Hotărârea nr. 87/2021

Hotărârea nr. 087 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea fi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 26911/19.02.2021 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 26177/18.02.2021 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr.647/15.02.2021 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Aî - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

- Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1251/2004 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor de spital și a celorlalte unități de protecție specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor jutețene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018-2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) și lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

imbare FAR”


urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează Articolul 1 alineatul (2) din H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 -2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018, după cum urmează:

“ Art. I (2) Procedura de achiziție a serviciilor prevăzute la alin. (1), precum și derularea contractelor încheiate ca urmare a finalizării procedurii se vor realiza de către unitățile de învățământ special preuniversitar de stat. ”

Art. II Celelalte prevederi din H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul școlar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Direcția Generală de Asistență Socială Sector 2, precum și unitățile de învățământ special preuniversitar de stat , Liceul Tehnologic Special nr.3 și Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ


Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.