Hotărârea nr. 172/2018

HCLS3 nr.172 din 26.04.2018 priv acord unui mandat presed CA al soci Algor Reside S3 SRL priv imp presed CA al soc Algor Constr S3 SRL-ape pluviale-Hala Laminor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm

Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul “Hala Laminor”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară azi 26.04.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 63435/CP/l 7.04.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Adresa nr. 142/13.04.2018 a societății Algorithm Residențial S3 SRL înregistrată cu nr. 62265/CP/16.04.2018;

-    Adresa nr. 815/06.04.2018 a societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 55/11.04.2018);

-    Hotărârea nr. 7/06.04.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL;

-    H.C.G.M.B. nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

-    Raportul de specialitate nr. 62609/16.04.2018 al Direcției Economice-Serviciul Guvemanță Corporativă;

-    Adresa nr. 62621/16.04.2018 a Direcției Economice, Serviciul Guvernantă Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 97/29.03.2017 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuințe sociale;

-    HCLS3 nr. 297/11.07.2017 privind aprobarea atribuirii către Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă;

-    Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) și art. 13, pct. 13.2, pct. 13.6 lit. f)din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Residential S3 SRL;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea Instal Impex SRL, furnizor agreat de către societatea Geberit SRL pentru comercializarea produselor Geberit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.2. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea Service Conf pentru montajul sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul “Hala Laminor”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va prevederile prezentei hotărâri.

NR. 172 DIN 26.04.2018PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. igi( sector 3,


031084 București www.primarie3.ro

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail cabtnetprimar@primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVEîn temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului

București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere activitatea ce se desfășoară la obiectivul Hala Laminor pentru punerea în siguranță și reabilitarea clădirii consider că este necesară acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L privind împuternicirea Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL IMPEX SRL, furnizor agreat de către SC GEBERIT SRL pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR.

Pentru aceste considerente și având în vedere Raportul de specialitate nr. 62609/16.04.2018 al Direcției Economice, Serviciul Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial $3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL IMPEX SRL, furnizor agreat de către SC GEBERIT SRL pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.
DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dud ești nr. igt, sector 3, 031084 București www.primarie3.1ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maii economic@primarie3.ro

Nr. 62609/16.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTALIMPEX SRL, furnizor agreat de către SC GEBERIT SRL pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 inființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

-adresa președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 142/13.04.2018 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 62265/16.04.2018

-    adresa președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. cu nr. 815/06.04.2018 către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L

-    hotărârea nr. 7 din 06.04.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL

-    Proiectul sistemului de colectare a apelor pluviale propus de societatea Algorithm Construcții S 3 SRL

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiiior legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

în conformitate cu prevederile:


-    art. 12.1 lit. m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L:

„Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

-    art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L:

„Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

-    Art. 52 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor

publice: "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.”

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL IMPEX SRL, furnizor agreat de către SC GEBERIT SRL pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.întocmit, Silviu Hondola


SOCIETATEA ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 S.R.L.

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București
CABÎNET PRIMAR

L sate

Solicitare de .certare a a.o, coda, P^rtiaicid, C.aU^S^J


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat de către S.C. GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONE -pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA jMtMINOR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul înMtnrfrAl6urești, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând art. 12.1 Iit. m din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget» f art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia; „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății",


înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat de către S.C. GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03,2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărci_ obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări dcjrcrhstrucție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.    /

SOCIETATEA ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 S.R.L.

Sediul Social; București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

în urma adresei transmise de către Algorithm Construcții S3 S.R.L. și anexată la prezenta, se

solicită acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTALIMPEX S.R.L, furnizor agreat de către S.C. GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Potrivit adresei transmise de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., valoarea totală a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., art. 12, pct. 12.2, lit. m) Asociatul Unic «hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusive T. V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operaținii a cărei executare se desfășoară în mod succesivpentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget».

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat de către S.C. GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 55 din 11.04.2018.

Cu deosebită considerație dl. Panait Radu/Alin în calitate de^Președinte C.A. Algorithite©

ROMÂNIA

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

.....;

Ziua J.tk Luna    .,£${

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație

al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate

demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL

IMPEX S.R.L, furnizor agreat de către SC GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA

LAMINOR


:-4țHbh*ii o^'ovL? K î.&sșt ?xfr*.tt-riHl

OHȘAS-1SCOÎ ISO 14001:-150,9001?Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, Birou 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legai de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat de către SC GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR.

ha baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CABN 4120 ~ lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CABN 4120.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra

AlCOtUYHM CONSTRUCȚII S3

i

operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100,000 (una suta mii) EURO exclusiv ÎI V.A. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv". Menționăm faptul că valoarea totala a contractului pe durata executării lucrării la obiectivul Hala Laminor depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Societatea Algorifhm Residential S3, SC Âlgorifhm Construcții S3 S.R.L este necesar contractarea de astfel de servicii pentru obiectivul „ Hala Laminor”, situata in Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3.

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL ÎMPEX S.R.L, furnizor agreat de către SC GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberît și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR, precum și a tuturor serviciilor ce rezultă din aceste acțiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Anexam acestei solicitări Hotararea nr. 7 din data de 06,04.201B a Consiliului de Administrație , copie după contractul Insial Impex și Sevice Confi precum și nota concept ce stă la baza selecției sistemului de colectare ape pluviale Geberit

Cu deosebită considerație,

Cosocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

AlgorJihm Conslraetii ,$3

Strada Calea Vitnn 154-Î58, Sector 3 București, Romanîa E-niail; j Web:-’


[hDate Fiscale:

CIF 3771-«60 RC J40/8651/2OI?

(BAN R033BTRLRONCRTQ4149127OI Banca Transilvania


ALOORITHM CONSTRUCȚII S3


HOTĂRÂREA Nr. 7 din 06.04.2018

Având în vedere:

•    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

•    Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezîdențiaîe, cod CAEN 4120.

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL
HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea încheierii contractului cu societatea INSTAL IMPEX S.R.L, furnizor agreat dej către SC GEBERIT S.R.L. pentru comercializarea produselor Geberit si a contractului Cu SERVICE CONL pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR

Conform memoriului tehnic, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor in urma

carora au fost stabilite mai multe etape de Intervenție, unele fiind însă intervenții de urgență conform celor expuse mai jos:

•    stoparea de urgență a infiltrațiilor de apă prin:

refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;

- închiderea golurilor din fațade - lâ zonele prăbușite;

“ evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;

•    desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) - conform specificațiilor expertizei de specialitate;

•    îndepărtarea molozului umed și a umidității de îa baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;

•    protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

Coșocarîu Alexandru-Dan Președinte al Consiliului de Administrație


Algorithm Construcții S3

Strada Calea Vttan 154-158, Sector 3 București, Romanig E-mail; offtce@alRQGtb

Aprob,

AIcxandru-Dan Coșocariu

Proiect: sistem de colectare ape pluviale

In contextul lucrărilor de reabilitare și panere In siguranță a Halei Laminor sistemul de colectare a apei pluviale este esențial.

Algorifhm Construcții S3 este o scocietate cu raspunderere limitată ce își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare. Societatea a fost înființată prin Hotărâre de Consiliu Local al Sectorului 3 București cu scopul de a demara întregul proces de consolidare, reabilitare și punere în funcțiune a Halei Laminor.

în acest sens pentru demararea lucrărilor la Hala Laminor a fost întocmit un raport tehnic de punere în siguranță, pe baza verificărilor de specialitate atât la structura de rezistență cât și a elementelor de fațadă.

Cadrul legal

•    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Aîgorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

•    Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Aîgorithm Construcții S3 SRL

*    Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art 16 din Actul Constitutiv ai Societății Aîgorithm Construcții S3 SRL,

*    Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 586/27,11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Aîgorithm Construcții S3 SRL

Prezentare generală a proiectului

Hala Laminor, încadrată de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în categoria monumentelor istorice, conform Legii 422 din 2001 se află într-un proces de consolidare și reabilitare urmând să devină un punct de reper pentru activități culturale din Sectorul 3.

începuturile Halei Laminor, cu o suprafața de 68.000 de metri pătrați, sunt legate de anul 1936, odată cu înființarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în întreprinderea 23 August, După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.

Primăria Sector 3 a preluat obiectivul dorind să dezvolte aici un proiect benefic pentru comunitatea locală și revitalizarea întregii zone Faur-Republica/23 August.

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonala, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Conform memoriului tehnic, de-a lungul ultimului deceniu nu s-au făcut lucrări majore de intervenție, reparații sau întreținere asupra structurii de rezistență, respectiv a construcțiilor. Starea tehnică a halei, precum și gradul de deteriorare al elementelor de construcție ale acesteia au fost evidențiate în cadrul expertizei tehnice, a stării tehnice privind rezistența și stabilitatea construcției. Absența lucrărilor de reparații mai ample asupra construcțiilor existente precum și faptul că acestea sunt neutilizate de o perioadă de câțiva ani, a condus la situația din prezent în care elementele construcției prezintă degradări.

Au fost efectuate verificări de specialitate în vederea reabilitării Halei Laminor în urma cărora au fost stabilite mai multe etape de intervenție, precum și contractarea de prestatorii de servicii, furnizori de materiale de construcții, furnizori de utilaje de lucrări de construcție, unele fiind însă intervenții de urgență conform celor expuse mai jos:

*    stocarea de urgentă a infiltrațiilor de apă prinț

~ refacerea-repararea acoperișului și a luminatoarelor;

“ închiderea golurilor din fațade - la zonele prăbușite;

- evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș și din canale și subsoluri, etc.;

•    desfacerea structurii metalice prăbușite dintre axele E-G/4-7 (Corp C6+C61) - conform specificațiilor expertizei de specialitate;

•    îndepărtarea molozului umed și a umidității de la baza stâlpilor metalici ai structurii de rezistență;

♦    protejarea interiorului halei printr-un perete exterior în zona afectată de prăbușirea structurii metalice.

Justificarea necesității proiectului: scop și obiective

Justificarea necesității proiectului pornește de la starea actuală a imobilului descrisă în cele de mai jos:

- Clădirea este în stare de abandon de o perioadă mai mare de timp, însă are asigurată paza;

" Acoperișul clădirii este întrso stare de degradare avansată ce favorizează infiltrațiile

apelor pluviale în interior cauzând degradarea structurii de rezistenta a

construcției:

-    Structura de rezistență a halei - componentele din metal în ansamblu au fost și sunt în prezent supuse unor degradări datorate microclimatului și mediului, datorate și lipsei unei întrețineri periodice și intervențiilor în scop distructiv, ce au permis ca apa provenită din precipitații să se infiltreze în interior afectând parțial elementele șarpantei și cauzând prăbușiri localizate, ducând la degradarea întregii structuri;

-    Fațada clădirii - se constată lipsa geamurilor pe o suprafață de aproximativ 20% din pereții clădirii, fiind o cauză a microclimatului umed din interiorul construcției;

-    Acoperișul - prezintă degradări majore, porțiuni mari de table lipsă, zone prăbușite datorită zăpezii ori a degradării șarpantei din lemn, fisuri, smulgeri, vandalisme, etc.

-    Microclimatul din interiorul construcției, verificat în perioada inspecțiilor la fața locului, este necorespunzător normelor de conservare-restaurare, cu mari variații de temperatură și umiditate relativa accelerând degradarea elementelor din metal.

Valoarea estimativă a sistemului de colectare ape pluviale, ce include materialele și manoperă/montaj,la data întocmirii prezentei note, este de 330.000,00 curo.

Aceată valoare poate suferi modificări în plus sau minus, in funcție de elementele sumplimentare necesare prinderii întregului sistem.

Valoarea estimată a fost stabilită și prin studiu de piață și prin analiza ofertelor primite de la firmele specializate în furnizarea acestor sisteme: SC GEBERTT SRL prin INSTAL IMPEX SRL, SC VALROM INDUSTRIE SRL și SC DYKA VACURAIN SRL.

Ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al cerințelor minime, prescripțiilor, caracteristicilor de natură tehnică stabilite prin documentația pentru ofertanți transmisă operatorilor economici.

Astfel soluțiile primite de îa operatorii economici din domeniu se încadrează în 2 categorii:

-    Sisteme pluviale vacuumatic- PEHD ofertate de către SC GEBERTT SRL și de către SC VALROM INDUSTRIE SRL

-    Sisteme pluviale PVC- ofertate de DYKA VACURAIN

PREZENTARE SISTEM PEHD vs PVC

Caracte

ristica

Valoare

PEHD

i Valoare PVC

Unitatea

de

măsură

Standardul

de

încercare

' CONCLUZIE PEHD

CONCLUZIE

PVC

Coeficien tul de dilatare liniară

0,15-

0,20

; 0,07-; 0,08

mm/mK

DIN 53752

PEHD ul are un coeficient de dilatare dublu față depvcși care îi permite să absoarbă mult mai bine șocurile termice

PVC ul are un coeficient de dilatare la mai ■puțin de jumătate față de PEHD. PVC ul nefîind elastic, șocurile termice îi slăbesc legătura moleculară și implicit îi scurtează durata de viață

Rezistenț

ala

impact

Charpy,

la23°C

Î10

6

kJ/m2

ENJSO

179-1

PEHD ul rezistă mult mai bine la șocuri mecanice și vibrații fiind un material elastic

PVC ul care este un material ;

casant și pe măsură ce este utilizat în aplicații unde . este solicitat și ■.

termic, devine și mai casant, iar în

combinație cu vibrațiile

provocate de curgerea lichidului , durata de viață

se micșorează considerabil

Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ4O/S651/2017

IBAN RO32BTRLRONCKT04149127G1 Banca TransilvaniaPEHD ul are


ÎMBINA

RE


SUDUR ĂCAP-CAPȘÎ ' MUFE ELECTR OSUDA

BILE


; ADEZIV PVC


îmbinări sigure realizate prin sudură și se sudează cu aparate speciale, iar sudurile nu sunt afectate în timp de alți factori deoarece pe zona de sudură materialul se topește devenind continuu și astfel pe zona de sudură ansamblul fiind mai rezistent decât țevile sudate


Lipitura cu adeziv este net inferioară deoarece poate fi influențată de temperatură.

șocuri mecanice , vibrații și chiar de cel care o executa.


Sistemul SafeKit reprezintă o soluție de ultimă generație în domeniul instalațiilor civile pentru evacuarea apelor menajere și pluviale cu o rezistența mare și condiții de securitate în timp.

Țevile, respectiv fitîngurile sunt produse din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), material care are durata de viață de peste 50 de ani, materialul fiind inventat în 1935.

Aplicații - pentru clădiri înalte, în locuri publice, în scop antivandalism (rezistență la abraziune), în scopuri industriale, pentru sisteme pluviale care necesită un grad sporit de siguranță. Avantajele sistemului

Față de tubulatura metalică are o ușurință de îmbinare, flexibilitate superioară și o mare rezistență Ia coroziune, față de alte materiale plastice, are o rezistență mai bună la temperatură (-40... +95 C) o flexibilitate mai mare, o rezistență mecanică mai ridicată și o rezistență superioară la șocuri mecanice.

Polietilena - material flexibil PVC-ul material casant

Din acest punct de vedere PVC-ul este inferior PEHD-ului.

PVC-ul este un material foarte rigid iar în momentul funcționării intermitente (gravitațional -sifonic) vibrațiile sunt foarte ridicate, acest lucru putând duce la deteriorarea conductelor sau pierderea îmbinărilor realizate cu adeziv.

De asemenea, șocurile termice absorbite de PVC îi slăbesc legătura moleculară , iar acest lucru poate duce la o scădere a duratei de viață chiar și la jumătate în aplicații în care apar solicitări termice.

Modalități de montaj PEHD

îmbinarea țevilor și a ntîngurîlor se face prin sudură cap la cap, fitinguri electrosudabile sau piese speciale cu mufa și garnitura, îmbinări nedemontabiîe:

îmbinarea prin sudură cap la cap este cea mai sigură din punct de vedere al rezistenței, se poate realiza atât în atelier cât și pe șantier, nu necesită introducerea unui material suplimentar. Conductele și racordurile îmbinate prin sudură cap la cap devin un ansamblu sigur în caz de avarie/suprapresiune sudura rezistă.

îmbinarea prin electrofitinguri se realizează în zone în care spațiul nu permite montajul prin

sudură cap la cap sau pentru reîizarea unor puncte fixe.

îmbinare sistem PVC - îmbinare cu adaos de material, adeziv PVC

Din punct de vedere al modului de asamblare PEHD -ut este o soluție mult mai sigură la îmbinare nefiînd necesar nici un fel de adeziv sau adaos de material diferit. îmbinarea cu adeziv poate duce la o neeșanteitate iar în timp adezivul îmbătrânește și își pierde din siguranță.

SOLUȚIA ALEASĂ

Sistemul de colectare ape pluviale propus de Geberit, dar și de Valrom se bazează pe același sistem de colectare ape pluviale . Ambele societăți folosesc sistemele PEDH diferența fiind data de către puterea de colectare a apei pluviale, mai exact sistemul vacuumatic Pluvia Geberit este calculat la o intensitate a ploii de 350 1/s ha, iar sistemul Valrom este calculat la o intensitate a ploii de 2501/s/ha.

Descriere sistem colectare GEBERIT PLUVIA

Sistemul de colectare Geberit Pluvia, se bazează pe principiul de funcționare prin gravitație. Sistemul constă în receptorii de terasă, țevi și fitinguri fabricate din polietilenă de înaltă densitate

Geberit, un sistem complet de prindere. Prin acțiunea de șiforiare, Geberit Phivia permite colectarea apelor de pe acoperiș iară ca instalația să necesite o anumită pantă. Datorită vitezelor mari ale apei în conductă sistemul se autocurăță.    i

Avantajele sunt:    î

Flexibilitate în proiectele de arhitectură

Montarea conductelor fără panta

Conducte subterane puține

Mai putina munca pe șantier    j

Mai puține conducte și fitinguri    I

Reducerea diametrului conductelor

Mai puțin spațiu pentru montaj

Acțiune de autocurățire

Sistem simplu și rapid de montare    =

Receptorii de terasă Geberit

Datorită formei speciale au o capacitate de 121/s sau 251/s și sunt disponibili pentru orice structură de acoperiș.

Conducta HDPE Geberit, fitinguri

Temperare (licență Geberit)- cel mai sigur mod de a evita contragerea la răcire, este acela de a lua măsuri preventive hi timpul fabricării. După ce sunt fabricate, conductele Geberit sunt scufundate în băi de apă fierbinte. Acest proces mărește siguranța îmbinărilor, deoarece nu există nici o posibilitate ca îmbinările să se desfacă mai târziu datorită variațiilor dimensionale

Rezistența la apă fierbinte- Geberit HDPE poate fi folosit în (siguranță ca și conductă de evacuare a apelor reziduale până la 80°C. Sunt permise temperaturi de 100°C pentru perioade scurte de timp (de ex. purjarea conductelor de abur)

Rezistența Ia frig- când un sistem de scurgere Geberit HDPE, (este umplut cu apa și apoi îngheață, conductele și fitingurile se întind elastic pe măsură ce gheața expandeaza. Odată ce gheața se topește, ele revin la forma originală, complet intacte, neavariate.

Rezistența la impact materiaîuî-HDPE Geberit este rezistent la impact: incasabil la temperatura camerei, rezistență la forțe de impact foarte mari până la ~ -40°C


î

i

RomâniaRezistența chimică- datorită structurii asemănătoare parafinelor, Geberit HDPE este foarte rezistentă la agresiuni chimice. Pe scurt, rezistența sa poate fi descrisă astfel: Geberit HDPE este insolubil hi soluții organice și anorganice la 20°C,

Flexibilitate - flexibilitatea materialului poate fi un criteriu major în construirea anumitor clădiri ( poduri) sau la trecerea prin rosturi de dilatație sau în clădiri cu vibrații din trafic.

Materialul HDPE Geberit este tratat termic, deci eventualele tensiuni produse de procesul de fabricare sunt eliminate.

Țeava HDPE este mult mai rezistentă Ia abraziune decât cea din metal.

Conductele și fitingurile sunt disponibile într-o plajă de diametru de la 32mm la 315mm, cu gamă completă de fitinguri.

îmbinarea materialelor se face prin sudură „cap Ia cap” cu oglindă de lipit (inelul ce apare în urma sudurii este semi-circuîar în interior și nu ridică riscul de blocare) sau prin sudură cu electromufe.

Sistemul de prindere

Sistemul de prindere Geberit Pluvia este gândit pentru instalarea conductelor orizontale de colectare a apelor pluviale de pe acoperiș.

Sistemul este gândit pentru eliminarea necesității compensatoarelor de dilatație. Toate forțele mecanice de dilatare sunt preluate de profilul de oțel care face parte din sistemul deprindere, montat paralel cu țeava Geberit.

Preasamblarea pe sol este posibilă.

Colierele de prindere a conductei, au o formă specială, și se fixează de profilul de oțel cu pene de oțel.

Sunt necesare doar unelte simple pentru asamblarea sistemului de prindere.

Tensiunile apărute ca urmare a dilatărilor țevii de HDPE ca urmare a fluctuației de temperatură, sunt absorbite de șina de oțel care face parte integrantă din sistemul de prindere.


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

Calea Dudești nr, i 91, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 62621/16.04.2018

CĂTRE,

Direcția Asistență Legislativă

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. privind împuternicirea Președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu societatea INSTAL IMPEX SRL, furnizor agreat de către SC GEBERIT SRL pentru comercializarea produselor Geberit și a contractului cu SERVICE CONF pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul HALA LAMINOR însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și deîntocmit, fel


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei Sega! justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui

Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm

Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale

pentru obiectivul “Hala Laminor”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul “Hala Laminor”.și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂTOICĂ^DRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul “Hala Laminor”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...Zî".4?&..&/^...., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unor contracte pentru realizarea sistemului de colectare ape pluviale pentru obiectivul “Hala Laminor” și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu, modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NI AAVORABI1. proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA /

MEMBRI:    r

PELINARU CORNEL    >

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA y

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

(if