Hotărârea nr. 83/2021

Hotărârea nr. 083 - privind aprobarea proiectului cultural „LIGHTS ON”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cultural „LIGHTS ON’’

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de dna Chirilă Alexandra Elena, consilier local, privind aprobarea proiectului cultural „LIGHTSON”;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de dna Chirilă Alexandra Elena, consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București, înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 638/16.02.2021;

 • - Raportul de specialitate nr. 22809/17.02.2021 prezentat de Directorul Executiv al Direcției Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 243/15.02.2021 prezentat de Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local Sectorului 2 al Municipiului București

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și compltările ulterioare;

 • - Ordin al Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale;

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 176/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector nr.73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. m) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul cultural „LIGHTS ON” organizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Anexei, ce cuprinde 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Organizarea activităților proiectului se va realiza cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevăzute în actele normative aplicabile.

Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA la H. C. L. Sector 2 nr. 83/25.02,2021

LIGHTS ON

 • 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Prin organizarea unui festival de artă modernă prezentat prin intermediul unor instalații sculpturale de lumină, se au în vedere câteva obiective principale:

 • > prezentarea către publicul din Sectorul 2 și din Capitală a unor opere de artă modernă și realizarea unui dialog interactiv între creatorii acestora și participanți.

 • > susținerea și stimularea artiștilor locali să pătrundă pe piața culturală europeană prin conectarea activității lor cu evenimente similare de pe continent.

 • > reactivarea unor obiective locale de pe teritoriul Sectorului 2 prin plasarea unor opere de lumină sculpturală pe ele sau în preajma acestora, transformându-le în puncte de interes pentru membrii comunității și nu numai.

 • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Decembrie 2021

 • 3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

Spații publice din Sectorul 2, București

 • 4. GRUPUL ȚINTĂ:

Cetățeni din Sectorul 2, București, de vârstă adultă, copii și tineri cu domiciliul în Sectorul 2 sau care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 2, București.

 • 5. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Arta modernă este un mijloc prin care se pot promova valori culturale într-un mod eficient, mai ales în rândul tinerei generații, care este deschisă pentru neobișnuit și pentru noi experiențe.

în anul £020, fesdv^țybaTosrdesfășurat la Cluj-Napoca și sute de mii de oameni au putut vedea direct sa^u.Ț(i;ip                            social-media mai multe lucrări de artă care

puneau în valqare^^            9 serie de elemte obișnuite sau dimpotrivă, neobișnuite, ale orașului. Evenimentul a fost unic în zona de sud-est a Europei, fiind parte a festivalului internațional ILO (International Lightfestivals Organisation).

Proiectul are ca țintă aducerea către o audiență cât mai numeroasă a unor povești de viață spuse prin intermediul unor opere de artă. El poate constitui o sursă de diversificare a peisajului urban al unei comunități în perioada de început a iernii.

Acest eveniment, în anul 2021, se va desfășură în parteneriat cu Asociația Daisler. Orașele unde se va implementa proiectul sunt Cluj-Napoca și în București. Pentru zona Sectorului 2, vor fi alocate un număr de lucrări de artă realizate cu ajutorul instalațiilor de lumină, care vor evidenția și spune povești ale câtorva locuri importante din această parte a Capitalei.

Unor artiști renumiți din străinătate li se vor adăuga artiști autohtoni și împreună vor aduce publicului câteva elemente de artă modernă realizată prin instalații de lumină plasate independent sau conectate alături de anumite monumente arhitecturale.

Evenimentul se va derula pe parcursul a zece zile, în cursul lunii decembrie 2021.

Tipul de eveniment propus, fiind în aer liber și datorită modului în care este structurat, este adecvat derulării chiar dacă ar mai exista anumite restricții sanitare la sfârșitul anului 2021. Programul expozițional va fi stabilit după confirmarea disponibilității tuturor participanților implicați

 • 6. PARTENER: ASOCIAȚIA DAISLER

Str. Căpitan Grigore Ignat nr. 53, Cluj-Napoca, jud. Cluj CUI: 35678716

 • 7. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

Buget total eveniment: 322.000 Iei

din care

Buget local: 130.000 lei

Asociația DAISLER: 192.000 lei-resurse proprii și atrase

Cheltuielile care vor fi realizate sunt legate de realizarea proiectului, de asigurarea participării beneficiarilor proiectului la activitățile propuse, precum și alte tipuri de cheltuieli care pot apărea, pentru atingerea unui nivel calitativ înalt al proiectului propus, pentru implicarea unor personalități cu notorietate din peisajul cultural și artistic și pentru ca informarea cetățenilor din Sectorul 2 să fie cât mai extinsă.

PREȘEDINTE/pE ȘEDINȚA