    159,00 f

RiiiaOCȚALațvde^, '• ” 'A'1    A

:- "' -3^200

.7.1

-« A- AțC I$ț<j0

A1-1' !<,»]■

• . :- : ' 1

JUlfcl^^/XSMdc ' ‘ ‘

r '■

;    19,50 "

®8j

fS&£2â; <.=;*

r

-t. ’i.

1    -:>,90

'•’:. 1 Vlfl^O <

ftib

Rde UNDECALA ifl?vd£A '■.-, 1    ':

';f'^.EM,23b .. ' .-

■ ’-'o"

A- " ț\ 20;40

20,40J

8

Ww

Fbewrsa bdiMîivo (d^dciccadcal) . •p<aiiw<țjr.swit<A"--A.••

E34.Q3Q •:••'

■ ’lÂ

90.00

90,00

w

£Mi

Gând jp&fio

Tkftfferjtoțger» •.

..: Zl6.0Gl.OI :•/•• s'- . ?•£

A.-8-... .

‘ ‘A 13,70

țv

:    ■•..    109,60

As

£jxl££'-

foppfc.traittttc ' •    •

Pairqfțrfn?duiter6&sț& ':'•' • /=.<! . \ •.    •;.-^

......; ■

...A . ^lofeijcr .•'-

ș'

85,00

," ; • '.425,00 :

V^^țegi^'d^b«>nEcid-4.4j^:'::' .■■' ... ■■' > .■' " ”'.

SctawJ'A'frcvtzi; jfaevs OMrf.mrfr.    A''

Z06 W800 "-'

a ; 4.-I-

.IU '' w

■ j t’ ,

' </■ ’X&P

«

:j$W-

Cuscttâțto taruâafăi - 1NQX    •

(Jtdter relfer bearings -.ftiPJC

;"' JMioÂip L -

■ ■■ 7-7

A’18.00

, . - w

<ș§fe

Etatelh ccndotta '.;    : /■

wtetA î‘ '    i

1"1 269.027.00 ;'..

> >

, Mop

■    , 96,00

■!&S&

Ptmo rotila coadotta    ?

priven wjreg/^ixrf .    \ /. *

:T?” \Z406XDfi . :'

Â'^-7

< ; ■ ;-^^40

; <«0

:•- ;*£*

?ww

ftotellaeccerilrica •    A'..- ? A.. ...

îScc&ttricwhecl    . v. . .-., î\

< - 260X2600^.;?;

1 * /

70,50

70,50

Sw

Pompa lubriEcaziqne legatprț'.    "' :- • •'■■    *•

iteirf/fcu/iDFîjPwnp

Țywrp&aTlA"

..........

90,00

90,00

îo

6>

' 60;OQ

,ș.x

rr?A

zSiogzoo

J0

12,90

129,00

.

OiS

8SB8BKI

PAINTIPfG* One coat ofprimer.

® Two Fmîâh eOais wftgreen RAL fr.

&

Note: Specific    Ae eustomer    type, thic^ss: ctf RAL colors different

from those indicatod ațpve rtfeyMnciir• additional c^ârges. MÂCPRES&E eMRQBX SxL reserves the right to eftarge the req&sjring<părty' for /ariy- SgȘeiâlpâinting needs or âdifitiortal cost in preparation.    ;<Ă ,<f    - - \


TERMSOF:MWO< ® 10%at theijiiîery ; f


.• -.n


80% of the total antount ol’ supplj iii Veritate.

Balanee 30 ofdelivery. ;.


SȘfcWEKY


<•


V^U»WX WWifoșM-

SOdays, '    *.i%.

,• •.••• '.V    !. •• %

V^ate, 05/68/2018    : A


....


•v


;    baie    Description    Ret

Rrawnby    ș    Page    i

1    05W1S    1    MAC I06/2    I    3164$

L. S.    j    26 di 26    f


4^ MACPRESSE W EUROPA

-■sg».

CO M «owiys | a btfWiltO'W

Date

Deficrrption    1

Ret

DrâWn by

Page

05/08/18

MAC 108/1    1

317-18

LS.

23 di 27

•• ;'-y.


PRESSA MAC 108/1


;    i    PE^OLRieAMBIG-C^^

; i :    -■ ■,    < î . '' J    ■■

^f^lvWWh»

«1

Lfil

Î&L&57 'A

J \

1 '42-pflțp

42tW

' :-ha

;O    ^î^ț-i

H22;0$Ș • ■'■ i

b    ■:    • r • W • - ““

42,00

42,00

fes&so ^stsSaassSSSisRsS^^liîsS^^i-^s^^s^s^^s

'■    y

r^Aj: -    -

r. >Si- . . .

'■ ■'    " \3£0&

A 'A 36,«l

srSsjiMșgS

,;    ;i?22025

*?.-- ’

s^SvTxrfl' - -"aaa

' H2&W0 '

3m

144.00

v.AjH

■;A?h

H50.(Wj4^

■; ■ i

3SW

354;00

5;:^^: FiQEț»R#,parașlQ

<!vS<    . . ..    > •■ :A: . ; ’

E34 ;ÎM :

ryi ■

W

" 24j0O

$S® FiietoițftsicuTeiaâ^'•    ' -' "-    /AA". <?.::

$'CWri$jm'C<inSWf1fair s-: % A . • A    '•;: . :

E34^GQ\ ’ A.

"'    >7Ș#P

77'.

Testț^aîeva SDCpoiBa^Ml^ .<. A: ? A . •• = 7:;A&£ T^/je/^o^st^fcÂTț^MZ    A '..    . s-,'

. ȘX130

' ‘

; j'lw

■c’i. ’ ' •• i

\ : 18,00'

TeoLha finecoisa dj.sicmezza '    j

SfCWîJȚprfffCTjMWțM^?®^ "..'.‘7 -:J'" r 7 Â :' '■ 'i-

Afe £34.170 '• •'

: i’ sj.    ■■..■:    -' '

■ -2

??    J 18,00

46,oc

Fțrtocdhito'/ '■';    A A ,'\

:f?îjîgȘ&. Ro/'oce/Z/s^er/iș/'    ': ș ':

” 3E36,pfrf A

~ aji?oq:

7''" M>

Fdțppdh&L    ..    .x,:,

ș^ijâșș Ftfpffefts&țftee • •    ,. • ••;'

E36.WȘ ; * ' •'

7 4 '■

7

<7 h îW&j

$M4f Ajnpkficaiwe--!îOâraer'    • "•>,;- .t ]. -i--^'

■S;fi®r jfețpftjîer/j$.vqc A-,,. :    A--    ■■:■.■

E36.0I2

’r' .-

' ■ 'A A159.0D

yy7; ■ ■

7 r 159.00

®| Rcfc.OCTAL 24 vap • •    ■;;_ ■;■■    ■,

<#gKg|g ?    ' ,: • ' • • '.    ••;?•. \*r,    v • •    .•.....>

;yj?^36.2oo

■■■: :1: :. .

y,; --; 18.60

.18,00

Rflte UNDEpAI 24 vțțs: \ '?■ .

7\ '^E36;2IO 1

y A ■'■■'■-

A'::'    19,50

A A-

! ’ ":    ,19,50

A-S Rclc OCTM mvdfi-;    A A ■ ■    . A . ■■

'; JE3O20

■' y '■"?

A t im

v,4?>. .

18;90

RcltUNDECAL Uq vdc    "    /<A ?"A.'

,•' Ate36.23Q    . .

-■; ;iT

20,40

:: :\ 20,40 :

&***£&«: FreffiiTffl^frjfri^fokrtrnmfli^iraTJ■ • ..?/ .    ?•

'73$$ PaaiMty'wiicfo.'.■;•■ /-    ,»•.••- -

? ;    E34.03& ,

"r~

A Ț 900

Ginci grafCo • ;    •• .A; • •

&ShKS£'.î •_'    .. .    :    •    4 ’ :    •• •, ;i • '• . • r 4

JWiWryrițgiCM-••    '

'^6.001.01

10 ■'

•V ’-    13r?0

■ ■ ■ ' Tp^DO \

|||||| ^oțțpfc-ti^ncette : ■■ ■.'j    ■ A ■ ■ = A A ■ : ■ 7 ?;■' ■

2.2300100 Z.21(^^:: -:

::.;A :■

9O,0G

. A : ,^ ■ . '450,00 *

Sau®    ™* bronima e dado

zotxxrcoo

5 ■ zoa co i tto '

A -.4 ;<

1?JO

Roteila cpadolia — - <•• \'    <■ c..    ? <

ț\E&ș £utfsr gttfiîp wbeete t    ., A’..,. A'

' ?,6E»tQ4"0.^} y

■ "y- .-•

129,00

Fem> wldl^dwdptta.

jOn’w» w'Aee/ pivot ■    ’/J. •• /    A'--;

' ......

: - j- ■■■

A"'" " <oo

RoteHa eccentrșa    s ',A

y?A?&î ifawwrfc'?. .    '

- 2,^035;^ A

f.v>;

■';■; "yi^țo

>L\ ". '

129.00

■A-^77 Pompa lubrîffcaziooe legatare

Hoteao ; A

UAi-A

..... ’ 9Q? 00

90,OP

Z6G Q43 »A ?

'"":w

ȘkBO

60#6

I;R

.....

10

12,90

129,00

ș    '

88M»


Date

Descriptwn

Ref.

Brawn by    Page    ?

j    0570S/LS

MAC 108/1

317-18

L.S.    |    25 di 27    I


PAINTING

•    ■ -lî'' ':    " -:^i ^ -■    ;:<

® TWGJfefefi.coW'w&gte^dWtL^f^. ■ - ■ o Removablc parte and protective gjiards: ycșllow RAL 4028

-/T/tic- '

Nolc: Specific rsquesf from the custemer regardingpainttype, tliiekness otr RAL colors different lioin tliose indicated above may incuradditipjialcjurges. MACPRESSF ELRORA S.r.I. reserves the rieht te    party . i$T: teiyi: special paipting needs or additionat cost in

preparațion.    ;.A ■■ ' ■ ' ’    ■1.1.    A .

TERMȘ OF PĂYMW ® 10%atthe$r4^.

£0% of thetoîai amount<pfsiipp[y;before deîh^y dale wsțomer    our feciiity.

inVera#t$, ..    ; .    ,    5’ ”    / : .    /.> -- .?    / ::-

o£deliv£iy;


■?


ÎLE1UVERY

. .Atei; te ■ AțiSA i.G itete    A

aaaț -meee.a .■■ ■■■

>    • $ :• ii    . A.:,',^.- <    • • •' .. s ' . .. -i. '■'1


■ș.-î

vO-om w-«oposAL

V*A-<    ;"•••

30days.    -

lentete, OȘOTO.


te


? > M4!&MSȘg BM0PA S4& i Libera Școtuzzi


Date

DescriptiaB

Ref.

*    Drawnby

§    05/08/18    j

MAC 10S/1

31748

!    L.S.

î    27 dî 27

Si

S3S.R.L,Salubritate si Dezapezîre S3 D-lul Nitu Mihai Calea Vitan nr.154-158

București


10.Q&.2018


Kontakt Sutco

Nâfrie: Ștefan Minius Tel.:    +49 (0)5932-7215 25

fax:    +49 (0)5932-7215-30

E-Ma:l: ștefan.miniLis@sjtcode


Projekt:

Unsere Angebots-Nr:


MSW sorting plant Sector 3 Bukarest

A-07551A1

Dear Mr. Nitu,

thank you for your inquiiy. Artnexecf you wtl) find our offer about tbe MSW sorting plarst in Bukarest

Gruppa Benennung_„    __Qesamtpreis

1    Conveyor systern    956.640    €

2    Bag opener    189.060 €

Manufacturer:    B.RT

Typ:    30t/h

3    Pi» sorting cabin    146.600    €

Dimensions

Wîdth    4500    mm

Length    14000    mm

Room height    2700    mm

ISO standard - Steel frame construction made of 4mrn steel plate Walt and trie roofs outer skln made ofanc-coated profiîed sheeț metal Isolation    Roof SQmrn; wall 60mm; floor 80mm

Sutco ReqydirigȚechnik-Ginbl-l Britann&tuâte 14

HRfi 46BS3 K3b Umsatzsteoâf IdenHfr:

Barkverixndungen:

5î4€9 Bergfsch Qadbach

Tel.+WJ22D2/2 005-01

bE2?aoa£34a

Otâeriburglscbe Lanffesb&nk ©AN: d'Effi 2502 0060 6855 0206 00

Sanîander Coo&titer Bank

1BÂN; O&Î0 5003 33009299103540

Fax +WJ22022MB-70 info@sutfio£fe

Hmwsuteo.de

GescftâftefOhrer

Wiaef Lucberi

Hortert Grave?

BIG; OLBODEH2

SIC; SCFBDE33


Bahistfc separator

Manufacturer

Type

Overall lengtîi Effectrve iengffi EfFecttve width Overail herght Number of paddles Wsdth of eșch paddle Segregaîion Power

Adjustment of angle Length of paddle

Confksuration:

Type of drive

Location of drive

Style of construction


Sutco fteGyclingTeclinFk GmbH


SU-B5 10

8.030

mm

2.930

mm

10

mm

2.095

mm

io

Stek,

340

mm

30

mm

2X5.5 kW

kW

10-24

o

6.200 mm


wfthout support

selectable


Shaft. dnven-2X5,5 kW

sidewîse, externai

wefcted> vibradori s.olfcl Steel cwstructîon


127.940 €


Design    wfth perforatei paddles (segregation selectabte)

continuoirș adjuslmeintof angle via hydraulîc manual pump No plant shutdowns required!

Lowvibration wfth separaîed sieel support

Malhtensnce doors wfth interfock switches

9    Optica! separator inel. expansion hood 4x    694.020 €

Ma nufacturer:    Tomra

Typ:    Autosort [MIR] [VIS] £S 2800]

1fî    ESectrieal Control System    618750 €

Electrical fnstal lation works of sil plarit equiprrient ericlosed in thîs proposal unless otherwise staîed

Provîsîon of PLC and SCADA suite for pJ^nt operation Provîsîon of electrical equiprnent efiețosureș

Provision of loca! panels where requi'red (to be agreed ât prelîm design stepe)

Sup'ply and installation of aîl tray worfc to rotite trie associated cabîes AJÎ infirtitetly variabîe drives with freqvency coriverter, speed indfcaîion in %.

Control vaEtage 230 V 50 Hz

Electrical control safety In accordance with the German Standard VDE 0113

17    Engineering    230,£20 €

-    Design and Froject Management

-    Preparation of General Arrangernentdrawings

-    Provision of operating and rnainîenance manuale

-    Contract and process responsibilities are only valid

in connectîon with the scope of delivery described herein.

18    Installatîon    37&340€

-    Irstallatlon and commissionîng of trie proposed mechanical plant quipmerit usîng traihed Engineers

-    We expect urihindered working conditions on site (e.g. areas on site cleared for iristaltetion) and that the necessary-hoîsting devices: are provlded timely by the cltent.

Exelusions * AII civil works

-    Sectricaf HV cabling to the controf cabinet and țhe main user inel. laying trie cabîes

-    structural analysis of existin^ stee.hwprk

-    Externai certificafion as welî as emissțon surveys

-    Bollards and cr&sh barrters

-    Necessary hoisting devices duting trie entire înstefladon period

-    Warrarrties tor any third party equiprrient nat hldudeti în thîs proposal

-    Aii Steel struckire caleiriaticns are based on macro seismic întensfty (EMS) IV

-    Any other exdusionș that have beeri prwided separately ori our ExclUsions lîst

Steel parte

-    AII final paintlng can be criosen by the custcmerfrom the generic color code (RAL standard}

-    Coating standard ir accordance with EN ISO 12944-2, cîassifîcation C2M-

-    AII bearing housings and gear moîqrs are in black color.

-    Altemalîvely some individual parts will be powder epated or as galvanized laser cut piaîes

Freîght    157.940 €

Of the before mentioned scope of delivery, free instaîlation site, iorry loaded


R+V ABIgemeine Versicherung AG Raiffeisenplatz 1 65189 Wiesbaden www.ruv.de

Ihr Ansprechpartner;

Herr

RW Versictouno - 65181 Wfesbaden


Firma

LM Holding GmbH & Co. KG Essener Str. 13 49716 Meppen


Eduard Friess

Abteilung Technische Versicherungan Telefon: 0611 533-5096 Tetefax: 0611 533-775096 Eduar&Friess@ruv,de

Wlesbaden, 17. Januar 2018

Montageversichermg (Jahresumsatzvertrag) Nr. 301 82 981586875 ConflrmatiQn 2015

We herewith confirm, thafc all works done by

-    LM Holding GmbH & Co. KG,

-    Ludden & Mennekes Entsorgungssysteme GmbH, Essener Str. 13 (HOntel), 49716 Meppen;

-    Sutco Recyclingtecbnik GmbH, BrîtanniahLitte 14, 51469 Bergisch Gfadbach;

’ Sutco Poiska, Katowîce, Polen;

-    Sutco UK Itd., PurJey, Surrey, GroBbrrtanien;

-    Sutco Iberica, Barcelona, Spanien;

“ Uno Tech GmbH, Essenerstr. 13, 49716 Meppen

are covered under the above mentioned poilcy overthe period ortheîr erection as agreed in compliance wth the requiremente.

This polîcy insures property damages within the limits defined by the terms and conditions of this Insurance company:

Period of Insurance: 10.06,99'- 01.01.19

Sums insured: each works îill 10 Mio. €

Deductible:    5.000,- €

Induded:    risk of order

Not insured: existing structures, surrounding property, equipmerst and machinery, manufacturer s risk

The confirmata! îs valid until receipt Of the insurance-policy or an endorsement, provided that the premium including the Insurance tax is paid without delay.

Yours slncerely

R+V ARgemeine Versicherung AGR+V Allfj&meine Verși cfiarung AG, Vorsitzender des Aufsichîsrats: Generafdirekior Dr Norbert Roi [înger.

Vorstand: Dr Edgar Martin, Vorartzender; Keinz-JQrg&n Kallarfioff, Julia Merfcel, Marc Rene MichaIJet, Peter Weiter, fîiiz; Raiffeisenplatz 1,65186 Wiesbaden, Handelsregjster Nr HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USHldNr. DE 811198334RECYCUNG 1SADDEB VAIUE Recycling for efficient utîlization


Sdtco ftecydlr^Techoflt GmbH BrtennlahUtte 14

51469 SergEscti Gladbach ptong *43 (0)2202/2TO5W.PKODUCnON FAOOÎY

: MACHSNE PARK

TRUMPF Laser cietters TruLaser 3030 TruFlow 4000 TruLaser 3030 TruFfow 3200

Max. sheetsîze: 1500 mm x 3000 mm

Structurai (carbon) Steel thickness up to: 20 mm

Stainiess Steel thicknessup to: 15 mm

Alumînium thickness up to: 10 mm

Cutting precîslon: ± 0,1 mm

FfCEP Automatic {CNC} beam cutting & șiling line ORIENT

Sawîng, drillîng, tapplrtg and miiling of wide range of beams (HE8, HEA, IPE, try square, channel section and others)

ESAB Curtting machtne (oxy-fuei) uxcis

Max. sheet size; 1500 mm x 6000 mm

Structurai (carbon) steel thickness up to: 150mm

Cutîmg machine (plasma & oxy-f uei) WN 3000-2

Max, sheet size: 20GGmm x 6000mm

Structural (carbon) steei thickness up to: 170 mm (oxy-fuel)

Stainfess Steel thickness upto: 20 mm (plasma)

EHT HyteuSîc guNiotîne shears

Max. iength:

6000 mm for steel thickness up to 10 mm

3000 mm for steel thickness up to 12 mm

High preasiori: ± 1 mm

MY&AL Press brake APHS

Max, bendîng length: 6000 mm

Max* Steel thickness {bymax bending length): 16 mm

Press power: 600 tons

EHT Press brake

Max. bendirig length: 6000 mm

Max. steel thickness (by max bending length): 10 mm

Press power: 400 tons

HACO Press forake

Max. bending length: 3000 mm

Max. steeJ thickness (by max bending length): 6 mm

Press power: 250 tons

Sulce


RECYCLiNG B ÂQ0ED VÂLOE Recychng for efficîent utî I îzatîo n


5utcD Rj&cycJingTachnifeGmtiH Brrtâ nrt ahiittB J4

51465 BergîîCh Gladbech pbqne 445 (0)220? / 200501 Germany

1rrfjngsutm,dg

www,gutț£irite


Laîhe TOS TRENCIW SU 13RÂ


latbe TKC SO0/4O0G €


Machrne for weldirțg of tapped pins


Hote minting maefrine PUMA80


MiHrngmatiiine


RHter driher


Msx, working lengtft: 3000mm


Max. worktng diameten 0 210mm Max. workîng Eength: 1250mm


Max. workrng diameten 0 800mm Max. working length: 4D00mm


Weldîng range of pins: from Mfî up to M16 Min. păns lertgth: L=10mm Max> pios length: b=120mm


Holes dtmensions; 012, 014, 018, 022


Surface mifhng:

Max. item dimensions: 350mm x 270mm x-SSOmm (L x W x H} Sphericaf miIJlng:

Max. mihing diameter: 0 25mm Max, mihing Jengtb: SOOmm


Max, item dimensionș: 2000mm x ISOOmrn (LxW) Max. drrlErng depth: 850mm


Sutteo

»ECVCllMȘTȘCHHi)(

IN MP

Design capadty

Project work is performed in a design depalment wtțh a total of 34 design ongineere (20 design engineers who design rnachines and equipment and 14 design engineers who are concerned with Steel structuFe projects). Started in 2011, this departmeni experienced a dyriamic development, introducing a new method for designing so-called 3 D models. Ih- addition, a new software, TECLA and ȘaKdiEdge, has been used irtstead of AutoCad. The technica! quafrficaîion of the designers has beeri increased by extensive training both in the application of software and many visits to new plantă, observfng the permanent development of the structures and teehnicai Solutions from the design of the maohines and equîpment Evidence for this îs a posiîion as a league leader in the rnarket of maehțhes, such as trommel screens, ballistic separators and îechnologica! residual waste Ireatment plants. We aim at perfection by a permanent mpdijficgtion of rnachines and eqyipment. An increasing numher of details are optimized for bstter eonvenience in operator contre! and an înerease in the reliability of our producte. AII deviees designed by us meet the European Partiament’s requiremehte specified în țhe directives 2006/42/EC, 2Q06/95/EC and 2004/108/EC. They ars identified by EC {they have an EC conformity declaration). Țhe design Department worfcs on the the basis of quality management aeeordlng to PN-EN ISO 9001:200â.

1.    Software:

-Machine department: Tecla, AiîtoCâd, BoOad, SolidEdge, șqmețimes Inventor -Steel stpjcture dcpartmenf: Tecla, BoCad, sometimes AutoCad

2.    Processing capaciiy:

-Machine departmenfc 630 hours/ week

-Steel structura deparîrnent: 490 hours/ week

In total, the weekly throughput is 1120 hours, and the rnonthiy throughput is 4666 hours.

Bergisch Gțîadbach, 2017

Sutoft HfepycIrngTechnik GmbH Ludden

Etmăfașîâhaging Director

îftltco

IM»

CÂPAOTY iNFWWmON

Sjtco fîeeydfngTechtfik GmbH, Briîanniaftwtte 1^, 51489 Bergisch Gladbach, Germany, confirma that we wi!) compîy the tîme schedule according tc the specificațîon of Marsîa, in Sigtuna Myniripalîtv, Pwject txisiing Planț Biock B2, even iTfertber projeets are comrnissioned aț the time

From: Minius, Ștefan

Sent: Frîday, August 10, 2018 1:42 PM To: salubritate sector3 Cc: Wilkens, Ines Sutyect WG: TENDER OFFER

Buna ziua,

Alăturat va transmitem oferta noastra pentru statia de sortare DS3 București.

Următoarele caracteristici sunt de menționat:

- Stuctura metalica cit si pasarelele (incluse in preț) nu au fost prezentate, datorita timpului prea scurt avut la dispoziția ofertei.

Pe fracțiunea 60-300 mm a fost integrat un separator cu aer, ceea ce duce la o puritate ridicata a fracțiunilor metalice. De asemenea

are avantajul unei funcționari mult mai eficace a separatorului baliîstic. Fracțiunea astfel sortata, poate fii readusa in proces alternativ atit înaintea NIR-ului 2D cit si pe banda de sortare 2D

Fracțiunea <60 mm poate fit stocata atit in containere (umplere automatizata) cit si in box pentru o incarnare ulterioara cu încărcătorul frontal

in desenul Layout 1 este reprezentata soluția ceruta, dar a fost integrata o banda de sortare RDF suplimentara pentru controlul calitatii acestei fracțiuni

In desenul Layout 2.am prezentat o varianta cu un NIR suplimentar pentru producerea controlata a unei fracțiuni RDF de o calitate superioara(cantrol CI, putere calorifica adaptabila, neinflamabtie etc.)

Acest NIR este eomutabil atit pe versiunea RDF + cit sî RDF -

- Ambele prese de balotat model UNOTECB(70 si lOOt) sunt dotate cu clape de scurt circuit, in cazul unei defecțiuni (degajare în container)

Statia de aer comprimat cit si sistemul de filtrare a aerului nu sunt incluse in preț

O reducere substanziala de preț se poate realiza daca următoarele componente se vor realiza in colaborare cu firme din Romania:

Cabinele de Sortare, structura metalica, montajul cu personal romane scfsupervisor din Germania)

De asemenea firma SUTCO accepta ca unele din componentele cu preț ridicat - cum ar fii sorta tarii optici sa fie achiziționați direct - interfețele ram îni nd totuși in sarcina noastra

Anexat va trimitem oferta, documentele cerute, unele prospecte ale produselor SUTCO cit si un extras din lista de referințe.

în speranța ca oferta noastra va va trezi interesul, va dorim un weekend plăcut sî așteptam decizia D-voastra.

f£j|fefeâh SAUWÎA7E

SIOESZflPEZHW

SOS SALUBRITATE S) DESZĂPEZIRE S3 S.RX.

affig

3ua .Qț Uma ^£— fewiâBzffi


CERERE DE OFERTĂ

Către: SUTCO RECYCLING

Prin prezenta, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vă roagă să prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru proiectare, execuție și punere în funcțiune a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie structurată după cum urmează:

Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani;

-    Situația contului profît/pierdere în ultimii 3 ani;

’ Mențiunea explicită privind eventuale situații de insolvența sau faliment ia data depunerii ofertei;

-    Data înființării;

-    Numărul mediu de angajați iîn ultimii 3 ani;

-    Amplasarea sediului social sau al punctelor de lucru;

-    Amplasarea service-ului propriu sau partener;

-    Mențiunea explicita privind eventualele datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat, etc;

-    Mențiune privind disponibilitatea unei unitari de service mobil.

Capacitate de procesare:

-    3 0 tone Z h deșeu municipal în amestec densitate între 250kg - 350kg /mc;

100 000 - 130 000 tone de deșeu municipal în amestec pe an;

’    25 000 tone deșeuri colectate selectiv ( ambalaje ),

Instalația va trebui să cantină minim următoarele module:

>    Desfăcător de saci

>    Ciur rotativ

>    Separator balistic (fracția 2D/3D )

>    Separatoare de metale feroase/neferoase pe fiecare fracție rezultata

>    2 separatoare optice pentru recuperarea plasticului din fracția 3D cu posibilitatea sortării pe culori

>    1 separator optic pentru recuperarea materialelor reciclabile de pe fracția 2D

>    Cabina de pre-sortare

>    Cabina de sortare manuala si finisare după sortare optica

>    Presa de balotat materiale reciclabile 70

>    Presa de balotat si valorificabile energetic 90

>    Statii de incarcare cu schimbare automata de sens (container gol - plin ) cu încărcare uniforma a containerului cu senzori

>    Posibilitate de incarcare vrac cu by-pass presa de balotat a refuzului

>    Posibilitate de incarcare direct cu by-pas$ a deșeului colectat selectiv sî/sau balotarea lui

>    Remote control si monitorizare video


Sediu! Social: Calea Vitan, nir. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București


SALUBRITATE    CUI: RO 37804020

țl &SZĂPEZÎRES3    email: șajqbrhațe,s3@xal3 oo.com


Reg. Cont: W9896/21.06,2017


email: sdubntate3,ruBOS@en^iLcom


Criterii suplimentare de selecție:

>    garanție minim 3 ani de la punerea in funcțiune

>    sa asigure piese de schimb timp pe o perioada de minim 10 ani

>    garanție de plata

>    asigurare de răspundere pentru valoarea investiției

>    experiența similara dovedita pentru capacitatea si descrierea solicitata pentru deseul municipal in amestec si/ colectare selective cu minim 3 referințe dovedite

>    suport tehnic local pe perioada garantie-post garanție

>    cifra de afaceri de minim 20 000 000 euro

>    disponibilitatea echipamentului de minim 90%

>    perioada de implementare de la activarea contractului maxim 8 luni

Obiectivul investiției:

® Recuperarea cat mai mare si eficienta a materialelor reciclabile din deseul municipal

*    Valorificarea materialelor reciclabile la companii specializate ® Valorificarea energetica a materialelor ce nu pot fi reciclate

*    Reducerea depozitarii la gropile de gunoi

® îndeplinirea țintelor stabilite de autoritățile centrale cu privire la deseurile municipale si ambalaje

*    Reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor in amestec

In cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeți si orice alte observații privind specificațiile tehnice ale dotărilor ofertate.

I_ Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat sa fie de maxim 10% din valoarea totala a investiției;

-    Prețul defalcat prețul pentru fiecare modul a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv

-    Cost mediu al reviziei pentru fiecare utilaj;

-    Cost mediu abonament intretinere/reparatii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta);

-    Termenul de livrare si punere în funcțiune a instalatei de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fara TVA.

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societarii sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 06.08.2018, ora 09:00 am.

Pentru mai multe detalii tehnice legate de ofertare, va rugam sa contactați pe:

Adela Lazar - +40 756 106 498

Mihai Nîtu - +40 761 662 899

Cu deosebita considerație,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Pir "    ~ ‘


00Q04?


®SALUBRITATE

Șl BESZăPOTÎ

SO3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE 53 S.R.C

"gf --


TENDER GFFER

ATTN: SUTCO RECYCLING

We, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, hereby kindly ask you to submit an offer for the designing, manufacturing, construction and start-up of a sorting plant for municipal waste as well as for selectively collected waste.

Please make sure your offer is structured as folio ws:

Companv prcsentatîon that includeș the following details:

-    Company’s turnover for the last 3 years;

-    The situatîon of your profit/Ioss account in the last 3 years;

-    Explicit mention regarding a possîble însolvency or bankruptcy situatîon at the date of the offer submittal;

-    Formatîon date of the company;

-    Medium employee number in the last 3 years;

-    Location of the registered office and other workpoints;

-    Location of own or partner service facility;

-    Explicit mention regarding possîble tax or general/locaî budget etc. contribution debts;

-    Mention regarding the avaîlabilîty of a mobile service unit.

Processing capacîfy;

-    30 tons / hour of blended municipal waste, with a densițy between 250kg - 350kg 1 m3;

100 000 - 130 000 tons / yearof mixed municipal waste;

-    25 000 tons of selectively collected waste (packaging waste),

The installatâon wîîs secd to be comprised of at îeast the following modules:

>    Bagopener

>    Rotarysieve

>    Ballistic separator ( 2D/3D waste fraction )

>    Ferrous/nonferrous metal separator on each of the resuiting fractions

>    2 optical separaîors for recovering the plastics from the 30 fraction, with the possîbility of colour sorting

>    1 optical separator for recovering the recyclabie materials from the 2D fraction

>    Pre-sorting booth

>    Manual sorting and flnishing booth (sorting cabin), afrer the optica! sorting

>    Baler for recyclabie materials (70 tones baier)

>    Baler for the waste to energy fraction - RDF (90 tones baler)

>    Loading stations with automatic orientation shifr ( empty - fui! container ) with sensor-assisted for uniform îoading of containers

>    Possîbility of bulk îoading with by-pass of refosal baler

>    Possîbility of direct îoading with by-pass of selective collected waste and/or it’s balîng

>    Remote control and video monitoring

OOOOZQ

Other seleetitm requirements:

>    Minimum 3 years warranty from start-up

>    spare paris provided for at least 10 years after start-up

>    Payment guaranty

>    Liability Insurance for the entire investment value

>    Similar proven experience for the requested capacity and description of the installatîon for municipal waste and selective collection, with at least 3 proven references

>    Local technical support during the warranty period and beyond

>    Tumover of at least 20 000 000 EUR

>    Equipment availabiiity of at least 90%

>    Deployment period of maximum 8 months from the order

Investment objective:

® The most efficient recovery of recyclables from municipal waste

•    Capitalization of recyclables by specialîzed companies ® Waste-to-energy of materials that cannot be recycled

® Reduction of landfîli storage of waste

•    Achievement of targets set by the central authorities regarding municipal and packaging waste ® Reduction of costs with mixed waste disposal

Within the declaration regarding the fulfilment of the technical characteristics please include any other observaîions regarding the technical specificați ons you deem relevant,

I The financial offer wil) need to be comprised of:

-    The down payment should not exceed 10% of the totai value of the investment;

-    The broken down price for each module of the mixed municipal waste and selective collected recyclable waste sorting plant

-    Average cost of service for each equipment;

-    Average subscription cost for maintenance/repairs (in case an offer was submitted);

-    The time-schedule of the project and also the milestones, aii of it being considetred from the moment of contract signing / firm order,

Offered prices will be în EUR, without VAT.

Offers will be sent in physica! format (on paper), signed and stamped by the legal representative, delivered in person at the- company’s Office as weil as scanned and e-mailed to: salubritate.s3@yahoo,com

Offer submittai deadline: 06.08.20! 8, 09:00 am.

For any technical detaiis regarding the offer, please contact:

Adela Lazar - +40 756 106 498

MihaiNitu- +40 761 662 899

Respecffially,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Administrative Nit
Eggersmann


Eggersmann ArEagenbdu GmbH - Cari-Zeiss-Sir. 6-8 * 32549 BatfOeynhausen

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Calea Vîtan, nr. 154-158,

Parter, birou nr 2, sector 3

București

Remania

Eggersmann Anlagenbau GmbH CarJ-Zeîss-Str. 6-3 32549 Bad Oeynhausen GERMANY

Fon +49 5734 6690-0 Fax +49 5734 6690-HO www,f-e.de - anlagenbau@f-e.de

Contact Person

Dr W. Eichhorn/D, Xiong Fon +49 5734 6690-131 w.etchhom@f-e.de d.xiong®tf-e,de 03.08.2018


Budgetoffor No.: 518001-45 Rev.00

Project    Mechanical Treatment Plani

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Bucharest România

Dear Madam or Sir,

we thank you for your tender documenta of 01.08.2018.

We are pleased to send you ourpresentation and budget price for a similar Waste Treatment Plant.

We are very gîad to prepare a quote for the plant adapt to your detailed requîrement, it just need some time.

Please provide us Information about the composition of the two kinds of input materiais. It is necessary for an exactly technical specrfication of the plant.

Should you need any further informatlon please do not hesitațe ta contact us.

We hope to make you an economically and technically attractive quotation as the basis for the realisation of the project and look forward to your positîve reply.

Kind regards

Eggersmann Anlagenbau GmbH

Î.A. Dr. Wolfram Eichhom    î.A. Duoqran Xiong

eșfjfzsiTunri AnFagwbau GmbH

rfearfquarters: Uax- Ptttnck'SVaStf 15'3342S Marienițțld ^SUS-D - Fît*    $309*40

âft Sad OeypHatwtm C»f*-<2ai?£-Stre6e tî-E?- 5?54fj G(r*ftiiiiUî«n Tst:    &T54 8S50-0 • Fser -*40 &T34 6500 .HO

Sft UHfte&tiFtthaltot 1 • 0W6 M»rkkta«J>er'e %lx«49l4lS007«-0 -fjuc    «50775-70


L«gaHnfofnttliân ArrrtsgarfcW GfiiiXSktf! Hfi&Soflțî

0e&ES2»O55

ceo

«arJgvnțer Eggefrrrumfx Tbamas j-feJn, Mehmet colnit


SarfetetaJIs

Comnwzbank AG GEiterstoh

iEAN □££» *7S4 UOGS 0159 7»(KIO- SWIFT-MC C.G3A DE FF«7B Su<toparl&s»«.SQd C«aynhj*ii£n

BAN DEW) 4$Cf5 l DOCD 8879 « ăWlFÎ-eiC: WE LA DE Dl QtH Spar k*£,^î EGterîlbh

IBAft DÎL?3 4735 OOOS &1S9 89 SWlFT-Iflt• WQA Uf. Dl Gn,2. Budget Price


Mechânical machines (see point 1)

Conveyors (inel. support structures)

Support Steel structures, chutes, walkways, platforms, staire, ladders

Șorting cabins inel. ventiiation and heating system

Electrical control system and cabling

Mechanical and electrical assembly

Mechanical and electrical commissioning

i Project management, planning, engineering and documentation Freight

Total; (VAT excljded)    ;    5,080,000.00 f !

(Itemsas listed unders.1 Componente of the Plani)

3. Commercial Conditions/Warranty

This offer îs non -binding and based on our current Conditions of Sale for Delîveries and Services. Technical modifications due to product development are reserved without prior notice.

The prices quoted are based on trie tollowing temns and conditions:

Price:    Prices are net, plus statutory VAT. Customs and any other taxes or du-

ties, which will be charged as necessary, are excluderi

Delivery conditions:


free Bucharest


Terms of paymenî:


to be agreed


Delivery time:


to be agreed


Valldfty of the offer


6 months from the date of offer


51S001 -45 SD3_&ucbarest


03,08.2018


page 3Z4Eggersmann


Eggersmann Anbgenbau GmbH * Cart-Zeiss-Str, 6-8 * 32549 Bad Oeynhausen

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Calea Vitan, nr 154-158,

Parter, birou nr. 2, sector 3 București

Romanța


Eggersmann Anfagenbau GmbH

Cad-Zelsș-Str. 6-8 32549 Sad Qeynhausen GERMANY

Fon +49 5734 6690-0 Fax +49 5734 6690-140


www.f-e.de • anlagenbau@f-e*de


Contact Person Or, W. Elchhom/D. Xrorig Fon +49 5734 6690-131 w.eichhom@f-e.de d,xjpng@f-e.de 10.082018


Budgetoffer No. Project:


518001-45 Rev.01

Mechanical Treatment Plant

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Bucharest România

Dear Madam or Sir,

we thank you for your tender documente of 01.08.2018.

We are pleased to send you our presentation and budget price for a similar Waste Trsatment Plant

We are very glad to prepare a quote forthe plant adapt to your detailed requirement, it just need sometime.

Please provide us infonmation abouf the composîtion of the two kinds of input materials. It is necessary for an exactly technical specification of the plant.

Should you need any further Information please do not hesitate to contact us,

We hope to make you an economically and technically attraetive quotation as the basis forthe realisation of the project and look forward to your positive reply.

Kind regards

Eggersmann Aniagenbau GmbH

000052


Egget'srtt&nn Anlaganbeu I

Htfafiqueirt&rs: Max- wsficîf •Ijto'a&r 15 • 33423 kLx'iAnMd

T-et.; -4s 5247 38CS- 0 • Fax; ^1S> 534? &60S -40

BR Sad CFtîynhauseo: f^rl-îeîsS'Stragofi‘8 - 32S4S Sad <jeynhau»on

Tal.; S?3<1 G6*XJ-G • fax; <49    â^iG+40

BR Leiparo: KirtqhsJrsxr i    MSrWe+befg

TeL; 4.-19 ,î41 «xr-TS-O ■ FSîc 44$ KQOTTS'Zti


legal Infermetioh AnntsgericM Gdtersfoh HRBS646

DFS15223O35

CEO

Kerkttinter fqțersrnanrtc Thoeiss i-fefo. Mehmef. Gstek


fiank Deteîisi

twrstTJsrabarâ AG GOtessioji

HiAtt DE&S 47S-1 0GS5 0159 73S0 00 - SWlFT- Bl fc COSA DE FT 478 Stad tspariasse cad Oeynhausen

33Afi 0KSO4Wf335W0033»T5 -«1MFT SIC: WEuAOF Dl O£H 5park®s«> isLrtensfoh

IRAN 0578-1765 ft0«S 0029 OUW 38 • SwiPT-BIC. WsLA Di ITl GT|.

2. Budget Price


Pieces/ltem


Price [Euro]


1    Bag operțer

2    Screen drums 38 Conveyors

2 Perforators

2    Overbelt magnete

1    Ballistic separator

3    Optical separators (NIR separatori)

2    Eddy current separators | 1 Baler

4    Sorting cabins with ventilation and heaiing systern 1 Compressor unit with container


195,400.00 € 471,800.00 € 959,600.00 €

18,600.00 € 59,500.00 €

103,700.00 € 485,400.00 € 135,400.00 € 233,000.00 € 507,900.00 € 73,700.00 €


l Chutes, hopper, pit cover

î

Support Steel structunes Walkways, platforme, stairs, laddere i Electrical control system and cabling ? Mechanical and electrical assembly Mechanical and electrical commissioning Project management, planning, engineering and documentation ' Freight


159,500.00€ 110,400.00€ 127,000.00 € 542,100.00 € 384,800.00 € 98,400.00 € 113,200.00€ 300,600.00 €
Optiors 1 ’    1 Baler more

Option 2:    1 Screen drum îess


+ 233,000.00 €

- 235,900.00 €


O Eggersmann

SD3 SALUBRIÎABSI DESZĂPEZIRE S3 SRL Bucharest Rumania

O

o

o

o
03. August 2018


Snput material Input material densitv

Plant operating tîme

Effektive machine operating tim

Input ca pa citv

o

o

kO

o

cn

C\gn Parameters

MSW

350 - 400 kg/m3

300 d/a

3 shifts/d

e 19 h/d

400 t/d 31 t/h 176,700 t/a

OEgger


sraann

Organics

55-66%

Paper/Cardboard

6-10%

Giass

3-5%

Film

5 - 8 %

PET

3 - 5 %

HDPE

3-5%

Ferraus

2-3 %

Non-ferrous

0.5 - 1.5 %

Textiles

5 - 7%

Other combusîibles

3-6%

Other non-combustibles

2 - 5 %

Hazardous

0-1%
Other input compositions cause different output results. The throughput capacity may have to be adapted to the changed material flow.O Eacers


sironnO Eggersmann


Eggersrr


lann


f t

•s<-J

zFilm

Cardboard

Film

Tyre or wood

Impurities

Glass


Film

Cardboard

HEm

Hard plastic

Metal

Cardboard


m

»xs


rșmannMaterial flow
:.nlKjyauLbt*Ș'.


Loadîng by wheel loader

Bag opening / dosing

Pre-sorting {manual)

Screening {fine, medium, oversize)

Separation of Fe and Non ferrous metals from the fine fraction Separation of Fe metals from medium fraction Control (manual) of Fe fraction

• Fine fraction is transported to biologica I treatment or landfillO

o

o

C3-

C\

N3•    Ballistic separation of medium fraction into a light and a heavy fraction

•    Separation of NF metals from the heavy fraction

•    Automated recovery of recyclables by NIR technology (film, PE/PP/PS, PET)

•    Control (manual} of recyclables recovered by using NIR technology

•    Sorting of oversizes (manual)

•    Pressing the recyclables by balerClEgg


ersmannCtEg


gersmann


Plani Components

O

o

o

o

O\

oPlant ComponentsPlant Components

o

o

o

o

’'-4

O
O Eggersmanno

o

o

o


ersmann


Components

Ptant Contrai with operator panel
O Eggersmann
O

o

o

o

ile Technology (on Site)


o

o

o

o

cn
Our synergies -your success.


O

o

o

o

L^1


O Eggersmann

SALUBRITATE

^^^TȘI0ESZAPEaF(ES3


CERERE DE OFERTĂ


SQSSftLUBRfTAîESi


Către: EGGERSMÂN GRUP

Prin prezenta, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vă roagă să prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru proiectare, execuție și punere în funcțiune a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie structurată după cum urmează:

Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani;

-    Situația contului profit/pierdere în ultimii 3 ani;

-    Mențiunea explicită privind eventuale situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertei;

-    Data înființării;

-    Numărul mediu de angajați iîn ultimii 3 ani;

-    Amplasarea sediului social sau al punctelor de lucru;

-    Amplasarea service-ului propriu sau partener;

-    Mențiunea explicita privind eventualele datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul generai consolidat, bugetul local, bugetul de stat, etc;

-    Mențiune privind disponibilitatea unei unitari de service mobil.

Capacitate de procesare:

-    30 tone! h deșeu municipal în amestec densitate între 250kg - 350kg /mc;

-    100 000 - 130 000 tone de deșeu municipal în amestec pe an;

-    25 000 tone deșeuri colectate selectiv ( ambalaje ).

Instalația va trebui să conțină minim următoarele module:

>    Desfăcător de saci

>    Ciur rotativ

>    Separator balistic (fracția 2D/3D )

>    Separatoare de metale feroase/neferoase pe fiecare fracție rezultata

>    2 separatoare optice pentru recuperarea plasticului din fracția 3D cu posibilitatea sortării pe culori

>    1 separator, optic pentru recuperarea materialelor reciclabile de pe fracția 2P

>    Cabina de pxe-sortare

>    Cabina de sortare manuala si finisare după sortare optica

>    Presa de balotat materiale reciclabile 70

>    Presa de balotat si valorifîcabile energetic 90

>    Statii de incarcare cu schimbare automata de sens ( container gol - plin ) cu incarnare uniforma a containerului cu senzori

>    Posibilitate de incarcare vrac cu by-pass presa de balotat a refuzului

>    Posibilitate de incarcare direct cu by-pass a deșeului colectat selectiv si/sau balotarea lui

>    Remote control si monitorizare video

eMWTAÎE

ȘUESZÂPEZ5tE$3

Criterii suplimentare de selecție:

>    garanție minim 3 ani de la punerea in funcțiune

>    sa asigure piese de schimb timp pe o perioada de minim 10 ani

>    garanție de plata

>    asigurare de răspundere pentru valoarea investiției

>    experiența similara dovedita pentru capacitatea si descrierea solicitata pentru deseui municipal iii amestec si/ colectare selective cu minim 3 referințe dovedite

>    suport tehnic local pe perioada garantîe-post garanție

>    cifra de afaceri de minim 20 000 000 euro

>    disponibilitatea echipamentului de minim 90%

>    perioada de implementare de la activarea contractului maxim 8 luni

Obiectivul investiției:

•    Recuperarea cat mai mare si eficienta a materialelor reciclabile din deseui municipal « Valorificarea materialelor reciclabile la companii specializate

•    Valorificarea energetica a materialelor ce nu pot fi reciclate

•    Reducerea depozitarii la gropile de gunoi

•    îndeplinirea țintelor stabilite de autorițatile centrale cu privire la deseurile municipale si ambalaje

•    Reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor in amestec

In cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeți si orice alte observații privind specificațiile tehnice ale dotărilor ofertate,

L Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat sa fie de maxim 10% din valoarea totala a investiției;

’ Prețul defalcat prețul pentru fiecare modul a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv

-    Cost mediu al reviziei pentru fiecare utilaj;

-    Cost mediu abonament intretinere/reparații (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta);

-    Termenul de livrare si punere în funcțiune a instalaței de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fam TVA,

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societarii sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate,s3@yahoo.com

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 06,08.2018, ora 09:00 am.

Pentru mai multe detalii tehnice legate de ofertare, va rugam sa contactați pe:

Adela Lazar- +40 756 106 498

Mihai Nitu - +40 761 662 899

Cu deosebita considerație,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Președinte CA.


Sediul Social; Calea Vitan, nr. 154-158, parter} birou tir. 2, sector 3, ftncuresti


SMJJHKTATE    QUL: RO 37804G20

Șl DESZSPEZIRE S3    email: salubritatfe.s3@vaboQ.com


Reg. Com; J40#8%/2L 060017 email: șalubntațesȘ.rwos^^magLcom


TENDER OFFER


ATTN: EGGERSMAN GRUP
Please make sure your offer is structured as follows:

Companvpresentatiopthatincludeș țhe following details:

-    Company’s tumover for the last 3 years;

-    The situation of your profit/loss account in the last 3 years;

-    Explicit mention regarding a possible insolvency or bankruptcy situation at the date of the offer submittal;

-    Formation date of the company;

-    Medium ewployee number in the last 3 years;

-    Location of the registered ofKce and other work points;

-    Location of own or partner service facilițy;

-    Explicit mention regarding possible tax or general/local budget etc* contribution debts;

-    Mention regarding the availability of a mobile service unit

Processing capacity:

-    30 tons / hour of blended municipal waste, with a density between 250kg - 350kg Z m3;

-    100 000 - 130 000 tons / year of mixed municipal waste;

-    25 000 tons of selectively collected waste (packagmg waste).

Tfee instalbtbn will need to be eompnsed of at least the following module®:

>    Bag opener

>    Rotarysieve

>    Ballistic separator (2D/3D waste fraction )

>    Ferrous/nonferrous metal separator on each of the resulting fractions

>    2 optical separators for recovering the plastics frorn the 3D fractior^ with the possibility of colour sorting

>    1 optical separator for recovering the recyclable materiais from the 2D fraction

>    Pre-sorting booth

>    Manual sorting and fînishing booth (sorting cabin), after the optical sorting

>    Baler for recyclable materiais (70 tones baler)

>    Baler for the waste to energy fraction - RDF (90 tones baler)

>    Loading stations with automatic orienîation shift ( empty - full container ) with sensor-assisted for uniform loading of containere

>    Possibility of bulk loading with by-pass of refusal baler

>    Possibility of direct loading with by-pass of selective collected waste and/or it’s baling

>    Remote control and video monitoring

Other selection reqnirements:

>    Minimum 3 years warranty from start-up

>    spare parts provided for at least 10 years after start-up

>    Payment guaranty

>    Liability insurance for the entîre investment vaiue

>    Similar proven experience for the requested capacîty and description of the installation for municipal waste and selective collection, with at least 3 proven references

>    Local technical support during the warranty period and beyond

>    Tumover of at least 20 000 000 EUR

>    Equipment availability of at least 90%

>    Deployment period of maximum 8 months from the order

Investment objective:

•    The most efficient recovery of recyclables from municipal waste

•    Capitalizațîon of recyclables by specialized companies » Waste-to-energy of materials that cannot be recycled

» Reduction oflandfill storage of waste

« Achievement of targets set by the central authorities regarding municipal and packaging waste

•    Reduction of costs with mîxed waste disposal

Within the declaration regarding the fulfilment of the technical characteristics please include any other observations regarding the technical specifications you deem relevant.

I. The financial offer will need to be comprised of:

-    The down payment should not exceed 10% of the total vaiue of the investment;

-    The broken down price for each module of the mixed municipal waste and selective coîlected recyclable waste sorting plant

-    Average cost of service for each equipment;

-    Average subscription cost for maintenance/repairs (in case an offer was submitted);

-    The time-schedule of the project and also the milestones, all of it being considerred from the moment of contract signing / firm order.

Offered prices will be în EUR, without VAT.

Offers will be sent in physical format (on paper), signed and stamped by the legal representative, delivered in person at the company’s office as well as scanned and e-mailed to: salubritate.s3@yahoo.com

Offer submittal deadline: 06.08.2018, 09:00 am.

For any technical details regarding the offer, please contact:

Adela Lazar - +40 756 106 498

Mihai Nitu - +40 761 662 899

RespectfuHy,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Administrative Board Chairmw

oooooo

®SALaJBFrtTATE

5! DESZĂPEZIRE S3


CERERE DE OFERTĂ


SD3SÂLUSFHTATE SI O£SZAPfo£:R£ S$


Zta


Către: CTE Solutions

Prin prezenta, societatea 3D3 Salubritate și Deszăpezire §3 SRL vă roagă să prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru proiectare, execuție și punere în funcțiune a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabiîe colectate selectiv.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fîe structurată după cum urmează:

Prezentarea societății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani;

-    Situația contului profit/pierdere în ultimii 3 ani;

-    Mențiunea explicită privind eventuale situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertei;

-    Data înființării;

-    Numărul mediu de angajați iîn ultimii 3 ani;

-    Amplasarea sediului social sau al punctelor de lucru;

-    Amplasarea service-ului propriu sau partener;

-    Mențiunea explicita privind eventualele datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat, etc;

-    Mențiune privind disponibilitatea unei unitari de service mobil

Capacitate de procesare:

-    30 tone ! h deșeu municipal în amestec densitate între 250kg - 3 50kg /mc;

130 000 tone de deșeu municipal în amestec pe an;

-    25 000 tone deșeuri colectate selectiv ( ambalaje).

Instalația va trebui să conțină minim următoarele module:

>    Desfăcător de saci

>    Ciur rotativ

>    Separator balistic (fracția 2D/3D)

>    Separatoare de metale feroase/nefcroase pe fiecare fracție rezultata

>    2 separatoare optice pentru recuperarea plasticului din fracția 3D cu posibilitatea sortării pe culori

>    1 separator optic pentru recuperarea materialelor reciclabiîe de pe fracția 2D

>    Cabina de pre-sortare

>    Cabina de sortare manuala si finisare după sortare optica

>    Presa de balotat materiale reciclabiîe 70

>    Presa de balotat si valorificabile energetic 90

>    Statii de incarcare cu schimbare automata de sens ( container gol - plin) cu incarcare uniforma a containerului cu senzori

>    Posibilitate de incarcare vrac cu by-pass presa de balotat a refuzului

>    Posibilitate de incarcare direct cu by-pass a deșeului colectat selectiv si/sau balotarea lui

>    Remote control si monitorizare video

Criterii suplimentare de selecție:


Sediul Social: Calea Vitan, bet. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3? București


CUJ.: RO 37804020

emaH; ,sa]ubrkato.s3(g)y aboo.com


Reg. Cqhi: J40#W2Lfl6,20i7 emuiB: s^^,britutesXrua<^mflBLcom


>    garanție minim 3 ani de la punerea in funcțiune

>    sa asigure piese de schimb timp pe o perioada de minim 10 ani

>    garanție de plata

>    asigurare de răspundere pentru valoarea investiției

>    experiența similara dovedita pentru capacitatea si descrierea solicitata pentru deseul municipal in amestec si/ colectare selective cu minim 3 referințe dovedite

>    suport tehnic local pe perioada garantie-post garanție

>    cifra de afaceri de minim 20 000 000 euro

>    disponibilitatea echipamentului de minim 90%

>    perioada de implementare de la activarea contractului maxim 8 luni

Obiectivul investiției:

*    Recuperarea cat mai mare si eficienta a materialelor reciclabile din deseul municipal ® Valorificarea materialelor reciclabile la companii specializate

® Valorificarea energetica a materialelor ce nu pot fi reciclate ■ Reducerea depozitarii la gropile de gunoi

#    îndeplinirea țintelor stabilite de autoritățile centrale cu privire la deseurile municipale si ambalaje © Reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor in amestec

In cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeți si orice alte observații privind specificațiile tehnice ale dotărilor ofertate.

I Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat sa fie de maxim 10% din valoarea totala a investiției;

-    Prețul defalcat prețul pentru fiecare modul a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv

-    Cost mediu al reviziei pentru fiecare utilaj;

-    Cost mediu abonament intretinere/reparafii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta);

-    Termenul de livrare si punere în funcțiune a instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fara TVA.

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate sî vor fi depuse fizic la adresa sediului social ai societarii sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 08.08.2018, ora 11:00 am.

Cu deosebita considerație,

Șef Departament Salubritate, Doroja■?/

1-6%,


$ OESXAPEZfH E 53


3-


...... .i- /    !    ....... J ...........'-'V~c    '


CERERE DE OFERTA

Către: ADARCO Invest

ț

3.


5D3 SALUBRITATE Sf DESZĂPEZIRE S3Ș.R-L.

'WRSRE wr ££? , .


Prin prezenta, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vă roagă să prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru proiectare, execuție și punere în funcțiune a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv.

Vă rugăm ca oferta dumneavoastră să fie structurată după cum urmează:

Frezentareașpcietății cu mențiunea următoarelor:

-    Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani;

-    Situația contului profit/pierdere în ultimii 3 ani;

-    Mențiunea explicită privind eventuale situații de insolvență sau faliment la data depunerii ofertei;

Data înființării;

-    " Numărul mediu de angajați iîn ultimii 3 ani;

-    Amplasarea sediului social sau al punctelor de lucru;

*- Amplasarea service-ului propriu sau partener;

-    Mențiunea explicita privind eventualele datorii cu privire ta plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor îa bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat, etc;

-    Mențiune privind disponibilitatea unei unitari de service mobil

Capacltate de procesare:

’    30 tone / h deșeu municipal în amestec densitate între 250kg - 350kg /mc;

130 000 tone de deșeu municipal în amestec pe an;

-    25 000 tone deșeuri colectate selectiv (ambalaje ).

Instalația va trebui să corcțircă minim următoarele module:

>    Desfăcător de saci

>    Ciur rotativ

>    Separator balistic ( fracția 2D/3D )

>    Separatoare de metale feroase/neferoase pe fiecare fracție rezultata

>    2 separatoare optice pentru recuperarea plasticului din fracția 3D cu posibilitatea sortării pe culori

>    1 separator optic pentru recuperarea materialelor reciclabile de pe fracția 2D

>    Cabina de pre-sortare

>    Cabina de sortare manuala si finisare după sortare optica

>    Presa de balotat materiale reciclabile 70

>    Presa de balotat si valorîfîcabile energetic 90

>    Statii de incarcare cu schimbare automata de sens (container gol - plin) cu incarcare uniforma a containerului cu senzori

>    Posibilitate de incarcare vrac cu by-pass presa de balotat a refuzului

>    Posibilitate de incarcare direct cu by-pass a deșeului colectat selectiv si/sau balotarea lui

>    Remote control si monitorizare video

Criterii suplimentare de selecție:

sft LUBrare


SediuS Social: Calea Vitala, ar. 154-153, parter, birou or. 2, sector 3, Bucuroși CU I.: RO 37804020    Reg. Cosa: W/W6/2L0MGÎ7

email: sajubrita^^hq^com    email: ^lg^Ute^runoș^gmitcom

>    garanție minim 3 ani de la punerea in funcțiune

>    sa asigure piese de schimb timp pe o perioada de minim 10 ani

>    garanție de plata

>    asigurare de răspundere pentru valoarea investiției

>    experiența similara dovedita pentru capacitatea si descrierea solicitata pentru deseul municipal in amestec si/ colectare selective cu minim 3 referințe dovedite

>    suport tehnic local pe perioada garantie-post garanție

>    cifra de afaceri de minim 20 000 000 euro

>    disponibilitatea echipamentului de minim 90%

>    perioada de implementare de la activarea contractului maxim 8 luni

Obiectivul investiției:

® Recuperarea cat mai mare si eficienta a materialelor reciclabile din deseul municipal

•    Valorificarea materialelor reciclabile la companii specializate ® Valorificarea energetica a materialelor ce nu pot fi reciclate

•    Reducerea depozitarii la gropile de gunoi

•    îndeplinirea țintelor stabilite de autoritatile centrale cu privire la deseurile municipale si ambalaje

•    Reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor în amestec

In cadrul declarației privind îndeplinirea caracteristicilor tehnice va rugam sa includeți si orice alte observații privind specificațiile tehnice ale dotărilor ofertate*

L Oferta financiara conținând:

-    Cuantumul avansului solicitat sa fie de maxim 10% din valoarea totala a investiției;

-    Prețul defalcat prețul pentru fiecare modul a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv

-    Cost mediu al reviziei pentru fiecare utilaj;

-    Cost mediu abonament intretinere/reparatii (in cazul depunerii ofertei si pentru acesta);

• Termenul de livrare si punere în funcțiune a instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri reciclabile colectate selectiv maxim de la data confirmării comenzii.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fara TVA,

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic Ia adresa sediului social al societarii sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo,com

Termenul limită de depunere al ofertelor este: 09.08.2018, ora 09:00 am.

Cu deosebita considerație,

Șef Departament Salubritate? Dorojan
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂTELEFON (004021) 540 40 n / 341 07 îl FAX (004.021) 37803 37 E-MAIL corrtrol intern® prirnarie3.ro Șos. Mi hat Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMANIA

ÎS 1 fi'20131 SĂRBĂTORIM ÎMPREUHĂ


Nn 164027/13.08.2018


&>/î£/e/r


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de achiziție a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale colectate în amestec și deșeuri redclabîle colectate selectiv, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr 290/13.08.2018 înregistrată cu nr. 163935/13,08,2018 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L,

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit

Compartiment Guvernantă Corporativă

Cornelia Pivniceru//

Dalele dumneavoastră personal & sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 679/20 3 6, printr-o cerere scrisă, semnata și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,

STADLER

Technik von ihrer besten Seiten

Traducere din limba engleza

Stadler Anlagenbau GmbH » Postfach 1105 * D-88357 Altshausen

09.08.2018


SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Adela Lazar

Mihai Nitu

Urban Koziric

Sales Office Bottrop

TeL:+49(0)2041 77126-14

Fax: +49(0) 2041 77126-29 urban ,koztnc(Stw-stadler .de

Oferta P01755_01_B_Q01 Stimate Domn sau Doamna,

în ceea ce privește cererea dumneavoastră de ofertă pentru proiectarea, fabricarea, construcția și punerea în funcțiune a unei instalații de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor colectate selectiv începând cu data de 1 august 2018, vă rugăm să consultați oferta noastră atașată la această scrisoare.

Sperăm că oferta noastră este conformă cu așteptările dvs. și vă place să vă reasigurați că, în cazul unei comenzi, vă vom oferi o soluție tehnică sănătoasă și o instalare profesională la timp.

Daca aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați. Cu stimă,

Stadler Anlagenbau GmbH

Semnătură indescifrabila Stampila Stadler

Pentru toate produsele care nu sunt reglementate în mod special în acea ofertă, condițiile de vânzare ale Stadler Anlagenbau GmbH vor fi valabile exclusiv. Cea mai recentă versiune este disponibilă pe pagina noastră de internet www.w-stadler.de

.

Stadler Anlagenbau GmbH

D-&83B1 Altshausen, Robei+Bosdi-Str. 4 Telefon 0 75 M 26-50, Telefax 0 75 M/92 26-69 iittp:ZWv,W'Stadfer,de eMail: jnfo@u^stadtecdQ

Volksbenk Altshausen BLZ 650 922 00 Konto-Nr21060010 SWT-Code: GENODES1VAH IBAN: DE 02 650 922 00 0021 060 010


HypoVereinsbank AGt Rawersburg BLZ 650 20186 Kon(o~NR386925 104 SWIFT-Coda: HYVEDE HM 588 IBAN: DE03 6502 0186 0386 925194


STADLER

Technik von ihrer besten Seiten

Cuprins

Prezentarea companiei......................................................................................

Bilanțul Stadler Anlagenbau GmbH pentru ultimii trei ani..............................

Extras din registrul de insolvență.....................................................................

Registrul comerțului l Handelsregisterauszug...................................................

înregistrarea în scopuri contabile și plata TVA...............................................

Contribuția națională de asigurare a angajatorului............................................

Certificatul deatestare al asociației de asigurare de răspundere a angajatorilor

Număr de angajați............................................................................................

Locația sediului social și a altor puncte de lucru...............................................

Serviciul STADLER.........................................................................................

Asistență tehnică locală....................................................................................

Selectarea plantelor de referință - MSW..........................................................

Informării generale despre proiect...................................................................

Graficul de funcționare..................................................................................„

Aspect...............................................................................................................

Durata proiectului.............................................................................................

Timpul de livrare..............................................................................................

Conținutul livrării și lista de prețuri..................................................................

Termeni de plată................................................................................................

Data plății........................................................................................................

Valabilitatea ofertei:.........................................................................................

Garanție............................................................................................................

Garanția de performanță - exemplu..................................................................

..........................4

...........................6

...........................8

..........................11

...........................15

........................... 18

..........................19

.........................20

..........................21

.........................22

.........................23

..........................24

...........................28

..........................29

.........................30

.........................33

..........................33

..........................34

..........................36

.........................36

.........................36

.........................36
STADLER

Technik von îhrer besten Seiten

Garanție de plată în avans - exemplu............................................

Certificat de asigurare..................................................................

Specificațiile echipamentului.......................................................

Comentariile la datele tehnice:..................................................

Costuri medii de întreținere.........................................................

Cerințele cumpărătorului.............................................................

Eliberarea gratuită a echipamentului............................................

Risc de incendiu............................................................................

Zona cutremurului................................................,.......................

Nivelul sonor..............................................................................

Măsuri de protecție în conformitate cu ATEX.............................

Oțelărie........................................................................................

Cerințe pentru suprafața de asamblare..........................................

Inginerie.......................................................................................

Documentație...............................................................................

Declarație CE de conformitate (contractor)..................................

Echipament de ridicare.................................................................

Asamblare....................................................................................

Sfârșitul asamblării.......................................................................

Punerea in funcțiune la rece..........................................................

Punerea în funcțiune Ia cald..........................................................

Test de performanță......................................................................

Acceptare......................................................................................STADLER

Technik von ibrer besten Seîten

Prezentarea companiei

Istorie

Societatea a fost fondată acum 200 de ani, în anul 1791, ca forjărie de fierar. De-a lungul anilor a evoluat într-o fabrica de oțel și, în cele din urmă, a devenit o companie de construcții metalice sub conducerea dlui. Willi Stadler senior. Primul contact cu industria de reciclare a avut loc înainte de Jocurile Olimpice din 1972, când compania a dezvoltat pentru orașul Munchen containere de sticlă și hârtie speciale pentru jocuri. în anii 1990, compania a devenit un constructor de instalații inovatoare de sortare specializat în industria de inginerie ecologică și de soluții de reciclare. Din anul 1991, domnul Willi Stadler junior este implicat activ în companie, iar în 1998 a preluat conducerea grupului Stadler.

în iulie 2014, în Altshausen a fost construită o nouă unitate de producție modernă. Expansiunea locului a avut Ioc în luna august 2016. în anul 2016, compania a sărbătorit aniversarea a 225 de ani.


Capacitatî de producție si locuri STADLER are o capacitate de producție de -1400 transportoare pe an

-    80 separatoare balistice pe an

-    30 tamburi de transport pe an Priviți locurile noastre de producție:


STADLER

Technik von îhrer besten Seiten

Administrare

Companiile sunt toate întreprinderi mijlocii cu domnul Willi Stadler în calitate de director executiv șî unic proprietar. începând cu sfârșitul lui 2011, Claus Maier s-a alăturat funcției de șef al Stadler Anlagenbau GmbH.

Produse și sisteme

în anul 2001, compania a început să dezvolte și să producă agregate de sortare și separare (adică separatoare balistice,tamburi de transport, transportoare).

Astăzi, Stadler oferă proiectarea, fabricarea și asamblarea instalațiilor de sortare și a componentelor pentru industria de reciclare și eliminare a deșeurilor din întreaga lume.

STADLER

Technik von ihrer besten Seiten

Bilanț Stadler Anlagenbau GmbH pentru ultimii ani

Bilanț Stadler Anlaucnbau

GmbH 2017

2017 m K, euro

2016 in K Euro

2015 in KEuro

2017 in K Euro

2016 in K Euro

2015 in K Euro

A- Active

1^57

1.773

1339

A. Capitaluri proprii

30.993

25.265

19.955

I. Active fixe necorporale

196

228

12

1, Alte active fixe necorporale

196

228

12

L Stoc de capital

100

100

r ioo

II. Active fixe

226

169

171

n. Venituri reținute

25465

19.854

17.330

1 1 Echipamente de fabrica si birou

226

169

171

UT. Profit anual

5.725

5311

2.525

IU. Active financiare

1.535

1376

1,356

1. Acțiuni în societățile afiliate

1.535

r 1.376

1356

B. Creșteri

8493

5.729

2^95

B. Active curente

65.481

47445

35.243

L Stocuri

38-567

26.778

15.789

C. Pasive

28373

18.021

13.997

1, Depozite primite și avansuri

IL Conturi comerciale de încasat

2.592

1.772

2306

1. Pasive (Banei, furnizori etc)

1382

1.086

1.586

I,Creanțele societăților afiliate

9,785’

4,755

4442

2. Pasive afiliate companiilor

26,189

16.562

11.979

2. Alte active nefinanciare

478

4,504

1327

3, Alte pasive

802

373

432

III, Numerar și echivalente de numerar

14,059

9,336

11.679

C, Cheltuieli plătite în avans

126

121

222

D. Cheltuieli plătite in avans

5

24

57

Total active

67.564

49.039

37.004

Total capitaluri proprii și pasive

67.564

49.039

37.004

Stadler Anlagenbau GmbH Altshauseri, 13.06.2018

Semnătură indescifrabila

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Cont de profit și pierdere - Stadler Anlangebau GmbH 2017

2017 in K, euro

2016 in K Euro

2015 in K Euro

1. Cifra de afaceri

81.343

63.238

63.089

2, Cost materiale

39.348

25.014

30.765

3. Profit brut

41.995

38.224

32.324

4. Costuri munca

7.462

7.573

7.356

a. Salarii

10.616

9.540

8.584

b. Contribuții sociale si alte costuri de pensii

2.021

1.784

1.569

5. Depreciere si amortizare

81

69

77

6. Alte cheltuieli de operare

13.969

11.577

10.511

7. Venituri din dovbanzi

250

269

115

8. Deprecierea activelor financiare

0

0

483

9. Cheltuieli cu dobânzile

22

21

26

10. Venituri înainte de impozitul pe profit

8.074

7.929

3.833

11. Rezultat extraordinar

0

0

0

12. Impozit pe venit

2.331

2.604

1.293

13. Alte impozite

15

14

15

14. Profit anual

5.728

5.311

2.525


Stadler Antagenbau GmbH Semnătură indescifrabila

Altshausen, 13.06.2018.


STADLER

Technik von ihrer besten Se-ite

Extras din registrul de insolvență - versiune tradusă Traducere autorizata

Amtsgericht (Instanța locala) Ravensburg

Instanța de insolvență

Amtsgericht Ravensburg, PF 2080, 88190 Ravensburg

Dl/Dna

Stadler Anlagenbau GmbH Robert-Bosch-Str. 4

88361 Altshausen

Data: 12 martie 2018,

Telefon: 0751 806-1485

Nr. Dosar: 701 AR 20/18

(Va rugam sa menționați in orice corespondenta)

Atestare

- pentru depunerea Ia autorități -

Amtsgericht (Instanța locala) Ravensburg care, in conformitate cu Secțiunile 2 si 3 din Statutul german de Insolventa are jurisdicție in aceasta chestiune, certifica prin prezenta ca nu exista proceduri de insolvență, faliment sau compunere în legătură cu

Stadler Anlagenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 4,88361 Altsliauseu

De asemenea, nici o cerere de deschidere a procedurii de insolvență nu a fost făcută sau refuzată pentru insuficiența activelor.

[Semnătură]    [Stampila oficiala Instanța]

Bemhard Blej

Grefier

Herrenstrasse 40-44,88212 Ravensburg

Telefon: 0751 806-0, Fax: 0751 806 1490 Email: poststelle@agravensburg.justiz.bwl.de Internet

www.amtsgericht-ravensburg.de. www.service-bw.de

Ore birou Luni -Vineri 8.00 am pana la 11,45 am si prin acord.

Eu, subsemnata Margret Klemt, traducător autorizat la Judecătoria Baden-Wuurttenberg, certific prin prezenta ca cele mai sus reprezintă o traducere din germana originala, care mi-a fost prezenta mie intr-un dosar pdf. Weingarten, 28 martie 2018.

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Semnătură indescifrabila Margret Klemt

Traducător autorizat Stampila rotunda

Declarație dlui Stadler: faraprocedura de insolventa si lichidare

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Altshausen, 13 martie 2018. Tel: +49(0)7584/9226-0 Fax: +49(0)7584/9226-24 info@w-stadler.de

DECLARAȚIE

Eu, subsemnatul, acționând in numele si pentru beneficiul Stadler Alnagenbau GmbH („Societatea"), declar prin prezenta ca Societatea nu se afla în proceduri de insolventa, lichidare, faliment sau nu face obiectul recuperării.

Semnătură indescifrabila

Wilhelm Stadler

Director executiv


STADLER

Technik; von ihrer besten Seite

Stadler Antagenbau GmbH

D-88361 AltsJiausen, Robert-Boedi-Str 4 Tetefbn 0 75 84/92 26-60, Tetefax 0 75 84/92 26-69 Ji fepVtoww,w-stadter.de eMail: iifo@w-atadler,de


Vofksbank Altehauaen BLZ 66 0 922 00 Konto-Nr. 21060010 SWIFT-Code: GENO DES 1VAH JBAN: DE 02 660 922 00 0021 060 010


HypoVereinsbank AG, Ravensbupg 612 650 20186 Konto-Nr 380925194 SWiFT-Code; HYV EDE MM 5BB IBAN: DE03 6602 0186 0388 925104


Instanța districtuala

Stampila    rotunda

indescifrabila

Departamentul B

Publicarea conținutului curent al înregistrării

Regăsit la 19.03.2018 08:21

Număr societate:

HRB 55135

Pagina 1 din 2

Număr de intrări anterioare:

4

a)    Denumire societate

Stadler Anlagenbau GmbH

b)    Sediul social, locul afacerii, adresa afacere domsticam, destinatar autorizat, sucursale:

Altshausen

Adresa afacere: Robert-Bosch-Strabe, 88361 Altshausen

c)    Scop corporativ:

Planificarea, producerea, vanzarea si instalarea de sisteme de transport si sortare.

Capital înregistrat sau nominal:

100.000.00 EURO.

a) Reguli generale privind reprezentarea

Daca un director general a fost numit, el reprezintă societatea singur. Daca mai multi directori generali au fost numiți, societatea va fi reprezentata de directorii generali de comun acord sau de către un director general impreuna cu un “Prokurist” (semnatar autorizat). Poate fi acordata putere unica de reprezentare.    «

STADLER

Technik von ihrer besten Seîte

b) Comitetul executiv, organul de conducere, directorii executivi, partenerii responsabili personal, directorii generali, reprezentanții autorizat si procura speciala de reprezentare:

persoane cu putere unica de reprezentare si autoritatea de a încheia tranzacții legale in numele societății cu ei insisi in propriul nume sau ca un reprezentant ai unui tert:

Director general: Maier, Claus, Bad Saulgau, născut la 25.03.1961,

Director general: Stadler, Willi, Altshausen, născut la 12.01.1961.

“Prokura” (semnatari autorizați):

Procura individuala de reprezentare acordata lui:

Berger, Jurgen, Bottrop, născut la 19.10.1964

Goggel, Roland, Tettnang, născut la 10.08.1962

Sigmund, Ulrich, Altshausen, născut la 31.03.1964

Stutzle, Bruno, Bad Saulgau, născut la 08.09.1968

a) forma legala, data înființării societății, actul constitutiv si actul de asociere:

“Gesellschafit mit beschrankter Hafhtng” (Societate cu răspundere limitata)

Act constitutiv din data de 22.12.1992

Ultima modificare prin rezoluție din data de 17.12.2002

Instanța districtuala

Stampila    rotunda

indescifrabila

Departamentul B

Publicarea conținutului curent al înregistrării

Regăsit la 19.03.2018 08:21

Număr societate;

HRB 55135

Pagina 2 din 2

b) Alte relații juridice

Traducere din limba germană

Antet: STADLER

PRIMIT: Administrația Financiară Baden-Wurttemberg

Sigmaringen

15 martie 2018

Sigmaringen, 13.03.2018 Telefon: 07571101-297

Dosar: 81060/02371 SG 02/04

Stadler Anlagebau GmbH Robert-Bosch-Str. 4 88361 Altshausen

Adeverința fiscală

informații despre persoană:

Denumire:    Stadler Anlagenbau GmbH

Adresă:    Robert-Bosch-Str. 4,88361 Altshausen

Informații referitoare la rapoartele fiscale:

Solicitantul indicat anterior este înregistrat sub numărul fiscal menționat pentru următoarele tipuri de impozit: impozit activitate din data de 01*01.1993 Impozit pe salariu [angajator) din 01.01,1993 Impozit corporație din 01.01.1993

Modalitate de plată în ultimele 12 tuni

întotdeauna respectată cu punctualitate

Obligația de declarare fiscală în ultimele 12 luni

întotdeauna respectată cu punctualitate

în ultimii 5 ani, solicitantul nu a făcut obiectul amenzilor fiscale / amenzilor ca urmare a încălcării reglementărilor.

Prezenta adeverință nu certifică proprietatea societății conform pct. 2 Cod Fiscal,

Prezentul document a fost emis electronic și este valabil fără semnătură.

Ștampila Administrației Financiare Sigmaringen

Subsemnata Marin Alexandrina, interpret și traducător autorizat pentru limba engleza, în temeiul Autorizației nr. 16363 din data de 14 iunie 2006, eliberată de Ministerul Justiției din România și interpret și traducător autorizat pentru limba germană, în temeiul Autorizației rtr 5071 din data de 11 septembrie 2001 eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba germană în limba română, că textul prezentat a fost tradus în întregime, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul

MARIN ALE)

jatodsna

Traducător

Ministerul

Rom/

j

srejiin limba germana

TADLER

tare în scopuri contabile și plată TVA

[IT: Administrația Financiară Baden-Wurttemberg Sîgmaringen 21 februarie 2018

Sigmaringen, 19.02.2018 Telefon: 07571101-297

Dosar: 81060/02371 SG 02/04

Stadie r Anlagebau GmbH Robert-Bosch-Str. 4 88361 AItshausen

Adeverință cu privire la înregistrarea în calitate de contribuabil (societate comerciala)

Prin prezenta se certifica faptul că

Stadler Anlagenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 4,88361 AItshausen

este înregistrată ca parte a unui grupe TVA sub numărfiscal 81060/03696

a contribuabilului Willi Stadler GmbH

sub cod fiscal DE811357071

Prezenta adeverință servește exclusiv la prezentare în cadrul procedurii de rambursare de TVA în state terțe. Prezenta adeverință este valabflă până ia data de 19.02.19

Dată: 19.02.2018    Semnătură indescifrabilă

Ștampila Administrației Financiare Sigmaringen

Subsemnata Martn Alexandrina, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză, în temeiul Autorizației nr 16363 din data de 14 iunie 2006, eliberată de Ministerul Justiției din România și interpret și traducător autorizat pentru limba germană, în temeiul Autorizației nr. 6071 din data de îl septembrie 2001 eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba germană în limba româna, că textul prezentat a fost tradus în întregime, fără omisiuni, și căf prin traducere, înscrisului nu î-au fost denaturate conținutul fi sensul.

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

a) Data ultimei intrări:

11.05.2015.

Baden - Wurttemberg

Oficiu fiscal Sigmaringen

Stampila rotunda Semnătură indescifrabila 72481 Sigmaringen

Stadler Anlagenbau GmbH Robert-Bosch-Str. 4

88361 Altshausen

Sigmaringen: 13.03.2018

Tel: 07571 101-297

Nr. Dosar: SG 02/04

(Va rugam sa menționați in orice corespondenta)

Stampila: “Primit 15 martie 2018”

Certificat cu privire la chestiuni fiscale Informații personale

Denumire

Stadler Anlagenbau GmbH

Strada, număr, oraș, sediu social

Robert-Bosch-Str. 4 88361 Altshausen

Detalii privind circumstanțele fiscale

Aplicantul de mai sus este introdus sub numărul fiscal de mai sus pentru următoarele tipul de impozite

Impozit comercial din 01.01.1993

Impozit pe salarii (angajator) din 01.01.1993.

Impozit corporativ din 01.01.1993.

Modul de plata pe ultimele 12 luni

Mereu la timp.    .

f

STADLER

Tecbnik von ihrer besten Seite Obligații declarații fiscale pe ultimele 12 luni Mereu la timp.

Sancțiuni / amenzi fiscale impuse în mod legal reclamantului din cauza infracțiunilor fiscale din ultimii 5 ani: niciuna.

Prezentul certificat nu confirma statutul antreprenorial conform Secțiunii 2 din Legea Impozitului Cifrei de Afaceri (UstG).

Prezentul document a fost creat electronic si este valabil fara o semnătură.

Sigiliu oficial: Oficiu fiscal Sîgmaringen

Contribuția națională de asigurare a angajatorului


.;    Ktgu Wfftrf îrawsțra...............

■    jSfâcJerAEiiagsnbaMGittbH" ■;

■    Robcrt-Bosch-Str, 4 : " '    .

. S8361 Aftshajsen - - ■


.    ?S3.i2FfeitJsțjbuț<a

.    ' eeâQi.igăyiik

pȚwtâa.    oâacr^’Stia țib«.

WWasw-:'-"    . . -ffiW

Wgfeș;

• .....

A» r


STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Data: 12.03.2018

Certificat de atestare fiscala

Număr societate: 69704734

Stimati Domni,

va informam ca au fost plătite contribuțiile de asigurare sociala.

Informații importante pentru dumneavoastră: Prezentul certificat este generat automat si este, de asemena, valabil fara o semnătură.

Cu stima,

AOK Baden- Wurttemberg

Certificatul de atestare al asociației de asigurare a răspunderii angajatorilorSTADLER

Technik von ihrer besten Scite

KoîzixrtrîMfifali

BG HoU und

ȘG2JWm

SI :

Stediw Ani ațjsnbau GmbH Rot^rt-BoM^Str. 4 â63fî1 Afehwen

•fcsm Nachrtsât’utro; • •: :UhșerZtfeftBft

. Tctofott F<țc

......SMaife


33102S34O:țDB4â6)-

AbteEiîJwig MitglJedsr utid Befvag

c&m stK-iâsoo hmb’înmeheii®bgbm.de..........


Data: 12.03.2018.


Certificat pentru societatea dumneavoastră Stadler Anlagenbau GmbH Robert-Bosch-Str.4

88361 Altshausen

Stimatî Domni,

Confirmam ca mai sus menționata societate este membra a Benifsgenussenschaft. Nu avem obîectiuni împotriva încheierii de contracte publice.

Prezentul certificat isi pierde valabilitatea la data.de 31.12.2018,

Cu stima,

Karin Dyhr

Semnătură indescifrabila Stampila rotunda in limba germana.


STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Număr de angajați

In tabelul de mai jos este o prezentare a dezvoltării numărului de angajați in ultimii 6 ani.

Stadiei' - Group

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ingineri

32

34

40

46

51

57

Tehnicieni

22

32

44

55

58

39

Lucratori metal

99

111

105

115

106

172

Ajutoare metal

27

26

29

32

33

15

Stagiari

21

24

27

31

31

40

Conducere

31

33

39

45

49

51

Total

232

260

284

324

331

374

■J/i

STADLER

Technik von îhrer besten Seite

Locația sediului social și alte puncte de lucru

-    STADLER Sediul central:

Robert-Bosch-Str. 4

D-88361 Altshausen

Telefon: +49 (0) 7584-9226-0

Fax: +49 (0) 7584-9226-24

-    STADLER - Oficiul Internațional de Vânzări Bottrop: Humboldtstrasse 11

D-46236 Bottrop

Telefon: +49 (0) 204 177 126 0

Fax: +49 (0) 204 177 126 29

-    Reprezentant vanzari in Romania:

Dragonara Grup

Contact: Cristian Mincu

Vasile Gherghel 13, sector 1

011521 București, România

Telefon: 14021.252.29.63, +4021.224.18.07

Fax:+4021.252.24.07

Mobil: +40722.287.071

Prezenta în întreaga lume.

Instalațiile de sortare și agregatele Stadler au fost puse în aplicare în Germania, Elveția, Austria, Olanda, Belgia, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Croația, Turcia, Marea Britanie, Irlanda, SUA, Mexic, Brazilia, Australia, Japonia sau Coreea de Sud. Pe lângă filialele Stadler din Spania, Marea Britanie, Italia, Grecia, SUA și Brazilia, compania este reprezentată și în Franța, Australia, Benelux, Elveția, România, Turcia, Polonia și Irlanda.

Pentru mai multe informații cu privire la birourile și reprezentanțele de vânzări ale STADLER, vizitați www.w-stadler.de

STADLER

Technik von îhrer besten Seîte

Serviciul STADLER

Sloganul nostru "Ingineria la cele mai bune" promite nu numai produse inovatoare și optimizate de utilizator, ci și un serviciu profesionist de-a lungul întregii vieți a uzinei și dincolo de ea.

Rețeaua noastră de servicii la nivel mondial și rețeaua de piese de schimb ne permit să vă oferim asistență rapidă. Inginerii noștri prietenoși și competenți oferă consultanță promptă și profesională și se pot baza pe găsirea soluției optime pentru dvs. în orice situație.

Oferim suport acolo unde aveți nevoie. Lucrăm cu dvs. pentru a vă asigura disponibilitatea ridicată pentru componentele uzinei dvs.. Folosiți doar sistemul STADLER SPRINT (mai multe informații despre acest sistem sunt disponibile la contactul dvs. personal).

Pentru a finaliza portofoliul nostru de servicii, oferim disponibilitate de piese de schimb la nivel mondial, managementul defectelor profesionale și personalul de service cu înaltă calificare.

Vedem serviciul nostru ca un sistem integrat, care lucrează în mod sistematic și în strânsă colaborare cu dvs. pentru a satisface toate nevoile companiei.

Disponibilitatea pieselor de schimb și uzură este garantată timp de cel puțin 10 ani pentru toate echipamentele noi după pornire.STADLER

Technik von ihrer besten Seite


Suport tehnic local

Dragonara Grup

Contact: Cristian Mincu

Vasile Gherghel 13, sector 1

011521 București, România

Telefon: +4021.252.29.63, +4021,224.18.07 Fax:+4021.252.24.07 Mobil: +40722.287.071

Compania Dragonara Grup a fost înființată în anul 2002 și oferă suport tehnic pentru stațiile de sortare STADLER din România.

Dragonara Grup are 2 unități de service mobile (Fiat Doblo și VW T6)

Activitățile principale ale Dragonara Grup sunt:

-    Companie de service și furnizor de soluții la cheie.

-    Reprezentarea diverșilor furnizori și instalarea, întreținerea și repararea diverselor echipamente: mașini de balotat (Macpresse Italia), mașini de tocat (Forrec Italia), instalații de sortare (Stadler Germania), compactor cu șuruburi (Runi Danemarca).

-    fabricarea preselor de balotat verticale (6 tf si 12 tf).STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Dragonara Grup se ocupă de proiectarea, fabricarea (integrarea), instalarea și punerea în funcțiune pentru diverse industrii: mediu (vezi partenerii de mai sus), produse alimentare (Polypack SUA, OCME Italia), control (Aberlink UK), masini-unelte (diverse)

Clienți principali: Unilever, Carrefbur, McDonald's, Pepsi Star Foods, Saint Gobain isover, Rom Waste Solutions, Irîdex, ASA (FCC), DS Smith, Romcarbon, Iasicon, Prointermed etc.


SORTIVA Alkmaar Boekelerdijk 13-A NL-1812 LV Alkmaar Olanda

Instalație de sortare pentru MSW Anul fabricației: 2017 Capacitate: 40 t/h; 150.000 t/a Linii: 1

Componente principale:

Pre-tocator Tambur de screening Ecran

Magnet Overbelt NIRs

Separator balistic Separator aer Container de presa
STADLER

Technîk von ihrer besten Seite


La Vega Sevilla

Cairetera A-460, km 10.5 41200 Alcala del Rio (Sevilla) Spania

Instalație de sortare pentru MSW Anul fabricației: 2017,

Capacitate: 60 t/h; 220.000 t/a Linii: 1_

Componente principale:

Tambur de screening NIR

Transportor de sortare

Instalația de tratare a deșeurilor Allerton North Yorkshire

Instalație de sortare pentru MSW Anul fabricației: 2017 Capacitate: 75 t/h; 250.000 t/a

Componente principale:

Tocător

NIR

Magnet Overbelt Separator balistic Tambur de screenin Presă de balotat NE, FE

Cabina de sortare

f.


Instalație de sortare VNP Household Comuna Ly Tracii - Districtul Bo Trach provincia Quang Bingli

VIETNAM

Inslatatie de sortare pentru MSW Anul fabricației: 2017 Capacitate: 25 to/h Linii: 1

Componente principale:

Deschizător de pungi

2    x Separator balistic STT5000 Sortator vânt

3    x Magnet

2x Separator Curent Eddy

3xNIR

Presa de balotat

Tocător

Sistem de filtrare

Amey Cespa Milton Keynes Dickens Road Milton Keynes Buckinghamshire MK12 SQF Regatul Unit

Instalație de sortare pentru MSW Anul fabricației: 2016. Capacitate: 40tZh.

Linii: 1

Componente principale Deschizător de pungi Tambur de screening NIR

Separator cu aer

Magnet Overbelt

Separator balistic

Separator Eddy Current Presa de balotat


Complejo Ambiental de Juan Grande CG500) Kni3, Juan Grane s/n 35107 San Bartolome Gran Canaria

Spania

Instalație de sortare pentru Deșeuri Solide

Municipale

Anul fabricației: 2016.

Capacitate: 80 t/h; 256.830 t/a Linii : 2

Componente principale:

Tehnologie transportor

Tambur de screening

Deschizător baloti

Separator balistic STT5000

Separator FE, NE

Cabina de sortare

ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Boierveien 84 N-2020 Skedsmorkoset NORVEGIA

Instalație de sortare pentru MSW - complet automata!

Anul fabricației: 2014-extîndere in 2015 Capacitate: 40 t/h; 70.000 t/a Linii: 3

Componente principale

Ciur rotativ

Separatoare balistice (STT5000)

NIR

NE

FE

Presa de balotare

Tocător

Deschizător de pungi

Separator cu aerRom Waste București

Strada Rudeni

ROChitila

Static de sortare pentru MS W Anul construcției: 2014 Anul construcției - modificare : 2017 Capacitate: 25 to/h Linii :1

Componente principale Ciur rotativ FE NE

Separator balistic

Separator optic NIR

Deschizător de pungi

Presa de balotat x 2

Zile de lucru / a: Schimbări / d:

Ore de lucru /tura: Disponibilitate:OrganigramaSTADLER

Technik von ihrer besten SeiteSTADLER

Technik von ihrer bcsten Seite

fi___fsJÎ «£'    1 A’ M P<

8 [ fC 171 ,T‘,t f u T> r .    ?•,

L

vA* / /'I

î


!    'f,

■'■'■' ii

.^'•W -ii ;.
STADLER

Technik von ihrer besten Seîte


Pentru desen detaliat, vă rugăm să consultați: P017555_01 A_DWG.pdf


'■Ă.


J ;ț ;;

STADLER

Technik von ihrcr besten Seite

Programul de timp al proiectului

Programul general al programului este prezentat în imaginea de mai jos.

ID

Sartint

Poro/re

S/pfîft

Durata

■S#

Z£US

Ofo jVsv Daz Jcn FA Mrz Apr Mal

Antractul de atribuire șl plata în avans

17,09,2018

17.09,2018

OT

1 -Jl-nn

i

2

Jngînerldede configurație

17-09.2018

12.10,2018

20T

3

Configurația trimisa pentru examinare și aprobare pentru Client

15.10,2018

19.10.2018

ST

-—-

H---------—-----------------------

4

Configurația este aprobata de Client

22.10,2018

22.10,2018

OT

5

Amenajarea detaliată a instalației

22.10.2013

14,12-2018

40T

1

6

Achiziționarea echipamentului terț

22,10.2018

14.12.2013

40T

7

Fabricarea echipamentului STA DLER

17,12,2016

22.02.2019

50T

8

începerea transportului pe șantier {în mal multe etape și, de asemenea, în timpul instalării)

25,02,2019

01.03.2019

5T

9

Instalare

04.03.2019

26,04.2019

40T

HSiqj

10

Punerea în f un cțiune ? 1 deru la rea procesu lui

29.04,2019

17.05,2019

15T

i

11

instruirea personalului Clientului

29.04,2019

03.05.2019

5T

12

Preluarea stațiilor de către Client

17.05.2019

17-05.2019

OT

Toate informațiile relevante pentru a începe cu ingineria configurației, ca de exemplu aspectul clădirii, serviciile fiimizate de alții, descrierea interfețelor,... trebuie să fie furnizate împreună cu atribuirea contractului către contractant.

Orice întârziere cu furnizarea informațiilor necesare pentru ingineria configurație poate afecta programul general de timp și poate cauza întârzieri.    C.


-’b

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Timpul de livrare

Timpul de livrare este de aproximativ 8 luni după clarificarea tuturor condițiilor comerciale, juridice și tehnice și comunicarea unei note de contract acceptate scrise de la ambele părți contractante, precum și primirea plății în momentul plăților convenite.

întârzierile cauzate de daune sunt aplicabile numai în cazul în care a fost emisă o notificare scrisă cu privire la o prelungire de timp, cu o durată de cel puțin două săptămâni.

DÂP livrat la Loc, conform Incoterms 2010

Locul agreat în țara de import: București, România Conținutul livrării și lista de prețuri

Poz

Descriere

Tip

Preț

1005

Deschizător de pungi

FA

240.190 €

1010

Transportor cu bandă de lanț

KF 1650/20,86

79.083 €

1015

Banda transportoare cu bandă de pre-sortare

SO 1400/10

24.190 €

1020

Banda transportoare cu bandă

MF 1600/11,1

31.243 €

1030

Tambur de sereening

ST1W 3000/12000

202.120 €

1040

Centura de ridicare de alunecare supradimensionată

80 1200/28,7

35.200 €

1045

Transportor cu bandă glisantă

GG 1200 /12,8

22.816 €

1050

Banda transportoare reziduuri

MF 1400 /19,5

37,235 €

1055

Transportor cu bandă glisantă pentru colectarea reziduurilor

GG 1200/8

19.762 €

1060

Transportor cu bandă înclinată pentru reziduuri

MF 1400/11,5

28.396 €

1070

Magnet Overbelt

FA

32.952 €

1071

Tambur separator

EA

6.510 €

1080

Tansportor cu bandă de descărcare a reziduuilor

MF 1600/7,7

25.140 €

2010

Bandă transportoare cu jgheab cu fracțiune intermediara

GG 1600/3,7

14.509 €

2015

Bandă transportoare cu jgheab cu fracțiune intermediara

GG 12007 7,3

15.171 €

2020

Transportor de colectare cu jgheab prin fracțiune intermediara

MF 1400/21,6

42.707 €

2030

Transportor de colectare cu jgheab prin fracțiune intermediara

MF 1400/11,4

24.651 €

2035

Transportor înclinat cu jgheab prin fracțiune intermediara

MF 1600/5

19.375 €

2040

Separator Balistic STT5000 101

STT5Q00 6 1

186.511 6

3010

Transportor de colectare cu bandă alunecător 2D

GG 2400/8,5

33.969 €

3020

Bandă transportoare de accelerare (+ ve} film mixt

BB 2900/6

32.981 €

3021

Unitate de sortare optică 2800 {+ ve) film PE

FA

246.345 €

3025

Hota de expansiune cu tambur de separare

EA

16.118 €

3030

Bandă transportoare de accelerație {+ ve)

BB 2100/6

23,201 €

3035

Hota de expansiune cu tambur de separare

EA

14.860 €

3040

Banda transportoare de colectarea reziduurilor 2D de alunecare

GG 1000/5,1

' ■ 12,627 €

4010

Transportor cu bandă culisantă 3D de colectare

GG 1200 / 7,2

18.249 €

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

4020 Magnet Overbelt

FA

32.952 €

4030 Tambur separator

EA

6.510 6

4040 Transportor de alimentare cu bandă de alunecare 3D

GG 1400/13,5

24.988 €

40S0 Bandă transportoare de accelerare (+ ve) Tetra și (+ ve) PP

BB 29007 6

36*960 €

4051 Unitate de sortare optică 2800 (+ ve) Tetra și (+ ve) PR

FA

247.451 €

4055 Hota de expansiune cu tambur de separare

EA

17.172 €

4060 Bandă transportoare de accelerare cu bandă (+ ve) PET și (+ ve)

BB 2900/6,8

38.634 €

4061 Unitate de sortare optică 2800 (+ ve) PET și (+ ve) PE

FA

247.451 €

4065 Hota de expansiune cu tambur de separare

EA

15.3666

4070 Transportor cu bandă alunecătoare de întoarcere 3D

GG 800 / 3,3

9.956 €

4080 Transportor cu bandă alunecătoare de întoarcere 3D

GG 800/13

17.560 €

4090 Transportor cu bandă alunecătoare de întoarcere 3D

GG 800/2

9.231 €

4100 Transportor cu bandă alunecătoare de întoarcere 3D

GG 800/15,4

21.114 €

4110

Transportor cu banda pentru colectarea reziduurilor 3D

GG 800/4

11.176 €

4120

Separator Eddy Current

FA

83.826 €

4130

Alimentator cu bandă glisantă

GG 1200/16,1

23.104€

4140

Transportor cu banda cu alegere culisanta fracțiune mijlocie

301200/23,1

29.134 6

5010j

Benzi transportoare

MF 1600/7,2

20.826 €

5020

Benzi transportoare

MF1200/24

39.412 6

6030

Magnet Overbelt

FA

32.952 €

5035

Tambur separator

EA

6.510 €

5040

Banda transportoare reversibilă

MF 1200/5,5

16.622 €

5050

bandă transportoare de descărcare

MF 1200/3

16.213 €

^055

bandă transportoare de descărcare

MF1200/3

16.213 €

u510

banda transportoare de colectare

MF 1600/5

18.784 6

6010

Banda transportoare de colectare FE

GG 800/7,4

14.075 6

6110

Banda transportoare de încărcare neferoasă

GG 800/15

18.673 €

6120

Banda transportoare de descărcare neferoasă

GG 800/18

21.021 €

6220

Banda transportoare de colectare cu bandă de alunecare PE

GG 1200/6

13.968 €

6230

Dispozitiv de transport cu bandă de transport cu bandă PE

GG 1200/13,5

19.959 6

6410

Banda transportoare de colectare cu alunecare TetraPP

S0 1200/4.6

16.1106

6420

Banda transportoare cu glisiera Tetra PP

GG 1400/3,1

12.3636

6430

Centura culisanta de ridicare tetra PP

GG 1400/22,8

35.128 6

6510

Banda transportoare culisanta de colectare PET PE

S0 1400/7

18.881 €

6520

Banda transportoare cu glisiera PET PE

GG 1400/3,1

12.363 6

6530

Banda transportoare cu glisiera PET PE

GG 1400/28,5

42.9396

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

6710

Banda transportoare de colectare a reziduurilor

S0 1400/7

18.881 €

8010

Transportor cu bandă de lanț

GG 800/27,9

25.888 €

8110,

Presă de balotat Mac 106/2

KF 1650/ 33,55

109.167 €

8210

Presă de balotat Mac 108/1

FA

222.593 €

8905

Cabina pre-sortare

FA

310.100G

8910

Cabina principală de sortare

SK7x5x3

21.437 €

9000

Suporturi din oțel și căi de rulare

SK20x 12x3

122.079 €

9100

Controale electrice, vizualizare și CCTV

EA

434,452 €

9200

Sistemul de eliminare a prafului [nu este inclus]

FA

369.892 €

9300

Sistemul de aer comprimat

FA

0€

9400

Sistemul HVAC [nu este inclus]

FA

265.326 €

<3500

Perioada de instalare i punere în funcțiune / testare

FA

0€

' 9600

Echipamente de transport si ridicare

MIP

382.258 €

9700

Inginerie / Documentație

HF

218.267 €

ED

170.996 €

Preț total fara TVA: 5.423.053 euro Discount proiect: -6.88%

Preț total fara TVA si inclusiv discountul: 5.050.000 euro

Termeni de plata

Rata

Valoarea

Termen

Comentariu

1

10%

Avans

După primirea confirmării comenzii

2

30%

începutul achiziționării de

echipamente terțe

Conform nr. 6 din programul de timp

3

55%

Cu anunțarea primei livrări

Conform nr. S din programul de timp

4

5%

Sfârșitul montării

Conform nr. 9 din programul de timp


Data plății

14 zile net de la data facturării fără deducerea retragerii și fără taxă de tranzacție pentru unul dintre conturile noastre bancare. în cazul în care achizitorul este întârziat, contractantul are dreptul să-și oprească performanțele. Clauzele contractuale complete vor fi prelungite pe durata minimă a termenului de nerambursare.

Valabilitatea ofertei:

Oferta este valabilă timp de trei luni de Ia data ofertei. Prețurile sunt nete plus TVA care sunt j

valabile în momentul plății, precum și tarifele și alte taxe.

f '1 f'


STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Garanție

Perioada de garanție este de 36 de luni pentru toate secțiunile noi de uzină, cu excepția pieselor uzate utilizate în mod corespunzător la funcționarea normală, dar maxim 8,000 de ore. Perioada de garanție începe la data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 7 săptămâni după livrare. Contractorul oferă numai garanția pentru echipamentele livrate de contractant.

Garanție de performanță - exemplu

Garanție de performanta nr.:_

Am fost informați că dvs.,___denumit în continuare

CUMPĂRĂTORUL, ați încheiat contractul nr._, din data de_, denumit în

continuare CONTRACTUL, cu_denumit

în continuare VÂNZĂTORUL, conform căruia CONTRACTANTUL va livra

CUMPĂRĂTORULUI_ (mărfurile    descrise    în

contract/comandă)_, în valoarea totală de

După cum s-a convenit, CONTRACTANTUL trebuie să furnizeze o garanție bancară în favoarea

CUMPĂRĂTORULUI, în valoare de__% din valoarea totală, adică_, să

acopere îndeplinirea obligațiilor VÂNZĂTORULUI față de CUMPĂRĂTOR conform CONTRACTULUI. Având în vedere cele de mai sus, noi, BANCA / Asigurări,


STADLER

Technikvon ihrerbesten Seite

_, emitem garanția in numele CONTRACTANTULUI către

CUMPĂRĂTOR in suma maxima de

(in litere:_)

și să se angajeze irevocabil fără a lua în considerare orice obiecții și apărare ale CONTRACTANTULUI sau ale terților și indiferent de valabilitatea și efectul juridic al CONTRACTULUI și renunțând la eventualele obiecții care decurg din acesta de a plăti CUMPĂRĂTORULUI orice sumă cerută de noi de către CUMPĂTOR până la maxim valoarea acestei obligațiuni la primirea cererii în scris a CUMPĂRĂTORULUI, în care CUMPĂRĂTORUL confirmă simultan că CONTRACTANTUL încalcă obligațiile care îi revin în temeiul CONTRACTULUI.

Din motive de identificare, fiecare creanță din cadrul acestei obligațiuni ne va fi transmisă prin intermediul băncii CUMPĂRĂTORULUI, care va confirma că cererea de plată a CUMPĂRĂTORULUI este semnată de CUMPĂRĂTOR într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic.

Obligația din cadrul acestei garanții expiră de îndată ce originalul acestei garanții ne-a fost retumat de către CUMPĂTOR sau de către o terță parte pentru descărcarea de gestiune, dar

expiră în orice caz cel târziu la data de_. Orice cerere de plată care respectă

condițiile de mai sus trebuie să fie primită de noi în perioada de valabilitate a acestei garanții. Garantul

Garanția de plată în avans - exemplu

Garanția de plată în avans nr.

Am fost informați că dvs.,_denumit în continuare

CUMPĂRĂTORUL, ați încheiat contractul nr.__, din data de_, denumit în

continuare CONTRACTUL, cu_denumit

în continuare CONTRACTANTUL, conform căruia Contractantul va livra Cumpărătorului


,Jvr-
STADLER

Technik von ihrer besten Seite

_(mărfurile descrise în contract/comandă)_,

denumite in continuaee Lucrările,

în valoarea totală de_,

După cum a fost convenit, Cumpărătorul va efectua o plată în avans către Contractant în valoare

de_% din valoarea totală, adică_, denumită în continuare PLATA IN AVANS, la

primirea unei garanții bancare în aceeași sumă în favoarea Cumpărătorului.

Având în vedere cele de mai sus, noi, BANCA/ASIGURARE_,

emitem garanția în numele Contractantului față de Cumpărător în suma maximă de

(in litere:_)

și se angajeaza irevocabil

fără a lua în considerare obiecțiile și apărarea Contractorului sau a terților, indiferent de valabilitatea și efectul legal al CONTRACTULUI și de renunțarea la eventualele obiecții care decurg din acesta de a restitui CUMPĂRĂTORULUI orice sumă cerută de noi de către Cumpărător până Ia valoarea maximă a acestei garanții la primirea în scris a primei cereri a Cumpărătorului, în care Cumpărătorul confirmă simultan că Antreprenorul nu a livrat/executat lucrările și nu și-a îndeplinit obligația de a rambursa PLĂȚILE IN AVANS.

Din motive de identificare, fiecare revendicare în baza acestei garanții ne este transmisă prin intermediul băncii Cumpărătorului, care confirmă că cererea de plată a cumpărătorului este semnată de Cumpărător într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic.

Este o condiție pentru creanțele și plățile care trebuie efectuate în baza acestei garanții că

PLATĂ AVANS a fost primită de banca_în sumă totală și fără rezerve în contul

nr. IBAN_.

BIC_BANCA_

După creditarea Plății in Avans la un alt cont decât contul menționat, cererile de plată în baza acestei garanții nu vor fi onorate.

Obligația care decurge din această garanție expiră de îndată ce originalul acestei garanții ne-a fost retumat de către cumpărător sau o terță parte pentru descărcarea de gestiune, dar expiră îtțțSTADLER

Technik von ihrer besten Seite

orice caz cel târziu la_. Orice cerere de plată care respectă condițiile de mai sus

trebuie să fie primită de noi în perioada de valabilitate a acestei garanții.

Garantul,


STADLER

Technik von ihrer besten Seîte

Certificat de asigurare

Certificat de Asigurare

Prezentul certificat este eliberat doar ca si informare si nu conferă niciun drept deținătorului certificatului. Prezentul certificat nu modifica, extinde sau altereaza acoperirea produsa de polița de mai jos.

1.1    Stadler Anlagenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 4

88361 Altshausen

1.2    Willi Stadler GmbH

Stadler Service GmbH

Willy Stadler d.o.o,

Stadler Selecciona S.L.U.

Stadler UK Ltd

Stadler Italia S.R,L.

Stadler Hellas E.P.E.

Stadler America LLC

1.3. 50 008 987/821

1.4 SV SparkassenVersicherung

Gebaudeversicherung AG

Lowentorstr. 65

70376 Stuttgart

2. Domeniul de aplicare al acoperirii


STADLER

Technîk von ihrer besten Seite

Această acoperire include, în termenii sumelor asigurate și a condițiilor contractului de asigurare menționat mai sus, răspunderea legală a titularului poliței de asigurare pentru vătămările corporale și daunele materiale cauzate de produsele fabricate și furnizate și operațiunile efectuate de deținătorul poliței de asigurare pe durata valabilității asigurării menționate.

Prezenta polița asigura vătămările corporale si daunele materiale cauzate in lumea întreaga.

Asigurarea acopera vatamarea personala si daunele proprietății terților in baza planificării sau a erorilor de construcție,

4, Sumele asigurate se ridica la

6.000.000 Euro pentru vătămările corporale si/sau materiale/daune ale proprietății (la un cost de daune in conformitate cu numărul 4.2 ff [răspundere extinsa pentru produse] se aplica o sublimita de 5.000.000 euro)

2.000.000 euro pentru pierderi financiare pure

Stadler America Ltd

5.000.000 pentru vătămările corporale si/sau materiale/daune ale proprietății

500.000 Euro pentru pierderi financiare pure.

Beneficiul general pentru toate evenimentele asigurate într-un singur an de asigurare este de două ori mai mare decât suma asigurată mai sus.

Perioada de valabilitate:

01.01.2018-01.01.2019.

Asigurarea se va prelungi in mod automat pentru inca un an de asigurare, cu excepția cazului in care este anulata cu trei luni Înainte de expirarea actualei perioade de asigurare.

Prima de asigurare este plătită pana la data de 01.01.2019.

Corecturi:

Legea germana se va aplica exclusiv la interpretarea prezentei confirmări si polița la care este atașat.

Doar formularea poliței germane este obligatorie din punct de vedere juridic.

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Semnătură indescifrabila

Stuttgart, la data de 04.01.2018.

Specificațiile echipamentului

Pentru specificații detaliate privind echipamentele, vă rugăm să consultați:

P017555_Gl_A_SPEC01.pdf

Comentarii la datele tehnice:

Datele tehnice oferite în ofertă (spec.) Sunt doar date primare de proiectare, care se pot schimba în timpul proiectării și ingineriei detaliate. Dacă unele date se modifică în cadrul unui proiect detaliat, doar aceste date vor fi esențiale pentru execuția finală. Cumpărătorul nu poate pretinde în niciun cont din datele ofertei inițiale.

YYzY i ■ Z.Z

ZY'.,., ’Y

L tatei,'

'-"J -y ■■

Costurile medii de întreținere

Costurile medii de întreținere pot fi determinate ca procent din investiția totală. Standardul comun pe termen lung pentru instalațiile de sortare a deșeurilor MSW este de aproximativ 2,5-3% pe an.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

2,5%

2,5%

3%

3%

3%

Numerele de mai sus sunt doar informative.

■s-    „

A/iÂR* A?-?/ CA?'........

STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Cerințele cumpărătorului

•    Carcasa tabloului de distribuție (LVDB) inel. alimentare /evacuare aer, încălzire și aer condiționat conform cerințelor.

•    Placă de distribuție de joasă tensiune. Livrați, puneți și conectați sistemul de cabluri de la tabloul de distribuție de joasă tensiune până la panourile de distribuție locale ale mașinilor (pentru mașini cu putere instalată> 40kW) inel. Stadler MCC principal.

Asigurați un punct principal de împământare central pentru împământarea stațiilor.

•    Dezasamblarea oricăror părți sau elemente nereușite, care împiedică accesul la implementarea noii instalații, sunt responsabilitatea cumpărătorului.

•    Instalație de deshidratare inel, conducte, canepa de scurgere, filtru, coș de fum conform standardelor guvernamentale tehnice, dacă este necesar

•    Reglementările privind siguranța în caz de incendiu și echipa de supraveghere a incendiilor în timpul asamblării, precum și aparatul de protecție împotriva incendiilor, care este necesar pentru funcționarea acestor stații.

•    Sistemul de alarmă de incendiu și barierele de incendiu dacă este necesar

•    Protecție la trăsnet în afară, împământare la subsol.

"’w

STADLER

f    Technik von ihrer besten Scite

•    Lucrări de zidărie, lucrări de terasament și beton, penetrații și descoperiri, precum și de a ie face bine.

•    Certificat CE (inspecție de siguranță), acceptare de către autoritățile publice.

•    Iluminarea clădirii, a căilor de evacuare și a sistemului de transport.

•    Eliminarea ambalajelor de transport.

Eliberarea gratuită a echipamentului

Toate echipamentele care sunt furnizate de cumpărător vor fi considerate neschimbate de la contractant. Cumpărătorul livrează toate piesele și componentele care sunt necesare pentru funcționarea corectă a echipamentului furnizat.

Aceasta înseamnă documentația, schitele efective (format DWG sau STEP) și declarația inițială de încorporare în ceea ce privește Directiva 2006/42 / CE privind mașinile, anexa II, nr. 1, partea

B.

în plus, acestea includ elemente cum ar fi canalele de alimentare și de evacuare și instalațiile de siguranță.

în cazul în care furnizorul furnizează un serviciu pentru echipamentele existente, acesta trebuie să fie detaliat în oferta noastră.

Toate cerințele, care trebuie efectuate suplimentar cu privire la echipamentul existent pentru a se conforma cerințelor funcționale și legate de siguranță pentru echipamentele individuale și / sau instalația totală, vor fi facturate la cost, dacă nu se specifică altfel. Echipamentele cu o putere de conducere de > 40kW vor fi furnizate de cumpărător cu o sursă de alimentare directă de la placa de distribuție de joasă tensiune și conectate la fața locului, în plus, cumpărătorul pregătește o impamantare corectă pentru echipamentul respectiv.

Conexiunea de comandă pentru controlul instalației totale va fi realizată prin schimbul de semnal analogic.

Cumpărătorul va furniza echipamente cu control propriu; cu un tip de control S7-300, cabinetul de comandă necesar, precum și cablarea tuturor componentelor.

Cumpărătorul confirmă faptul că echipamentul este în deplină conformitate cu reglementările privind siguranța, care sunt necesare pentru echipamentul unic și sunt implementate într-o instalație totală. Cumpărătorul are răspunderea exclusivă pentru echipamentul furnizat cu toate piesele sale furnizate.

De asemenea, cumpărătorul este responsabil, dacă puterea totală sau calitatea instalației totale este afectată negativ din cauza nerealizării echipamentului.

STADLER

Technik von ihrer besten Seîte

Acest lucru se aplică și în cazul în care Stadler a realizat proiectarea generală a instalației.

în cazul în care antreprenorul ia măsuri la echipament în mod excepțional, el îndeplinește doar ca agent al cumpărătorului (?). Răspunderea pentru daunele posibile revine exclusiv cumpărătorului.

Risc de incendiu

Contractorul va evidenția care materiale, sortate de către cumpărător, pot cauza o supraîncălzire. Există adesea șî materiale în deșeuri care ar putea provoca incendii. Centrala trebuie să fie permanent monitorizată și ar trebui să existe un sistem de detectare a incendiilor instalat pentru prevenirea deteriorării incendiului. în plus, instalația ar trebui să funcționeze cât mai puțin posibil de praf și murdărie. în special depozitele de murdărie și praful în afara mașinilor trebuie să fie îndepărtate. Dacă se folosește aer comprimat pentru a curăța instalația, trebuie să aveți grijă ca instalația să nu funcționeze și să fie la temperatura ambiantă (nu în stare de funcționare Ia cald). Rapoartele privind deficiențele echipamentului unic trebuie urmate, altfel există pericol de supraîncălzire sau de avarie.

Zona de cutremur

Această ofertă consideră că instalația nu se află într-o zonă de cutremur. Dacă există o zonă de cutremur la locul de instalare care trebuie luată în considerare în timpul proiectării, aceasta trebuie comunicată în scris antreprenorului înainte de încheierea contractului, astfel încât contractantul să poată lua în considerare proiectul și oferta sa.

Nivelul sonor

Indicăm faptul că există echipamente instalate în interiorul instalației, a căror emisie de zgomot poate depăși 95 dbA. în plus, întreaga emisie de zgomot depinde în mare măsură de materialul de intrare. Pentru a satisface o emisie de zgomot de 85 dBa, trebuie ca unele echipamente să fie împachetate.

Această cerință nu este explicit inclusă în ofertă. Dacă este necesar, acesta trebuie instalat de către cumpărător în mod autonom și pe propriile costuri.

Masuri de protecție în conformitate cu ATEX

Nu există măsuri de protecție în conformitate cu ATEX considerate în această ordine, deoarece nu a fost furnizată zonare de la operatorul instalației

ți.....

AVv;---':

ivAHA

w \\ < ■■

■\/'x fț.

if    J •

ți
STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Verificați dacă trebuie luat în considerare ghidul ATEX și asigurați-ne zonele corespunzătoare ale instalației. După depunerea prevederilor potențiale ale zonei, ar putea exista costuri suplimentare și un timp de livrare extins.

Lacatuserie

Indicăm faptul că nu toate punctele de întreținere și curățare sunt accesibile printr-o pasarelă. Dacă acest lucru este solicitat de cumpărător, trebuie să fie convenit în mod special și înregistrat separat în confirmarea comenzii. Un indiciu general într-o specificație a contractantului sau într-o ofertă nu este acceptabil. Se consideră că se convine că scările, zăvoarele sau schelele ca instalație sunt acceptabile pentru o întreținere și curățare suficiente.

Cerințe pentru suprafața de asamblare

Diferențele de nivel până la 30 mm, în funcție de suprafața podelei, vor fi ajustate de STADLER. Cheltuielile suplimentare datorate unor diferențe mai mari sunt responsabilitatea contractorului/cumpărătorului civil.

Cerințe pentru baza podelei în zona echipamentelor și tehnologia de extracție'.

-    Proiectat ca o placă de beton cu o grosime minimă de 25cm șî calitatea betonului C25 / 30.

-    capacitatea minimă de pardoseală de 2()-30kN / m2, cu sarcini unice de până la 150kN. Aceste sarcini punctuale vor fi împărțite prin plăcuțe de 400 mm x 400 mm cu un minim de centre de 3 m pentru a simula capacitatea de etaj de mal sus.

-    toleranță la planșeu de 3 cm față de zona totală de instalare.

-    Rezistența la uzură a betonului min. C30 / (Expositionskiasse XM1 conform DIN 1045)

Inginerie

Compania Stadler proiectează în strânsă coordonare cu cumpărătorul specificațiile contractantului care sunt enumerate în comandă. Achizitorul furnizează, prin urmare, toate documentele necesare furnizării în formă digitală contractorului, nu mai târziu de o săptămână după acceptarea unei oferte. Centrala va fi proiectată în conformitate cu standardele tehnice care au fost legale la pregătirea propunerii, de către contractant. Achizitorul este responsabil pentru orice furnizare de echipament "eliberare gratuită", inclusiv respectarea garanțiilor acestor prevederi. De asemenea, el își asumă responsabilitatea procesului solitar, inclusiv garanțiile de performanță ale acestor echipamente /realizări. Acest lucru se aplică chiar dacă contractantul a efectuat proiectarea generală a instalației. Contractantul nu este responsabil pentru verificarea adecvării dispoziției și pentru împărțirea, dacă este cazul, a oricărei preocupări legate de această dispoziție.    r,

i/ti .ASiSasj;

fc WS® '5 '«W.....

STADLER

:    Technîk von ihrer besten Seîte

Se vor respecta liniile directoare de siguranță actuale, care există pentru acest tip de sistem de instalații, în conformitate cu legislația națională în materie de sănătate și siguranță, dacă sunt valabile Ia momentul pregătirii propunerii și prezentate contractorului în scris și contractantul a acceptat-o explicit Acestea includ, în special, orientări specifice site-ului, care pot fi impuse de un contractant principal sau de un contractant care este în sarcina unui constructor multidiscîplinar.

Contractantul a emis o declarație de conformitate a certificatului de conformitate în ceea ce privește Directiva 2006/42 / CE privind mașinile, anexa II, nr. 1, partea B numai pentru scopul său de livrare.

Documentație

Documentația (Pachetul Manual O & M) constă din următoarele documente:

•    Manualul principal de instrucțiuni

•    Unelte manuale de instrucțiuni unice

•    Echipamentul furnizorului manual de instrucțiuni

•    Componentele de documentare ale componentelor principale utilizate

•    fișele tehnice ale Fiecărui echipament în limba engleză sau în limba germană

•    Lista de piese de schimb și de uzură în limba engleză sau în limba germană

•    Desenul planului plantei

•    Diagrama circuitelor

Declarație CE de conformitate f con tractor)

Declarația CE de conformitate trebuie să fie întocmită de contractant.

Declarația de conformitate CE nu poate fi emisă decât după ce achizitorul a livrat contractantului declarația inițială de constituire, care figurează în fișele de date ale furnizorului, și a efectuat, de asemenea, toate realizările necesare pentru realizarea declarației CE de conformitate a întregii instalații.

Stafia nu poate fi operată decât după primirea declarației CE de conformitate.

Dacă cumpărătorul operează înainte de primirea acestui document, acesta acționează pe propriul risc și contra instrucțiunilor explicite ale contractantului.

Dacă declarația CE de conformitate nu a putut fi pregătită din motive care cumpărătorul trebuie să fie responsabil pentru, contractantul nu poate obține în neplată cu livrările sale. Plata finală nu poate fi întârziată de către cumpărător prin care se indică motivul unei documentații lipsă (declarația CE de conformitate).

Echipament de ridicare


STADLER

Technik von ihrer besten Seite

Disponibilitatea nu se reduce datorită modificărilor containerelor, a defccțiuniior la funcționarea sistemului de către cumpărător, a tulburărilor la echipamentele furnizate de cumpărător sau a tulburărilor cauzate de materialul de neconformitate mai mare.

Achizitorul trebuie să furnizeze material pentru testul de performantă care să respecte parametrii contractuali convenîți. Achizitorul oferă, de asemenea, personalul și orice alte realizări necesare pentru testul de performanță.

Testul de performanță va fi efectuat în timpul operației de testare. Materialul care urmează să fie prelucrat trebuie să fie sortat și eliminat de către cumpărător, dacă este necesar.

Testul de performanță durează... ore.

Acceptare

Acceptarea va fi datorată imediat după testul de performanță și poate fi doar refuzată din cauza unor defecțiuni grave. Dacă instalația va fi operată fără acceptare scrisă, garanția expiră.

ȘL-    ■

L    ■

e

L/

(Biivu traduceri ttotdriafe

Sediu secundar;

MWWgEMEWT

'Huik Conta,    19,^, î, parter

Sector 2r (București

Ttâ 0788.649.924

e-mai^_c_traduc&ri@yafioo.com

Strada Episcopiei nr. 13 giurgiu, judetuf giurgiu


-.•rSubsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

n.

Traducător autorizat de Ministerul Jț

ieicutir.5879/2001


Prof.CARM^-^^^i^ARSENE


N.Trad. Traducerea nu urmeaza a fi legalizata


O Eggersmann
Para metriî de pio i ecta re

Materiale de intrare__MSW (Deșeuri Solide Municipale)

Densitate materiale de intrare    350 - 400 kg/m3

Timp de funcționare statie    300 z/a

3 schimburi/z

8 h/schimb

Timp efectiv de funcționare a mașinii 19 h/z

Capacitate intrare


400 t/z 31 t/h

176,700 t/a

Corn p ozi ti e i n tra re


Organice

55-65%

Hartie/Carton

6 -10 %

Sticla

3 - 5 %

Film

5 - 8 %

PET

3 - 5 %

HDPE

3-5%

Feroare

2-3%

Neferoase

0.5-1.5%

Textile

5-7%

Alti combustibili

3 - 6 %

Alti necombustibîli Periculoase

2 - 5 %

0 - 1 %

•v,>y!r. '•Î.Jăj -■sL-^S‘7 ■?/

țpSWsrtfț-Sh.


Alte compoziții de intrare produc diferite rezultate de ieșire. Capacitatea de transmisie poate fi adaptată fluxului de material modificat.
C""
Tratament Mecanic
Tratament Mecanicersrnann


Film

Carton

Film

Anvelopă sau lemn

Impurități

Sticlă


Film

Carton

Film

Plastic dur

Metal

CartonMaterial fiow


încărcarea prin încărcător frontal

Deschiderea / dozarea sacului

Pre-sortare (manuală)

Screening (fin, mediu, supradimensionat)

Separarea Fe și metalelor neferoase din fracțiunea fină Separarea metalelor Fe din fracția medie Controlul (manual) al fracțiunii Fe

• Fracția fină este transportată la tratamentul biologic sau la depozitul de deșeuri

r

ț\
Mechanical Treatmcnt


•    Separarea balistică a fracției medii

într-o fracțiune ușoară și o fracțiune grea

•    Separarea metalelor NF din fracția

grea

•    Recuperarea automată a

reciclabilelor prin tehnologia NIR (film, PE/PP/ PS, PET)

•    Controlul (manual) al reciclabilelor

recuperate prin utilizarea tehnologiei NIR

•    Sortarea supradimensiunilor

(manuală)

■ Apăsarea materialelor reciclabile cu presa de balotat


ÎB


Compod...


cersmprih

ranrt:J lă^lâ^aikjriit': m jiavpîtîgt; PS£ ..Echipamente electrice


Control Instalație cu panou operator;t-ggersmann


Tehnologie mobilă (la fata locului):gg^rsmannSinergiile noastre -succesul tău.Eggersmann


(Birou traduceri notariale

jfâtfENE

Wiswg&WEwr

Sediu socud


Stf, Vasik Conta, JVk 19,JQP. ît parter Sector 2, (București <&£ 0TS8.649.924

Sediu secundar; Strada Episcopiei nr. J3 Șuagiu, județ id Qiurgîu


e-maiLc_c_tr3dueeri@yaRoo.eom

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original

□copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □

engleza □ franceza □& Eggersmann

1. Domeniul de aplicare al furnizării și serviciilor

:!

,    =    ■=•.    ,..••• -■■■ < -r <    ;„ „•

\    .<..r" ' ,=■    îs.-.

•..................rî , î:,

Nr

i- Componente

Bucațî ..

■ Fu r 11.1201

}: î: ): î:&    “

S^C<IS?i»»iKiidrS CÎj «SiK â îit Esiii&SS B frSi JSkSSa^îSKsîflSdJ iKSÎs 1T L'sr’jzmrs srsasaî.'5^^EÎ^H®4?5sutK fra > ■ f îbi iHs    : fJ    ÎS> Îm K îftftW: ÎS^fe ■ nîrf lîîE-iW&SW ■ ifiKÎ 3 it    Î41t-3 i Î5 î® J-Sî 5 fn ri 33 i r: ? ?.?5 Kî S^Kffiîflî r', ? 31 iî 11.

3    Transportoare r    —■ ■■ ■    \'.?V“ ’

1    Deschizător de saci    1    EAB


Magneți deasupra transportorului

EABi.1'3.'.'

:14 ■iș i 16 :.v..


Plâcide:soctgre:.:;;■■ .,”............ .., 34- ■■ -EAB: ■ = .

Suporturi de structuri metalice pentru transportoare și mașini    EAB

"Pasarele, platforme, trepte,:scâri :- :■    . . ; / ''”    . " . . EAB

Jgheaburi, oalnii de incarcare    EAB

Capace groapa'    .. :_-    ' ’:EAB ■ ■EAB"cod:

EAB Eggersmann Anlagenbau

Nota *1 Pasarelele, platformele, treptele, scările sunt incluse în oferta noastră

măsura în care este descris și arătat în desenul nostru. Ar trebui discutat uL ,..; aspect detaliat al căilor de acces,    \

Ș<

i    ! >?;./■« fi.; i -V •'Vi;.

V'A??;-,    .4

510001-45 $D3_Bucharest    03.03.2018    ■ ' Z"'/

JLG&ENE


Sediu secundar.

5fr. ‘Vasife Conta, Nr.    1, parter

Strada Episcopiei nr. 13

Sector 2, (București

giurgiu, judetid Qiurgiu

Tei 0788.649.924

c-in(ii(:c_c_tra([uceri@ya.fioo. corn


Subsemnata CARMEN MARIANA AKSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

//<r

Traducător autorizat de Minis^d^^^ti^eu nr. 5879/2001

Prof.CĂ^EJdAKSENE


N.Tiad. Traducerea nu urmeaza a fi legalizata4, Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, plățile se efectuează în numerar* fără deducere, la birourile indicate în factură* după cum urmează:

• suma netă în termen de 14 zile de la date facturii.

Facturile referitoare la trimiterea de ingineri pentru ridicarea sau punerea în funcțiune a mașinilor se plătesc imediat fără nici o deducere.

5* în cazul în care clientul este supus arieratelor, avem dreptul să solicită dobânzi de întârziere cu o rată de 8% mai mare decât rata dobânzii de bază, fără a aduce atingere dreptului de a exercita o cerere de daune suplimentare*

6.    Cambiile vor fi acceptate numai în așteptarea achitării totale a datoriei și după acordul prealabil. Taxele de reducere și dobânda de reducere trebuie să ne fie rambursate imediat. Notele de credit finale nu vor fi emise până când cambia nu â fost onorate.

7.    Clientul are dreptul la drepturi de compensare sau reținere numai dacă contestațiile sale au fost considerate definitive și concludente, necontestate sau recunoscute de noi. In afară de aceasta, are dreptul de a-și exercita dreptul de reținere numai în măsura în care cererea de contestație se bazează pe aceeași


Traducere din limba engleza

Condiții de Vanzare pentru Livrări si Servicii valabile de la 03/2016

Articolul 1 Generalități - Domeniu de aplicare

1.    Condițiile de vanzare si livrare se vor aplica exclusiv; nu recunoaștem condițiile clientului care sunt contrare sau divergente față de condițiile noastre de vânzare, cu excepția cazului în care am aprobat iii mod expres validitatea lor în

scris* Condițiile noastre de vânzare continuă să se aplice după livrarea necondiționată, în timp am luat la cunostiinta condițiile contrare ale clientului sau condițiile care diferă de condițiile noastre de vânzare,

2.    Toate acordurile încheiate între noi și client pentru executarea acestui contract trebuie redactate în scris,

3.    Condițiile noastre de vanzare si livrare se vor aplica si tuturor tranzacțiilor viitoare cu clientul.

Articolul 2 Ofertă - Documente de oferta 1* Ofertele noastre nu sunt obligatorii și nu sunt supuse unei vânzări prealabile* Toate comenzile sunt considerate acceptaterelație contractuală* numai după ce au fost confirmate în scris.

Articolul 4 Limitarea răspunderii


2. Documentele corespunzătoare care aparțin ofertei, cum ar fi ilustrațiile, desenele și detaliile privind greutatea, nu sunt


Acceptăm răspunderea limitată la daunele contractuale tipice,

. _ , *    ,    *    ,    previzibile în mod rezonabil ca uf mare a încălcării obligațiilor

definitive, m măsura in care nu sunt marcate in mod expres ca    , ,    « *,* $

.    .    . contractuale esențiale pentru care suntem responsabili. In


fiind obligatorii* Ne rezervăm dreptul de proprietate și drepturi de autor asupra estimărilor, desenelor și a altor documente de cotare. Acestea nu pot fi duplicate sau puse la dispoziția terților. Desenele de execuție nu vor fi predate*

. Articolul 3 Prețuri - condiții de plată

1. Preturile noastre sunt valabile Ex Works. Acestea sunt calculate pe baza salariilor, â prețurilor materialelor, a tarifelor de transport, a costurilor, a taxelor și a impozitelor aplicabile în ziua depunerii ofertei* Dacă se modifică acești factori, avem dreptul să adaptăm prețul dacă un interval de timp de patru luni între încheierea contractului și data convenită a livrării.


toate celelalte cazuri, vom accepta răspunderea numai în urma unei intenții greșite sau a unei neglijențe grave. Această excludere nu se aplică în măsura în care există riscul de deteriorare în mod obișnuit este acoperită de răspunderea civilă sau asigurarea de răspundere civilă pentru produse și pentru daunele rezultate din vătămarea vieții, a corpului și a sănătății*

Articolul 5 Timpul de livrare

1, Perioada de livrare începe după primirea tuturor documentelor necesare și după primirea avansului, precum și după clarificarea tuturor întrebărilor tehnice sau a întrebărilor


referitoare la contract. Perioada de livrare se consideră

2.    TVA-ul legal nu este inclus în prețurile noastre; aceste va fi respectata dacă lotul este gata de expediere în termenul limită afișat separat la cota legala valabilă la data emiterii facturii* și clientul este informat în consecință*

3.    Costurile de ambalare, încărcare și expediere vor fi

percepute suplimentar. Ambalajul nu va fi luat înapoi*


Traducător autoriza?

Subsemnata, STĂNICEL UVIA-ANDREEA, interpret și traducător autorizat pentru limba ENGLEZĂ, în temeiul autorizației nr. 12261 din data de 11 iulie 2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română a textului prezentat mie.

INTERPRET Șl TRADUCĂTOR AUTORIZAT (semnătura și stampilă)

SW1CSL UV1A AMEȚEA 7/adi3cau?airîoi'i^t

tor. iuîorteitf iâ’SSf

r--


PERFORMANTELE NOASTRE

L. Tu presa de balotare Unotech obțineți un cost-efectiv de producție al baloturilor, baloturi durabile și foarte compactate, cu o formă literală, baza economică pentru stocarea economisitoarea de spațiu, fluctuația rapidă a mărfurilor și transportul la un preț rezonabil.

Date tehnice

LPAMAT-V

60 V 4

70 V 4

80V4/V

100 V4/V

120 V 5

150 V 5

200 V 5

samn

hm

»§H««SS

Foria de taiere maxima

630 kN

720 kN

800 kN

990 kN

1200 kN

1.500

2.000

MBS®»®

fOSS»

■■S

SiSS

Dimensiunile canalului de alimentare

(.400 x 1,020 mm

1.600 x 1.020 mm

[800 x 1.020

mm

2.000x1,020

mm

2.000 x 1.020 mm

2.000 x 1.020 mm

2,000 & 1,020 mm

asaB

BisS

Ml

OBS»

Pompa do

1« M kW • 1 k 45 iW

1x46 kW

’ 1kw

1 jc 4j KW . 1 x TJ FW

2 k55 kW -îslS kW

2*5$ MW -ÎX73 kW

2 x45 Wt •

2 k7S W

- J x« kW

2n» fcJW -

1«7S «W

Ai» KW

acționare*

4,5    »,OVh

W Vb

]2,P t/li

7/ tfli lO.OVh

LW t/h r.o t/h

IV «li 15JJ Vb

l£,0 t/h

IBP 0)

26,0 l/h

LÎStUi

jsp A

22,0 t/b

20-30 bfi/ț»1

7.C Ui

Mp t/h

19,0 t/h

]J,0vh ît,0 I4i

2 2,0 Oh 20,0 vL

2D,Qtbi 23,Ol/li

26,0 t/h

30/3 tm

42.0 t/h

2O,OVh

25/ </h 36,01/ti

3J-9QK*/m

8^ Wi ÎS/ tfo

IV Ul

23,0 t/h

JÎ.1 l/h 19,C I4l

26.0 Ui 31,0 t/h

2 A, □ t/h 17,0 Mi

29,0 t/E

34,0 Pli

50.0 l/li

24,0 Vh

2B,Qt/h

40/) t/h

^0ks/m5

iipva 22,Ot/li

JIJUîj

32,0 VD

20,0 0*1 25*,CitOi

40,0 Vb 47,0 vh

37,<Hfo 44,0 CE

44,0Vta

52,0 Oh

70,0 Vii

37.0111

43,0 Vt»

ijlfl t/h

Greutate presa**

400-550kg

420.580 kg

500-700kg

500-800 kg

€TO-9Q0kfi

1.100-1,700 kg

UCO-1,900 kg

Lungime praaa

Pana la 1,60 Dl

Penala 1,80 m

Pana la 2,00 m

Pana la 2,00 ni

Pana ta 2,00 m

P&nete 2,00 m

Pana la 2,00 m

Crentalea prad

aprox. 191

approx. 20 t

aprox, 27 t

apiox. 12 (

aprca. 151

aprox. 54 t

spira. 55 t

în ceea ce privește greutatea în vrac și calificarea motorului

** în flmcțîe de greutatea în vrac și de lungimea baletului Sub rezerva modificărilor în proiectare și d îmensiuni

UnoTech o companie a LM-GROUP

Dimensiuni

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

6

9,675

4.879

4.796

4.087

1.400

3.980

3.600

5.120

520

750

7

10,075

5,179

4.896

4.087

1.600

3.980

3.600

5,120

520

750

8

11.383

5,948

5.435

4.530

1.800

3.980

3.600

5,120

520

750

100 V4/

13.103

6.433

6.670

5,670

2,000

4.280

4.200

5,200

780

750

120 V

13,103

6.433

6.670

5,670

2.000

4.280

4,200

5.200

780

750

150 V

15.290

6.760

8.530

7,520

2.000

4.900

4.600

5.600

780

1.1 00

200 V

15,290

6.760

8*530

7.520

2.000

4.900

4.600

5.600

780

1.300

UnoTech o companie a LM-GROUP

Sprijin pentru spațiul de stocare Comoditatea rapidă a mărfurilor

Transport rezonabil FIABILITATE ȘI CALITATE

PENTRU DISPONIBILITATEA MAXIMĂ

unoTech GmbH

Essener Strasse 13

D-49716 Meppen

Tel:+ 49 5932 7215 13

Fax:+49 5932 721530

Infbr@unoTech,de

www.unoTech .de

' (Birou traduceri notariate


SetSu secundar:

Jir Vastfe Conta, Nr. 19,.$?. 1, porter

Strada Episcopiei nr. Î3

Sector 2, (București

giurgiu, judetidȘtttfpiu

1e£ 07SS 649.924

c-mai£:c_i:_tra(fuceri^yafii)ot corn


Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

'^original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □

englezaj^ franceza □

Traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 5S79i2001 l>rof.CAKMEN MARIANA ARSENE

s:

V


RECICLAREA ESTE VALOARE ADĂUGATĂ

Reciclarea pentru o utilizare eficientă

Sutco RtcydfngTschnlIt GmbH Brttannrahvtta 14

51469 fc€ rglrti <S«ibieh ptione 449 (0)3202 / 200501 OtrnriMla


Traducere din limba engleza

i.vyk

îț’ACjLITATEA DE PRODUCȚIE Parc/de utîllaje

Taibt'oare cu laser TRUMPF

jtYuLaser 3030 TruFlow 4000

TruLascr 3030 TruFlow 3200

Dimensiune max. a foilor: 1500 mm x 3000 mm

Grosime oțel structural (carbon) până la: 20 mm

Grosime oțelul inoxidabil până la: 15 mm

Grosime aluminiu până la: 10 mm

Precizie de tăiere: ± 0,1 mm

Taiere automata de grinzi FICEP

(CNC) si Linie de foraj ORIENT

Tăiere, găurire, filetare și frezare a gamei largi de grinzi (HEB, HEA, IPE, încercați pătrat, secțiunea canalului și altele)

Mașina de taiere ESAB (oxi

combustibil

UXC15

Dimensiune max, a foilor: 1500 mm x 6000 mm

Grosime oțel structural (carbon) până la: 150mm

Mașina de taiere (plasma si oxi

combustibil) YUN3000-2

Max. dimensiune a colilor: 2000mm x 6000mm

Grosime oțel structural (carbon) până la: 170 mm (oxi-combustibil)

Grosime oțelul inoxidabil până la: 20 mm (plasmă)

Foarfece hidraulice ghilotină

EHT

Max, lungime:

6000 mm pentru o grosime de oțel de până la 10 mm

3000 mm pentru o grosime de oțel de până la 12 mm

Precizie ridicată: ± 1 mm

Presa de indoire BAYKAL

APHS

Lungime max. de îndoire: 6000 mm

Grosimea max. a oțelului (cu lungimea maximă de îndoire): 16 mm

Puterea presei: 600 de tone

Presa de indoire EHT

Lungime max. îndoire: 6000 mm

Grosime max. a oțelului (cu lungimea maximă de îndoire): 10 mm Puterea de presă: 400 de tone

Presa de indoire HACO

Lungime max. de îndoire: 3000 mm

Grosime max a oțelului (cu lungimea maximă de îndoire): 6 nm

V, f - ii

traduceri notariale

V

Str. Vasife Cotâti; Nr.    1, parter

Sediu secundar

Strada episcopiei nr 13

Sector 2, Gtocufesti

gfowjjnț, jude tod giurgiu

jtq&EME

Tel- 07SS.649.924

,z    ‘KWf<5£5kft£3VîT

e-maiE c__c_traduceri@ya fo<x corn

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

V'“'V

4,

Traducător autorizat de Ministeriitjustrtieicunr. 5879/20()i Pn)f.CARM£NMARÎANA ARSENE

s/

d

Traducere din limba engleza Sutco

RecyclingTachnîk LM GROUP


Producția internă


Sutco RecyclingTechnik GmbH, Britannlahutte 14, 51469 Bergisch Gladbach confirmă ■■că, în funcție de proiect, asigurăm între 50 - 70% producție internă Componentele proprii sunt:

Site

Ciur cilindric

rotativ

Site disc

Sisteme de transportoare:

Benzi transportoare cu bandă de cauciuc de alunecare

Benzi transportoare cu bandă de cauciuc în desfășurare

Benzi transportoare cu bandă de cauciuc în desfășurare/alunecare

Banda transportoare cu bandă

Banda transportoare cu lanț

Banda transportoare placi de otel

Sisteme de pardoseli Sisteme

de separare: Separator balistic

Separator de suflare Suflanta 2 sau 3 etape

Separator cu put de aruncare (schimbător Zick-Zack)

Separator solid greu

Cutit de aerJitilSțEffîE


$edtu&ocia£

Sediu secimdar.

Str, Vast&Cotiiat

Wfc 19,/tfP. i, parter

Strada Episcopiei nr 13

Sector 2j București

g&njjâi, jw&tu£ Șiurgiu

Te£ 0788.649.924

e-mail:c_e_traîfiiceri@yafioo. com


Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

s

îi


r    'ii

|țî?£

Traducător autorizat de Ministerul îustitiei cu nr. 5879/2001 Prof.CARMTNMĂRÎANA ARSENE

Traducere din limba engleza

R + V

Certificat de asigurare pentru Asigurări generale de răspundere civilă


v ./S

‘Sutco Recyclingtechnik GmbH Britanniahutte 14 51469 Bergisch Gladbach Germania

a) Asigurat suplimentar

Sutco-Polska Sp.z.o.o.

ul.Hutnicza 10

PL-40241 Katowice

Polonia

Sutco UK Ltd.

Palmerston House

814 Brighton Road

Purley

Surrey

Sutco Iberica Recycling Technology, S.L.

Via Augusta nr, 9, piso4-22

08006 Barcelona

Spania

2.    Descrierea afacerii

Dezvoltarea, producerea, instalarea șî întreținerea instațiilor de sortare și tratare în domeniul gestionării deșeurilor

3.    Asigurător

R + V Allgemeine Versicherung AG

Raiffeisenplatz 1

65189 Wiesbaden

Germania

4.    Numar(e) de polița    /

29/405537753


‘^irou traduceri- notariale

Set&v sodaf;

Str, Vasîk Conta, $fr. 19, Jl@. parter

Sediu secundar

Strada Episcopiei nr. 13

Sector 2, fâucwvsti

Șmrfiiiij fiuCetuf giurgiu

r    jtG&EME

TeS 07SS.649924

e-înai(:c_c_tra^T{£m@yaRQo,c0m

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    în extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □


Traducere din limba engleza

BROȘURA SOCIETATE

INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR PENTRU O UTILIZARE EFICIENTĂ TOATE DE LA O SINGURĂ COMPANIE DE LA PROIECTARE PÂNĂ LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE SUTCO RECYCLINGTECHNIK

LM GROUP

BENEFICIU SI PROFIT IN FAVOAREA MEDIULUI SI A COMPANIILOR ECONOMIE ȘI ECOLOGIE

RECICLAREA EFICIENTĂ ESTE BENEFICĂ COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ ȘI PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. Un profit dublu.

Sutco RecyclingTechnik s-a specializat în dezvoltarea, producția, instalarea, punerea în funcțiune, service-ul post-vânzare și întreținerea sistemelor de reciclare de peste 30 de ani.

O soluție eficientă și tehnică pentru un mediu mai bun este cea mai importantă prioritate pentru noi: în beneficiul operatorului, în beneficiul mediului.

Economie și ecologie într-un parteneriat care plătește.

La nivel mondiat sunt implementate aproximativ 470 de instalații de către Sutco

RecyclingTechnik.

Cuprins

2+2 Economie si ecologie

4+5 Totul de la o singura companie

6+7 Expertiza noastră in cifre

8+9 Soluții personalizate

Instalații de tratate si sortare perfecte    P,

H

INSTALAȚII DE TRATARE SI SORTARE    Vi


10+11 Deșeuri solide municipale / MSW

12+13 Instalații mecanice biologice / MBT

14+15 Tratare mecanica inainte de incinerare, fermentare.

Deșeuri pentru energie

16+17 Deșeuri comerciale si industriale

18+19 Carburanți alternativi RDF/SRF

20+21 Ambalarea deșeurilor

TRATARE BIOLOGICA

22+23 Sistem de compostare BIOFIX

24    Sistem de compostare tunel

25    Compostare prin compresie: WENDELIN - “ Noua generație TEHNOLOGIA DE FERMENTARE

26+27 Digerare deșeuri prin presa cu apa.

INSTALAȚII DE TRATATE SI SORTARE

28    Deșeuri din construcții mixte

29    Deșeuri din hârtie

30    Material uscat recuperabil din deșeurile menajere/ MRF

31    Tratarea lemnului

Sortarea saltelelor

32    Presortare

33    Cenușă de fund de la incinerarea deșeurilor (zgura) COMPONENTE

34+35 Componente interne Sutco

36    Folosind sinergii

37    Produsele noastre. Instalații de inginerie.

V'

*

vMd'

"'■    38 + 39 Ramuri globale : LM -GROUP

f    PLANIFICARE, CONSTRUCȚIE, INSTALARE DUPĂ VÂNZARE, PUNERE ÎN

' FUNCȚIUNE

întreaga secțiune de sortare a deșeurilor Istoric

în 1985, Sutco este fondată ca Sutco Maschinenbau GmbH și se extinde în 1991 în Polonia cu Sutco Polska (producție) șî în 1993 cu Sutco InZynierskie (biroul de inginerie). în 2003, societatea este redenumită Sutco RecyclingTechnik GmbH sub umbrela grupului LM-GROUP.

Apoi, dezvoltarea se desfășoară rapid. Sutco Polska se mută la Katowice, iar în 2006 Sutco Iberica este fondată la Barcelona. în 2011, Sutco achiziționează acțiunile râmase ale societății mixte OKLM și înființează Sutco UK în Marea'Britanie. în 2012 Sutco a decis să se mute pe piața internațională cu agenția sa din Singapore și din 2013 cu propria companie din Brazilia, Sutco Brasil.

Datorită carnetelor sale complete de comandă, compania se extinde cu succes la nivel național și internațional. Pe baza proiectelor din Scandinavia, Europa de Est și Asia, compania de inginerie a instalațiilor deschide noi piețe șî dezvoltă noi concepte generale pentru extracția materiilor prime secundare, în conformitate cu cerințele globale.

Construcția unei clădiri noi în 2017 începe cu extinderea și reconstrucția sediului Sutco din Bergisch Gladbach, finalizată în 2018. în cadrul sediului său modernizat și semnificativ extins, Sutco va putea oferi o gamă largă de soluții diversificate de reciclare pentru gestionarea deșeurilor municipale și private.

GRUPUL

în combinație cu firma de inginerie Ludden & Mennekes Entsorgungs-Sy steme GmbH, specializată în tehnologia mediului, precum și cu afiliații Sutco Sutco Polska, Sutco UK, Sutco Iberica, Sutco Brasil, precum și cu dezvoltatorul și designerul de canale puternice unoTech GmbH, putem oferi clienților noștri avantaje decisive: capacități de producție mari și fiabile, acoperirea piețelor naționale și internaționale, precum și o continuă dezvoltare continuă datorită intercomunicării în cadrul grupului de companii.

Astăzi, LM-GROUP este alcătuit din unsprezece companii operative, cu peste 550 de angajați. Folosind brandurile sate principale, LM-GROUP poate acoperi toate domeniile unei economii funcționale de reciclare.

“Pentru conservarea resurselor șî a durabilității”


Experiența noastra in cifre.

/ .

/

i

V    SORTARE-SEPARARE.SORTARE PRECISA. VARIETATE-SPECIFICA. SUTCO®

Considerăm că deșeurile sunt o valoare. Asta înseamnă:

procese perfecte de sortare în funcție de cele mai diferite materiale. Apoi rămâne hârtia de hârtie, materialele plastice plastice și metalul metalic de toate variantele și materialele posibile. Și cu posibilitățile de utilizare a acestor materii prime secundare.

ACORDAM IMPORTANȚĂ PENTRU CELE MAI ÎNALTE CERINȚE TEHNICE ȘI ECONOMICE PENTRU INSTALAȚIILE NOASTRE.

Relațiile noastre cu clientii de succes se bazeaza pe experiența noastra si pe membrii personalului de inalta calificare si, in mod echilibrat, pe stațiile avansate de producție, in combinație cu LM-GROUP. în cadrul grupului, mai mult de 550 de angajați, ingineri, tehnicieni, precum și specialiști de producție, montaj și punere în funcțiune au grija de implementarea fără probleme a tuturor proiectelor, de la planificare până Ia realizarea operativă. Folosind expertiza și creativitatea, echipa angajată susține clientii noștri în toate domeniile de planificare, implementare și service ale unor sisteme de tratare și sortare exigente.

ANGAJAȚI SUTCO®. CARIERA DUMNEAVOASTRĂ ALATURI DE NOI

Suntem conștienți de viitor și facem tot posibilul pentru a ne modela în toate privințele. Problema deșeurilor este mult mai actuală la nivel național și internațional decât oricând. Pentru a putea satisface în continuare nevoile și cerințele pieței, Sutco se extinde cu succes și în mod fiabil. în acest sens, ne extindem succesiv echipa noastră. Angajăm membrii personalului în toate domeniile: directori, ingineri, manageri de proiect, comercianți și muncitori.

De asemenea, putem oferi ucenicie tehnică și comercială interesantă, precum și cursuri duale diferite, destinate persoanelor angajate și absolvenților școlii. Contribuția noastră la un viitor durabil.

“ Reciclarea este o valoare adăugată. Oricine păstrează resursele va avea oportunități de investiții”INSTALAȚII DE TRATATE SI SORTARE PERFECTE

Ecopolitica necesită și promovează reciclarea eficientă și ecologică:

Aproape nici un depozit de deșeuri - dar o reciclare utilă - nu este doar o cerință (cum ar fi directivele CE privind deșeurile), ci și necesitatea momentului în care se dorește succesul pe termen lung al pieței.

“Deșeuri municipale solide, deșeuri comerciale și industriale, deșeurile de ambalaje, deșeuri de hârtie, deșeuri amestecate din șantierele de construcții, Zgură din incinerare,”

DEȘEURI SOLIDE MUNICIPAL Z MS W

... este un deșeu colectat în mod mixt și nesortat. Aproximativ. 300 kg de deșeuri menajere se generează anual în gospodăriile europene pe cap de locuitor. Deșeurile menajere conțin în principal materiale precum:

-    deșeu organic

(deșeuri de grădină și de bucătărie)

-    Materiale minerale

-    Hârtie / carton și materiale plastice

-    Textile

-    Metale

-    piele

-    sticla

-    lemn

-    cauciuc ... si altele.Datorită tehnologiei excelente de sortare, sistemele Sutco pot obține o cantitate mare de fracțiuni de material de valoare din deșeurile menajere. Folosind ciurul electric cilidric rotativ, tehnologia magnetica, separatoare balistice și dispozitive cu infraroșu apropiat (NIR) și Z sau procese de sortare manuală, materialul este sortat pentru a forma diferite fracții.

Materialul (metalele, cartonul, materialele plastice etc.) care este sortat este supus prelucrării ulterioare sau este transformat în combustibil alternativ care este prelucrat de un tocător pentru a forma o fracție comercializabilă.

Fracția organică care a fost testată este tratată în procese ulterioare prin procesul de compostare Sutco BIOFIX sau prin partenerul nostru care poate oferi tehnologii simple și adecvate de compostare. Deșeurile menajere, inclusiv o fracție biologică, sunt tratate prin MBT (tratarea mecanică-biologică a deșeurilor)

Planul Sutco de 5 nivele permite ca un sistem de deșeuri menajere să fie construit modular de la un design simplu la unul de înaltă tehnologie.

“Separarea automată în conexiune cu o viteză mare de transfer asigură o puritate mai bună de sortare”

MBT

Procesul de tratare a deșeurilor mecanico-biologice (MBT) permite tratarea ecologică a deșeurilor. Materialul de intrare constând în deșeuri menajere, deșeuri industriale, precum și deșeuri verzi, biologice și mixte se separă pentru a furniza materiale (materii prime secundare Z materiale recîclabile) și materiale utilizabile termic (combustibil, RDF, SRF).

Fracția organică este tratată biologic pentru a reduce și stabiliza masa și volumul de deșeuri care urmează a fi depozitate. Tratarea mecanică a fracției grosiere este pregătită de următoarele componente: dispozitiv de deschidere a sacilor, echipament de transport, ciur cilindrinc rotativ, separatoare neferoase și feroase, echipamente de concasare, clasificatoare de aer, separatoare balistice, senzori NIR și echipamente de balotare. Aceasta are drept scop tratarea cât mai multor deșeuri ca materiale recîclabile, cum eu fi hârtia, cartonul, cutiile din carton, filmul, PE, PPP, PET, fier și materiale neferoase ca materiale recîclabile, precum și amestecuri cum ar fi materiale plastice amestecate, lemn și hârtie drept carburanți alternativi.

Fracția fină separată poate fi tratată biologic printr-unul dintre diferitele procese ale Sutco Recycling Technik (BIOFIX, tunel și WENDELIN). Materialul organic este biodegradat și transformat pentru a deveni un substrat asemănător cu compostul. Procesul Sutco MBT prezintă flexibilitate deoarece toate procesele de tratare și tratarea deșeurilor reacționează la abaterile de la volumul și calitatea deșeurilor livrate. Conceptele sunt concepute în funcție de diferitele capacități.


,r

\ ■

tAV.U }


Tratamentul biologic poate fi, de asemenea, utilizat pentru procesarea deșeurilor organice de origine diferită. Pe lângă tehnologia de procesare aerobă, Sutco RecyclingTechnik poate oferi și tratament biologic clienților săi pentru recuperarea energiei/biogazului prin instalații de fermentare.

Utilizând MBT Gombi Plus, putem oferi și concepte modulare în acest domeniu pentru clienții noștri.

"Pre-tratarea deșeurilor solide municipale

este o tendință crescătoare în străinătate

DEȘEURI PENTRU ENERGIE

Deșeurile menajere, organice și industriale sunt surse importante de materii prime și energie. Materialul reciclabil poate fi recuperat din deșeuri. Electricitatea și căldura pot fi generate din diferite fracțiuni de deșeuri.

Tratarea deșeurilor mecanice este concepută atât pentru separarea materialelor reciclabile, cât și pentru pregătirea deșeurilor pentru alte etape ale procesului.

Screeningul, clasificarea, separarea, zdrobirea și amestecarea sunt etapele procesului. Combinația dintre diferite etape de proces asigură că proprietățile fracțiunilor de deșeuri sunt adaptate la instalația de fermentație descendentă într-un mod vizat.

în aceste instalații, microorganismele generează gaz biologic utilizabil din componentele deșeurilor organice. Gazul biologic, care constă în principal din metan, poate de ex. să fie convertit într-o centrală termocentrală tip bloc pentru furnizarea energiei electrice și a căldurii.

Ori de câte ori se utilizează material rezidual natural netratat, produsele de ieșire pot fi utilizate pentru fertilizare după compostare.

“Alternativele la recuperarea energiei conservatoare devin din ce în ce mai importante - în întreaga lume"

DEȘEURI INDUSTRIALE SI COMERCIALE

... sunt deșeuri provenind de la întreprinderi și instituții comerciale, furnizând o mare parte din resurse valoroase de materii prime pentru industria globală. Sistemele industriale Sutco de deșeuri au un grad ridicat de automatizare pentru a sorta materiale valoroase, cum ar fi Pe, PET, PP, lemn, film, hârtie, materiale neferoase și feroase.


Folosind diverse unități de bază, cum ar fî ciurul cilindric rotativ, separatoarele magnetice, separatoare balistice și separatoare NIR, Sutco RecyclingTechnik poate furniza fluxuri separate de material.

Echipamentul de sortare manuală este utilizat pentru a sorta polimerii, hârtia și filmul pentru a asigura o calitate optimă. în plus, această tehnologie a sistemului asigură ca alte materiale de intrare (cum ar fî reziduuri de construcție și deșeuri voluminoase), pot fi tratate, dacă este necesar.

Pe lângă recuperarea pură a materialelor valoroase, echipamentul nostru de tratare a fost, de asemenea, proiectat pentru producerea de combustibili substituit! prin utilizarea dispozitivelor cu infraroșu apropiat.

Putem oferi concepte personalizate în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile comerciale ale Republicii Federale Germane, în conformitate cu cerințele legale.

“Tratamentul actual înseamnă multifunctionalitate. Obiectivul poate fi atins numai prin componente care pot fi flexibile.”

“Sutco adapteaza conceptele sale reglementarilor respective.”

CARBURANȚI ALTERNATIVI RDF / SRF

Termenul de combustibil alternativ sau combustibil secundar este utilizat pentru a înțelege toți combustibilii nefosili care pot fi produși din deșeuri industriale extrase selectiv și de produse industriale specifice, cum ar fi deșeurile voluminoase sau cele menajere. Toate aceste deșeuri au o mare parte din hârtie, plastic, carton, lemn etc.

Procesul poate fi împărțit pe două criterii de bază: compoziția deșeurilor și utilizarea combustibililor. De exemplu, clienții din industria de var și de ciment au cele mai mari cerințe pentru compoziția materialului sub formă de metal, fără apă, fără substanțe nocive, cu o valoare calorică etc.

Sistemele de combustibili alternativi Sucto sunt concepute pentru a îndeplini aceste cerințe de calitate de către cumpărătorii de combustibili alternativi, adică procesul de tratare începe cu un proces de pre-sortare și/sau o selecție de materiale, urmată de zdrobirea grosieră, clasificarea sitelor și un dispozitiv magneticde separare a fierului. Schimbătoarele de vânt sunt utilizate pentru separarea materialului foarte caloric. Senzorii cu infraroșu apropiat sunt necesari pentru producerea de combustibili alternativi cu calitate garantată, mai ales pentru sortarea materialelor dăunătoare din punct de vedere ecologic. Toate acestea necesită un grad înalt de tehnologie inovatoare pentru producerea eficientă a combustibililor alternativi. Astfel, sistemele de alimentare cu combustibil Sutco se dovedesc printr-un standard deosebit de ridicat al instalației, la o flexibilitate ridicată și siguranță în funcționare.

‘'Tehnologia adecvată creează o sursă alternativă de energie”.

AMBALAREA DEȘEURILOR

din materiale plastice, materiale compuse, plăci din aluminiu sau tablă, precum și sticlă au făcut obiectul unei obligații speciale de la data intrării în vigoare a directivei privind ambalarea: producătorii, importatorii și distribuitorii trebuie să preia aceste ambalaje după utilizare și apoi să le retumeze protecția mediului înconjurător. Utilizând sisteme duale, aceste materiale sunt separate, identificate și colectate, iar ratele familiare ridicate pe fluxul materialului trebuie să fie respectate atunci când sunt utilizate.

Prin urmare, manipularea acestor deșeuri necesită sisteme de sortare sofisticate cu o tehnologie economică și eficientă de tratare pentru o puritate maximă de tip. Această cerință este îndeplinită de unități dovedite.

Poziționarea acestor unități centrale, cum ar fi ciurul cilindric rotativ, separatorul magnetic, separatorul NIR, separatorul de curent și separatorul balistic asigură o separare clară a ambalajelor. Poziționarea separatorului balistic care asigură o separare a suprafețelor ușoare și a materialului de rulare greu și astfel facilitează unitatea de identificare optică este doar importantă pentru sortarea în direcția polimerilor. Planificarea și poziționarea corespunzătoare permit sistemelor Sutco să sorteze produse de înaltă calitate care pot fi comercializate excelent.

“Un grad ridicat de puritate a fracției permite un bun marketing,”

SISTEMUL DE COMPOSTARE BIOFIX

Sistemele de compostare Sutco funcționează complet automatizat și asigură o utilizare a materialelor. Materialul de intrare este defibrat, amestecat, digerat în procese de strunjire automată și supus proceselor biologice. După aerare și deshidratare printr-un sistem de control central, este disponibil un material de înlocuire de înaltă calitate pentru amenajarea teritoriului.

“Instalația de compostare complet automată Sutco produce material de sol complet înlocuit de ex. pentru amenajarea teritoriului


SISTEMUL DE COMPOSTARE TUNEL

Proiectare, planificare, execuție, precum și componente ale halei, livrare și instalare a echipamentului de mașini, tunel de compostare, aerare sî echipament de apă, curățarea aerului evacuat, punerea în funcțiune și si testare, Deșeurile care urmează a fi tratate sunt generate din deșeurile menajere, Deșeurile sunt zdrobite și ecranate.

AVANTAJE

SUTCO® - SISTEM DE COMPOSTARE TUNEL - Procesul de introducere automată pilează materialul în mod liber și îl traversează optim pentru procesul de compostare în tuneluri tară nici o compactare suplimentară de către un încărcător frontal

-    Consumul minim de energie pentru ventilație prin subsoluri de aerisire deschise

-    Cheltuielile de curățare scăzute prin deschiderile mici ale duzei conice în podeaua de aerare și prin deschiderea subsolului de ventilație

-    Este posibilă operarea procesului de compost intensiv Iară apă reziduală; apa de proces din materialul de intrare părăsește sistemul prin curățarea aerului evacuat

-    ventilația sub presiune asigură aerarea optimă a materialului și îndepărtează depunerile din duzele de ventilație

-    un control bun al procesului de către unitățile mici autonome din tuneluri în stația de tratare mecanică a clientului (MTP).

Suprafața ecranului> 80 mm este eliberată de metale feroase și neferoase printr-un separator feros și neferos și este alimentată intr-un proces de încărcare ca o fracție cu o valoare calorică ridicată (HCV).

“Tehnologii inovatoare pentru reciclarea și reutilizarea eficientă a deșeurilor biologice” WENDELIN - NOUA GENERAȚIE

Acesta este un dispozitiv de strunjire pentru volume mari. Pentru acest proces, deșeurile biologice sunt livrate într-o instalație de tratare închisă, precum și clasificate și omogenizate de un ciur cilindric rotativ. Suprafața ecranului> 80 mm este zdrobită și apoi aruncată din nou pe ecran. Materialul de compostat <80 mm este transferat prin intermediul transportoarelor de la mașina de sortare direct la hala de compostare închisă. Acolo se plasează la aprox. 3 m înălțime.


■:


/'


Mașina de strâns WENDELfN este proiectată pentru îndepărtarea, slăbirea, omogenizarea și umectarea materialului de compostat, pe de o parte, pentru a-1 strânge din nou pe de altă parte.

Un pod care poate fi mutat pe întregul spațiu este instalat pe câmpul de compostare.

Acest pod are un cărucior transversal cu roți de cupă atașate la acesta. Roțile de cupă rotative îndepărtează materialul care urmează să fie compostat de jos în sus și o bandă transportoare îl deplasează cu câțiva metri spre spate la noua grămadă.

DIGERARE DEȘEURI PRIN PRESA CU APA.

Acesta este un proces de fermentare alternativ care îmbunătățește semnificativ echilibrul energetic și capacitatea de procesare a instalațiilor de compostare.

Procesul presează componentele organice a deșeurilor organice și reziduale ca fază lichidă înainte de compostare, folosindu-1 pentru generarea de biogaz. Astfel, energia poate fi generată în instalații de deșeuri.

Un minim de eforturi tehnice pentru un maxim de gaz. Se generează o fază lichidă foarte energetică din deșeurile biologice proaspete și fermentate în Biofîlm, fermentatoare foarte eficiente. Aceasta face o diferență semnificativă față de tehnologiile actuale unde toate deșeurile biologice inclusiv ingredientele inerte și lemn sunt supuse unui proces aerobic în instalațiile de digestie uscată.

PREZENTAREA AVANTAJELOR

-    fermentare a unei faze lichide extrem de energice, recuperate din deșeurile biologice dintrun bypass pentru procesul de compunere existent

-    Eliminarea materialului organic ușor accesibil din deșeurile solide: pentru a facilita o continuare a tratamentului aerobic

-    un sistem de fermentare simplu de proiectare modulară cu costuri de investiții mici

-    Capacități mari și timp redus de staționare într-un fermentator cu pat fix cu o colonizare bacteriană fixă

-    Conținut foarte mare de metan de 60-70% și, prin urmare, un conținut ridicat de energie în biogaz

-    Circularea reziduului de fermentație pentru umectarea deșeurilor biologice; fără apă reziduală


/ pentru a fi eliminate din exterior

-    Echipamente de uzură cu uzură redusă, ușor de realizat si intretinut

-    Separarea automată a nisipului în procesul de fermentație actual

-    igienizare prin termofilă și posibilitatea de flux continuu de fermentare.

Schema

“ Procesul de digestie Sutco combina compost cu biogaz.”

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII MIXTE

Această categorie este în principal un amestec de resturi de construcție, pământ excavat, filme și recipiente din plastic, piese de fier și altele. în instalațiile de tratare a deșeurilor Sutco, materiile prime secundare valoroase conținute în acestea sunt separate, pre-sortate de un excavator mobil, deșeul este separat pentru a forma diferite dimensiuni ale granulelor printr-un ciur cilindric rotativ robust în mai multe trepte și este separat manual prin intermediul echipamentelor puternice de transport de mașini (de exemplu, separator metalic, echipament de ventilare, etc.). Fracția reciclabilă, cum ar fi pietre, nisip, pământ, etc este reciclata.

DEȘEURI DE HÂRTIE

Cantitatea de hârtie, carton și cutii de hârtie a deșeurilor este de cca. 16 milioane de tone numai în Republica Federală Germania și este, prin urmare, cel mai semnificativ flux de deșeuri. Realizarea specială a reciclării este producția unei calități superioare de bază pentru o reutilizare în producția de hârtie. Materialele interferențe trebuie reduse cu atenție; aici este foarte evidentă cerința "Reciclarea este o valoare adăugată".

Folosind echipament avansat de triere prin site și sortare, instalațiile Sutco pot produce produse de dezinfectare cu o calitate corespunzătoare.

'‘‘Deșeuri de hârtie, un curent important în Germania.

Provocare: Materiile prime valoroase trebuie separate.”

MATERIAL RECUPERABIL USCAT DIN DEȘEURILE MENAJERE / MRF

Ori de câte ori deșeurile menajere sunt colectate într-un sistem de deșeuri umede și uscate în cadrul districtelor de eliminare, de ex. pe piața din Regatul Unit, un sistem de sortare a materialelor uscate cu echipamente și sisteme încercat și testat de ani de zile este disponibil de la compania noastră.


Dispozitivele de deschidere a sacilor, sitele plate sau ciururile cilindrice rotative, separatoarele Fe-NE, senzorii NIR, su ilari La etc. pot fi folosite pentru a sorta materia primă comercializabilă. Următoarele materiale sunt considerate materiale recuperabile uscate:

- hârtie

-    carton

-    container feros

-    container neferos

-    material plastic mixt

-    sticla

-    film

-    material rezidual

TRATAREA LEMNULUI

Tratarea masei biologice, cum ar fi instalațiile de tratare a lemnului pentru producerea de așchii de lemn și pelete de lemn.

Șutea construiește instalații pentru tratarea lemnului. Lemnul este zdrobit, uscat și prelucrat pentru a forma așchii de lemn și/sau pelete de lemn. Utilizarea lemnului forestier recoltat pentru producerea de energie este neutră față de climă, deoarece cantitatea de dioxid de carbon pe care arborii o rețin din atmosferă înainte, este eliberată în atmosferă

SORTAREA SALTELELOR

Cu un spațiu de depozitare premium în industria deșeurilor, saltelele devin acum o problemă majoră. Sutco a dezvoltat sisteme de sortare a saltelelor care sprijină sortarea și separarea componentelor saltelei. Printr-o serie de etape mecanice și manuale, spuma, fibrele și metalele sunt separate și depozitate gata de reciclare sau reutîlizare.

PRE-SORTARE

în procesul care precede deșeurile menajere voluminoase sunt separate mai întâi, obiectele mari sunt îndepărtate și zdrobite înainte de a reveni Ia proces.

Metalele feroase sunt apoi sortate printr-un separator. Pentru obținerea unui combustibil cât mai uniform posibil, este important ca sortimentele deșeurilor menajere și cele voluminoase să fie sortate. Materialul rămas trebuie amestecat bine, adică o omogenizare este o cerință pentru oincinerare uniformă. După amestecare, deșeurile sunt transportate prin intermediul curelelor în buncărul de decantare pentru inerare.

CENUȘA DE JOS DE LA INCINERAREA DEȘEURILOR (ZGURĂ)

Zgura sau cenușa sunt reziduuri rezultate din procesele de incinerare fie din zona centralei electrice (centrale electrice pe bază de cărbune sau de lignit) sau de ex. din cuptoare și / sau instalații de incinerare a deșeurilor. Zgura provenită de la incinerări este deosebit de importantă pentru protecția mediului. Atunci când deșeurile sunt incinerate, aproximativ 250 până la 350 kg sunt generate din fiecare tonă de deșeuri.

Acestea au (ca deșeuri în sine) o compoziție foarte diferită în ceea ce privește conținutul de materiale minerale, resturi de fier, apă și metale grele. Prin urmare, zgura trebuie tratată înainte de utilizare ca material de construcție în construcția drumurilor și a străzilor. Sutco RecyclingTechnik a ridicat mai multe instalații care satisfac cerințele pentru această utilizare. “Tratarea zgurii și a cenușii este una dintre cele mai sensibile sarcini în industria de reciclare."

COMPONENTE

în funcție de cerințele și caracteristicile tratării deșeurilor, Sutco poate furniza unități diferite și dedicate, de ex. transportoare, banda transportoare, ciur cilindric rotativ, suflante, ciururi plate, alimentatoare de dozare, separatoare balistice și multe altele. Aici, dimensiunea unei companii de eliminare a deșeurilor nu contează. Inginerii noștri vor personaliza componentele necesare în inventar.

Componente interne Sutco®:

-    Ciur cilindric rotativ

-    ciur rotativ

-    echipament de transport

-    bandă de transport cu lanț

-    bandă transportoare

-    separator balistic

-    schimbător de j gheaburi

-    schimbător de vânt

-    schimbător cu 3 căi

-    schimbător Zick Zack


’W


-    separator de material dur

-    dispozitiv de deschidere

-    unitate de dozare

-    compactor - râzuitor

-    mașină de strâns BIOFIX

-    compostare tunel

-    sisteme de pardoseală

-    alimentator de cutie

-    digestie anaerobă

-    dispozitiv de rotire de tip Pod

-    presă de balansare a canalului (vertical / orizontal)

-    presa de balotare pe 2 căi

-    Container de presare

-    Stație de transfer

-    construcție din oțel

-    construcție speciala

“Componente - în funcție de cerință”.

FOLOSIND SINERGII

ROTI D1NTATE... ca simbol al sinergiilor funcționale - unitatea tehnică a diferitelor procese, variabile și sarcini - și o coordonare a unui obiectiv

SCOPUL NOSTRU - în primul rând, cerințele exigente pentru noi înșine. Aceasta este singura modalitate de a ne putea satisface cerințele.

Pentru a atinge acest obiectiv, dezvoltăm și ne informăm noi înșine

SINERGII -... înseamnă schimbul mutual și flexibil de know-how și a capacități în combinații; transparența și deschiderea companiilor noastre creează un potențial total eficient pentru beneficiul clienților noștri.

i ' Si </,/

Produsele noastre


(j    INSTALAȚII DE INGINERIE

TRATAMENTUL MECANIC

-    Deșeu solid municipal / MSW.

-    Instalații biologice mecanice / MBT.

-    Tratament mecanic inainte de incinerare, fermentare.

-    Deșeu pentru energie.

-    Deșeu comercial și industrial.

-    Combustibil alternativ RDF / SRF.

-    Ambalare deșeuri

-    Reziduuri mixte de construcții

o hârtie uzată.

-    Material uscat recuperabil din deșeurile menajere / MRF.

-    Tratare lemn,

-    Sortarea saltelelor

-    Pre-sortare.

-    Cenușă de jos din incinerarea deșeurilor (zgură). TRATAMENTUL BIOLOGIC

-    sistem de compostare BIOFIX.

-sistem de compostare in tunelurilor

-    Linie de compostare WENDELIN - noua generație.

TEHNOLOGIA DE FERMENTARE

-    Deșeuri ecologice de digestie a apelor uzate / BioPV..


\ ; A

l    n~

i <•/$£


<8irou traduceri notariale

JWtgENE

MJWfâMEWr


Sediu socia£

Sediu secundar?

Str ‘Vasife Cotita, Wh 19,    X, parter

Strada ^Episcopiei nr. 13

Sector 2f bucurești

giurgiu, județul giurgiu

Tei 078S.S49.9Z4

e-maiC-c^c^tratfuc^ri^yaliaa, cam


Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original

□copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

Traducător autorizat de    nr. 5879/2001

Profi CARMEN MARIANA ARSENE

A    Traducere din limba engleza

ț" Profilul societății:

Scurt profil;

Denumirea societății

Sutco® RecyclingTechnik GmbH

Sediul social

Britanniahiitte 14, 51469 Bergisch Gladbach / Germania

Forma legala

GmbH(SRL)

Email

info(2!sutco.de

Internet

www.sutco.de

Acționar

100% Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH, Meppen i Germania

Conducere

Domnul Michael Ludden, domnul Norbert Gravei

Numărul de angajați al Sutco

aproximativ 380

înregistrare

HRA 46853, Cologne

TVA: Nr

DE 278082348

4 filiale

100

Sutco® Polska, Katowice / Polonia

Production and Detail Engineering - Distribuție Polonia

100%

Sutco® UK, Surrey / Regatul Unit

100%

Sutco® Iberica, Barcelona / Spania

100%

Sutco Brasil, Santos / Brazilia

ISTORIC

1985

înființarea Sutco® RecyclingTechnik din Bergisch Gladbach / Germania

1991

Fundația producției Sutco® Polska

Compania din Sosnowiec / Polonia

1993

înființarea biroului de inginerie din Cracovia / Polonia

2000

Vânzarea cotei de afaceri către Trienekens AG, ulterior

RWE Umwelt Viersen / Germania

2003

Vânzarea cotei de afaceri pentru Ludden & Mennekes    p,

Entsorgungs-Systeme GmbH, Meppen / Germania    1 1

Glirou traduceri notariale


Sediu soctit£


^î^EJVSE

5KX3V?î(?EM£3Vr


S&    M /, parter

Sector 2, (București <&£ O7SS.649.924

e-umii:c_c_trad-uceti^a fwo.com


Sediu secundat: Strada episcopiei nr. 13 giurgiu, jw&tttfgiurgiu


Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

E-original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □

Traducător autorizat de Ministerul Jusliției cu nr. 5879/2001 Prof.CAJ!MEN MMUAXA ARSENE

L,-"'

Traducere din limba engleza

Sutco

• f:

CONFIRMARE

Prin prezentul document confirmăm că Sutco RecyclingTechnik GmbH, situat în 51469 Bergisch Gladbach, Britanniahutte 14, Germania

- nu este în stare de faliment, lichidare, suspendare a activității, administrare obligatorie sau încheie un acord cu creditorii sau orice alt statut similar care rezultă dintr-o procedură similară prevăzută de dispozițiile legislative și de reglementare ale țării sale de stabilire.

-    nu a fost condamnat de o hotărâre judecătorească cu autoritate de lucru judecat, în conformitate cu dispozițiile legale ale țării de stabilire și care se referă la o infracțiune referitoare la conduita profesională a acestora.

-    nu a comis o încălcare profesională gravă.

- și-a onorat obligațiile privind plata contribuțiilor primare și auxiliare de asigurări sociale pentru angajații sai

- și-a onorat obligațiile privind plata impozitelor și taxelor.

Bergisch Gladbach, 08.08.2018 Semnătura indescifrabila Michael Ludden Proprietar/Director General

v/ l . -

; Jr    <8ihw traduceri notariale

i    Jl$$E3flE

Sediu socfaG

Str. Varik Conta, 5Vr. 19,JL& 1, parter Sector 2, bucurești

078S649.924

tradu£eri@ydfwo- com

Sediu secundat;

Strada Episcopiei nr 13

ȘiurgiU} județul Qittrgiit

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

L-=--■----

Traducător autorizat de Ministerul Justitiei'cunr. 5879/2001

Praf. CARMEN MARIANA ARSENE

\.7

■I


i1RECICLAREA ESTE VALOARE ADĂUGATĂ

Reciclarea pentru o utilizare eficientă


Sutco RiciitfintTtdinfcGmbH Britannfahlltta 14

51469 Ba ijfedi Qlatftac h phont +49 (OJ2ZO2 / 400501


Șarmanta


Vi

Traducere din limba engleza

Sutco

Recyclingtechnik LM Gjoup

Capacitatea de proiectare

Proiectul se desfășoară intr-un departament de proiectare cu un număr de 34 de ingineri de proiectare (20 de ingineri de proiectare care proiectează mașini și echipamente și 14 ingineri de proiectare care se ocupă de proiectele de structură din oțel). început în 2011, acest departament a experimentat o dezvoltare dinamică, introducând o nouă metodă de proiectare a așa-numitelor modele 3D. în plus, un nou software, TECLA și Solid Edge, a fost folosit în locul Iui AutoCad. Calificarea tehnică a proiectanților a fost sporită printr-o pregătire extensivă atât în ceea ce privește aplicarea software-ului, cât și în multe vizite la noi instalații, respectând dezvoltarea permanentă a structurilor și soluțiilor tehnice din proiectarea mașinilor și echipamentelor. Dovada pentru aceasta este o poziție ca lider liga pe piața mașinilor, cum ar fi ciurul cilindric rotativ, separatoare balistice și stații tehnologice de tratare a deșeurilor reziduale. Ne propunem perfecțiunea printr-o modificare permanentă a mașinilor și echipamentelor. Un număr tot mai mare de detalii sunt optimizate pentru o mai bună comoditate în controlul operatorului și o creștere a fiabilității produselor noastre. Toate dispozitivele proiectate de noi îndeplinesc cerințele Parlamentului European specificate în directivele 2006/42 / CE, 2006/95 / CE și 2004 / 10B / CE. Ele sunt identificate de CE (au o declarație de conformitate CE). Departamentul de proiectare funcționează pe baza managementului calității conform PN-EN ISO 9001:200B.

1.    Software:

-    Departamentul de mașini: Tecla, AutoCad, BoCad, SoîidEdge, uneori Inventor

-    Departamentul de structură oțel: Tecla, BoCad, uneori AutoCad

2.    Capacitatea de procesare:

-    Departamentul de mașini: 630 ore/săptămână

Departamentul de structură oțel: 490 ore/săptămână

în total, transferul săptămânal este de 1120 de ore, iar debitul lunar este de 4666 de ore.

Bergisch Gladbach, 2017.

Sutco Recyclingtechnik GmbH

Semnătură indescifrabila

Michael Ludden

Proprietar/Director General

C'


(Birou traduceri notariale


S8$tti.SQcia&


$fc hostie C°#te> 3fc 19> >®K Z parter Sector 2t <Saatresti <Te£ 07&& 649.924

e-inaiC^c^tratfvcen^yaAoacom


Ședțus&wttfan Stfa&Episcoptfinr 13 Qiurgiu, judetuf țfârgiu.


Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu. semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □

engleza □ franceza □

Traducător autorizat de Ministerul Justitieifgu nr. 5879/2001

Prof.CAKMENMAIUANA ARSENE


Traducere din limba engleza

;    t /

Organizația

Sutco RecyclingTechnik GmbH

( Sutco

% 8ECVCUH@T£OiR]K .

mm mawe

Numărul de angajați    2018

Sutco RecyclingTechnik:

Numărul de angajați

2018

Manager de proiect /R&D/H&S etc.

22

Design

17

Supervizor/ QS / Control Prad.

9

Productie/Service

6

Administrare / Vânzări / Aprovizionare

16

Total

70

Sutco Polska:

Numărul de angajați

2018

Producție

175

Design

38

Administrare / Vânzări / Aprovizionare

107

Total

320

Sutco UK, Sutco Iberica, Sutco Brazilia

Numărul de angajați

2018

Total

4

|Total    |    39Î|

Creștere totală de aproximativ 3-5% în fiecare an de recrutare a personalului

Berg. Gladbach,2018


(Birou traduceri notariale

Șafiu scdaQ

Sediu secundar:

Sir    Conta, 5VZ 1$,    1, parter

Strada EpiscQptei nr. 13

Sector 2, fâuatttsti

giurgiu judetufgiurgiu

Tet- 0788.649924

e-maifc    tradti£eri@yafo)a com

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

. . \ yL.....'

Traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 5879/2001 Prof CÂRME# MARIANA ARSENE

i ,

Prezentarea situațiilor financiare

Sutco RecyclingTechnik GmbH


Cifra de afaceri

Declarația de venit


LM Group

inel. Sutco Polska, Sutco UK, Sutco Iberica si Sutco Brasîi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

66,9 Mio. Euro

47,4 Mio. Euro

72,9 Mio. Euro

89,6 Mio. Euro

74,2 Mio.Euro

55,1 Mio. Euro

| 78,9 Mio. Euro~~)


Cifra de afaceri Declarația de venit

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15,7 Mio. Euro

15,5 Mio. Euro

18,1 Mio. Euro

29,9 Mio. Euro

16,5 Mio. Euro

14,7 Mio. Euro

17,2 Mio. Euro

17,3 Mio. Euro

24,6 Mio. Euro

22,7 Mio. Euro

16,9 Mio. Euro

36,5 Mio. Euro

Sutco RecydirjgTechnik GmbH Bergt:Gladbach,Maî 2018

-t—.    -■■-:-

/{ ; (Birou traduceri notariate

•• •/ i}

Ș&fatsociak

Sediu secundar

Str.    Cwita, Nr7i9,    X parter

Strada Episcopiei nr. 13

V

Sector 2> $w&avsti

Qîurgiv, judetid Ș&tipiu

Tri 07SS.64S.S24

e--fftaif:c_c_tratfiic:eri@ya/i{?o.co'în

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului;

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □

franceza □    a

Traducător autorizat de Ministerul justiției cu nr. 5879/2001 jProf. CARMEN MARIANA ARSENE

Traducere din limba engleza


Sutco

RecyclingTechnik GmbH

V

DECLARAȚIE CE

Noi, Sutco RecyclingTechnik GmbH, Britanniahutte 14, 51469 Bergisch Gladbach, Germania, confirm următoarele informații.

Echipamentul nostru este marcat CE în conformitate cu directivele UE care respectă, de asemenea, cerințele specificate în documentele noastre.

Bergisch Gladbach, 25 iulie 2018

Semnătură indescifrabila Michael Ludden

Proprietar si Director General

I M.

;\ i.V"

> V'

traduceri notariale


$&fiu&cfe£    Sediu secmtdar:

Str, rțfasik Conta, 9fc 19,JLfo JG parter    Strada Episcopiei nr. Î3

Sector 2, Qfacutâtfi    QiMpiUjjude&dQwf^

<&£ 078&649.924

e~maif:c_c_traduceri@yafi(io. com

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

îl

Ș

i \ i

Al--

Traducător autorizat de Ministerul JtistitîCi cu nr. 5879/2001 Prof. CARMIN MARIANA ARSENE

Oldenburgische Landesbank AG


j;. •• •

V

PERSOANELOR INTERESATE,


Jurgen Kohling Sucursala Lkrgcn Neue StraSe4 - S 49008 Uagen


Tel. 0591 9139-139

Fsx:0591 9139-124 juargenJEohling@oBu(e


13, Februarie 2018


Sutco Rccycllng Technik GmbH

Britanniahutte 14, 51469 Bergisch Gladbach, Germania

Stimate Domn/Stimati Domni,

Am fost rugați de către compania mai sus menționata să emitem o declarație cu privire la valoarea lor de credit și îndeplinim cu bunăvoință dorințele acesteia.

Sutco Recycling Technik GmbH este o corporație înființată și valabilă în mod legai în temeiul legilor Republicii Federale Germania. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului din Koln sub nr. HRB 46853.

Am întreținut relații bune de afaceri timp de mai mulți ani. Compania este condusă Intr-un mod obișnuit. Nimic în detrimentul nostru nu a ajuns la cunoștințele noastre cu privire la reputația și situația personală.

Simțim că subiectul ar intra doar în astfel de angajamente care ar putea fi îndeplinite. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună cu această companie în viitor.

Cu stima,

Oldenburgische Landesbank AG Semnătură indescifrabila (Fischer)

Semnătură indescifrabila (Kohling).


Cto Bank wraitotel

M ert Dritt*


Rahmn de; Goi dl* VowtKtara


tfutenen    Mtn 1Ur    rfir

Ihror porawsnbenjgeoen Miei) ful Sinod» dor ‘WSrtujr©


013982


Walander dwAuieicJitsrales; Ralner Scforaiz Vorsland; Patitf Tessmann, Vorsitzender Karin Katerbau Niger KoanEg Sfe cler Gasetechaft Oldenhurg 1WdbJ RegiîtergerfcbL OJdenbtrg lOCdb) >H-Hummen HRB 3003/    (Birou traduceri notariale

Sediu socutâ

Sediu secundar:

Str Vasik Cc/tta, flfc 19,J9fo î, parter

Stradă episcopiei nr 13

■ j ;■

SectQrZ, bucurești

giurgiu, jtufetuf giurgiu

C788.649.924

e-mcttâ c_c_lradiiceri@ytifuxr corn

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

Traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 5879/2001 Prof.CARMENMARIANA ARSENE

(Birou traduceri notariate

Sediu sociafc

Se&u secMufitr

Stt, Vastfe Conta,    19, JcP, 1, parter

Strada Episcopiei nr 13

Sectar 2t București

Qiwgutj județul giurgiu.

Jfâ&EWE

Tei 07S8.64M24

V/

e-rttaib <_ c_ traduc£ri@yafioo, corn

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

Traducător autorizat de Ministrul Jtistiti^i cu nr. 5879f2001 Praf.CARMENMAR1 ANA ARSENE

DIE VERSICHERUNGțt.

\\Ft+VVersicherunq-65181 Wiesbaden


Firma

LM Holding GmbH & Co. KG Essener Str. 13 49716 Meppen


R+V Allgemelne Versicherung AG Raiffeisenplatz 1 65189 Wiesbaden www.ruv.de

Ihr Ansprechpartnar:

Herr

Eduard Friess

Abteilung Technische Verslcherungen Telefon:    0611 533-5096

Telefax:    0611 533-775096

Eduard.Friess@ruv.de

Wiesbaden, 17 ianuarie 2018

Traducere din limba engleza

Montageverslcherung (Jahresumsatzvertrag) Nr. 301 82 981586875 Confirmare 2015

Prin prezenta confirmăm că toate lucrările efectuate de către

-    LM Holding GmbH & Co. KG,

-    Ludden & Mennekes Entsorgungssysteme GmbH, Essener Str. 13 (HOntel), 49716 Meppen;

-    Sutco Recyclingtechnik GmbH, BrltanniahOtte 14, 51469 Bergisch Gladbacb;

-    Sutco Polska, Katowice, Polonia;

-    Sutco UK Itd., Purley, Surrey, GroGbritanien;

-    Sutco Iberica, Barcelona, Spania;

-    Uno Tech GmbH, Essenerstr. 13, 49716 Meppen

sunt' acoperite de polița menționată mai sus pe perioada de construcție sau după cum s-a convenit Tn conformitate cu cerințele.

Această poliță asigură daune materiale în limitele definite de termenii și condițiile acestei societăți de asigurare:

Perioada de asigurare: 10.06.99 —01.01.19

Sume asigurate: fiecare funcționează până 10 Mio. €

Deductibile:    5.000,- €

Incluse:    riscul de ordine

Neasigurate:    structurile existente, proprietățile înconjurătoare, echipamentele și mașinile, riscul producătorului

Confirmarea este valabilă până la primirea poliței de asigurare sau a unei avize, cu condiția ca prima, inclusiv taxa de asigurare, să fie plătită fără întârziere.

Cu stima,

R+V Allgemeine Versicherung AG

Semnătură indescifrabila    Semnătură indescifrabila

Dr. Edgar Martin    Julia MerkelVolksbanken Ralffeisen bariker^


v <Sirou traduceri notariate

Sedau socitd

Sediu secundar.

Sfa Vasife Cotita,    lfyJLfc 1, parter

Strada Episcopiei nr. 13

Sector 2, (București

Qiutftiu, juddtuf giurgiu

Vt£ 0788,649.924

c-maif:c_c_trabfuccri@yiifîoot cont

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

Traducător autorizat de Ministeruljuștitiei cunr, 5879/2001 Prof.CAKMENMA'R'iANA ARSENE

b

Traducere din limba engleza

î\


«Logo»Industrie- und Handelskammer zu Koln

[Camera de Comerț și Industrie, Cologne]

IHK Koln, 50606 Koln

Ref, Dvs./mesaj ul dvs.

Sutco RecyclingTechnik GmbH

Our ref. / Contact

Britanniahutte 14

stgi Heike Stell berg

5W Bergisch GJatfbach

E-mail

heikcstell berg@Loeln.ihk.de

Telefon 1 Fax

+492211640-7241 (0)2211640-729

Date

16 ianuarie 2017.

Certificat

pentru depunere Ia societăți si autoritati

Prin prezenta, confirmăm că societatea

Sutco RecyclingTechnik GmbH, Brltanniahutte 14, 51469 Bergisch Gladbacheste înregistrat corespunzător la noi ca membru.

Aceasta este o societate cu răspundere limitată care a fost înregistrată în registrul comerțului la instanța locală din Cologne, nr. HRB 46853 din 27 noiembrie 1996.

Directori generali: Norbert Gravei, Michael Ludden

Obiectul societății: Gestionarea unei participări ca partener cu responsabilitate personală în unul sau mai multe parteneriate comerciale, al căror obiect este distribuirea de mașini și dispozitive, în special mașini și dispozitive care sunt necesare pentru tehnologia de mediu.

Industrie- und Handelskammer zu Koln [Camera de Comerț și Industrie, Cologne] o.b.

«Semnătură »

Heike Stellberg

«Stampila: Industrie- und Handelskammer zu Koln»

Departamentul Central de servicii

\ ■

-.1

V

■ \ b,

Industrie- und HandeJskammer zu Koln [Chamber of Industry and Commerce, Cologne]    A /

Adresa poștala: 606OS K6ln e Adresa vizitatori; Unter fîachsenhausen 10-26, 60667 Kotrc i Internet wwJhk-koeIn.de

Telefon; +49 <0)221 16400 I Fax +49 (0)221 1640-129    "

(Birou traduceri notariate

JM&EME

MjWgWMENr

Sediu. soci&fc    Sediu secundar.

Str. Vasib Conte}    lt parter    strada ‘Episcopiei nr, 13

Sector 2, Qucuresti    Șiurtfîu, ju&țut Ștwgfa

<&[' O7SS. 649.924

e-tnaid c_c_j,raducen@yafwo. corn

,    Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba

romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □

engleza □ franceza □

Traducător autorizat de Ministerul fustititi cu nr. 5879/2001

H1—-

Prof.CARMLN MARIANA ARSENE

IM GROUP

TYaducere din limba engleza


v Salubritate si Dezapezire S3

\D-lui fNitu; Mihai Sșțfeș Vrtan nr 154-158 București


10.08*2013


Proiect:

Unsere Angebots-Nr


Contact Sutco

Mame: Ștefan Miniue Tel.:    +49 (0)5932-7215-25

Fax:    +49 (0)5932-7215-30

E-Mail: ștefan,minius@sutco.de


Instalație de sortare MSW Sector 3 București A-07651A1


Stimate dle. Nitu,

Vă mulțumim pentru solicitarea de informații. Anexat veți găsi oferta noastră despre stația de sortare MSW din București.


Gruppe    Benennung

Gesamtpreis

1

Sistem de transport

956.540 €

2

Deschizător pungi Producător;

BRT

139.060 €

Tip:

30 t/h

3

Cabina de presortare

Dimensiuni

Lățime

Lungime înălțime camera

4500 mm

14000 mm

2700 mm

146.600 £

Standard ISO

- cadru de oțel construit din tablă de oțel de 4 mm

Zidul și pardoseala exterioară a acoperișului sunt realizate din izolație din tablă profilate zincată acoperită Acoperiș 80 mm; perete 60mm; podea 80mm


Sutco RecycingTechnik GmbH

HRB 46653 K61n

BenkverMndungen;

Brflarruahurte 14

Lbnsalzsfeuer Jdent+Jr.:

51469 Sefgiseh Gtedbach

Tel, +49(0)220212005-01

□E27fiM234B

OCdenbu/QiKha Landesbank

I3AN; DE88 2602 0050 6665 0266 00

Fw +49fty22G2l2QQ5-7(} Fnfo@suioo.de

WVVWsutco.de

GesztiaftatOtrer:

MichaeJ Ludden

Norbert Gravei

DIC: OLBODEH2


Saolancter Consuma/ Bank ISANl DE4G 500333008999103540 BIG: SCFBOE33


IM GROUP

• A ••

pruppe    Benennung    Geaamtprete

; 20    Opțiune    353.950 €

Compusa din:

-    1x separator optic

producător:    Tomra

Tip:    Autosort [NIR] [S 2500]

-    banda da accelerație șl hota de expansiune

-    Sistem electric de control, Inginerie, Instalare, Transport de marfă

-    sistem de centură

Preț sumă forfetară    5.542.670 €

Tarifarea    plus TVA valid legal

Fixarea prețului    Această ofertă este valabilă maxim patru săptămâni. După această

perioadă, trebuie sâ ne rezervam dreptul de a adapta prețul.

Excluderea daunelor rezultate

Indiferent care ar fi motivul legal, suntem răspunzători doar pentru daunele provocate de elementul de livrare, însă nu pentru daune indirecte și/sau consecvente, în special pentru daunele cauzate de pierderea producției și pierderea câștigului.

Garanție

Garantam pentru intervalul de livrare pentru o perioadă de 36 de luni sau maxim 12.000 ore de funcționare în baza condițiilor de livrare VOMA, începând de la data livrării.

Sunt excluse toate piesele de uzură și de rupere.

Locui îndeplinirii pentru livrările Tn afara Germaniei este Bergîsch Gladbach

Componentele sub-furnizorilor sunt garantate de suMurnizoru! corespunzător

Timpul de livrare

8 luni de la semnarea contractului

Plata

urmează să fie convenita mai târziu

Termenii generali de livrare pentru mașini și instalații se aplică Tn plus față de termenii menționați mai sus. Sub rezerva unor modificări tehnice.

Sperăm că oferta noastră este de interes și ne-ar face plăcere să discutăm această propunere mai detaliat, personal. Pentru orice întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Cu stima,

Sutco ecycilngTechnlk GmbH

■<l N-

(Birou traduceri notariale

Sediu soaafc

Sediu secundar,

Str. tarife    %r, 19, jttfr tf parter

Stmda Episcopiei «r. 13

Sector 2} (București

giurgiu, județulgiurgiu

<TeC 07SS.649.924

e-maif:c_c_tra((iieefi^yafioo,com

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

Traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 5879/2001 Prof.CAKMEN MARIANAARSENE

N.Trad. Traducerea nu urmeaza a fi legalizata

•! •: ■ '< A

iKW

uw

iuA aV'
Unele referințe

9


1.    Tratarea deșeurilor mecanico-biologice (MBT)................;..........3

plus tratarea deșeurilor solide municipale (MSW)

2.    MRF (Unitati de reciclare a materialelor)....................................11

Instalații de sortare pentru substanțe uscate valoroase din deșeuri menajere

3.    Deșeuri de ambalaje ("sac galben")..............................................15

Instalații de sortare pentru deșeuri de ambalaje, tratarea plasticului

4.    Combustibilul derivat din deșeuri (RDF)................................21

Instalații de tratare a combustibilului derivat din deșeuri (SRF/RDF)

5.    Deșeuri industriale și comerciale (C+l),

reziduuri de clădiri mixte, deșeuri voluminoase...............................27

1    I

Instalații de tratare a deșeurilor comerciale și industriale, reziduuri mixte pentru clădiri, deșeuri voluminoase

6.    Tratarea deșeurilor de hârtie................................................................31

1

Jnstalatîi de sortare pentru deșeuri de hârtie si carton

7.    Deșeuri menajere SRF / RDF înainte de tratarea termica.........34

Unitati de pre-sortare înainte de tratarea termică

8.    Zgură și cenușă de la incinerare.................................................,37

Tratarea cenusei de jos

9.    Instalații de compostare....................................................................41

10.    Instalații de fermentare.....................................................................47

11.    Instalații de tratare a lemnului............................................................49

12.    Echipamente de transport..................................................................51

Sul

RECYCLIMG

Locația

Instalația

Capacitate instalație

Modernizare

Client


Brzesâ Kujawski, Poonia

Tratarea deșeurilor mecanice ale MSW 60,000 Mg/â mixt MSW 5,000 - 6,000 Mg/a deșeuri pre-sortate 2018

Przedsișbiorstwo Gospodarki Odpadami, Kielce, Polonia


Stația de sortare a deșeurilor municipale Kharkîv, Ucraina


Locația

Instalația


Capacitate instalație

Modernizare

Client


Kharkîv, Ucraina

Achiziționarea de construcții pe deșeuri solide municipale, instalație de tratare, inclusiv sistemul de colectare a gazelor de ardere și producerea de energie electrică

80,000 Mg/a MSW 40,000 Mg/a deșeuri pre-sortate 2018

Utility Company “Kharkîv Municipal Company for Waste Management”, Kharkîv, Ucraina


Stația de sortare a deșeurilor municipale Bydgoszcz, Polonia


Locația

Instalația

Capacitate instalație

Modernizare

Client


Bydgoszcz, Polonia

Tratarea deșeurilor solide municipale 20 Mg/h deșeuri pre-sortate 2018

ProNatura Sp. z o.o., Bydgoszcz, Polonia


Stația de sortare a deșeurilor municipale Stavanger, Norvegia


Locația

Instalația

Capacitate instalație


Punerea in funcțiune Client


Stavanger, Norvegia

Tratarea deșeurilor solide municipale pentru primirea materialelor reciclabile

40 Mg/h MSW 14 Mg/h Hârtie

2018 /


IVAR, Stavanger, Norvegia
Locație

Instalație

Capacitate instalație

Punerea in funcțiune Client


Promnik near Kielce, Polonia Tratarea deșeurilor solide municipale Sistem de compostare Biofix Instalație de sortare: 29 Mg/h, 100,000 Mg/a Instalație de compostare: 25,000 Mg/a 2016

Przedsîebiorstwo Gospodarkî Odpadami Kielce, Polonia


Centrul de gestionare a deșeurilor Tychy, Polonia


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Tychy, Polonia

Tratarea deșeurilor solide municipale Instalație de sortare: 22 Mg/h, 78.000 Mg/a 2014

Master-Waste and Energia Sp. z o.o.

Tychy, Polonia


Centrul de gestionare a deșeurilor Tczew, Polonia


Locație

Instalație

Capacitate instalație

Punerea in funcțiune Client


Tczew, Polonia

Tratarea deșeurilor menajere Sistem de compostare Biofix Instalație de sortare: 75,000 Mg/a Instalație de compostare: 35,000 Mg/a 2013

Zaklad Utylizacji Odpadow Stalych Sp. z o.o. in Tczew, Polonia


Centrul de gestionare a deșeurilor Ostroda, Polonia


Locație

Instalație

Capacitate instalație

Punerea in funcțiune Client


Rudno near Ostroda, Polonia

Tratarea deșeurilor menajere

Sistem de compostare Biodegma instalație de sortare: 65,000 Mg/a Instalație de compostare: 27,000 Mg/a 2013

Zakted Odpadâw Komunalnych Rudno Sp. z o.o. in Rudno near Ostroda, Poldcfi£r ~msw Cracovia, Polonia

Locație

Instalație

Capacitate instalație

Punerea in funcțiune

Modernization

Client


Cracovia, Polonia

Tratarea deșeurilor mecanice ale MSW 55,000 Mg/a 9,000 Mg/a sticla 2013 2018

Miejskie Przedsișbiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. in Cracovia, Polonia


Centrul de gestionare a deșeurilor Elblag, Polonia


Locație

Instalație


Capacitate instalație

Punerea in funcțiune Client


Elblag, Polonia Tratarea deșeurilor menajere Sistem de compostare Biodegma Instalație de sortare: 75,000 Mg/a Instalație de compostare: 28,000 Mg/a 2012

Zaktad Utyiizacji Odpadow Sp. z o.o. in Elblqg, Polonia


MSW Bielsko-Biala, Polonia


Locație

Bielskio-Biata, Polonia

Instalație

Tratarea deșeurilor mecanice ale

MSWCapacitate instalație

75,000 Mg/a

Punerea in funcțiune

2012

Client

Zaktad Gospodăriri Odpadami S.A, Bielsko-Biafa, Polonia

Centrul de gestionare a deșeurilor Rudno, Polonia

Locație

Rudno, Polonia

Instalație

Tratarea deșeurilor menajere

Capacitate

Instalație de sortare: 60,000

Mg/ Instalație de compostare: 27,000 Mg/

Punerea in funcțiune

2012

Client

Komunalnych Rudno, Polonia
Locație

Instalație

Capacitate

Punerea in funcțiune Client


MSW Bialystok, Polonia


Locație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Sosnowiec, Polonia

Tratarea deșeurilor menajere Instalație de sortare: 70.000 Mg/a Instalație de compostare: 13.000 Mg/ 2012

Skladowania Odpadow, Sosnowiec, Polonia


Studzianki near Bialystok, Polonia Instalație Tratarea deșeurilor mecanice ale MSW 100.,000 Mg/a

2011

P.P.U.H. Czyscioch Sp. z o.o. in Bialystok, Polonia


Centrul de gestionare a deșeurilor Elk, Polonia


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


MSW Warsaw, Polonia


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Siediiska near Elk, Polonia Tratarea deșeurilor menajere Sistem de compostare Biofix instalație de sortare: 35,000 Mg/a Instalație de compostare; 21,000 Mg/a 24,5 Mg/h

2010

Przedsișbiorstwo Gospodăriți Odpadami "EKO-Mazury" Sp. z o.o. in Siediiska near Elk, Polonia


Warsaw, Polonia

Tratarea deșeurilor mecanice ale MSW 225,000 Mg/a (per 3 schimburi)


2010


Byâ-Wojciech Byâkiniewicz in Warszawa, / Polonia
Centrul de gestionare a deșeurilor Radom, Polonia

Locație

Instalație

Capacitate

Punerea in funcțiune

Modernizare

Client


Radom, Polonia

Tratarea deșeurilor menajere Sistem Biofix

Instalație de sortare: 210,000 Mg/a Instalație de compostare: 42,000 Mg/a 2008

2019

PPUH RAdkom Sp. z o.o. in Radom, Polonia

Centrul de gestionare a deșeurilor Kalisz, Polonia

Locație

Instalație

Capacitate Punerea in funcțiune Client


Orii Staw near Kalisz,

Polonia

Tratarea deșeurilor menajere Sistem Biofix

Instalație de compostare: 32,000 Mg/a 2006

Zwiqzek Komunalny Gmin "Cczyste Miasto, Czysta Gmina'’ in Kalisz, Polonia

Centrul de gestionare a deșeurilor Gro&efehn, Germania

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Groliefehn, Lower Saxony, Germania Deșeuri menajere, industriale si voluminoase 30 Mg/h

2005

Heilit Umwefttechnik, Dusseldorf, Germania

aez Erbsnschwang, Germania

Locație

Erbenschwang, Bavaria, Germania

Instalație

Tratarea mecanică a deșeurilor reziduale Sistem Biofix

Capacitate instalație

40,000 Mg/a

Punerea in funcțiune

2005

Client

Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungs-Gesellschaft mbH,    4

Schongau, GermaniaMSW Gac, Polonia

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Ga6, Polonia

Tratarea deșeurilor mecanice ale MSW 60,000 Mg/a 2003, 2010 si 2015

Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. zo.o in Gac, Polonia


Instalația de tratare mecanică-biologică a deșeurilor Neuss, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Neuss, North Rhine-Westphalia, Germania MBT

206,000 Mg/a Iulie 2001

EGN, Grevenbroich, Germania


Centrul de gestionare a deșeurilor Singhofen,

Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Singhofen, Rhineland-Palatinate, Germania Tratarea mecanică și biologică a deșeurilor

45 Mg/h 2000

Rhein-Lahn-Kreis Abfallwirtschaft,

Bad Ems, Germania


Centrul de gestionare a deșeurilor Bassum, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Bassum, Lower Saxony, Germania Tratarea mecanica si biologică a deșeurilor

60,000 Mg/a 1997

Sotec, SaarbrUcken, Germania
Centrul de gestionare a deșeurilor Diiren, Germania

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


DUren-Horm, North Rhine-Westphalia, Germania

Tratarea mecanică și biologică a deșeurilor

180,000 Mg/a

1995

Durener Deponiegesellschaft (DDG),

Diiren, Germania

Centrul de gestionare a deșeurilor Contarina, Italia

Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Spresiano (TV), Italia

Tratarea deșeurilor biologice, precum și deșeuri le biologice și deșeurile verzi Sistem de compostare Wendelin si Trimalin

52,200 Mg/a 2000

Lurgi Entsorgung GmbH, Ratingen,

Germania


mrf Southwark, London, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Southwark,London, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice

25 Mg/h 2012

Veolia Ltd, Regatul Unit


mrf Swaniey, Regatul Unit

Locație    Swaniey, Regatul Unit Instalație

Tratarea deșeurilor mecanice

Capacitate instalație    15 Mg/h

Punerea in funcțiune    2011

Client    Ideal Waste, Regatul Unit


MRF West-Berkshire, Regatul Unit


Locație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Berkshire, Regatul Unit Instalație Tratarea deșeurilor mecanice

15 Mg/h 2011

Veoiia Ltd, Regatul Unit


mrf Mansfieid, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Mansfieid, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice

25 Mg/h 2009

Veolia Ltd, Regatul Unit


mrf Newcastie, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Newcastie, Regatul Unit Tratarea deșeurilor

15 Mg/h 2009

Sita UK Ltd, Regatul Unit


mecanicemrf Rainham, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Rainham, Regatul Unit

moderinzare, adăugata tratarea sticlei

22 Mg/h

2009

Veolia Ltd., Regatul Unit


mrf Brighton, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Brighton, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice

15 Mg/h 2008

Veolia Ltd, Regatul Unit


mrf Caythorpe, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Caythorpe, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice

15 Mg/h 2008.

MID UK, Regatul Unit


mrf Reading, Regatul Unit

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Reading, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice 15 Mg/h

2008

AECOM/RE3, Regatul Unit


Autoclave Rotherham, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea în funcțiune Client


Rotherham, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice

80.000 Mg/a 2008

Sterecycle, Regatul Unit
mrf Alton, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Alton, Regatul Unit

Tratarea deșeurilor mecanice

24 Mg/h 2004

Veolia Ltd, Regatul Unit


MRF Greenwich, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Greenwich, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice

50,000 Mg/a 2004

Veolia Ltd, Regatul Unit


mrf Grundon, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Grundon, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice

14 Mg/h 2003

Grundon Waste Management, Regatul Unit


mrf Rainham, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Rainham, Regatul Unit Tratarea deșeurilor mecanice

50,000 Mg/a 2001

Veolia Ltd, Brentwood, Regatul UnitInstalație de sortare automata Motala, Suedia

Locație    Motala, Suedia

Instalație    Instalație de sortare

Capacitate instalație    20 Mg/h

Punerea in funcțiune    2019

Client    Plastkretsen, Suedia


Instalație de tratare pentru plastics from refrigerators Lunen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Liinen, North Rhine Westphalia, Germania Statie de tratare a materialelor plastice din frigidere

’ 3t/h 2018

RePlano GmbH, Liinen, Germania


LWP-Sortieranlage Swisttal, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Swisttal, North Rhine Westphalia, Germania Instalație de sortare LWP 21 Mg/h

2018

Hundgen Entsorgungs GmbH & Co. KG, Swisttal, Germania


Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă Gernsheim, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Gernsheim, Hessen, Germania Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

21 Mg/h 2018

Meilo, Gernsheim, Germania


Instalație de sortare automata, Singapore


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea în funcțiune Client

Singapore Instalație de sortare 10 Mg/h 2014

Colex, Singapore


C-Instalație de sortare automata Iserlohn, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Iserlohn, North Rhine-Westphalia, Germania Instalație de sortare 18 Mg/h 2014

Lobbe, Iserlohn, Germania


Instalație de sortare automata Bochum, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Bochum, North Rhine-Westphalia, Germania Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

12 Mg/h 2010

Remondis, Lunen, Germania


Instalație de sortare automata Oppin, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Oppin, Lower Saxony, Germania Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

15 Mg/h 2008

TOnsmeîer Dienstleistung, Oppin, Germania


Instalație de sortare automata Soltau, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Soltau, Lower Saxony, Germania Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

8 Mg/h 2007

Abfallbeseitigung H.Cohrs, Soltau, Germania


Instalație de sortare automata Wurzburg, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Wurzburg, Bavaria, Germania Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

7 Mg/h 2007

Wurzburger Recycling GmbH, Germania
Instalație de sortare automata Karditea, Grecia


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea în funcțiune Client


Karditsa, Greece

instalație de sortare pentru deșeuri amestecate

5 Mg/h

2005

HE.R.R.Co., Kifissia, Grecia


Modificare Instalație de sortare Herne, Germania


Locație

instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Herne, North Rhîne-Westphalia, Germania Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

12 Mg/h 2005

Veolia, Herne, Germania


Modificare Instalație de sortare automata Breinermoor, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Breinermoor, Lower Saxony, Germania instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

9 Mg/h

2005

GMA, Wangerland, Gemnania


Modificare Instalație de sortare automata Essen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Essen, North Rhine-Westphalia, Germania Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

7 Mg/h 2001

Remondis Liinen, Germania


Modificare Instalație de sortare Detmold, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Detmold, North Rhine-Westphalia, Germania Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

8 Mg/h 2006


DST-Wertstoffsortierung & Recycling Detmold, Germania
Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Troisdorf, North Rhine-Westphalia,

Germania

instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă 8 Mg/h 2002

Remondis, LOnen, Germania


Instalație de sortare automata Cologne-Rodenkirchen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Cologne-Rodenkirchen, North Rhine-Westphalia, Germania

Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă 4 Mg/h 2001

Remondis, Lunen, Germania


Instalație de sortare Backnang, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Backnang, Baden-Wuerttemberg,

Germania

Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă 3 Mg/h 1999

Veolia GmbH & Co., Filderstadt, Germania


Instalație de sortare Speyerdorf, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Speyerdorf, Baden-Wuerttemberg,

Germania

Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă 3 Mg/h 1999

Veolia GmbH & Co., Filderstadt,

Germania

Instalație de sortare Achern, Germania

Locație    Achern, Baden-Wuerttemberg, Germania

Instalație    Instalație de sortare pentru ambalaje cu greutate redusă

Capacitate instalație    4 Mg/h

Punerea in funcțiune    1998

Client    Mittelbadisctie Entsorgungs- und

Recyclingbetriebe mbH, Bietigheim,

Germania

țv

fes® A"?

L/

Instalație de pre-tratare, Huli, Regatul Unit


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Huli, Regatul Unit

Tratarea mecanică a RDF, sortarea impurităților

278,000 Mg/a 2017

M+W Group, Regatul Unit


Instalație de tratare a deșeurilor comerciale Rugby, Regatul Unit


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Rugby, Regatul Unit

Instalație de tratarea deșeurilor comerciale pentru producerea de SRF

55 Mg/h deșeuri comerciale 2015

Sita UK, Regatul Unit


Instalație de tratare a deșeurilor comerciale Birmingham, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Birmingham, Regatul Unit

Instalație de tratarea deșeurilor comerciale pentru producerea de SRF

24 Mg/h deșeuri industriale 2013

Sita UK, Regatul Unit


Instalație de sortare pentru deșeuri comerciale și deșeuri de construcții și demolări Helsinki, Finlanda


Locație

Instalație


Capacitate instalație


Punerea in funcțiune Client


Helsinki, Finlanda

Instalație de sortare pentru deșeuri comerciale și deșeuri de construcție și demolări care produc RDF

25 Mg/h deșeuri industriale 30 Mg/h deșeuri de construcții demolări

2010

Lassila Tikanoja, Finlanda
■'V"Instalație de tratare a deșeurilor comerciale Northampton, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Northampton, Regatul Unit Producerea deRDF/SRF

25 Mg/h 2009

HW Martin, Regatul Unit


Instalație de tratare pentru RDF Meschede, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Meschede, North Rhine-Westphalia, Germania

Producerea de RDF/SRF 30 Mg/h 2005

Remondis, Lunen, Germania


Instalatiede tratare pentru RDF Neuss, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Neuss, North Rhine-Westphalia, Germania Producerea de RDF/SRF

30 Mg/h 2005

EGN, Grevenbroich, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Bochum, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Bochum, North Rhine-Westphalia, Germania Producerea de RDF/SRF

30 Mg/h 2005

Weber, Bochum, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Kerpen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Kerpen, North Rhine-Westphalia, Germania Producerea de RDF/SRF

20 Mg/h 2005

Schfinmackers, Kerpen, Germania /


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Kamp Lintfort, North Rhine-Westphalia, Germania Producerea de RDF/SRF

20 Mg/h 2005

KWA, Kreis Wesel, Kamp Lintfort, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Meppen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Meppen, Lower Saxony, Germania Producerea deRDF/SRF

30 Mg/h 2006

Augustin Stădtereinigung, Meppen, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Florsheim, Germania


Locație

Germania Instalație Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Florsheim, Hesse,

Producerea de RDF/SRF 13 Mg/h

2006

Remondis GmbH, Liinen, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Koln, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Kdln, North Rhine-Westphaiia, Germania

Producerea de RDF/SRF 20 Mg/h 2006

GVG GmbH, K6fn, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Wels, Austria

Locație

Wels, Austria

Instalație

Producerea de RDF/SRF

Capacitate instalație

18 Mg/h

Punerea in funcțiune

2006

Client

Energie AG Wels, AustriaLocație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Ihlenberg, Mecklenburg-Western Pomerania, Germania

Producerea de RDF/SRF 25 Mg/h

2006

RABA Ihlbenberg, Selmsdorf, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Halle Lochau, Germania

Locație    Lochau, Lower Saxony, Germania

Instalație    Producerea de RDF/SRF

Capacitate instalație    20 Mg/h

Punerea in funcțiune    2006

Client    Fehr Umwelt, Dollnitz, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Ennigerloh, Germania


Locație

Germania

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Ennigerloh, North Rhine-Westphalia,


Producerea de RDF/SRF 24 Mg/h 2006

EKOWEST, Ennigerloh, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Wiefefs, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Wiefels, Lower Saxony, Germania Producerea de RDF/SRF

20 Mg/h 2004

GMA, Wangerland, Germania
Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client

2002 fire damage: Capacitate instalație Punerea in funcțiune


Delitzsch, Saxony, Germania Producerea de RDF/SRF

50,000 Mg/a 2000

Kreiswerke Delitzsch, Delitzsch, Germania Instalare nouă si extensie Instalație

60,000 Mg/a 2002


Instalație de tratare pentru RDF Akea, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Erftstadt, North Rhine-Westphalia, Germania

Producerea de RDF/SRF

45,000 Mg/a (operare intr-un schimb)

1998

Remondis, Lunen, Germania


Producerea daPellets as RDF Krefeld, Germania

Locație    Krefeld, North Rhine-Westphalia,

Germania

Instalație    Producerea de pelete ca RDF

Capacitate instalație    13,000 Mg/a (operare intr-un schimb) Punerea

in funcțiune    1995

Client    Remondis, Liinen, Germania


Instalație de tratare pentru RDF Winschoten, Olanda


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Winschoten, Olanda Producerea de RDF/SRF

15 Mg/h 2002

AIBra Winschoten bv, Winschoten, Olanda


/

L.-''
Instalație de tratare a deșeurilor comerciale Birmingham, Regatul Unit


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Birmingham, Regatul Unit

Instalație de tratare comerciala pentru producerea de SRF

24 Mg/h deșeuri industriale 2013

Sita UK, Regatul Unit


Instalație de sortare Baku, Azerbaijan


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Baku, Azerbaijan Instalație de sortare pentru MSW

80,000 Mg/a 2012

Adelmann, Karlstadt, Germania


Instalație de sortare Ah rentai, Austria


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Ahrental, Austria

Instalație de sortare pentru deșeuri industriale, casnice și voluminoase

40 Mg/h 2010

Arge Ahrental Frfischl Alpine, Austria


Instalație de sortare Helsinki, Finlanda


Locație

instalație


Capacitate instalație


Punerea in funcțiune Client


Helsinki, Finlanda

Instalație de sortare pentru reziduuri deșeuri industriale si deșeuri demolări de construcții

25 Mg/h deșeuri industriale 30 Mg/h deșeuri construcție demolare

2010

Lassila Tikanoja, FinlandaInstalație de tratare a deșeurilor comerciale Northampton, Regatul Unit


Locație    Northampton, Regatul Unit

Instalație    Producerea de RDF/SRF

Capacitate instalație    25 Mg/h

Punerea in funcțiune    2009

Client    HW Martin, Regatul Unit

Instalație de sortare Luton, Regatul Unit


Locație    Luton, Regatul Unit

Instalație    instalație de sortare reziduuri deșeuri industriale

Capacitate instalație    30 Mg/h

Punerea in funcțiune    2008

Client    Cawley, Regatul Unit


Instalație de sortare Ennigerloh, Germania


Locație

instalație

Capacitate instalație

Punerea in funcțiune Client


Ennigerloh, North Rhine-Westphalia,

Germania

instalație de sortare pentru deșeurile industriale și deșeurile menajere 26 Mg/h deșeuri menajere 26 Mg/h deșeuri menajere 2008

AWG, Warendorf


Instalație de sortare Bitburg, Germania


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Bitburg, Rhineland Palatinate, Germania

Instalație de sortare pentru deșeuri de construcție, deșeuri industriale și deșeuri voluminoase

15 Mg/h 2006

BRG Umweltpark Bitburg, Germania


Instalație de sortare GVG, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Cologne, North Rhine-Westphalia,

Germania

Instalație de sortare pentru deșeurile industriale 40 Mg/h 2006

GVG KOln, Germania    ■(:    ■/ki

țU-    ...


/•


bma Gernsheim, Germania

Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Gernsheim, Bavaria, Germania

Instalație de sortare pentru deșeuri de construcție, deșeuri industriale si deșeuri

, I    1    T    «

voluminoase

90,000 Mg/a 1996

Waibel KG, Gernsheim, Germania

Instalație de sortare BâV, Germania

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Cologne Rath-Heumar,

Norfh Rhine-Westphalia, Germania

Instalație de sortare pentru deșeuri de construcție,

deșeuri industriale și deșeuri voluminoase

45 Mg/h 1994

Remondis, Viersen, Germania

Instalație de tratare a deșeurilor din construcții Neandertal, Germania

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Mettmann, North Rhine-Westphalia,

Germania

Instalație de sortare pentru deseurile din construcții 45 Mg/h 1994

R+R Rohstoffruckgewinnung und

Recycltng GmbH, Mettmann, Germania


■O:Instalație de sortare a hârtiei Dachau, Germania

Locație    Dachau, Bavaria, Germania

instalație    Instalație de sortare pentru hârtie

Capacitate instalație    24 Mg/h doua linii

Client    ASO, Dachau, Germania


Instalație de sortare a hârtiei Zornedîng, Germania


Locație

instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Zorneding, Bavaria, Germania

Instalație de sortare pentru hârtia din gospodării

12 Mg/h 2007

Ammer, Zorneding, Germania


Instalație de sortare a hârtiei Schwedt, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Schwedt, Brandenburg, Germania

Instalație de sortare pentru hârtia din gospodării

20 Mg/h 2004

MAD, Munich, Germania


Instalație automata de sortare a hârtiei Sheffield, Regatul Unit


Locație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Sheffield, Regatul Unit Instalație Instalație automata de sortare a hârtiei

14 Mg/h 2003

Onyx, Regatul Unit


Instalație automata de sortare a hârtiei Cologne-Merkenich, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Cologne-Merkenich, North Rhine-Westphalia, Germania

Instalație automata de sortare a hârtiei 14,5 Mg/h 2001

Remondis, LQnen, Germania1

L1


'AInstalație de sortare Niifeen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Nutzen, Lower Saxony, Germania

Instalație de sortare pentru hârtie, carton și hârtie de carton

12 Mg/h 1999

Brockmann GmbH, Nutzen, Germania


Instalație de sortare Hamburg, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Hamburg, Germania

Instalație de sortare pentru hârtie, carton și hârtie de carton

13 Mg/h 1999

Veolia, Hamburg, Germania
Tratare înainte de gazificare, Huli, Regatul Unit


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Huli, Regatul Unit

Tratare inainte de gazificare, Tratarea mecanica a RDF, sortarea impurităților

278,000 Mg/a 2017

M+W Group, Regatul Unit


Instalație de pre-tratare Linz, Austria


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Linz, Austria

Tratarea mecanică a reziduurilor de MBT, a deșeurilor industriale, a deșeurilor menajere înainte de tratarea termică

225,000 Mg/a 2011

Linz Strom AG, Austria


Instalație de pre-tratare Solucom, Luxembourg


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Leudelinge, Luxembourg

Pre-tratarea mecanică a deșeurilor menajere înainte de tratarea termică

20,000 Mg/a 2001

Solucom, Luxembourg


Instalație de pre-tratare Cologne-Niehl, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune, Modificare si extindere Client


Cologne-Niehl, North Rhine-Westphalia, Germania

Pre-tratarea mecanică a deșeurilor menajere înainte de tratarea termică

660,000 Mg/a

Februarie 1996 pana 2000 AVG Abfaiientsorgungs- und Verwertungs-Gesellschaft K6ln iribH, Cologne, GermaniaV-

rInstalație de pre-tratare Leverkusen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Leverkusen, North Rhine-Westphalia, Germania

Rre-tratarea mecanică a deșeurilor menajere înainte de tratarea termică

38,500 Mg/a 1994

AWL Abfallwirtschaftsgesellschaft,

Leverkusen, Germania

Instalație de tratare a zgurei Poznan, Polonia


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Poznan, Polonia

Bottom ash treatmeni

40 Mg/h 2016

Hitachi Zosen Inova AG, Switzerland


Instalație de tratare a zgurii Gelsenkirchen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Zentraldeponie Emscherbruch, Germania Tratarea cenusei de jos

200 Mg/h

2011

AGR, Germania


Instalație de tratare a zgurii Mannheim, Germania


Locație    Mannheim, Germania

Instalație    tratarea zgurii mobile

Capacitate instalație    0-8 mm = 55 Mg/h

8-75 mm = 40 Mg/h


Punerea in funcțiune Client


2009

Remex GmbH, Germania


Instalație de tratare a zgurii Halle, Germania


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Halle, SaxonyAnhalt, Germania

Tratarea zgurii cu extracția materialelor reutilizabile și pregătirea zgurii ca material de construcție

120 Mg/h 2005

Baumann & Burmeister GmbH (Strabag), GermaniaInstalație de tratare a zgurii lllingen, Germania

Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


lllingen, Saarland, Germania

Tratarea zgurii cu extracția materialelor reutilizabile și pregătirea zgurii ca material de construcție

180,000 Mg/a 1999

Sotec, SaarbrUcken, Germania

Instalație de tratare a zgurii Cologne-Niehl, Germania

Locație    Cologne-Nîehi, North Rhine-Westphalia,

Germania

Instalație    Tratarea zgurii cu extracția materialelor reutilizabile și

pregătirea zgurii ca material de construcție

Capacitate instalație    130,000 Mg/a

Punerea in funcțiune    1998

Client    AVG Abfalientsorgungs- und

Verwertungsgesellschaft KCln mbH,

Cologne, Germania

Instalație de tratare a zgurii MVR Rugenberger Damm, Hamburg, Germania

Locație

Hamburg, Germania

instalație

Tratarea zgurii cu extracția materialelor reutilizabile și pregătirea zgurii ca material de construcție

Capacitate instalație

50 Mg/h

Punerea in funcțiune

1998

Client

MVR MOlIverwertung Rugenberger

Damm, Hamburg, Germania

?7.,

•'


39 X

tei"-


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Weisweiler, North Rhine-Westphalia, Germania

Tratarea zgurii cu extracția materialelor reutilizabile și pregătirea zgurii ca material de construcție

100,000 Mg/a 1999

TRAWA, Aachen, Germania


C-"Instalație de compostare Curîtiba, Brazii


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Curîtiba, Brazii

Tratarea deșeurilor menajere Sistem de compostare: Biodegma

700 Mg/d 2020

CONRESOL - Consârcio Intermunicipal para Gestâo dos Reslduos Solidos Urban os


Instalație de compostare Osnabruck, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


OsnabrOck, Lower Saxony, Germania

Instalație de compostare pentru tratarea deșeurilor organice și verzi

122,000 Mg/a 2018

Kompostierungsgesellschaft Region Osnabruck mbH, Germania


Managementul deșeurilor Hannover, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Hannover, Germania

Sistem Wîndraw Wendelin

40,000 Mg/a 2016

AHA Hannover, Germania


Managementul deșeurilor Linkenbach, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Neuwied, Kreis Neuwied, Germania tunel de compostare 39,000 Mg/a 2014

Kreis Neuwied, Germania


/ ■' 42 L,


Managementul deșeurilor Dtisseldorf, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Diisseldorf, KDM, Germania Tratare de presortare înainte de compostare

40 Mg/h 2013

KDM, Diisseldorf, Germania


Instalație de compostare Toskana, Italia


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Terranova Toskana, Italia

Deșeuri bio și compostarea deșeurilor verzi Sistem Biofix

44,300 Mg/a 2007

Unieco, Italia


Compostarea deșeurilor bio în combinație cu tratarea deșeurilor mecanico-biologice, Piemont, Italia


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Piemont, Italia

Tratarea mecanică și biologică a deșeurilor Sistem Biofix

18,000 Mg/a May 2004

Unieco, Italia


Instalație de compostare Schwegermoor, Germania


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Schwegermoor, Lower Saxony, Germania

Deșeuri biologice și optimizarea compostării deșeurilor verzi;

Procedura de sistem tunelat

50,000 Mg/a Toamna anului 2003

K.R.O., Schwegermoor, Germanial.Instalație de compostare Stavanger, Norvegia


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Stavanger, Norvegia

Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi Sistem Biofix

28,000 Mg/a 2000

IVAR Interkommunait Vann, Avlops-og Renovasjonsverk, Forus, Norvegia


Instalație de compostare Contarina, Italia


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Spresiano (TV), Italia

Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi, precum și tratarea deșeurilor biologice Sistem Wendelin si Trimalin

52,200 Mg/a 2000

Lurgi Entsorgung GmbH, Ratingen, Germania


Instalație de compostare Viersen, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Viersen, North Rhine-Westphalia, Germania Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi Sistem Biofix

50,000 Mg/a 1998

Reterra GmbH, Viersen, Germania


Instalație de compostare Goch, Germania


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Goch, North Rhine-Westphalia, Germania

Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi

Sistem Biofix

70,000 Mg/a 1998

Schânmackers Umweltdienste, Weeze,

Germania<U--


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Neuss-Korschenbroich, North Rhine-Westphalia, Germania

Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi Sistem Kompoflex

40,000 Mg/a 1998

Reterra GmbH, Viersen, Germania

Instalație de compostare Dusseldorf-Mettmann, Germania

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Ratîngen, North Rhine-Westphalia, Germania

Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi Sistem Biofix 35,000 Mg/a

1997

KDM - Kompostierungs- und Vermarktungsges. fur Kreis Mettmann mbH, Dilsseldorf, Germania

Instalație de compostare Cologne-Niehl, Germania

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Cologne-Niehl, North Rhine-Westphalia, Germania

Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi Sistem Kompoflex

42,000 Mg/a 1997

AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungs-Gesellschaft K6ln mbH, Cologne,

Germania

Instalație de compostare VZEK, Germania

Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Erftstadt, North Rhine-Westphalia, Germania Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi Sistem Kompoflex

54,000 Mg/a    /

1997    .

Remondis, Erftstadt, Germania

?r < i J!

Instalație de compostare Bischofsheim, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Bischofsheim, Hesse, Germania

Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi,

treatare

30,000 Mg/a

1995

Riedwerke GrofS Gerau, GrolS Gerau, Germania


Instalație de compostare Lochau, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Lochau, Saxony-Anhalt, Germania Compostarea deșeurilor bio și deșeurilor verzi Sistem Biofix

6,500 Mg/a

1994

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH, Braunsbedra, Germania


Instalație de compostare Gut Miittinghoven, Germania


Locație

Instalație


Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Swîsttal-Morenhoven, North Rhine-

Westphalîa, Germania

Compostarea deșeurilor bio și

deșeurilor verzi

Sistem Biofix

12,000 Mg/a

1993

KDM

Reterra, Erftstadt, Germania,.q.Instalație de fermentare Gescher, Germania

Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Gescher North Rhine-Westphaiia, Germania Instalație de fermentare

60,000 Mg/a 2014

EGW, Gescher, Germania

Instalație de fermentare Miilheim a.d.R., Germania

Locație    Miilheim a.d.R., North Rhine-Westphalia,

Germania

Instalație Instalație de fermentare pentru deșeuri biologice și deșeuri alimentare Capacitate instalație    22,000 Mg/a

Punerea in funcțiune    Toamna anului 2004

Client    MEG Mulheimer Entsorgungsgesellschaft,

Miilheim an der Ruhr, Germania

7.

RECVCLI^pCOlIC--


Instalație de tratare a lemnului Vossenack, Germania


Locație

DOren, North Rhine-Westphalia, Germania

Instalație

Instalație de tratare pentru producerea de așchii si pelete

Capacitate instalație

65,000 Mg/a

Punerea in funcțiune

2007

Client

STAWAG, Aachen, Germania5i


Diferite echipamente de transport, Iordan


Locație

Instalație

Capacitate instalație Client


Iordan

Diferite echipamente de transport 2017

Adelmann Umwelt GmbH, Karlstadt, Germania


Instalație distrugerea datelor Cologne, Germania


Locație

instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Cologne, North Rhine-Westphalia

Echipamente de transport si unitati de măsurare 10 Mg/h 2007

Bruckmann, Cologne, Germania


Instalație pentru RDF in Austria


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Sankt Pantaleon, Austria

Echipamentul de transport și separarea aerului 8 Mg/h 2006

Neuhauser, Austria


Instalație pentru pre-tratarea și zdrobirea deșeurilor voluminoase, Rotterdam, Olanda


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea în funcțiune Client


Rotterdam, Olanda Echipament de transport 50 Mg/h

2002

Rentec, Pittem, Belgium for AVR, Rotterdam, Olanda


Gipswerke Lochau, Germania


Locație

Instalație

Capacitate instalație Punerea in funcțiune Client


Lochau, Saxony-Anhalt, Germania Echipament de transport 380 Mg/h

1998

Gipswerke Lochau GmbH, Dollniițz, Germania


52


^4

■ ' -^'ț:

•rttî-4    ---

4'Y\4.<-'4

<Bimu traduceri notariale

ffîgENE

Str. Vasife Conta, 5Vk 79,.#® 7, parter Sector 2, {Ruatwstâ <&£ 07SS.649.924

e-maiC: c_c_trajfiit:m&yaftoot com

Se&u sectmtf&n

Strada ^piscopirinr. 73 giurgiu, jud&tod giurgiu

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

'!

' 4„, 44

Traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 5879/2001 Prof.CAKMEN MARIANA ARSENE

N.Trad. Traducerea nu urmeaza a fi legalizata

Registrul Comerțului B din Instanța locala Cologne

l    •" I

Departamentul B

Reproducerea    conținutului

curent al înregistrării

Solicitare la 07 aprilie 2017 09:40

Număr societate:

HRB 46853

■<V.

Pagina 1 din 2

î > Număr de intrări anterioare:

a)    Denumire societate

Sutco RecyclingTechnik GmbH

b)    Sediul social, locul afacerii, adresa afacere domsticam, destinatar autorizat, sucursale:

Bergisch Gladbach

Adresa afacere: Britanniahutte 14,51469 Bergisch Gladbach

c) Scop corporativ:

Producția industrială de sisteme de eliminare a deșeurilor, inclusiv toate activitățile asociate cu acestea.

Capital înregistrat sau nominal: 1,500,000.00 EURO.

a) Reguli generale privind reprezentarea

Daca un director general a fost numit, el reprezintă societatea singur. Daca mai multi directori generali au fost numiți, societatea va fi reprezentata de doi directorii generali sau de către un director general împreuna cu un semnatar autorizat

b) Comitetul executiv, organul de conducere, directorii executivi, partenerii responsabili personal, directorii generali, reprezentanții autorizat si procura speciala de reprezentare:

Drepturi reprezentant unic:

Director general: Gravei, Norbert, Haten, născut 08 iulie 1967

Autorizat sa reprezinte societatea innumele propriu; cu autoritatea de a încheia tranzacții legale in numele societarii cu ei insusi in propriul nume sau ca un reprezentant al unui teri:    \

5U

: L

/'Qirecțo general: Ludden, Michael, Haren* născut la data de 27 februarie 1968 •J.;.....linputerniviî:

Procura individuala:

Messmann, Robert, Bergisch Gladbach, născut la data de 02 august 1948 V- Minius, Tiberius Ștefan, Worms, născut la data de 16 aprilie 1957

Pottker, Werner, Haren, născut la data de 25 mai 1968.

6 a) forma legala, data infiintarii societății, actul constitutiv si actul de asociere; Societate cu răspundere limitata

Act constitutiv din data de 07 noiembrie 1996, ultima modificare la data de 13 februarie 2001 Ultima modificare prin rezoluție din data de 17.12.2002

Registrul Comerțului B din Instanța locala Cologne

Departamentul B

Reproducerea    conținutului

curent al înregistrării

Solicitare Ia 07 aprilie 2017 09:40

Număr societate:

HRB 55135

Pagina 2 din 2

b) Alte relații juridice

între societatea controlată Sutco Recycling Technîk GmbH și societatea Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH, domiciliată la Meppen (instanța locală din Osnabruck, HRB 120317), există un acord de control și transfer de profit începând cu 8 august 2014. Acest acord a fost aprobat de intalnirea partenerilor Sutco RecyclingTechnik GmbH printr-o rezoluție din data de 8 august 2014

a) Data ultimei intrări:

19 ianuarie 2015.

(Birou traduceri notariale

MJl3Wg$M(E‘N'r

Setfiusocuifc

Str. Găsite Conta.    19,J$P. 1, parter

Sector 2} tfhicuresti <Te£ Q78&649.924

e-maif: c_c_lrad-uceri@yafiao. corn

Sediu secundar: Strada Episcopiei nr< 13 giurgiu, judetid giurgiu

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

\

A

l

Traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 587912001 Prof.CARiMrNMARIANA ARSENE

b

N.Trad. Traducerea nu urmeaza a fi legalizata


Traducere din limba engleza

Denumirea comunității de primire

* Orașul Bergisch Gladbach

Manager oraș

ID comunitate

GewA 1

înregistrarea unei mărci

Conform art 14 Codul Industrial (GewO) sau art. 55 c Codul Industriale (GewO) si art* 1 Cod cu privire la Inregistarea unei mărci (GewAnzV)

Va rugam sa completări prezentul formular in mod lizibil cu litere de tipar saau majuscule si bifați căsuțele relevante

Informații despre titularul companiei

In cazul parteneriatelor (de ex. OHGfparteneriat general]), trebuie completat un formular pentru fiecare director executiv. în cazul unei persoane juridice [de ex, GmbH (societate cu răspundere limitată), un reprezentant legal trebuie indicat în căsuțele nr 3 până la 9 și căsuțele nr. 30 și 31. Informații privind reprezentanții legali în legătură cu aceste numere au fost furnizate

□ Pagina de verso a acesta formular n o pagina adiționala □ sau formulate ulterioare.

1

Denumirea înregistrata Ia Registrul Comerțului, Registrul Cooperativelor sau Registrul Asociațiilor

SUTCO Maschinenbau GmbH

Nota: înainte de intrarea in Registrul Comerțului, Dl. Tbomas Schmitz este înregistrat ca si comerciant

2

Locul si numărul intrării

In cursul incorporării

3

Nume

Schmitz

4

Prenume

Thomas

5

Nume la naștere (a se menționa in cazul derizarii de la numele indicat)

6

Numele de fota al mamei

7

Data nașterii

8 decembrie 1960

8

Locul nașterii (oraș, sat, district, stat/tara)

Marialinden

9

Naționalitatea

X Germana □ alta naționalitate

10

Adresa (rezidenta) si numărul de telefon

5063 Overath, Lorkenhohe 12

Informații cu privire la afacere

11

Numărul de directori executivi (doar in caz de parteneriat)

Numărul reprezentanților legali (doar in cazul unei entitati legale)

12

adresa afacere si număr de telefon

5060 Bergisch Gladbach 2, Rommerscheider Strasse 58

13

Adresa sediu social si număr de telefon

A se vedea nr* 12

14

Adresa anterioara

15

Activitatea înregistrata (Vă rugăm să furnizați informații detaliate, de ex. fabricarea mobilei, instalarea electrică și comerțul cu amănuntul cu echipamente electrice, comerțul cu ridicata cu produse alimentare)

Producția și distribuția mașinilor și dispozitivelor, în special a mașinilor și dispozitivelor utilizate în domeniul tehnologiilor de mediu.

17

Data începerii mărcii comerciale

1 ianuarie 1985

18

Tipul de afacere înregistrat

□ industrie

X corporație

X comerț    a

o alta afacere    j '

19

Numărul de angajați care pot fi angajați în activitatea înregistrată

i *

(

i

/i-

■: I ■

+.....1-,

Aceasta cerere este pentru

20

X afacere independenta

□    filiala

□    filiala independenta

21

□ instalare mașina automata cu fise

22

□comerț fora un ioc stabil de afacere

Motiv

23

24

X stabilirea unei afoceri

26

Numele proprietarului anterior al afacerii (daca se cunoaște)

□ preluarea unei întreprinderi existente (de exemplu, prin cumpărare, închiriere, succesiune în patrimoniul unei persoane decedate, schimbarea formei juridice, intrarea acționarilor)

Dacă titularul unei afoceri solicită o licența pentru comerțul înregistrat sau o intrare în registrul meșteșugarilor sau este străin

23

A fost prezentata o licența?

□    nu

□    da, dat la/de către (autoritatea)

29

A fost prezentat un certificat de meșteșugar?

Xnu

□ da, dat la/de către (camera meșteșugarilor)

30

A fost prezentat un permis de ședere?

n nu

□ da, dat la/de catre(autoritartea)

31

□    Nu există restricții menționate în permisul de ședere

□    în permisul de ședere sunt menționate următoarele restricții:

Va rugam sa rețineți informațiile de pe verși.

(Autoritatea)

« Stampila: Orașul Bergsich Gladbach»

Primirea acestei notificări este certificata în conformitate cu §15 clauza 1 Codul industrial (GewO),

Taxă administrativă «Ștampila: Orașul Bergisch Gladbach,

Directorul orașului Biroul de focturare Biroul administrației publice» Ordonanța privind taxele administrative în Rinul de Nord- Westfelia

«Semnătura, ilizibilă))

Listă de taxe

(Data)

«Marginea stângă: Informații despre editură»

Confirmare de primire pentru destinatar

K-

<Birou traduceri notariale

Safiuwciaf:

Sediu secundar

Str. Vasife Conta,    19,^. lt parter

Strada Epucoptrinf. 13

Sector 2, (București

giurgiu, jwktid giurgiu

JLGtgEWE

•7i£ 0788.649.924

WWgEMEWT

e-nțaiC c_c_trarducm@ya.fioo. corn

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii in limba romana conform cu textul înscrisului;

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

1 j 1

Traducător autorizat de Ministerul Justititfi cu nr. 5879/2001 Prof.CARMEN MARIANA ARSENE

b

N.Trad. Traducerea nu urmeaza a fi legalizata

SUTCO RECYCLINGTECHNIK GMBH BERGISCH GLADBACH SITUAȚIE FIANCIARA ANUALA AUTENTICA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

Traducere in limba engleza (varianta decizionala ramane cea din limba germana, in original)

LISTA DOCUMENTELOR:

1.    Bilanțul contabil

2.    Declarația privitoare la profit si pierderi

3.    Note privind declarațiile financiare 3.1 Evidenta activelor fixe

4.    Opinia auditorului

SUTCO RECYCLINGTECHNIK GMBH

BERGISCH GLADBACH

BILANȚUL CONTABIL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

BUNURI

2017-EURO

2016-EURO

A.

ACTIVE FIXE

I.

Active necorporale

1.

Drepturi de concesiune, drepturi de proprietate industriale, licențe, drepturi si valori

14.665,26

1.764,26

n.

Active corporale

î.

Echipament tehnic, instalații si unelte

877.458,00

518.913

2.

Alte accesorii si dispozitive, unelte si echipamente

551.707,00

533.333,00

3.

Plăti in avans si construcții in curs

39.163,00

0,00

1.468.328,00

1.052.246,00

ni.

Active financiare

î.

Acțiuni la companii afiliate

2.427.451,76

2.427.451,76

2.

Alte imprumuturi

500.000,00

500.000,00

2.927.451.76

2,927.451,76

4.410.445,02

3.981.462.02

B.

ACTIVE CURENTE

I.

Stocuri

1.

Materii prime si rezerve

261.635,94

266.177,36

2.

Producție în curs

28.912.325,38

7.110.130,30

3.

Plata in avans clienti

- 29.173.961,32

- 7.376.307,66

0,00

0,00

II.

Conturi de creanțe si alte active curente

1.

Creanțe comerciale

659.150,44

771.263,57

2.

Creanțe ale companiilor afiliate

7.152.560,11

4.084.031,64

3.

Alte active

565.513,62

175.429,84

8.377.224,17

5.030.725,05

IU.

Suma numerar, in banca

2.204.198,98

2.370.026,16

10.581.423,15

7.400.751,21

C. J

CHELTUIELI PREPLATITE

88.967,33

82.486,31

15.080.835.5Q

11.464.699.54

A.

CAPITAL PROPRIU

I.

Capital subscris

1.500.000,00

1.500.000,00

n.

Rezerva de capital

1.562.923,28

1.562.923,28

UL

Profit reportat

15.908,12

15.908,12    ,1

2017 - EURO

2016-EURO

3.078.831.40

3.078.831.40

B.

DATORII ACUMULATE

1.

Alte prevederi

188.216.00

262.725,00

C.

DATORII

1.

Datorii către banei

2.381.302,54

285.235,80

2.

Plăti primite în cont

3.875.075,88

5.776.568,90

3.

Datorii comerciale

1.717.751,52

934.520,17

4.

Datorii către companiile afiliate

3.351.361,84

852.382,62

5.

Alte plăti

488.296,32

274.435,65

- dintre care, pentru taxe: 251.396,08 EURO (2016:

KEUR 102)

- dintre care, pentru asigurări sociale: 916,66 (2016:

KEUR 8)

11.813.788.10

8,123.143.14

15.080.835.5Q

tl.464.699.54

S..-V

;7;

NA/-

SUTCO RECYCLINGTECHNIK GMBH BERGISCH GLADBACH

DECLARAȚIA DE PROFIT SI PIERDERI PENTRU ANUL FISCAL 2017

2017-EURO

2016-EURO

1.

Vanzari

14.748.442,85

16.566.546,74

2.

Creșterea sau descreșterea producției in curs de execuție

21.802.195,08

334.472,40

3.

Alte venituri de exploatare

-din conversii monetare: 102,940,60 EURO (2016: KEUR 115)

4.

Costul materialelor

a) Costul materiei prime, a stocurilor si a mărfii

24.165.400,24

9.456.782,80

b) Costul serviciilor contractate

3.934.399,51

1.814.370,97

5.

Cheltuieli de personal

aYP

ati si salarii

3.689.363,16

3.493.853,08

b) Asigurări sociale, pensii si alte beneficii

650.746,00

616,877,89

-dintre care, pentru pensii: 29.735,69 EURO (2016: KEUR 49)

6.

Deprecierea activelor corporale si necorporale

540.120,68

377.960,66

7.

Alte cheltuieli de operare

2.515.743,95

2.665.282,99

-dintre care, din conversii monetare: 18.769,25 EURO (2016: KEUR 29)

8-

Venituri din investiții

1.100.211,11

1,632.542,00

-dintre care, de la companiile afiliate: 1.632.542,00 EURO (2015: KEUR 1.784)

9.

Alte profituri si venituri similare

28657

165,26

10.

Profituri sî cheltuieli similare

239.416,71

208.366,17

-dini

70.6

tre care, din partea companiilor afiliate: 59,00 EURO (2016: KEUR 54)

11.

Impozit pe venit

-185.664.76

Q.OQ

12.

Câștigurile in urma impozitului pe venit

2.768.820,06

453.053,65

13.

Alte taxe

5.774,00

5.153,00

14.

Profitul transferat in baza contractului de transfer a profitului si a pierderilor

2.763.046.06

447.900.65

15.

Profitul net anual

OfiO

iUM

:'7

&

SUTCO RECYCLINGTECHNIK GMBH BERGISCH GLADBACH

NOTE PRIVIND DECLARAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL FISCAL ÎNCHEIAT LA DATA D 31 DECEMBRIE 2017

1.    Date generale:

Compania Sutco RecyclingTechnik GmbH are sediul in Bergisch Gladbach si este înregistrata la registrul comerțului din Amtsgericht Koln, HRB 46853.

Compania întocmește declarațiile fiscale anuale pentru anul 2017, in conformitate cu principiile si regulamentele contabile si de evaluare prevăzute de către Codul Comercial German (Handelsgesetzbuch).

Declarația de profit si pierderi a fost întocmită in conformitate cu formatul pentru cheltuieli totale.

Conform criteriilor de mărime, prevăzute la secțiunea 267 din HGB, compania este o corporație de dimensiuni medii, in acord cu secțiunea 264 din HGB. Compania utilizează parțial opțiunile de contabilitate oferite pentru pregătirea declarațiilor fiscale anuale.

Compania Sutco RecyclingTechnik GmbH formează o unitate fiscala in ceea ce privește taxele pe venit impreuna cu compania Ludden Mennekes Entsorgungs - Systeme GmbH, Meppen. De asemenea, aceasta reprezintă o unitate pentru taxa pe valoare adaugata impreuna cu LM Holding GmbH & Co. KG, Meppen si Ludden Mennekes Entsorgungssysteme GmbH, Meppen.

2.    Principii contabile si de evaluare:

Evaluarea activelor si a pasivelor s-a realizat tinandu-se cont de continuitatea activitatii economice a companiei (chestiunea continuității) (secțiunea 252 (l)Nr. 2 HGB).

Imobilizările necorporale dobândite sunt capitalizate la costul de achiziti si se reduc prin amortizare comuna (metoda liniara), in conformitate cu durata de viata utila a acestora.

Activele fixe corporale sunt înregistrate la momentul achiziției sau la costurile de producție si, in cazul in care suferă uzura, se reduc prin depreciere obișnuita. Aceste aprecieri au fost făcute folosindu-se metoda liniara si cea regresiva dar si luandu-se in considerare durata de viata utila pragnozata a activelor. Activele cu valoare scăzută, cu costuri de achiziție de pana la 410 EURO, se depreciaza in totalitate in cursul unui an de la achiziție.

Ajustările de valoare ale imobilizărilor necorporale si ale proprietarii sunt realizate doar in caz de pierderi permanente.

Activele Financiare sunt înregistrate la costurile de achiziție sau la o valoare scăzută, justa, de la data bilanțului financiar daca pierderea este permanenta.

Materia prima si stocurile sunt capitalizate la costurile medii de achiziție in acord cu principiile scăderii prețului sau al pierii.

Lucrările in curs sunt evaluate la costurile de producție individuale, incluzând costurile directe pentru material si munca propriu zisa, parti specifice din cheltuielile indirecte si costuri speciale de producție. De vreme ce costurile deja anticipate si suportate pentru comenzile individuale depasesc veniturile agreate, costurile capitalizate au suferit o evaluare in conformitate.

Creanțele si alte active au fost evaluate avandu-se in vedere toate riscurile identificabile. Pentru creanțele cu risc existent de colectare s-au aplicat reduceri corespunzătoare; creanțele incerte sunt anulate. Pentru acoperirea riscului general de credit s-a aplicat o reducere forfetara pentru creanțe incerte atribuita creanțelor care nu fee obiectul vreunei rezerve speciale pentru aceasta categorie.

Plățile preplatite si plățile amanate sunt evidențiate in conformitate cu secțiunea 250

HCB.

Sumele de capital subscris de pana la 1,500,000 EURO sunt lichidate. Declarațiile financiare anuale sunt redactate tinandu-se cont de contractul privind transferul pierderilor si al profitului.

Alte prevederi sunt in acord cu valoarea tranzacției calculata in conformitate cu judecați comerciale rezonabile, pentru acoperirea tuturor pierderilor posibile si a pasivelor contingente la data raportului contabil. Prevederile privind pierderile iminente cat si cele pentru reparații amanate si întreținere, realizate in termen de trei luni de la sfersitul anului financiar, nu sunt solicitate in aceeași maniera ca in anul precedent Toate prevederile mai vechi de un an au primit o reducere la rata pierii. Creșterile de cost si de preț sunt luate in considerare in cadrul evaluării, in cazul in care conțin suficiente detalii. Nu se aplica opțiunea de reducere pentru prevederi al căror termen ramas este mai mic de un an.

Pasivele sunt înregistrate la valoarea tranzacției.

Creanțele si datoriile cu termen ramas de pana la un an, exprimate în valuta străină, sunt înregistrate la ratele de schimb existente la data bilanțului contabil.

Contabilizarea taxelor datorate conform secțiunii 274 HCB, nu este relevanta pentru companie, de vreme ce aceasta Cacc parte dintr-o unitate fiscala pentru taxe pe venit.

Compania nu folosește opțiunea de contabilizare pentru capitalizarea cheltuielilor in ceea ce privește imobilizările necorporale creație proprie, conform secțiunii 248 (2) HGB.

Punerea în executare a proiectelor pentru construirea fabricii urmeaza asa numita metoda a contractului încheiat sau in forma înțelegerilor parțiale daca o înțelegere parțiala finala s-a încheiat cu un contract.

Subvențiile guvernamentale, pe care compania le primește pentru proiectele de cercetare si dezvoltare, sunt rcunoscute ca venit in acord cu dezvoltarea costurilor eligibile.

3. Declarații si note privind puncte specifice din bilanțul contabil si din declarația privind profitul si pierderile

Desfasurarea pozițiilor activelor fixe specifice este descrisa in sumarul atașat al activelor fixe (Anexa 3.1).    ț\

r'K?■.

IW -

'    Avansul monetar primit de Ia client a fost dedus din inventar.

ț    Toate creanțele si activele au un termen residual de pana Ia un an, la fel ca si in anul

anterior, excepție facand un depozit de garanție KEUR 11 (2016: KEUR 1).

i    In jur de 3,200 KEUR din numărul total de creanțe ale companiilor afiliate, reprezintă

creanțe comerciale din partea subsidiarelor. Ca si in anul anterior, acest punct include in principal creanțe din tranzacțiile financiare si comerciale.

Alte prevederi fac referire la KEUR 74 (2016: KEUR 57) pentru plata costurilor adiacente si la KEUR 114 (2016: KEUR 206), in principal la costurile de proiect ulterioare, obligațiile de garanție si costurile declarațiilor fiscale.

Obligațiile către companiile afiliate includ creanțe comerciale in valoare de KEUR 3,083 (2016: KEUR 852).

Obligații

Termen rezidual

De pana la un an KEUR

1-5 ani KEUR

Peste 5 ani KEUR

Total KEUR

Obligații către banca

1,630

(2016:54)

479

(2016:200)

272

(2016:31)

2,381

(2016:285)

Preplati clienti

3,875

(2016: 5,777)

0

(2016:0)

0

(2015:0)

3,875

(2016:5,777)

Creanțe comerciale

1,718

(2016:935)

0

(2016:0)

0

(2016:0)

1,718

(2016:935)

Creanțe către companiile afiliate

3,351

(2016: 852)

0

(2016:0)

0

(2016:0)

3,351

(2016:852)

Alte obligații

488

(2016:274)

0

(2016:0)

0

(2016:0)

488

(2016:274)

11,062

<2016: 7.8921

479

<2016:2001

222

<2016:311

11,813

<2016:8.1231

Obligațiile cu termen mai mare de un an se ridica la suma de KEUR 751 (2016: KEUR 231). Pentru obligațiile datorate băncilor si companiilor afiliate, clasificate in mod official ca fiind pe termen scurt, conducerea prezuma faptul ca volumele de finanțare corespunzătoare vor devein disponibile pe termen lung. 880 KEUR din valoarea creanțelor către banei sunt asigurați prin doua mașini unelte din inventar.


Venituri din vanzari

Punerea în executare a proiectelor pentru construirea fabricii prin asa numita metoda a contractului încheiat, influențează situația câștigurilor companiei. Era necesara o valoare de comanda de opt cifre pentru procesarea a mai puțin de 50% la data raportării.

Taxele pe venit si cheltuîlile includ 185 KEUR din venituri sub forma de retumari de impozit din anii anteriori, ca urmare a unor acorduri încheiate in cursul unui audît financiar guvernamental.

4. Alte declarații

4.1. Evenimente neprevăzute

Compania este răspunzătoare individual si in solidar in ceea ce privește eventuale răspunderi curente si viitoare aie altor companii ale grupului. Valoarea totala a acestor obligații se ridica la suma de 4,010 KEUR (2016: KEUR 7,401), la data bilanțului contabil. In consecința, KEUR 1,405 reprezintă creanțe bancare, iar KEUR 2,605 sunt garanții bancare.

Răspunderea individuala este folosita drept garanție pentru credite si este abordata in mod independent in cadrul bilanțului contabil fata de accesul direct al debitorului la companie. Riscul de revendicări ca urmare a contractelor de garanție este considerat a fi scăzut datorita contextului economic prezent in care se afla companiile,

A fost stabilit un raport de subordonare in favoarea companiei Sutco Iberica Recyciing Technology S.L., Spania, in ceea ce privește împrumutul primit in valoare de 205 KEUR.

4.2 Angajatii

Numărul mediu de angajați pe perioada anului fiscal a fost de 62.

•    Funcționari comerciali: 55

•    Muncitori industriali: 7

4.3 Conducerea Centrala


Directorii generali pe perioada anului fiscal au fost:

•    Michael Ludden, Haren - Ems, director executive al Grupului

•    Norbert Gravei, Haren - Ems, director executive

Directorii executive dețin autoritatea de a acționa individual. Directorul executive Michael Ludden este exonerate fata de restricțiile secțiunii 181 BGB (Codul Civil German). Se aplica clauza de protecție conform secțiunii 286 (4) HGB privind dezvăluirea valorilor remunerației managerilor.

4.4 Actionariat

Companie

Acțiuni

%

Capital nominal

Capital propriu 31.12.2017

Venit net

2017

S utco-Polska Sp .z o. o- 5 Katto witz/Pol orna

100

PLN

6,045,000

PLN

25,699,809

PLN

2,398,971

SuteoTberica Recycling Technology    S.L.,

Barcelona/Spania

100

EUR

10,000

EUR

26,087

EUR

9,627

Sutco    UK    Ltd.,

Londra/Regatui Unit

100

GBP

1,000

GBP

1,094,801

GBP

258,990

Sutco Brasil Ltdâ., Belo HorizonteZBraziEa

100

BRL

215,000

BRL

-2,398,550

BRL

-834,321

4.5 Creanțele si datoriile de la si către acționari

Creanțele fata de companiile afiliate includ o valoare de 267 KEUR (2016: KEUR 512) fata de acționari. Creanțele si datoriile de la si către acționari sunt raportate zonei afiliate, deoarece Sutco RecyclingTechnok împreuna cu acționarii sai sunt parte a unor înțelegeri financiare consolidate drept companii afiliate.

4.6 Declarație fata de afilierea la grup

LM Holding GmbH & Co. KG, Meppen, in calitate de companie mama a Sutco RecyclingTechnok GmbH, pregătește declarațiile financiare consolidate pentru cel mai mare dar in același timp si pentru cel mai mic număr de companii. Declarațiile financiare consolidate de la data de 31 decembrie 2017 vor fi pulîcate in varianta electronic a Bundesanzeiger.

io

In conformitate cu secțiunea 291 HGB, Sutco RecyclingTechnîk GmbH este exonerat de la obligația de a pregăti si depune o syb-sectiune a declarațiilor financiare consolidate cat si a unui sub-grup de rapoarte manageriale.

4.7 Alte obligații financiare

Datele limita pentru celelalte obligații financiare precum contractile de închiriere sau de

comodat sunt structurate după cum urmeaza:

An

KELR

2018

344

2019-2023

1386

Total

1730

4.8 Contractul de control si contractul pentru profitul si transferul pierderilor

Sutco RecyclingTechnîk GmbH a încheiat împreuna cu Ludden&Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH, Meppen, un contract de control cat si un contract pentru profitul si transferul pierderilor, cu valabilitate începând din anul fiscal 2014.

4.9 Raport suplimentar

Nu exista niciun fel de incidente noi petrecute după data inceerii bilanțului contabil.

Bergisch Gladbach, 27 Aprilie 2018

Sutco RecyclingTechnik GmbH

11


Michael Ludden

Norbert Gravei

- Director General -

- Director General -

Ai'V

L-

Anexa 3.1

STJTCO RECYCLINGTECHNIK GMBH, BERGISCH GLADBACH EVIDENTA ACTIVELOR FIXE PENTRU ANUL FISCAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

COST DE ACHIZrn

DEPRECIE1

IE ACUMULATA

VALOARI CONTABILE

1/1/2017

Adăugări

Scăderi

31/12/2017

1/1/2017

Adăugări

Scăderi

31/12/2017

2017

2016

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

I.

IMOBILIZĂRI

NECORPORALE

1.

Achiziționare

concesiuni, drepturi    de

proprietate industriala, alte drepturi si valori similare, valori si licențe    pentru

drepturi si creanțe

70.123,54

16.385,75

0,00

86.509,29

68.359,28

3.484,75

0,00

71.844,03

14.665,26

1.764,26

II.

ACTIVE

CORPORALE

1.

Echipament

tehnic, mașini si unelte

700.533,47

721.578,08

0,00

1.422.111,55

181.620,47

363.033,08

0,00

544.653,55

877.458,00

518.913,00

2.

Alte armature si

accesorii, unelte si echipament

903.619,76

191.976,85

47.241,82

0,00

1.048.354,79

370.286,76

173.602,85

47.241,82

496.647,79

551.707,00

533.333,00

3.

Preplati    si

construcții    in

derulare

0,00

39.163,00

0,00

39.163,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.163,00

0,00

1.604.153,23

952.717,93

47.241,82

2.509.629,34

551.907,23

536.635,93

47.241,82

1.041.301,34

1.468.328,00

1.052.246,00

m.

ACTIVE

FINANCIARE

î.

Acțiuni    la

companii afiliate

2.427.451,76

0,00

0,00#

2.427.451,76

0,00

0,00

0,00

0,00

2.427.451,76

2.427.451,76

2, | Alte împrumuturi

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

2.927.451,76

0,00

0,00

2.927.451,76

0,00

0,00

0,00

0,00

2.927.451,76

2.927.451,76

4J01.728.53

269.103.68

47.241.82

5J23.590.39

620.266.51

540.120.68

47241.82

1.113,145.32

4.410.445.02

3.981.462.02

Anexa 4

GB Revision GmbH Wirts chaflsprufongsgesellschaft

OPINIA AUDITORULUI

Am realizat auditul declarațiilor financiare anuale, pregătite de către Sutco RecyclingTechnik GmbH, Bergisch Gladbach, constând in bilanțul contabil, declarația pentru profit si pierderi, notele adaugate la declarațiile financiare, împreuna cu evidenta contabila din sistem a companiei de la data de 1 ianuarie pana la 31 decembrie 2016. Pastrama in bune condiții a evidentei contabile si a dosarelor cat si pregătirea declarațiilor financiare anuale, in conformitate cu dreptul comercial German dar si utilizarea exonerării conform secțiunii 264, paragraful 3, HGB (cu derogare de la pregătirea unui raport de management), se regăsesc in responsabilitatea conducerii Companiei. Responsabilitatea noastra este aceea de a ne exprim ao opinie cu privire la declarațiile financiare anuale, hnpreun acu sistemul informatîcs de gestiune, in baza auditului pe care il desfășuram.

Neratn coordonat activitatea de audit asupra declarațiilor financiare anuale in conformitate cu secțiunea 317 HGB si cu standardele Germane general acceptate pentru auditul declarațiilor financiare, promulgate de către “Institut der Wîrtschaftsprufer” (IDW). Aceste standard cer ca noi sa planificam si sa desfășurăm activitatea de audit astfel incat sa putem detecta cu o rezonabila siguranța orice fel de declarații eronate care ar afecta prezentarea cu acuratele a activelor nete, poziția financiara si rezultatele operațiunilor din declarațiile financiare anuale in conformitate cu principiile unei gestiuni corecte. In stabilirea procedurilor de audit sunt luate în considerare informații legate de acrivitatile companiei, detalii asupra mediului economic si legal dar si posibile erori in declarații. In primul rând, in cadrul bazei de testare a auditului sunt examinate eficienta sistemului intern de control al gestiunii si dovezile care susțin declarațiile din evident contabila si din dosare in legătură cu declarațiile fiscale anuale. Activitatea de audit include evaluarea principilor de gestiune folosite si estimările făcute de către conducere dar si evaluarea prezentării de ansamblu a declarațiilor financiare anuale. Consideram ca acest audit oferă obaza rezonabila opiniilor noastre.

Auditul desfosurat nu a condus Ia niciun fel de rezerve.    )

ț

V-vV

Vi,

,C\ ; / •

i '••;

/    După parerea noastra, in baza concluziilor acestui audit, declarațiile financiare anuale

sunt in acord cu cerințele legale si oferă o imagine corecta si reala asupra creanțelor nete, poziției financiare si a rezultatelor operațiunilor Companiei, toate fiind in acord cu principiile Germane pentru o buna gestiune.

La momentul finalizării audîtului, nu s-a putut stabili daca exonerarea prevăzută la secțiunea 264, paragraful 3 HGB (cu derogare de la pregătirea unui raport de management) a fost solicitata in mod justificat, deoarece condițiile prevăzute la Nr. 1 (includerea in declarațiile a    financiare consolidate a companiei mama), Nr. 4 a (prezentarea exonerării în notele detaliate din

declarațiile financiare consolidate) si Nr, 4 b (prezentarea exonerării in variant electronic a

Bundesanzeiger) pot fi îndeplinite doar la un moment ulterior.

GB Revision GmbH

Wirtschaftsprafungsgesellschaft

Heidkamp    Niehues

Wirtschaftsprufer    Wîrtschaftsprufer

Nordhom, 30 Aprilie 2018

(Semnate si stampilate in original de către auditor)

13

(Birou traduceri notariate

Sediu sociafc

Sediu secundar.

Conta, Sfr. 19,    1> parter

Strada Episcopiei ttr. 13

Sector 2t <Bucttfesti

giurgiu, județul giurgiu

Tet 0788.649.924

mjwgEMEwr

e-mai£c_e_tradiieerî@yiifioo. corn

Subsemnata CARMEN MARIANA ARSENE, certific exactitatea traducerii în limba romana conform cu textul înscrisului:

□    original □copie xerox

□    copie fax

□    cu. semnătură privata

□    in extras

din limba spaniola □ engleza □ franceza □

Traducător autorizat de Ministerul Justiției Prof.CARMTN; ~ ‘

'.5879/2001

/ARSENE


N.Trad. Traducerea nu urmeaza a fi legalizata

. Traducere din limba engleză


LM HOLDING GMBH & CO. KG

MEPPEN

CERTIFICAT

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE LA 31 DECEMBRIE 2017,

ȘI RAPORTUL DE GESTIUNE AL GRUPULUI PENTRU ANUL FISCAL 2017 Traducere necertificată în limba engleză [rămâne decisiv numai originalul german]

LISTA DOCUMENTELOR

1.    Bilanțul consolidat

2.    Situația consolidată a profitului și pierderii

3.    Note la situațiile financiare consolidate 3.1 Rezumatul activelor fixe consolidate

4.    Situația fluxurilor de numerar

5.    Situația modificărilor capitalurilor proprii

6.    Raportul de gestiune a grupului

7.    Opinia auditorului

ANEXAI

LM HOLDING GMBH & CO. KG MEPPEN BILANȚUL CONSOLIDAT LA 31 DECEMBRIE 2017

ACTIVE

CAPITAL PROPRIU SI DATORII ASOCIATI

2017

2016

2017

2016

mii EUR

mii EUR

mii EUR mii EUR

A. ACTIVE FIXE

A. CAPITAL PROPRIU ASOCIATI

LActive necorporale:

I. Capital social

3 000

3 000

1. Drepturile de proprietate

993

435

II, Diferențele de conversie

industrială și altele similare

valutara la capitalul propriu

54

-383

drepturi și valori

III. Venituri încasate

- în curs de elaborare:

consolidate

9 240

7 557

mii EUR 873

IV. Dobanda altor asociati

422

296

(2016: mii EUR 435)

B. PASIVE ACUMULATE

2. Concesiuni achiziționate,

184

136

1. Provizioane pentru

62

3

drepturi de proprietate industrială

impozitare

și drepturi și valori similare și

2. Alte provizioane

1 978

2 095

licențe pentru astfel de drepturi

C. PASIVE

și active

1. Datorii la bănci

13 379

6174

3. Fondul comercial

210

291

2, Datorii comerciale

9 277

5 999

- din consolidarea capitalului:

3. Obligații la societățile

0

0

mii EUR 210

afiliate

(2016: mii EUR 291)    1 387

862

4. Obligații față de asociati

79

622 '

II. Imobilizări corporale:

5. Alte datorii

1 * Terenuri, drepturi de

7 172

6 043

- pentru impozite: 2 099 mii EUR

închiriere și clădiri pe terenuri

(2016: 1771 mii EUR)

ale terților

2017

2016

- pentru asigurări sociale:

mii EUR

mii EUR

mii EUR 252

26 048

15 857

2. Echipamente tehnice,

2 237

1 737

(2016: mii EUR 265)

instalații și utilaje

3. Alte corpuri și accesorii,

unelte și echipamente

5 417

4 075

40 804

28425

4. Plăți anticipate și

construcții în curs

44

0

14 870

11 855

III Active financiare:

1. Alte creanțe din credite

imobilizate

625

638

3. ACTIVE CURENTE

I. Stocuri:

1. Materii prime și

materiale

5 551

4 408

2. Lucrul în desfășurare

35 990

14 260

3. Bunuri finite și

bunuri destinate revânzării 88

106

4. Plata anticipată a

clienților

35 527

- 17 178

6 102

I 596

ILConturi de creanțe și alte active:

L Creanțe comerciale

5 471

3 827

2. Alte active

5 168

1 569

III. Numerar în mână.

bani în bănci

6 305

7 329

23 046

14 321

C. CHELTUIELI

PREPLATITE

502

327

D. IMPOZIT AMANAT

pe ACTIVE

374

372

40 804

28 425

ANEXA 2

LM HOLDING GMBH & CO. KG

MEPPEN

REZULTATUL CONSOLIDAT AL PROFITULUI SI PIERDERII

PENTRU ANUL FISCAL 2017

2017

mii EUR

2016

mii EUR

1. Vânzări

55 155

74 288

2. Creșterea sau scăderea lucrărilor în curs

23 263

-14 268

3. Lucrări proprii capitalizate

2 389

1906

4. Alte venituri operaționale

1 321

1315

5. Costul materialelor

a) costul materiilor prime, bunurilor și mărfurilor    39 590    26 035

STANICEI UVIA ANDREEA Tritfvcator autoritet CHP 2790513464564 Hr. autorizație 12261

b) Costul serviciilor achiziționate

14 662

13 802

6,Cheltuieli cu personalul

a)    Salarii și indemnizații

b)    securitate socială, pensie și alte prestații

14 840

13 802

- pentru pensii:

92 mii EUR (2014: 81 mii EUR )

2 947

2 807

7. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale

2 762

2 644

8. Alte cheltuieli de exploatare

4 887

6 272

9. Alte dobânzi și venituri similare

48

47

10. Dobânzi și cheltuieli similare

570

536

11. Impozite pe venit

-22

863

12. Rezultatul după impozitul pe venit

1 940

1 583

13. Alte taxe

24

24

14. Venit net consolidat

1 916

1 559

15. Venitul net atribuibil altor asociati

-126

-78

16. Credite către conturile asociaților

-107

-868

17. Rezultatul reportat din anul precedent

7 557

6 944

18. Rezultatul reportat consolidat

9 240

7 557

ANEXA 3 Pagina 1

LM HOLDING GMBH & CO. KG MEPPEN, GERMANIA

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU ANUL FISCAL 2017

1.    Note generale

LM Holding GmbH & Co.KG își are sediul în Meppen și este înregistrată în registrul comercial al tribunalului districtual din Osnabrtick, HRA 121318.

Compania întocmește situații financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2017, în conformitate cu

contabilitatea și principiile de evaluare ale Codului comercial german (Handelsgesetzbuch).

Raportul contului de profit și pierdere consolidat a fost întocmit în conformitate cu formatul cheltuielilor totale.

Toate companiile incluse în situațiile financiare consolidate au data de 1 decembrie 2017 ca data de închidere.

Situațiile financiare consolidate sunt întocmite până la data de 31 decembrie 2017.

2.    Contabilitatea și principiile de evaluare ale grupului

a) Contabilitate

Evaluarea activelor și a datoriilor a fost făcută în ipoteza continuării activității cu obiectul de activitate (activitate continuă) (§ 252 (1) Nr. 2 HGB).

Activele necorporale create de societate insasi sunt capitalizate în conformitate cu opțiunea prevăzută la articolul 248 alineatul (2) HGB. Acestea sunt capitalizate la costurile de producție efectuate, la care se ia calculul costul direct al materialelor și al costurilor de producție, precum și o parte corespunzătoare a necesarului de producție și cheltuielile generale de producție și amortizarea activelor fixe.

Deprecierea programate se efectuează liniar pe durata de viață de utilizare începând cu finalizarea. Subvențiile de cost primite pentru proiectele de dezvoltare de către autoritățile publice

sunt deduse în calculul costurilor de producție . Este folosită opțiunea de capitalizare la dezvoltarea de noi produse și îmbunătățiri fundamentale ale produselor existente.

Acțiunile necorporale dobândite sunt capitalizate la costurile de achiziție si reduse prin deprecierea programata (metoda liniară) pe durata vieții lor de utilizare.

Imobilizările corporale sunt înregistrate la costul de achiziție sau de producție șî, dacă sunt amortizabile, sunt reduse cu

amortizarea planificată. Amortizarea programată este, în general, debitată pe o linie dreaptă și raportul de ponderare pe durata perioadei de viață utilă a activelor.

STANICEI UVtA ANDREEA CNf> 2710513464564


Hr. auioriiBtie 12211

Ajustările de evaluare a imobilizărilor necorporale și a imobilizărilor corporale se fac numai în caz de deficiențe permanente.

Activele financiare sunt înregistrate la costurile de achiziție sau la valoarea justă mai mică în bilanț data, dacă deprecierea este permanentă.

ANEXA 3 Pagina 2

Materiile prime și consumabilele sunt evaluate la costurile medii de achiziție sau de producție, în conformitate cu principiul celui mai mic cost sau al pieței. Valorile juste mai mici sunt determinate, în principal, pe baza pieței achizițiilor publice, ținând seama de posibilele utilizării stocurilor.

Lucrările în curs, și produsele și serviciile finite sunt evaluate la producția lor individuală

costurile, inclusiv costurile directe ale materialelor și ale forței de muncă, părțile corespunzătoare ale cheltuielilor de producție și costurile speciale de producție. în ceea ce privește costurile deja suportate și anticipate ale comenzilor individuale care depășesc încasările convenite, au fost făcute indemnizații de evaluare corespunzătoare costurilor capitalizate.

Creanțele și alte active sunt prezentate la valoarea lor nominală sau la valoarea justă inferioară la

data bilanțului. Pentru creanțele cu risc de colectabilitate identificabil, sunt făcute rezerve adecvate acestor riscuri, datoriile neplătite sunt prescrise. în plus, sunt alocate cote forfetare pentru acestea.

Bani în numerar si numerarul în bănci sunt prezentate la valoarea nominală.

Cheltuielile preplătite sunt raportate în conformitate cu § 250 HGB.

Impozitele amânate se stabilesc în funcție de diferențele dintre societățile individuale ale Grupului între așa-numitele Balanțe Comerciale II și evaluările fiscale aferente în România în conformitate cu

§ 274 HGB. In conformitate cu opțiunea de la § 274 HGB, excedentele din creanțele privind impozitul amânat sunt capitalizate. Calculul activelor privind impozitul amânat include pierderile fiscale se face în măsura în care este suficient de probabila realizabilitatea lor fiscală.

Capitalul subscris al acționarilor societății-mamă este declarat la valoarea nominală.

Prevederile privind impozitarea și alte provizioane sunt prezentate cu valoarea decontării care este

calculata în conformitate cu abordare comercială rezonabilă, pentru a acoperi toate pierderile potențiale și contingente la data bilanțului. Provizioane pentru pierderi iminente și provizioane pentru reparații și întreținere amânate, efectuate în termen de 3 luni de la sfârșitul anului

financiar, nu au fost solicitate, la fel ca în anul precedent, Toate obligațiile cu o scadenta de

mai mult de un an au fost reduse la rata pieței. Creșterile de prețuri și costuri sunt luate în considerare

în evaluarea dacă acestea sunt suficient de detaliate.

Datoriile sunt înregistrate la valoarea de decontare.

Creanțe și datorii cu termen scadent de până la un an, care sunt denominate în valute străine din perspectiva Grupului sunt evaluate la cursul de schimb al datei de bilanț.

Realizarea vânzărilor a construcției instalațiilor se realizează, în general, în conformitate cu așa-

numită metodă contract realizat. în cazul comenzilor mari cu un volum de comandă mai mare de

10 milioane EUR, în special cele prelucrate în conformitate cu standardele pentru centralele electrice,

profitul parțial este recunoscut prin aplicarea secțiunii 252 (2) HGB, cu condiția ca o partea

parțial fictiva, facturabilă a statusuîui comenzii și o estimare a comenzii parțiale să fie suficient de fiabilă, precum și în ansamblu estimarea costurilor cu comandă. O cifră de afaceri și venituri fictive, parțial recunoscute în special în cazul în care instalația este livrată și recepționată (finalizarea construcției).

Realizarea parțială a profitului se bazează pe costul curent al comenzii și include marja de profit. Aceasta trebuie să fie asimilata ca recunoașterea profitului, așa cum este descrisă mai sus, insa nu este identică cu cea folosind metoda POC. Veniturile din vânzări în afara proiectelor de instalații sunt recunoscute atunci când mărfurile sau serviciile au fost livrate, iar riscurile și beneficiile au fost transferate clientului.

Anexa 3 Pagina 3

b) Contabilitatea și evaluarea și consolidarea grupului

Metodele contabile și de evaluare sunt, în general, aplicate în mod uniform situațiilor financiare consolidate în conformitate cu § 308 HGB (Codul comercial german).

Contabilitatea se efectuează uniform, cu excepția cazului în care se efectuează o ajustare a contabilității germane și a metodele de evaluare nu sunt necesare din motive de semnificație (Secțiunea 308 (2) teză 3) HGB.

în practicarea opțiunilor contabile și de evaluare, exista o opțiune suplimentară în măsura în care rezultatele contabile și de evaluare nu sunt relevante pentru declarațiile de finanțarea individuală ale

îradwcafwr asitodîai

CMP S79os 13 4645MOT"---

... Hr. autarfciitie 12J&Î

societății tip holding. Acest lucru este valabil în special pentru capitalizarea imobilizările necorporale creației proprie și a impozitelor amânate.

Situațiile financiare anuale ale filialelor străine sunt convertite în valuta Grupului utilizând metoda

- modificată a ratei de închidere (§ 308a HGB). Schimbul se efectuează Ia cursul de schimb al zilei, în timp ce capitalul propriu este convertit utilizând cursurile istorice. Elementele din declarația de venit și, prin urmare, rezultatul anual raportat în contul de profit și pierdere sunt convertite la cursul mediu de schimb al anului. Diferențele rezultate sunt înregistrate ca rezervele de conversie a monedei în cadrul capitalului propriu.

Consolidarea capitalului se realizează în conformitate cu metoda reevaluării (§ 308 I nr. 2

HGB). Dacă consolidarea pentru prima dată a filialelor nu a coincis cu prima dată a întocmirii situațiilor financiare consolidate, data achiziției sau, în mod individual de la caz la caz, includerea pentru prima dată în situațiile financiare consolidate este data primei consolidări.

Vânzările intragrup, cheltuielile, veniturile, împrumuturile, creanțele și pasivele intre companiile consolidate sunt eliminate.

Rezultatul intermediar din livrările de grup este eliminat în conformitate cu sec. 304 (1) HGB dacă se aplica.

Pentru procedurile de consolidare, impozitele amânate sunt recunoscute,

c) Cursurile de schimb a valutelor

Cursurile de schimb utilizate pentru conversia valutară s-au dezvoltat după cum urmează:

Curs valutar pentru 1 EUR    Curs de închidere    Curs mediu

31/12/2017

31/12/2016

2017

2016

Zlot polonez

4.1770

4.4103

4.2750

4.3632

Lira sterlină

0.8872

0.8562

0.8767

0.8195

Real brazilian

3.9729

3.4305

3.6054

3.8561

Anexa 3 Pagina 4

d) Ajustarea politicilor contabile

începând cu anul fiscal 2017, veniturile din comenzile majore în construcția de instalații nu mai sunt recunoscute utilizând metoda contractului încheiat, ci mai degrabă prin realizarea parțială a

profitului. Astfel, comenzile care se extind pe mai mult de doi ani financiari și sunt adesea asociate cu . întârzieri semnificative ca dovadă a executării și a acceptării, pentru care societatea nu este

responsabilă. Prin ajustare contabila, trebuie realizata o perspectivă îmbunătățită asupra activelor nete, poziției financiare și rezultatelor operațiunilor grupului. Consultați următoarele explicații pentru

efectele ajustării. Pretențiile fictive la recunoașterea parțială a profitului, mai puțin plățile în avans sunt afișate în alte active. Valoarea corespunzătoare a proiectului la costul de producție inclusiv facturile restante pentru ordinul parțial s-au ridicat la 12,6 milioane EUR.

3, Scopul consolidării

Pe lângă LM Holding GmbH & Co, KG, Meppen, ca societate-mamă, scopul consolidării include următoarele filiale:

Cota de participare consolidată din capital %

LM Vermietungs GmbH & Co. KG, Meppen    100

Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH, Meppen    100

Sutco RecyclingTechnik GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach    100

UnoTech GmbH, Meppen    70

Sutco-Polska Sp.z oo, Katowice l Polonia    100

Sutco UK Ltd., Surrey / Regatul Unit    100

Sutco Iberica Recycling Technology SL, Barcelona / Spania    100

Sutco do Brasil Ltda., Belo Horizonte / Brazilia    100

LM NL BV, Enschede / Niederlande    100

în cursul anului de activitate, nu a existat nici o schimbare în scopul consolidării. Nu există.companii subsidiare consolidate, societăți mixte sau companii afiliate neconsolidate.

4. Note la situațiile financiare consolidate

4.1 Active fixe

Dezvoltarea activelor grupului este prezentată în anexa 3.1 la aceste note.

Fondul comercial (diferența pozitivă rezultată din consolidarea capitalului) se referă la firma Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH, Meppen, Sutco Biura Inzynierskie Sp.z oo,

Katowice / Polonia, Sutco UK Ltd., Surrey / Regatul Unit, Sutco Iberica Reczcling Technology SL, Barcelona / Spania și Sutco do Brasil Ltda., Belo Horizonte Z Brazilia.

Anexa 3 Pagina 5

Durata de viață utilă de bază a amortizării obișnuite a valorii fondului comercial se bazează pe estimări

a perioadei preconizate a existenței lor, având în vedere natura, industria și produsele

companiei.

Fondul comercial al companiei Ludden & Menneken Entsorgungs-Systeme GmbH a fost amortizat pe baza metodei liniare pe o perioadă de 20 de ani începând cu exercițiul financiar 2004. în anul fiscal 2005, grupul LM a achiziționat restul de 15% din acțiunile Suteo Biuro Inzynierskie Sp.z oo , fondul comercial rezultat a fost capitalizat. Fondul comercial este amortizat liniar pe o perioadă de 20 de ani.

în anul fiscal 2011, restul de 50% din acțiunile Sutco UK Ltd, (fostă: OKLM Recycling

Technology Ltd.) raportata anterior ca o companie asociată au fost achiziționate. Prima data

consolidarea completă a acestei companii a avut ca rezultat o diferență pozitivă de 349 mii EUR, care este raportată ca fond comercial și s-a amortizat pe o perioadă de 10 ani. Durata de viață utilă se bazează în special pe durata de viață a produselor și relațiile de afaceri pe termen lung.

în anul fiscal 2013, compania subsidiara Sutco Iberica Recycling Technology SL a fost consolidată integral pentru prima dată. Prima consolidare completă a avut ca rezultat o diferență pozitivă de 115 mii EUR, care este raportata ca fond comercial și amortizata pe o perioadă de 5 ani.

în anul fiscal 2014, filiala Sutco do Brasil Ltda. a fost consolidată integral pentru prima dată. Prima consolidare completă a avut ca rezultat o diferență pozitivă de 25 mii EUR, care este raportată ca fond comercial și a fost amortizata pe o perioadă de 5 ani. Mai mult, fosta Sutco Beteîligungs GmbH (acum Sutco RecyclingTechnik GmbH) a fost consolidată integral pentru prima dată. Prima consolidare completă a avut ca rezultat o diferență negativa de 29 mii EUR, care a fost înregistrata ca venit in 2014. Suma a fost asimilata ca fiind alt venit operațional.

în anul fiscal 2015, restul de 30% din acțiunile Sutco do Brasil Ltda. au fost achiziționate. Prima

consolidarea integrala a acestei companii a avut ca rezultat o diferență pozitivă de 10 mii EUR, care este raportată ca fiind fondul comercial și s-a amortizat pe o perioadă de 4 ani.

4.2 Active curente

Creanțele și alte active sunt datorate în principal în același an în anul precedent. Alte active de 20 mii . EUR(2016: 9 mii EUR) au un termen scadent mai mare de un an,

4.3 Provizioane

Alte angajamente, în special, se referă la garanția de 1.656 mii EUR(2016:1.689 mii EUR),

facturi peste scadenta de 18 mii EUR(2016: 50 mii EUR), concediu/ ore suplimentare 194 mii EUR(2016: 193 mii EUR) și costuri comune, de exemplu, costuri ale situațiilor financiare, inclusiv taxele de consultanță sau costurile de arhivare a documentelor.

Anexa 3 Pagina 6

4.4 Pasive

Termene scadente

pana Ia lan 1-5 ani peste 5 ani

mii EUR

mii EU

R mii EUR

total mii EUR

Pasive față de bancă

8 941

3 731

707

13 379

(2016:2 668)

(2016:3 022) (2016:484)    (2016:6174)

Datorii comerciale

9 277

0

0

9 277

(2016:5 999)

(2016:0)

(2016: 0)

(2016:5 999)

Obligații față de asociati

79

0

0

79

(2016:622)

(2016:0)

(2016: 0)

(2016:622)

Alte datorii

3 285

28

0

3 313

(2016:3 034)

(2016:28)

(2016:0)

(2016:3 062)

CNP 279051346456 Hr. *tilorUati« tZ26i

Pasive pana la 1 an sume in anul precedent 4,466 miiEUR(2016: 3,534miiEUR).

Angajamentele față de banca filialei poloneze (4,452mii EUR) sunt garantate prin ipoteci asupra sediului societății din Katowice / Polonia și acoperit de stocurile filialei poloneze.

Angajamentele față de banca societății de leasing consolidate (3,155 mii EUR) sunt garantate prin asigurarea capacitatii de leasing, precum și cesiunea creanțelor clienților din facilitatea de leasing. Angajamentele fata de banca Sutco RecyclingTechnik GmbH și Ludden & Mennekes Entsorgungs-System GmbH (mii EUR 1,158) sunt asigurate prin piesele de inventar ale stocului de utilaje. Angajamentele față de banca societății holding (1 466 mii EUR) sunt garantate prin ipoteci asupra

clădirilor de producție, transferul de securitate al obiectelor din inventar și alocarea cerințelor de închiriere și leasing pentru containere de presa.

Nu există alte garanții de credit recunoscute pentru datorii față de bancă

4.5 Venituri din vânzări

Realizarea de vânzări a proiectelor de construcție a instalațiilor cu o valoare mai mică de 10,0 milioane EUR în conformitate cu metoda contractului integral influențează perspectiva asupra situației veniturilor companiei.

O valoarea totala a comenzii în intervalul de la opt cifre în sus a fost esențiala în procesarea a mai puțin de 50% din data de raportare.

Anexa 3 Pagina 7

Veniturile consolidate de 55,2 milioane EUR (2016: 74,2 milioane EUR) sunt alocate după cum urmează:

activitățile grupului:

2017

2016

Tehnologia pt. transportoare

46%

62%

Tehnologie de presare

45%

30%

închiriere

9%

8%

Defalcarea vânzărilor în funcție de anumite piețe geografice este după cum urmează:

2017    2016

milioane EUR


milioane EUR


Germania

30

31

Marea Britanie

14

0

Polonia

4

31

Alte țări

7

12

4.6. Impozitele amânate

' Rata de impozitare pentru determinarea impozitelor amânate pentru companiile germane este între 16% și 30%. Pentru problemele legate de compania poloneză se aplică o rată de impozitare de 19%, în timp ce pentru britanici se ia în calcul o cotă de impozitare de 21%. Nu există impozite amânate în cazul companiilor braziliene, olandeze și spaniole.

Creanțele privind impozitul amânat se ridica la 374 mii EUR în 2017 (2016: 372 mii EUR ).

Activele pasive privind impozitul amânat de 608 mii EUR au fost compensate la impozitul amânat (2016: 262 mii EUR). Datorii privind impozitul amânat majorat cu 348 mii EUR și cu activele privind impozitul amânat, a scăzut cu 346 mii EUR.

Impozitele pe venit includ impozitele amânate de 2 mii EUR(2016: 657 mii EUR).

Creanțele și datoriile privind impozitul amânat se bazează pe recunoașterea și diferențele de valoare, în special la:

-    Imobilizări necorporale create de societate insine (pasive)

-    Terenuri și clădiri (pasive)

-    Facilități, alte corpuri, unelte și echipamente (pasive)

-    Creanțe comerciale (active)

-    Stocuri, inclusiv eliminarea profitului intermediar (activ)

-    Alte provizionae (active)

Impozitele pe pierderi fiscale la nivelul companiilor individuale sunt recunoscute și compensate la

calcularea creanțelor privind impozitul amânat dacă există altfel un excedent de datorii privind impozitul amânat la nivelul bilanțurile comerciale II și / sau realizarea în următorii cinci ani pot fi considerata ca fiind suficienta.

4.7 Conversie valutara

Alte venituri din exploatare includ veniturile din conversia valutară a 223 mii EUR (2016: 401 mii EUR).

u.tA ANDREt; (BfJueatof

tj«P2M0Si34fi45fl4( >lr. autorliați» 12261■

Alte cheltuieli de exploatare includ cheltuielile din conversia valutară a 34 mii EUR (2016:

133 mii EUR).

Anexa 3 Pagina 8

5, Alte informații

5.1    Tranzacții extrabilanțiere

Ca parte a activității de închiriere (în special containere cu auto-presare), activele sunt închiriate

■ clienților pentru o anumită perioadă de timp bazată pe contracte de leasing-exploatare. Obiectivul este de a crea un segment de clienți interesați de închiriere.

Finanțarea activității de închiriere se realizează parțial prin tranzacții de vânzare și închiriere cu societățile de leasing sau băncile așa cum rezultă din contabilitate extrabilantiera. La data bilanțului LM Vermietungs GmbH & Co. KG a avut obligații de închiriere din finanțarea activelor de închiriere în suma de 3,240 mii EUR. Refinanțarea sub formă de vânzare-închiriere-spate se face în scopul de a finanțarea ca alternativă la formele clasice de finanțare, cu condiția ca această finanțare să fie mai mare favorabile și / sau mai adecvate. Nu există alte avantaje / modificări speciale ale

vânzare-si lease-back.

5.2    Contingente

Firmele unice din grup sunt răspunzătoare de un sistem de răspundere reciprocă comună și de răspundere pentru pasivele curente și viitoare ale unor societăți terțe. Pasivele acestor societăți s-au ridicat la 66 mii EUR la data bilanțului. Obligația comună servește la obținerea creditului și este tratată în bilanț, indiferent de accesul direct al creditorului la companiile aferente Grupului. Riscul din

creanțele din aceste garanții în favoarea companiilor din grup sunt considerate reduse din cauza prognozei situației economice a societăților.

5.3    Informații privind onorariile totale ale auditorului grupului

Pentru anul fiscal 2017, onorariile totale ale auditorului grupului pentru serviciile prestate companiei LM Holding GmbH & Co KG și filialele sale se ridică la 43 mii EUR pentru serviciile de audit.

5.4    Cheltuieli de cercetare si dezvoltare

Grupul nu desfășoară activități de cercetare în sensul articolului 255 alineatul (2a) din directiva

Codului comercial german (HGB), dar desfasoara dezvoltări legate de produse în Germania. Grupul a

- primit subvenții guvernamentale de 431 mii EUR în 2017 pentru dezvoltare de proiecte. Cheltuielile de dezvoltare rămânând în valoare de 561 mii EUR (2016: 435 mii EUR) după deducerea compensației costurilor au fost capitalizate ca active necorporale create de societate.

5.5    Cheltuieli si venituri excepționale

. Profitul obținut din realizarea profiturilor parțiale înainte de impozitele amânate este inclus în treimea superioară a intervalul de șapte cifre din situațiile financiare consolidate. Rambursări de taxe pentru anii precedenți au fost primite în cuantum de 317 mii EUR.

Anexa 3 Pagina 9

5.6    Partener cu răspundere personală

Partenerul cu răspundere personala al LM Holding GmbH & Co. KG este LM Geschăfisfiihrungs GmbH, Meppen. Capitalul social al partenerului se ridică la 25.000 EUR.

5,7 Angajați

Numărul mediu de angajați care lucrează pentru grupul LM în anul fiscal 2017 a fost:

Număr de angajați

2017

2016

LM Holding GmbH & Co. KG, Meppen

18

19

LM Vermietungs GmbH & Co. KG. Meppen

0

0

Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH, Meppen

115

115

Sutco RecyclingTechnîk GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach

62

58

Unotech GmbH, Meppen

32

30

Sutco-Polska Sp.z oo, Katowice / Polonia

297

295

Sutco Iberica Recycling Technology SL, Barcelona / Spania

1

1

■I

Sutco do Brasil Ltda., Belo Horizonte / Brazilia LM NL BV, Enschede / Țările de Jos Sutco UK Ltd., Surrey / Regatul Unit

Total 528    521

Cei 528 de angajați ai grupului LM includ 230 de beneficiari de salariu și 298 beneficiari de indemnizații.

5.8 Alte obligații financiare

Grupul are următoarele alte obligații financiare din leasing, închiriere și altele obligații: până la 1 an    468 mii EUR

1 -5 ani    651 mii EUR

Total    1.119 mii EUR

5.9    Raport al fluxului de numerar

Situația fluxului de numerar a fost întocmită în conformitate cu DRS 21, Fondurile de numerar includ numerarul și echivalente de numerar și datorii pe termen scurt către bănci, în măsura în care sunt utilizate pentru gestionarea numerarului.

Fondurile de numerar includ 6,305 mii EUR(2016: 7,329 mii EUR) numerar și

6,221 mii EUR (2016:1,062 mii EUR)

Datoriile pe termen scurt către bănci. Nu au existat echivalente de numerar la nici una dintre datele bilanțului.

Anexa 3 Pagina 10

5.10    Rapoarte de capitaluri proprii

LM Holding GmbH & Co. KG nu este legată de niciun bloc de distribuție statutar. Din cauza formei juridice a societății tip holding, profitul net al companiei pentru anul este complet creditat către acționari. Deci, nu mai există potențial de distribuție.

5.11    Management general

în anul fiscal 2017. directorul general a fost Mîchael Ludden, Haren (Ems) (Diplom-* Chemiker). în ceea ce privește divulgarea remunerației totale a conducerii se afla sub protecția

clauzei sec, 286 (4)din HGB aplicabil.

5.12    Utilizarea secțiunii 264 (3) / secțiunea 264b Codul comercial german (HGB)

Următoarele societăți din grup beneficiază de scutiri în conformitate cu secțiunea 264 alineatul (3) sau secțiunea 264b din Codul comercial german (HBG):

Ludden & Mennekes Entsorgungs-Systeme GmbH, Meppen Sutco RecyclingTechnik GmbH, Bcrgisch Gladbacb LM Vermietungs GmbH & Co.KQ Meppen LM Holding GmbH & Co.KG, Meppen UnoTech GmbH, Țările de Jos

5.13    Raport suplimentar

Nu s-au produs incidente relevante după data bilanțului.

Meppen, 4 mai 2018 LM Holding GmbH & Co

Michael Ludden - Director General -

Anexa 3.1

LM HOLDING GMBH & CO. KG, MEPPEN REZUMATUL ACTIVELOR FIXE CONSOLIDATE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

COSTUL DE ACHIZIȚIE    AMORTIZAREA ACUMULATA VALORI NETE

ÎNREGISTRATE

1/1/

Aporia

Cedar

Redus

Efecte

31/12/

1/1/

Ap»rtu

Cedări

Efecte de

31/12/

2017

2016

2017

laii

EUR

mii

EUR

mii

EUR

ilicare

mii

EUR

de

curs

valuia

2017

mii

EUR

2017

mii

EUR

mii

EUR

caii

EUR

curs

valutar mii EUR

2017 mii EUR

mii EUR

mii

EUR

r

mii

EUR

L ACTIVE INTANGIBILE

Drepturile de proprietate industrială create de societate insasi și drepturi și valori similare

585

561

0

0

0

1 146

150

3

0

0

153

993

435

Concesiuni obținute, drepturi de proprietate industriala drepturi șî valori similare și licențe pentru astfel de drepturi șî active

l 094

114

0

0

-30

1 238

958

69

0

-27

1 054

184

136

Fond de comerț

812

2 491

0

675

0

0

0

0

0

-30

812

3 196

521

1629

81

153

0

0

0

-27

602

1 809

210

1 387

291

862

II. ACTIVE TANGIBILE

L Terenuri^ drepturi de închiriere și clădiri pe terenul terților

9 656

1 321

0

0

‘185

11

162

3 613

315

0

-62

3 990

7 172

6 043

Echipamente tehnice, instalații și utilaje

6314

1 268

0

0

-217

7 673

4 577

770

79

-168

5 436

2237

1 737

Alte corpuri, unelte și echipamente

13

040

2 994

l

577

0

-58

14

515

8 965

1 524

l 431

-40

9 098

5 417

4 075

Plăți anticipate și construcții în curs

0

29

010

44

5 627

0

1

703

0

0

0

-460

44

33

394

0

17

155

0

2 609

0

l 510

0

-270

0

18 524

44

14 870

0

11 855

ACTIVE FINANCIARE

Alte împrumuturi

638

139

32

0

6 302

13

I

716

0

0

0

-490

625

37

215

0

ÎS

784

0

2 762

0

1 510

0

-297

0

20 333

625

16 882

638

13 355

Anexa 4 Pagina 1

LM HOLDING GMBH & CO. KG

MEPPEN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU ANUL FISCAL 2017

2017

2016


mii EUR mii EUR mii EUR mii EUR

Fluxul de numerar din activitățile de exploatare:

Venit net consolidat, inclusiv venitul net

atribuibil altor asociati

1 916

1559

+/- Amortizarea, amortizarea și deprecierea sumelor fixe

active / reluări ale deprecierii activelor fixe

2 762

2 644

+/- Creșterea / scăderea provizioanelor

-117

134

+/- Creșterea / scăderea stocurilor, creanțelor comerciale

și alte active care nu pot fî atribuite investiției sau

activități de finanțare

-9 504

1 199

+/- Creșterea / scăderea datoriilor comerciale și altele

datoriile care nu pot fi atribuite activitatii de investiție

sau de finanțare

3 197

-2 364

^+/~ Creșterea / scăderea renunțării la active fixe

-5

-9

+/- Cheltuieli cu dobânzile / venituri din dobânzi

522

489

+/- Cheltuieli cu impozitul pe profit / venituri

-22

863

+/- Impozitul pe venit plătit

79

-938

+/- Corecția componentelor de plată nevalabile

din venitul net

-435

-290

+/- Alte venituri / cheltuieli / împrejurări nemonetare

93

-116

-3 430

1 612

Pagina 2

2017

2016

mii EUR mii EUR mii EUR mii EUR

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

-1 514

3 171

(reportare)

Fluxul de numerar din activitățile de investiții:

St'ANICEL UWA ANORSEa] Tradu câtor    '

- Plăți efectuate pentru achiziționarea de imobilizări

necorporale

-679

-566

*■

+ Plăți de la cedarea imobilizărilor corporale

198

435

- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

-5 623

-2 686

+ Plăți provenite din dezinvestirea activelor financiare

13

13

- Plăți pentru achiziționarea de active financiare

pe termen lung

0

-501

+ Dobânda primită

48

47

Fluxuri de numerar din activități de investiții

-6.043

-3.258

Fluxul de numerar din activități de finanțare:

- Plățile plătite proprietarilor

-650

-580

+ Plăți de la emiterea de obligațiuni și de ia împrumuturi

3 222

1 096

- Plăți din rambursări de obligațiuni și împrumuturi

-1 176

-856

+ Plăți provenite din subvenții primite

435

290

- Dobânda plătită

-570

-536

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

1261

-586

Modificarea netă a fondurilor de numerar

-6 296

-673

Efectele asupra fondurilor de numerar generate

de cursurile de schimb și procedurile de evaluare

113

-285

+ Fonduri de numerar la începutul perioadei

6 267

7225

Fonduri de numerar Ia sfârșitul perioadei

84

6 267

Pagina 3

împărțirea fondurilor în numerar la sfârșitul perioadei

2015

2014

mii EUR

mii EUR

Numerar în mână, bani în bănci

6 305

7 329

Datorii pe termen scurt la bănci disponibile pentru disponibilitate în numerar


-6 223


- 1 062


Anexa 5


LUDDEN & MENNEKES VERMIETUNGS GMBH & CO. KG

MEPPEN

RAPORT PRIVIND MODIFICĂRI IN CAPITALURI PENTRU ANUL FISCAL 2017

Compania mama    Alt asociat    Grup


Capital social miî EUR

Diferente le de

capitaluri

proprii

din

conversia valutara mii EUR

Câștiguri reținute in Grup mii EUR

Capital propriu mii EUR

Alte

parti sociale înainte de conversia valutara mii EUR

Profituri din alte parti sociale mii EUR

Capital propriu mii EUR

Capital propriu mii EUR

Sold la 1/1/2016'

3 000

51

6944

9 995

30

187

217

10212

Cresterea/scaderea pârtilor de

0

0

0

capital

0

0

U

0

0

Credit pentru conturile de

capital împrumutat al

-868

rj

0

-868

0

0

0

-868

asociatului

V

Conversie valutara

0

-433

0

-433

0

0

0

-433

Alte modificări

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit net consolidat

868

0

613

1 4IS

0

78

1 559

78

Sold la 31/12/2016

3 000

-382

7 557

10175

30

295

10470

Sold la 1/12017

3000

-382

7 557

10175

30

265

265

295

10 470

Crestere/scadere a cotelor de

0

o

0

0

0

A

0

0

capital

V

Credit pentru conturile de

-107

-107

capital împrumutat al

- IU t

0

0

0

-107

asociatului

0

STANiCEL LIVIA ANDREEA Traducător au tor Iz tt CNP 2790543464564 Wr.autorJmla 42261Anexa 6 Pagina 1


Raport de gestiune a grupului a grupului Ludden & Mennekes, Meppen,

pentru anul fiscal 2017

1. Fundamentele concernului

Grupul LM are trei linii de producție. Tehnica de presă (Ludden & Mennekes) este implicată în fabricarea de sisteme de presă pentru deșeuri compactabile, cum ar fi si producția și comercializarea gamei complete de compactori până la mari facilități de transbordare. Echipamente pentru febrica (Sutco) oferă sisteme de reciclare pentru diferite fluxuri de deșeuri, cum ar fi deșeurile menajere și comerciale, ambalaje ușoare materiale (LVP) și hârtie. De la concepție până la construcția la cheie a fabricii, este utilizat întregul lanțul valoric. în cea de-a treia linie de afaceri, prese de balotare care presează până la o forță de presare de 2000LN sunt fabricate și comercializate sub numele UnoTech. Distribuția pentru cele trei sectoare de activitate este, în general, separată una de cealaltă și de alta strategie celor trei branduri oferă o structură clară. Cele trei branduri funcționează împreună sub

eticheta grupului LM. Cu cele trei branduri, valoare adăugată a companiei noastre acoperă integral cererea clientilor. Produsele LM ajută la colectarea reciclabilelor în mod eficient și un transport eficient la stația de sortare și tratare. Sutco separă reciclabilele cu echipamentele lor, iar UnoTech compactează materialele reciclabîle și permite transportul eficient din punct de vedere al costurilor și al marketingului, care este parțial organizat la nivel mondial. Această viziune a lanțului de valori și cunoștințele detaliate despre utilizarea ulterioară sunt foarte apreciate de clienții noștri. Ca o alternativa la achiziția clasică, grupul LM oferă părți din gama de produse pentru ca clienții sa poată închiria / lua în leasing prin compania de închiriere deținută de grup.

Tehnologia de presă, care se află în Meppen, reprezintă în primul rând producția seriei de compactoare și linia de produse a instalațiilor staționare și de transbordare. Activitatea oferă o utilizare de bază a capacității fabricii din Meppen. In plus conducerea grupului și toate posturile de personal sunt situate în Meppen, precum și precum și activitatea de închiriere. La începutul anului 2017/2018, fabrica DSrpen a fost deschisă ca o locație suplimentară, utilizată în principal pentru construcțiile specializate ale departamentului Tehnologiei de presă.

Vânzări și distribuție de la Sutco pentru construcții șl management de proiect se desfășoară la Bergisch Gladbach. Construcții detaliate și o mare parte a construcțiilor din otel sunt fabricate în Katowice (locația filialei Sutco / Polonia) pentru nevoile lor. Vânzările pentru Europa de Est sunt, de asemenea, gestionate acolo.

Capacitatea de producție a firmei Sutco a fost extinsă prin achiziționarea unui nou sediu permanent

/rac ucaior autorizat , CNP 27M 5134645«4<

Hr. autorizație 133Si i

în Haren, în 2014, în special, producția de benzi transportoare și serviciile pentru Sutco sunt situate în această locație. Din februarie 2014, UnoTech este amplasat în Lathen - Niederlangen, unde a fost -localizat managementul și producția, în special în scopul vânzărilor și al gestionării proiectelor, filialelor din Regatul Unit, Spania, Olanda și Brazilia.

Anexa 6 / Pagina 2

2. Mediul economic 2017

Mediul economic global

Economia globală a continuat să crească în 2017. în multe țări, creșterea agregată a fost determinată de consum. Comerțul mondial și activitățile de investiții au rămas în continuare destul de slabe. Creșterea globală reală, ajustată la preț, a fost de 3,7% (anul precedent: 3,2%). în țările industrializate se înregistrează o încetinire evidentă a creșterii la 2,3% (anul precedent: 1,7%). Pe de altă parte, creșterea economică a rămas la 4,7% din creșterea PIB-ului din anul precedent în țările emergente și în curs de dezvoltare. Comerț internațional și producția industriala a crescut semnificativ în 2017. Se așteaptă ca comerțul mondial să crească cu 4,7% și producția industrială cu 3,5%. în consecință, utilizarea capacității în industrie a avut o îmbunătățire considerabila, iar economia de investiții a crescut semnificativ.

Sursa: MP-Zahlen: Actualizarea economiei mondiale a FMI In ianuarie 2018

.Maim-P:, FFniiații mai detaliate: VDMA Konjunktur International, noiembrie 2017

Piețe inii1 nationaie importante

înl " • • • n zona euro, economia a arătat în 2017 cea mai puternică rată de creștere economică

în u!': • n ’: ’ 0 a n i. Produsul intern brut a crescut cu 2,5%. în aproape toate economiile țărilor

zonei ■ • ■ ■ -o, c■’nnomia a înregistrat în mod semnificativ un impuls. Au apărut impulsuri pozitive atât în

comn- O1’ -'yi orior, cât și in economia națională. Producția industrială a crescut cu un estimat de 2,7% față tic amil precedent. Utilizarea capitalului, ocuparea forței de muncă și investițiile au crescut.

După im mceput slab al anului, economia Statelor Unite a câștigat din ce în ce mai multă forță în acest dom : . •.cursul din 2017. Producția economică totală a crescut cu 2,3%, după doar un 1,3% în perie viiii precedent. Consumul și investițiile au contribuit în mod egal.

Rep'ir.i 1 inii singura economie avansată în care creștere economică aîncetinit în 2017. Un factor-chei1’ 7: ' iinirca ritmului economic este dezvoltarea slabă a consumului privat, în care deprecierea brus-’' ■ ;e i britanice după votul pro Brexit a jucat un rol semnificativ. Industria prelucrătoare, pe de altă: ■ " ■ ■■ ■ !v.'nr.'ficiat de o lira mai slaba și oportunități îmbunătățite de vânzări internaționale.

Potrivit FMI, economia din Republica Populară Chineză a crescut cu 6,8% în 2017. în consecință, economia a crescut, de asemenea, intr-o oarecare măsură mai mult decât anul precedent. Cu toate acestea, ratele de creștere pentru investiții, produse industriale și vânzări cu amănuntul au scăzut până la sfârșitul anului.

Redresarea prețurilor materiilor prime în 2017 a ajutat la depășirea recesiunilor din Rusia

și Brazilia. Potrivit FMI, producția economică din Rusia a crescut cu 1,8% și în 2009

Brazilia cu 1,1%.

Sursa: BIP-Zahlen: Actualizarea economiei mondiale a FMI în ianuarie 2018

Mai mult, informații mai detaliate: VDMA Konjunktur International, Nov 2017

Anexa 6 / Page 3

Economia germană

Economia germană a înregistrat, de asemenea, o creștere puternică în 2017. în general,

produsul intern brut a crescut cu 2,2% și, astfel, mai puternic decât media din ultimii 10 ani (+1,3

%) și mai puternic decât în anul precedent (1,9%), deși anul 2017 a avut mai puține zile lucratoare decât anul precedent. Relansarea a fost susținută de un consumul privat robust (1,9%), cheltuieli guvernamentale (1,6%) și investiții în construcții (2,7%).

Numărul de satariați a atins cel mai înalt nivel din 1991 ( 43,4 mit), este cu 1,5% mai mare decât în anul precedent. în plus, companiile au investit din nou mai mult în echipamente, care au înregistrat o creștere peste medie (+ 4%). în acest mediu economic propice, ocuparea foiței de muncă a crescut de asemenea cu o medie anuală de 1,5% feță de 2016 și astfel, cu 653.000 ajungadu-se la aproape 44,3 milioane de angajați. Aceasta reprezintă cea mai mare creștere din această perioadă din 2007 și reprezintă un alt record al ocupării forței de muncă. Ratele dobânzilor au rămas la niveluri istorice scăzute în 2017. Rata inflației rămâne joasa și fiind mult sub nivelul ratei țintă a BCE de 2,0%.

Sursa: Sachverstândigenrat Jahresgutachten 2017/2018, Statistisches Bundesamt

Inginerie mecanică germana și de activități în instalații pentru centrale

Din cauza creșterii la nivel mondial a cererii de bunuri de capital, 2017 a fost un an de creștere remarcabilă pentru industria germana de mașini. Conform rezultatelor preliminare ale Oficiului Federal de Statistică, producția reală în industrie a crescut cu 3,1%. Vânzările ajustate fără preț au atins anul trecut 224 miliarde EUR. Valoarea producției neajustata la preț a fost estimată la 212 miliarde EUR.

Creșterea producției a rezultat aproape exclusiv dîn creșterea exporturilor, care a ajuns la 168 miliarde EUR. Aceasta a fost cu 7,9% peste nivelul nominal al anului precedent, cea mat puternică creștere a

venit din livrările către China și SUA. Țările partenere ale UE au fost prezente, deși cu rate de creștere mai mici. în ansamblu, creșterea piețelor de export a avut loc pe o largă bază regională, după exporturile către multe țări emergente și în curs de dezvoltare cum ar fi Rusia și Brazilia, au revenit, de asemenea, la creștere în 2017.

Numărul angajaților din companiile cu mai mult de 50 de angajați s-a ridicat la aproximativ 1 031 000 de persoane în decembrie 2017. Aceasta reprezintă o creștere de 2,3% sau o creștere de aproximativ 23.000 de angajați față de decembrie 2016.

Intrarea comenzilor au crescut în anul 2017 comparativ cu anul precedent în termeni reali cu 8,0%.

A

In cererea internă, comenzile de intrare au crescut cu 5,0%, cererea externă a crescut cu 10,0% față de 2016. în cererea externă sa înregistrat o ușoară răspândire. Comenzi de la țările partenere ale UE au crescut la 11,0%, iar comenzile din țările care nu sunt membre ale UE doar la 9,0%.

Sursa: Statistisches Bundesamt, VDMA

Anexa 6 / Pagina 4

3. Raport economic Dezvoltarea grupului în 2017

Funcționarea grupului a fost bună tot anul. Ludden & Mennekes a vândut și a livrat din nou mai mult de 1.000 de containere de presă în acest an. Activitatea de închiriere a devenit mai intensă, din cauza condițiilor îmbunătățitede leasing. Clientiî apreciați diferitele posibilități de finanțare. După normalizarea de anul trecut, construcția de instalații este din nou considerabil peste utilizarea normală a capacității. în a doua jumătate a anului în special, un volum considerabil de instalații pentru fabricii va fl realizata. UnoTech lucra la capacitate bună tot anul și au crescut din nou vânzările. Brandul este stabilită pe piață și în special în zona utilajelor de peste 100 kN presiune face ca mașinile noastre să fie foarte apreciate.

începând cu sfârșitul anului 2017/2018, Grupul a achiziționat o nouă fabrică în DSrpen sub formă de terenuri și clădiri, precum și mașini, instalații, echipamente de operare și inventare de construcții din oțel, la care construcția specială a Departamentului de Tehnologia Presei care va fi operațional în viitor. în acest fel, se creaza o flexibilitatea mai buna și capacitatea mai mare la centrala principală din Meppen. Arealul va funcționa în mod regulat din martie 2018. Achiziția a implicat și preluarea unei

companii de construcții de oțel, ale cărei activități anterioare nu au fost achiziționate și nu vor conținu. Achiziția a implicat, de asemenea, preluarea forței de muncă industriale (aproximativ 20 de angajați), ceea ce înseamnă că grupul rămâne bine poziționat în concurența pentru lucrători calificați. Volumul de investiții al achiziției a fost într-un intervalul moderat de șapte cifre.

Registrele de comandă sunt bine completate la sfârșitul exercițiului financiar 2017. Mai multe

proiecte de construcții de fabrici au fost câștigate în acest an. în general, există un volum al comenzilor care se situează într-un interval de opt cifre. Gradul mediu de finalizare a proiectelor de construcție a fabricilor la data de raportare este mai mică de 50%, dar mai mare decât în anul precedent. Individual

proiectele, inclusiv comenzile maru, au totuși un grad ridicat de prelucrare și au fost finalizate în primul trimestru al anului 2018. Pe baza caietului de comenzi, un nivel ridicat în continuare îl are nivelul de utilizare a capacității care pare să fie asigurat pentru exercițiul financiar 2018.

Nu există schimbări semnificative care să fie raportate în zona organizațională sau în producție pentru anul 2017. Numărul total al angajaților (cu excepția stagiarilor) a rămas, de asemenea aproximativ constantă pe parcursul anului Ia 528 (anul precedent: 521).

Grupul continuă să facă eforturi serioase pentru punerea în aplicare a proiectelor de construcție a fabricilor în Brazilia și Rusia și au existat perspective promițătoare după ultima criză cum ca

grupul ar putea antama primele acorduri preliminare. Cu toate acestea, nu s-au înregistrat impulsuri semnificativ nici în 2017. Având în vedere cererea mare de pe alte piețe, activitățile în această direcție nu sunt în prezent intensificate. Cu toate acestea, managementul continuă să spere ca perspectivele promițătoare menționate mai sus vor putea fi continuate în viitorul apropiat.

în plus față de numeroasele evoluții pozitive în construcția de instalații, au existat, de asemenea întârzieri considerabile într-un proiect major în alte țări ale UE, Acestea nu sunt responsabilitatea Grupului sau a Sutco. Cu toate acestea, finalizarea proiectului inițial așteptată în al treilea trimestru din 2017, a fost amânată și este în prezent prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2018. Pentru Grup, întârzierile impun o povară nu de neglijat pentru lichidități în măsura în care plățile pentru proiecte sunt restante pentru mai mult de 20% din valoarea de comandă, în timp ce gradul de prelucrare este semnificativ mai mare.

Anexa 6 / Pagina 5

Poziția câștigurilor

Comparativ cu anul precedent, veniturile din vânzări au scăzut cu 26%, până la 55.155 mii EUR.

Diviziunea sistemelor de reciclare / sortare / transport are o pondere de 46% (anul precedent: 72

%) în veniturile din vânzări, divizia de presă are o cotă de 45% (anul precedent: 23%) și

suprafața de leasing de 9% (anul precedent: 5%). Din punct de vedere geografic, vânzările sunt împărțite la peste 54% Germania și 46% în țările străine, în special în UE. Motivul principal al declinului în vânzări este faptul că mai puține proiecte au fost finalizate în construcția de instalații decât

i.W

L-.

în anul precedent, pe de alta parte, diviziile de Tehnologie de Presă și Echipamente de balotare a depășit așteptările vânzărilor.

Veniturile ar fi fost mai mici de 45 milioane EUR dacă grupul nu și-ar fi schimbat poziția

în politicile contabile pentru proiecte majore în valoare de peste 10 milioane EUR în ceea ce privește recunoașterea veniturilor parțiale.

O caracteristică a acestor proiecte este că acestea se extind adesea peste mai mult decât două exerciții financiare și duc adesea la întârzieri semnificative ale proiectelor pentru care grupul sau Sutco nu este responsabilă, dar care totuși împiedică finalizarea proiectului și recunoașterea veniturilor conform metodei contractului încheiat în general aplicată în construcția centralei. Trecerea la realizarea parțiala a profitului vizează îmbunătățirea urmării activele nete, poziția financiară și rezultatele

operațiunilor. Realizarea parțială a profitului este implementata în așa fel încât vânzările să fie realizate atunci când sunt fictive, parțial facturabile, starea comenzii a fost atinsă și costul simultan suficient de fiabil și prognoza costului este disponibilă. Capacitatea de facturare parțială noțională este presupusă, de exemplu, dacă instalația a fost livrată și ridicată, iar clientul a emis un Certificat de finalizare a construcției. Se subliniază faptul că realizarea parțială a profitului descrisă nu este identic cu aplicarea metodei POC.

Producția totală a Grupului a crescut cu 18 881 mii EUR ajungând la 80 807 mii EUR. Nu departe de maximul tuturor timpurilor atins în anul 2015, dar a fost realizat cu un volum mai mic de servicii externe decât la acel timp. Rămâne parte din strategia noastră corporativă de a compensa comenzile de vârf, în special în construcția de instalații, prin achiziționarea de echipamente suplimentare și, astfel, de păstrare a utilizării capacității noastre proprii la un nivel ridicat, chiar și în momente în afara vârfului. Rata cheltuielilor materiale a crescut cu 11 puncte de baza în comparație cu anul precedent până la 67%, Pe de o parte, o creștere a raportului costul materialelor este tipică pentru fazele de construcției

stocul de inventar cu vânzări relativ scăzute. Pe de altă parte, valute străine cum ar fi conversia valutară joacă, de asemenea, un rol în cadrul Grupului. Profitabilitate redusă în zona Tehnologiei de presă este, de asemenea, de așteptat să contribuie la dezvoltare. Având în vedere ca grupul are o situație bună lichidităților, s-âu realizat venituri în numerar semnificative cu discount, neschimbate fata de anul precedent, astfel amortizând oarecum creșterea descrisă.

Datorită, în parte, granturilor primite pentru un proiect de dezvoltare (431 mii EUR), alte

venituri din exploatare rămân la un nivel ridicat. Cheltuielile cu personalul au crescut cu 7% la 17.787 mii EUR.

Și aici, efectele conversiei valutare în cadrul Grupului joacă un rol suplimentar față de creșterea salariului și un număr ușor mai mare de angajați. La aproximativ 22%, raportuf de implementare al personalului, este totuși cu mult sub nivelul din anul precedent. Mai semnificativă

au fost economiile realizate în domeniul altor cheltuieli de funcționare, care au fost reduse cu

1,385mii EUR la 4.887 mii EUR . Economiile au fost obținute mai ales la grupul german companii.

Deprecierea și amortizarea au crescut ușor datorită cheltuielilor de capital. Comparat cu anul precedent, rezultatul financiar sa schimbat cu -522 mii EUR (anul precedent; mii EUR -489). Creșterea ușoară se datorează unei utilizări globale mai mari a contului curent de finanțare.

în total, câștigurile înainte de impozitare de 1.895 mii EUR au scăzut cu 2.442 mii EUR sau 22% față de anul precedent. O sumă din a treia treime din intervalul de șapte cifre este realizata din realizarea profitului parțial descris.

Anexa 6 / Pagina 6

Rentabilitatea în raport cu producția totale este acum de 2,4% (anul precedent: 3,9%). Nivelul câștigurilor înainte de impozitare și rentabilitatea obținută este satisfăcătoare pentru conducere numai pe fundalul nivelul moderat al vânzărilor, întârzierile care au avut loc în proiect și construirea extinsă

de stocuri. în ciuda performanței totale ridicate a operării, profitul brut a fost ușor mai mic decât în anul precedent din motivele menționate mai sus.

După deducerea impozitelor, inclusiv a impozitelor amânate, venitul net consolidat al exercițiului

a fost de 1.916 mii EUR comparativ cu 1.559 mii EUR în anul precedent. Din acesta, suma de 126 mii EUR (anul precedent: 78 mii EUR) se poate atribui acționarilor minoritari.

Faptul că veniturile consolidate au fost mai mari decât în anul precedent, în ciuda faptului că au fost mai mici veniturile înainte de impozitarea veniturilor se datorează, pe de o parte, efectelor recunoașterii

impozitele amânate. Pe de altă parte, companiile din grupul german au reușit să colecteze retumari de taxe de peste 300 de mii EUR pentru anii precedenți în legătură cu încetarea procedurii de opoziție. Poziția financiară

Finanțarea grupului este asigurată de bănci, companii de leasing,avansuri de la clienți și societăți de asigurări, care oferă garanții pentru a asigura plățile în avans și cererile de garanție. Lichiditatea Grupului a fost și este asigurată. Lichiditate deblocata rămâne la nivel înalt.

în 2016, împrumuturile băncilor bancare, inclusiv garanțiile colaterale și cele conexe structurii de securitate au fost reorganizate. Activele fixe sunt finanțate cu un acorduri stricte de hedgîng care au fost transmise în timp util, iar contractele existente au fost transmise. Liniile curente de credit sunt încă disponibile pentru finanțarea activelor curente, care au fost puțin consumate la sfârșitul exercițiului financiar. Alocarea creanțelor și transferul bunurilor și a stocurilor nu mai face parte din conceptul de garanție al liniei de credit. în acest moment, un raport negativ privind activele curente și două criterii

convenționale au fost puse în practica. Pentru împrumuturile și liniile de credit existente, companiile din grup formează un cod pentru colectivitate. O raportare trimestrială profesională și o coordonare strânsă cu partenerii noștri financiari contribuie la asigurarea unei bune cooperări.

După mai mulți ani, cu fluxuri de numerar semnificativ pozitive, fluxurile de numerar din exploatare

activitățile au fost negative la 1,524 mii EUR în 2017 (anul precedent: mii EUR +3,171). Motivul

pentru declin sunt efectele destul de importante ale plăților în avans, inclusiv întârzieri ale proiectului în construcția de instalații. Datorită liniilor de credit disponibile, Grupul este în măsură să

compenseze astfel de efecte. în paralel cu această evoluție, grupul a mărit considerabil investițiile la 6.302 mii EUR (anul precedent: 3.225 mii EUR), dintre care unele au fost inițial finanțate pe termen scurt. în plus fată de noua fabrică din Dârpen, investițiile se vor reluă în special cele legate de mașini și de containere de presare automată.

Fluxul de numerar din activitățile de finanțare a crescut la 1.261miiEUR (anul precedent:

-586 mii EUR). Au fost contractate noi împrumuturi în valoare de 3.222 mii EUR (anul precedent:

1.096 mii EUR), în special pentru refinanțarea activității de leasing. Fluxul total de numerar

a fost în mod clar negativ mii -6,296 mii EUR (anul precedent: -673 mii EUR). Creditele bancare de scurtă durată au fost incluse în fondurile financiare.

Angajamentele din afara bilanțului din obligațiile de leasing au scăzut la 4,359 mii EUR (anterioare an: 4.733 mii EUR). Riscurile potențiale viitoare care afectează poziția financiară nu sunt în prezent evidente din aceste obligații din partea conducerii în acest moment.

Anexa 6 / Pagina 7

Poziția activelor nete și investițiile

Totalul bilanțului a crescut cu 12,379 mii EUR până Ia sfârșitul anului financiar și are acum o sumă de 40 804 mii EUR (anul precedent: 28 425 mii EUR).

Raportul capitalurilor proprii este de 31,2% (anul precedent: 36,8%), este din nou peste 30%, în ciuda

creșterii nesemnificative în totalul bilanțului consolidat. Asta înseamnă că din nou, am atins nivelul țintă al fondurilor țintă de cel puțin 30%.

în ceea ce privește activele, activele fixe au crescut semnificativ cu 3 277 mii EUR, până la 16 882 mii EUR datorate investițiilor. Totuși, ponderea totalului bilanțului este redusă la 41,3% datorată

creșterii bruște a activelor curente. Creșterea stocurilor, creanțele de la clienții și alte active cu 9.749 mii EUR este deosebit de semnificativă pentru anul 2017.

Alte active includ creanța netă după compensarea plăților în avans primite din realizarea parțială a profitului. Creanțele privind impozitul amânat sunt aproximativ egale cu anul precedent, în timp ce numerarul și echivalentele de numerar sunt oarecum reduse.

Partea pasivă și a capitalului propriu al bilanțului este caracterizată de o creștere semnificativă în pasive față de bănci și datorii comerciale (împreună 10,483 mii EUR). în timp ce provizioanele s-au schimbat doar ușor, păstrarea profitului din anul precedent este importantă ca contribuție la finanțare.

Privire generală

în evaluarea globală a exercițiului financiar, conducerea consideră rezultatele obținute

a fi bune pe fundalul contribuțiilor naturale instabile din construcțiile de centrale și luând în considerare întârzierea neașteptată a proiectului în construcția instalației pentru care Grupul nu este responsabil; nu în ultimul rând pentru că a avut o performanță generală ridicată și au fost realizate proiecte importante de investiții și s-au înregistrat succese foarte bune în proiectul de dezvoltare vKPB.

Trebuie să recunoaștem că așteptările pentru 2017 nu au fost îndeplinite în totalitate în ceea ce privește vânzările și, în special, câștigurile înainte de impozitare.

Veniturile obținute înainte de impozitare nu ar fi satisfăcătoare ca rezultatul mediu sustenabil.

4. Raport privind cercetarea și dezvoltarea

Nu efectuăm cercetări în sensul secțiunii 255 (2a) HGB. Nu avem propriu Departament de dezvoltare, Activitățile noastre de dezvoltare se desfășoară în cadrul comenzilor clienților sau cazurile legate de echipele de proiect. în plus față de dezvoltarea proiectelor, noi desfășoară, de asemenea, o dezvoltare permanentă în ceea ce privește adaptarea continuă a mașinilor și proceselor noastre de producție la cerințele producției noastre și ale clienților noștri și, dacă este necesar, o adaptare a mașinilor și sistemelor noastre la condițiile la nivel local la locul de instalare și la inovațiile legale.

în 2015 a început proiectul nostru de dezvoltare "presă de balotat complet automatizata" (vKBP) în urma primirii răspunsului pozitiv la cererea noastră de subvenții de la autoritatea publică, în cadrul acestui proiect, intenționăm să specificăm materialul de intrare al presei de balotat

presă în perioada 2015-2018 prin utilizarea tehnologiei de măsurare și o rețea neuronală detaliata și pentru a dezvolta o ajustare automată a parametrilor mașinii, optimizați consumul de energie și materiale. Construcția instalației de testare asociate a început în 2015 și ar putea fi finalizată la mijlocul anului 2016. După aceea, un test amplu de operare și analize a început în condiții practice. Așteptările fata de proiect sunt mai multe noi perspective și soluții, ca un produs revoluționar de inovație. Cursul

ÎEEA

irr__

ET


iraoucsior autorizai CNP 279051346466

tf

proiectului în 2017 a fost foarte satisfăcător, țintele produsului și obiectivele de bază au fost realizate și suntem foarte încrezători că vom putea prezenta concepte noi și extrem de inovative și soluții de centrale pentru clienții noștri cel mai devreme la târgul industrial IFATîn20I8. Costurile de dezvoltare pentru vKBP sunt capitalizate ca creanțele necorporale generate pe plan intern la 438 mii EUR după compensarea subvențiilor. în total, contribuția noastră proprie ia costurile de dezvoltare va fi de aproximativ 1,2-1,5 milioane EUR.

In plus față de vKBP, am realizat și revizuirea fundamentală a tehnologiei de vârf a sistemelor noastre de șuruburi. Acest lucru a dus la o îmbunătățire importantă a produsului.

Costurile de dezvoltare sunt capitalizate ca active necorporale generate intern, Ia 123 mii EUR.

în plus, ca șî în anii precedenți, ca parte a procesului de îmbunătățire continuă, noi am continuat să facem îmbunătățiri mai mici care fac parte din procesele producției obișnuite și nu sunt incluse în serviciile de dezvoltare

5. Dezvoltare previzibilă, cu oportunități semnificative și riscuri Oportunități și riscuri

Brand-urile Ludden Mennekes si UnoTech operează in Germania si in țări străine din

apropiere. UnoTech este în mod fundamental potrivit pentru distribuția în întreaga lume și se concentrează pe proiecte individuale în străinătate. Riscurile sunt bine cunoscute și fluctuațiile în

piețele și ciclurile economice au o influență directă asupra afacerii. Datele și faptele sunt ușor accesibile, iar creșterea este determinată de piață și competiție. Suntem bine poziționați și vom continua să extindem aceste zone. Cu o cota de 60-70%, Sutco investește în rețeaua de distribuție mondială de construcție de centrale. Iar extinderea activităților ne protejează de faptul că fac crize locale

nu ne afectează material. în cadrul activităților noastre de internaționalizare, am găsit un partener strategic din China, care oferă proiecte de MBA sau deșeuri menajere mixte.

Cooperarea este încă într-o fază incipientă și sperăm că va fi o prima instalație pilot implementata în curând. Doar concluziile de la fata locului de la fabrica și activitatea din China duc la o evaluare suficientă a oportunităților și a riscurilor. Pe baza acestui fapt, vom continua să dezvoltam strategia viitoare in Chinei și să sa utilizam resursele cu grija cuvenită. Sunt importante oportunități de afaceri pentru Grup prin continuarea internaționalizării abordării clienților noștri. Indispensabil pentru menținerea poziției noastre pe piață este o calitate înaltă a produselor și instalațiilor noastre.

Grupul LM este expus riscurilor care sunt inseparabil legate de activitățile sale de afaceri.

Grupul încearcă să limiteze riscurile la un nivel acceptabil. Riscuri semnificative sunt cauzate de exemplu de prevederile contractuale, încheierea asigurării și aplicarea consecventă a unui contract de

pentru Grup prin continuarea internaționalizării abordării clienților noștri. Indispensabil pentru menținerea poziției noastre pe piață este o calitate înaltă a produselor și instalațiilor noastre.

Grupul LM este expus riscurilor care sunt inseparabil legate de activitățile sale de afaceri.

Grupul încearcă să limiteze riscurile la un nivel acceptabil. Riscuri semnificative sunt cauzate de exemplu de prevederile contractuale, încheierea asigurării și aplicarea consecventă a unui contract de asigurare a unui sistem de management al calității. O parte a managementului riscului este și pregătirea afacerii, planificarea și monitorizarea acesteia, O importanță deosebită pentru gestionarea riscurilor și a lichidităților este acordul și colectarea plăților în avans ale clienților în construcția de instalații, care limitează în avans riscul de performanță și ne mențin ușor de gestionat cerințele de finanțare.

Există încă influențe externe care nu trebuie neglijate și ar putea conduce la un risc în

dezvoltarea viitoare. Acestea se referă la piața de finanțare în contextul zonei UE (de exemplu, Brexit) și diversele riscuri economice și sectoriale, de ex. datorită creșterii tendințelor protectioniste sau potențial negative care ar putea veni din Coreea de Nord sau conflictul din Iran. Până în prezent, aceste riscuri nu au avut un impact negativ semnificativ asupra prognozelor economice ale instituțiilor relevante.

Anexa 6 / Pagina 9

Riscurile cunoscute ale construcției de instalații sunt poziția noastră centrala de risc. Acestea includ,

fluctuații ale comenzilor și fluxurilor de numerar, riscuri de inginerie tehnologică, riscuri privind construcția de instalații, riscuri de supraîncărcare a costurilor și riscuri de garanție. Riscurile de inginerie de proces sunt contracarate de competențele profesionale înalte ale angajaților.

A

In special, riscurile de inginerie de proces sunt contrapuse de nivelul corespunzător ridicat al

competenței tehnice a angajaților. La începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2018,

clientul unui proiect de construcție a instalațiilor de dimensiuni medii a solicitat intrarea în insolvență. Grupul s-ar putea să nu fie capabil să realizeze marja rămasă din lucrarea rămasă pentru că

proiectul nu va fi finalizat. Mai mult, managementul considera că Grupul și Sutco nu vor suferi nici o pierdere din cauza faptului că o partea din plata de la client care corespunde progresul proiectului a fost colectata cu mult înainte de cererea de insolvență. Acolo prin urmare, nu a existat nicîun motiv pentru a prevedea riscuri în bilanț în lumina circumstanțelor la data bilanțului.

în plus fața de aceste riscuri, există și riscuri valutare în cadrul Grupului. Aceste riscuri sunt

datorate faptului că comenzile în valută sunt efectuate de companii locale ale Grupului în valute străine. Prin urmare, riscurile valutare nu afectează semnificativ rezultatele grupului. Un hedging valutar special nu a fost încă implementat.

în domeniul finanțării contului curent, Grupul este expus riscurilor de rata a dobânzii.

35

‘'NP27805f34#«ej

Raportul de gestiune al grupului este în concordanță cu situațiile financiare consolidate, respectă cerințele legale și în ansamblu oferă o imagine adecvată a poziției Grupului și prezintă în mod corespunzător oportunitățile și riscurile dezvoltării viitoare,

GB Revision GmbH

WirtschaftsprUfungsgesellschaft

Heinrich Heidkamp    Carsten Niehues

Wirtschaftsprlifer    Wîrtschaftspriifer

Nord horn. 4 mai 2018

(Original semnat și stampilat de auditor)

1/

Subsemnata, STĂNICEL LIVIA-ANDREEA, interpret și traducător autorizat pentru limba ENGLEZĂ, în temeiul autorizației nr, 12261 din data de 11 iulie 2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română a textului prezentat mie,

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT (semnătura și stampilă)

FT

O


1

?>    C /V

. C    «w . v /.•