Proces verbal din 12.04.2021

006 Proces verbal ședință extraordinară 12.04.2021

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 12.04.2021

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/31.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, lucrările ședinței se desfășoară prin mijloce electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, începând cu orele 16:00.

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Radu- Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Domnul consilier local Săftoiu Elwis- Claudiu - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Secretar General al Sectorului 2 Elena Niță face prezența consilierilor. Din totalul de 27 consilieri locali au fost prezenți 27 consilieri locali. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134, alin. (1), lit.„a” din O.LLG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și procedura de desfășurare on-line a acesteia. Dispoziția Primarului Sectorului 2 înregistrată sub nr. 718/08.04.2021 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.


ORDINEA DE ZI

1

Aprobarea Procesului - verbal ai ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 31.03.2021;

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de contractare și implementarea proiectului cod SMIS 141791 - „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020-aprilie 2021", finanțat prin programul POIM;

Inițiator: RADU-NICOLAE MIHA1U - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea TURBOMECANICA S.A., Liceul Tehnologic „Ion l.C.Brătianu" și Sectorul 2 al Municipiului București și a contractului de parteneriat între operatorul economic SOCIETATAEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu" și Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: RADU-NICOLAE MIHA1U - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea ROMAERO S.A., Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” și Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: RADU-NICOLAE MIHAIU - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: RADU-NICOLAE MIHAIU - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 72/2021 privind aprobarea proiectului cultural-educativ „PANTELIMON 301”;

Inițiator: COSTACHE ADRIAN - Consilier local, Consiliul Local Sector 2

7

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr, 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021;

Inițiator: RADU-NICOLAE MIHAIU - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Bună ziua tuturor, declar deschisă ședința Consiliului Local Sector 2 din data de 12,04,2021. Pentru început doamna Secretar General am rugămintea să prezentați aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare precedente!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Supun aprobării dumneavoastră procesul -verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 31.03.2021.

Este prezentat punctul nr.l Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 31.03.2021;

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius-Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Nicolescu Claudiu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Constantin Mihai, Dincă Adrian , Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Costache Adrian Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Scuzați, aș dori să retrag proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi........

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Imediat vom ajunge acolo, nu vom pierde nimic din ceea ce solicitați dumneavoastră.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Avem o ordine de zi, înainte de aceasta înțeleg că există un anunț de făcut....

Domnul, Costache Adrian Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, doresc să retrag de pe ordinea de zi proiectul numărul 6, deoarece am identificat posibilitatea desfășurării acestor activități, fără să cheltuim bani de la bugetul Centrului Cultural Mihai Eminescu. Am inițiat acest proiect pentru ca Centrul Mihai Eminescu să poată plăti serviciile celor care supraveghează și fac activități cu copiii. După ce am făcut public acest proiect, mai multe cadre didactice din sectorul 2 s-au oferit să vină și să participe voluntar la acesta. începând de azi dimineață acest proiect se desfășoară în sediul din Șos. Pantelimon nr. 301, profesorii și voluntarii au venit astăzi într-un număr mare și au făcut activități cu copiii și nu mai are rost să merg înainte cu acest proiect.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă mulțumesc, în cazul acesta aș supune la vot ordinea de zi fără proiectul de hotărâre pe care l-a retras inițiatorul!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Se merge pe vechiul proiect pe care l-am votat noi atunci, acum 2 ședințe de consiliu, da?

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinjei ordinare a C.L.S.2 din data de 31.03.2021 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius-Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Nicolescu Claudiu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Constantin Mihai, Dincă Adrian , Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Permiteți, domnule președinte...

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog domnule consilier!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aș vrea să discut puțin de politica de tip USR-ist......, aceste principii de neomarxiști precum delațiunea, dictatul, sau ce s-a întâmplat la spitalul Sfântul Foișor! Puteați să dați dovadă, domnule primar, de puțină empatie, aveți o Direcție Socială în subordine, puteați să trimeteți 2, 3 sau 4 Salvări acolo, cu care se puteau ridica pacienții care erau operați, dar nu va interest! Ați pus pe drumuri și am să vă reamintesc, zeci de mii de oameni din acest sector, privind taxa de habitat, sunt cozi care........, cel puțin să fl avut puțină bunăvoință să mergeți la un centru să vedeți, unde sunt mii de pensionari care pentru o garsonieră plătesc, 600, 500, 400 de lei, este inadmisibil ce se întâmplă în acest sector! Curățenia lasă de dorit, ați primit o grămadă de poze de la cetățeni și cred că și pe pagina noastă de Facebook privind curățenia din acest sector, este cel mai mizerabil sector din București. Sunteți la putere din septembrie, o lună, două, trei, patru, cinci, dar nu faceți nimic, absolut nimic pentru cetățenii din sectorul 2! Asta este politica de tip USR-PLUS, să ne fie de bine cu această politică de tip neomarxist!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doresc să vă reamintesc că această primărie a fost condusă de peste 20 de ani, de către PSD și alți afiliați și dacă este cel mai murdar sector să știți că nu așa a ajuns în administrația asta, el așa a ajuns dinainte. Cu privire la atribuțiile pe care le are sau nu primarul, știți foarte bine că ce ați făcut este o declarație politicianistă, că nu are nici o legătură cu realitatea, dar înțeleg că așa trebuie să fie la începutul unei ședințe, trebuie să spuneți ceva de rău, că să pară că faceți ceva..........

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: V-am atras atenția să aveți puțină empatie față acei pacienți care erau operați, asta v-am atras atenția, avem o Direcție Socială, puteați să trimiteți acolo, puteați să trimeteți când ați văzut.... toată țara s-a uitat, puteați să trimiteți 2, 3 salvări, dar nu se poate și apropo de ... sunteți la putere, domnule primar, uitați că sunteți ta putere, aveți majoritatea în Consiliu Local, de câte luni sunteți primar, ce ați făcut în acest timp, pentru cetățenii din sectorul 2? Nimic, zero, nimic, așa o să spună și despre dumneavoastră, un zero care a fost pe la primărie!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles, bineînțeles că am pus coșuri de gunoi, se pun pubele, am făcut curățenie, am curățat lacuri, am curățat insula Plumbuita, parcul Plumbuita, deci se fac lucruri!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Lacul? Păi ce treabă aveți dumneavoastră cu lacul?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este parte din sector!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Sunt multe lacuri în sectorul 2! Dar nu avem o Direcție de Lacuri și Parcuri, care se ocupă de chestia asta la nivel de capitală?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă bucur că ați spus că aici nu era atribuția, ca să se vadă ipocrizia, pentru că mai devreme la spitalul Foișor

spuneați că ar fi trebuit să trimitem cu empatie, aici când am făcut lucruri, spuneți că nu mai trebuia să facem, trebuia să lăsăm pe alții!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu, stați puțin, mă bucur că....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ipocrizia este clară!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule primar, încă o dată, mă bucur că se curăță lacurile din sectorul 2.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu pare!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Poftim!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu pare că vă bucurați, pare că vă încurcă!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Nu, nu ne încurcă de loc, chiar suntem mândrii când se face ceva în sectorul 2!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă bucur că v-am făcut să fiți mândrii că se face ceva în sectorul 2!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cine, dumneavoastră! Glumiți!

Este prezentat punctul nr.2, proiectul de hotărâre privind aprobarea condițiilor de contractare și implementarea proiectului cod SMIS 141791 - ,, Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020-aprilie 2021", finanțat prin programul POIM;

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Avizul de la buget este favorabil!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Avizul favorabil și de comisia juridică și de la protecție socială, aviz favorabil! Dacă inițiatorul dorește să.........

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre un proiect pe care la depus DGASPC-ul, din păcate nu a fost documentația gata pentru ședința ordinară, dar proiectul este unul urgent și ca să fiu sincer, pentru acest proiect am convocat ședința extraordinară, dar este adevărat s-au mai adăugat și alte proiecte, tot urgente pe ordinea de zi. Deci nu văd nici un fel de motiv de a vota împotrivă, este un proiect care ne ajută în criza coronavirus pentru decontarea banilor din fonduri europene, nu cred că trebuie să vă spun mai multe lucruri.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Dacă numai sunt comentarii supun la vot punctul 2 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea condițiilor de contractare și implementarea proiectului cod SMIS 141791 - „ Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020-aprilie 2021", finanțat prin programul POIM și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius-Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Nicolescu Claudiu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Constantin Mihai, Dincă Adrian , Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.3, proiectul de hotărâre privind încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea TURBO MECANICA S.A., Liceul Tehnologic,,Ion I.C.Brătianu”și Sectorul 2 al Municipiului București și a contractului de parteneriat între operatorul economic SOCIETATAEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., Liceul Tehnologic „Ion LC. Brătianu" și Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Trei comisii au fost solicitate, cea de învățământ - avizul este favorabil.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Avizul de la buget este favorabil!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: La comisia juridică, avizul este favorabil, inițiator domnul Radu Mihaiu!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre implementarea învățământului dual, din punctul meu de vedere se mișcă lucrurile foarte bine în această direcție, avem nevoie de oameni care să fie mai pregătiți în domeniile cerute pe piața muncii, avem din fericire parteneriate cu operatori serioși care își doresc să-și asume pregătirea liceenilor în sistem de învățământ dual.Din punctul meu de vedere este absolut lăudabil faptul că începem să facem aceste lucruri și din nou, nu văd nici un motiv pentru care acest lucru nu s-ar întâmpla, pentru că piața muncii va fi servită mult mai bine de acești oameni care sunt formați și pregătiți cu sprijinul companiilor unde chiar este nevoie de forță de muncă.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și în mandatul trecut am avut asemenea proiecte, în ceea ce privește învățământul dual și chiar am venit în sprijinul acestor licee tehnologice mai ales că în sectorul 2 avem destule, avem vreo 3 sau 4 licee tehnologice cu diferite meserii, specializări.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este și o să mai mărim numărul de clase în sistem de învățământ dual, iar în acest sistem de învățământ dual finanțarea este preluată de către operatorii, de către firmele care își doresc o forță de muncă calificată.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 3 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot punctul nr, 3, proiectul de hotărâre privind încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea TURBOMECANICA S.A., Liceul Tehnologic,,Ion I.C.Brătianu"și Sectorul 2 al Municipiului București și a contractului de parteneriat între operatorid economic SOCIETATAEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., Liceul Tehnologic „Ion IC. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius-Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Nicolescu Claudiu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Constantin Mihai, Dincă Adrian , Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.4, proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea ROMAERO S.A., Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” și Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Comisia de învățământ -avizul este favorabil.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Avizul de la buget este favorabil!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Comisia juridică, aviz favorabil, domnule primar, ca inițiator, vă rog!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Același comentariu ca la proiectul trecut!

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu președinte de ședință: Da domnule consilier!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu știu dacă este o întrebare pentru dumneavoastră domnule Săftoiu sau pentru domnul primar - răspunde cine poate- de ce simțiți nevoia să ne prezentați proiectele? V-ați prins colegii că nu le citesc? De ce ni le prezentați încă o dată, că știm despre ce este vorba, le-am citit, care este „șpilu”?.... că este o procedură nouă.Nu ne-ar deranja, dar este o procedură nouă și sunt surprins de abordarea dumneavoastră, vizavi de flecare proiect, să ne explicați ce și cum sau este exercițiu politic și atât!?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Dimpotrivă, este un exercițiu de comunicare și anume cei care ne privesc și sunt cel puțin câteva mii pe Facebook, poate că nu au avut timp astăzi să se uite pe documentele urcate pe site-ul primăriei și mai cu seamă pe documentele ședinței de astăzi și este bine ca inițiatorul și dumneavoastră când veți face lucrul acesta

7

---—-—---“

i •—) noschim^-" ’

! “ SECRET- -și voi fi aici, voi da posibilitatea să vă exprimați, pe scurt, în sinteză cu privire la oportunitatea acestui proiect!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumesc pentru lămuriri!

Doamna consilier local Badea Anda Simona: îmi permiteți un comentariu, este vorba despre o schimbare de paradigm! în administrația PSD, nu se prezentau proiectele pentru că cetățenii erau lăsați așa puțin pe locul al doilea, acum lucrurile s-au schimbat, da proiectele sunt prezentate pentru ca cetățenii să știe despre ce este vorba, la ce punct pe ordinea de zi ne aflăm, pentru ei facem administrație, nu pentru un grup restrâns, dintre noi, așa!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Anda, nu, nu este adevărat, ești dezinformată, te rog să îți întrebi foștii colegi......

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Din păcate nu a fost de ajuns ceea ce am spus eu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: O să vezi că erau dezbaterile mult mai aprinse!

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Știu exact despre ce este vorba, am participat la ședințele pe care le țineați, din păcate știu că aici e o diferență foarte mare!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ședințele de comisii ■ care se țin acum online, ai participat cumva? Noi am venit fizic la ședințele de comisii.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: O ședință online are o valoare are aceiași valoare...

Doamna consilier local Popescu Lenuța:... Se vota cumva pe WhatsApp? Nu îmi aduc aminte...........Erau dezbateri aprinse la ședințele pe comisii...

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Ședințele online au aceeași valoare ca ședințele fizice...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu este adevărat, te-aș ruga să te informezi, da! Să te informezi!

Doamna consilier local Badea Anda Simona: .........în secolul XXI ședințele online au aceeași valoare, mai ales în pandemie!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și mai ales votul pe WhatsApp și se dezbate de nu se mai poate ...

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Aveți libertatea să refuzați votul pe WhatsApp...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: 7 membrii are o comisie de specialitate, dar cei 7 nu ne putem vedea la primărie? Pun și eu o întrebare, suntem 7 într-o comisie......

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Haideți să facem comisiile online, ce ziceți de asta! Haideți să facem comisiile online, să fie și mai bine să le vadă toți oamenii, vreți să facem asta?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Cum comunicăm pe comisii, pentru că este bine să știe lumea, avem această posibilitate de a ne întâlni fizic, de a face online întâlnirile sau de a discuta pe WhatsApp și de a da avize în regim de urgență, da sau nu, pe diferitele proiecte de hotărâri. Acestea sunt perfect valabile, pentru că în sine acest mijloc de comunicare este un document pe care îl putem atașa oricând de legalitatea comisiilor și a voturilor din comisie. E un lucru cu care trebuie să ne obișnuim pentru că într-adevăr totul acum este documentabil, în formele pe care le-am spus. Domnule Zaharia vă rog!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule președinte, vreau să îl întreb pe domnul Feroiu dacă a ținut cumva online ședința de învățământ, comisia de învățământ?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Lenuța, comisia de învățământ, așa cum am vorbit de foarte multe ori ținând cont că este o ședință extraordinară - dacă ne uităm pe Codul administrative - nici măcar nu sunt necesare avizele, dar în fine, ținând cont că este vorba doar să citim puțin legea, doamna consilier. în al doilea rând, votul pe care vi ham cerut online pe WhatsApp, a fost un vot pe un proiect care nu mi s-a părut cu nimic extraordinar, să înțeleg că doriți să discutăm despre învățământul dual, suntețide acord cu el? Pentru că în cazul acesta îmi fac „ mea culpa”. Dar vă rog să recunoașteți că nu sunteți împotrivă, aveați argumente în plus sau în minus asupra învățământului dual? așa că am răspuns corect și cred că are și noimă ceea ce spun.........

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ați înțeles foarte greșit, domnule Feroiu. Nu vă supărați, noi am votat învățământul dual și am votat și rândul trecut, a fost inițiativa din aceea perioadă a domnului Toader, știți foarte bine. încercați să nu vă dați după ușă așa și să ne întâlnim fizic. Suntem doar 7 într-o comisie- atunci cetățenii de ce ne-au votat, domnule Feroiu. Eu îmi aduc aminte că nu am fost online la vot, ci am fost fizic, suntem 7 membrii într-o comisie, cumva dumneavoastră ați votat online?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: O să vină și vremea aceea.....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: La alegerile locale sau parlamentare, nu îmi aduc aminte, era bine atunci să mergem fizic la vot......

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Știți bine că sunt condiții speciale, suntem în plină situație epidemiologică și se pot face.........

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și atunci de ce mai vin domnule președinte oamenii din primărie la servicii pentru că stau câte 7, 8 în birouri, 10, vă întreb și eu pe dumneavoastră? Nu am cerut - dacă ședințele de Consiliu Local nu se pot ține fizic, măi fraților măcar ședințele de comisii să Ie ținem fizic, suntem 7 membrii într-o comisie! O să vină bugetul, o să avem foarte mult de discutat.....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule președinte permiteți o mică intervenție, mă ascultați, mă aude cineva?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Să termine colegul Feroiu dacă tot este în Online și..........

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Ședința trecută când am avut ședință ordinară, țineți foarte bine minte că l-am avut invitat pe domnul director Gârbu, spre a ne edifica asupra anumitor probleme în comisie, în această comisie, vă mai întreb încă o dată doamna consilier dacă aveți ceva împotrivă celor 2, 3 proiecte care erau pe ordinea de zi, printre care, ținem foarte bine cont că era vorba de învățământul dual, aveți ceva împotriva lor?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu am observat că s-a retras un proiect de pe ordinea de zi, domnule Feroiu.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în al doilea rând, dumneavoastră vă citiți proiectele?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu am observat că s-a retras un proiect de pe ordinea de zi, care ținea de comisia de învățământ!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Deci, dacă dumneavoastră nu citiți proiectele .....pe acel grup de pe WhatsApp putea să solicitați ori amendament, ori o discuție pe baza unui proiect, nu ați solicitat nimic, ați solicitat doar o pură întâlnire online. Ținând cont că s-a făcut de vineri pe luni și a mai fost uN weekend la mijloc, eu zic că, condițiile excepționale, pentru că este o

VIZAI

-.(jro neschimbate

L

ședință extraordinară a făcut ca acest lucru să se întâmple. Eu vă mulțumesc, sper că am fost foarte clar.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu a înțeles nimeni, nimic, îți spun eu.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule primar doriți să interveniți? Era domnul Zaharia, atunci îi dăm cuvântul domnului Zaharia!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă mulțumesc domnule președinte și vreau să îmi fac „mea culpa” și să-mi cer scuze, fără pic de ironie, pentru întrebarea nevinovată pe care v-am adresat-o amândorura, în ideea de a clarifica un lucru și se pare că s-a dat puțin foc la Troia!

Dar e bine că s-au lămurit anumite lucruri, totodată îmi pare bine că prin acea abordare tendențioasă a mea a căzut în capcană exact acea persoană la care făceam referire și anume doamna Anda Badea. într-adevăr, chiar la dânsa mă refeream domnule primar că v-ați prins colegii că nu citesc proiectele - mă refer la un proiect de acum 3 ședințe, la care dânsa a afirmat cu pieptul înainte că știe ce votează ....și am închis acest subiect. Voiam să vă mulțumesc domnule primar pentru faptul că v-am făcut o solicitare la ședința trecută și într-adevăr observ că viceprimarii dumneavoastră și-au pus atribuțiile în mediul online, vă mulțumesc pentru acest lucru. Totuși nu sunt CV-urile și nu sunt nominalizări, adică nu știm persoanele pe care le aveți dumneavoastră, ca și consilieri și încă așteptăm aceste lucruri, vă mulțumesc mult!

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Dacă îmi permiteți, domnule Zaharia, la ce proiect vă referiți și la care ședință, acum 3 ședințe , „ piept înainte”, vă rog să vă dovediți afirmațiile........

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vorbim în privat și vă scriu pe WhatsApp, doamna....

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Nu, nu,... sunt niște acuzații publice și apoi nu puteți să le susțineți? ce se întâmplă aici, spuneți cumva minciuni? e păcat. Vedeți că sunteți urmărit de cetățeni...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Apropo de asta, domnule Săftoiu, să știți că nu sunt câteva mii, sunt 70 și așteptăm mai mulțialături de noi în acum în mediul online. Chiar îmi atrăgea atenția un urmăritor de-al nostru pe Facebook acum, chiar îmi atrăgea atenția că nu sunt câteva mii, ci doar 70 și că așteaptă în continuare CV-urile și nominalizările......

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Vă rog să vă dovediți afirmațiile, vă rog să vi le dovediți!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vă dovedesc acum........

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Ați simțit...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Da ok, înseamnă că va trebui să dovediți dumneavoastră....

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Ok, deci înseamnă, că pe bune

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Să vedem, să vedem, vă mulțumesc mult!

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Aveți responsabilitatea să vă susțineți afirmațiile cu dovezi, vă mulțumesc!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci doamna Badea ca de obicei, pe tipul neomarxist, minte de îngheață apele!

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Domnule Cristinel, ce înseamnă delațiune, ați început ședința cu cuvinte pe care nu le înțelegeți...

vizat-n

spre nescliirnhpre I

SECV

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: în mandatul trecut....

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: ....Măcar dacă tot ne urmăresc 70.000 de cetățeni, vă rog mult puțină......

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci cu nonșalanță doamna Badea minte de îngheață apele. Vă mai spun încă o dată, toate ședințele au avut dezbateri și erau chiar adevărate dezbateri, nu ceea ce se întâmplă astăzi, atât am vrut să zic.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Domnule Cristinel nu are proprietatea termenilor pe care îi folosește.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Anda nu te supăra ai postat acum 22 de minute pe Facebook: „ PSD vrea să taie bugetul pregătit pentru Pasajul Doamna Ghica, pentru a crește bursele elevilor, deja printre cele mai mari burse din țară”. Ai auzit cumva la PSD că vrea să taie bugetul pentru Pasajul Doamna Ghica. Dacă stau bine să mă gândesc Pasajul Doamna Ghica trebuia făcut de domnul primar Nicușor Dan....................

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Dacă vreți să ajungem acolo pot să vă explic, doamna Popescu.

Doamna consilier local Enache Nicuța: Asta este minciună, ce faceți dumneavoastră în spațiul online.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci mințiți de îngheață apele..

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Mă bucur că mă urmăriți, mă bucur că mă urmăriți, dați like acolo, ca să vedeți mai bine , să vedeți primele știrile de la mine.............mă

bucur că mă urmăriți, mi se pare important lucrul acesta, aș vrea și să răspund, dacă mi se permite....................

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Mă văd nevoit să vă întrerup, vă rog foarte mult doamnelor, domnilor consilieri, am înțeles acum că e nevoie pur și simplu să întrerupem discuțiile astea unii peste alții.

Doamna consilier local Anda Badea: E vorba de niște afirmații mincinoase făcute despre mine, domnule Săftoiu, domnule președinte.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da, imediat, vorbiți pe rând, nu de alta dar ne urmăresc atâția oameni și lucrul acestea grevează asupra credibilității Consiliului Local al Sectorului 2, nimic mai mult, .....dacă vorbim unii peste alții și mai ales dacă folosim aceste acuzații atât de tari cum ar fi, minciuni, minciuni, pe care iată nici o parte nu Ie probează pe loc, nu e în regulă și vă rog să....... da, se înscrisese la cuvânt domnul primar, vă rog frumos!

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bun, se pare că suntem nevorbiți; aș vrea să încurajez încă o dată munca la distanță, aș vrea să încurajez telemunca, suntem într-o situație pandemică serioasă, suntem cu paturile de la terapie intensivă pline, mor oameni și ce putem noi face, cât stă în puterile noastre este să ne distanțăm și dacă putem să lucrăm de la distanță chiar și în ședințele de consiliu local, eu încurajez acest lucru pentru că reduce răspândirea coronavirusului. Din acest punct de vedere aș vrea foarte clar să rog toți consilierii care pot să participe la ședință de la distanță, să o facă. Nu vreau să opresc consilierii să vină în sala de consiliu, pentru că este un drept al lor, dar îi încurajez pe toți cei care pot să participe la distanță, să o facă. Asta voiam să spun, discutăm despre un proiect privind învățământul dual, aș vrea să trecem la votarea lui. Vă mulțumesc.

-- 1.

oi a neschimbat o , E SHCR0SEL J

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4, de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Până votăm domnule primar, da ce părere aveți de aceste „ inepții” care le spune doamna Badea pe internet?

Se supune la vot punctul nr.4, proiectul de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea ROMAERO S.A., Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” și Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius-Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Nicolescu Claudiu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Constantin Mihai, Dincă Adrian , Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ :-

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Avem două avize de la învățământ și de la buget. Avizul învățământului e favorabil, am aflat mai devreme!

Doamna consilier local Anda Badea: De la Comisia de Buget- aviz favorabil, vedeți că ați uitat amendamentul PSD-ului, la care fac și eu referire.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu i-a uitat, ai ajuns la concluzia că l-a uitat?

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Nu, nu. La acest proiect de hotărâre, amendamentul depus de grupul PSD, este următorul, având în vedere proiectul de buget local pe anul 2021 aflat în dezbatere publică care poate fi modificat la titlul 5, fonduri de rezervă, codul 5004. Considerăm că din suma de 30 000 lei, care reprezintă fondul de rezervă, se pot aloca 254. 565 de lei pentru mărirea burselor pentru un număr de 5 657 de elevi. Ținând cont de cele expuse mai sus formulăm următorul amendament. In anexa din prezentul proiect de hotărâre, capitolul 2, burse de merit, punctul i, litera c, se modifică suma alocată pentru bursele de merit,

i--12

spre nucWisare

I SECRi zfT-J

pentru mediile cuprinse între 9~9,49, de la 155 pe lună, la valoarea de 200 de lei pe lună, a semnat integral grupul consilierilor locali PSD.

Doamna consilier local Anda Badea: Aș vrea să adresez o întrebare domnului primar, cele 30 de milioane fond de rezervă, care e destinația lor? Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 a! Municipiului București: Bun. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să spun despre ce este acest proiect. Acest proiect de hotărâre este pentru aprobarea unei noi grile de burse în care sunt incluse burse ocazionale. Bursele ocazionale pentru copiii care conform legii nu au mai putut aplica la burse sociale, pentru că legea prevede că, bursele sociale se stabilesc la începutul anului școlar, dar din motive obiective și tragice din păcate, pentru că sunt unii copii care au ajuns în situația de a primi burse sociale pentru că le-a decedat un părinte de COVID, nu au putut depune aceste dosare în Semestrul II. Am găsit această soluție legală pentru a acorda aceste burse ocazionale acelor copii, care de la depunerea listelor în Semestrul 1 până la data curentă, au intrat în această situație de a beneficia de burse sociale. Deci sensul acestui proiect este de a repara o nedreptate legală, așa o prevede legea română în acest moment, că nu se pot mări numărul de burse sociale și atunci am găsit această soluție pentru a acorda burse ocazionale acelor copii care s-ar fi calificat pentru burse sociale dar de abia în Semestrul II, nu și în semestrul I. Acesta este proiectul pe care vi-l supun la vot. în rest s-au păstrat grilele de burse de la anterioara ședință de consiliu și grilele de burse despre care spuneam și anul trecut, că sunt niște grile foarte, foarte mari. Bugetul alocat este în continuare foarte mare și din păcate aș putea spune, nu sunt convins că notele acestea de merit reflectă cu adevărat un merit! Am pus în dezbatere un proiect prin care să încurajăm ca școlile care într-adevăr educă elevi de nota 10, să primească în gestiune bugetul aceste de burse.

Avem un amendament propus de grupul PSD, nesurprinzător acest amendament, un amendament care ia din Fondul de Rezervă sau mă rog prevede că se vor lua din Fondul de Rezervă niște bani pentru a mări bursele, Aș vrea să spun așa, Fondul de Rezervă este prevăzut și este în urma multor discuții prevăzut să fie folosit pentru finalizarea Pasajului Doamna Ghica, un Pasaj lăsat de izbeliște de către vechea administrație PSD-istă, un Pasaj care trebuia să se termine anul trecut, înainte de alegeri, tocmai în buza alegerilor și acuma este într-o paragină și cu o situație extraordinar de complicată. Vreau să asigurăm partea aceea pe care am promis-o și cetățenilor și pe care am și discutat-o cu primarul general, în așa fel încât să putem finaliza Pasajul. Eu vă reamintesc că este important să acordăm burse pentru cei care merită, dar este de asemenea foarte important să dezvoltăm și infrastructura care va duce la creșterea calității vieții. Acei 30 de milioane lei despre care vorbeam și despre care m-a întrebat colega mea, doamna consilier Anda Badea: „ pentru ce sunt prevăzuți cei 30 de milioane”- am spus de mai multe ori, în momentul în care nu avem o asociere cu Primăria Generală nu există un alt Capitol Bugetar unde să poată fi prevăzuți banii pentru Pasajul de la Doamna Ghica și din acest motiv în loc să-i ascundem, cum ar fi făcut alte administrații poate, prin alte diverse capitole bugetare, am preferat ca totul să fie transparent și să fie pus în Fondul de Rezervă al primarului, comunicând public cum va fi folosit acest fond. Știu că este foarte simplu pentru toată lumea să se uite la Fondul de Rezervă aflat la dispoziția primarului și să spună: de aicea pot să-mi îndeplinesc toate visele, dar nu e așa.

Aș mai vrea să rog consilierii locali un lucru, să nu voteze nici un amendament care nu a fost măcar analizat de către Aparatul de specialitate al primarului. Amendamentele astea depuse în

VIZAT

। spre neschimbate i SECRETAR ultimul moment, din care nu înțelegem nimic ar trebui, din punctul meu de vedere respinse sau votate cu abținere, întotdeauna. Vă mulțumesc.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule președinte, am și eu dreptul.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da doamna vă rog, era înscris la cuvânt domnul Zaharia, colegul dumneavoastră, dar cum considerați.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Va trebui să încerc să fiu foarte scurt, dar va fi imposibil față de domnul primar care a făcut o serie de afirmații total eronate sau menite să ne ducă în eroare. Unu: ca să scăpăm de subiectul - doamna Anda Badea, care vorbește de acasă - deși data trecută a fost aici alături de noi, doamnă vă anunț că Fondul de Rezervă este cheltuit.... sau Fondurile sunt la dispoziția Consiliului Local, nu e o sumă de bani pe care o are domnul primar „ în buzunar”, asta pentru dumneavoastră, să știți, doar prin hotărâre de consiliu se cheltuiesc acești bani. Vă mulțumesc.

Doamna consilier focal Anda Badea: Doriți să nu votați cheltuirea banilor pentru Pasajul Doamna Ghica sau ce, PSD nu vrea să continue lucrarea Pasajului Doamna Ghica?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Și vă mulțumesc că nu mă întrerupeți, vă mulțumesc că nu mă întrerupeți! Poate vă deranjați colegii din casă....

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Vă rog mult, fiecare va vorbi, dacă se poate, pe rând.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: încerc dar doamna Anda „ rupe puțin lanțul”.

Doamna consilier local Anda Badea: Domnul Zaharia cred că ,, săriți calul” și vă rog domnule Săftoiu să penalizați astfel de comportament. Domnul Zaharia mă jignește, este a doua oară când o face! Vă rog să penalizați comportamentul acesta, pentru că nu este potrivit pentru Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București. Domnul Zaharia „ sare calul”, domnul Zaharia trebuie penalizat în această ședință. Vă rog să vă opriți din a.......jigniri, nu ne tragem de șireturi, nu avem aceeași pregătire, să știți că nu avem aceeași pregătire.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: în prima zi de ședință aveați aceeași abordare de superioritate. Nu știu ce vă validează cu această abordare în fața mea.

Doamna consilier local Anda Badea: Păi nu știți, pentru că nu mă înțelegeți, de asta nu știți. Vă rog să vă opriți din a mă jigni, nu ,, Anda Adam”, nu ,, rupe lanțul”.....astea sunt lucruri care trebuiesc imediat taxate domnule Săftoiu, aștept de la dumneavoastră să faceți asta, mulțumesc!

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Așteptați puțin să vă dau cuvântul, mai mult decât atât, pentru cei de acasă, trebuie să știe că președintele de ședință , cine c aici pe locul acesta, nu are un buton de întrerupere a nici unui microfon din sală, de aceea - pe măsura fiecărei persoane care înțelege sau nu înțelege sâ-i întrerupă pe colegi se poate produce foarte ușor un haos în comunicare pe care eu nu-l pot opri printr-un buton care să le taie microfoanele acestor oameni - de aceea rugămintea mea și apelul meu la colegii mei consilieri este să încerce să vorbească pe rând, replică la replică, altfel, ajungem să ne facem efectiv „ de băcănie”, iar dumneavoastră domnule Zaharia cu adevărat ia-ți adus o injurie colegei dumneavoastră de Consiliu, este un lucru foarte, foarte urât și jignitor!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: îmi cer scuze, dacă spuneți dumneavoastră.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: V-ați cerut scuze, sper ca asta să fie suficient. Aș vrea să continuăm într-o manieră civilizată.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Deci pot să continui fără să fiu întrerupt.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Puteți să continuați și rugămintea mea este încă o dată evitați injuriile, nu suntem nici măcar aici lângă Piața Obor, suntem fix în clădirea primăriei.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule președinte, domnule președinte, cu respect și cu scuzele de rigoare față de miile de... sau mă rog față de cei care ne urmăresc, intenția mea nu e această abordare sau injurii, Doamne ferește. Mai departe, domnule primar, acest amendament, citez „nesurprinzător” - mi-am notat aici, normal că este nesurprinzător, dar noi grupul PSD ne străduim cred că, de acum trei - patru ședințe de când vorbeam de conturarea bugetului sau de burse, în primă fază tot încercam, ultima dată chiar dumneavoastră ne-ați făcut sugestia, ca în momentul în care va veni proiectul vă puteți pune atunci un amendament. V-am urmat exemplul și asta facem azi, venim cu acest amendament, înțeleg că e nesurprinzător, normal că dacă tot încercăm și tot trântim ușa, trântim ușa cu această solicitare, nu e prea mult, sensul acestui amendament s-a pus iarăși sub semnul întrebării, nu știu de ce dumneavoastră credeți că puteți sau mă rog, e clar sunteți Primarul Sectorului 2, sunteți ordonatorul de credit, sunteți persoana care pune proiectele pe ordinea de zi, dar totodată nu cred că puteți să faceți o analiză în detrimentul copiilor, să împărțiți dreptatea - cine cum merită, mai presus de profesorii pe care acești copii îi au ca formatori. Mai concret dumneavoastră ce mult puteți să atribuiți sau nu banii necesari, nu cred că are un copil o vină, sau nu putem să-l arătăm cu degetul că are neșansa să fi intrat într-un liceu mai puțin performant. Nu cred că este normal ca noi astăzi să împărțini de aici, măcar premisele, că banii ăia nu se duc dacă nu îndeplinesc criteriile de a avea între 9 și 9,49, da, nu cred că de aici putem să împărțim sau să tăiem premisele măcar că acești bani pot ajunge ca recompensă la acești elevi. Mai mult: efortul financiar? am făcut un mic calcul, de la 155 la 200 de lei ar însemna 45 de lei, v-am făcut detailat aici, înțeleg că pe dumneavoastră vă bagă în ceață? nu știu ce vă bagă în ceață că e matematica pe care dumneavoastră o stăpâniți foarte bine ca IT-ist și anume pentru 5.657 de elevi ar fi 254.565 lei. Mai departe voiam să vă rog, într-adevăr acest amendament survine încurajării sau mă rog abordării domnului Săftoiu care la ședința trecută - dumneavoastră nu aveți de unde să știți că plecase-ți din ședință, înțeleg cu treabă, nu vreau să fiu tendențios din nou, erați jos la audiențe -domnul Săftoiu afirma atunci că Guvernul PNL facilitează finanțările către învățământ.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Da și afirm și acum.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Sigur că da și noi am confirmat și atunci că suntem alături de dumneavoastră în acest sens, de aceea o să vă rog domnule Săftoiu să susțineți în continuare elevii și să votați pentru elevi. Cât despre a pune în contrabalanță Pasajul pentru care colegul dumneavoastră, domnul Nicușor Dan a dispus întreruperea lucrărilor, ar trebui să caute soluții financiare sau nu știu în ce formă, altele decât de la bugetul Consiliului Local Sector 2, din care am putea să plătim cu un mic efort, repet de 254.565 Ron, pentru elevii sectorului 2, fără a ne gândi noi dacă merită sau nu! O să o surprind pe doamna Anda Badea, într-adevăr cum spune dânsa, nu am pregătirea necesară să îmi dau cu părerea dacă elevul acela merită sau nu, probabil am expertiză la altceva, dar nu putem noi din sala asta să ne expunem dacă vrem sau nu. Vă mulțumesc mult.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aș spune din nou, aș cere din nou ca orice fel de amendament care este depus în ședință să nu fie votat.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Ei,, acum chiar mă surprindeți, pentru că, cu tot respectul.....nu doamna, așteptați o secundă pentru că e a- n- a oară când facem un amendament,

15

viZĂi

I gara neschlmbr:

I _ secrEIA!' îl depunem într-adevăr mai devreme și uitați reacțiile împotriva acestui amendament e vorba de rele practici ceea ce a făcut doamna Anda Badea vizavi de un amendament care urma a fi depus, înțelegeți nu puteți ieși cu el pe Facebook înainte să se depună, cum nu puteți un proiect, nu știu care de pe ordinea de zi de azi, nu puteți să-l anunțați înainte cu o săptămână cu „sulițe și trâmbițe” când el nici măcar nu a fost.... nu dumneavoastră, cealaltă jumătate a dumneavoastră.... cu „sulițe și trâmbițe” că se va întâmpla! deci nu putem! Astea sunt rele practici, dumneavoastră ne încurajați să le depunem dinainte și uitați în jurul dumneavoastră ce se întâmplă, vă mulțumesc din nou.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ca să poată fi analizate, să înțelegem cu toții ce votăm și să înțelegem cu toții faptul că în acest moment avem nevoie cu adevărat să sprijinim acele cazuri sociale, că de asta a fost redepus acest proiect, cazurile de oameni care suferă din punct de vedere al COVID și am găsit bani pentru chestia asta. Sigur dumneavoastră aveți tot dreptul să faceți ce doriți, da, ideal ar fi dacă aveți aceste amendamente, să le depuneți din timp ca să poată fi discutate, să poată fi trecute prin comisii, bune practice, pentru că așa cum spuneți dumneavoastră depunerea în ședință este o rea practică și vă rog să nu mai faceți acest lucru indiferent cât de bun vi se pare dumneavoastră un amendament și cât de surprinzător vreți să fie pentru colegii din consiliu pentru ca după aia să-l valorificați politic. Din punctul meu de vedere, depuneți-l dinainte.

Doamna consilier local: Conform legii avem acest drept, conform legii avem acest drept.

Domnul Radu Mihaiu Nicolae, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu siguranță aveți acest drept și eu am în continuare dreptul să recomand respingerea acestor amendamente.

Doamna consilier local: E recomandarea dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Doamna consilier local Anda Badea: Dacă îmi permiteți, am și eu două observații.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Dacă îmi permiteți, o secundă doamna Badea să îi răspund domnului primar și imediat, îmi cer scuze. E demagogie domnule primar.

Doamna consilier local, Anda Badea: Păi nu, că vă răspund eu dumneavoastră. Domnule președinte cer dreptul la replică, pentru domnul Zaharia.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Imediat, imediat când termină domnul Zaharia, mulțumesc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule președinte dați-i dreptul la replică.

Domnul consilier local Claudiu Săftoiu, președinte de ședință: Vă rog după dumneavoastră, domnule Zaharia, urmează doamna Anda Badea, apoi doamna Popescu, vă mulțumesc. O să vorbească toată lumea, dar pe rând, vă rog. Dumneavoastră, domnule Zaharia.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Ok, am încheiat expunerea doar prin faptul, vă amintesc domnule primar că știți de acest amendament de foarte mult timp, ne-ați tot amânat de la ședință la ședință și e demagogie ca astăzi să ne puneți în vedere că l-am depus prea din scurt, vă mulțumesc mult. Și bani există, când nu se vrea, nu se vrea, eu mă întreb dacă că PNL-ul care a susținut că votează alături de guvern și pentru învățământ, sunt curios ce va vota la acest proiect, vă mulțumesc mult de tot și mă opresc acum.

Doamna consilier local, Anda Badea: Vă mulțumesc domnule președinte. Prima observație referitoare la „ sulițe și trâmbiț”, nu, e „surle și trâmbițe” domnul Zaharia,... cu plăcere! A doua observație se referă la momentul depunerii amendamentului, ați afirmat în mod mincinos că înainte de a fi depus amendamentul, am publicat informația pe Facebook, realitatea este că amendamentul

eu l-am primit pe mail la 15:43, înainte de a începe ședința, cu 17 minute înainte de a începe ședința, atunci l-am și publicat, atunci a fost depus, deci practic aproape în ședință. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Drept la replică, vă mulțumesc. Vă felicit pentru reacția promptă, doamna Anda Badea, vă salut.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ce vreau eu să vă spun, a zis aici Paula, a zis aici domnul primar că există foarte multe medii de 10 obținute de către elevii care învață în unitățile de învățământ din sectorul 2, Domnul primar eu cred că mediile de 10 reflectă pregătirea acestor copii, iar dacă dumneavoastră credeți că aceste medii de 10 obținute nu reflectă pregătirea acestor copii, asta înseamnă că jigniți un întreg corp profesoral și s-ar spune cam așa : „ ei obțin mediile de 10 date de domnii profesori din burtă, într-un fel “și nu sunt de acord cu dumneavoastră. A doua problemă, pentru doamna Anda Badea, ați scris pe Facebook acum douăzeci și ceva de minute că, din Fondul acesta de rezervă pe care îl avem la dispoziție va merge către Pasajul Doamna Ghica, noi nu ghicim în stele doamna Anda Badea, acum am aflat de la dumneavoastră și nu cred că hotărâți dumneavoastră unde merge Fondul de Rezervă. A treia problemă, unitățile de învățământ din sectorul 2, domnule primar nu sunt ierarhizate în funcție de performanțele obținute de către elevi, nu există unități de învățământ cu o stea, cu două, cu trei, deci noi nu o să putem - avem pe site un proiect în dezbatere referitor la cum se vor da de acum încolo bursele acestor copii, nu avem cum să spunem că elevul de la Școala Gimnazială 25 care are media 10 este mai puțin pregătit decât cel de la Cantemir care are media 10, mă refer la școala gimnazială, că are și Colegiul Cantemir gimnaziu, la fel și la Colegii. Deci noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că Ministerul învățământului, este datoria Ministerul învățământului dacă își dorește să facă această ierarhizare în funcție de performanțe, să avem licee de top, licee de mijloc, licee jos, unități de învățământ gimnaziale de top, mijloc, jos și atunci ne putem gândi la o oarecare ierarhizare și a burselor primite de acești elevi. Problema numărul patru, ați afirmat aici că Pasajul Doamna Ghica este lăsat în paragină de către administrația PSD, nu, Pasajul Doamna Ghica a fost proiectat și început de către administrația PSD a Municipiului București, atunci când domnul primar general Nicușor Dan a venit la cârma Primăriei Capitalei a spus cam așa: „ nu mă interesează Pasajul Doamna Ghica, întrerup lucrările". Dumneavoastră acuma, eu vă înțeleg, fiind pe raza sectorului 2 vă incomodează foarte tare Pasajul Doamna Ghica, pentru anul 2024.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu că mă incomodează, vreau să-l termin.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule primar, vă incomodează pentru că ar trebui să-l termine domnul Nicușor Dan, Administrația Municipiului București și atunci fiind pe raza sectorului 2 normal, dacă nu o să-l finalizați dumneavoastră o să aveți un minus de imagine, dar nu că administrația PSD a îngrădit finalizarea acestui Pasaj. în mandatul doamnei Gabriela Firea și a Consiliului General trecut, a început proiectarea, au început lucrările și dumneavoastră urmează să le finalizați. Ceea ce a declarat domnul Nicușor Dan.... Nimic, întrerupem tot, nu mă interesează Pasajul de la Doamna Ghica și vă rog foarte mult să nu dezinformăm populația sectorului 2 și nu numai a sectorului 2 ci și a Municipiului București.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am și eu o completare apropo de Pasaj...

Domnul consilier local președinte de ședință Săfloiu Elwis-Claudiu: Domnule primar un drept la replică până la urmă că mi s-a adresat doamna Popescu.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acest Pasaj trebuia, conform cu ce a spus doamna fost primar Firea, să se finalizeze în anul 2020, nu s-a finalizat în anul 2020, deși doamna fost primar Firea posta la un moment dat ceva în engleză.... vă reamintesc că mandatele au fost preluate la finalul lunii octombrie, atât al meu cât și al lui Nicușor Dan, că iarna din cauza condițiilor meteorologice nu se lucrează. Faptul că acest Pasaj nu a fost finalizat până pe data de 28 octombrie sau 26 octombrie când a preluat domnul Nicușor Dan mandatul, doamna Firea a fost cea care a gestionat până pe 26 Octombrie, vă rog să nu uitați acest lucru. Și că de pe 26 octombrie până pe 15 noiembrie când a început oficial comandamentul de iarnă nu putea finalizat acest Pasaj în nici un fel.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule primar lucrările erau în plină desfășurare, a venit administrația Nicușor Dan și au dat declarații că nu mai facem nimic la Pasajul Doamna Ghica.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu a existat asemenea declarație de care vorbiți dumneavoastră, a fost de sistare a lucrărilor pentru că venea iarna, repet acest Pasaj trebuia să se termine în mod convenabil înainte de alegeri ca doamna Firea să culeagă laurii, nu l-a terminat, pentru că atunci când numirile se fac pe pile, atunci oamenii sunt incompetenți, ce să mai zic, asta este... când numirile se fac pe pile nu se termină lucrările la timp, că oamenii sunt incompetenți de aceea nu s-a terminat acest Pasaj... și da vreau să termin acest Pasaj...

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Au început lucrările sub guvernarea lui Nicușor Dan...

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De asta vreau să finalizăm acest Pasaj ,să finalizăm cu partea legală și cu proiectul tehnic și să-l facem ca lumea de data asta, nu să-l facem pe genunchi ca să iasă fix înainte de alegeri. De asta avem nevoie și am discutat și cu Primarul General care a alocat bani în bugetul propus. Pe lângă banii alocați de Primarul General vor exista fonduri prevăzute de Primăria Sectorului 2 pentru finalizarea Pasajului. Este un Pasaj extraordinar de important nu doar pentru locuitorii din Doamna Ghica, și pentru locuitorii din Pantelimon dar și cei de pe Chișinău și chiar pentru cei din Titan....

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Era foarte bun pentru cetățeni!

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La început, dar nu l-a terminat și l-a început prost, dar nu despre asta este vorba...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cât la sută s-a executat din Pasaj dați-mi și mie o cifră...

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: 40%

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cât, iar mințim?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: 72% scrie constructorul, iar mințim ca să ne aflăm in treabă!?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: 40% din acest Pasaj.,..

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: 70% și nu ați mai vrut să executați.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în acest moment ceea ce ne dorim este să se finalizeze acest Pasaj, din acest motiv eu propun,sigur consilierii locali vor vota, bugetul care să permită finalizarea acestui Pasaj. Dumneavoastră puteți să propuneți orice fel de alte fantezii.

VIZAT spre neschirnbaro

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: încă odată minciunile astea....

Domnul consilier local președinte de ședință Săftoiu Elwis-Claudiu: Sunt declarații și puncte oficiale pe care și le asumă...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Dacă noi grupul PSD și cei care au fost în vechea administrație au început acest Pasaj credeți că noi suntem împotriva acestui Pasaj?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa pare....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Am primit acum de la Ziare, primarul sectorului 2 umilit de anunțul lui Nicușor Dan privind Pasajul Doamna Chica

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cine a plătit acel articol?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu l-a plătit...

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Presa neo-marxistă

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am terminat de vorbit, nu spun că eu sunt capabil să evaluez dacă un elev este mai bine pregătit decât celălalt, nu sunt capabil cu siguranță, că nu este rolul meu să fac acest lucru, în schimb pot să mă uit că anumite școli au rezultate mai bune decât alte școli și asta se măsoară destul de simplu, pentru că au niște rezultate la niște concursuri imparțiale, să nu le spunem concursuri deocamdată, evaluări care sunt imparțiale, se numesc Capacitate și Bacalaureat .Cine are rezultate acolo, că până la urmă asta ne dorim să avem elevi care au luat Capacitatea și care iau Bacalaureatul, Cine are rezultate acolo, înseamnă că are niște profesori care își fac treaba, dacă noi nu avem încredere în evaluarea de la Capacitate și de la Bacalaureat atunci, nu eu jignesc întregul corp profesoral, îmi pare rău doamnă, eu spun că rezultatele sunt măsurabile independent și nu de către primar. Alocările bugetare se vor face în funcție de aceste rezultate care sunt măsurate independent și sunt măsurate în continuare de către Ministerul învățământului.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul Primar nu este așa, noi Consiliul Local și Primăria Sectorului 2 nu avem dreptul să ne băgăm în partea didactică în unitățile de învățământ, dacă Ministerul învățământului vine și ne spune așa: o școală are o stea sau 4 stele și atunci ei sunt de top și bursele vor fi atribuite în funcție de această erarhizare este ok, noi trebuie să alocăm niște bani pentru că Legea învățământului spune foarte clar că mediile......deci noi nu avem nici-o treabă cu partea didactică și cu ce se întâmplă în unitățile de învățământ.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamnă, vă asigur că propunerea de hotărâre de consiliu este complet legală este trecută prin aparatul de specialitate, are toate avizele și respectă legea, este întra-devăr o schimbare de paradigmă. Contează foarte mult calitatea actului didactic, contează foarte mult rezultatele finale ale acestui act didactic, întra-devăr se schimbă dramatic paradigm, dar cred eu că este o paradicmă corectă și respectă legea, fiecare elev care are media peste 8,50 va avea minim bursa prevăzută de lege.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu ați înțeles ce spun, cel de la Colegiu X care are nota 10 să ia 10 milioane bursă, iar cel de la Colegiu Z care are tot 10 să ia 2 milioane nu decidem noi asta.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu ați înțeles sistemul propus, dar, o să fie o altă dezbatere, altă data, că nu votăm azi acel proiect.

19                      , noschimb-' '

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: în concordanță cu minciunile doamnei Anda Badea de pe Facebook că se dorește tăierea de la Pasaj, v-ațî gândit cât din acele 30 milioane vor fi redirecționate către Pasaj?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Toți cei 30 de milioane de lei.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: întrebarea numărul 2, dacă a doua zi după ce ați semnat și au plecat banii din cont, aveți o nenorocire în sectorul 2, nu este exclus de un val 4, 5, 7 sau orice nenorocire în sector, ce faceți?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: In cazul în care apare un eveniment neprevăzut, există și instrumentul ședinței de îndată și am să cer acordul Consiliului Local pentru alocarea de buget dacă va fi nevoie, sper să găsesc înțelegere la Consiliul Local în acest caz neașteptat extraordinar și să găsim fonduri în acel moment. Nu este pușculița mea așa cum vă exprimați.

Doamna consilier local Pasciuc Paula: Domnule Primar, mai pe scurt nu doriți să măriți bursele școlare, am înțeles bine?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Ba mai mult îi încurajați și pe aliații dumneavoastră să voteze împotrivă din cât am înțeles.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în acest moment doresc să se voteze proiectul așa cum am propus cu acordarea de burse ocazionale pentru acei copii care au avut o nenorocire în familie.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan : Stimate domnule Primar nu mai dezinformați, amendamentul PSD nu exclude și nu atinge proiectul de bază sub nici-o formă și bineînțeles că consilierii PSD sunt alături de acest proiect și vor vota, nu se pune problema, înțelegem importanța proiectului și îl aprobăm. Amendamentul se referă la aceea nedreptate, pe care dumneavoastră ați facut-o în momentul în care în care tăiați din 200 de lei la 155 de lei la bursele de merit, este un efort mic este cel mai mic din pușculița doamnei Anda Badea sau a dumneavoastră către acești copii, atât nimic mai mult.

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu există o pușculiță a nimănui.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Fondul de Rezervă, pentru că doamna Anda Badea Ia îmbrățișat și l-a redirecționat deja, alături de dumneavoastră, către Pasaj.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Nu doriți să facem Pasajul?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vă mai spun a mia oară că dorim să se facă Pasajul.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Domnule Primar financiar vorbind știm că suma necesară finalizări proiectului Pasaj Doamna Ghica atrage ia calculul final și niște datori. De ce efort este nevoie din partea Primăriei sectorului 2, pentru cu acești 30 de milioane, plus ce aduce Consiliul General nu sunt suficienți, ce efort financiar și de câți ani de sacrificiu e nevoie pentru a se termina acest Pasaj? Vă rog răspundeți-le celor care se uită pe Facebook fără să-i mințiți.

Domnul consilier local președinte de ședință Săftoiu Elwis-Claudiu: A răspuns deja de trei ori la aceste întrebări, vă rog doamna Anda Badea.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Voiam să fac o remarcă referitor la afirmația doamnei Popescu de mai devreme, care a spus că nu aveau de unde să știe cei de la PSD despre

“vIZÂT spre neschlmbare

... SECRETAR

destinația celor 30 milioane. Pe data de 30 martie domnul Primar a declarat că avem acei 30 de milioane pe care îi propune pentru a fi continuate lucrările la Pasajul Doamna Ghica. Așa cum doamnele și domnii de la PSD îmi urmăresc umila pagină de pe Facebook și știu exact, în momentul când postez câte ceva, ce am scris, sunt ferm convinsă că știrile generate de domnul Primar care ajung la nivel național sunt citite. Vreau să vă întreb de câte ori domnii și doamnele de la PSD m-au făcut mincinoasă în această ședință și apoi s-a dovedit că nu aveau dreptate?

Domnul consilier local lliescu Constantin Cristinel: Ba da sunteți o mare mincinoasă, noi vrem să facem Pasajul Doamna Ghica.

Domnul consilier local președinte de ședință Săftoiu Elwis-CIaudiu: Mai are de luat cuvântul doamna Pasciuc și apoi vreau să trecem la vot.

Doamna consilier local Pasciuc Paula: ÎI rog pe domnul Primar să-mi răspundă la întrebare, de ce se opune măriri burselor și o întreb pe doamna Badea dacă este împotriva măriri burselor?

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avem cele mai mari burse din țară în acest moment, avem cel mai mare buget de burse pe care l-am avut vreodată, l-am suplimentat pe acesta pentru a acorda aceste burse pentru copii care au avut o situație nefericită, avem nevoie însă și de infrastructură și de o predictibilitate a acestui act al votării în Consiliu. Dacă dumneavoastră propuneți orice fel de amendament cu 5 minute, cu 10 minute sau 17 minute înainte de ședința de Consiliu ,voi propune pentru absolut orice amendament, oricât de legitim vi s-ar părea dumneavoastră, dar aparatul nu a putut să-l analizeze, voi propune abținere, cum am mai făcut și pentru alte proiecte care aveau problem, pentru că nu putem să votăm lucruri pe care nu le înțelegem pe deplin și ați pus aici niște sume pe care nu le știm și trebuie să Ie verificăm, vă rog să faceți o propunere pentru data viitoare.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Așa m-ați rugat și data trecută și asta este problema aparatului dumneavoastră, să găsească sumele necesare nu neapărat noi, noi doar vă sugerăm și găsind ca o ultimă soluție apelarea la acel buget de rezervă pe care îl aveți, asta nu înseamnă că este unica soluție.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Sunt de părere ,așa cum a mai spus domnul Primar, că bursele de la noi din sectorul 2 sunt unele din cele mai mari din țară, toate bursele sunt peste 100 lei suma minimă propusă și legiferată de guvern. Noi respectăm toate regulile și avem cel mai mare buget pe anul acesta pentru burse, în total pentru ambele semestre avem 46 milioane, așadar din punctul meu de vedere sumele pe care le-am alocat pentru 24000 de burse acordate sunt foarte bune. Așadar nu consider că este necesară creșterea acestor sume. Haideți să acordăm bursele, iar banii am înțeles că au fost virați deja către școli, pentru că noi am votat deja pentru cele 24.169 de burse încă din ședința din 31 martie, probabil că o parte din bani au ajuns la cetățeni, dar nu-i puteți minți acum că nu se dau burse, așadar nu înțeleg de ce mai avem discuția asta. Dumneavoastră sugerați să luăm bani de la Pasajul Doamna Ghica și să îi punem în altă parte, burse sunt suficiente în momentul de față și noi trebuie să facem Pasajul, dar haideți să alocăm bani, pentru ca în calitate de consilieri locali să facem ca proiectele de infrastructură să se miște, nu prin demagogie, nu prin vorbe goale, nu prin acuzații și „delațiuni” cuvânt pe care la folosit Cristinel lliescu.

Doamna consilier local Pasciuc Paula: Aș dori ca domnul Primar să facă o promisiune, că dacă noi vom depune un proiect de hotărâre cu privire la burse în ședința următoare, acest proiect de hotărâre să fie analizat de către aparatul de specialitate și aceste burse să fie mărite.

VIZAT

21                          spro ncschir.' .

SECRE1A 1

■■ 1 .....

Domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Promit că va fi analizată.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Ne roagă să nu mai depunem amendamente înaintea ședinței, dar vreau să amintesc că în ședința din luna februarie am ridicat o problemă pentru lista suplimentară din luna decembrie cu procesul cu ADP-ul, cu pierderea în instanță. Vorbim de cheltuielile de judecată și am întrebat cine va suporta acele cheltuieli? Am depus o adresă în data de 1 martie către doamna secretar, in 4 martie am primit un e-mail, prin care mi se spune că a fost direcționată către Juridic, suntem în 12 aprilie și nu am primit nici un răspuns, un răspuns din partea Juridicului. Eu sunt convinsă că PSD va mai depune amendamente, la fel cum domnul Primar suplimentează pe ultima sută de metri ordinea de zi a ședinței de consiliu este legal și din partea noastră și a dumneavoastră,

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum ați spus și dumneavoastră imediat ce primesc astfel de sesizări le direcționez compartimentelor de resort cu recomandarea de a formula răspuns direct.

Domnul Rizescu Mugur Șerban Șef Serviciu Juridic Sector 2: Eu cred că va fost trimis o să verific și veți primi răspunsul.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan: Am o întrebare pentru doamna Badea Anda, voiam să vă întreb: când ați conturat acele amendamente cu comisiile, cu membrii PSD, cum a fost, atunci a fost în cunoștință de cauză?.... pe repede înainte, la prima ședință, știți la ce mă refer.... asta că am fost dimineață la un process, la tribunal și am fost întrebat același lucru,

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Voiam să-i spun lui Andei Badea că Fondul de Rezervă nu trebuie să ghicim noi unde îl orientează domnul Primar, mai ales că domnul Primar nu folosește mass-media autorizată pentru a comunica ci folosește Facebook personal, că dumneavoastră ați spus că ne-a anunțat domnul Primar, nu ne-a anunțat, eventual putea să ne anunțe într-o ședință de Consiliu și apoi hotărâm noi. Poate vine PMB-ul cu un fond mai mare să finalizăm Pasajul Doamna Ghica și să ne mai rămână in Fondul de Rezervă al sectorului 2 și să completăm bursele pentru acești copii, că am luat de la gura copiilor și dacă rămân 200 de lei, este mai nimic dacă mă întrebați.

Domnul consilier local lliescu Constantin Cristinel: Pentru neo-marxiști de la USR, dacă așa scrie presa așa spun și eu din presă...

Domnul consilier local președinte de ședință Săftoiu Elwis-Claudiu: Vă rog treceți la subiect.

Domnul consilier local Constantin-Cristinel lliescu: Da, deci este o minciună gogonată. PSD-ul va susține Pasajul Doamna Ghica și finalizarea. Noi l-am început, noi îl vom termina.

Doamna consilier local Anda Simona Badea: Atunci retrageți amendamentul care ia bani de la Pasaj și îi pune în altă parte. Vă mulțumesc.

Doamna consilier local Popescu Lenuța : Pasajul nu aparține Primăriei Sector 2, aparține primăriei capitalei, dacă o luăm așa, da? Să finalizeze domnul Nicușor Dan.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Domnule președinte, sunt Radu Nedelcuț, mă înscriu și eu la cuvânt pentru când îmi vine rândul. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, considerați-vă înscris. Domnule primar, voiați să interveniți?

Domnul Radu- Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, voiam să spun că, nu știu, poate în vremea doamnei Lenuța Popescu exista o presă autorizată și o presă neautorizată. Nouă ni se pare foarte amuzantă această formulare, cine autorizează presa, sper că nu doamna Popescu? Dar, vreau să vă spun că această discuție despre buget am avut-o în dezbatere publică, lansată și organizată de Primărie despre bugetul sectorului 2, pe care sigur consilierii PSD ar fi putut s-o urmărească, că era o dezbatere publică legată de buget, dar a decis să nu,

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule primar, sunteți într-o poziție publică, trebuie să folosiți, totuși mass - media care ajunge la fiecare cetățean al sectorului...

Domnul Radu- Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în această ședință publică.....

Doamna consilier loca Popescu Lenuța:....nu Facebook-ul dumneavoastră privat, nu vă supărați.

Domnul Radu- Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în această ședință publică de consultare am vorbit de destinația acestor 30 de milioane și am spus că vor fi folosiți pentru Pasaj. Sper că este suficient de autorizată ședința publică organizată de Primăria Sectorului 2. Vă mulțumesc tare mult,.... mă sună domnul Primar General, vă las, sper să votați mai repede decât data trecută......

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnu Nedelcuț..

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu: Domnule președinte, tn-am înscris eu după domnul Iliescu.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Radu Nedelcuț, rugăm

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu: Domnule președinte, m-am înscris eu după domnul Iliescu.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Au și ei dreptul ca și dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Domnule președinte, vreau să mă înscriu și eu la cuvânt, vă rog, am ridicat mâna mai devreme.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog, domnule Nedelcuț, mai tare.

Domnul consilier local Nedelcuț Radu: Domnul Pellegrini se înscrisese înaintea mea.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule Pellegrini, vă rog, dumneavoastă acum.

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu: Am o întrebare pentru domnul Iliescu, că tot folosește un cuvânt, eu nu-l știu, de exemplu. Aș vrea să-mi explice și mie, ce e un neomarxist? Cum arată el? Ce e un neomarxist, domnule Iliescu?

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Lăsați, lăsați, lăsați.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule Pellegrini, înțelegem că stați în canapea, dar să vorbim chiar pe lângă subiect, haideți să continue ședința.

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu: Da, tocmai, dacă vorbim pe lângă subiect, eu vreau să-mi răspundă domnul Iliescu ce e un neomarxist.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Nu știu dacă ați fost atent......

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu:....am pretenția că dacă ...să știe termenii ....cuvintelor pe care le folosește..........

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: S-a înscris la rând domnul Nedelcuț. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu: Nu știu, aș dori să-mi răspundă domnul lliescu.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Acum domnul lliescu caută pe Google sau ce?

Domnul consilier local lliescu Constantin-Cristinel: Sună bine, sună bine,......

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule Nedelcuț, vă rog. Să revenim la subiect.

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu; Nu, nu, nu, știți domnule lliescu? știți ce înseamnă neomarxist? Nici eu nu știu ce înseamnă.....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: V-am spus, căutați în DEX, căutați în DEX, domnu.....

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu: ... dar dacă o iau......a scris de marxism, îmi imaginez ca PSD-ul ar fi neomarxist.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnu Pellegrini, prea sunteți cu IT-ul, căutați în DEX sau pe Google și găsiți imediat.

Domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu: Am înțeles, deci.....doamna Popescu......vorbește prosti, deci nici nu știe termenii cuvintelor lui, perfect. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Da, domnuel Nedelcuț, vă rog.

Domnul consilier local Nedelcuț Radu: Bună ziua, vă mulțumesc. în urmă cu 3 ani când m-am înscris prima oară într-un partid politic mi s-a spus de către mai multă lume ...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnu președinte, haideți să votăm, nu, nu, nu se poate.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Trebuie să-l lăsăm să vorbească.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar chiar nu ne inteesează.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Așa v-am lăsat și pe dumneavoastră, doamna Popescu.

Domnul consilier local Radu Nedelcuț: Deci, mi s-a spus ....

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule președinte, dar chiar nu ne interesează când s-a înscris domnul.

Domnul consilier local Nedelcuț Radu: Doamna Popescu, vedeți că vorbesc despre dumneavoastră, s-ar putea să vă intereseze. Mi s-a explicat că politica nu e un lucru ușor, că necesită experiență și că există partide pe scena politică din România cum este, de exemplu, PSD-ul, care au multă experiență și care știu să gândească un discurs politic, care știu să lucreze cu bugete, care știu să înțeleagă cum se alocă banii dintr-o parte în alta , care știu cum să facă ca lucrurile să meargă și că oameni noi, care nu au experiența politică a unui partid cum este PSD-ul nu vor putea face față. Mă uit astăzi ....în ședința de astăzi și încerc să-mi aduc aminte dacă am mai văzut vreodată vreo implozie politică atât de amuzantă precum cea a grupului PSD de astăzi. Dragii mei, o să-mi pun ședința asta pe pagina mea de Facebook, o să mă duc cu ea prin toate cartierele să le arăt tuturor. N-am râs atât de mult de incompetența politică ...

VÎZĂT

s] -e ti cscl ilmbare

SECRETAR

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Să arătați în cartierele unde nu au apă caldă și nu au avut căldură.

Domnul consilier loca! Nedelcuț Radu: Știu că vă întâlniți, înainte de aceste ședințe de Consiliu Local, știu că faceți un joc de rol, că vă atribuiți roluri, știu că pregătiți intervențiile, știu că vă faceți o listă de idei, vă rog mult de tot, pregătiți mai bine aceste intervenții pentru că astăzi au fost un dezastru. Le-ați spus cetățenilor în față că vreți să subminați terminarea Pasajului Doamna Ghica. Oricât de mult ați încercat să o dregeți, ați spus-o și ați repetat-o. Dragilor, pentru binele politic al PSD vă încurajez să studiați mai bine amendamentele pe care le depuneți și ce mesaj transmiteți alegătorilor cu ele. Eu nu zic că e rău sau bun mesajul, eu zic decât că v-ați asumat un mesaj astăzi în ce privește Pasajul Doamna Ghica și o să trăiți cu acest mesaj asumat restul anului. Eu votez împotriva acestui amendament pentru că eu consider că Pasajul Doamna Ghica nu poate fi terminat , în momentul de față, doar din banii Primăriei Generale și este datoria noastră, din responsabilitate pentru cartierele Colentina și Pantelimon să luptăm cu tot ce avem pentru terminarea acestui Pasaj. Mă bucur să constat, ca să pot să Ie explic cetățenilor în cartiere...

Doamna consilier local Pasciuc Paula: PSD este de acord cu terminarea Pasajului, dacă tot vreți să faceți o montare..

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnule Nedelcuț, Partidul PSD este de acord cu terminarea....

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Acum vedeți...

Domnul consilier local Nedelcuț Radu: Binențeles, da doar după ce i se dau banii.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog frumos.

Domnul consilier local Nedelcuț Radu: V-am spus că suntem de acord cu finalizarea Pasajului Doamna Ghica. Pasajul de la Doamna Ghica este un proiect PSD.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Doamna Pasciuc, de ce l-ați întrerupt pe domnul Nedelcuț? Că dumneavoastră cercați să nu fie întrerupt colegul dumneavoastră de la PSD. Nu, dar sincer....

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Gânditi-vă bine, suntem copii ...? Iertați-mă că vă spun lucrul acesta. Uite, domnul Zaharia dorește reluarea discuției. Vă rog.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule președinte ...Da, da, domnule Primar,

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Se înscrisese și domnul Waspusch înainte. Se înscrisese domnul Waspusch după domnul Nedelcuț, eu așa îmi amintesc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Cine se aude acolo, doamna Anda Adam?

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Doamna Badea. Mă numesc Badea.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: îmi cer scuze. Scuze. Scuze.

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Iar domnul Zaharia,....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Scuze.

Doamna consilier local Badea Anda Simona:.....dumneavoastră mai devreme ați menționat că va fi ultima dumneavoastră intervenție pe ziua de astăzi. Din păcate nu v-ați ținut de cuvânt. Dar....ce să-i faci, PSD!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Chiar sunt curios să aflu ce a vorbit cu domnul Primar General, ... de asta intervin ,doamna Badea.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă propun să trecem la votarea amendamentului propus de grupul PSD, La punctul 5 este acesta. Rog, vot.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnu Săftoiu, vedeți cum votați, față de cele spus data trecută.

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Domnule președinte, cred că nu se aude foarte bine de la mine, v-am solicitat repetat, mai devreme, să iau cuvântul, vă rog frumos. După ce terminăm procedura aceasta de vot, vă rog frumos să-mi acordați cuvântul. Mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog să votați, închideți-vă microfoanele cei ce sunteți acasă sau nu sunteți prezenți aici. Rog, votați. Domnule Panaitescu?

Domnul consilier local Panaitescu Tudor Andrei: Votez afirmativ, pozitiv, nu mi-a mers platforma.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Domnule Panaitescu?

Domnul consilier local Panaitescu Tudor Andrei: Afirmativ.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Votați afirmativ pentru amendamentul PSD?

Domnul consilier local Panaitescu Tudor Andrei: A.....scuze, scuze, scuze.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Dar dumneavoastră cine sunteți să-i schimbați votul? A exprimat omul vot afirmativ.

Domnul consilier local Panaitescu Tudor Andrei: Am încurcat, îmi cer scuze.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Ce faceți acum, faceți deebate și pe vot?

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Neomarxistii! Neomarxiștii! Fură la vot! Neomarxiștii! .....

Domnul consilier local Panaitescu Tudor Andrei: Mi s-a stricat platforma, pe care mi-au pus-o PSD-ții la dispoziție.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Chiar dacă s-a blocat, s-a notat votul dumneavoastră ca fiind afirmativ.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Bravo!

Domnul Radu- Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că domnul consilier este în măsură să știe ce se votează în acest moment și probabil că trebuie să voteze în cunoștință de cauză.

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Domnule președinte, am solicitat cuvântul, vă rog.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Mi-ați aruncat la fileu, ce înseamnă neomarxism......a apărut în sec. XX.

Se supune la vot Amendamentul grupului PSD la punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr, 107/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -10, NU-9, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

26

. VizAr 1

PENTRU: Anghel Florin, Constantin Mihai, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian.

ÎMPOTRIVĂ: - Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Pelegrini Marius- Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ABȚINERE: - Feroiu Dumitru Silviu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Albu Savel-Adrian, Dinu Alexandru, Costache Adrian, Catone Magdalena- Marta, Nicolescu Claudiu.

NU VOTEAZĂ: - Panaitescu Tudor-Andrei.

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Domnule președinte, am solicitat cuvântul.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Și al 11-lea nu a votat.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Bun, haideți supuneți proiectul cum a fost propus de primar. Haideți, că s-a dezbătut.....Domnu președinte, să votăm proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Proiectul numărul 5 aici, dar acum a devenit 6. Din nou, supun la vot proiectul numărul 5, în sensul în care vorbim de aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 2 al anului școlar 2020-2021. Supun la vot acest proiect, în forma inițiată de Primarul Sectorului 2.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Facem în necaz, doamnei Badea, îl votăm.

Doamna consilier local Pasciuc Paula: Și eu am votat pentru, mă bucur.

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -25, NU - 0, ABȚ — 1, NU VOTEAZĂ - 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitorii Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius-Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Nicolescu Claudiu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Constantin Mihai, Dincă Adrian, Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Catone Magdalena- Marta.

NU VOTEAZĂ: - Lăzăroiu Ioana Gela.

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Domnu președinte, sper că acum mă auziți, după ce se încheie procedura de vot, v-am solicitat și eu cuvântul.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Sigur. Sunteți.....cine?

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Gabriel Waspusch.

27

ViwC I

Spr®                I

L - • *

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședința: Da, da, imediat după vot, vă rog.

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Mulțumesc.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Stați puțin să se încheie votul, domnule Waspusch. Mulțumesc. Cu majoritate de voturi și cu o singură abținere, proiectul a fost aprobat. Domnule Waspusch, voiați să luați cuvântul.

Domnul consilier local Waspusch Virgiliu-Gabriel: Da, domnule președinte, întrucât mai devreme s-au depășit niște limite și modul de adresare al colegilor de la PSD, din păcate, chiar a lăsat de dorit mai mult decât de obicei, să spunem, vreau să vă atrag atenția că mai aveți la dispoziție conform Codului Administrativ o serie de sancțiuni disciplinare pe care le puteți aplica în calitate de Președinte de ședință și anume: avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului sau eliminarea din sala de ședință. Acum, măcar un avertisment cred că se impune, având în vedere derapajele de mai devreme. Din punctul meu de vedere, sigur, se impune. Decizia este la latitudinea dumneavoastră și cred că este important să impunem niște limite ca să nu ajungem în ședințele următoare ca aceste derapaje să fie și mai grave. Deci, vă rog să luați în considerare, totuși, că trebuie ținută ședința sub control. Sigur că avem drept la libera exprimare, dar asta nu înseamnă că trebuie să existe astfel de derapaje, nu are nicio legătură cu libera exprimare.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Mulțumesc foarte mult. Am luat la cunoștință, eu am fost întotdeauna adeptul vorbei blânde și a gândului bun și de aceea, în ciuda unei experiențe de Media pe care nu știu dacă muiți o au, în ceea ce mă privește, să spun așa, acest tip de comunicare total contondentă nu aduce beneficiu nimănui. O spun deschis după ani și ani de zile de stat prin studiouri de televiziune și recunoșteam și eu aceste mici, nici nu știu cum să le spun, avertismente, corecții, sau instrumente care îmi stau la dispoziție, dar nu voi apela la ele pentru că eu sunt absolut convins că, fără să fac morală nimănui, că dincolo de politică există o civilitate și un bun simț personal al fiecăruia, care ne ajută să nu trecem niște limite. Astăzi au fost trecute și este regretabil, să sperăm că, nu știu, cred că eu mai am o ședință și apoi președinția va fi luată de altcineva. Data viitoare va fi mult mai bine.

PROIECTUL NR. 6 A FOST RETRAS DE INIȚIA TOR

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea H. C.L. Sector 2 nr. 1 71/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările fi completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021;

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Avizele de la: comisia de buget?

Doamna consilier local Badea Anda Simona: Favorabil.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Și de la juridic, favorabil, de asemenea. Vreți să interveniți acum, înainte de vot?

Domnul Radu- Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să pot să vorbesc în timp de votați. Sper să votați pentru.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă rog.

28

VIZAT

Domnul Radu- Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de un proiect care anulează accesoriile să spunem așa, adică penalitățile pentru cei care au avut penalități la 31 martie 2020. Dacă își plătesc taxele până la 31 ianuarie 2022, atunci li se anulează penalitățile. Este o măsură care a avut un efect foarte bun și s-a văzut și în încasările din primul trimestru al anului 2021. Din punctul meu de vedere este o colaborare foarte bună pe care o poate avea administrația locală a sectorului 2 cu cetățenii. Cetățenii să-și plătească restanțele, fără să plătească și amenzi, și asta, repet, s-a văzut. Avem niște încasări destul de bune la nivelul datei de 31 martie 2021. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Iliescu Constantin-Cristinel: Vă mulțumesc frumos, domnule primar, că v-ați inspirit din vechile proiecte ale PSD-ului de la Sectorul 2. Mulțumesc încă o dată că v-ați inspirat din acele proiecte minunate.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Doamna Magda Catone mai trebuie să voteze. în aceste condiții....evident, ca mai e cineva care dorește să spună, domnul Zaharia.

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Albu Savel-Adrian, Badea Anda-Simona, Chirilă Alexandra Elena, Croitoru Angel, Matei Vasile- Silviu, Nedelcuț Radu, Panaitescu Tudor-Andrei, Pelegrini Marius-Ovidiu, Waspusch Virgiliu- Gabriel, Catone Magdalena- Marta, Costache Adrian, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Nicolescu Claudiu, Săftoiu Elwis- Claudiu, Anghel Florin, Constantin Mihai, Dincă Adrian , Enache Nicuța, Georgescu Elena- Daniela, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Pasciuc Paula, Popescu Lenuta, Zaharia Răzvan Cristian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință:. în aceste condiții....evident, că mai e cineva care dorește să spună, domnul Zaharia.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Domnule.....domnule primar, să curmăm ședința cât mai repede. Voiam să vă întreb, am depus către dumneavoastră - pentru că în urma solicitării din ședință înțeleg că nu s-a întâmplat nimic - am depus către cabinetul dumneavoastră o solicitare prin e-mail, ce-i drept, vizavi de acel raport Deloitte, survenit în urma analizei acelor experți. Avem rugămintea să ni-l puneți și nouă la dispoziție. Nu am primit niciun răspuns până acum, sper că voi primi.                                                        _    -----

Domnul Radu - Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Veți primi un răspuns, veți primi raportul. Facem toate demersurile ca acest raport să fie public. Vă mulțumesc.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Am depus astăzi la primărie, am înregistrat la doamna secretar și la domnul primar să ni se pună la dispoziție și nu numai raportul Deloitte, și alte documente.

Domnul Radu - Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet, intenția este, nu știu dacă o să se poată publica în integralitate, o să analizăm, dar din punctul meu de vedere va trebui să avem o comunicare publică referitoare la acest raport, ceea ce se va întâmpla cu siguranță.

Domnul consilier local Săftoiu Elwis-Claudiu, președinte de ședință: Vă mulțumesc. Declar închisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 2, din data de 12.04.2021. Seară bună tuturor!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Săftoiu Elwis-Claudiu declară ședința închisă, la orele 17:45 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SĂFTOIU ELAVJB-CIAUDIIJ/


SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NițĂ

Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 27 - DA, 0 - NU, 0 - ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 22.04.2021.

SNA/UxSAPL- PVSCLS2