MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                    

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor de priorităţi ale anului 2008, pentru locuinţele ce se vor repartiza conform prevederilor Legii nr. 114/1996,  modificată şi republicată,  precum şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, privind  asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 84/2008.

 

 

Având în vedere:

-          Raportul de specialitate nr.2664/09.05.2008 al Serviciului Spaţiu Locativ;

-          Avizul comisiei de specialitate;

-          prevederile Legii nr. 114/1996,  modificată şi republicată,  precum şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 84/2008;

În temeiul art. 45 al. (1) şi art. 81 al. (2) lit. n  din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica, republicata.

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

       Art. 1.  Se aprobă listele de priorităţi pe anul 2008 pentru locuinţele ce se vor repartiza în baza Legii nr. 114/1996 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007, conform anexelor 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

       Art. 2. Viceprimarul sectorului 3 şi serviciile de specialitate vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

       Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din str.Parfumului nr.2-4, sector 3.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

                                                                                                CONTRASEMNEAZA

                                                                                                       SECRETAR,

                                                                                                  MARIUS MIHAITA

                                                                                                                                         

NR. 78

DIN  05.08.2008

Anexele pot fi consultate la biroul Relatii Consiliul Local