Hotărârea nr. 90/2021

Hotărârea nr. 090 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului ,,Sfântul Ştefan” şi a străzii ,,Dimineţii”  în memoria domnului Alexandru Gheorghe DONESCU – Primar General al Municipiului Bucureşti, 1934-1938

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului „Sfântul Ștefan ” și a străzii „Dimineții”

în memoria domnului Alexandru Gheorghe DONESCU - Primar General al Municipiului București, 1934-1938

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Grupul de consilieri locali PNL, Consiliul Local Sector 2, privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului „Sfântul Ștefan” și a străzii „Dimineții” - în memoria domnului Alexandru Gheorghe DONESCU - Primar General al Municipiului București, 1934-1938;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare nr. 25312/17.02.2021 prezentat de Grupul de consilieri locali PNL din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 25694/18.02.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 25672/19.02.2021 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - îndreptare eroare materială formulată verbal de Secretarul General al Sectorului 2 cu privire titlul proiectului de hotărâre, astfel cum a fost consemnat în Procesul-verbal al ședinței._CtS2;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/2003 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în municipiul București.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.L Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea denumirii Parcului „Sfântul Ștefan”, situat în Sectorul 2 al Municipiului București, identificat conform anexei (Plan amplasament) ce face parte din prezenta hotărâre, în „Grădina Alexandru Gheorghe DONESCU”.

Art.2. Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea denumirii prăzii „Dimineții” de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în strada „Alexandru Gheorghe Donescu - Primar General 1934-1938”.

Art.3. Primarul Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SĂFTOIU EL


S^pUAUDIU


SECRETAR GENERAL ELENĂ


,SECTORULUI 2,


Hotărâre nr. 90

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinla ordinară din data de 25.02.2021, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 90/25.02.2021

PLAN DE AMPLASAMENT

PARCUL „SFÂNTUL ȘTEFAN”

SECTOR 2 BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SĂFTOIU ELW4S-CLAUDIU


Jim 520 J-f9


Q-o

!


8/380 $


:u6 w


8736


8/.2J 8//7

8/ 76   '


*

0776 ’o' ® 8/'721


a/M-8/37.


JJsto

3967


Hm

'J!)


Pb^O


AeQ


b 7062


Jfm


nU/ZO


Hm 350


Tm


80.9/


8060


0 8/07


« 105204

80.3/


/ 8/10*


•8/ 16 [8/06^


mo-.


/rb 867


80/9

8000


Bb S‘h

1 /


OHO


,j10-106

r 80 77


7862 ^•f9 \


A 4” 7273 72-25


QCulfe 101^ H °


Ab


2-2/


f^b 9W C-16


Byb


77653     0

—f^ffO.6'8^--—


Jir 228 b-Jf


J)m 777 7-2


S □     80.6/.


805 '^8^