MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR  3

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 3

în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov

 

 

 

Având în vedere:

 

Ø  Raportul de specialitate al Biroului Proiecte cu Finanţare Internaţională                                   nr. 4177/05.08.2008 ;

Ø  Adresa nr. 3415/15.07.2008 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov;

Ø  Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România ;

Ø  Hotărârea de Guvern nr. 1256/2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională ;

Ø  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov nr. 61 din 27 aprilie 2005 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 18/05/2005;

Ø  Avizul comisiilor de specialitate.

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 49 şi art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

H O T Ă R Ă ŞT E:

 

Art.1. Se aprobă desemnarea domnului Vasile Dobranici, director executiv al Direcţiei Juridice şi Patrimoniu, ca reprezentant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov ;

 

Art.2. Domnul Vasile Dobranici va lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR,

                                                                                                         MARIUS MIHAITA

NR. 66

DIN  05.08.2008