Hotărârea nr. 88/2021

Hotărârea nr. 088 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de Zi/Creșăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn strada Caroteni nr. 21-23, Sector 2, București”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de Zi/Creșă în clădirea S(p)+P+1 situată în

strada Caroteni nr. 21-23, Sector 2, București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de Zi/Creșă în clădirea S(p)+P+1 situată în strada Caroteni nr. 21-23, Sector 2, București”;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 172341/09.12.2020 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 172343/09.12.2020 prezentat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 26941/19.02.2021 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Avizul favorabil nr. 01/18.02.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea n?. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea-Uir. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a IlI-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019";

 • - Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 353/2019.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Sb aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții ^Amenajare Centru de Zi/Creșă în clădirea S(p)+P+1 situată în strada Caroteni nr.21-23, Sector 2, București”, potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce cuprind un număr de 5 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Valoarea totală a investiției prevăzută la art. 1 este de 3.575.000,00 lei (inclusiv TVA), din care C+M= 2.325.497,40 lei, și va fi finanțată integral din bugetul local al Sectorului 2 (din care au fost executate Expertiza tehnică în valoare de 30.226,00 lei inclusiv TVA și D.A.L.I. în valoare de 50.694,00 lei inclusiv TVA).

Art. 3 (1) Lucrările reprezentând „Amenajare Centru de Zi/Creșă în clădirea S(p)+P+1 situată în strada Caroteni nr.21-23, Sector 2, București”, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

 • (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor, în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.

 • (3) Se deleagă directorului General al Direcție Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică aferente relizării obiectivului prevăzut la art. 1.

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA N1ȚĂ


Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZA TOR PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL 9

„AMENAJARE CENTRU DE ZI/CREȘĂ ÎN CLĂDIREA S(p)+P+1

SITUATĂ ÎN STRADA CAROTENI NR, 21-23, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Proiectant,

DUMWIN PROD S.R.L.


CENTRALIZATOR privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului AMENAJARE CENTRU DE ZI / CREȘĂ ÎN CLĂDIREA S(p)+P+1 SITUATĂ ÎN Str. Caroteni, Nr. 21-23, sector 2, București

Nr. crt.

Adresa

Aria construită desfășurată a imobilului

Indicatori valorici

Indicatori tehnici

Total valoare mii lei (fără t.v.a.)

Din care: C+M mii lei (fără t.v.a.)

Total valoare mii lei (cu t.v.a.)

Din care: C+M mii lei (cu t.v.a.)

Investiția specifică mii lei/mp (fără t.v.a.)

Investiția specifică mii lei/mp (cu t.v.a.)

1

Str. Caroteni, Nr. 21-23, sector 2, București

870,93

3.004,202

1.954,200

3.575,000

2.325,497

3,449

4,105

Data:

Decembrie 2019

VIZAT spre neschimbate „secretar


Beneficiar / Investitor,

D.G.A.S.P.C. SECTOR 2DEVIZ GENERAL PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL „AMENAJARE CENTRU DE ZI/CREȘĂ ÎN CLĂDIREA S(p)+P+1 SITUATĂ ÎN STRADA CAROTENI NR. 21-23, SECTOR 2, BUCUREȘTI”

NVZKC a himbare

Proiectant,

DUMWIN PROD S.R.L.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

AMENAJARE CENTRU DE ZI / CREȘÂ ÎN CLĂDIREA S(p)+P+1 SITUATĂ ÎN Str. Caroteni, Nr. 21-23, sector 2, București

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoare cu T.V.A.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1 (Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

25.400,00

4.826,00

30.226,00

3.4

Certificare a performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

13.299,25

2.526,86

15.826,10

3.5

Proiectare

156.440,10

29.723,62

186.163,72

3.5.1.

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general

42.600,00

8.094,00

50.694,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

9.486,67

1.802,47

11.289,14

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9.486,67

1.802,47

11.289,14

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

94.866,75

18.024,68

112.891,43

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

9.486,67

1.802,47

11.289,14

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.486,67

1.802,47

11.289,14

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

28.460,02

5.407,40

33.867,43

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

18.973,35

3.604,94

22.578,29

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.486,67

1.802,47

11.289,14

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

9.486,67

1.802,47

11.289,14

3.8.2.

Dirigenție de șantier

9.486,67

1.802,47

11.289,14

Total capitol 3

233.086,05

44.286,35

277.372,39

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1.897.334,99

360.493,65

2.257.828,64

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

23.616,39

4.487,11

28.103,50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

210.209,63

39.939,83

250.149,46

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

85.380,07

16.222,21

101.602,29

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

2.216.541,08

421.142,81

2.637.683,89

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

33.248,12

6.317,14

39.565,26

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

33.248,12

6.317,14

39.565,26

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

41.038,19

7.797,26

48.835,45

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9.771,00

1.856,49

11.627,49

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru

1.954,20

371,30

2.325,50

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9.771,00

1.856,49

11.627,49

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

19.541,99

3.712,98

23.254,97

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

480.288,24

91.254,77

571.543,01

Total capitol 5

554.574,55

105.369,16

659.943,71

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.004.201,68

570.798,32

3.575.000,00

Din care:

C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.954.199,50

371.297,90

2.325.497,40

Data:


Decembrie 2019

Beneficiar / Investitor, D.G.A.S.P.C. SECTOR 2

VIZAT " F”'11 • chimbare '^TAR