Hotărârea nr. 89/2021

Hotărârea nr. 089 - pentru modificarea și completarea H.C.L  Sector 2 nr. 401/2018 privindaprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre ”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre

Analizând:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 24462/16.02.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost completată prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 26238/18.02.2021;

 • - Raportul de specialitate nr. 26946/19.02.2021 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Avizul favorabil nr. 02/18.02.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,ecu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic ”Ady Endre”.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. I Titlul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 401/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre" se modifică și va avea următorul cuprins :

,,Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții,, Consolidare - reabilitare Liceul Teoretic "Ady Endre ”

Art. II (1) Se modifică și se completează anexa la H.C.L Sector 2 nr. 401/2018 prin înlocuirea filelor nr. 91-94 și 195, conform anexei la prezenta hotărâre ce conține un număr de 7 file.

(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.

Art. III ( re


elelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 401/2018 rămân aplicabile.

utoritatea Executivă a Sectorului 2 și Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚÂ


Hotărâre nr. 89

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre confine un număr de 10 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliid Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 89/25.02.2021

ANEXĂ PRIVIND ÎNLOCUIREA FILELOR NR. 91-94 ȘI 195

DIN ANEXA LA H.C.L SECTOR 2 NR. 401/2018 PRIVIND

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE-REABILITARE

LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE"

VIZAT spre neschimbare

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1             2

3

4

5

Luni 6         7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

60.166,08

12

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013,84

5.013.84

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0,00

2

0,00

0,00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

6.693.891,02

12

557.824,25

557.824,25

557.824,25

557.824,25

557.824,25

557.824,25

557.824,25

557.824.25

557.824,25

557.824,25

557.824.25

557.824.25

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

244.176,57

5

48.835.31

48.835,31

48.835.31

48.835,31

48.835.31

Cheltuieli pentru dotări

0,00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

39.761,71

12

3.313,48

3.313,48

3.313,48

3.313,48

3.313,48

3.313,48

3.313.48

3.313,48

3.313,48

3.313,48

3.313,48

3.313,48

TOTAL CHELTUIELI LEI FARATVA

7.037.995,38

12

566.151,57

566.151,57

566.151,57

566.151,57

566.151,57

566.151,57

566.151,57

614.986,88

614.986,88

614.986,88

614.986,88

614.986,88

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

8.375.214,50

12

673.720,37

673.720,37

673.720,37

673.720,37

673.720,37

673.720,37

673.720,37

731.834,39

731.834,39

731.834,39

731.834,39

731.834,39

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul I

8.375.214,54

Anul II

0,00

TOTAL

8.375.214,54

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

2.013.34CW

'F.O13'84000

F 0^.24000

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

Montaj utilaje tehnologice

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

:■ ' V-* 30

.*05

■3

3.3 r

Data: 2021

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Consolidare si reabilitare Liceul Teoretic "Ady Endre"

Adresa:          Bdul. Ferdinand nr.89, Sector 2

Faza:           DAL.I.

Consolidare si reabilitare Liceul Teoretic "Ady Endre"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4,86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

10.545.905,90

8.299.315,37

2.166.328,94

1.712.336,67

878,33

694,26

739,11

580,85

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

2466,43

investiția specifica C+M cu Tva 3.364,91 lei/m2

Data:

2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare si reabilitare Liceul Teoretic "Ady Endre"

Adresa:     Bdul. Ferdinand nr.89, Sector 2

Faza:         D.A.L.I.

Consolidare si reabilitare Liceul Teoretic "Ady Endre"

Deviz pe obiect

Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei / euro la cursul BNR 4,86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cotaT.V.A. 0,1900

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Cap 4 4.1

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                       1

.______________________ ________________ _______ CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII                                                                     |

4.1.1.

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0,00

0,00

0,00

.. 4-1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

2.763.321,50

525.031,09

3.288.352,59

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

2.763.321,50

525.031,09

3.288.352,59

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

2.999.467,50

569.898,83

3.569.366,33

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

2.999.467,50

569.898,83

3.569.366,33

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalații OBIECT 1

931.102,02

176.909,38

1.108.011,401

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

931.102,02

176.909,38

1.108.011,40

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0,00

0,00

0,00

TOTAL Isubcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

6.693.891,021          1.271.839,29|                7.965.730,311

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

I

4.2.1. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

244.176,57

46.393,55

290.570,121

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

244.176,57

46.393,55

290.570,12

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

I

4.3.1. [Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

974.239,85

185.105,57

1.159.345,421

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

974.239,85

185.105,57

1.159.345,42

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

I

4.4.1. [Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0,00

0,00

0,00

4.5

DOTĂRI

I

4.5.1. [Dotări

0,00

0,00

oooj

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0,00

0,00

0,00

4.6

ACTIVE NECORPORALE

4.6.1 [Active necorporale

0,00

0,00

0,00

|                                 TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

974.239,85

185.105,57

1.159.345,42

TOTAL CAPITOL 4(1+ 11 +II)

7.912.307,44

1.503.338,41

9.415.645,851

Data:


2021

. VIZAT

spre neschimbare _SEC R ETA R

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Consolidare si reabilitare Liceul Teoretic "Ady Endre"

Adresa:     Bdul. Ferdinand nr.89, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Consolidare si reabilitare Liceul Teoretic "Ady Endre"


Ad=2466,43 mp

în lei / euro la cursul BNR 4,8681 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A. 19%

Nr. cit

1________

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

(Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o,oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

17.265,01

3.280,35

20.545,36

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.233,22

234,31

1.467,53

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

14.798,58

2.811,73

17.610,31

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.453,00

656,07

4.109,07

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

69.060,04

13.121,41

82.181,45

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

15.982,86

3.036,74

19.019,60

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

15.824,61

3.006,68

18.831,29

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistentă tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6.166,08

1.171,56

7.337,64

3.8.1.2

păhiru paraciparea priiectantuiui ia razele incluse in programul oe control ai lucrărilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

54.000,00

10.260,00

64.260,00

TOTAL CAPITOL 3

197.783,40

37.578,85

235.362,25

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalatii

6.693.891,02

1.271.839,29

7.965.730,31

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

244.176,57

46.393,55

290.570,12

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

974.239,85

185.105,57

1.159.345,42

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

7.912.307,44

1.503.338,41

9.415.645,85

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

39.761,71

7.554,72

47.316,43

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

36.147,01

6.867,93

43.014,94

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.614,70

686,79

4.301,49

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

84.628,66

1.503,34

86.132,00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

--------------

---, 0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

VUAT

34.871,07

0,00

34.871,07

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbar lucrărilor de construcții

isfS^p'drîtruratjtdfiwfeei m secret/

bar%9

43—

74,21

0,00

6.974,21

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

34.871,07

0,00

34.871,07

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

7.912,31

1.503,34

9.415,65

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

639.873,41

121.575,95

761.449,36

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

764.263,78

130.634,01

894.897,79

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

8.874.354,62

1.671.551,28

10.545.905,90

|Din care C + M

6.974.214,60

1.325.100,77|      8.299.315,37|

Data:

2021


VlZÂT i

S or ^scfl'rrlba’-e
-SfeCREJAR i

Anexa nr. 1 la HCL Sector 2 nr.........../.

ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU UNITATI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2

1 EURO


curs mfoeuro ianuarie 2021


4.8681         Lei


Nr. crt.

Titlu documentație

Unitate de învățământ

Adresă

Destinație corpuri clădire

Valoare inițiala totala inclusiv TVA

Valoare inițiala C+M inclusiv TVA

Valoare actualizata totala inclusiv TVA

Valoare actualizata C+M inclusiv TVA

Diferența TOTAL

Diferența C+M

Suprafața desfasurata

Valoare LEI C+M/mp inclusiv TVA

Valoare EURO C+M/mp faraTVA

1

Consolidare - Reabilitare Liceul Teoretic Ady Endre

Liceul Teorectic Ady Endre

B-dul Ferdinand nr. 89

liceu * grad.

8.363.163.62

6,540,023.08

10,545.905.90

8.299,315.37

2,182.742.28

1,759.292.29

2,466 43

3,364 91

580.85

TOTAL

8,363,163.62

6,540,023.08

10,545,905.90

8,299,315.37

2,182,742.28

1,759,292.29Șef sennciy<VT.D.C.


Elena Li;


iucanu