Hotărârea nr. 86/2021

Hotărârea nr. 086 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


I<             .,<4-

ISO90Q1Iwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de dl Panaitescu Tudor-Andrei, consilier local, privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de dl Panaitescu Tudor-Andrei, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 al Municipiului București sub nr. 446/04.02.2021;

  • - Raportul de specialitate nr. 25693/18.02.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare; ]

-^Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 31/2003 privind aprobafea-JRegulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în municipiul București.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. o) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin, situat în Bulevardul Pache Protopopescu nr. 115, Sector 2, București, care se identifică conform Planului de amplasament prevăzut în anexa ce cuprinde 1 pagină și face parte din prezenta hotărâre.

Art.l. în urma consultării publice și ținând cont de valoarea istorică a zonei propunem denumirea: „Grădina Mătăsari”.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 215/2017 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 2 adresată Consiliului General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului Tolbuhin se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELEN$MțĂ

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.