Hotărârea nr. 284/2018

HCLS3 nr. 284 din 03.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 8

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 03.07.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 120854/CP/29.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 120560/29.06.2018 al Direcție Administrative;

-    Adresa nr. 120621/29.06.2018, a Direcției Administrative;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale;

-    Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/i 998 privind bunurile proprietate pubiică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 864 Codul Civil, Titlul VI, Proprietatea publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (1), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4), din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de construcții CI, C3, C4 și C5, înscrise în Cartea Funciară cu număr cadastral 223217, situate în Calea Vitan nr. 269, Sector 3, identificate potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru desființarea prin demolare a imobilelor prevăzute la alin.(l), în

vederea realizării obiectivului „Construire imobil destinat tehnologiilor și industriilor creative”.

Art.2. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a corpurilor de construcții înscrise în Cartea Funciară cu număr cadastral 225756, situate în Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 3, Sector 3, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru desființarea prin demolare a imobilelor prevăzute la alin. (1), în vederea realizării obiectivul „Valorificarea și regenerarea sustenabilă a

imobilului situat în Sos. Dudesti-Pantelimon si a spatiilor adiacente”.

Art. 3 Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 284 DIN 03.07.2018CAS5NET PRIMAR

SECTOR 3

telefon (004 021} 31S 03 23-28 fox (004 02 = } 3-8 03 04 e-maîî cabine*prknsr@prirrîarie3,ro

CABINET PRIMAREXPUNERE DE MOTIVE    -

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării

în preambulul PUZ-ului care se află în curs de aprobare, a fost identificată o serie de zone care necesită poluri de activare a unei regenerări urbane. Obiectivul general este de implementare a unor investiții, care vor activa zonele respective cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trai, de a crește calitatea mediului construit, dar și de a avea un impact pozitiv asupra climatului social și economiei locale.

Una dintre aceste zone este situată la intersecția Calea Vitan cu Bulevardul Energeticienilor.

Imobilul situat în București, Calea Vitan nr. 269, Sector 3 aparține domeniului public al Municipiului

București. Pe amplasamentul menționat se situează, în prezent, următoarele corpuri de construcții: o Corpul CI cu funcțiunea de cămin de bătrâni,

o Corpul C2 cu funcțiunea de complex servicii pentru persoane cu dizabilități, o Corpurile C3, C4, C5 cu funcțiunea construcții anexă, aflate în stare avansată de degradare.

Pentru implementarea proiectului „Construire imobil destinat tehnologiilor și industriilor creative" se impune desființarea prin demolare a construcțiilor CI, C3-C5.

Cealaltă zonă identificată este Șos. Dudești-Pantelimon nr. 3, Sector 3. Pe amplasamentul menționat se situează, în prezent, următoarele corpuri de construcții:

•    o clădire parter -fostă copertină metalică, în prezent închisă - cu destinația depozit,

•    o platformă cu o copertină metalică,    ..............................................................................................................

•    la nivelul terenului există o parcare.

în condițiile actuale, nu este fezabilă reutilizarea acestui imobil raportat la lucrările necesare pentru a-l transforma într-un centru conform cu normativele în vigoare.

O astfel de folosire a fost indentificată ca fiind o clădire multifuncțională care să valorifice la maximum indicatorii din viitorul PUZ, deziderat pe care clădirea existentă în stare de degradare nu o poate îndeplini.

Pentru terenul situat în șos. Dudești-Pantelimon nr. 3, s-a identificat ca oportună implementarea unei funcțiuni care să stimuleze în principal economia, prin valorificarea și regenerarea sustenabilă a imobilului și a spatiilor adiacente.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, activele corporale care alcătuiesc domeniul public vor fi trecute în domeniul privat al unității administrativ- teritoriale.

Având în vedere cele menționate mai sus, raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrativă și în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre dezbaterea Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să

Calea Dudești nr. 191, sector 3,    ——■

0310S4 Sucssre^ftl ww^primartej.»

telefon (004 ozi) 318 03 23 • 28 ftx (004.021} 318 03 04 e-raail eabirtetprimar$g>prirnarte3,ro

Nr. 120560/29.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor

imobile în vederea demolării

în preambulul PUZ-uIui care se afla în curs de aprobare, a fost identificată o serie de zone care necesită poluri de activare a unei regenerări urbane.

Obiectivul general este de implementare a unor investiții care vor activa zonele respective cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trai, de a crește calitatea mediului construit, dar și de a avea un impact pozitiv asupra climatului social și economiei locale.

Una dintre aceste zone este situată la intersecția Calea Vitan cu Bulevardul Enei^eticienilor, unde Centrul de îngrijire și asistență „Floarea Speranței” funcționează în tr-un imobil construit în anul 2009, dar pe terenul acestuia există o clădire în stadiu avansat de degradare, cu o amprentă considerabila la sol (aproximativ 25%). în condițiile actuale, nu este fezabilă reutilizarea acestui imobil raportat la lucrările necesare pentru a-1 transforma într-un centru conform cu normativele în vigoare.

O astfel de folosire a fost identificată prin edificarea unui centru pentru atragerea tehnologiilor și industriilor creative, o clădire multifuncțională care să valorifice la maximum indicatorii din viitorul PUZ, ceea ce clădirea existentă în stare de degradare nu o poate îndeplini.

Pentru terenul de la Calea Vitan nr. 269, unde funcționează în prezent Centrul de îngrijire și Asistență, s-a identificat ca oportună implementarea unei funcțiuni care să stimuleze în principal economia, respectiv un centru destinat tehnologiilor și industriilor creative.

Lucrările ce urmează a fi executate sunt următoarele:

• Demolarea unei construcții existente cu funcțiunea de cămin de bătrâni (CI)

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terț în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată șî datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

PRIMĂRIA


SECTORULUI

; S*- ■ , f

   KSiti“ i s ra E<-’T'5

BUCUREȘTI


•    Demolare anexe dezafectate (C3 - clădire ghena, C4 - camera mortuara, C5 - cabina poarta)

•    Construire imobil destinat tehnologiilor și industriilor creative.

•    Păstrare clădire existentă C2 - complex servicii pentru persoane cu dizabilități, iar lucrările propuse nu vor afecta integritatea structurală a acestui imobil.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, activele corporale care alcătuiesc domeniul public vor fi trecute în domeniul privat al unității administrativ- teritoriale.

Cealaltă zonă identificată este Sos. Dudești-Pantelimon nr. 3, Sector 3. Pe amplasamentul menționat se situează, în prezent, următoarele corpuri de construcții:

•    o clădire parter -fostă copertină metalică, în prezent închisă - cu destinația depozit,

•    o platformă cu o copertină metalică,

® la nivelul terenului există o parcare.

în condițiile actuale, nu este fezabilă reutilizarea acestui imobil raportat la lucrările necesare pentru a-1 transforma într-un centru conform cu normativele în vigoare.

O astfel de folosire a fost indentificată ca fiind o clădire multifuncțională care să valorifice la maximum indicatorii din viitorul PUZ, deziderat pe care clădirea existentă în stare de degradare nu o poate îndeplini............................................................................................................................................................................................................................................................

Pentru terenul situat în șos. Dudești-Pantelimon nr. 3, s-a identificat ca oportună implementarea unei funcțiuni care să stimuleze în principal economia, prin valorificarea și regenerarea sustenabilă a imobilului și a spatiilor adiacente.

Pentru implementarea proiectului „Valorificarea și regenerarea sustenabilă a imobilului situat în Șos. Dudesti-Pantelimon și a spatiilor adiacente” se impune desființarea copertinei închise și a platformei cu copertină metalică existente și edificarea unei clădiri care să găzduiască activități menite a ridica gradul de urbanitate a zonei.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, activele corporale care alcătuiesc domeniul public vor fi trecute în domeniul privat al unității administrativ- teritoriale.

Având în vedere cele menționate mai sus și în conformitate cu prevederile Ordonanței

Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- teritoriale și ale art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre dezbaterea Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ DIRECTOR EXECUTIV,

O ANA MARIA MEHEDINȚEANU

f ■ Semnat digital de

MEHEDINTEAN mehedinteanuoana-

U OANA-MAR1Ă«SE?018.06.29 13:07:01 +03W

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU

COMĂNESCU DAN


2018.06.29 13:06:38 Z +03D0’


ÎNTOCMIT, MARIOARA PETRICĂ

PETRICA MARIOARA?


Semnat digital de PETRICA MARIOARA ' >ata:2018.06.29 3:06:06 +03‘00'Oficîui de Cadastru șl Publicitate imobiliară BUCUREȘTI    *

Nr. cerere

57557

~ . Ziua~    .

...

Lună

08

aqhC—..Biroul de Cadastru șl Publicitate imobiliară Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr, 223217 București Sectorul 3

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc, București Sectorul 3, Cal Vitan,, Nr, 269, Jud, București,

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referința

Al

223217

3.273

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

At.l

223217-C1

Loc, București Sectorul 3, Cal Vitan, Nr.

S. construita la sol: 743 mp; CĂMIN DE BĂTRÂNI

Al ,2

2232Î7-C2

Loc. București lectorul 3, Cal Vitan, Nr.

269, lud. București

•8. construita la soliSi3 mpi complex de servicii pentru

persoane cu dizabiiitătl "Floarea Speranței": P+1E

A1.3

223217-C3

Loc, București Sectorul 3, Cal.Vităn, Nr,

269, lud. București

S; Construita ia so):45 mp; CLADIREGHENA

Al.4’

223217-C4

Loc. București Sectorul 3, Cal Vitan, Nr;

269 Jud. București

S. construita ia soj;17 mp; CAMERA MORTUARA

Ai .5

.... „

223217-C5

Loc. București SecfpmiT.TiarVitărr far.

269, lud. București

S. construita la solîB rrip; CABINĂ PORTAR

B. Partea W» Proprfoțgfl și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

26964/05/07/20X2

ĂcțAdministrativ nr, 15p3, din 01/11/2006 emis de Primăria Sectorului 3.Buc,yteștL.XPr6.ees.-Verba-kde

recepție finală nr.123 din 21,01.2009-emis dePrimăria 'Becto/Ului 3 București; Hotărâre nr, 97 din 16:12,2004 emisă de Consiliul locaf ai Sectorului 3; legea 213 din 17,11.1998 emisă de Parlamentul României (art, 2 alin. 4/anexa iii pct. 5 și 6); Adresa nr. 2558 dlrț 02.06.2012 emisă de Primăria Municipiului București; Certificat fiscal nr. 1388372 din 07.06.2012 emis de Consiliul local sector 3 - Ofltk

Bl

Intabulâre, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Legă, cotă actuală

i/i...    r.

Al, A1.1, A 1.2, A1.3, Al,4, A1.5

i) MUNICIPIUL BUCUREȘTI

C, Partea I U . SAKCiNI.

înscrieri privind dezmembrămfntefe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNTPagina 1 din 3


Anexa Nr. X ta Partea I


Teren


Nr cadastral

Suprafața {mp)*

Observații / Referințe

223217

3.273

'* Suprafața este determinată in planul de protecție Stereo 70.
Pate referitoare la terenNr

Crt

Categorie

. foiosință.

Intra

vilah.

Suprafața . (mp)

Țaria

Parcelă

Nn topo

Observații / Referințe

i

curți

construcții

DA

3.273

-

TEREN IN FOLOSINȚA


Pate referitoare

ia construcții

Crt

Număr

Destinație

construcție

Supraf. (mp)

Situație

Juridică

Observații / Referințe

AX.l

223217-C1

construcții

administrative si social culturale

743

Cu acte

3, construita iâ $ol:743 mp; CĂMIN DE

BĂTRÂNI

Al.2

223217-C2

construcții

administrative si . socialcuiturâie.

513

Cu acte

£7 construita la • so1:^i3 'mp; complex de

servicii pentru persoane cu dizsbilitățj “Floarea Speranței”; P+1E

Al.3

' 223217-C3

construcții anexa

45

Cu acte

S. construita ia sol:45 mp; CLĂDIRE GHENA

Al. 4

223217-C4

construcții anexa

17

Cu acte.

S, construita iă soi:17 mp; CAMERA

MORTUARA

ai;s

.    223217-C5

construcții anexa

6

Cu acte

5. construita la soi:6 mp; CABiNA PORTAR


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan*

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment tm)

1

2

14.147

2

3

28.395

3

4

0.225

4

5

19.934

5

6

1.006

6

7

42.442

7

8

63.032

8

9

13.719

9

1

81.875

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea X milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum $i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare,-in condițiile îegih

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța internă nr.y271299/22'08-2G17 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr, 272,Data soluționării,

Data eliberăm?

~jLJ_

Document care conține tfate cu caracter personal, protejate, de prevedecile Legii Nr. $77/2901.

Pagina 3 din 398?

*8

Ai£C£JL

H,.fc'i M'fc *i?-i fifcr.t'ili*


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 225756 București Sectorul 3A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. București Sectorul 3, Sos Dudesti-Pantelimon, Nr. 3, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

225756

11.361


Construcții


Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

225756-Cl

Loc. București Sectorul 3, Sos Dudesti-

Păntelirnon, Nr. 3, |ud. București

S. construită la sol:603 mp; PIATA AGROALiMENTARA

REPUBLICA .

Al,2

225756-C2

Loc. București Sectorul 3, Sos Dudesti-

Pahtelimon, Nn 3, lud. București

IS.xonstrulta Ia sol:4l2 mp; PIATA (HALA) - DEZAFECTATA

( DOAR STRUCTURA)


B. Partea IL proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

33942715/07/3014

Act Normativ nr. 213, din 24/11/1998 emis de Parlamentuf României (Hotărârea nr. 186 din 08.05.2008

emisă de Consiliul general al Municipiului București - poziția 2929 din anexă; Hotărârea nr. 164 din 31.10,2011 emisă de Consiliul Local al Sectorului 3 - poziția &87 din anexă);

n- (Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1 11/1 _

Al, Al.l, Al.2 / B.2

X) MUmCipiUL BUCUREȘTI


38689 / 11/08/2014


Act Administrativ nr, 239. din 24/09/2001 emis de Consiliul General al Municipiului București; se noteza respingerea cererii a vând ca obiect "intabulare drept


B2


Al, Al.l, Al.2


administrare"


43405/05/09/2014

Act Administrativ nr, 239, din 24/09/2001 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI; BUCUREȘTI

(Hotarare nr. 454/12.12.2013 emisa de Municipiul București - Consiliul Local sector 3, Hotărâre nr.


B4

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al, Al.l, A1.2

1) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

C. Partea 111. SARCINI.

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

... .. . . ■ ..

Referințe

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea 9

Teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

pi ;— .... ..... ;-11!

Lungime segment (+»(m)

1

2

;•    48.188


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment i" (m)

2

3

13.426


Nr cadastral

Suprafața {mp}*

Observații / Referințe

225756

11.361

* Suprafață este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Pate referitoare la teren

Wr Crt,

Categorie

folosință

Intra

viian

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații Z Referințe

1

curți

construcții

DA

11.361

-

-

Pate referitoare ia construcții

Crt

Număr ,

Destinație

construcție

Suprăf. (mp)

Situație

juridică

Observații / Referințe

Al.l

225756-C1

construcții:

administrative si . social culturale

603

Cu acte

S. ettnstruita la sot:603 mp; PIAȚA

AGROALÎMENTARA REPUBLICA

A1.2

225756-C2

construcții

administrative si social culturale

412

Cu acte

S. construita ta sol:412 mp; PIAȚA (HALA) -

DEZAFECTATA ( DOAR STRUCTURA)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.■ ■ Pagina 2 din 3

1 Punct

Punct

Lungime segment

Punct

Punct

Lungime segment

, început

sfârșit

(«(m)

început

sfârșit

(** (mî

3

4

19.4

4

5

7.038

5

6

3.069

6

*7

18.108

7

8

7.817

8

9

43.602

9

10

17.546

10

11

9.018

12

18.431

12

13

39.944

13

14

7.485

14

15

8.458

15

16

18.171

16

17

3.444

17

18

39.088

18

19

12.027

19.

20

8.457

20

21

8.867

21

22

6.124

22

23

17.056

23

24

5.386

24

1

88.679

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planulde proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru, *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetrii.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea, de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de: orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna rw.l276885/30'-Gl-2018 in suma de 20, pentru serviciul .de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Data soluționării, 31-01-2018 Data eliberării,


Asist^^Regisfer^

CATAiJ»4oaeH^

eiț

01 -02-2018


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 3 din 3 Extrase pentru informare on-îine ta adresș epay.ancpt.ro    Formuisr versiunea 1,1


Ref.: prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării

Vă transmitem atașat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării”

.................-RaportuL .de.....specialitate. la„ proiectul de.....hotărâre.....prin .care se.....solicită Consiliului

General al Municipiului București să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia a unor imobile în vederea demolării”

DIRECTOR EXECUTIV,

O ANA MARIA MEHEDINȚE ANU

M EH EDI NTEAN U    Semnat di9ital de

AMEHEDINTEANU OANA-MARIA

OANA-MARIA    z/ ^aîa: 2018.06.29 13:10:02 +03'00'

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,

DAN COMĂNESCU

COMANESC U DAN /


[ Semnat digital de ^COMĂNESCU DAN

2018.06.29 13:09:35


//    +03'00'


ÎNTOCMIT, MARIOARA PETRICĂ


f Semnat digital de JțPETRICA MARIOARA


PETRICA

MARIOABÂte1^?

„    ,    13:09:13 +03‘00‘

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 rn scopul


îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de Intervenție și de opoziție In condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


1