Proces verbal din 25.02.2021

004 Proces verbal ședință ordinară 25.02.2021

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +{4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.S2


PROCES- VERBAL

Încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 25.02.2021

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/31.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, lucrările ședinței se desfășoară prin mijloce electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, începând cu orele 16:00.

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Radu- Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Domnul consilier local Săftoiu Elwis- Claudiu - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Secretar General al Sectorului 2 Elena Niță face prezența consilierilor. Din totalul de 27 consilieri locali au fost prezenți 25 consilieri locali, lipsind domnul consilier local Mihai Constantin motivat și domnul consilier local Claudiu Niculescu nemotivat. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134, alin. (1), lit.,,a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și procedura de desfășurare on-line a acesteia. Dispoziția Primarului Sectorului 2 înregistrată sub nr. 275/19.02.2021, precum și Dispoziția de completare a ordinii de zi înregistrată sub nr.330/24.02.2021 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

VFZÂT

spre

ORDINEA DE ZI

1.

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 09.02.2021;

2

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2021-2022;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 15/2021;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre privind prorogarea termenelor stabilite conform art. 5 alin. (1) și alin. (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 289/2020;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

7

Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 344/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator; Radu-Nicolae Mihaiu- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019;

Inițiator: Alexandra-Elena Chirilă - Consilier local, Consiliul Local Sector 2

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cultural „LIGHTS ON";

Inițiator: Alexandra-Elena Chirilă - Consilier local, Consiliul Local Sector 2 ------ț VIZAT---------—---------------------------1

spre nescnmm-^ secH?3AB-J

11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director al Administrației Piețelor Sector 2; Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin;

Inițiator: Tudor-Andrei Panaitescu - Consilier local, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

14

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de zi/Creșă în clădirea S(p)+P+1 situată în strada Caroteni nr. 21-23, sector 2, București";

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H:C.L. Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic „Ady Endrc";

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

17

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului „Sfântul Ștefan” și a străzii „Dimineții” - în memoria domnului Alexandru Gheorghe DONESCU - Primar General al Municipiului București, 1934-1938;

Inițiator: Grup Consilieri Locali PN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

18

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Baicului nr. 75, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

19

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Bistricioara nr. 13, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

20

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Bujorul Alb nr. 22, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

VIZAT spre neschimbate _.SEC^E' Wî

21

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Porolissum nr. 37, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al municipiului București

22

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din Șos. Fundeni nr. 159, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

23

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Plt. Niță Ion nr. 30, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

24

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Medianei nr. 5, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

25

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Medianei nr. 5A, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

26

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatăm stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Saltului nr. 5, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

27

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din sos Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 37,37B, 39, 39B-lot 2 si sos Fundeni nr. 33A ( fost Fundeni nr. 31 F, 33, 33B, 35, 37, 37B, 39, 39B) -lot 1, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

28

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Fluierului nr. 13, sector 2, București

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

neschimbate

secrew_.

29

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8-8A (corp dreapta și corp stânga), sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

30

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Magnoliei nr. 43, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

31

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 55, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

32

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8-8 A, sector 2, București;

Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

33

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 232/27.08.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București; Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

34

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea proiectului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic”, finanțat prin Programul Orizont 2020; Inițiator: Radu-Nicolae Mihaiu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Bună ziua tuturor, declar deschisă ședința Consiliului Local al Sectorului 2 din date de 25.02.2021, doamna Secretar General aveți cuvântul!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, din datele evidențiate pe platformă rezultă că la ședința de astăzi sunt prezenți 26 de consilieri locali, dintr-un număr de 27, lipsește motivat, ....adineauri erau 26, acum sunt 25, poate că ar

trebui să facem prezența nominal și să răspundă fiecare. Pot doar să spun că înregistrată cererea de imposibilitate de prezentare din partea domnului consilier Constantin, pentru motive temeinice, legate de sănătate, deci domnul consilier

a fost Mihai Mihai


VIZAT | spre neschimbate

Constantin lipsește motivat, alte solicitări nu am și poate că ar trebui să facem prezența nominală, în ordinea alfabetică, să fim siguri că...., cu nu am o situație cu toții...., puteți să clarificați cine nu figurează prezent în această formă!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Domnul Niculescu, este?

Domnul consilier local....: Din câte știu eu, colegul meu este într-o zonă cu semnal Ia internet mai slab și este posibil să se deconecteze din când în când, mai devreme era online........

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Urmare clarificărilor, reiau prezența în sensul că din 27 de consilieri locali, lipsesc domnul Mihai Constantin, motivat, pentru motive temeinice și domnul Claudiu Niculescu, fără cerere, lipsește nemotivat. în continuare supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 09.02.2021.

Este prezentat punctul nr.l Procesul — verbal al ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București clin data de 09.02.2021;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Mai rămânem puțin cu votul deschis pentru ca să voteze și un coleg!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Domnule președinte, dacă tot rămânem puțin, am și eu 2 întrebări pe care aș dori să i le adresez doamnei Secretar General, îmi permiteți?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Vă rog!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Este un aspect care ne vizează pe noi toți consilierii și consider că trebuie lămurit încă de la începutul acestei ședințe, pentru a vota toți în cunoștință de cauză. Doamna Secretar General, în luna decembrie, ultima ședință înainte de Crăciun au fost puse pe ordinea de zi suplimentară mai multe proiecte de hotărâre, printre care și cele două reorganizări, Administrația Piețelor și ADP. Așa cum am sesizat și la acel moment nu a existat o motivare a urgenței, mai mult decât atât, domnul Primar ne-a spus cu subiect și predicat că nu există o analiză documentată a situației, propunerea de organizare fiind o analiză proprie. în acest context prima întrebare ar fi: în procesul intentat de ADP Sector 2 prin care s-a dispus suspendarea măsurilor HCL Sector 2nr. 286/2020 a fost făcut recurs?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu dețin aceste informații, sunt centralizate la nivelul Direcției Juridice, respectiv Serviciul Juridic din cadrul DJLCA. Nu am cunoștință dacă s-au formulat căi de atac. Cu privire la prima întrebare, de fiecare dată............

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Aceasta era prima întrebare!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aceasta era

prima întrebare? am crezut că vorbeați de ....nu s-a

usti ficat urgență pentru spre neschimbate SECRETAR


că voiam să


6

clarific că, de fiecare dată când se introduce pe ordinea de zi un proiect, există o notă care justifică urgența, da, dar dacă vi se pare sau nu relevantă, este altceva, dar nota de justificare a urgenței există!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Din câte știu eu, din informațiile pe care le am, la acest proces nu s-a făcut recurs!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am cunoștință de faptul că, s-a pronunțat o sentință pe suspendare, doar pe suspendare, nu s-a pronunțat pe fond, sau nu s-a luat în discuție legalitatea sau nu a hotărârii, dar este aici domnul de la Juridic, dacă nu mă înșel și poate să lămurească, dacă domnul Președinte consideră necesar.

Domnul Mugur Rizescu- Serviciul Juridic: Permiteți?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Da, rugămintea mea este să răspundem rapid, că avern o ordine de zi foarte . ..generoasă!

Domnul Mugur: La respectivul dosar nu s-a făcut recurs!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: A doua întrebare este, instanța de fond a dispus plata unor cheltuieli de judecată de 5000 lei. Dacă hotărârea a rămas definitivă din lipsa recursului, cine va achita aceste cheltuieli de judecată? Există riscul ca aceste cheltuieli să fie suportate de consilierii locali care au votat proiectul susținut de analiza proprie a domnului Primar. Trebuie să luăm în calcul că acest aspect ar putea fi un precedent și la un moment dat, mulți dintre noi să deconteze din buzunarul propriu, nu mă refer doar la acest proces, există procese mult mai importante cu costuri mult mai mari, și rugămintea către consilieri ar fi să facă o analiză mult mai bună și mult mai realistă atunci când votează. Aștept răspuns!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți și eu îmi manifest nedumerirea față de împrejurarea că această soluție și hotărârea instanței, nu mi-a fost comunicată. Fiind vorba de un act administrativ totuși, există în procedură și există referate aprobate potrivit cărora, hotărârile judecătorești care privesc acte administrative sunt comunicate în mod obligatoriu, Secretarului, Primarului, compartimentului care a emis sau a promovat acte preparatorii. Prin urmare solicit Serviciului Juridic, să îmi pună la dispoziție copie după hotărârea judecătorească în discuție.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Vă propun să intrăm deja în ședință, înainte de a vota ordinea de zi, domnule Primar, înțeleg că doriți să precizați ceva!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: De ce nu s-a făcut recurs, eu nu mai înțeleg! Domnul Primar, a promovat un proiect de hotărâre, a fost atacat, dar aparatul primăriei nu se duce Ia tribunal să reprezinte Primăria, nu rnai înțeleg nimic!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu,Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă dăm un răspuns, o să vedem care este situația, o să lămurim situația aceasta și dacă ați fi trimis întrebările, probabil că puteam să vă dăm un răspuns mai la obiect, dar o să vă trimitem un răspuns!

I VIZAT ~ spre neschimbare


Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Anunțați rezultatul votului, la procesul verbal!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: înainte de a anunța rezultatul votului o să vă rog să bifați votul meu favorabil, întrucât electronic nu am putut să votez.

Se supune la vot punctul nr.l, Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 09.02.2021 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ -0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Ciaudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șcrpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al domnului Zaharia Răzvan Cristian, - PENTRU

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: în cazul acesta și cu votul domnului Zaharia în unanimitate, procesul verbal al ședinței trecute a fost aprobat de către Consiliul Local. Acum supunem la vot ordinea de zi.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu,Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Președinte, aș dori dacă îmi permiteți înainte de votarea ordinii de zi să retrag 3 proiecte, este vorba de proiectele 18, 21 și 22, toate privesc supraimpozitări, așteptăm informații suplimentare privitoare la aceste supraimpozitări. Au existat niște întrebări asupra locurilor acelora și cel ma probabil vom reveni în următoarea ședință de Consiliu Local pentru votarea acestor supraimpozitări, cel mai bine este să fim 100% siguri de temeinicia acestor proiecte.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Am luat la cunoștință despre retragerea celor 3 proiecte propuse de domnul Primar. Supun la vot în aceste condiții ordinea de zi a ședinței de astăzi, vă rog deschideți votul.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să putem să avem o transmisiune mai buna pentru consilierii care se află aici în sală și a căror prezență o putem confirma, vă rugăm să închideți camerele.

i VizaT” |

spre neschimbat |

a          L secretar _ ।

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Dacă domnul Niculescu este prezent în ședință, vă rog să ne răspundeți! Pentru că apăreți aici ca prezent! Da, se pare că nu este! Rugămintea mea este ca cei care sunt online să deschidă camerele ca să vă putem identifica și în felul acesta să convenim câți suntem prezenți aici. Reamintesc că accesul la ședință aparține exclusiv consilierilor Consiliului Local din Sectorul 2. Deci domnul Alexandru sunteți, domnul Croitoru, domnul Albu, Adrian Costache, domnul Andrei Panaitescu, doamna Alexandra Chirilă, este, doamna Magda Catone, Anda Badea, domnul Waspusch, este prezent domnul Nedelcuț, Silviu Matei, Isabela lordache, Marius Pellegrini, domnul Șerpescu, domnul Feroiu, Cristinel Iliescu este în sală, Adrian Dincă în sală, doamna Elena Georgescu, Florin Anghel, doamna Pasciuc e prezentă, păi să ne spună, să deschidă camera puțin!

Doamna consilier local Pasciuc Paula: Bună ziua, sunt prezentă!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Vă putem vedea pe cameră, sau?

Doamna consilier local Pasciuc Paula: Da.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Ok. Domnul Claudiu Niculescu, dacă este să își deschidă camera. Rămânem la prezența de 25, până la urmă. Puteți închide votul, haideți să vedem cum s-a votat, acest prim punct și anume ordinea de zi.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ar trebui să le atrageți atenția, domnule președinte, luna trecută la ședință, a intrat domnul Marcel Staicu, sau cum îl cheamă, acum domnul Claudiu Niculescu intră, dar nu este prezent!!!!

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare a C.L.S.2 din data de 25.02.2021 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Enache Nicuța, Georgescu Elena-Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Catone Magdalena- Marta, Dincă Adrian.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Deocamdată în situația aceasta suntem 25, rugămintea mea este să votăm și suplimentarea ordinii de zi, cine este pentru? Și această suplimentare a fost aprobată de către consiliu cu majoritate de 92%.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Puteți preciza votul dumneavoastră votul PENTRU al domnului Dincă la suplimentarea ordinii de zi. Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Și doamna Catone, dacă se poate!

Domnul consilier local Săftoiu EIwis-Claudiu președinte de ședință: Doamna Catone, ați votat? Deschideți microfonul și spuneți vă rog!

Doamna consilier local Catone Magdalena-Marta- Am votat printre primii, acum dacă nu a luat votul, mai fac încă o dată, se mai poate sau îmi luați votul așa!

Domnul consilier local Săftoiu EIwis-Claudiu președinte de ședință: Am auzit că ați votat printre primii, prin urmare completăm că ați votat!

Doamna consilier local Catone Magdalena-Marta: Ok, mersi.

Se supune la vot completarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a C.L.S.2 din data de 25.02.2021 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Catone Magdalena- Marta, Dincă Adrian, Anghel Florin, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Catone Magdalena- Marta, -PENTRU

Se consemnează votul verbal al domnului Dincă Adrian, — PENTRU

Este prezentat punctul nr.2, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

Domnul consilier local Săftoiu EIwis-Claudiu președinte de ședință: A avut nevoie de avizul Comisiei Juridice și este un proiect al domnului Primar Radu Mihaiu.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este simplu, domnul Dincă intrat în ședința de data trecută, trebuie să intre în comisiile de specialitate așa cum prevede legea, este un proiect, nu văd de ce ar vota împotrivă.

Domnul consilier local Săftoiu EIwis-Claudiu președinte de ședință: E o completare a componenței consiliului, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 2.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 , și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - O, ABȚ -5 , NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Dincă Adrian, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuta, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Enache Nicuța, Anghel Florin, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Zaharia Răzvan Cristian.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.3, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2021-2022;

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Dacă inițiatorul, domnul Primar Mihaiu, dorește să completeze?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt 2 unități de învățământ privat care doresc să fie înscrise în rețeaua unităților de învățământ, din nou un lucru absolut administrativ, vă rog să votați, nu este nimic special aici.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Supun la vot proiectul numărul 3. Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și o nepronunțare. Doamna Catone, sunteți pentru? Verbal!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Poate are o problemă și nu se înregistrează mai târziu anumite voturi.

Doamna consilier local Catone Magdalena-Marta: Sunt PENTRU .... eu nu am ...., sunt pe laptop și atât reacționează acesta, nu știu!

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ pre universitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2021-2022 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ NU VOTEAZĂ-0.

spre neschimbate AFCR t'TAP.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabricl, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Gcorgescu Elena- Daniela, lliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Catone Magdalena- Marta, - PENTRU

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: în cazul în care consemnăm că nu ați putut vota pe laptop, pur și simplu deschideți microfonul și vă exprimați verbal! Proiectul a trecut în majoritate!

Este prezentat punctul ur.4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 15/2021;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Este necesar avizul comisiei de învățământ.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: înțeleg că aici este o modificare la modificare domnule Primar, vă rog un detaliu ca să înțeleagă puțin, oamenii!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ținând cont că domnul Popescu Cristian nu mai este în aceste comisii și domnul Dincă este consilier acum ar trebui să intre în consiliile de administrațiile ale școlilor, să vedem acum dacă PSD, aripa Popescu, este de acord, sau se abține și tura aceasta.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Prin urmare este vorba despre, practic, completarea componenței membrilor Consiliului în CA-urile din școlile din Sectorul 2. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4, de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local lliescu Constantin Cristinel: Aș dori să îi spun domnului Primar că la noi nu există aripi, sau aripioare cum este la dumneavoastră plus USR de minus, deci la noi.....

ViZAȚ spre neschimbate

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vedem la vot acum.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Sigur că da!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Cei care nu au votat să voteze, vă rog, hai să vedem rezultatul.

Se supune la vot punctul nr.4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 15/2021 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu fudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabricl, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Chirilă Alexandra Elena, - PENTRU.

Este prezentat punctul nr.5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Este necesar avizul comisiei de învățământ.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Domnule Primar, același lucru!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt convins că vom avea unanimitate și de data aceasta!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Supunem la vot punctul 5 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Eiwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.6, proiectul de hotărâre privind prorogarea termenelor stabilite conform art. 5 alin. (1) și alin. (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 289/2020;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Avem avizele de la juridică și ecologie. De la Comisia Juridică aviz favorabil, de la Ecologie, cine este președintele Comisiei de Ecologie?

Domnul consilier local Nedelcuț Radu: Eu sunt, Radu Nedelcuț, aviz favorabil din partea Comisiei de Ecologie.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Favorabil, am auzit bine.

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel Domnule președinte, am primit o adresă de la doamna Secretar General prin care acest proiect trebuia avizat și de comisia de servicii publice, iar avizul este favorabil și de la comisia de servicii publice!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: O explicație legat de proorogarea termenelor, domnule Primar?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, ținând cont de faptul că s-a prelungit termenul contractelor, cu SUPERCOM, pentru că încă

nu avem tarife aprobate și ele urmează să fie aprobate s-au prelungit și termenele până la care Supercom trebuie să predea către Primărie lista locațiilor unde se va face contractul.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Am punctat și data trecută domnule Primar că nu vor fi gata, totuși ați impus Supercom-ului un termen în care ar trebui să ne furnizeze o formă a contractului și când se apucă? că nu o să putem lungi a la longue așa ținând cont că termenul este 1 iulie?!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Contractul este unul standard, făcut de către ANRSC, va trebui completat însă cu tarifele care se află încă în dezbatere, încă în consultare publică, nu le-am votat încă, am primit dc la operatorul de salubritate un tarif fundamentat care este semnificativ mai mare decât în alte părți și pe care sigur îl putem dezbate și o să vedem ce formă a lui va fi aprobată de către Consiliul Local. O dată cu aprobarea acestui tarif vom avea și un model de contract!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Primar eu am înțeles că în Consiliul trecut, cei care au aprobat un proiect prin care se completau și acele cereri, pentru taxe și impozite, declarațiile de impunere, cum vedeți dumneavoastră, dacă preconizați că la 1 iunie este trecut și tariful prin Consiliu Local și dacă cei care își încheie contractele acum și au completat acea fișă de impunere merg în continuare sau au un termen până la 1 iunie și ei?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Contractele vor intra în vigoare de la 1 iunie, până atunci va rămâne această taxă.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Deci ei își încheie decât această perioadă, adică își completează.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Taxele sunt pentru această perioadă, contractele se pot încheia până la 1 iunie și intră în vigoare de la 1 iunie.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și preconizați tariful?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tariful se adoptat în Consiliul Local nu am cum să îl preconizez!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu, preconizați ca și dată când îl veți introduce la vot în Consiliul Local!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sperăm în luna martie, adică facem toate eforturile să fie în luna martie!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și a 2 problemă, suntem într-o procedură de licitație în ceea ce privește firma de salubrizare, 12 sau nu știu cât noiembrie, a fost amânată până pe 15, decalat termenul până pe 15 februarie, în ce stadiu ne aflăm acum?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în stadiul de clarificări cu privire la anularea taxei pentru că această licitație a fost fundamentată pe taxa de habitat care a fost anulată de către instanță și în acest moment se trimit clarificări cu privire la rezolvarea acestei situații și la faptul că vom avea tarife.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Dacă nu mai sunt întrebări se supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi.

15         r “VIZAT'

spre neschimEnre

c rAp rm r'

V'k (Vi i        ’

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul (le hotărâre privind prorogarea termenelor stabilite conform art. 5 alin. (1) și alin. (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 289/2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 1, ABȚ - 8, NU VOTEAZĂ -O.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: - Pasciuc Paula.

ABȚINERE: - Iliescu Constantin Cristinel, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Anghel Florin, Georgescu Elena- Daniela, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian.

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 16 voturi pentru, 8 abțineri și un vot negativ.

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 344/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Avizele de la Comisiile: juridică, buget, ecologie și transparență. La juridică este un aviz favorabil. Comisia de buget, vă rog.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Aviz pozitiv!

Domnul consilier loca! Waspusch Virgiliu-Gabriel: Comisia de Ecologie, aviz favorabil!

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Domnule Președinte, proiectul a fost avizat și de Comisia de Servicii Publice, aviz favorabil.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule Primar, înțeleg că aici a fost un dosar în instanță și cum s-a soluționat? ca să știm cum stăm!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum 2 zile, avem o decizie pe fond, repet pe fond, deci nu este o decizie definitivă, taxa de habitat

pro n oscii imbufo

pentru persoane juridice, utilizatori non casnici, a fost anulată de instanță, asta oricum coincide cu ceea ce spusesem și din campanie și am anunțat de mai multe ori că intenționăm să trecem la contracte, la metoda cu tarif și pentru persoanele juridice. Este o metodă care funcționează tot pe principiul plătește cât arunci, nu pe principiul taxăm paușal pe toată lumea, ținând cont doar de obiectul de activitate și numărul de angajați, contează cât gunoi se aruncă și este un prim pas pentru instituirea unui tarif și pentru aceste personae. Nu avem încă un tarif pus în dezbatere pentru această taxă, pentru aceste contracte, dar am asigurări din partea operatorului de salubritate că vom primi săptămâna aceasta un tarif pe care să îl putem pune în consultare publică pentru persoanele juridice.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am o întrebare, la o anumită adresă, dau un exemplu, la o adresă sunt mai multe firme, sunt firme de IT, 2 firme de turism și încă una tot de IT plus proprietarul spațiului, de ce toate aceste firme trebuie să plătească, deci toate firmele, indiferent de...., sunt 4 la aceiași adresă înregistrate și plus firma care arc sediul social acolo, cu nu înțeleg sunt niște aberații....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este foarte ciudat că îmi puneți această întrebare, ar fi trebuit să vă puneți întrebarea atunci când ați aprobat, că dacă nu mă înșel ați fost printre cei care au aprobat taxa de habitat pentru non casnici și atunci s-a întâmplat ce spuneți dumneavoastră, toată lumea plătește, chiar dacă este la aceiași adresă, se plătește o taxă indiferent de ce se întâmplă. Ceea ce propunem noi, este ca fiecare din aceste firme să plătească exact atâta gunoi cât aruncă, asta vom propune, da, dar dacă firma de IT, nu produce gunoi, nu plătește tarif, conform contractului, dacă un restaurant produce deșeuri, plătește câte deșeuri aruncă, acesta este principiul pe care vom merge și pentru persoanele juridice și de la 1 iulie vom avea tarife și contracte și pentru persoanele juridice. Deci ca să răspund întrebării dumneavoastră fiecare din aceste 4 firme care stau la această adresă va plăti atâta cât gunoi aruncă, gunoi nereciclabil, atenție!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Până la 1 iulie vor plăti.....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca până acum, taxa de habitat pentru persoane juridice rămâne în vigoare până pe 30 iunie!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Adică vor fi jupuiți de vii firmele acestea!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa a decis vechea administrație, avem nevoie de măsuri tranzitorii, avem nevoie de tarif, până atunci mergem pe ce ați aprobat în administrația trecută și dacă nu mă înșel ați votat PENTRU'.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin; Domnule Președinte aș vrea să intervin și eu, Călin Șerpescu sunt!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Da vă rog!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Domnule Președinte aș vrea să aduc o clarificare la acest subiect, în ședința când s-au aprobat și discuția pe care am avut-o cu cei de la DVBL, s-a luat hotărârea dacă acolo este numai punct, adică firma a fost 17           |..... 'V ;' /r ~1

| spre                   :

1 .

înființată la adresa respectivă, dar nu funcționează, nu produce deșeuri, nu produce altceva, nu se plătește, doar se declara și taxa este zero. Eu cred că la o singură locație nu poate să funcționeze 5 firme, care să și producă, ele vor fi numai sedii de firmă și probabil în baza vechii hotărâri care a fost ele nu plătesc, declară la DVBL că acolo este sediul social și nu plătesc.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți că aceasta este o situație care mai durează până pe 30 iunie! Și va funcționa ca până acum.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: S-a mai înscris la cuvânt domnul consilier Zaharia.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumesc mult domnule Președinte, domnule Primar, fac eforturi să tac dar pentru că ați adus în vizor campania noastră electorală și ați făcut trimitere la ea, am o singură întrebare. Aveți vreo legătură sau vă sunt cunoscuț „ Filip și Asociații” ?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: înțeleg, deci oricum am da-o, ori este meritul, ori nu este meritul dumneavoastră, că în campanie ați început o procedură de contestare, sau în instanță și„ Filip și asociații”, sunt cei care au câștigat zilele trecute împotriva acestei taxe de habitat, ok, deci nu sunt............

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am nici o legătură cu ei!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Am înțeles, un noroc, o întâmplare, totuși întrebarea mea este: Primăria sau dumneavoastră în calitate de Primar, susțineți departamentul juridic pentru a contesta această situație?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am avut nici o intervenție în această situație, aparatul și-a făcut treaba, exact ca până acum, nu am dat nici un fel de indicații.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Cu tot respectul pentru colegii de la Juridic, nu neapărat că aparatul și-a făcut treaba, că sunt procese în care colegii dumneavoastră, colegii noștri, îmi place să cred că sunt ai noștri și ai consilierilor locali, nu s-au prezentat la anumite procese, normal că se va pierde dacă nu se face apel, dar mă rog acum înțeleg că se merge către un scop comun, al dumneavoastră versus „ Filip și Asociații”.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă scuzați că vă întrerup, dar să știți că, inclusiv taxa de habitat pentru persoane fizice cred că a fost prost scrisă din moment cc a fost anulată de instanță.....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Și nu a mai fost nevoie ca, colegii noștri să facă apel!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum indiferent cât este de bun un Departament Juridic dacă hotărârea este proastă și prost scrisă și ilegală, o să pice.

■ '   ii’-?

v IZ. ai sore nescliimbare

SECRETAR I


Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Au simțit ei, au avut ei, au luat decizia să nu se mai prezinte, să facă apel....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este vorba de asta, aici s-a prezentat, domnul Rizescu poate să spună, s-a prezentat aparatul aici.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Ok, în schimb, aș vrea să vă citesc două rânduri din răspunsul Direcției Economice, vis-a-vis de punctul 7 de astăzi, de pe ordinea de zi și anume, taxa de salubritate, suspendarea sau anularea taxei de salubritate pentru persoanele juridice și anume, citez: „ adresa numărul 6161/14.01.2021 prin care ni se solicită întocmirea raportului de specialitate, atenție, nu conține proiectul actului administrativ, proiectul de hotărâre și nici raportul de specialitate al compartimentului care inițiază proiectul de hotărâre”. Având în vedere că nu se cunoaște conținutul proiectului - e un act oficial cu număr de înregistrare din interiorul Primăriei, de la Direcția Economică către Administrația Publică Locală, spre cabinetul dumneavoastră- având în vedere că nu se cunoaște conținutul proiectului de hotărâre, Direcția Economică prezintă un punct de vedere pentru motivarea promovării unui punct de vedere, proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Sector 2 nr. 344/28.11.2019. E doar o problemă de fond și anume, cum ajung proiectele de hotărâre în fața noastră să le votăm, atâta timp cât aparatul pe care dumneavoastră îl controlați, nu ne validează din punct de vedere legal, prin rapoarte de specialitate sau prin un punct de vedere consistent. Ce înseamnă că ei au emis o adresă dar nu au făcut proiectul de hotărâre?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: înțelegerea mea este că există în acest moment raport de specialitate!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect este fundamentat pe 3 rapoarte de specialitate, favorabile, elaborate de Direcția Juridică, Direcția Servicii Publice, Direcția Venituri Buget Local, dacă nu mă înșel și Direcția Economică a fost sesizată cu o adresă prin care să își exprime punctul de vedere cu privire la încetarea aplicabilității HCL nr.344. Deci nu era nevoie și nici unul din cele 3 departamente care au formulat rapoarte de specialitate, nu au simțit nevoia să aibă un înscris, ciornă pe care să scrie că încetează aplicabilitatea HCL nr. 344, doar Direcția Economică a simțit nevoia să aibă în spatele solicitării raportului de specialitate și un draft de proiect, pe care să scrie că încetează aplicabilitatea, deși era evident din cuprinsul adresei de solicitare că acesta era obiectul proiectului. Cred că mai de grabă a fost urmare a unei răbufniri de orgoliu dat fiind faptul că am sesizat la un moment dat, inconsistența acestor rapoarte de specialitate la unele proiecte și s-a răspuns în acest mod, însă chiar și în cuprinsul acestui punct de vedere de la Direcția Economică, reiese faptul că s-ar greva bugetul local de anumite sume plătite cu titlu de prestări pentru serviciile asigurate persoanelor juridice și că ar fi un demers benefic în acest sens cum spune și concluzia. Nu am mai avut timp să cenzurez aceste prime observații pentru care nu rezultă decât că acesta este nivelul de percepere a unei adrese și de elaborare a unui raport de specialitate pe care ar trebui să îl facăp Deci - proiectul este oricum

19              I s; re nescl’U. b re

fundamentat, iar explicația că nu au un proiect de hotărâre, nu știu ce proiect de hotărâre ar fi trebuit să aibă elaborate, că încetează o altă hotărâre de care știe și s-a discutat? Deci cam asta este problema în discuție, deci există 3 proiecte fundamentate și acest punct de vedere peste care trecând mici observații nefundamentate își exprimă punctul de vedere favorabil.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumesc doamna Secretar, vă mulțumesc domnule Primar.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Doamna Secretar, din punct de vedere juridic, voiam să vă întreb, din punct de vedere juridic, deci, taxa de habitat pentru persoane juridice, a fost atacată de firmă X, da, noi ne aflăm în instanță, procesul nu s-a finalizat, noi venim astăzi cu un proiect de hotărâre pentru încetare HCL S2. nr. 344/2019, nu vi se pare că nu e în regulă?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, după cum cunoașteți și dumneavoastră inițiativa aceasta de promovare a proiectului a survenit înainte de a exista o pronunțare, printre motivele care au determinat-o să zicem, a fost și faptul că este contestată, mă rog, unul dintre motivele mai puțin importante vi le-a expus anterior domnul Primar. Faptul că s-a pronunțat marți nu înseamnă că acea hotărâre există și este executorie, deci până în momentul de față nu a fost comunicată, nu este redactată, nu este executorie, prin urmare trebuie să se facă acele demersuri procedural, să se aprobe un tarif și să se încheie și contracte la un termen stabilit prin această hotărâre, adică la 1 iulie, este normal să existe acest demers administrativ care stabilește o perioadă și niște obligații înlăuntrul ei astfel încât de la 1 iulie să poată fi încheiate contracte, să existe tarife și să se deruleze cu totul altfel decât în baza acestor taxe, serviciile de salubrizare pentru persoane juridice. Și acest litigiu.....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Doamna Secretar, noi venim în ajutorul acestei firme care ne-a dat în judecată, cu acest proiect, lăsați să curgă în continuare taxa de habitat pentru persoanele juridice și până se finalizează procesul, atunci.....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar taxa de habitat este proastă, doamnă!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Procesul se poate finaliza și peste un an!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Atunci cu ce suntem noi de....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi cum venim atunci în ajutorul persoanelor juridice, așa cu titlu informativ, vă spun că unul dintre motivele invocate de această firmă de avocatură........

Doamna consilier local Popescu Lenuța. Pe motivul pe care ne-a dat în judecată asociația...

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog să nu vorbim unii peste alții!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: După cum s-a sesizat și domnul Zaharia, reclamant aici a fost o firmă de avoeatură care a invocat faptul că, |                   Vr u lKr. I

i spre neschimbate

'         ir~ rv, r’i f-'-'r A 'O


deși nu produc deșeuri ei plătesc. Au estimat așa, conform Regulamentului pe care l-a elaborat înainte fosta administrație, plătesc în jur de 25 kg de deșeuri pe cap de salariat avocat, deși nu produc astfel de deșeuri. în fine este vorba de modul în care se calculează, de oportunitatea acelui proiect, dar ce spuneți dumneavoastră că venim în ajutorul operatorului, nu este adevărat, trebuie reglementată această perioadă de tranziție astfel încât să fie aprobate tarife, să se facă o evidență a utilizatorilor și să se încheie contracte de la 1 iulie, iar de la 1 iulie să înceteze, pentru că altfel, este posibil să dureze câteva luni, peste 1 iulie, redactarea acestei hotărâri judecătorești și să continue cu sistemul acesta de taxe și peste termenul care a fost propus prin această hotărâre. Deci în momentul de față nu își produce efectul, hotărârea judecătorească de fond, care nu a fost redactată, comunicată și apreciez că este important să existe această reglementare clară cu privire la instituirea în viitor a taxei.

Domnul consilier local Nedelcuț Radu: Domnule Președinte când vine rândul, am să doresc să iau și eu cuvântul, Radu Nedelcuț sunt.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București- Faptul că taxa de habitat este o taxă prost formulată, este evident din multe puncte de vedere, faptul că în acest moment Primăria are un deficit cu privire la salubrizarea pentru persoanele juridice, pentru utilizatorii non casnici anul trecut s-au plătit cu 8 milioane de lei mai mult decât s-a încasat această taxă, este hai să spun o afacere proastă pentru Primăria Sectorului 2. în același timp este o afacere proastă și pentru majoritatea firmelor, deci ea este prost organizată, prost fundamentată și funcționează pe un principiu pe care l-am contestat, faptul că sunt mai mulți oameni care spun că este nedreaptă și ilegală nu ar trebui să ne oprească în a o modifica ,în a elimina această taxă care este prost formulată, repet!

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Da. Am decât o singură întrebare, domnule președinte.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Da, mulțumesc. După cum suntem obișnuiți la noi, un tribunal astăzi o dă că este în regulă, mâine o să zică, că nu este în regulă. Știm foarte bine ce se întâmplă cu justiția din România, mai ales de când este condusă de colegul dumneavoastră de la USR. Ce se va întâmpla dacă mâine printr-o hotărâre judecătorească o să constate că este valabil acest proiect de hotărâre?

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Domnule președinte, mă înscrisesem și eu la cuvânt. Vreau să-mi spuneți, dacă înaintea domnului Iliescu sau după?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog, domnule Nedelcuț.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Fundamentarea eliminării acestei taxe nu se bazează pe decizia Tribunalului. Fundamentarea eliminării acestei taxe se bazează pe faptul că am constatat că este prost formulată și nu este bună pentru Sectorul 2. Deci, fundamentarea nu are niciun fel de legătură cu procesul. Procesul este încă un argument care ne arată că ea este prost formulată, atât, dar nu se bazează, această eliminare a taxei de habitat pentru utilizatorii non-casnici, nu se bazează pe decizia Tribunalului. Acest proiect a fost pus în dezbatere vineri, a fost pus pe site vineri, decizia Tribunalului a venit marți, la trei zile după sau patru zile după, că nu le

calculez.........Care cea din 2019?....344.......păi, repet, această încetare a aplicabilității nu

se bazează pe decizia instanței. Este ca și cum ....chiar dacă instanța nu s-ar pronunța în nici-un fel, eu aș fi promovat acest proiect pentru că taxa nu este deloc benefică pentru Sectorul 2.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Domnule președinte!

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Câteva cuvintele, foarte scurt. Sunt puțin alergic la dezinformarea domnului primar. E vorba de 6 mii. 161 de mii lei, nu de 8 mii., cum ați spus rnai devreme, deficitul de încasare asupra taxei de habitat.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: îmi cer scuze, am reținut greșit.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Așa, și al doilea lucru pe care voiam să-l evidențiez vizavi de această sumă neîncasată și întregul ansamblu al taxei, cred că nu neapărat taxa, mă rog poate fi îmbunătățită, suntem alături de dumneavoastră dacă veniți cu soluții tehnice pentru îmbunătățire, dar nu pot fi de acord cu dumneavoastră că a fost prost scrisă sau că nu este bună, ci s-ar putea să fie și carențe de administrare. Acum, lăsați-mă să cred, că din aceste 6 milioane aveți și dumneavoastră o problemă că nu ați reușit până la finele anului, având două luni de mandat sau și acum, nu ați făcut eforturi de a colecta acești bani. Este vorba și de administrarea ei, nu numai de forma ei. Vă mulțumesc mult.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Domnule președinte, mă auziți? Sunt Radu Nedelcuț.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, vă rog domnule Nedelcuț.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Aș vrea să am și eu o intervenție, vă rog.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Se aude vocea mea sau să vorbesc mai tare?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, da. Se aude.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Dați-vă doi metri mai în spate, că nu vă auzim.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Sunt un piculeț dezamăgit să aud că discuția e despre procese și despre capacitatea de a colecta și nimeni nu menționează faptul că această taxă este un jaf la adresa firmelor din sector. Lucrez în Sectorul 2 de peste 15 ani. Am lucrat la numeroase firme, am vorbit cu toți angajatorii mei și cu toate cunoștințele care au un business în Sectorul 2 și toți mi-au spus că sunt de-a dreptul jefuiți de această taxă de habitat care este pur și simplu o jecmăneală la adresa firmelor, pentru ca Primăria să-și umfle bugetele pe spinarea antreprenorilor, care aleg să plece din sectorul 2 pentru că sunt jefuiți pentru gunoi nereal, pe care ei nu-1 produc, prin această taxă. Faptul că DVBL-ul reușește sau nu să-și jecmănească maxim firmele din sector, care produc bunăstare economică și locuri de muncă pentru noi nu este obiectul acestui vot. Obiectul acestui vot este să trecem de la un mecanism arbitrar, care pune în seama firmelor niște cantități de gunoi, care nu sunt reale, să trecem la un sistem în care firmele să plătească atât cât aruncă. Nu mă interesează cine contestă în instanță această hotărâre de Consiliu Local, nu mă interesează decât că antreprenorii din sector se plâng de efectul devastator pe care îl are asupra finanțelor lor și că nu reprezintă, nu este proporțională cu o producție reală de deșeuri din partea acestor firme. Deci, eu votez pentru desființarea acestei taxe de habitat pentru persoane juridice pentru că nu este corectă, indiferent cine altundeva se ceartă în instanță pe ea. Vă mulțumesc.

I VfZAf

__        , Sp'e neschimbate

. SECRETAR

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, vă mulțumesc și eu.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Un scurt amendament, Primăria nu se îmbogățește de pe urma acestei taxe și de pe urma acestei nedreptăți. Este o nedreptate, taxa asta este o nedreptate. Dimpotrivă, așa curn am spus mai devreme și cum a spus chiar și domnul Zaharia încasăm, mai puțin cu 6 milioane, decât plătim. Deci, este o taxă care, pe de o parte jecmănește, așa cum bine spunea colegul meu Radu Nedclcuț, jecmănește antreprenorii și jecmănește firmele și pe de altă parte Primăria pierde. Deci, este o taxă prost făcută și o taxă care trebuie să fie eliminată.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Domnu Primar, vă mai spun încă o dată, că sunt alături de dumneavoastră, în asentimentul dumneavoastră pentru dezvoltarea unei taxe mai bune, dar haideți să nu împrăștiem vorbe absolut nefondate și îmi pare rău că domnul Nedclcuț se bagă în acest joc, că aveam o altă părere despre dânsul. Ce înseamnă jecmănește? Sunt 15 euro pentru un S.R.L. pe lună. Vă mulțumesc. Și aeei 6 milioane, sunt de părere în continuare, că ține de incapacitatea de a colecta banii. Vă mulțumesc mult.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Incapacitate care culmea, până-n octombrie în administrația PSD a fost și mai gravă.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: S-a mai înscris la cuvânt domnul Anghel Florin. Vă rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Anghel Florin: Mulțumesc mult. Vorbim aici de o jecmănire sau mai bine zis, dar încasarea este exact, cum spuneți dumneavoastră de 100% ca să fie acea jecmănire asupra firmelor din sectorul 2? Haideți să vorbim și de sumele respective pe care, fiecare firmă în parte le plătește și să spunem adevărul, nu să aruncăm cuvintele în aer fără să și dovedim. Mulțumesc.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați jecmănit firmele și acum ziceți că e ieftin.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Discuția poate continua, părerea mea este că au fost puncte de vedere diverse.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Păi, cine a jecmănit firmele din octombrie până acum? Nu dumneavoastră sunteți Primarul Sectorului 2? Nu sunteți cel care le-a jecmănit?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: S-a răspuns, s-a răspuns.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Eu credeam că sunteți Primarul în continuare, dar...

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Știți foarte bine că trebuie să respectăm legea și în acest moment taxa de habitat este în vigoare, din păcate. Exact asta facem acum, eliminăm taxa de habitat pentru utilizatorii non-casniei.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Oportunitatea sau legea? Că data trecută erați cu oportunitatea, acum sunteți cu legea.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt întotdeauna cu legea. Am zis că legea este asumată în momentul în care ajung la vot, este prezumată. Ceea ce se votează acum este oportunitatea.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă mulțumesc. Să deschidem votul pentru punctul 7 de pe ordinea de zi. Vă rog,.domnule directorlfrim.

VIZAI

23          spre neschimbaro

'7 1

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul (le hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 344/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - O, ABȚ- 9, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena-Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.8, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Avem comisiile care au dat avize? E vorba de Comisia pentru Mediul Economic.

Domnul consilier local Anghel Croitoru: Comisia pentru Mediul Economic - aviz favorabil.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Mulțumesc. Și cea de protecție social?

Domnul consilier local Claudiu Nicolescu: Comisia de Protecție Socială - aviz favorabil.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Inițiator domnul Primar Radu Mihaiu. Domnule Primar!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al. Municipiului București: Este vorba de schimbarea destinației unui spațiu aflat în administrarea Sectorului 2. Spațiul r          ' •              ■ spre noscnHunare r 1 rămâne în administrarea D.G.A.S.P.C., doar că nu se mai face proiectul pentru copii cu dizabilități, care se va muta în Str. Olari și în schimb, aici la Pantelimon 301 se va organiza Ambulanța Socială. Este ceva administrative, exclusiv.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, mulțumesc. Un punct de vedere, domnul consilier Zaharia?

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Vreau să-l felicit pe domnul Primar pentru acest demers de a susține D.G.A.S.P.C-ul și a muta acel lucru și totodată să-1 întreb dacă aveți idee și cunoștință, dar cu siguranță aveți că erați președinte al USR Sector 2 la aceea vreme, de amendamentul colegului Silviu Feroiu cu privire la spațiul de vizavi? Și de ce nu pleacă astăzi? când vă stă în putință, de ce nu faceți în așa fel încât să plece odată Garda Civică de acolo, fiind un spațiu la fel de bun de exploatat, unde doriți dumneavoastră, pentru D.G.A.S.P.C. sau unde aveți un alt demers atât de frumos. Bănuiesc că nu sunt considerente legate de domnul Onțanu, sper. Vă mulțumesc.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu acel amendament. Dacă nu mă înșel, exista un contract cu Garda Civică sau nu știu cum se numește O.N.G-uL Acest contract nu a fost... nu am semnat prelungirea lui.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Vă mulțumim. Atunci așteptăm să-i vedem ieșiți.

Domnul consilier local Dumitru - Silviu Feroiu: Vreau să vă felicit pentru acest lucru, domnule primar. Mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Supun la vot punctul 8 de pe ordinea de zi. Vă rog. Da, colegi, vă rog să vă exprimați votul.

Se supune la vot punctul tir. 8, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

VIZAT spre neschimbate SRCRc-TAR


ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.9, proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Comisia Juridică a dat aviz favorabil vă pot anunța, cea de învățământ, vă rog!

Domnul consilier local Dumitru - Silviu Feroiu: Comisia de învățământ - Aviz pozitiv, favorabil.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Mulțumesc. Inițiator este doamna Viceprimar Alexandra Elena Chirilă. Dacă doriți dumneavoastră să aduceți câteva completări.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Sigur, este vorba despre modificarea tarifelor de închiriere pentru spațiile din cadrul evenimentelor pe care le vom face cu Centrul Cultural Mihai Eminescu. Până acum tariful era de 170 de lei pe 9 mp, am trecut la o diferențiere între tariful de interior și cel de exterior. Cel de interior o să fie calculat la mp, ca și cel de exterior, respectiv 20 de lei pe mp pentru spațiile în interior și 10 lei pentru mp în spațiile în exterior. Spre deosebire de tariful pe interior, care rămâne aproximativ la fel cu cel dinainte, cel pentru evenimentele organizate în exterior o să fie mai mic, o să fie 10 lei. După cum bine știți, anul trecut a fost foarte greu, un an foarte greu pentru breasla organizatorilor de evenimente și vrem să venim în întâmpinarea lor cu tarife mai mici pentru evenimentele pe care sperăm noi să reușim să le organizăm anul acesta, tot într-un an de pandemie.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Exact. Ați micșorat.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Am micșorat tarifele, da, pentru spațiile de exterior, respectiv târgurile, spațiile pe care le punem la dispoziție pentru, de exemplu, Târgul Anticariilor care este târg cu tradiție în sectorul 2 sau târguri pentru meșteșugari, artizani, comercianți de produse tradiționale, care poate nu au standuri de 9 mp, standuri mai miei și atunci acest tarif ne permite să-i luăm și pe ei în evenimente.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă mulțumesc mult. Uite, e bine când toată lumea e de acord pentru lucruri bune pentru sectorul 2. Supun la vot punctul 9 de pe ordinea de zi. Vă rog!

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ -0, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:            j VIZAI

i sare neschimbate

26                   ( A: • ' U'fĂO

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andreî, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.10, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectulului cultural,, LIGHTS ON";

Domnul consilier local Săftoiu EIwis-Claudiu, președinte de ședință: Punctul 10 de pe ordinea de zi are aviz de la învățământ? Care este acesta?

Domnul consilier local Dumitru - Silviu Feroiu: Comisia de învățământ - Aviz favorabil 1

Domnul consilier local Săftoiu EIwis-Claudiu, președinte de ședință: Mulțumesc. Doamna Chirilă?

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de un eveniment, .. stați un pic să explic despre ce este .... bine, haideți spuneți, întrebați.

Domnul consilier local Săftoiu EIwis-Claudiu, președinte de ședință: A, nu v-am văzut acolo, doamna Popescu.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre un eveniment care face parte dintr-un lanț de evenimente la nivel european. A început, prima oară în Cluj în 2018. Presupune niște instalații artistice, făcute de artiști locali români și din străinătate, puse în diferite locații din sectorul 2. Anul acesta o să fie 9 locații în sectorul 2, vor fi aprinse pe o perioadă de 9 zile, între 10 și 19 decembrie. Ideea acestui eveniment este să se organizeze în lunile de iarnă, decembrie sau ianuarie, când zilele sunt scurte, nopțile sunt lungi și atunci aduc lumină și culoare în viețile cetățenilor sectorului 2. Este un eveniment care a fost, deja, organizat în 2020 pe timp de pandemie în Cluj, fără să fie probleme legate de pandemie pentru că nu presupune aglomerări, el fiind un traseu, oamenii se plimbă între obiective și atunci este sigur. Ținând cont că anul acesta încă nu știm care va fi evoluția pandemiei este un eveniment pe care putem să-l organizăm în 2021 pentru sectorul 2.

Domnul consilier local Săftoiu EIwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, doamna Popescu, vă rog.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Eu mă așteptam, doamnă Viceprimar, să retrageți acest proiect de pe ordinea de zi, de asta v-am și lăsat să vorbiți. Și de ce vă spun acest lucru? Având în vedere că noi, cât de curând vom aproba Regulamentul de finanțare pe Legea 350, regulament care se află pe site-ul Primăriei în consultare publică, bani

27 r "vizĂr ~

spre rmschjmbare

alocați de către Consiliu Local pentru asemenea proiecte. Proiectul desfașurându-se în perioada decembrie, deci nu este așa o mare grabă să treacă acest proiect de hotărâre și să fie finanțat din banii Centrului Cultural Eminescu și să așteptăm în aprilie, cel târziu în mai, să mă contrazică doamna Secretar, se vor constitui acele comisii pe profiluri cultură, culte, învățământ, sport, care sunt formate din specialiști din aparatul domnului Primar și din doi consilieri. Poate să depună foarte bine proiectul această asociație, luând bani nerambursabili pe Legea 350. Mie mi se pare că este un proiect dat cu dedicație și aș vrea s-o întreb și pe doamna Director Paninopol, dacă până acum la Centrul Eminescu, eu nu am mai văzut așa ceva, un proiect cu dedicație, nume, prenume, firmă, aveți și CUI, am văzut acolo, al asociației respective. De aceea vă rugăm, doamnă Viceprimar, să vă retrageți proiectul pentru că suspiciunea de trafic de influență este destul de ...și vreau să-mi spuneți și mie, doamnă Director Paninopol cum ați procedat până acum? Ați făcut foarte multe evenimente la Centrul Cultural Eminescu și vă felicit, și cum ați procedat până acum și astăzi procedați.....sau e proiectul doamnei Viceprimar, dar vă întreb pe dumneavoastră cum ați procedat până acum?

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: O să răspund eu înainte să spună doamna Paninopol. Ne-am gândit și noi la proiectul pe Legea 350, dar dacă ați fi citit Regulamentul ați fi văzut că perioada de implementare maximă a proiectelor pe Legea 350 în Regulamentul nostru este până pe data de 15 noiembrie. După cum am spus, acest eveniment este un eveniment care are loc la nivel european și se face în lunile decembrie și ianuarie, când zilele sunt scurte, nopțile sunt lungi. Deci, acest eveniment nu ar fi putut să fie organizat în luna noiembrie.

Doamna consilier local Lenuța Popcscu: Organizați în luna decembrie.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Da.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Și noi o să...

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: în Regulamentul pe Legea 350 data maximă este 15 noiembrie!

Doamna consilier local loana-Gela Lăzăroiu: Regulamentul poate fi.....

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Doamna Secretar, vă rog să ne spuneți.

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Acum, legat de legalitatea proiectului, cu siguranță vă amintiți că au mai fost promovate astfel de proiecte. Mi-aduc aminte de cel cu District-ul Icoanei, cu Arcen, adică tot o societate definită și care în comun au organizat acel eveniment, ce s-a derulat noaptea. Au fost câteva zile în care s-au pus în valoare clădirile și tradițiile din Zona Icoanei. Un proiect foarte frumos, de altfel. Adică nu este o noutate acest proiect, astfel cum este el organizat, rămâne doar să apreciați dumneavoastră cu privire la oportunitatea derulării acestuia, pentru că un Consiliu Local poate aprecia cu privire la promovarea, la organizarea unor proiecte culturale la nivelul comunității.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Nu am spus că nu este oportun organizarea acestor evenimente, doamna Secretar. Doamna Viceprimar spunea că în noiembrie este termenul maxim când se pot depune proiecte pe Legea 350. Păi, noi tot timpul în aprilie-mai am derulat aceste programe, pe Legea 350. Deci, are timp.

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: îmi cer scuze, doamna consilier, nu cunosc cu mare exactitate conținutul proiectului. Acela se află în dezbatere publică, o să mă informez cu privire la termenele și datele în care se organizează.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Știți de anul trecut, de acum doi ani, de acum trei ani. Sunt proiecte care..

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Știu chestiunile generale care guvernează proiectul, dar nu m-am implicat niciodată.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea și eu să intervin, dacă se poate. PSD este obișnuit ca pentru proiecte de tipul acesta, de achiziție directă, să se facă fără dezbatere publică. Probabil, dacă am fi fost într-o administrație PSD, el se facea pur și simplu, din banii Primarului, pe care îi dispunea Primarul. Acum, când noi l-am pus....

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Iertați-mă, dați-mi exemplu de un proiect care s-a desfășurat așa cum spuneți dumneavoastră. Eu cred că nu.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Poi, tocmai a dat exemplu, tocmai au fost date exemple. Dacă ne dorim să intrăm în spate să vedem câte proiecte au fost prin dispoziție de primar și prin semnătură de achiziție directă, eu cred că o să găsim. Am pus în consultare publică acest proiect, toată lumea poate să vadă oportunitatea lui, putem să facem acest lucru și se votează totul transparent, în acest moment. Putem să facem ca și, nu știu, am văzut alte cazuri, să spunem o firmă care să aibă echipamente, să pună echipamente în valoare de peste 150.000 și așa mai departe, ca să pară că se întâmplă ceva transparent. Adevărul este, că e un proiect, în acest moment, al doamnei Viceprimar, un proiect pe care îl supunem dezbaterii publice așa cum este el, pentru că este o singură firmă care face acest lucru nu altele, și această firmă și această oportunitate a acestui proiect este supusă votului Consiliului Local.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Domnu președinte.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, vă rog.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: După cum a vorbit domnul Primar în alocuțiunea sa, este clar că este o membră a USR- PLUS, această firmă aparține de USR-PLUS, după cum....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De aia a făcut primul proiect cu domnul Boc.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Poftim? Nu sunteți împreună la alianță?

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul a început din anul 2018 în Cluj și l-am văzut pe Facebook, am văzut ce succes a avut, că a fost aprobat pe timp de pandemie. Anul trecut, pe timp de pandemie, a fost vizitat în siguranță de 100.000 de mii de oameni. Ținând cont că anul acesta nu știm cum vor evolua lucrurile, s-ar putea să fie unul din singurele evenimente pe care noi să le putem face pentru oamenii, pentru cetățenii din sectorul 2 și pentru București. 5

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Nu, deci atenție, noi nu avem nimic cu acest proiect, noi nu avem nimic cu acest proiect. Este vorba,_că printr-o rudă a r~ Vum

dumneavoastră sau printr-o cunoștință sau asta, încredințați direct acest contract. Deci nu avem o ....

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă rog frumos, dacă vreți, să cercetați firma, să vedeți toate rudele mele până la nu știu ce grad doriți dumneavoastră.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Nu avem nimic cu proiectul ca atare.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă doriți să puneți problema așa.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Dar, de ce nu-1 faceți pe Legea 350? De ce nu aveți răbdare... pe fonduri nerambursabile.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Tocmai v-am explicat de ce nu-1 fac pe 350, pentru că implementarea este până la 15 noiembrie.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Am înțeles, știm lucrul ăsta.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Evenimentele de genul acesta, care presupun instalații artistice, trebuie găsiți artiști, trebuie contractați, trebuie organizat totul, făcut traseul, nu poți să organizezi un eveniment de genul acesta în trei luni de zile. Dacă ați fi lucrat vreodată în organizări de evenimente, ați fi văzut că acestea se fac cu multe luni înainte, tocmai ca să iasă un eveniment bun.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Da, am lucrat, să stiti. Am organizat expoziții mari la Berlin și în multe alte orașe.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Probabil că știți, că nu le organizați cu două luni înainte.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Dar însă respectam legea atunci, nu ca și acum pe timpul USR-ului, când nu respectă legea, când...

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ia spuneți dumneavoastră, când nu respectăm legea, haideți!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Fac apel de fiecare dată, oameni buni, aceste acuzați trebuie să fie și susținute, pentru că dacă le aruncăm așa în aer, chiar discutăm pe lângă subiect. Oricum s-au adus completări, s-au adus explicații, propun deschiderea votului pentru proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Domnule președinte, nu puteți să propuneți că mai avem intervenții, vă rog frumos.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule Zaharia, vă rog.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Mi-am așteptat rândul liniștit. îmi pare rău că domnul Primar nu a citit foarte bine acest proiect și credeți-mă că e un avantaj. Ceea ce vă spun nu e o acuză, pentru că mi-e greu să cred că dumneavoastră ați avea vreo legătură cu acest proiect. Lucrurile, stimată doamnă Viceprimar, nu numai că sunt cusute cu ață albă, aș vrea să mă abțin. Laș ruga pe domnul Primar, dacă se poate, să ceară o pauză, de. consultare în we^erea

retragerii proiectului, dacă nu consideră necesar... Domnule Primar, sunteți cu mine? îi citiți acum? Există probabilitatea să-l rctrageți sau nu, ca să nu răcesc gura degeaba.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog, terminți ce aveți de spus acum.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Terminăm ce-am avut de spus. Stimată doamnă Chirilă Alexandra Elena ca și inițiator al acestui proiect, din păcate nu este atributul dumneavoastră retragerea acestui proiect de pe ordinea dc zi, ci numai domnul Primar o poate face. A, e inițiator, cu atât mai bine, ați putea să-l retrageți chiar dumneavoastră și o s-o luăm așa punctual, pentru că observ cu regret că mai toți colegii mei au fost luați de val vis-a-vis de frumusețea acestui proiect și nu au intrat în amănunte și vă întreb așa: dacă dumneavoastră, am înțeles nu aveți nicio legătură cu firma respectivă, cu Daisler, bla, bla, bla, eu vă recunosc că n-am văzut în patru ani și ceva, în care am mai avut ocazia ca să fiu consilier în mandatul trecut, nu am văzut un proiect care să fie depus pe data de 17 și să intre atât de repede pe ordinea de zi, dar probabil nu este o întâmplare sau o facilitate, mă rog. Este exclus ca vreun consilier al dumneavoastră să aibă legătură cu Daisler?

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Da, este exclus.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Cum spuneți dumneavoastră. Este din nou o coincidență că bugetul acestui proiect este de 130 de mii? La limita achiziției directe?

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: l-am întrebat cum au organizat anul trecut și...

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Păi nu, vă spun eu cum au organizat. Că dacă vă uitați, că dacă dumneavoastră l-ați propus cu siguranță v-ați și uitat pe graficul de cheltuirea banilor și credeți-mă că, oricâtă lipsă de experiență ați avea în acest domeniu, credeți-mă că v-ați fi, mă rog, e o coincidență cu 130.000 de mii, da? Mai departe, documente puse pe site-ul Primăriei, trecem peste treaba că este din Cluj, ați argumentat-o deja, cum că e singura firmă care ar face așa ceva, dacă spuneți dumneavoastră, și vă întreb așa: știți că în Actul constitutiv al acestei firme Daisler, scrie clar, organizarea de evenimente culturale, educaționale și sociale pentru cei ce trăiesc, învață, muncesc și vizitează localitatea Cluj-Napoca. Cum a ajuns această firmă atât de repede în sectorul 2, pusă pe ordinea de zi în cel mai scurt timp, la un tarif la buza achizițiilor directe și cu încă alte apanaje pe care, din păcate nu pot să le spun aici. Probabil vom avea discuția în altă parte. Vă mai rugăm o dată, domnule Primar, cu respect, să retrageți acest punct de pe ordinea de zi, vă rog frumos. Vă mulțumesc mult.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Zaharia, sunteți un consilier cu experiență, știți că n-am cum să-l retrag sau ar trebui să stiti. Pare că nu stiti, »     5                                        S *

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Atunci solicitați, solicitați o pauză în care vă sfatuiți cu doamna Viceprimar și înțelegeți, sau măcar dați două telefoane la consilierii dumneavoastră și vedeți dacă are rost să retrageți sau nu. Eu vă spun ca sugestie, asta, și ca rugăminte personală. Nici în mandatul trecut nu am cerut fostului 3i           I VIZAT-

primar ceva și nu am avut nicio rugăminte personală vizavi de proiecte, dar acum mă văd nevoit să fac asta. Vă rog frumos, din respect pentru colegii dumneavoastră, pentru că nu puteți să-i târâți în alte zone, să încercați să retrageți acest proiect. Vă mulțumesc mult, încă o dată.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu retrag proiectul.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Bine, cum credeți dumneavoastră.

Doamna Alexandra Elena Chirilă, Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului București:......să investigați această presupusă dedicație de care mă acuzați, aici.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Stimată doamnă, tonul......

Doamna consilier local Anda Simona Badea: Domnule președinte, aș vrea și eu dreptul la cuvânt, vă rog.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia:.......remarcile mele foarte punctuale, v-am și dat un “ hint ”, credeți-mă că am investigat acest lucru, și știu că e greu și este peste mână să retrageți, dat fiind această expunere, pentru că înseamnă că vă asumați, dar e mai sănătos pentru colegii dumneavoastră. Sunt colegi din PNL sau chiar și colegi de-ai dumneavoastră de bună credință care nu merită trași spre vot la acest proiect. Vă mulțumesc și mă abțin de la orice alt comentariu din acest moment.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, vă mulțumesc și eu.

Doamna consilier local Anda Simona Badea: Domnule președinte, îmi permiteți Aș vrea și eu dreptul la cuvânt, vă rog.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, da, da, doamna Badea, vă rog.

Doamna consilier local Anda Simona Badea: Vă mulțumesc. Mi se pare că în ședința aceasta suntem supuși unui tir de acuzații fără niciun fundament la fiecare proiect inițiat. Domnii colegi de la PSD vin și formulează acuzații pe care nu le pot proba. Aș vrea să vă rog, domnilor colegi de la PSD să vă abțineți de la a face acuzații pe care nu le puteți proba. Doi la mână, și asta e partea cu care vreau să închei. Noi, cel puțin consilierii USR-PLUS nu suntem trași niciodată în a vota niște proiecte fără să le înțelegem, fără să Ie discutăm înainte și fără să știm despre ce e vorba, așa că știm ce votăm de fiecare dată. Nu știu dacă același lucru se întâmplă în cazul dumneavoastră. S-a văzut și la proiectul cu anularea taxei de habitat pentru persoane juridice, când nu ați fost toți colegii de la PSD pe aceiași lungime de undă. Unii credeau că votează ceva, alții alceva. Vă mulțumesc mult de tot.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, haide că ne depărtăm, cumva și de discuția inițială. S-au formulat toate punctele de vedere, propun să trecem la votarea punctului 10 de pe ordinea de zi, vă rog.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Trecem, domnule Președinte, trecem.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, colegi, vă rog să vă exprimați votul.

V ii spro noschimbare

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectatului cultural,, LIGHTS ON" și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 9, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ-O.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: - Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena-Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian.

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:-

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Mai sunt colegi care n-au votat, se pare. Da, mulțumesc, avem rezultatul. Imediat vi-1 comunic: 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 0 abțineri. Proiectul a fost avizat și votat.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: 9 voturi împotrivă.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: 9 voturi, iertați-mă, n-am văzut. 9 voturi împotrivă. Proiectul a trecut. Vă mulțumesc.

Este prezentat punctul nr.ll, proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director al Administrației Piețelor Sector 2;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: A fost trimis la comisii. La Comisia Juridică a primit aviz favorabil și la Mediu Economic, vă rog, domnule președinte.

Domnul consilier local Anghel Croitoru: Domnule președinte, de la Mediu Economic aviz favorabil!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule Primar- inițiator, e vorba de proceduri și criterii pentru organizarea concursului la Administrația Piețelor? > »

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, avem nevoie să aprobăm acest proiect ca să putem angaja pe cineva director la Administrația Piețelor.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Dacă îmi permiteși, domnule președinte.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este o propunere înaintată de aparat, avizat de domnul Vic'ppriniarĂ. f spre neschimbare

33       | secretar

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule consilier Uiescu, vă rog.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Mulțumesc frumos, domnule președinte. După cum sună și titlul, proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurilor și a criteriilor pentru organizarea acestui concurs. E adevărat sunt principii, dar unde sunt criteriile specifice postului? Unde sunt în această hotărâre, la acest proiect de hotărâre unde sunt studiile? Ce profil trebuie să aibă candidații? Sau mergem iară pe pilele domnului primar sau pe cunoștințele din USR-PLUS și angajăm oameni stomatologi, toată stima pentru stomatologi, pentru mai știu eu ce fel de meserii, din Poliția Română, poate are nevoie de cineva de la DIPI, de la mai știu eu de unde Dumnezeu, SRI, etc. Unde sunt aceste criterii specifice postului? Vreau să știm și noi, care sunt criteriile? Sau tot pe pilele USR-ului, că am văzut în toată țara cum angajați.... de la „ Neică Nimeni” toate posturile din această țară. Mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule consilier, am spus-o și o repet, genul acesta de exprimare, cu acuzații aruncate și cu aluzii....

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Citesc în presă, domnule președinte. Citesc în presă și le spun public.Vedem toți la televiziune, vedem cum sc angajează USR-ul ....

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință:....vă înțeleg punctul de vedere, însă...

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu:...cum pun securiști, cum pun foști...

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Hai să încercăm să nu politizăm discuția pe administrația locală, vă rog în mod insistent și pe toți colegii consilieri. Da domnule Zaharia, vă rog.

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Domnule Săftoiu, domnule președinte, cu respect este a doua oară când încercați să ne cenzurați. Afirmația domnului Iliescu, de mai devreme, se fondează pe ceea ce a apărut în presă, nu are rost să stăm în ședință să argumentăm fiecare lucru. Eu v-am spus la proiectul precedent exact despre ce a fost vorba și unde sunt punctele de ilegalitate. Doamna Anda Badea neînțelegând, deci, nu încercați să ne cenzurați, vorbim cât este cazul, cât este nevoie, bineînțeles nu pe lângă subiect, dar nu înseamnă că trebuie să facem paranteză la fiecare acest aspect. Și dacă aruncăm „acele acuze”, pe care dumneavoastră le considerați acuze, sunt doar lucruri care vin din zone și domenii pe care le-am studiat.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Este o recomandare la un limbaj de decență și la măsurarea cuvintelor, nimic alceva. Noi nu cenzurăm aici. Vă rog, doamna Popescu.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Aș vrea să întreb pe cineva de la Oficiul Juridic. Am înțeles că și Administrația Piețelor a dat în judecată Consiliul Local Sector 2 pentru anularea organigramei și a hotărârii Consiliului Local așa cum a făcut și ADP-ul. Nu știm dacă s-a primit. Am înțeles că a fost dat pe Codul Muncii, trei persoane au dat pe Codul Muncii și acuma sunt în judecată s-au au dat în judecată să anuleze și hotărârea de consiliu local. Știți ceva, doamna Secretar?

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, nu am cunoștință. Nu am fost informată cu privire la existența unor astfel de litigii. Cu siguranță aș fi fost informată dacă există, pentru că este înscris în procedură că toate litigiile care au obiect acte administrative vor fi comunicate Secretarului, Primarului.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: De acord cu dumneavoastră. Dar am văzut că în ceea ce a privit ADP-ul nu v-a spus nimeni că nu s-a făcut recurs.

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu, urmează să comunice reprezentantul Serviciului Juridic.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Nu știați nici dumneavoastră, nici domnul Primar. Păi, spuneți-ne!

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu, reprezentantul Serviciului Juridic va comunica această informație.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: A doua problemă pe care vreau s-o ridic. Eu am înțeles că Piețele, atribuțiile privind Administrația Piețelor sunt delegate de către domnul Primar domnului Viceprimar. Este așa, domnul Primar?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Bun. Grupul PSD solicită domnului Viceprimar, care are în delegare Administrația Piețelor, ca la ședința de consiliu din luna martie să ne prezinte o informare privind situația tuturor piețelor de pe raza sectorului 2 și aici mă refer la existența contractelor de asociere, durata lor, stadiul de încasare a chiriilor sau cum scrie în contract și restanțele la persoanele juridice care au în asociere aceste piețe și sunt restante. Ce-aș mai solicita domnului Viceprimar, dacă tot are în delegare această atribiție - a închis Piața Cremenița pentru că nu are aviz ISU, așa ni s-a comunicat. îl informez pe domnul Viceprimar că nici-o piață din sector 2, mai puțin cea nouă, Oborul, cred, nu au avizul ISU, și nu cred că sunt dezinformată. Dorim neapărat să deschidă Piața Cremenița, pentru că a fost închisă din punct de vedere politic, de fapt, această piață. Este păcat ca cetățenii din zona respectivă să sufere pentru o ambiție politică. Vă mulțumesc. Voiam să mai spun ceva. Organigrama Administrației Piețelor am restructurat-o, dăm afară trei directori, nu mai știm ce mai dăm, dar este scos la concurs un post de administrator. Piața Cremenița este închisă, acolo există un administrator, soțul doamnei director care e delegată acuma ca director la Administrația Piețelor. Păi, domnul să nu mai stea la Cremenița, că n-are ce administra, dacă tot e închisă, să vină în partea cealaltă.....Dar, „în atmosferă” se mai aude acuma, că nu vreau..., în atmosferă, doar așa mi-a venit un damf, că este scos cu dedicație acel post, pentru domnul președinte ADER Sectorul 2, domnul Zlătoianu. Domnul Zlătoianu care a fost dat de vreo două ori afară de la Administrația Piețelor și căutați să vedeți de ce i s-a desfăcut contractual de muncă. Vă mulțumesc.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă bucur că ați avut o tribună să spuneți tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu acest proiect. Aici se aprobă criterii pentru un concurs. Este adevărat, puteți avea -această spre neschimbate

tribună, pe care puteți s-o folosiți cum credeți de cuviință, pe lângă subiect, dacă așa vă doriți.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Domnu Primar, n-a fost pe lângă subiect. Era vorba de Administrația Piețelor. V-am și întrebat dacă este delegată acesta către domnul Viceprimar, iar în ceea ce privește intervenția colegului meu, am spus foarte clar, nu găsim criteriile specifice. Le găsim doamna Secretar undeva? Adică vechime, ce vechime trebuie să aibă persoana respectivă, studiile, inginer, economist, jurist, nu știu, da?

Domnul Radu-Nicolac Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Alea sunt prevăzute prin organigramă.

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mî permiteți, așa cum spune și titlul proiectului, este vorba de proceduri și criterii de organizare. Prin urmare, veți vedea la primul punct, la punctul 1.2 că acea publicitate a concursului va cuprinde și condițiile, la ceea ce vă referiți dumneavoastră. Se referă la condiții specifice și condiții generale. Uitați, acestea sunt condițiile generale: vor fi prevăzute în anunțul de publicare a concursului potrivit fișei postului ce va fi elaborată de către domnul Primar, da, pentru postul acela în analiza activității și ceea ce presupune desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Administrației Piețelor, iar criteriile sunt prevăzute la punctul 5.3. la proba de interviu. Criterii de evaluare pentru stabilirea interviului: abilități și cunoștințe sunt enumerate aici, tocmai pentru a fi incluse în această etapă legată de organizarea concursului. Așa mi s-au comunicat și așa am reținut din documentația elaborată de compartimentul de specialitate al instituției.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Ca să ajungă la interviu, trebuie să dea mai întâi probă scrisă.

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Și dacă mai sunt necesare completări suplimentare pot să fie expuse de către reprezentantul compartimentului. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel Iliescu: Deci, să înțeleg că domnul Primar se va ocupa personal de acest interviu.

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu. Interviul va fi susținut de către Comisia ce va fi stabilită prin dispoziție. Deci, nu va fi domnul Primar...

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Doamna Secretar, dar până la interviu avem proba scrisă și avem un dosar. Comisia respectivă face selecția conform unor criterii.

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Exact acest lucru prevede procedura, că se va elabora un anunț, un dosar și vor fi stabilite condiții generale și condiții specifice de ocupare potrivit fișei postului. Asta este de fapt procedura. în momentul acesta, probabil că nu s-au elaborat toate documentele specifice, ei doar se stabilesc etapele de organizare și procedura de organizare a concursului. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Doamna Lăzăroiu, vă rog.

Doamna consilier local loana-Gela Lăzăroiu: Doamna Secretar, să înțeleg că va mai exista încă un proiect pe ordinea de zi, care va cuprinde și condițiile specifice, pe care noi urmează să-l votăm?

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Aceste condiții sunt prevăzute în procedură că vor fi elaborate. Ele se elaborează la nivelul aparatului executiv.

Doamna consilier local loana-Gela Lăzăroiu: Mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, vă mulțumesc și eu. E o dispută care nu se termină până la urmă.....

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Și dacă Administrația Piețelor va câștiga și ea procesul, ce facem doamna Secretar? Și va anula hotărârea de consiliu? Nu putem să mai așteptăm?

Doamna Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Cu aceste criterii? Nu cred că este o întrebare bine pusă mie.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Așa cum ADP-ul au suspendat aplicarea hotărârii de Consiliu Local, este posibil să ne trezim peste o lună de zile sau cel mult o lună cu suspendarea hotărârii respective și pentru Administrația Piețelor, și noi declanșăm concurs. Oare domnul Viceprimar nu-și dă seama? Sau de ce e așa grabă?

Doamnă Elena Niță - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie să vă răspund sau este doar retoric, așa?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici nu se votează organizarea unui concurs, ci se votează criteriile și procedura prin care se organizează un concurs. Deci, nu se votează astăzi nici un concurs doamnă, ca să fiți liniștită, s

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Deci, să înțeleg că nu va fi scos la concurs postul? Doar atât....

Domnul consilier local Răzvan Cristian Zaharia: Parcă se face fișa după ce sc găsește candidatul.

Doamna consilier local Lenuța Popescu: Să știți că cel de administrator este scos deja. Cel de administrator este scos deja.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Știu că puteți să înțelegeți ce spun. Se votează astăzi criteriile. Sunt criteriile de organizare a concursului, nu se votează organizarea, ci criteriile.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog să purcedem la vot pe proiectul nr.l 1, proiectul de hotărâre. Vă rog, domnul director. Vă rog să votați stimați colegi. Mai avem puțin și facem două ore, aproape, și abia suntem la punctul 11 din cele 34 pe ordinea de zi. Asta ca să ne înarmăm cu răbdare.

Doamna consilier local Paula Pasciuc: ......sistem, unde mi-aș dori să-mi exprim votul împotrivă. Mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog, vă rog să continuați să votați toți cei care n-au facut-o, ca să putem afla rezultatul final.

Doamna consilier local Paula Pasciuc: Domnul președinte, ați consemnat și votul meu, nu apare.

37 r VIZAT ,

I soro nesclfmbnre ' SECRET»? :

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Nu apare votul doamnei.....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Apare că n-ați votat, doamnă Pasciuc.

Doamna consilier local Paula Pasciuc: Păi, nu am avut posibilitatea.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Eventual spuneți-1 vocal, ca să spun așa.

Doamna consilier local Paula Pasciuc: Da, vot ÎMPOTRIVA. Mulțumesc.

Se supune la vot punctul tir. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director al Administrației Piețelor Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 8, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Siinona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: - Anghcl Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena-Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta.

ABȚINERE: - Zaharia Răzvan Cristian.

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, -ÎMPOTRIVA.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: împotrivă. Un vot împotrivă. Așa, imediat, avem așadar 16 voturi pentru, 7 și cu 1 al doamnei Pasciuc, da- 8 voturi împotrivă și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Proiectul de hotărâre numărul 12 a avut nevoie de aviz de la Comisia de Protecție Socială, vă rog - Aviz Favorabil! Inițiator este domnul primar.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie actualizat acest Colegiu Director.

f ’VIW

spre nesctiimbare

I        ’u r ...u                  » * A c a

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ -O.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Jsabcla Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.13, proiectul de hotărâre privind, solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin;

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Proiectul de hotărâre numărul 13 de pe ordinea de zi .Avem avize de la două comisii. Comisia de Ecologie, vă rog? Aviz nefavorabil...încă o data, aviz nefavorabil. Comisia de transparență, avizul? Aviz favorabil.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți am solicitat în completare și avize de la Comisia de Urbanism, fiind important a se comunica și punctul de vedere al acestei comisii.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumim pentru serviciu doamna secretar, în condițiile în care președintele Comisiei de urbanism este inițiatorul proiectului.

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Aviz favorabil, pe de altă parte...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu am o problemă să fiu luat la mișto de cele trei persoanele de aici, da și dumneavoastră?!

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Păi și ce să facem, să nu mai inițiez nimic pentru chestia asta.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: E ceva în aer domnule...

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Si nu are relevanță faptul că este președinte al comisiei și inițiator, ca și consilier are această posibilitate legală de a promova proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: înseamnă că nu are în deplină calitate de președinte.                           I VfZ/Ă

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Ce să fac eu, dacă voiați vă cedam dumneavoastră proiectul, să-l propuneți dumneavoastră!

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Comisia de Ecologie a dat aviz nefavorabil proiectului de hotărâre, cea de transparență favorabil și vă rog în susținere inițiatorul dacă poate spune câteva cuvinte.

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Da, bună seara. Am spus că mi se pare inadecvată denumirea de Tolbuhin în momentul de față pentru respectivul parc, care de altfel nici nu poate fi denumit parc în măsura în care nu îndeplinește suprafața minimă legală de un hectar. Au fost propuse trei variante de nume pentru schimbare, a fost ales de către cetățeni cel de Mătăsari, drept urmare vă propun să votăm Grădina Mătăsari în locul Parcului Tolbuhin.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da, vă mulțumesc, domnule primar vreți să interveniți?

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Grădina Mătăsari pentru că parc nu poate face parte din nume pentru că are sub un hectar.

Domnul consilier local Iliescu Constantin- Cristinel: Domnul primar dacă tot ați spus Grădina Mătăsari, dumneavoastră știți ce se întâmplă acolo la Mătăsari? unde toate doamnele se adună seara, își expun podoabele, picioarele și toate cele. Bărbații mai nou tot acolo sunt, se strâng. Dumneavoastră circulați prin sectorul 2? știți că acolo este trafic de personae? asta înseamnă Mătăsari, întrebați orice bucureștean ce înseamnă Mătăsari.

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Propuneți să schimbăm și numele străzii Mătăsari, pentru că nu vă place, haideți să schimbăm și numele străzii, ați avut atâția ani mandate în sectorul 2 puteați să vă ocupați de situațiile astea.

Domnul consilier local Anghel Florin: Domnule președinte, o intervenție.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da, domnule consilier Anghel Florin.

Domnul consilier local Anghel Florin: Mulțumesc mult. Aș vrea să urmăresc cu atenție referatul de aprobare, argumentarea respectivă, în special punctul trei. Dacă pe dumneavoastră vă determină să alegeți această denumire și nu alta ...., care poate fi un nume de scriitor, istoric, poet sau altceva, aici vă las pe dumneavoastră să alegeți. Mulțumesc.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Nu vrem numele comunistului Tolbuhin, dar vrem un nume istoric... pentru cel care a trăit în sectorul 2.

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Domnule Iliescu, Mătăsari este un nume istoric.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Deci nu este în preocupările dumneavoastră, stimate domn.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să știți că acest proiect a fost și în mandatul trecut, a fost aprobat și a fost atacat de Ambasada Rusiei.

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: O să fie și acesta atacat.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Vă rog domnule Zaharia.

VIZAT

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Da, stimați colegi, în primul rând apreciem demersul domnului primar, știți că a mai fost o hotărâre în acest sens trimisă către Municipiul București și înțeleg că e o adresă care s-a întors către dumneavoastră, nu știu din ce motive, nu a fost agreat acel nume, din câte înțeleg. Vreau să-i aduc la cunoștință colegului nostru, ca și inițiator faptul că în nota de fundamentare a atașat dânsul un sondaj pe Facebook, bănuiesc că au participat 12 intervievați și voturi favorabile pentru Mătăsari sunt în număr de 4. Vă aduc la cunoștință că la demersul anterior de acum doi ani au participat 10.000 de intervievați, îi aveți și colegii dumneavoastră actuali colegi și-ai noștri acum Dinu Alexandru și cred că și Silviu Feroiu își aduc aminte de acest episod și încă sunt la ei voturile, au participat 10.000 de intervievați, a fost și o dezbatere în această sală în acest sens, dar mă rog mergem mai departe. Apreciez faptul că, colegul dumneavoastră a mai enumerat în expunerea de motive numele Eftimie Predoleanu, foarte frumos și Mircea Eliade, care a locuit în zonă, foarte frumos. întrebarea mea este și nu este o retorică, ci chiar vă întreb, cum din acestea trei ați ales tocmai Mătăsari cu patru voturi, ținând cont de istoria și renumele acestui „Mătăsari” și mă oblig și verbal să-l pun în ghilimele, știm ce „ a însemnat” ca și istorie, în ghilimele.

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Am un singur comentariu, știm că PSD-ui nu se omoară neapărat cu munca și s-a ocupat mai degrabă cu îngropat istoria, da Mătăsari vine de la comercianții de mătăsuri din vremea respectivă.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Stimate domn acolo cel mai „comerciat” lucru au fost femeile... de mătase.

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Dumneavoastră aveți experiență în domeniu, eu nu, recunosc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumesc, pentru aprecieri.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Era felinarul roșu acolo, citiți Groapa. Cunoscutul Felinar roșu de la Mătăsari, Groapa de Eugen Barbu, fila 244, alineatul 3.

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Domnul Iliescu îmi cer scuze, eu nu citesc autori comuniști de romane, îmi pare rău.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Da, eu cred că ceva s-a schimbat pe parcurs pentru că într-adevăr nu știu cine aducea la cunoștință în sală faptul că atunci când s-au făcut demersurile către Primăria Capitalei spre schimbarea numelui Tolbuhin au fost niște reacții ale Ambasadei Rusiei ceea ce nu era obiectul pentru că chiar nu are, poporul român nu are nimic cu poporul rus sub nici o formă, era doar o formă de apreciere asupra zonei, cum intenționează și colegul nostru, dar cred că este mult prea mult - Mătăsari în acest context și nu cu 4 voturi, zic și eu. Puteți să puneți dumneavoastră, nu avem o problemă cu, dar...

Domnul consilier local Andrei Tudor Panaitescu: Eu nu înțeleg, aveți o problemă cu munca și cu breslele. Sunt niște oameni care vindeau mătase.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Poftim, este foarte clar că țineți cu dinții de un prim proiect al dumneavoastră și nu înțelegeți nimic. Vă mulțumesc mult.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Noi nu avem nimic nici cu munca, nici cu breslele.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Domnule primar, vă rog.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bun, aș vrea să spun că inclusiv eu am făcut un astfel de demers în care am cerut propuneri pentru astfel de nume și aceste propuneri au fost în proporție covârșitoare pentru acest nume de Grădina Mătăsari. Aș vrea de asemenea să prezint și motivul pentru care precedentul proiect nu a fost aprobat de Consiliul General și este în expunerea de motive și anume faptul că având mai puțin de un hectar nu se califică la numele de Parc, deci trebuie să fie Grădină. Sigur Ambasada Rusiei are o reacție și a avut o reacție, putem să stăm cu frica că Ambasada Rusiei are o reacție și atunci să încercăm să mai reparăm puțin istoria sau putem să punem un nume care să fie mai potrivit acelui loc. Au fost puse în dezbatere mai multe nume, covârșitor oamenii au zis că sună mai bine Mătăsari. Vă reamintesc că există și un proiect pornit și de societatea civilă, se numește,, Femei pe Mătăsari”, un eveniment care promovează numele de Mătăsari și promovează ideea de libertate și este un eveniment extraordinar de apreciat. Deci numele de Mătăsari în sine, nu este ceva rău, la fel cum aș mai putea să spun că, faptul că la un moment dat a avut nu știu ce conotație un nume, nu înseamnă că ar trebui să-l degreveze de toate celelalte semnificații pe care la are și nu înseamnă că poate să-l degreveze de numele istoric care a fost Mătăsari și care este reprezentativ pentru zona Obor și pentru noi sectorul 2 și sectorul comercianților. Mătăsarii au fost comercianți de mătăsuri și este important pentru noi să încercăm să aducem această caracteristică istorică pe care o are sectorul 2. Mulțumesc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Să-i răspund domnului primar pentru că oarecum a răspuns intervenției mele. Ce înseamnă covârșitor domnule primar ca și la taxa pentru firme, folosiți termeni, cred că nu avem același tabel de valori, covârșitor - 4 voturi, pentru că ceva nu se lipește, matematic.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am stat să număr, am citit comentariile, de obicei. Pe pagina mea au fost câteva sute de comentarii, am încercat să le citesc, foarte multe, foarte multe erau comentarii și cu reacții foarte bune pentru acest nume.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: îmi cer scuze se înscrisese la cuvânt și domnul consilier Albu Adrian.

Domnul consilier local Albu Adrian: Mulțumesc frumos, domnule președinte. Aș vrea să cer președintelui de Comisie de Mediu motivul pentru care a fost avizul negativ și dacă nu este de la dânsul avizul negative, de la membrii din comisie care au susținut avizul negative!

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Domnul consilier a cerut motivele pentru care Comisia de Mediu a dat aviz nefavorabil.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Bună seara, mă auziți.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da, se aude..bine, vă rog.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Discuțiile în Comisia de Mediu și de Ecologie și Spații verzi, au fost legate tot de alegerea numelui, în principiu toată lumea era de acord că vrem să schimbăm numele parcului, nu am reușit să ne punem de acord asupra numelui pe care l-am prefer. Au fost dacă nu mă înșel 3 voturi pentru Grădina Mătăsari, 3 voturi împotrivă și o abținere. Singurul alt nume care a fost sugerat în dezbaterile Comisiei de Ecologie a fost Parcul Mircea Eliade care a întrunit susținerea a doi consilieri din acea comisie. Totuși am optat să nu depunem un amendament în plen solicitând schimbarea acestui nume. Deci cam astea au fost discuțiile, erau trei oameni care voiau Grădina Mătăsari, doi oameni care voiau Mircea Eliade și restul nehotărâți și nemulțumiți de alegerea de nume.

Domnul consilier local Albu Adrian: Deci să înțeleg că nu are absolut nici o treabă cu Ecologia avizul negativ din Comisie.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Comisia, numele complet al Comisiei este de Ecologie, Spații verzi și Protecția animalelor. Acest proiect a fost încadrat pe ideea de spații verzi, în sensul că noi suntem responsabili și vrem să ne implicăm în deciziile care se iau legate de spațiile verzi din sectorul 2 și bineînțeles aici vorbim de denumirea unui spațiu verde, a unei grădini publice.

Domnul consilier local Albu Adrian: Deci nu a avut nici o legătură cu mediul.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Nu, nu a avut nici o legătură cu mediul, a avut strict o legătură.... tot aceeași discuție care este și acum, în care existau mai mulți care susțineau denumirea de Grădina Mătăsari, dar nu o majoritate covârșitoare sau suficientă de clară în Comisie astfel încât să reiasă un vot pozitiv. V-am spus rezultatul votului a fost 3 voturi pentru Grădina Mătăsari, 3 voturi împotrivă și o abținere.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da, vă mulțumesc foarte mult, s-au exprimat toate punctele de vedere dacă nu mă înșel, haideți să votăm, vă rog deschideți votul, pentru proiectul de hotărâre numărul 13.

Se supune la vot punctul nr.13, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU -1, ABȚ- 8, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela,

ABȚINERE: - Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena-Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian,

- VIZAT ■ spre neschimbate Qprmm Y


NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, — ABȚINERE

Se consemnează votul verbal al domnului Anghel Florin, - ABȚINERE

Doamna consilier local Paula Pasciuc: Cred că am din nou o problemă cu sistemul de vot, votul meu este ABȚINERE.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Avem 16 voturi pentru, un vot împotrivă, șase și cu doamna Pasciuc, șapte abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Avem un singur nu aici. Bun, proiectul a fost aprobat. Dacă ne-am lămurit aș trece la.. .a votat (n.r. Anghel Florin) dar nu apare, abținere.

Este prezentat punctul nr.14, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 — 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018;

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Am solicitat avize de la două comisii. Comisia de Protecție Socială, vă rog!.... Aviz favorabil și Comisia de învățământ? ,.....de la Comisia de învățământ, care este avizul dat,.... aș vrea să-l aud, e favorabil! știți doamna sunteți în comisie, în regulă, bun, inițiator este tot domnul primar, vă rog.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă nu este nevoie de prezentarea proiectului, supunem la vot.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Deschidem votul pentru punctul numărul 14 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Uiescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

f------V’U'AT-----

|     VjZAI

l sp"e n&schimbare


44

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.15, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de zi/Creșă în clădirea S(p)+P+1 situată în strada Caroteni nr. 21-23, sector 2, București";

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Inițiatorul proiectului este domnul primar, avem avize de la buget și protecție socială, vă rog.....Comisia de Buget - Aviz favorabil! ....Comisia de Protecție Socială - Aviz favorabil! Mulțumesc, dacă sunt elemente de...

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt indicatori tehnico-economici, aș vrea să salut înființarea Comisiei Tehnico-Economice, începem să avizăm proiecte, să dăm indicatori tehnico-economici ceea ce înseamnă că putem să facem investiții.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Mulțumesc, supun la vot proiectul numărul 15, de pe ordinea de zi.....Da, vă rog domnule director, doamna Pasciuc un vot PENTRU.

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de zi/Creșă în clădirea S(p)+P+1 situată în strada Caroteni nr. 2123, sector 2, București" și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, - PENTRU.

vizat

spre neschimbare

45          SB'ROA'l.

Este prezentat punctul nr.16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic ,,Ady Endre";

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Avizele de la buget și învățământ, vă rog!

Doamna consilier local Anda Badea: Comisia de buget - aviz favorabil, mulțumesc și învățământ, aviz favorabil, avem martori aici.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: în regulă, domnule primar înțeleg că este cam aceeași cerință ca și la punctul 15.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Eu voiam să zic ceva, se cunoaște că USR-ul este la guvernare cu UDMR-ul, știu că l-a sunat pe domnul primar președintele UDMR și aprobă ei!!

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Asta să zic așa, îmi place, e o glumă, putem să și zâmbim. Da, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 16. Doamna Pasciuc, dacă nu puteți vota ne spuneți verbal ...

Doamna consilier local Paula Pasciuc: Da, mulțumesc, un vot PENTRU și de la mine.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Așteptăm votul. Rugămintea mea este să votăm stimați colegi, neîntârziat dacă se poate, pentru cei care nu știu sesiunea de vot e deschisă pentru 5 minute. Asta nu înseamnă că trebuie să le folosim pe toate.

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții,, Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic „Ady Endre" și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -


ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, - PENTRU.

Este prezentat punctul nr.17, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului „Sfântul Ștefan” și a străzii „Dimineții” - în memoria domnului Alexandru Gheorghe DONESCU - Primar General al Municipiului București, 1934-1938;

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți, prin votul dumneavoastră urmează să rectificați și să îndreptați și o eroare materială strecurată aici cu privire la nume, este vorba de Donescu și nu Doncescu. A fost primar general în perioada când Bucureștiul se numea „Micul Paris”, între 1934- 1938, ba chiar parcul Sfântul Ștefan, a fost înființat de dumnealui, probabil de asta a fost preluat și propus ca obiectiv redenumit, iar pe strada Dimineții locuiește chiar un urmaș al fostului primar, prin urmare, din ce am parcurs în proiect, acestea fi fost motivele pentru care s-a solicitat inițierea proiectului.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Eu mă refeream la această eroare materială, că nu era trecut în istorie cu acest nume care apare. Da, mulțumesc.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Avizul de la Comisia juridică este favorabil și de la Comisia de învățământ este aviz favorabil. Mulțumesc. Inițiator este grupul consilierilor liberali și dacă dorește Silviu Feroiu să spună câteva cuvinte, mulțumim și doamnei Niță că ne-a expus și dânsa parte din motivele pentru care noi am dorit să facem această propunere către Consiliul Local.

Domnul consilier local Silviu Feroiu: Propun să mergem direct la vot, pentru că motivele expuse de doamna Secretar ar fi suficiente și foarte bine documentate. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Ok. Rămâne atunci să deschidem votul.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule președinte, eu doar l-am lăsat pe Silviu să vorbească înaintea mea, îmi aștept dreptul la cuvânt, am fost și eu cu mâna pe sus, se poate.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumesc. Pentru că am avut aceea intervenție și la proiectul doamnei viceprimar vreau să fiu echidistant vizavi de cele două entități din Coaliție și o să am o intervenție în egală măsură și foarte corect vizavi de acest proiect, deși din păcate este pus pe ordinea de zi de domnul primar dar inițiator sunt colegii consilieri de la PNL Sector 2. întrebarea mea era, în Comisia juridică cum se iau aceste decizii?... pentru că ceva îmi spune, cu tot respectul și cu toată prietenia fără a fi perceput altfel, ceva îmi spune că ai noștri colegi nu citesc documentele

atașate, în momentul în care se urcă pe site proiectul și anume, voi face referire la o adresă de la Primăria Municipiului București care ne spune nici mai mult, nici mai puțin decât că: „ Vă rugăm să ne transmiteți acordul tuturor persoanelor fizice care au domiciliul sau au sediul pe strada în cauză, privind schimbarea denumirii străzii Ștefan Mihăileanu în strada L.G. lonescu. Âsta ar fi unul din aspecte. Direcția Patrimoniu Serviciu și Cadastru spune așa: „ pe artera de circulație care poartă denumirea de strada Ștefan Mihăileanu din sectorul 2, sunt înscrise un număr mare de proprietăți particulare”. Mai departe, potrivit regulamentului, sunt invocate hotărârile de Consiliu General și enunță: „ se vor păstra denumirile de artere care au intrat în tradiția orașului, precizăm că denumirea străzii de Ștefan Mihăileanu a fost atribuită la nivelul anului 1903. Ținând cont că schimbarea denumirii unei străzi atrage un disconfort major locuitorilor ce au adresă pe strada în cauză, schimbarea de acte de identitate, dar și înregistrarea la Registrul Comerțului, sau diferite forme de promovare și publicitate, este necesar acordul acestora, dar pentru că numele Al. Ghe. Donescu, primar al Municipiului București în perioada 1934-1938 să rămână mereu viu în memoria cetățenilor, vom atribui atunci când se vor crea noi străzi care vor necesita atribuirea de denumire”. Sunt investiții la nivelul sectorului 2, se face un pasaj la Doamna Ghica, dacă se va mai termina, în cazul în care se răzgândește domnul Nicușor Dan, sunt alte lucruri care se fac, vor fi străzi, de ce? și acum vorbesc doar de stradă, urmează să vorbesc și despre parcul Sfanțul Ștefan, întrebarea mea este de ce trebuie să avem această abordare abuzivă, dat fiind faptul că este o stradă din 1903, cu tot respectul pentru entitatea domnului viceprimar al Municipiului București, de ce trebuie să avem această abordare și să ștergem cu buretele ceva din istoria acelei zone, pentru că tot invocam mai devreme la proiectul anterior, istoria. Cât despre schimbarea numelui parcului Sfântul Ștefan, mi se pare incredibil că PNL propune acest lucru și nu USR-ul, Când am citit prima dată proiectul, nu am văzut inițiatorii, am crezut că se propagă apucăturile doamnei Clotilde către sectorul 2, dar ghiciți ce? nu dorește USR-ul acest lucru, cu toate astea domnule primar l-ați pus pe ordinea de zi, nu vi se pare o ofensă. Dumneavoastră îl promovați, îl puneți pe ordinea de zi.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De ce ar fi o ofensă, nu înțeleg?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Adică sunteți de acord cu schimbarea numelui parcului Sfântul Ștefan?

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am pus un proiect pe ordinea de zi și da, eu personal sunt de acord cu schimbarea denumirii.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Da, asta voiam să spun, din păcate...                                                                  ।.....                        i

। neschimbate 48                    l

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă-mi permiteți este o mică eroare, domnul Zaharia, denumirea propusă nu este de a schimba strada Sfântul Ștefan Mihăileanu, acolo a domiciliat se pare și a fost o propunere lansată și de alte persoane către Consiliul General, pentru că repet aceste modificări de artere, de obiective se poate face atât la propunerea Consiliului Local, a persoanelor fizice, a primarului, a consilierilor, finalizarea acestor demersuri urmând a fi puse în dezbatere publică acolo și a se solicita diverse avize, acorduri...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Au fost în dezbatere publică acolo?

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: La nivelul Consiliului General, dacă se aprobă, Comisia face o propunere în vederea redenumirii unei artere, chiar și a Parcului Toibuhin, care s-a discutat mai devreme. V-a trebui să fie promovat un proiect la Consiliului General, acolo se va face o dezbatere și acolo se completează documentația, dar vreau să spun că nu această arteră Sfântul Ștefan Mihăileanu e propusă a fi schimbată ci strada Dimineții, pe care locuiesc urmașii primarului și se pare că sunt singurii care au o locuință pe acea stradă iar impactul este minim, așa am reținut și eu din referatul de aprobare.

Domnul consilier locai Zaharia Răzvan Cristian: Și de ce nu schimbăm doar Dimineții și ne legăm de Parcul Sfântul Ștefan.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu pot să justific și să susțin, eu doar vă spun ce am reținut.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Eu bănuiesc că aici vor fi repercursiuni vizavi de rădăcinile și credința noastră, înțeleg că excedăm în anumite abordări, anumite vernisaje controversate și alte forme de manifestare plastică, dar să schimbăm Sfântul Ștefan cu toată implicarea lui, un parc cu nume de sfânt să-l schimbăm în acest sens mi se pare puțin cam mult.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Nu pot să propun eu aprobarea sau nu a proiectului, eu am analizat doar cu atenție referatul de aprobare și am constatat că parcul Sfanțul Ștefan a fost înființat ca și obiectiv în vremea domniei sale, a fostului primar și din acest motiv în memoria dumnealui s-a propus această modificare. Acestea erau elementele pe care voiam să vi le expun acum, din referatul de aprobare, ce am reținut. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Păi să votăm.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Vă mulțumesc. Supunem la vot Proiectul de hotărâre numărul 17. Doamna Pasciuc, dumneavoastră, domnul Waspusch, trebuie să voteze dar doamna trebuie să ne spună verbal cum a votat.

Doamna consilier local Pasciuc Paula: Este un vot împotrivă.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: împotrivă, da. Așa să închidem și sesiunea de vot dacă a votat toată lumea.

VSZÂT' spre neschimbate

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului „Sfântul Ștefan” și a străzii „Dimineții” - în memoria domnului Alexandru Gheorghe DONESCU - Primar General al Municipiului București, 1934-1938 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU - 9, ABȚ 2, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu.

ÎMPOTRIVĂ: - Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena-Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gcla, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian.

ABȚINERE: - lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

NU VOTEAZĂ: -

punctul nr. 18, RETRAS

Este prezentat punctul nr.19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curli neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Bistricioara nr. 13, sector 2, București;

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Dacă-mi permiteți domnule președinte.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da, vă rog domnule consilier.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Mulțumesc frumos. Domnule primar am o întrebare pentru dumneavoastră. în ultimii patru ani ați fost președintele USR Sector 2?

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu în ultimii patru ani, începând cu septembrie 2018.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: 2018? Deci nu aveți decât doi ani și jumătate de când ați sabotat sectorul 2 privind curățenia, pentru că timp de patru ani de zile USR~ul nu a votat niciodată aceste proiecte de hotărâri, noi cei de la PSD care suntem responsabili și vrem cât mai multă curățenie în sector vom vota toate aceste proiecte de hotărâri. Deci dumneavoastră timp de patru ani, USR-ul nu ați votat niciodată aceste proiecte și vă voi reaminti mereu acest lucru.


50

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da, aș trece mai departe.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule președinte, dacă-mi permiteți. Acum ținând cont de faptul că avem mai multe supraimpozitări v-aș ruga dacă putem să revenim la sistemul dinainte, să anunțați adresa și procentul de supraimpozitare, pentru că restul cuvintelor sunt aceleași și mai salvăm din timp. Mulțumesc mult..

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: E în regulă! Domnule Albu, vă rog!.

Domnul consilier local Albu Adrian: Unul dintre consilierii din sală a ieșit. Nu, s-a constatat că s-a modificat numărul de consilieri.

Doamna consilier local Anda Badea: Dacă e Online, nu ar trebui să fie nici o problemă.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Eventual putem face o pauză, pentru că au trecut deja două ore și aproape și jumătate, zece minute, un sfert de oră și revenim. Este 18:28, vă propun să reluăm ședința la 18:45, într-un sfert de oră. Mulțumesc.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Bun, reluăm ședința, am ajuns la punctul 19, de pe ordinea de zi, proiect inițiat de domnul primar Radu Mihaiu, avize de la Comisia de buget și Comisia juridică.Comisia juridica - favorabil, de la Comisia de buget bănuiesc, favorabil! Prin urmare le citesc pe toate. Pe rând, evident. Atunci în cazul acesta nu mai amintesc de ele.

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022. ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Bistricioara nr. 13, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ— 0, NU VOTEAZÂ -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

V ii L l spre noschimbare


ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector/ nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Bujorul Alb nr. 22, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Bujorul Alb nr. 22, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasilc- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: De asemenea și acest proiect a trecut cu unanimitate.

punctul nr. 21 RETRAS

punctul nr. 22 RETRAS

Este prezentat punctul nr.23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentidui aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Plt. Niță Ion nr. 30, sector 2, București;

r*-v ■ lîmbare

' ....

Se supune la vot punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Plt. Niță Ion nr. 30, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU - O, ABȚ — O, NU VOTEAZA -1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Pasciuc Paula.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Doamna Pasciuc, ați reușit să votați sau ne spuneți verbal. ...doamna Pasciuc nu a votat. Da, atunci cu 24 din 25, proiectul a fost aprobat.

Este prezentat punctul nr.24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Medianei nr. 5, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Medianei nr. 5, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU - 0, ABȚ — 0, NU VOTEAZĂ—1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, 53                    '

j spre neschimbare

| SECRETAR 1

Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Pasciuc Paula.

Este prezentat punctul nr.25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Medianei nr. 5A, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%> a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L, Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Medianei nr. 5A, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU - 0, ABȚ— 0, NU VOTEAZA —1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: - Pasciuc Paula.

Este prezentat punctul nr.26 , proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Saltului nr. 5, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 26, , proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.f.

Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Saltului nr. 5, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - O, ABȚ — O, NU VOTEAZA —0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu SaveUAdrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, -PENTRU.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Doamna Catone, Doamna Pasciuc, ați votat, ați reușit? Doamna Catone, a votat. Rezultatul..... cu unanimitate, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc.

Este prezentat punctul nr.27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.118/2017, pentru terenul situat la adresa din sos Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 37,37B, 39, 39B-lot 2 si sos Fundeni nr. 33A (fost Fundeni nr. 31 F, 33, 33B, 35, 37, 37B, 39, 39B) -lot 1, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 400%o a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din sos Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 37,37B, 39, 39B-lot 2 si sos Fundeni nr. 33A (fost Fundeni nr. 31 F, 33, 33B, 35, 37, 37B, 39, 39B) -lot 1, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savcl-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, 55


Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lcnuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, - PENTRU.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Vă rog să votați. Un vot pentru, nu merge din nou sistemul de vot. Un vot PENTRU, al doamnei Pasciuc, mulțumesc. Da și la acest punct s-a votat cu unanimitate. Mulțumesc.

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 19/2017 fi HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Fluierului nr. 13, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Fluierului nr. 13, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, - PENTRU.

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice 56                  V'ÎZAT

I ’Ojmdiimbare

■_____IAR

nesatîsfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8-8A (corp dreapta și corp stânga), sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatîsfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8-8A (corp dreapta și corp stânga), sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, -PENTRU.

Este prezentat punctul nr.30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatîsfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Magnoliei nr. 43, sector 2, București;                 .

Se supune la vot punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatîsfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Magnoliei nr. 43, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel

VIZAT

57             spre neschimbare

SECRETAR

PENTRU: Albii Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei VasiIc- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nieuța, Georgescu Elena- Daniela, lliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 55, sector 2, București

Se supune la vot punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 55, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nieuța, Georgescu Elena- Daniela, lliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, - PENTRU.

Este prezentat punctul nr.32 , proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului\aprobat prin H.C.L.

58                   j noechimbare

I______________

Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8-8 A, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.l 18/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Precupeții Vechi nr. 8-8 A, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - O, ABȚ - O, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriei, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, lliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpcscu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.33, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 232/27.08.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 33, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 232/27.08.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

59

spre n^tcrdmbare


PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angcl, Matei Vasile- Silviu, Ncdclcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, - PENTRU.

Este prezentat punctul nr.34, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea, proiectulului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic", finanțat prin Programul Orizont 2020;

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, este un proiect pe fonduri europene făcut prin Programul European Orizont și avem nevoie de astfel de proiecte, nu este un proiect de valoare foarte mare, dar este un proiect prestigios, este un proiect împreună cu instituții de educație prestigioase din alte țări și de asemenea și cu alte orașe. Calitatea aerului în București este un subiect fierbinte , este în atenția tuturor primarilor de sector și a primarului general, pentru că influențează direct viețile noastre și un astfel de proiect pilot, cum sunt proiectele de pe Orizont, va putea pune bazele unor proiecte pe scară mai largă. Suntem intr-o situație specială pentru că noi suntem sub UAT suntem cu alt regim juridic decât ceilalți parteneri ai noștri, toți așteaptă după noi acum, pentru că noi nu putem emite avize, doar Consiliul General și vă cer să facem acest pas ca să confirmăm că dorim să participăm la proiect și că suntem foarte serioși și așteptăm votul Consilului General pentru participare. Vă mulțumesc!

Se supune la vot punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea, proiectulului „DivAirCity -Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic", finanțat prin Programul Orizont 2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum; DA -25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ -0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, CostâclT^ 60                   I neschimbsre

l- ă'ățj

Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se consemnează votul verbal al doamnei Pasciuc Paula, - PENTRU.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Dacă mai sunt interpelări, vă rog...

Domnul consilier Albu Savel-Adrian: O să vorbesc puțin mai tare, ca să ne auzim. Am văzut un răspuns pe care domnul Drugău l-a dat la o solicitare a domnului Nedelcuț în legătură cu calificările pe care domnul Nedelcuț nu le are, și aș vrea ca - subiectul era despre toaletările pomilor - aș vrea ca domnul director de la ADP-Sector 2 să ne prezinte la șediința următoare toate certificările pe care le are personalul pe care -1 are angajat și certificările obținute de firme cu care face dânsul contractele pentru acele toaletări, ca să ne asigurăm că toaletările sunt făcute de niște persoane care sunt specializate în așa ceva. Asta este una din probleme, iar a doua: am primit un e-mail în jurul orelor 13 de la Larisa lordache, cineva din sectorul 2, care ne solicit o transparentizare a listei de creșe, dacă se poate. Ați primit pe e-mail toți consilierii.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin: Precizare nu este lista cu creșe, este lista cu persoanele care sunt în așteptare care să-și ducă copii la creșa respectivă.

Domnul consilier Albu Savel-Adrian: Acea doamnă nu știe când se poate deplasa undeva, când poate să înceapă serviciul, pentru că nu știe când va începe creșa și dacă se poate vă rog frumos să faceți un demers în acest sens.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș vrea să analizăm în primul rând cum rezolvăm problema datelor cu caracter personal în acest caz.

Domnul consilier Albu Savel-Adrian: Se poate trimite fiecărui persoane, mai sunt atâtea persoane înaintea ta”, fiecare persoană care se înscrie, dânsa are numărul de înregistrare ..... și i se răspunde că „inaintea dumneavoastră sunt atâtea personae” este

suficient ca omul să-și poată planifica.....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în regulă o sa facem acest lucru voi vorbi în aparatul de specialitate să se dea acest tip de răspunsuri, dar altfel este greu de crezul că putem să comunicăm nume și prenume ale persoanelor care sunt înscrise la creșe, sunt convins că am încălca Regulamentul European de Protecția Datelor,...

Domnul consilier Albu Savel-Adrian: dar numărul de personae pe care-1 are înainte....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, aceasta este informație comunicabilă!

WAf spre neachimbare J3ECRFTAR

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Eu știu că deja se practică acest lucru, nu știu cazuri concrete, nu o fi primit doamna, dar știu că DGASPC Sector 2 face acest lucru, ce voiam.... și am să fiu scurt domnule Primar, apreciez și observ că săptămânile trecute ați început să puneți pe site asta cu titlu de apreciere și fără pic de ironie vizavi de transparență, au început să apară contracte pe site-ul Primăriei pe care le-ați semnat în acest interval și salut acest demers versus transparență. Voiam să vă întreb dacă este un efort prea mare, știu că nu aveți obligativitatea asta, doar vă întrebam dacă se poate să puneți pe site-ul Primăriei măcar CV-urile, nu declarațiile de avere ale consilierilor din aparatul dumneavoastră și al viceprimarilor dacă nu cumva este prea mult. Ar releva oarecum performanța, știu că dumneavoastră i-ați ales și mai știu că nu aveți această obligativitate, dar cred că ar fi o formă în plus de transparență vizavi de acești consilieri pe care dumneavoastră îi aveți, pentru a se demonta tot felul de materiale care apar acum în presă vizavi de unul, de altul. Știu că aveți două domnișoare/ doamne foarte bine pregătite, dar mai sunt anumite persoane care vorbesc pe la colțuri, care vă demontează persoanele din aparatul dumneavoastră, cred că ar fi un pas în plus și o mai bună transparență să le puneți măcar CV-ul lor pe site-ul Primăriei! Vă mulțumesc

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și să dezmintem și noi, suntem de 30 de ani în partid, dar nu îmi aduc aminte ca domnul Victor Florescu să fi fost membru PSD, pentru că am văzut pe toate site că acum este în PSD, Cristi (n.r. Cristian Iliescu-consilier local) ști ceva?

Domnul consilier Albu Savel-Adrian: Poate o întrebați pe doamna Firea...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Cu siguranță nu a fost, pentru că eu sunt și în Biroul Permanent la Capitală sunt în Consiliul Național, noi suntem vechi, de 100 ani!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Noi am aprecia un astfel de demers, nu pentru a cântării noi, pentru că dumneavoastră le cunoașteți mai bine performanțele administrative. Dacă vorbiți de domnul Florescu că nu trebuie neapărat CV-ul dânsului, terminase ceva în legătură cu agricultura, nu prea avem noi terenuri agricole în București, dar are un mașter în economie și cu siguranță l-ați fost apreciat în alte domenii, deci nu despre asta e vorba, dar ar fi frumos să le vedem CV-ul tuturor celor pe care îi aveți lângă dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voi sta de vorbă cu fiecare în parte nu este exclusiv decizia mea, binențeles.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Ar fi de vis daca ar avea și viceprimarii CV-ul pus pe site, deja ar fi prea mult.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule Primar, mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, Doamnă Secretar Generai, staff-ul din primărie, vă mulțumesc foarte mult, declar închisă ședința a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 25.02. 2021

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Voiam să mai spun eu ceva! Puneți pe site și contractul cu Deloitte și cel cu achiziții servicii juridice, că am înțeles că există un contract.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamnă acuma eu sunt extraordinar de bucuros că lucrurile astea se întâmplă fără să mă uit eu la ele și aparatul propriu le face, n-am oprit nimic, n-am pus nimic!

Domnul consilier Albu Savel-Adrian: Domnule Zaharia, pe site ps2.ro aveți rubrica- primăria- conducere, și acolo aveți CV-urile, dacă sunteți așa de curios...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Nu știu dacă din lipsă de experiență sau vreți să mă deturnați de la ce am spus. Domnule Albu, eu sunt cât se poate de diplomat și dacă nu reușiți să țineți pasul cu mine și să citiți printre rânduri, pentru a nu fi acuzativ acele CV-uri ale consilierilor nu sunt, și nu vorbeam de consilierii locali, eu vorbeam de consilierii Primarului.

Domnul consilier Albu Savel-Adrian: Nu, este vorba de primar și viceprimar, dacă nu avem propietatea termenilor atunci când ne exprimăm....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Nu, nu ați fost atent, eu mă refeream la consilierii primarului...

Domnul consilier Albu Savel-Adrian: Eu am fost foarte atent, ați spus foarte clar de primar și viceprimar...nu despre consiglieri.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Vorbeam de consilierii primarului, n-ați fost atent!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da...vă mulțumesc, o seară bună tuturor!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Săftoiu Elwis-Claudiu declară ședința închisă, la orele 19:20 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.


SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


VIZAT' spre neschimbare SECRETAR

Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 27 - DA, O - NU, O- ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de31.03.2021.

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2