Hotărârea nr. 239/2018

HCLS3 nr. 239 din 18.06.2018 priv modif anexei la HCLS3 nr. 620-27.11.2017 pentru aprob indic teh-econ priv crest efic energ si moder la Centrul de zi Potcoava


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 620/27.11.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 395/2004privind Statutul aleșilor locali^

întrunit în ședință extraordinară, azi 18.06.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 109350/CP/13.06.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr.108949/13.06.2018 al Direcției Investiții si Achiziții si Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția

}    ?    9    5    5’    5    »

Copilului;

-    Adresa nr. 108974/13.06.2018 a Direcției Investiții și Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2055/2005, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 620/27.11.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficientei energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 239 DIN 18.06.2018

ANEXA


LA HCLS3


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


privind

Lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare ia Creșa Potcoava”


Lucrările de intervenție constau in lucrări de reabilitare termica a anvelopei, lucrări de


reabilitare termica a sistemului de încălzire, soluții de reabilitare a instalației de distribuție pentru apa calda menajera, lucrări de reparații si refacere a finisajelor interioare, lucrări de reparații si refacere ale instalației electrice, sanitare, inclusiv masuri privind detecția la incendiu si stingerea incendiului, echiparea clădirii cu scara exterioara (daca aceasta nu exista). In urma efectuării lucrărilor de intervenție, se pot executa următoarele lucrări, conform expertiza tehnica / audit energetic: reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea imobilului, inclusiv refacerea in zonele de intervenție, lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferenta pârtilor comune ale imobilului.


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):


Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

din care

constructii-montaj (C + M):


6,414,892.20 lei,


5,153,276.06 lei.


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

180 copii

10 Săli de clasa

Regim de înălțime: S+P+1E

Ad = 2.818,00 mp

Adc= 2.458,00 mp


Ac = 1.229,00 mp


ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORT1OR1 CONSULTING S.R.L.DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII, SERVICIUL INVESTIȚII,’ LUCR“ ’jBLICE


CABiNET PRIMAR


Caies Dudeșb nr. sertare, —

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021 * 318 03 23 - 28 fex {004 C2'Q 318 03 04 s-maii cab;netprfrnar@prirîWis3.'o

EXPUNERE DE MOTIVE


3SCTOB 3


CABiNET PRIMAR

Nr

.....2/cO


Oats


la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3

nr. 620/27.11.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava"

Investițiile în modernizarea creșelor de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii creșelor în rândul copiilor, părinților și a locuitorilor din zonă și, totodată, fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor din Sectorul 3.

Având în vedere necesitatea realizării acestor obiective de investiții ia unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, și ținând seama de raportul de specialitate, propun spre adoptare Consiliului Local Sector 3, proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la Creșa „Potcoava".DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Dutie^ti «r. Jg), sector 3, 031084 București wvrtw.primariejjo

/Zr.


telefon (004 02:} 31S 03 23-28 fox{0O4 O2î) 358 03 04 e-maîf Investititachizftu@prirrarie3.r6

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 620/27.11.2017 privind creșterea eficienței energetice și modernizare la Centrul de zi „Potcoava”

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele creșe de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

> Creșa „Potcoava”.

Menționăm că, denumirea „Centrul de zi Potcoava” s-a modificat în „Creșa Potcoava” prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 93/30.05.2016, în baza prevederilor Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a servirilor sociale, precum și ale Ordinului nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

Motivarea realizării obiectivelor de investiții este dată de necesitatea continuării implementării programului de dezvoltare și modernizare a creșelor în deplină conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Sectorului 3. Această strategie se pliază pe finanțarea POR 2014-2020 -Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, fapt pentru care trebuie întocmită documentația tehnico-economică solicitată. Aceste investiții sunt absolut necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității copiilor, pentru eficientizarea energetică a clădirilor creșelor, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, dar și pentru reducerea costurilor aferente întreținerii acestora.

La stabilirea soluțiilor constructive s-a ținut cont de Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P100-1/2013, elaborat de Universitatea Tehnică de Construcții București și de alte reglementări în vigoare.

Lucrările capitale de creștere a eficienței energetice presupun, însă Iară a se limita la:

■    Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă . Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării unui sistem de ventilare a aerului..

■    Pentru reabilitarea planșeului peste ultimul nivel se propune termoizolarea cu polistiren extrudat de înaltă densitate ignifugat protejat cu folie impermeabilă și șapă slab armată iar pentru planșeul peste subsol tehnic se propune izolarea termică cu polistiren expandat ignifugat.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA INVESTIT» Și ACHIZIȚII

■ Pentru reabilitarea instalației de încălzire și apă caldă menajera se recomandă executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Lucrările capitale de modernizare presupun însă Iară a se limita la:

•    Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;

•    Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;

•    Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura din beton, amplasată pe fațada exterioara;

•    Lucrări de reparații la rampa exterioara acces persoane cu dizabilități, etc.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 81 alin. (2), lit. i), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea indicatorilor tehnico-economici privind lucrări de creștere a eficienței energetice și modernizare la Creșa „Potcoava”, conform Anexei.

DIRECȚIA IAVESTIȚI! ȘI ACHIZIȚII, SERVICIUL INVESTIȚII, fiUCRĂRI PUBLICE

ȘEF SERVICIUțjA^

MARIUS POPESC UX

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


Calea Dudești rsr. 101, sector 5, 0510S4 București

www.primane3.r0


/Zc


telefon (004 ozs} 35$ 03 23*28 fax (004 O2î)    03 04

e-maft investitiiacfozttij@primaric3.f0


Domnule PrimarAvând în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți acestor obiective, pentru care a fost întocmită documentația tehnico-economică, se impune emiterea unor Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiție privind creșterea performanței energetice, consolidare, modernizarea și extindere să fie aprobați.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâre și Rapoartele de Specialitate.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, Serviciul Administrare Unități de învățământ,

Șef Serviciul

ANGELICA DANIELA RADU

b vf


1