Hotărârea nr. 85/2021

Hotărârea nr. 085 - privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Colegiului Director

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 15690/09.02.2021 și Nota de fundamentare nr. 15691/09.02.2021 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 21717/11.02.2021 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 14 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/08.11.2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 337/31.10.2019;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

  • - Hotărârea Colegiului Director nr. 1/2021 privind avizarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 337/31.10.2019.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce conține o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privirii aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 337/31.10.2019 se abrogă.

Art.3. Primarul Sectorului 2, Secretarul General al Sectorului 2 și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărâre nr. 85

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021, cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 85/25.02.2021


COMPONENȚA NOMINALĂ A COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

NR.

CRT.

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA/INSTITUȚIA

FUNCȚIA ÎN COLEGIU

1.

NIȚĂ ELENA

Secretar General al Sectorului 2

Președinte

2.

VASILE FLORIN-ȘTEFAN

Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Membru

3.

ANDOR ADRIAN

Director Executiv Asistență Socială DGASPC Sector 2

Membru

4.

UZUN CLAUDIA

Director Executiv Protecția Copilului DGASPC Sector 2

Membru

5.

CIOBANU CARMEN

Director General Adjunct Economic DGASPC Sector 2

Membru

6.

PÂRVANU CORNELIA

Director Executiv Juridic DGASPC Sector 2

Membru

7.

RĂDULESCU ANTONELA

Director Executiv Resurse Umane DGASPC Sector 2

Membru

8.

LIXANDRU ANA

Director Direcția Administrativă DGASPC Sector 2

Membru

9.

BOCEA VICTORIȚA

Director executiv Achiziții Publice, Licitații, Urmărire Contracte DGASPC Sector 2

Membru

10.

STAN SEBASTIAN

Director executiv Strategii, Programe și Managementul Calității DGASPC Sector 2

Membru

11.

DOBRILĂ AUREL

Director General

Poliția Locală Sector 2

Membru

12.

GÂRBU ALEXANDRU BOGDAN

Director General

DGAPI Sector 2

Membru

13.

PANINOPOL NICOLETA

Manager

Centrul Cultural Mihai Eminescu

Membru

; VIZAT ~~~

i spre neschimbare

i SECRETAR